€ÏžÂ¨ €¥Áé

€¥Áé ¡ÃúÁÖ ¬ÉÄð ¢ÃÁ§÷. 39 ˆ®Áì ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í „þÂä €ÏœÁ ©ÁôþÁäýÅÛ
ÁþáÃÏúÁžÁÅ. ‡œÁÅàÂ „£ÃÃ ‡Á¬Ã ¡Á™Ê ¬Á®ÁÅò ÿɩÁžÁŨ™Ê
¡Ã§ÁÅžÁŨŠ¥ÉÁÅ ¥Á ÂÏúà Á§Áï›.. þÉþÁÅ 17 ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁϨ͍à ‚¡Áôå™Ê
€™ÁŏÁÅ ¡ÉýÂÛþÁÅ. ˆ €¥Á Âé¦þà úÁƬÃþ Á¨Áþà €¨ü™Ã þÁÅ
€¥ÁéþÁÅ úÁƬÊà Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ ¥É ‡žÁŧÁŏ „þÁä¡Áôå™ÁÅ
€þÄüď ©ÁôÏýÂþÁÅ. úÁÆ¡Áô¨œÍ úÁÆ®ÊòÁ úÁÆ™ÁÁÅϙ ©ÁôÏ™Á¨ÊÁ.. ¥É
þÁ™ÃúÊ¡Áôå™ÁÅ ¨¦Á £žÁâϏ …Ê ¡Ã§Áë¨Å þÂüƏÂÓ €žÃ§Ê ¬Á®ÁÅò
©ÁÏ¡Áô¨Å œÃ§ÃÃ ¥É§Ã¬Ê þÁ™ÁÅ¥ÁÅ, £¨¥ËþÁ œÌ™Á¨Å.....þÁÅ
©É§ÃëÃѳÂà¦. ‡þÍä ³Â§ÁÅì £œ÷ §ÁÆÏ¨Í €¥ÁéþÁÅ œÁ¨úÁōÁÅÏýÅ úÊœÃ
¡Áþà úʬÁōÁÅþÊ ©Â›Ãß.
þÊþÁÅ ¥É ¥ÁÅÏžÁÅ €þÄüď „Ï™Á™ÁÏ ÁþáÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ ¥ÁÅÏžÁÅ
¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÃÃ±Í©Á™ÁÏ Á¥ÁþìÁÆàþÊ ©ÁôÏýÅÏžÃ. ¡Áôå™ÁÅ ¥É
¡ÉžÂ¨¡Ë úçÁÅþÁ©Áôí Á®Áò¨Íì ÌÏýÉ œÁþÁÏ þÊþÁÅ Á¥ÁþÃÏúÁÁ ±Í¨ÊžÁÅ.
þ „£ÉçœÁÅàÂ £ÃÁŬÁōÁÅþÁä ±ÂÏý÷
¡Ã³Âà þÁÅ Á¥ÁþÃÏúÃþÁ¡Áôå™ÁÅ
¬ÁÆýÏ þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬʞÃ. ƒ ¥ÁŸÁê þÊþÁÅ ŸË§ÁêÏ úʬà Á®ÁÅò
œÃ¡ÁôåÍ©Á™ÁÏ ¥Á Âþʬà œÁþÁÊ¬Ã ™Ä¡÷ Â úÁÆ™ÁÝÏ €¨©ÂýÅ úʬÁōÁÅþÂä.
¥ÉÁÅ þÁþÁÅä ý ¡ÁýÃÛÏúÁ™ÁÏ €žÍ ¬Á§ÁžÂ ¨ÂÁ „ϙʞÃ.
Â©Â¨þà œÁ§ÁúÁŏ þ ¥ÁÅÏžÁÅ ¥É ¤Á§Ä ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ…¡ÁôÁÅÏýÆ
©Á¦Á Âê§ÁϏ þÁ™ÃúÊžÃ.
 §ÍüÅ ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ ±ÍžÂ¥Áþà ±Ìë±Í¬Á¨÷ ¡ÉýÃÛϞà ¥Á¥Äé. £Â ¬ÉÄð
Â „Ϟà ¬ÃþÃ¥Á Â. ¬É÷ð ¬Ä þ÷ ¨Å §Ê¡Áô¨Å ‡ÁÅÑ©ÁÂ „þËä. ¬ÃþÃ¥Á Â
úÁƬÁÆà „ÏýÊ þ ±ÂÏýÍì þ ¬ÁÅ¨ì ¨ÊúñͦϞÃ. ¡ÁÁÑþÁ €¥Áé
„ÏžÁþÁä …ÿÁ œÍ ‚ύ „žÊëÁÏ Á¨ÃÃÏžÃ.
