ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-7-2010
ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

932,92

38,00

24,76

15,78

26

5

1.506,00

972,22

38,00

25,76

22,57

27

4

1.546,00

1.032,82

35,00

27,23

32,53

28

4

1.546,00

1.073,03

35,00

28,25

39,47

29

3

1.585,00

1.135,75

35,00

29,85

50,31

30

3

1.585,00

1.176,80

37,00

30,95

60,11

31

2

1.626,00

1.243,45

37,00

32,65

75,47

32

2

1.626,00

1.285,50

37,00

33,72

85,15

33

1

1.666,00

1.354,32

37,00

35,48

101,01

34

1

1.666,00

1.397,27

37,00

36,57

110,90

35

1

1.666,00

1.439,56

37,00

37,65

120,64

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

930,38
961,89
1.008,06
1.040,31
1.090,59
1.122,74
1.172,33
1.203,63
1.254,83
1.286,80
1.318,27

932,92

38,00

35,00

25,65

20,97

972,22

38,00

35,00

26,65

27,76

1.032,82

35,00

35,00

28,12

37,71

1.073,03

35,00

35,00

29,15

44,66

1.135,75

35,00

35,00

30,75

57,10

1.176,80

37,00

35,00

31,84

67,02

1.243,45

37,00

35,00

33,54

82,38

1.285,50

37,00

35,00

34,62

92,06

1.354,32

37,00

35,00

36,37

107,92

1.397,27

37,00

35,00

37,47

117,81

1.439,56

37,00

35,00

38,54

127,56

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

959,30
990,81
1.036,99
1.069,22
1.117,90
1.149,94
1.199,53
1.230,82
1.282,03
1.313,99
1.345,46

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.008,21

35,00

26,60

28,27

26

5

1.506,00

1.047,51

35,00

27,60

35,06

27

4

1.546,00

1.109,93

35,00

29,20

45,85

28

4

1.546,00

1.150,14

35,00

30,22

53,51

29

3

1.585,00

1.214,64

37,00

31,92

68,83

30

3

1.585,00

1.255,70

37,00

32,96

78,29

31

2

1.626,00

1.324,22

37,00

34,71

94,07

32

2

1.626,00

1.366,26

37,00

35,78

103,76

33

1

1.666,00

1.436,92

37,00

37,58

120,04

34

1

1.666,00

1.468,16

37,00

38,38

127,23

35

1

1.666,00

1.498,55

37,00

39,16

134,23

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

988,34
1.019,85
1.069,88
1.101,41
1.150,89
1.181,45
1.232,44
1.263,72
1.316,30
1.339,55
1.362,16

1.008,21

35,00

35,00

27,49

33,46

1.047,51

35,00

35,00

28,50

40,25

1.109,93

35,00

35,00

30,09

51,16

1.150,14

35,00

35,00

31,11

60,42

1.214,64

37,00

35,00

32,81

75,74

1.255,70

37,00

35,00

33,86

85,20

1.324,22

37,00

35,00

35,60

100,98

1.366,26

37,00

35,00

36,68

110,67

1.436,92

37,00

35,00

38,48

126,95

1.468,16

37,00

35,00

39,27

134,14

1.498,55

37,00

35,00

40,05

141,14

1.017,26
1.048,76
1.098,68
1.128,61
1.178,09
1.208,64
1.259,64
1.290,91
1.343,49
1.366,75
1.389,36

1

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.401,00

875,98

40,00

23,36

6,29

26

5

1.401,00

912,26

40,00

24,28

12,56

27

4

1.437,00

968,70

40,00

25,72

22,31

28

4

1.437,00

1.005,76

40,00

26,67

28,71

29

3

1.474,00

1.065,25

38,00

28,13

38,65

30

3

1.474,00

1.103,16

38,00

29,10

45,20

31

2

1.512,00

1.165,87

40,00

30,75

58,28

32

2

1.512,00

1.204,68

40,00

31,74

67,22

33

1

1.549,00

1.269,30

40,00

33,39

82,11

34

1

1.549,00

1.308,94

40,00

34,40

91,24

35

1

1.549,00

1.348,18

40,00

35,40

100,28

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

886,33
915,42
960,67
990,38
1.036,47
1.066,86
1.116,84
1.145,72
1.193,80
1.223,30
1.252,50

