You are on page 1of 3

Még két jaj következik! (Jel.

9:12)
Az első jaj akkor hangzott el, amikor az atyafiak vádolója a Sátán, levettetett e föld légterébe (Jel.12:9-12), az őt szolgáló démonokkal együtt (Eféz. 6:12). Ezt követően az Úr Jézus Krisztus felviteték a mennybe (Csel. 1:10-11), hogy új szövetség közbenjárója legyen az Atya jobbján (Zsid. 9:15). E földön pedig az Úr angyala megnyitotta a mélység kútját (Jel. 20:1), és kiengedte onnan egy időre a bűnbe esett angyalokat (Jel. 9:1-4), akik otthagyták fejedelemségüket (Júdás 6), mert elcsábította őket az emberek leányainak szépsége (I.Móz. 6:1-5). Ezeknek utódai voltak a testi (megalit-építő), és a szellemi (varázsló) óriások az ókorban. Amint a felfuvalkodott Sátán (Ésa. 14:12-14) levettetett az ő lázadó angyalaival, ezek összefogtak a bűnbeesett angyalokkal, és megsokasították az emberek gonoszságát, és nyomorúságát e földön. Erről beszélt tanítványainak az Úr Jézus, amikor az eljövetelét, és e világkorszak végét megelőző jelek felől kérdezték (Máté 24:3-8). Az elmúlt kétezer év alatt talán még egyetlen békés nap sem volt a földön, folyton háborúztak egymással az országok, a nemzetek, két esetben már világméretekben. Százmilliókat elpusztít az éhség, a járványok, földindulások, tájfunok, tengeráramlások! A korábbi emberi kapcsolatokat is egyre jobban megrontják, és egymás iránti gyűlöletet gerjesztenek a hazafias, a pártos, a vallásos és egyéb lelketbűvölő téveszmék. Hamarosan következik a második jaj, amikor a föld népeire fog zúdulni egy szörnyű atomcsapás, amely megöli az emberek harmadrészét! (Jel. 9:14-21). Nem a termonukleáris fegyverekkel már rendelkező országok fogják ezt kezdeményezni. Ők tudják, hogy egy ilyen háborúban nem lehetnek győztesek, csak vesztesek. Ám az Eufrátesz folyónál megkötözve tartott négy sátáni angyalfejedelem kiszabadult kötelékeiből, és újra országaik (Irán, Irak, Szíria, Törökország) élén állnak (Dán. 10:13). Nincs az a földi hatalom, amely képes lenne megakadályozni őket, hogy elkészíttessék termonukleáris fegyvereiket, melyekkel Izráelt készülnek elpusztítani. Isten meg fogja akadályozni ezt a gyilkos tervet! Az államalapítás óta (1948), minden szüséges helyzetben Mihályt, az Ő leghatalmasabb angyalfejedelmét, és szent angyalait rendelte népének védelmére (Dán. 12:1).

Bármelyik nap elhangozhat a második jaj, ám ezt közvetlenül megelőzően, a mi Urunk Jézus Krisztus elragadja övéit a veszedelem elöl (Ésa. 57:1, I.Thess. 4:15-17)! Ettől a két rendkívüli eseménytől a népek megrettennek, és tudomásul veszik, hogy Izráel lebontja a templomhegyen épült pusztító útálatosságot (Dán. 11:31), és felépíti ott Isten (harmadik) templomát, ahol elkezdődhetnek a mindennapi áldozatok. Az ezt követő évhét felén ölt testet a sátáni hármasság második és harmadik személye, a Fenevad és az Antikrisztus (Jel. 13.). Ezek a világiak feletti hatalmukkal terrorizálják, a vallásosak feletti 2 hatalmukkal elbűvölik a föld népeit, s összegyűjtik őket a helyre, melyet Armageddonnak neveznek (Jel.16: 16), hogy elpusztítsák Isten népét (V.Móz. 14:2), Izráelt. Napjainkban is mindenért a zsidókat vádolják a megtéretlen, vallásos bálványimádók, s a vallástalan világi emberek. Akkor ezek haragja minden korábbinál is nagyobb lesz: miért nem hagyták ezek magukat lemészárolni, akkor talán nem pusztult volna el az emberiség harmadrésze...! A harmadik jaj lesz a Sátán utolsó próbálkozása, hogy elpusztítsa Isten népét. Miután az Úr teste (Eféz. 5:29-30), a megtért hívők elragadtattak e földről (Ésaiás 57:1), a sátáni hármasság (Sárkány-Fenevad-Antikrisztus) második és harmadik személye korlátlan teret kapnak a népek teste-lelke felett (Máté 21:13). A Sátán-Sárkány által rendelt tisztátalan szellemek segítségével összegyűjtik a föld népeit Isten választott népe ellen (Jel. 16:13-16). Ezek Ázsia földjén Góg (Kína), Rós (Oroszország), Mések és Tubál (Szlávok), Perzsák (Irán), a négerek és a Líbiaiak (afrikai népek), európai Gómer minden serege (angol, dán, holland, német, norvég, svéd stb.), Tógarma (franciák, olasz, portugál, román, spanyol, stb.), Séba és Dedán (arábiai arabok), Társis (déleurópaiak). Összegyűlnek, de vesztükre, mert Ezékiel könyvének 38- 39. részében leírt pusztulásban lesz részük, az Úr haragjának napján (Ésa. 13:9-13, Jel. 6:15-17)! A Sátán és angyalai, a gonosz szellemek ellen a mi Urunk Jézus Krisztus jön, mennybe ragadott gyülekezetének élén (Jel. 19:11-16), és akkor megtapossuk őket (Zsolt. 18:38-39) Izráel hegyein (Zak. 14:4), aztán meg lesznek kötözve, és a mélység tömlöcébe vetve, ezer esztendőre (Jel. 20:1-2). Az Izráel elpusztítására összegyült népekre az „ítélet völgyében” (Jóel 3:14) fog lesújtani Isten haragja, és a földet pusztasággá teszi

(Ésa. 13:9). „Egyiknek fegyvere a másik ellen lészen, és törvénykezem vele döghalállal, vérrel, ömlő záporesővel, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok rá és seregére, a sok népre amely vele lesz” (Ezék. 38:21-22). Az ő népét s azok vezetőit pedig olyanná teszi ellenük, mint „a tüzes fáklya a kévék között, megemésztenek jobb és bal felől körülvaló népet” (Zak. 12:6-9). Az elpusztult népeket hét hónapon át fogja temetni Isten népe, húsukból asztalt terít az Úr „a madaraknak, minden szárnyas állatnak és minden mezei vadnak” (Ezék 39. rész), s meghirdeti nekik angyal által: „Jöjjetek el, és gyűljetek össze a nagy Istennek vacsorájára” (Jel. 19:17-18). Ezek után, a népek legnagyobb részének pusztulása után kezdődik e földön egy új világkorszak, az ezeréves Királyság (Jel. 2O:6). Erről azonban következő levelemben írok, ha az Úr is úgy akarja. Most az a kérdés, rád mi vár, talán már ma, vagy az elkövetkező napokban? Ott leszel azok között, akikről ezt olvassuk: „egy szempillantásban elváltozunk..., és elragadtatunk az Úr elébe” (I.Kor. 15:51-52, I.Thess. 4:15-17)? Vagy azok között az (esetleg vallásoskodó, sőt hívősködő) istentelenek között, akik fölött ítéletet fog tartani az Úr? Válaszd a jobb részt, amíg nem késő (Luk. 1o:42)! Karmiel, id. Frank S. 2010. Május