±ÂÏý÷ ¥ÄžÊ úÊœÍà

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€›ÅúÁōͩÁ™ÁÏ €¥Áé Á¥ÁþÃÏúÃÏžÃ. ¥É þ Ê¬Ã úÁƬÃϞà ¥ÉÅÿÁÏ¨Í úçÁÅþÁ©Áôí œÍ. þÊþÁÅ ÁÅϙ ¡Ãϙà €¦±Í¦Á ÂþÁÅ.
¬ÃþÃ¥Á  €¦Á ÂêÁ ‚¨Åì žÁÁÓ§Ê ÁþÁÁ þÁ™Á©Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ¥ÁÅ. ©Á§ÁïÏ
¥ÉÅžÁ¨ËÏžÃ. úÃþÁä Ì™ÁŏÁÅ ‚žÁâ§ÃÃ ¬Á§Ã±Í©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. žÁÁÓ§ÁÂ §Â
ÁþÂä €ÏýÆ þÁþÁÅä ±ÌžÃ©Ã ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÅÛ
úÊœÁŨʳÂþÁÅ. þÁÅþÁäýà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÉœÁàýà ÁÏ™Á¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃþÁ úÊœÁŨŠ€¨Â
€¨Â þÃ¥Á§Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ¦. þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬà þÁ©ÃíÏžÃ. €¥Áé
©Ä¡Áô ¥ÄžÃ ÁÏ™Á¨Å þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ, üÉý÷ ÃÏžÁŏ „þÁä þÁ™ÁÅ¥ÁÅ
©ÁÏ¡Áô¨Å, þÁ™ÁÅÏ ¥Á™ÁœÁ¨Å ©ÁœÁÅàœÁÆ €¨Â €¨Â úÊœÃþà ÃÏžÁÁÅ
žÃÏúÂþÁÅ.þÊþÁÅ €¨Â €¨Â úÊœÃþà ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà ‡œËàþÁ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁÁÅ
ü§Ã±ÂþÁÅ. Šÿ÷ Šÿ÷...
þÁÅ ‚«ÁÛ¥ËþÁ ¡Ã§Áë¨Å œÂÁÅœÁÅÏýÊ úÉ¡Áå¨Êþà þÁÏžÁÏ. €¥Áé ¤Â§Ä
¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ þÂúʦ ¬ÁŜà ¥ÉœÁàÂ þÃ¥Á§Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ €¨Â
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅÏýÊ €¥Áé þ ©Ê¡Áô úÁƬà þÁþÁÅä ‚ÏÂ žÁÁÓ§ÁÂ ±ÌžÃ©Ã
¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ. ‚ÏœÁ¨ÍÊ ‚¨Åì ©ÁúÊÖ¦Á Âê¨Â...¡÷Ö ...
œÁ™Ã¬ÃþÁ £ýÛ¨Íì „þÁä €¥Áé ©Á™Ã ©Á™Ã Â ¡Ã§Áë¨Å …¡ÁôÁÅÏýÆ £É™÷
§ÁÆϨ͍à ©É®ÃòÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ €¥Áé œÁþÁ œÁ™Ã £ýۨŠ©Ã™Ãúʬà ±Ì™Ã
£ýۨŠÁýÅۍÁÅÏýÅϞà Â¥É¬ÁÅ. œÁ™Ã œÁ™Ã Â „þÁä €¥Áé ¥É§Ã¬Ê
þÁÅþÁäýà ©Ì®ÁÅò ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÊÖ¬Á§ÃÃ þ ¬ÁŨìÂ¦Á üÂ¥Áéþà ‚ÏœÁ¨Â ¨ÊúÃ
±Í¦ÏžÃ. œÁ™Ã¬ÃþÁ þ ±ÂÏý÷, ú̍ÂÑ ©Ã™ÃúʬÃ, ±Ì™Ã ¨ÅÏÄ ÁýÅۍÁÅþÃ
þÉ¥ÁéžÃÂ €¥Áé £É™÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ €™ÁŏÁÅ¡ÉýÂÛþÁÅ.