875,98

40,00

35,00

24,25

11,47

912,26

40,00

35,00

25,18

17,74

968,70

40,00

35,00

26,61

27,49

1.005,76

40,00

35,00

27,56

33,90

1.065,25

38,00

35,00

29,03

43,83

1.103,16

38,00

35,00

29,99

50,38

1.165,87

40,00

35,00

31,64

65,20

1.204,68

40,00

35,00

32,63

74,14

1.269,30

40,00

35,00

34,28

89,02

1.308,94

40,00

35,00

35,29

98,15

1.348,18

40,00

35,00

36,29

107,19

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

915,26
944,34
989,60
1.019,30
1.065,39
1.095,79
1.144,03
1.172,91
1.221,00
1.250,50
1.279,70

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.401,00

943,95

40,00

25,09

18,03

26

5

1.401,00

980,74

40,00

26,03

24,39

27

4

1.437,00

1.038,31

38,00

27,45

33,99

28

4

1.437,00

1.075,88

38,00

28,40

40,48

29

3

1.474,00

1.136,51

38,00

29,95

51,06

30

3

1.474,00

1.174,91

40,00

30,98

60,37

31

2

1.512,00

1.238,80

40,00

32,61

75,09

32

2

1.512,00

1.278,12

40,00

33,61

84,14

33

1

1.549,00

1.343,90

40,00

35,29

99,30

34

1

1.549,00

1.373,11

40,00

36,03

106,03

35

1

1.549,00

1.401,52

40,00

36,76

112,57

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

940,83
970,32
1.014,87
1.045,00
1.093,50
1.123,56
1.171,10
1.200,37
1.249,31
1.271,05
1.292,19

943,95

40,00

35,00

25,98

23,22

980,74

40,00

35,00

26,92

29,57

1.038,31

38,00

35,00

28,34

39,18

1.075,88

38,00

35,00

29,30

45,67

1.136,51

38,00

35,00

30,84

57,97

1.174,91

40,00

35,00

31,87

67,28

1.238,80

40,00

35,00

33,50

82,00

1.278,12

40,00

35,00

34,50

91,06

1.343,90

40,00

35,00

36,18

106,21

1.373,11

40,00

35,00

36,93

112,94

1.401,52

40,00

35,00

37,65

119,48

969,75
999,25
1.043,79
1.073,91
1.120,70
1.150,76
1.198,30
1.227,56
1.276,51
1.298,24
1.319,39

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

1.020,53

35,00

26,92

30,40

26

5

1.506,00

1.063,35

35,00

28,01

37,80

27

4

1.546,00

1.127,46

35,00

29,64

48,88

28

4

1.546,00

1.171,19

37,00

30,81

58,82

29

3

1.585,00

1.237,43

37,00

32,50

74,08

30

3

1.585,00

1.282,01

37,00

33,63

84,35

31

2

1.626,00

1.352,18

37,00

35,42

100,51

32

2

1.626,00

1.397,74

37,00

36,59

111,01

33

1

1.666,00

1.470,09

37,00

38,43

127,68

34

1

1.666,00

1.516,55

33,00

39,51

137,46

35

1

1.666,00

1.562,36

33,00

40,68

148,01

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

998,21
1.032,54
1.083,94
1.118,56
1.167,85
1.201,03
1.253,25
1.287,14
1.340,98
1.372,58
1.406,67

1.020,53

35,00

35,00

27,81

35,58

1.063,35

35,00

35,00

28,90

42,98

1.127,46

35,00

35,00

30,54

55,19

1.171,19

37,00

35,00

31,70

65,73

1.237,43

37,00

35,00

33,39

80,99

1.282,01

37,00

35,00

34,53

91,26

1.352,18

37,00

35,00

36,32

107,42

1.397,74

37,00

35,00

37,48

117,92

1.470,09

37,00

35,00

39,32

134,59

1.516,55

33,00

35,00

40,41

144,37

1.562,36

33,00

35,00

41,57

155,17

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

1.027,14
1.061,47
1.111,73
1.145,76
1.195,05
1.228,22
1.280,44
1.314,34
1.368,18
1.399,77
1.433,62

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.102,85

35,00

29,02

44,62

26

5

1.506,00

1.145,67

35,00

30,11

52,48

27

4

1.546,00

1.211,62

37,00

31,84

68,13

28

4

1.546,00

1.255,34

37,00

32,95

78,21

29

3

1.585,00

1.323,36

37,00

34,69

93,87

30

3

1.585,00

1.367,94

37,00

35,83

104,14

31

2

1.626,00

1.439,99

37,00

37,66

120,74

32

2

1.626,00

1.485,55

37,00

38,83

131,24

33

1

1.666,00

1.559,72

33,00

40,61

147,40

34

1

1.666,00

1.593,47

33,00

41,47

155,45

35

1

1.666,00

1.626,36

33,00

42,31

163,66

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

1.064,21
1.098,08
1.148,65
1.181,18
1.231,80
1.264,97
1.318,59
1.352,48
1.404,71
1.429,55
1.453,39

