You are on page 1of 1

Rozdzia III

Klucz do testu

Europa odkrywa wiat


KARTA ODPOWIEDZI grupa A
Nr
Waciwa odpowied
zad.
1. F, P, F, P, P
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

przyczyny: B, C,
skutki: A, D
szkorbut
Przykadowa odpowied:
W XVIII w. podczas ekspedycji badawczych
Jamesa Cooka na pokady okrtw zabierano
zapasy kiszonej kapusty, ktra nie psua si przez
dugi czas i dostarczaa marynarzom witamin,
niezbdnych dla zachowania zdrowia.
A 2, B 3, C 1
karawela
Przykadowa odpowied:
Karawela miaa wiele agli o rnych ksztatach,
co umoliwiao wykorzystywanie do eglugi
nawet wiatrw wiejcych w przeciwnym
kierunku. Dziki mocnemu, gboko
zanurzonemu kadubowi statek by mniej
naraony na rozbicie podczas sztormw z daleka
od wybrzea.
A Krzysztof Kolumb, B Vasco da Gama,
C Ferdynand Magellan i Juan Elcao

Punktacja
05
04
01

02

03
01

02

03

Kryteria punktowania
Kade poprawne
okrelenie zdania 1 p.
Kade waciwe
przyporzdkowanie 1 p.
Waciwa odpowied 1 p.
Waciwe okrelenie
czasu 1 p.
Waciwe wyjanienie 1 p.

Kada waciwa
odpowied 1 p.
Waciwa odpowied 1 p.
Kade poprawne
wskazanie elementu statku
wraz z wyjanieniem
znaczenia 1 p.

Kada waciwa
odpowied 1 p.