€¡ÁåýÃÊ €¥Áé úħÁ ©Ã¡ÁôåÁÅþà „ÏžÃ. £Îìü÷ ©Ã¡ÁôåÁÅþà £Âë ¥ÄžÁ „ÏžÃ.
œÁ™Ã¬ÃþÁ ¨ÏÂ ©Ã¡Ãå ±Ì™Ã ¨ÏÂ ¡Ë þÁÅÏúà žÃÏúÁōÁÅÏýÆ „Ϟà þÊþÁÅ
¨ÍþÍà €™ÁŏÁÅ ¡ÉýÊÛ ¬Á§ÃÃ. €ýÅ œÃ§ÃÃ Í™Á ©Ë¡Áô ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÃÛ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

„Ï™Á™ÁÏœÍ þÊþÁÅ ¨ÍþÁÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ¬ÁϏÁœÃ œÁþÁÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ
úÊœÁŨŠ©ÉþÁÁÅÑ ¡ÉýÃÛ £Âë £Ã¨÷ ©Ã¡ÃåÏžÃ. £Âë þÁÅ úÊœÁŨ ¥ÄžÁŏÂ
œÄ¬Ã©Ê¬ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ £ÿÁŪ €¥Áé ¬Á®ÁÅò £Âë ¨ÍþÁÅϙà ©Ã™Ã©Á™ÃþÁ
¬ÊíúÁÖœÍ £¨ÏÂ ÁžÃ¨Ã „Ïý¦. §É™ÄÂ „ÏúÁōÁÅþÁä £Îìü÷ ©Ê¬ÁōÁÅÏžÃ
£Âë ¨ÊÁÅÏ™Â. ‚Á £Îìü÷ ©Ê¬ÁōͩÁ™ÁÏœÍ ‚ýÅ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅϞà œÁ¡ÁåžÁÅ
€þÁōÁÅÏýÆ £Îìü÷ ÿÁƍ÷ð ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅþÁä €¥Áé ©ÉþÁōÁ úʧ ¥É¨ìÂ.
¨ÅÏÄ¨Í þ ¬ÁÅ¨ì €¡ÁåœÃÊ £ÂÂ þÏÁÅ™ÁōÁÅÏžÃ. ¥Áé üÉý÷
ÃÏžÁŏ þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠŠÁѳ§Ï ©Ê¬Ã ÁýÃۏÂ
¡ÁýÅۍÁÅþà €¥Áé ¡Ã§Á먍ÁÅ þ ¥ÁÅÏžÁÅ œÂýÃÏúà ŠÁѳ§ÏÂ
€žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäþÁÅ.
þÁÅ©Ãí¨ÂÏýà ¡ÁþÊžÍ úʳÂà©Áþà €þÁōÁÅÏýÆþÊ „þÂäþÁÅ €ÏžÃ €¥Áé þÂ
©Ê¡Áô œÁ¨ œÃ¡Ãå þ©ʡÁô úèáÏ úÁƬÁÆà
"¥Á§ÊÏ úɦÁêþÁ¥Á Âé þÄ €ÏžÁÏ þÁþÁÅä ¡ÃúÃ֩›Ãß úʳÍàÏžÃ" €þÂäþÁÅ.
"€ÏœÁ €ÏžÁϏ „þÂäþ ÁþÂä €ÏžÃ" €¥Áé œÁþÁ þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ „þÁä þÂ
úÊœÁŨ ¥ÄžÁ œÁþÁ úÊœÃþà ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ.
"þÄ ¡Ã§Áë¨Å ¬Á®ÁÅò úÁƬà þÊþÁÅ ‡þÃä ³Â§ÁÅì £Âœ÷ §ÁÆÏ¨Í úʜáÁþÃ
úʬÁōÁÅþÂäþÍ œÉ¨Å³Â €þÂäþÁÅ" þ úÊœÃœÍ €¥Áé þÁÅþÁäýà ±ÌýÛ
œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ.
"€©Áôþ ÁþÂä" €ÏýÆ þÁ©ÃíÏžÃ.