1.102,85

35,00

35,00

29,91

49,81

1.145,67

35,00

35,00

31,00

59,39

1.211,62

37,00

35,00

32,73

75,04

1.255,34

37,00

35,00

33,85

85,11

1.323,36

37,00

35,00

35,58

100,79

1.367,94

37,00

35,00

36,72

111,06

1.439,99

37,00

35,00

38,56

127,65

1.485,55

37,00

35,00

39,72

138,15

1.559,72

33,00

35,00

41,51

154,51

1.593,47

33,00

35,00

42,37

162,93

1.626,36

33,00

35,00

43,21

171,14

1.093,13
1.125,28
1.175,85
1.208,38
1.258,99
1.292,16
1.345,78
1.379,68
1.431,70
1.456,17
1.480,01

3

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

1.000,05

35,00

26,39

26,86

26

5

1.506,00

1.042,05

35,00

27,46

34,12

27

4

1.546,00

1.105,34

35,00

29,08

45,05

28

4

1.546,00

1.148,24

35,00

30,17

53,07

29

3

1.585,00

1.213,66

37,00

31,89

68,60

30

3

1.585,00

1.257,41

37,00

33,01

78,68

31

2

1.626,00

1.326,76

37,00

34,78

94,66

32

2

1.626,00

1.371,50

37,00

35,92

104,96

33

1

1.666,00

1.443,02

37,00

37,74

121,44

34

1

1.666,00

1.488,67

37,00

38,90

131,96

35

1

1.666,00

1.533,65

33,00

39,95

141,40

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

981,80
1.015,47
1.066,21
1.100,00
1.150,17
1.182,72
1.234,32
1.267,62
1.320,84
1.354,81
1.385,30

1.000,05

35,00

35,00

27,29

32,05

1.042,05

35,00

35,00

28,36

39,30

1.105,34

35,00

35,00

29,97

50,24

1.148,24

35,00

35,00

31,07

59,98

1.213,66

37,00

35,00

32,78

75,51

1.257,41

37,00

35,00

33,90

85,59

1.326,76

37,00

35,00

35,67

101,57

1.371,50

37,00

35,00

36,81

111,88

1.443,02

37,00

35,00

38,63

128,35

1.488,67

37,00

35,00

39,80

138,87

1.533,65

33,00

35,00

40,84

148,31

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

1.010,71
1.044,39
1.095,13
1.127,19
1.177,37
1.209,92
1.261,52
1.294,81
1.348,04
1.382,00
1.412,50

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.080,73

35,00

28,45

40,80

26

5

1.506,00

1.122,72

35,00

29,52

48,06

27

4

1.546,00

1.187,85

37,00

31,23

62,66

28

4

1.546,00

1.230,75

37,00

32,33

72,54

29

3

1.585,00

1.297,95

37,00

34,04

88,02

30

3

1.585,00

1.341,70

37,00

35,16

98,10

31

2

1.626,00

1.412,92

37,00

36,97

114,51

32

2

1.626,00

1.457,66

37,00

38,11

124,81

33

1

1.666,00

1.531,02

33,00

39,88

140,79

34

1

1.666,00

1.564,18

33,00

40,73

148,43

35

1

1.666,00

1.596,48

33,00

41,55

156,20

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

1.046,48
1.080,14
1.130,96
1.162,88
1.212,89
1.245,44
1.298,44
1.331,74
1.383,35
1.408,02
1.431,73

1.080,73

35,00

35,00

29,34

45,99

1.122,72

35,00

35,00

30,41

54,10

1.187,85

37,00

35,00

32,13

69,57

1.230,75

37,00

35,00

33,22

79,45

1.297,95

37,00

35,00

34,93

94,93

1.341,70

37,00

35,00

36,05

105,01

1.412,92

37,00

35,00

37,87

121,42

1.457,66

37,00

35,00

39,01

131,72

1.531,02

33,00

35,00

40,78

147,70

1.564,18

33,00

35,00

41,62

155,62

1.596,48

33,00

35,00

42,44

163,69

1.075,40
1.108,21
1.158,15
1.190,08
1.240,09
1.272,64
1.325,63
1.358,93
1.410,54
1.434,94
1.458,35

4

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΕΛ Ή ΕΠΑΛ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

