Museu Marítim de Barcelona, 13-XI-2009

Jornada tècnica sobre embarcacions històriques

Per segona vegada el Museu Marítim de Barcelona va organitzar unes jornades per debatre a I'entorn de la problemàtica de la gestió de les embarcacions històriques. Les jornades com és tradicional s'organitzen la mateixa setmana que es celebra a Barcelona el Saló Nàutic Internacional. La gestió de les embarcacions tradicionals i històriques és essencial dins de les línies d'actuació del museu. Els bastiments flotants sens dubte són una font primària de coneixement, un testimoni en primera persona de la cultura i la historia marítima alhora que la seva preservació permet protegir el saber intangible que les acompanya. Les jornades es van estructurar a partir d'una intervenció marc, que va ser presentada per David Oliver, va servir per centrar els principals temes a debatre I plantejar les deficiències I els reptes a afrontar. Van intervenir també diversos professionals que van desenvolupar de forma concreta cada un dels aspectes que intervenen d'una forma directa o indirecta en la gestió de les embarcacions històriques. Especialment interessant va ser la intervenció de Jaime Rodrigo, especialista en Dret Marítim que va aportar interessants línies de treball, quatre elles, la possibilitat d'arbitrar els mitjans I les accions per tal que, a la nova Llei General de Navegació Marítima es faci esment específic de les embarcacions històriques I la seva problemàtica especial. Al final de les jornades hi va haver una taula rodona en la que van intervenir representants d'algunes federacions o associacions de la geografia espanyola vinculades a embarcacions i propietaris de diversos vaixells. Aquesta taula rodona va servir per iniciar el debat entre els assistents i un fòrum obert a la participació de tots. Podríem resumir en aquestes conclusions les aportacions acords que es varen plantejar: 1.- Cal definir amb urgència que s'entén per embarcacions històriques. Una de les principals dificultats que existeix està directament lligada a la inexistència de criteris clars i assumits per part de la comunitat professional, sobre que entenem per patrimoni marítim i fluvial flotant, quins elements la integren i com s’ha d’afrontar la problemàtica de la seva classificació i protecció. 2.- Cal iniciar el treball de cens i registre d'embarcacions històriques. Sense aquest pas difícilment podrem racionalitzar tota la problemàtica que comporta la gestió d'aquestes embarcacions. 3.- Va quedar clara la necessitat de consensuar una metodologia de treball comuna en la geografia espanyola. 4.- Cal conscienciar la societat civil perquè valori i conegui l’existència de

les embarcacions històriques i la seva problemàtica. 5.- Cal definir si les embarcacions han de ser considerades béns mobles o immobles. 6.- En I'apartat de classificació de vaixells, d'acord amb la legislació vigent, es va plantejar de forma clara la necessitat de la creació d'una llista 0 per als vaixells històrics. 7.- Era opinió unànime de tots els assistents que els museus havien de ser les organitzacions que actuïn de impulsors i coordinadors d'un Projecte Marc sobre embarcacions històriques que inclogui diverses línies de treball (recerca, gestió, viabilitat econòmica, qüestions jurídiques...) 8.- Es conclou també l’evidencia que l’aplicació del Conveni SOLAS a les embarcacions històriques resulta inapropiada, ja que és un tipus de normativa pensada per a les embarcacions de nova construcció. 9.- La normativa actual deixa moltes decisions en mans de les capitanies marítimes; això fa que el criteri que s’aplica en qüestions idèntiques no sigui homogeni. 10.- Proposta de creació d'una comissió de treball coordinada pel Museu Marítim de Barcelona per impulsar un Projecte Marc sobre embarcacions històriques. 11. Es va posar de manifest que tots els agents interessats han d'organitzar-se per a consensuar els diversos aspectes que conflueixen en la problemàtica de la gestió de les embarcacions històriques. 12.- Es demana i s'acorda un treball coordinat amb la resta de comunitats Autònomes.