€©ÁôþÁ¥Á Âé , €þÂäþÁÅ €¥Áé £Ì™ÁÅâ¨Í þ ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ É¨ÅÁÅœÁÆ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¥ÁþÁÏ ¬ÃþÃ¥Á  þÁÅÏúà ©ÁúÊÖ¡Áôå™ÁÅ þÁÅ©Áôí þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÃÄžÁ œÁ™Ã¥ÃþÁ¡Áôå™Ê
€þÁōÁÅþÂä þÁÅ©Áôí ‚©Âí®Á Á¨Ê©ÁþÃ. þÊþÁÅ €þÁōÁÅþÁäýÊÛ €¦êϞà €ÏžÃ.
"¥Á  ¥ÁÏúà €¥Áé " €þÂäþÁÅ €¥Áé ¥É™Á¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅÆ.
"‡ÏœÁ ©Ê™ÃÂ „Ϟ砍ÁþÂä þÄ ¥ÁÅžÁÅ⠀Ϟà €¥Áé.
€¥Á Âé! €¥ÁÂé! €þÂäþÁÅ œÁ¥ÁÁϏÂ. þ œÁ¨ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁ
œÁþÁ ¡ÉžÂ¨Å þÃÏúà ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ þ úÊœÁŨŠ¡ËÃ
ü§Ã¡Ã €¥Áé ¬Á®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÉœÁàÂ ¡Ã¬ÃÂþÁÅ. ÿ÷ ÁþÂä €ÏžÃ þÂ
úÊœÁŨ ¥ÄžÁ œÁþÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ.
ƒ ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁÂ¨þà ‡þÂä®ÁòþÁÅϙà Á¨¨Å ÁÏýÅþÂäþÁ¥Á Âé " €ÏýÆ
þ £¨Ï ÌžÃÄâ €¥Áé ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂþÁÅ. þ ¡Ã¬ÁōÁřÍà ¡Á§Á©ÁªÃÏúÃ
±ÌœÁÆ "ÁþÂä ¡Ã¬ÁōÁÅ , €¥Áé ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÍÑ, þÁÅ©Áôí úÃþÁä¡Áôå™ÁÅ
±Â¨Å œÂÃþÁ €¥Áé ¬Á®ÁÅò Á¬ÃÁ ¡Ã¬ÁÁ§Â " €ÏžÃ.
"¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÊ €¥Áé "€ÏýÆ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ üÉý÷ ©Ã¡Êå³Â.
€¡ÁåýÃÊ þʨ ¥ÄžÁ üħ™ÁÅœÁÅþÁä ¡Ëý ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÊ¬Ã €¥Áé £Ì™ÁÅÝ
ÃÏžÁ ÁÅúÃÖ®Áò ¥ÄžÁ úɦê©Ê¬Ã ŠÁѳ§Ï ÁÅúÃÖ®ÁÅò ¨ÂÊ³Â €¥Áé úħÁ
ÁÅ¡ÁåÂ Â®Áò žÁÁÓ§Á ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ.
œÉ¨ìÂ £¨ÏÂ ¥Ã¬Á ¥Ã¬Á¨Â™Ã ±ÍœÁÅþÂä¦ €¥Áé ¬Á®ÁÅò. €¥Á Âé €¥Á Âé
€ÏýÆ ¬Á®Áò ¥ÁŸÁê þ ¥ÁÅŽÏ ©ÁœÁÅàÁÅÏýÆ, ©ÂýÃþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ,
§ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ þ þ¨ōÁœÍ þÁ ³ÂÂþÁÅ. Šÿ÷ ÿ÷ ÁþÂä €ÏýÆ
€¥Áé œÁþÁ úÊœÍà ŠÁ ¬ÁþÁÅä ¡ÁýÅۍÁÅþà þÁÅ úÁÆ¡ÁôœÁÆ, "účÁ§Â ÁþÂä,
€¥Áé ¬ÁþÁÅä účÁÅ " €ÏýÆ þ þÍýÍì œÁþÁ ¬ÁþÁÅä ÁōÃÑÏžÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€¥Áé ¬Á®ÁÅò účÁÅœÁÆ, þÁÅœÁÆ, ¥ÁÅúÃ֍ÁþÁÅ ¡Á®Áò ¥ÁŸÁê úÃþÁäÂ
Ì§ÁōÁÅœÁÅÏýÊ, Á¬ÉÃѱ̦þÁ €¥Áé, "ÿ÷ ÁþÂä Ì§ÃÉ¦÷ €¥Áé ¬Á®ÁÅò
Ì§ÃÉ¦÷ §Â "€ÏžÃ þ œÁ¨ œÁþÁ ¬Á®ÁòÁÅ £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ.