998,00

38,00

26,42

27,03

26

5

1.506,00

1.039,92

35,00

27,41

33,75

27

4

1.546,00

1.103,13

35,00

29,02

44,67

28

4

1.546,00

1.145,95

35,00

30,11

52,54

29

3

1.585,00

1.211,28

37,00

31,83

68,05

30

3

1.585,00

1.254,95

37,00

32,94

78,12

31

2

1.626,00

1.324,22

37,00

34,71

94,07

32

2

1.626,00

1.368,88

37,00

35,85

104,36

33

1

1.666,00

1.440,32

37,00

37,67

120,82

34

1

1.666,00

1.485,88

37,00

38,83

131,32

35

1

1.666,00

1.530,78

33,00

39,88

140,74

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

982,55
1.013,76
1.064,44
1.098,30
1.148,40
1.180,89
1.232,44
1.265,67
1.318,83
1.352,73
1.383,16

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

998,00

38,00

35,00

27,31

32,21

1.039,92

35,00

35,00

28,30

38,94

1.103,13

35,00

35,00

29,91

49,86

1.145,95

35,00

35,00

31,01

59,45

1.211,28

37,00

35,00

32,72

74,97

1.254,95

37,00

35,00

33,84

85,03

1.324,22

37,00

35,00

35,60

100,98

1.368,88

37,00

35,00

36,74

111,27

1.440,32

37,00

35,00

38,56

127,73

1.485,88

37,00

35,00

39,73

138,22

1.530,78

33,00

35,00

40,77

147,65

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

1.011,48
1.042,68
1.093,36
1.125,49
1.175,59
1.208,08
1.259,64
1.292,87
1.346,03
1.379,93
1.410,36

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.078,51

35,00

28,39

40,42

26

5

1.506,00

1.120,43

35,00

29,46

47,66

27

4

1.546,00

1.185,47

37,00

31,17

62,11

28

4

1.546,00

1.228,29

37,00

32,26

71,97

29

3

1.585,00

1.295,41

37,00

33,98

87,43

30

3

1.585,00

1.339,08

37,00

35,09

97,50

31

2

1.626,00

1.410,22

37,00

36,90

113,89

32

2

1.626,00

1.454,88

37,00

38,04

124,17

33

1

1.666,00

1.528,14

33,00

39,81

140,13

34

1

1.666,00

1.561,25

33,00

40,65

147,76

35

1

1.666,00

1.593,50

33,00

41,48

155,45

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

1.044,70
1.078,31
1.129,19
1.161,06
1.211,00
1.243,49
1.296,43
1.329,67
1.381,20
1.405,84
1.429,57

1.078,51

35,00

35,00

29,29

45,60

1.120,43

35,00

35,00

30,36

53,57

1.185,47

37,00

35,00

32,07

69,02

1.228,29

37,00

35,00

33,16

78,88

1.295,41

37,00

35,00

34,87

94,35

1.339,08

37,00

35,00

35,98

104,41

1.410,22

37,00

35,00

37,80

120,79

1.454,88

37,00

35,00

38,94

131,08

1.528,14

33,00

35,00

40,70

147,04

1.561,25

33,00

35,00

41,55

154,89

1.593,50

33,00

35,00

42,37

162,94

1.073,62
1.106,50
1.156,38
1.188,25
1.238,19
1.270,69
1.323,63
1.356,86
1.408,40
1.432,81
1.456,19

5

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ή ΣΕΚ Ή ΕΠΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

990,49

38,00

26,23

25,73

26

5

1.506,00

1.032,11

35,00

27,21

32,40

27

4

1.546,00

1.095,02

35,00

28,82

43,27

28

4

1.546,00

1.137,53

35,00

29,90

50,62

29

3

1.585,00

1.202,57

37,00

31,61

66,05

30

3

1.585,00

1.245,94

37,00

32,71

76,04

31

2

1.626,00

1.314,90

37,00

34,47

91,93

32

2

1.626,00

1.359,26

37,00

35,60

102,15

33

1

1.666,00

1.430,40

37,00

37,42

118,53

34

1

1.666,00

1.475,66

37,00

38,57

128,96

35

1

1.666,00

1.520,26

33,00

39,61

138,31

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

976,53
1.007,50
1.057,93
1.092,01
1.141,91
1.174,19
1.225,50
1.258,51
1.311,45
1.345,13
1.375,34

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

990,49

38,00

35,00

27,12

30,91

1.032,11

35,00

35,00

28,10

37,59

1.095,02

35,00

35,00

29,71

48,46

1.137,53

35,00

35,00

30,79

57,52

1.202,57

37,00

35,00

32,50

72,96

1.245,94

37,00

35,00

33,61

82,95

1.314,90

37,00

35,00

35,37

98,84

1.359,26

37,00

35,00

36,50

109,06

1.430,40

37,00

35,00

38,31

125,44

1.475,66

37,00

35,00

39,47

135,87

1.520,26

33,00

35,00

40,50

145,22

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

1.005,46
1.036,42
1.086,85
1.119,22
1.169,11
1.201,38
1.252,69
1.285,70
1.338,65
1.372,32
1.402,54

