You are on page 1of 3

Még két jaj következik!

(Jel. 9:12)
Az első jaj akkor hangzott el, amikor az atyafiak vádolója a
Sátán, levettetett e föld légterébe (Jel.12:9-12), az őt szolgáló
démonokkal együtt (Eféz. 6:12). Ezt követően az Úr Jézus Krisztus
felviteték a mennybe (Csel. 1:10-11), hogy új szövetség
közbenjárója legyen az Atya jobbján (Zsid. 9:15).

E földön pedig az Úr angyala megnyitotta a mélység kútját
(Jel. 20:1), és kiengedte onnan egy időre a bűnbe esett
angyalokat (Jel. 9:1-4), akik otthagyták fejedelemségüket (Júdás
6), mert elcsábította őket az emberek leányainak szépsége (I.Móz.
6:1-5). Ezeknek utódai voltak a testi (megalit-építő), és a szellemi
(varázsló) óriások az ókorban. Amint a felfuvalkodott Sátán (Ésa.
14:12-14) levettetett az ő lázadó angyalaival, ezek összefogtak a
bűnbeesett angyalokkal, és megsokasították az emberek
gonoszságát, és nyomorúságát e földön.

Erről beszélt tanítványainak az Úr Jézus, amikor az
eljövetelét, és e világkorszak végét megelőző jelek felől kérdezték
(Máté 24:3-8). Az elmúlt kétezer év alatt talán még egyetlen
békés nap sem volt a földön, folyton háborúztak egymással az
országok, a nemzetek, két esetben már világméretekben.
Százmilliókat elpusztít az éhség, a járványok, földindulások,
tájfunok, tengeráramlások! A korábbi emberi kapcsolatokat is
egyre jobban megrontják, és egymás iránti gyűlöletet
gerjesztenek a hazafias, a pártos, a vallásos és egyéb
lelketbűvölő téveszmék.

Hamarosan következik a második jaj, amikor a föld népeire
fog zúdulni egy szörnyű atomcsapás, amely megöli az emberek
harmadrészét! (Jel. 9:14-21). Nem a termonukleáris fegyverekkel
már rendelkező országok fogják ezt kezdeményezni. Ők tudják,
hogy egy ilyen háborúban nem lehetnek győztesek, csak
vesztesek. Ám az Eufrátesz folyónál megkötözve tartott négy
sátáni angyalfejedelem kiszabadult kötelékeiből, és újra országaik
(Irán, Irak, Szíria, Törökország) élén állnak (Dán. 10:13). Nincs az
a földi hatalom, amely képes lenne megakadályozni őket, hogy
elkészíttessék termonukleáris fegyvereiket, melyekkel Izráelt
készülnek elpusztítani. Isten meg fogja akadályozni ezt a gyilkos
tervet! Az államalapítás óta (1948), minden szüséges
helyzetben Mihályt, az Ő leghatalmasabb angyalfejedelmét, és
szent angyalait rendelte népének védelmére (Dán. 12:1).
Bármelyik nap elhangozhat a második jaj, ám ezt közvetlenül
megelőzően, a mi Urunk Jézus Krisztus elragadja övéit a
veszedelem elöl (Ésa. 57:1, I.Thess. 4:15-17)!

Ettől a két rendkívüli eseménytől a népek megrettennek, és
tudomásul veszik, hogy Izráel lebontja a templomhegyen épült
pusztító útálatosságot (Dán. 11:31), és felépíti ott Isten
(harmadik) templomát, ahol elkezdődhetnek a mindennapi
áldozatok. Az ezt követő évhét felén ölt testet a sátáni hármasság
második és harmadik személye, a Fenevad és az Antikrisztus (Jel.
13.). Ezek a világiak feletti hatalmukkal terrorizálják, a vallásosak
feletti

2
hatalmukkal elbűvölik a föld népeit, s összegyűjtik őket a helyre,
melyet Armageddonnak neveznek (Jel.16: 16), hogy elpusztítsák
Isten népét (V.Móz. 14:2), Izráelt. Napjainkban is mindenért a
zsidókat vádolják a megtéretlen, vallásos bálványimádók, s a
vallástalan világi emberek. Akkor ezek haragja minden korábbinál
is nagyobb lesz: miért nem hagyták ezek magukat lemészárolni,
akkor talán nem pusztult volna el az emberiség harmadrésze...!