þÊþÁÅ ŠÁ ¡ÁÁÑ €¥Áé ¬Á®ÁÅò účÁÅœÁÆ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠþÁÅ ‚«ÁÛ¥ËþÁ
€¥Áé ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ©ÁœÁÅàœÁÆ ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂþÁÅ.
€¥Áé þ ¥ÉÅÿÁ¥ÁϜ ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ þÃϡʬÁÆà
"ÁþÂä! ÁþÂä! €þà ¡Á¨©Á§Ã¬ÁÆà,
ˆÏýÂë ÁþÂä, €¥Áé ¡Ã§Áë¨ÏýÉ þčÁÅ €ÏœÁ ‚«ÁÛ¥Á  €ÏžÃ" þ úɩèÍ
úÃþÁäÂ
"€©ÁôþÁ¥Á Âé þÄ ¡Ã§Áë¨ÏýÊ þÁÅ ¤Á¨Ê ‚«ÁÛÏ ©Âýà …¡Áô úÁƬÊà ú¨Å
þÁÅ ©É§ÉëÃÑ ±ÍœÁÅÏžÁ¥Á Âé" €þÂäþÁÅ
"€¨ÂÂ, ‚©ÃÍ §Â ÁþÂä þčÁÅ ‚«ÁÛ¥ËþÁ €¥Áé ¡Ã§Áë¨Å úÁÆ™ÁÅ" €ÏýÅ
©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃÏžÃ.
Šÿ÷ €¥Á Âé €ÏýÆ €¥Áé ¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã
¡Ã¬ÁÁ³ÂÂþÁÅ ¨ÏÂ ¥ÄžÁŏÂþÊ,
"ÁþÂä ÿ÷!, Šÿ÷! ÁþÂä €ÏýÆ €¥Áé œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å þ Ê¬Ã ¡ËÉœÃà
…¡Á³ÂÃÏžÃ.
ˆÏ ¡ÉÏúÂ©Ê €¥Á Âé, ‚ÏœÁ ¤Â§ÄÂ „þÂä¦ þÄ ÁÅžÁâ¨Å €ÏýÆ úÁ¡ÁôåþÁ
¨ÏÂ ¡ËÉœÃà €¥Áé ÁÅžÁâ¨Å §ÉÏ™ÁÆ þ €§Á úÊœÁŨœÍ úÁ§ÁŬÁÆà
©ÁœÁÅàœÁÆ ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂþÁÅ.
ÿ÷ ÿ÷ ÿ÷ ÁþÂä ....
€¥Á Âé þ ÁÅžÁ⨠§Â›Ã €ÏýÆ €¥Áé ÁÅžÁ⨠¥ÄžÁ þ úÉÏ¡Á¨Å ¡ÉýÃà
€ýÆ ‚ýÆ §ÁÅžÁÅâœÁÆ, þ þ¨ōÁœÍ €¥Áé ÁÅžÁâ¨Å þÂþÁÅ.
€¥Áé ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÃÃ±ÍœÁÆ, ÁþÂä ... þÁÅ .. .. €¥Áé ÁÅžÁâ¨Å...
þÁÅ... .. .. þčÁÅ ‚«ÁÛ¥ËþÁ €¥Áé ÁÅžÁâ¨Å œÃþɦ÷ê ÁþÂä "€ÏžÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€¨Â þÁÅœÁÆ, €¥Áé ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁÅ¨Í þ þ¨ōÁ œÃ¡Ãå €¥Áé ÁÅžÁâ
ÁþÁäÏ þÁÁ þÁÅ. €¨Â €¨Â þÁÅœÁÆ þ €§Á úÉ¦ê €¥Áé ¡Ã§Áë¨
ÃÏžÁŏ ±ÍþÃúÃÖ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þ̍ÂÑþÁÅ. ÿ÷ !!€ÏžÃ €¥Áé
ÁÅžÁâ þÁÅœÁÆ €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í þ ©Ê®ÁÅò üÌþáà …¡Á³ÂÂþÁÅ. €¥Áé
¡ÁõÁÅ¨Í §Á³Â¨Å Â§Ã±ÍœÁÅþÂä¦. þ ©ÉÊ®ÁÅò €¥Áé ¡ÁõÁÅ §Á¬ÁÏœÍ
œÁ™Ãúñ̦Á Âê¦.