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.070,40

35,00

28,19

39,02

26

5

1.506,00

1.112,01

35,00

29,25

46,21

27

4

1.546,00

1.176,75

37,00

30,95

60,10

28

4

1.546,00

1.219,27

37,00

32,03

69,90

29

3

1.585,00

1.286,09

37,00

33,74

85,29

30

3

1.585,00

1.329,46

37,00

34,84

95,28

31

2

1.626,00

1.400,30

37,00

36,65

111,60

32

2

1.626,00

1.444,65

37,00

37,78

121,82

33

1

1.666,00

1.517,62

33,00

39,54

137,71

34

1

1.666,00

1.550,51

33,00

40,38

145,28

35

1

1.666,00

1.582,54

33,00

41,20

152,72

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

1.038,19
1.071,55
1.122,70
1.154,34
1.204,06
1.236,34
1.289,05
1.322,05
1.373,37
1.397,85
1.421,62

1.070,40

35,00

35,00

29,08

44,20

1.112,01

35,00

35,00

30,14

51,64

1.176,75

37,00

35,00

31,84

67,01

1.219,27

37,00

35,00

32,93

76,81

1.286,09

37,00

35,00

34,63

92,20

1.329,46

37,00

35,00

35,74

102,19

1.400,30

37,00

35,00

37,54

118,51

1.444,65

37,00

35,00

38,67

128,73

1.517,62

33,00

35,00

40,43

144,62

1.550,51

33,00

35,00

41,27

152,21

1.582,54

33,00

35,00

42,09

160,20

1.067,12
1.100,23
1.149,90
1.181,53
1.231,26
1.263,53
1.316,25
1.349,25
1.400,57
1.425,03
1.448,25

6

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ή ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ Ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

25

5

1.506,00

967,97

38,00

25,65

21,84

26

5

1.506,00

1.008,67

35,00

26,61

28,35

27

4

1.546,00

1.070,68

35,00

28,19

39,07

28

4

1.546,00

1.112,29

35,00

29,26

46,26

29

3

1.585,00

1.176,42

37,00

30,94

60,02

30

3

1.585,00

1.218,88

37,00

32,02

69,81

31

2

1.626,00

1.286,94

37,00

33,76

85,48

32

2

1.626,00

1.330,39

37,00

34,87

95,49

33

1

1.666,00

1.400,63

37,00

36,66

111,68

34

1

1.666,00

1.444,98

37,00

37,79

121,89

35

1

1.666,00

1.488,68

37,00

38,90

131,96

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

958,48
988,71
1.038,42
1.071,77
1.122,46
1.154,05
1.204,70
1.237,03
1.289,29
1.322,30
1.354,82

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΕΞΟΜΑ
ΛΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΓ.
ΕΠΙΔ.

ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΓ. ΠΕΡΙ
ΘΑΛΨΗ

ΦΟΡΟΣ

967,97

38,00

35,00

26,54

27,02

1.008,67

35,00

35,00

27,51

33,54

1.070,68

35,00

35,00

29,09

44,25

1.112,29

35,00

35,00

30,15

51,70

1.176,42

37,00

35,00

31,83

66,94

1.218,88

37,00

35,00

32,92

76,72

1.286,94

37,00

35,00

34,65

92,40

1.330,39

37,00

35,00

35,76

102,41

1.400,63

37,00

35,00

37,55

118,59

1.444,98

37,00

35,00

38,68

128,80

1.488,68

37,00

35,00

39,80

138,87

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

987,41
1.017,62
1.067,34
1.100,44
1.149,65
1.181,24
1.231,89
1.264,22
1.316,49
1.349,50
1.382,01

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
25

5

1.506,00

1.046,06

35,00

27,57

34,81

26

5

1.506,00

1.086,77

35,00

28,61

41,85

27

4

1.546,00

1.150,61

35,00

30,23

53,62

28

4

1.546,00

1.192,22

37,00

31,35

63,66

29

3

1.585,00

1.258,13

37,00

33,03

78,85

30

3

1.585,00

1.300,59

37,00

34,11

88,63

31

2

1.626,00

1.370,53

37,00

35,89

104,74

32

2

1.626,00

1.413,98

37,00

37,00

114,75

33

1

1.666,00

1.486,04

37,00

38,84

131,35

34

1

1.666,00

1.518,29

33,00

39,56

137,86

35

1

1.666,00

1.549,68

33,00

40,36

145,09

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

1.018,68
1.051,31
1.101,76
1.134,21
1.183,25
1.214,85
1.266,90
1.299,23
1.352,85
1.373,87
1.397,23