A harmadik jaj lesz a Sátán utolsó próbálkozása, hogy
elpusztítsa Isten népét. Miután az Úr teste (Eféz. 5:29-30), a
megtért hívők elragadtattak e földről (Ésaiás 57:1), a sátáni
hármasság (Sárkány-Fenevad-Antikrisztus) második és harmadik
személye korlátlan teret kapnak a népek teste-lelke felett (Máté
21:13). A Sátán-Sárkány által rendelt tisztátalan szellemek
segítségével összegyűjtik a föld népeit Isten választott népe ellen
(Jel. 16:13-16). Ezek Ázsia földjén Góg (Kína), Rós (Oroszország),
Mések és Tubál (Szlávok), Perzsák (Irán), a négerek és a Líbiaiak
(afrikai népek), európai Gómer minden serege (angol, dán,
holland, német, norvég, svéd stb.), Tógarma (franciák, olasz,
portugál, román, spanyol, stb.), Séba és Dedán (arábiai arabok),
Társis (déleurópaiak). Összegyűlnek, de vesztükre, mert Ezékiel
könyvének 38- 39. részében leírt pusztulásban lesz részük, az Úr
haragjának napján (Ésa. 13:9-13, Jel. 6:15-17)!

A Sátán és angyalai, a gonosz szellemek ellen a mi Urunk
Jézus Krisztus jön, mennybe ragadott gyülekezetének élén (Jel.
19:11-16), és akkor megtapossuk őket (Zsolt. 18:38-39) Izráel
hegyein (Zak. 14:4), aztán meg lesznek kötözve, és a mélység
tömlöcébe vetve, ezer esztendőre (Jel. 20:1-2). Az Izráel
elpusztítására összegyült népekre az „ítélet völgyében” (Jóel
3:14) fog lesújtani Isten haragja, és a földet pusztasággá teszi
(Ésa. 13:9). „Egyiknek fegyvere a másik ellen lészen, és
törvénykezem vele döghalállal, vérrel, ömlő záporesővel, jégeső
köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok rá és seregére, a
sok népre amely vele lesz” (Ezék. 38:21-22). Az ő népét s azok
vezetőit pedig olyanná teszi ellenük, mint „a tüzes fáklya a kévék
között, megemésztenek jobb és bal felől körülvaló népet” (Zak.
12:6-9).

Az elpusztult népeket hét hónapon át fogja temetni Isten
népe, húsukból asztalt terít az Úr „a madaraknak, minden
szárnyas állatnak és minden mezei vadnak” (Ezék 39. rész), s
meghirdeti nekik angyal által: „Jöjjetek el, és gyűljetek össze a
nagy Istennek vacsorájára” (Jel. 19:17-18). Ezek után, a népek
legnagyobb részének pusztulása után kezdődik e földön egy új
világkorszak, az ezeréves Királyság (Jel. 2O:6). Erről azonban
következő levelemben írok, ha az Úr is úgy akarja.

Most az a kérdés, rád mi vár, talán már ma, vagy az
elkövetkező napokban? Ott leszel azok között, akikről ezt
olvassuk: „egy szempillantásban elváltozunk..., és elragadtatunk
az Úr elébe” (I.Kor. 15:51-52, I.Thess. 4:15-17)? Vagy azok között
az (esetleg vallásoskodó, sőt hívősködő) istentelenek között, akik
fölött ítéletet fog tartani az Úr? Válaszd a jobb részt, amíg nem
késő (Luk. 1o:42)!

Karmiel, 2010. Május
id. Frank S.