€¥Áé ¡ÁõÁŨÍþÁÅÏúà þ ©Ê®ÁÅò œÄ¬Ã £Â þ þÍýÍì „ÏúÁōÁÅþÃ
þÂþÁÅ €¥ÁéÊ¬Ã úÁƬÁÆà.
€¥Áé þ £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþà £ÂÁÅϞ ÁþÂä €ÏýÆ, £É™÷
¥ÄžÁ ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅÏýÆ
"ÁþÂä žÂ¥Á Âé" €ÏýÆ öÁíþÃÏúÃÏžÃ. €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ œÁþÁ úÊœÃ
©Ê®ÁòœÍ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥ÉœÁàÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ „ÏýÊ, þÁÅ þ ŠÏýÍìþÃ
§ÁÁà¥ÁϜ þ ¥ÉÅ™ÁݨÍþÍà ¡Áë©ÁÿÃÏúà þÁ§Â¨Å „£Ãç ¥ÉÅ™ÁÝ
¥Á§ÃÏœÁÂþÍÃÑ £ÃÃ¬ÃÏžÃ. €¨Â þ̍ÁÅÑœÁÆ œÁþÁ úÊœÍà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
¡ÁýÅۍÁÅþà ¨ÂÁÅÑþÃ
"" €ÏýÆ œÁþÁ þͧÁÅ œÉ§Ãúà €¥Á ÂÏœÁÏ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þÍýÍìÃ
œÄ¬ÁōÁÅþà účÁ³ÂÃÏžÃ.
€¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ účÁÅœÁÅÏýÊ ' €¥Á Âé!! €¥Á Âé!! €ÏýÆ €¡Á³Í±Â¨Å
¡Á™Ã±ÍœÁÆ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ …¡ÁôœÁÆ €¥Áé þÍýÍì þÂ
¥ÉÅ™ÁÝœÍ žÉϏÁ³ÂÂþÁÅ.
þ ±Ì™Á©Âýà ¥ÉÅ™ÁÝ þÁÅ €¥Áé účÁ™ÁÏ úÁƬÁÅàÏýÊ ¥ÉÅ™ÁݍͬÁÏ €¥Áé
‡ÏœÁ ¡Á§ÃœÁ¡ÃÏúÃ±Í¦ÏžÍ ÁžÂ €þáÃÏúÃ, ¡Êë¥ÁÂ €¥Áé œÁ¨ ¥ÄžÁ
úÉ¦ê ©Ê¬Ã €¥Áé ÁŧÁŨþÁÅ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ þ Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäþÁÅ.
€¨Â ¡ÁžÃþåô¨ ±ÂýÅ účà œÁþÁ œÁ¨ ©ÉþÁÃÑ œÄ¬ÁōÁÅÏýÆ þʬÃ
úÁƬà þÁ©ÃíÏžÃ. œÁþÁ þÍýà œÁ™ÃœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝ œÁ™Ã¬Ã ±Í¦ÏžÃ. €¥Áé

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ œÁ™Ã úÁƬÁÅàÏýÊ  ¡ÉžÂ¨þÁÅ þ ¡ÉžÂ¨œÍ €ÏžÁōÁÅþÃ
úč¨þÃÏ¡ÃÏúà  ¡ÉžÂ¨þÁÅ üŧÁÅëÁÅþÁäþÁÅ.
"ÁþÂä" €ÏýÆ €¥Áé þ ¡ÉžÂ¨þÁÅ Á Âýŏ ¥ÁÅžÂâ™ÃÏžÃ.
€¥Áé £É™÷ ¥ÄžÁ ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅÏýÆ,
"žÂ ÁþÂä" €ÏýÆ þʬà úÁƬÃϞà œÁþÁ Â®ÁÅò ‡™ÁϏ ü§ÁÅ¡ÁôœÁÆ
€¥Á Âé €ÏýÆ þ £ýۨŠ…™Á¡ÄÁÅÑþà €¥Áé žÁÁÓ§ÁÂ þÁ™ÃúÃ
‡ÁÅÑ¡ÉýÃÛþÁ £Â›Ï¨Â „þÁä þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þ ÁÅ™ÃúÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþÃ
úÁơìÁÆà ¥É¨ìÂ ¡Ë úÁ§ÁéÏ ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÃ
þ žÁÏ™ÂþÃä
¡ÁëžÁ§ÃîÏúÂþÁÅ.