1.046,06

35,00

35,00

28,46

40,00

1.086,77

35,00

35,00

29,50

47,03

1.150,61

35,00

35,00

31,13

60,53

1.192,22

37,00

35,00

32,24

70,57

1.258,13

37,00

35,00

33,92

85,76

1.300,59

37,00

35,00

35,00

95,54

1.370,53

37,00

35,00

36,78

111,65

1.413,98

37,00

35,00

37,89

121,66

1.486,04

37,00

35,00

39,73

138,26

1.518,29

33,00

35,00

40,45

144,77

1.549,68

33,00

35,00

41,25

152,00

1.047,60
1.080,24
1.128,95
1.161,41
1.210,45
1.242,05
1.294,10
1.326,43
1.380,05
1.401,07
1.424,43

7

ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟ 2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.

25

5

1.506,00

215,14

21,19

193,95

25

5

1.401,00

200,14

9,86

190,28

26

5

1.506,00

223,75

22,04

201,71

26

5

1.401,00

208,15

10,25

197,90

27

4

1.546,00

238,53

23,50

215,03

27

4

1.437,00

221,71

21,84

199,87

28

4

1.546,00

247,36

24,36

223,00

28

4

1.437,00

229,92

22,65

207,27

29

3

1.585,00

262,66

25,87

236,79

29

3

1.474,00

244,26

24,06

220,20

30

3

1.585,00

271,71

26,76

244,95

30

3

1.474,00

252,69

24,89

227,80

31

2

1.626,00

288,03

28,37

259,66

31

2

1.512,00

267,84

26,38

241,46

32

2

1.626,00

297,33

29,29

268,04

32

2

1.512,00

276,48

27,23

249,25

33

1

1.666,00

314,16

30,94

283,22

33

1

1.549,00

292,10

28,77

263,33

34

1

1.666,00

323,68

31,88

291,80

34

1

1.549,00

300,95

29,64

271,31

35

1

1.666,00

333,20

32,82

300,38

35

1

1.549,00

309,80

30,52

279,28

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΟΗΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΟΗΘΗΜΑ

8

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Μ.Τ.Π.Υ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟ 2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.

25

5

1.506,00

1.646,80

189,97

18,71

171,26

25

5

1.401,00

1.541,80

177,86

8,76

169,10

26

5

1.506,00

1.646,80

197,57

19,46

178,11

26

5

1.401,00

1.541,80

184,97

18,22

166,75

27

4

1.546,00

1.686,80

210,15

20,70

189,45

27

4

1.437,00

1.577,80

196,57

19,36

177,21

28

4

1.546,00

1.686,80

217,93

21,47

196,46

28

4

1.437,00

1.577,80

203,85

20,08

183,77

29

3

1.585,00

1.725,80

230,94

22,75

208,19

29

3

1.474,00

1.614,80

216,08

21,28

194,80

30

3

1.585,00

1.725,80

238,90

23,53

215,37

30

3

1.474,00

1.614,80

223,53

22,02

201,51

31

2

1.626,00

1.766,80

252,73

24,89

227,84

31

2

1.512,00

1.652,80

236,42

23,29

213,13

32

2

1.626,00

1.766,80

260,88

25,70

235,18

32

2

1.512,00

1.652,80

244,05

24,04

220,01

33

1

1.666,00

1.806,80

275,12

27,10

248,02

33

1

1.549,00

1.689,80

257,31

25,35

231,96

34

1

1.666,00

1.806,80

283,46

27,92

255,54

34

1

1.549,00

1.689,80

265,11

26,11

239,00

35

1

1.666,00

1.806,80

291,80

28,74

263,06

35

1

1.549,00

1.689,80

272,90

26,88

246,02

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ

9

Εφάπαξ Εκπαιδευτικών που θα συνταξιοδοτηθούν το 2010
Εκπαιδευτικοί κατηγορίας Π.Ε.

Εκπαιδευτικοί
κατηγορίας Τ.Ε.

Εκπαιδευτικοί
κατηγορίας Δ.Ε.

Δικαιούμενο
Εφάπαξ

Δικαιούμενο
Εφάπαξ

Δικαιούμενο
Εφάπαξ

30.682,62 €
32.574,03 €

31.397,62 €
33.332,46 €

27.768,20 €
29.493,25 €

26.483,18 €
28.115,41 €

33.598,74 €

34.654,63 €

35.454,52 €

31.381,92 €

29.914,27 €

23
24
25

35.523,64 €
37.651,09 €
39.656,40 €

36.626,18 €
38.799,29 €
40.849,83 €

37.468,22 €
39.681,48 €
41.770,28 €

33.172,36 €
35.157,15 €
37.027,05 €

31.618,20 €
33.492,01 €
35.263,63 €

26

41.876,47 €

43.114,13 €

44.061,88 €

39.098,41 €

37.209,47 €

27
28
29

43.960,91 €
46.272,17 €
48.431,32 €

45.239,57 €
47.581,20 €
49.774,24 €

46.218,93 €
48.613,57 €
50.858,62 €

41.043,12 €
43.187,50 €
45.191,66 €

39.036,77 €
41.063,78 €
42.961,69 €

30

50.818,98 €

52.219,92 €

53.342,80 €

47.415,02 €

45.063,96 €

31
32
33
34

53.045,11 €
55.537,76 €
57.853,50 €
60.451,75 €

54.501,78 €
57.216,39 €
59.373,19 €
61.702,64 €

55.643,72 €
57.940,28 €
60.016,65 €
62.083,10 €

49.492,91 €
51.817,64 €
53.980,08 €
56.402,42 €

47.027,60 €
49.357,30 €
51.214,99 €
53.224,82 €

35

62.804,30 €

63.796,04 €

63.904,61 €

58.591,60 €

55.035,13 €

Με πτυχίο σχολής
4ετούς φοίτησης

Με πτυχίο σχολής
5ετούς φοίτησης

Με πτυχίο σχολής
6ετούς φοίτησης

Χρόνια υπηρεσίας και
ασφάλισης στο Τ.Π.Δ.Υ.

Δικαιούμενο
Εφάπαξ

Δικαιούμενο
Εφάπαξ

20
21

29.717,32 €
31.565,29 €

22

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΦΑΠΑΞ
1) Για την κύρια σύνταξη
α) Υπηρεσία πάνω από έξι μήνες θεωρείται χρόνος.
β) Για τους άντρες που μέχρι τέλος του 1997 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης (25 χρόνια) η στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται αυτόματα. Για
όλους τους άλλους για να αναγνωριστεί πρέπει να γίνει εξαγορά (πρέπει να πληρωθεί).
γ) Ο φόρος στη σύνταξη υπολογίζεται με τα κλιμάκια φορολογίας και με τον τρόπο υπολογισμού του φόρου των μισθωτών και έχει υπολογιστεί με τα
νέα κλιμάκια του Φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε στις 15-4-10 από τη Βουλή.
δ) Η δικαιούμενη σύνταξη είναι ((Β.Μ.+140,80) x 80% x (χρόνια υπηρεσίας μέχρι το 2007))/35, μέχρι το τέλος του 2007 και για το 2008, 2009 και
2010 ((Μ.Ο. των Β.Μ.του 2008, 2009 και2010+140,80)x77%)x3/35
ε) Μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης, το ποσό σύνταξης αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος πέραν του 35ου.
στ) Τα επιδόματα θέσης για τα στελέχη εκπαίδευσης είναι μειωμένα κατά 12% σε σχέση με πέρυσι λόγω εισοδηματικής πολιτικής.
ζ) Το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγείται στους συνταξιούχους Δ.Υ. με το άρθρο 29 του νόμου 2768/99 (ΦΕΚ 273 τ. Α΄) αναπροσαρμόζεται από
1-1-2008 ( άρθρο 1 του νόμου 3670/2008 ΦΕΚ 117 τ. Α΄) και διαμορφώνεται ως εξής:

Υπάλληλοι Κατηγορίας Δ.Ε.

Υπάλληλοι Κατηγορίας Τ.Ε.

Υπάλληλοι Κατηγορίας Π.Ε.

Για σύνταξη

Για σύνταξη

Για σύνταξη

370 €

μέχρι
από

370,01 €

μέχρι

400 €

από

400,01 €

μέχρι

450 €

από

450,01 €

μέχρι

480 €

από

480,01 €

μέχρι

550 €

από

550,01 €

μέχρι

660 €

από

660,01 €

μέχρι

780 €

από

780,01 €

μέχρι

940 €

από

940,01 €

μέχρι

1.020 €

από

1.020,01 €

μέχρι

1.150 €

από

1.150,01 €

και άνω

Επίδομα

11 €
17 €
16 €
15 €
27 €
25 €
23 €
48 €
46 €
45 €
46 €

370 €

μέχρι
από

370,01 €

μέχρι

470 €

από

470,01 €

μέχρι

520 €

από

520,01 €

μέχρι

550 €

από

550,01 €

μέχρι

580 €

από

580,01 €

μέχρι

670 €

από

670,01 €

μέχρι

780 €

από

780,01 €

μέχρι

870 €

από

870,01 €

μέχρι

1.020 €

από

1.020,01 €

μέχρι

1.150 €

από

1.150,01 €

και άνω

Επίδομα

11 €
12 €
23 €
22 €
21 €
20 €
18 €
42 €
40 €
38 €
40 €

460 €

μέχρι
από

460,01 €

μέχρι

490 €

από

490,01 €

μέχρι

530 €

από

530,01 €

μέχρι

570 €

από

570,01 €

μέχρι

640 €

από

640,01 €

μέχρι

730 €

από

730,01 €

μέχρι

780 €

από

780,01 €

μέχρι

870 €

από

870,01 €

μέχρι

1.000 €

από

1.000,01 €

μέχρι

1.160 €

από

1.160,01 €

μέχρι

1.500 €

από

1.500,01 €

μέχρι

1.900 €

από

1.900,01 €

μέχρι

2.800 €

Επίδομα

11 €
10 €
21 €
20 €
19 €
17 €
16 €
40 €
38 €
35 €
37 €
33 €
25 €
15 €

από 2.800,01 €
και άνω
η) Στους Πίνακες με τη Στρατιωτική Θητεία, τα χρόνια του στρατού έχουν ενσωματωθεί στα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας. Δηλαδή για να δει
κάποιος (που έχει αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία δύο χρόνων), τη σύνταξη που του αντιστοιχεί, θα κοιτάξει στη γραμμή που αναφέρετε η
πραγματική του Δημόσια Υπηρεσία χωρίς τα χρόνια του στρατού που αναγνώρισε.
Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

11

2) Για το μέρισμα από το ΤΕΑΔΥ
α) Το μέρισμα δίνεται κάθε τρίμηνο.
β) Υπηρεσία πάνω από έξι μήνες θεωρείται χρόνος.
γ) Ως κράτηση υπάρχει μόνο ο φόρος ο οποίος για ετήσιο μέρισμα μέχρι 2.500 € είναι 5%, για ετήσιο μέρισμα μέχρι 4.500 € είναι 10% και για ετήσιο
μέρισμα πάνω από 4.500 € είναι 15%.
δ) Το δικαιούμενο μέρισμα είναι το 20% του βασικού μισθού επί τα χρόνια υπηρεσίας δια τριάντα πέντε
ε) Μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης, το ποσό σύνταξης αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος πέραν του 35ου.
στ) Δίνονται 12 μερίσματα το χρόνο.

3) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ
α) Ισχύουν τα α), β), γ), για το μέρισμα από το ΤΕΑΔΥ
β) Η βάση και ο τρόπος υπολογισμού για το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται με
το Νόμο 3336 Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 3 (ΦΕΚ 96/20-4-2005 τ. Α΄ )
γ) Το μηνιαίο μέρισμα υπολογίζεται με τον τύπο: ( Β.Μ.+140,80) x 20% x (Έτη ασφάλισης /35) x 0,8075(συντελεστής προσαρμογής).
δ) Δίνονται 14 μερίσματα το χρόνο.

4) Για το εφάπαξ από το ΤΠΔΥ
α) Για τον υπολογισμό του εφάπαξ παίζουν ρόλο οι μήνες ασφάλισης στο ΤΠΔΥ και όχι τα χρόνια.
β) Υπολογίζεται με βάση το Μέσο Όρο των συντάξιμων αποδοχών που έλαβαν οι ασφαλισμένοι κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της εξόδου
τους από την υπηρεσία, μαζί με τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας. Επειδή στη βάση υπολογισμού συμμετέχουν τα δώρα
Χριστουγέννων Πάσχα και Άδειας και επειδή αυτά έχουν μείωση 30% από φέτος, καθώς επίσης οι Βασικοί Μισθοί έχουν καθηλωθεί, η αύξηση
στο εφάπαξ που στα προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω στις 2.500 € από χρόνο σε χρόνο για τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον σημαντική
αύξηση.( Να μη ξεχνάμε όμως ότι η καταβολή του εφάπαξ είναι αμφίβολη για τους επερχόμενους συνταξιούχους!!!.)
γ) Ο υπολογισμός του Εφάπαξ ορίζετε με το Νόμο 3232/04 (ΦΕΚ 48 τ. Α΄ άρθ. 21 παρ.4 2α)

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τα αναφερόμενα χρόνια στις 31 Αυγούστου 2010 και θα
συνταξιοδοτηθούν 10 Οκτωβρίου 2010

20-4-2010
Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός στο 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας
Κινητό: 6977420530

Δημήτρης Α. Διμηνάς
Μαθηματικός

12