€¥Áé £Â þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ œÁþÁ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà "‡ÏœÁ £Â§ÁŏÂ
£¨ÏÂ „Ϟç þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ " €ÏžÃ.
€¥Áé œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „£ÅçÁÅþà „Ϟà ¡ÁõÁÅ. £É™÷ ¥ÄžÁÁÅ ‡ÃÑ €¥Áé
œÌ™Á¨Å §ÉÏ™ÁÅ ¥ÉœÁàÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ©ÁϏà €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ úÁÅ¡÷ ¥ÁþÃ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.
"€£Âç ©ÁžÁÅâ§Â ÁþÂä!!
žÂ!!" €ÏžÃ €¬ÁÿÁþÁϏ þÊþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ,
€¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €§ÁúÉ¦ê ©Ê¬Ã ©ÁœÂàþÁÅ.
þ úʜà ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ ¥Á§Í úÊœÍà þ ¥Á™ÁÝ €ÏžÁōÁÅþÃ
¨ÂÃÏžÃ.
"¡ÉýÅÛÍ €¥Á Âé"€þÂäþÁÅ.
"…..." €ÏýÆ ŠÁ úÊœÍà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¥Á§Í úÊœÍà þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ £ÌÁÑ ¥ÄžÁ þÃÏúÃ
"ÁþÂä... …....." €ÏžÃ
€¥Áé ¥ÉÅÿÁϨ͍à úÁƬÁÆà ¥É¨ìÂ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à ¥Á™ÁâþÁÅ ¡Áô«÷
úʳÂþÁÅ.
¥Á™ÁÝ ‡§Áëýà ÁÅÏ™ÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÃÃÏžÃ
€¥Áé ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨÏÃÏžÃ.
€¥Áé ¬Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ
ŠÁѳ§Ï €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à ÉÏýÂþÁÅ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"ÁþÂä.... €ÏýÆ......" ÄúÁŏ €§ÃúÃÏžÃ..
þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ €¥Áé ¥ÄžÁÁÅ ©Â¨Ã ±Í¦Á ÂþÁÅ.
þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÁþÁÅä œÁþÁ Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅϞà €¥Áé.
''ÿ÷ ÁþÂä'' €ÏýÆ.....
úÃþÁäÂ ¥Á™ÁÝþÁÅ £¦ÁýÁÅ ¨ÂÃ ¥Á®Äò €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÃÊ³ÂþÁÅ.
ÿ÷! ÿ÷! €ÏýÆ ¥ÁƨÁ³ÂÃÏžÃ. ¥Á™ÁÝþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í ¨ÍþÍÃ
£¦ÁýÁÅ ¨ÂÃ ¨ÂÃ œÍ¬ÁÅàÏýÊ €¥Áé ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÃÃ±ÍœÁÆ,
ÁþÂä.... ÁþÂä...... ....  .... ÁþÂä .... žÉϏÁÅ ... €ÏýÆ
¡Á¨©Á§ÃÏúÁ ³ÂÃÏžÃ.
€¥Áé ¡ÁõÁÅþÁÅ Á¬Ã Á¬Ã Â žÉϏÁ³ÂÂþÁÅ.
þ žÉϏÁÅ™ÁōÁÅ
€›ÅÁśϏ €¥Áé þÁ™ÁÅÏ ¡ËÉœÃà þÁÅ ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚©Áí³ÂÃÏžÃ.
þ ¥Á™ÁÝ €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í €™ÁōÃÑ œÁÁŨŜÁÅÏýÊ
" €£Âç ÁþÂä ‡ÏœÁ£ÂÂ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â þ ÁþÂä .... žÉϏÁ§Â
þÃþÁÅä ÁþÁä þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ§Â ÁþÂä €ÏýÆ €§Á©Á³ÂÃÏžÃ.
žÉϏÁÅœÂþÊ ..... ¨Ïü.... ....þÄ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÅœÂþÊ €¥Á Âé ...
€ÏýÆ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ...
ÁþÂä......þÊþÁÅ þÄ ¨ÏüþÂ..... ..... ÁþÂä.....žÉϏÁ§Â
....¨Ïü Ì™ÁÂ...žÉϏÁÅ €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁ§Â ....
þÄ ¨ÏüþÁÅ žÉϏÁÅ.....ÿÁÆÏ...žÉϏÁÅ......€ÏýÆ
œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ËÉœÁÅàœÁÆ þÁþÁÅä €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏžÃ.
§Ë¨Å ¦Ïüþ÷ ¬Äå™÷ ¨Í €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÉϏÁÅœÁÆÏžÃ.
€¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í ±ÂœÂ®ÁÏ¨Í þÁÅÏúà …§ÃþÁýÅÛ ¡ÁõÁÅ §Á¬ÁÏ „£ÃÃ
±ÍœÍÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁݍÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ §Á¬ÁÏ €¨Å¥ÁōÁÅþà œÁ¡Á÷ œÁ¡Á÷
¥Áþà ªÁ£Ââ¨Å ©Á¬ÁÅàþÂä¦.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€¨ÂÊ ÿÁÅÏ...ÿÁÅÏ...ÿÁÅ¥Áéþà žÉϏà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁŨÍ
€›ÃúáÉýÃÛ Â§ÂÖþÁÅ. €¥Áé Áƙ £Ì®Á £Ì®Á ¥Áþà Â§ÊÖ¬ÁōÁÅÏýÆ
"€£ç .....€¥ÁéœÍ ‡ÏœÁ Â§ÃåÏú©Áô§Â ÁþÂä " €ÏýÆ þÁþÁÅä
¥ÁÅžÉâýÅۍÁÅÏžÃ. €¥Áé ¥ÄžÁ ©Â¨Ã±Í¦ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ œÁ¨ ¡ÉýÅۍÁÅþÃ
þÁÅœÁÆ „ϙñͦÁ ÂþÁÅ. ÁþÂä..þÃüÏ úÉ¡Áôå þčÁÅ ‚žÊ ¥ÉÅžÁýÃ
³Â§Ã ÂžÁÅ ÁžÁÆ..... þ úÉÏ¡Á¨Å þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ €™ÃÃÏžÃ. ÂžÁÅ
€þÁäýÅÛ œÁ¨ ™ÃÏúÂþÁÅ. ‰œÊ ‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ¦Á©Á§Ãä úʪ©Áô €ÏžÃ.
úÃþÁäÂ œÁ¨ €™ÁÝϏ …¡ÁôœÁÆ
"þÊþÁÅ úÉ¡ÁåþÁÅ þÁÅ©Áôí œÃ™ÁœÂ©Áô" €þÂäþÁÅ. "úÉ¡Áå§Â œÃýÛþÁÅ" €ÏžÃ
þÁ©ÁôíœÁÆ.
€¥Áé ¥ÉÅÿÁϨ͍à £É§ÁŏÂÓ úÁƬÁÆà "€ÁÑþÁÅ" €þÂäþÁÅ. "€ÁÑþÂ" ‹§Ã
©ÉŸÁ©Â žÂþÉä¡Áôå™ÁÅ žÉϏ©Áô§Â" €ÏžÃ.
"€ÁÑ ¡É®ÃòÃ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅÏúÊ þÂœÍ žÉϏÃúÁÅ֍ÁÅÏýÆ „ÏžÃ" €þÂäþÁÅ.
"‹¬Ã ¨Ïü !! €žÊžÍ €¥Á ¦ÁÁŧ¨þÁōÁÅþÂä, žÂþÃä §Âþà ƒ ³Â§Ã
úɱÂà žÂþà ¬ÁϏÁœÃ" €ÏžÃ.
"€¥Á Âé! " €þÂäþÁÅ ÁϏ§ÁŏÂ,
€¥Áé þÁ©ÁôíœÁÆ "ƒ ³Â§Ã €ÁÑ ¥ÁþÁ …§ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ
€¥ÁéþÁÅ - €ÁÑþÁÅ ü¦Ïýŏ úÊžÁÅâ¨Ê" €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.
" þ ¥ÁÏúà €¥Á Âé" €þÁäþÁÅ €¥ÁéþÁÅ ¥ÁÅžÉâýÅۍÁÅÏýÆ.
samprasad_2004@yahoo.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful