ഓൈല മാഗസി | ഒ MSI സിീകരണം | 2010 മാ് ലം 5

2

ര!വ
ഷ%&' മപ്
ഒ പ)*ാളി,
പതിവ് അപകടമരണ%ളെട
$
$
$
നിരയിലെട
കേണ
4 ാടി$ മട%േ5ാ&
വായി ഒ േപ
പി6ീട് ഒ
$
7
8ദയേവദനയായി*ീെമ:
കതിയി6ില
; .
പി6ീട്

േപ
A
സ് മരണികയിലെട
,
പിയാേനാ
മ?7സിക്
െഫസിവലിലെട
,ഒപാട$ േപെട
7
7
D E
ഓBകളിലെട
, ഒപാടമനസകളെട
നീറ6
au
ന*ിെF
കഥകളിലെടെയാെ
$
$
7
7
$
മ6ിെല*ി
. പഴയ പ)ടലാസ് മടി മറ6Iേപാെല മറാ പJ6
േപരല
;
$
$
എ6് തിരിറിയകയായി:
ഫിലിLിേFത് . നമിടയി,
അയാ& പാടി,
$
$
തബലയി, പതിയ
േബാലക&
തീN, ഗിJാറി, ആOാവിPണരാPം ഉറ%ാPം
$
$
ഈണ%& മീSി,ഒപാട$ 8ദയ%ളി, സംഗീതം െപTി$ എെ6ാെ
തിരിറിയകയാണ്
. ഈ മഹാപV*ി, ഒരാ& ഒരാെള അറിയാെത
$
േപാW6ത് സാധാരണമല
; . പേY ജീവിിരിെ ജീവിത*ിെF വിദര
7
സീമകളി, േപാലം
; ാതി6 ഒരാOാവ് ഇേLാ&
$ കാണാPമറിയാPം ഇടയില
ഓB'റിLകളിലെടയം
പാടിെവേപായ
പാSകളിലെടയം
8ദയെ*
$
$
7
7
$
$
$
സ^ ാധീനി'6ത് വ?\ിപരമായി അസാധാരണമായ ഒരPഭവമാണ് . ഫിലിLിെF
പാSകളിെല
ഗമക%ളിലം
ൈശലിയിലം
ഞാ
ഹരിഹരെന േകS$ ,
$
$
$
ശബ് ദസuWമാര?*ി, ഞാ േവaേഗാപാലിെന ക!$. താരതമ?ം െചയ് I
വലLെറLം
തീമാനിാനല
; , ആെരയാണ് , എcാണ് നഷ് ടമായെതേ6ാ
$
$ 
ാ. ഇവിെട ഫിലിLിെF സ8Nളെട
dS*ി, എെFയം
$ ര!Ieി
$
$
$
കണ
4 ീ അന െചT:
.
$

അവ േസ
i ഹമായി:

ഛായ മാ് ലം ഫിലിL് സ് മരണികയാാ മൈകെTട*ിറ%ിയത്
$
$
സംശയാലവാണ്
. ഉeടം എ%െനയിരി'െമ:eതിന് സംശയം േവ!ാ.
$

സംഗീത*ിെF വിരലക&
$
പി.സേരv
$

കിനാവിെF പടികടെ6*ിയ ഒ പദനിസ^ നം ആേരാടം
$ ഒവാ'േപാലം
$
മി!ാെത നിശ
g ബ് ദതയി, വീaടh സര?കിരീടമായി
പടിയിറ%ിേLാW6ത്
7
നാം ക!$. നീെയനിേല
; , നി പാെSനിേല
; എ6് മലയാളം േസ
i ഹേ*ാെട,
െകാതിേയാെട േചാദി ആ കാവ?jലിക മഷിതീ:ണ%ിേLായി. ഗിരീഷ്
പ*േVരിെയ
എം എസ് ഐ' േവ!ി ജയ് േമാഹ ഓ':. വായി'ക.
$
A
ഗlmഗായകെന അട*റിയാ
കഴിh സീവ്
മാ*െF ഓB'റിLകളെട
$
$
$
ആദ?ഭാഗവം
$ ഇ*വണ ഛായയില!്
$ .

സംശയാല$
ഓBകളി, എ:ം സംഗീതമായ് ..

3

മിoിനി
ഉസ് താദ് ഫിലിL് വി pാസിസ്

7 

താപ് സിങ്
ഫിലിL് …..

8 

ദീപ് േസാമസt
$ രം
അBതെ6യായ മെJാരB

11

അഭിലാഷ്
ഫിലിL്
നീ ഇേLാഴം
$ ഞ%േളാെടാLമ!്
$ ... 12
സി െക ഹസേകായ

14

ഒ രാ)ി dടി വിട വാ%േവ..

15

ജയേമാഹ
മറ:േപാെയാ സ^ ാഗതഗീതം....
ഇt$
വാടാെ*ാ െനാ5ര*ിെF പവ്
7

18
20

ജയwീ േതാSയ് ാS്
ഛായയ് ് േസ
i ഹം ന,W6 എല
; ാവേരാടം
i ഹേ*ാെട..........
$ തിരിം
$ േസ

.
േദവി പിe

ഗlവ wവണം! ദശനം!!
സാമീപ?ം!!!

23

A
സീവ്
മാ*

A Comprehensive Database of Malayalam Film Music

രവീvസംഗീതവം
$ ഗlmനാദവം
$ 29
ഹരിമരളി
$ 

അവ േസഹമായി
.....
ഫിലി് വി ാസിസ് ...നായി പാടമായി 

നായി തബല വായിമായി ..നായി ചിം
വരയ് കയം 
കഥക# പറയകയം 

െചയ് തി .
അവ
അവ&മായി ബ'െ(വ െടെയാെ)
.
മനസി*
േസ 
ഹമായി േവദനയായി ജീവി
/ 0ി മാം
.
നാല
വയസി*
ൈബ)് അപകട0ി*
1
ആ4പി)ിട)യി* മരണം കാ6 കിട
അവെ7
കിട)യ് )രികി*
8ാ9:നയമായി 

കണ
; ീ മായി നി <(കാരി
ഇോഴം 
ഓ9 . 

അവെ7 8ിയെ( സംഗീതകാര ബാബരാജിെ7 

മകളം
െചറമകളം
അവെന
കാണാ  

വത് ..കരേBാC് ഫിലിിെന വിളിേDാCി 
<(കാരിേയാട്
അവ9 പറB .." ഇ് ഉാെ7 

പിറാളാ ..ഇവിെട വലG െമഹ് ഫിലാ..അHട്
വിളിDി(Cാവം
ഫിലിേ(
േപാവാC് 
. 

എHെനയാ ...ആ െമഹ് ഫിലി& തബല ഫിലിേെ(
െ7യാ. ഇബെട നിHള് വിളിDാ ഇനി ഫിലിേ(
േകേ)ാ .." അവെ7 വീ(ി* ഉJറെ0 ചമരി
* 

ബാബരാജിെ7
േഫാേ(ാ
K)ിയി(ി
എ ം 

കാണാ ...

ഛായയെട
വ ം താളി* അവെന MറിDN
ഓ9J 

ക# തിരക#)ിടയിലം
അവെന
MറിDN
ഓ9J 

ക# പOവയ് )ാ പല ം തPാറായത് അവ
േനാടN
ഇഷ് ടം െകാC് ... Mറിക# എഴതാ 
 

ബ'െ(വരി*
പല ം
അവെന
MറിD്
പറയേRാ
# േതHി... സംസാരി)ാ ആവാെത 

േഫാS ക(് െചേPCി വ പലോഴം 
എനി)് ..
ഞാ അറിയ
അവ ആെരിോ#... 8ിയ 

െ(വേര
അറിയക
േസ 
ഹം വിതD കട 

േപായവെന…..
സംശയാല

www.malayalasangeetham.info

2

ഓ9Jകളി* എ ം സംഗീതമായ് ..
മിVിനി
1986 * [ശ9
ആകാശവാണിയെട
ഒ ഗാന
] 

േമളയ് )് പാടവാ
േവCി [ശ
] 9 റീജിയണ* 

തീേയ^റി* ഞാ േപായി . അ് ജി േവ_
േഗാപാ* ഉ#െെട പി െജ േറാസിലി എറിയ
െ(ി ഞാ&ം പിെ ഒ0ിരി േവെറ 8തിഭകളം 

പരിപാടി അവതരിിവാനായി വി , എെ7
b
പാ(്
പാടി)ഴിBോ# രCേപ
9 േസജി& 

പിി* വ് േമാ# നായി പാടീേ(ാ ഉേണ
; G എ്
പറBം 
ഞാ ഫിലി് , റിഥം വായിയാളാണ് ,
ഇത് േജാേബാേയ(, cംസ് വായിം എ
പറBി(് <െടയN
ആളിെനയം 

പരിചയെട 0ി.
എി(് അDേനാട് Mേറയധികം സമയം അവ9
സംസാരിD. ഇടയ് )് എോട് പഴയപാ(കെളാെ) 

അറിേയാ േമാ#)് എ് േചാദിD, ഞാ ചില
പാ(കെളാെ)
പാടിേ)#ിDോ# ഫിലിിെ7 

മഖ0്
എെfാ സേfാഷമായി െവോ! 

ഞH#)ിവിെട ഒ ഓ9)സ് h ഉC് , ഇടയ് െ)ാ

പാടി0രണം േകേ(ാ, വിളിേRാ#
വോളേ(ാ
എ ം പറB . അാണ് ആദGമായി(്
1
ഫിലിിെന ഞാ കCiം പരിചയെ(iം.
1986-87,88 * ഞാ സി എ സി ഓ9)സ് hയി*
സlിരമായി പാടിെ)ാCിരി സമയമായി .
മി)ദിവസHളിലം 
പക* സമയം െറേ)ാ9ഡിങ് ,
b
രാിയി* േസജ്
േ8ാoാം എിHെനയായി .
ആ സമയ0് എെ7 ജാസിേDDി [ശരി*
]

www.malayalasangeetham.info

ഗാനpഷണം പഠി കാല0്
അവിടെ0
നീലാംബരി ഓ9)സ് hയി* പാടാ
അവസരം
കി(ി. ഒ വ9ഗീേസ(നാണ് േചDിെയ വിളിD് പാടി
Dെത ം പറB . പിീട് േചDി ഓേരാ തവണയം 

വീ(ി* വ േRാ# വ9ഗീ
r േസ(െനറിDം 
, ഫിലിി
െനറിDമN
ഓേരാ വിേശഷHളം
പറയം 
. 


അHെന വീ(ിലNവ9 
ം ഓേരാ 0െരയം 
കാണാ 

െത തെ പരിചയമായി. ഞാ ജാസിേDDിയെട 

അ&ജ0ി ആെണറിBോ# എല
s ാവ9ം
ഭയtര
സേfാഷമായി ,
8േതGകിDം 

ഫിലിിന് , എാണ് േചDി പറBത് .
േചDി [ശരിെല
വിേശഷH# പറയതി*
നി്
] 

ഫിലി് റിഥം വായിയാ# മാമല
s , നായി
പാടം 
, പഴയപാ(കാെരറിDം 

, സംഗീത സംവിധായ
കെരറിDം
s 
, രചയിതാ)െളറിDം 
ഒെ) നല
അറിവNയാളാണ്
എൊെ) അറിയാ സാധിD . 

ഇടയ് േചDി വീ(ിേല)് വ േRാ# പഴയ ഹിuി
പാ(കളെട
കാസ^ക#
െകാട6വിടം
; ിേയാട് 

. ഉണ  

ഈ പാ(കെളാെ)
പഠി)ാ
പറയണം എ 

പറBയയ് ം. അHെന ആശാജിയെട
ഒ0ിരി 

ഗസലക
എ േവC 
#, പിെ മീരാഭജസ്
ഒ0ിരി പാ(ക#
പഠി)ാ അവസരമCായി
. 

അHെനയിരിെ) ജയനtിളിെ7 (പി ജയചx )
<െട ഒ ഗാനേമളയ് )് പാടാ േവCി ഡ*ഹി)്
െചല
s ണം എ് ഫിലി് ആവശGെ(. േചായ് സ്
ഓ9)സ് hയിെല എല
s ാവ ം <ടി ഒെ0ാ മിDാണ്
[z9 നി ം ഡ*ഹിം തിരിDം 
യാ െചയ് തത് .
ഉറH
സമയെമാഴിD് മെ^ല
s ാ സമയവം 

സംഗീതമ
യമായി ആ യാ എനിം അD&ം വളെര
സേfാഷം പക9 ഒ യായായി . യാാ
േക
s ശേമാ മെ^ാ ബ{ിമേ(ാ
അറിയാെത സംഗീത 

0ി* മാം മഴകിയി 
നാള
ക  

#.
േജാേബാേയ(െ7 ശിഷGനായ േഡവിഡ് ആണ്
ആലവായി*
ഇവാസ്
എ േപരി* ഒ 

ഓ9)സ് h iടHിയത് . hിലCായി 
േജായ്
1 

മാതG, അഹാദ് , ബി&,േഡവിഡ് , ബിനി*, വിേനായ് ,
8ിയ ഇവെരല
s ാവ ം തെ ഫിലിിെ7 സ|6 

3

)ളായി . അതിെല ഗായികമാ9 േചDിയം 

ഞാ&ം. ഇടയ് )് അടിെപാളി പാ(ക#
പാടാ 

[ശരി*
നി സാംബയം
] 
വ മായി . ഇവാസി
െ7 പരിപാടിക#)് ഫിലിം 
വ മായി . ഇവാ
ന് സ് ഞH#)് സ} fം വീടേപാെല
തെയാ 

യി .
ആHളമാരില
s ാ0iെകാC്
അവെര

s ാവ ം ഞHളെട
സ} fം ആHളമാെര ോെല 

യായി . അDന്
അവേരാെടല
s ാം വളെര
വാ~ലGമായി . വീ(ി* വാ* എല
s ാവ ം
േച9ി ്
അJDി
ഉCാ
ഭണം
കഴികയം
പാ( പാടകയം
െചPം  

. ഫിലിാ
െണtി* ഓേരാ പഴയപാ(ിെനറിDം
; ിം, 
വ9ണ
അതിെ7 ശി*ികെളറിെDാെ) പറBത ം
. 

അHെനയാണ് പഴയപാ(കെളറിെDല
s ാം ഏെറ 

വിവരH# അറിയാ എനിം േചDിം കഴി
Bത് . പാ(് മാമായി ഞHളെട
േലാകം. 

ഒരി)* [ശരി*
െവD
നട0ിയ ഗസ*
]
പരിപാടിയി* പെtട0ത്
ഫിലിിെ7 ആoഹ 

8കാരമായി . ആശാജിയെട
അനവധി പാ(ക# 

ആ പരിപാടിയി* പാടവാനായി
ഫിലി് എനി)് 

തിരെBട6
ത .
ഫിലിം
ഞാ&ം 

അ*േഫാSസം
ഒെ) പാടിയ അെ0 ആ 

ഗസ* പരിപാടിെയ^ി ഇ ം, വ9ഷH# കഴി
Bി(ം 
ഹികളായ നിരവധി 
, അi േക( സംഗീതേസ
സ|6)#
പരാമ9ശി)ാറC് 
. 

പC് (1986-90 *) എറണാMള0് സി എ സി,
കലാഭവ,
ആലാപ്
എീ
െറേ)ാ9ഡിങ്
b ‚
b ‚
സഡിേയാകളം 

, േകാ(യ0് പിരമിഡ് സഡിേയായം
മാേമ
ഉCായി N.
എല
s ാമാസHളിലം 

b ‚
അƒാറ ദിവസം എനി)് േകാ(യെ0 സഡി
േയായി* േപാേകCിയി . [ശരിെല 
ാന് സിസ്
]
േച(നായി അവിെട സuC് എƒിനീയ9. <െട
ഫിലിിെ7 രാജ
േച(&ം ഉCായി .
അiെകാCതെ
ഞാനവിെട
െചല
s േRാ# 

ഫിലിം 
അവിെട ഉCാMം. െറേ)ാ9ഡിങ് നട 
തിനിടയി* കറ7് േപായാ* എെെ)ാC്
പഴയ പാ(ക#
പാടി)ലായി േജാലി. കറ7് 

േപായിെല
s tി* വലിയ വിഷമമാണ് , ‘ടീ ഉേണ
; G,
കറ7് േപാെയtി* നിെ7 പാ(് േക(ിരി)ാ ’
എ പറB് പലോഴം
ഞH# ചിരി)ാറ 

Cായി .

www.malayalasangeetham.info

ഇതിനിടയി* എനി)് ആ9 എ* വി േകാേളജി*
ഗാനpഷണ0ിന്
അഡ് മിഷ കി(ി. അോ#
ഫിലി്
എോട്
േചാദിD,
‘നീ
എfിനാ
.

s ാസി)െലാെ)
പഠി)ാ
േപാെണ? േവണ
െമtി* അവിെടയേNാെര
MറD പാ( പഠിിDി(് 

േപാോള1’ എ് പറB് ചിരിD.

1990*
എെ7
േചDിയെട
കലGാണ0ി& 

തേലദിവസം രാി ഞHെളല
s ാവ ം േച9്
ഒ o ഗാനേമള നട0ി. അ)ാല0് എനി)്
നല
s
തിരN സമയമായി . 91 * ഞാ
െചൈയിേല)് േപാMകയം
െചയ് i. പിീട് 

എനി)് ഫിലിിെന കാണാ&N അവസരH#
ഉCായില
s . ഇടയ് )് ഞാ
നാ(ി* വോ#
അറിB ഫിലി് തബല പഠി)ാ ഡ*ഹി
േപായി എ് . വല
s ോഴേമ
നാ(ിെല0ാറN 
 എ ം. 

92 * ആണ് ഞാ േറാജാ സിനിമയ് േവCി
‘ചി ചി ആൈശ’ പാടത്
. ഇളയരാജാ 

സാറിെ7 ഒ0ിരി പാ(ക#
ഞാ പാടി. ജയനtി# 

ആണ് രാജാസാറിന് എെ പരിചയെട0ിയത്
. 

ഫിലിാണ്
ജയനtിളിെന
പരിചയെടാ
കാരണം എ് േനരെ0 പറBേല
s ാ. വിവിധ
സംഗീത സംവിധായക െട കീഴി* 2100 *രം
ഗാനH# പാടാ എനി)് അവസരം ലഭിD.
91
*
ഇവാസ്
ഓ9)സ് hയിെല
േജായ്
മാതGവമായി
എെ7 വിവാഹം നിˆയിD , 91 * 

നിˆയിD വിവാഹം നടത് 95 ലാണ് .
അതിനിടയി*
93
ലാണ്
എനി)്
ശബ് ദം
നഷ് ടെ(ത് , ഒ0ിരി േവദനയ&ഭവിD സമയHളാ

4

യി അത് , പിെ 95 * പiെ) ശബ് ദം
വ iടHിയ സമയ0ാണ് ഞാ എറണാMളം
b ‚
സാfാ സിസിലിയ സഡിേയായി*
പാടാനായി(്
വത് .
(ഇയം
വ9ഷH#)ിടയി* 

ഒരി)*ോലം 
എനി)് ഫിലിിെന കാണാനായി
സാധിDി ില
s .) അHെന അവിെട െചോ#
ഫിലിിെ7
രാജേച(നായി
അവിെട
എƒിനീയ9. എെ7 സേfാഷ0ിനതിരില
s ായി .
രാജേച(
പറB ഫിലി് നാ(ിലെC്
. 

േച( പറBത&സരിD് ഫിലി് എെ)ാണാ
വ .
ഒ0ിരി

വലിയ

ഇടേവളയ് േശഷമN 

<ടി)ാഴ് ചയായി അത് . ഞാ&ം ഫിലിം 
അ്
ഒ0ിരി കരB . എെ7 ജീവിത0ിെല കറ0 

അ{Gായം മാറി6ടHിയ സമയമായി അത് . ആ
അവസl പറBറിയി)ാ എനി)ാവില
s . എെ7
വിവാഹം നിˆയിDiം ഫിലിിെ7 സ|0ായ 

േജായി
തെ
എെ
വിവാഹം
െചP 

എറിBiം ഫിലിിെന വളെരയധികം സേfാ
ഷിിD. എോട് പറB , നിന)് ൈദവം
അറിBത
ഇണതെയാണ് േജായി, നീ നായി 

വ ം ഉേണ
; G, അവ
നിെ െപാ േപാെല
േനാ)ിെ)ാNം 

, എനിറാണ് . നീ ഇനിയം
പാടണം, േജായി നിെ7 <െടയNോ#
നീ 

ഒരി)ലം
വിഷമി)ില
s
.
എനി)്

സtടം 

ബാ)ിയC്
നമ)് 
. അട 0 ജV0ിെലtിലം 

ഒരJയെട
മ)ളായി ജനി)ണം. എെ7 അനിയ0ി 

(ിയായി(് നീ വരണം, ഡ*ഹിയി* െവD് നിെ7
പാ(് േക#േRാെളാെ) ഞാ
<(കാേരാട 

www.malayalasangeetham.info

പറയം
എെ7 അനിയ0ി(ിയാെണ് , നീ 

േനാ)ിേ)ാ നJ# ഒരJയെട
മ)ളായി ജനിം 

എ് എോട് പറB . ഫിലിം 
ഒ തക9Dയി*
നി് കരകയറി വ കയായി . എെ7 അവസl
കCി(് ഫിലിം
ഫിലിിെ7 അവസl കCി(് 

ഞാ&ം ഉNിെ7യNി*
കരയകയായി
. 

പിീട് ഞാ ഫിലിിെന കാ_ത് ഞHളെട 

വിവാഹദിവസമാണ് .
വിവാഹേശഷം
ഞH#
െചൈയിേല)്
േപായി.
ഇടയ് )്
ഫിലി്
െചൈയി* വ് MറD ദിവസം ഞHേളാെടാം
താമസിം. അട)ളയി*
എെ സഹായിം. 

േജായിD&ം ഫിലിം 
<ടി ഓേരാ പഴയകഥക#
പറBിരിം. ഞH# ഒ മിD്
ഫിലിിെ7
ഇഷ് ടഗായികയായ
ജാനകിയJയെട
അട6 

േപാMം. അവിെട ഒ0ിരിേനരം സംസാരിDിരിം.
പാ(ക#
പാടിിം. ഞH# അവിെട െചാ* 

േപാ േRാ# ജാനകിയJ കരയം 
. അയ് )് വലിയ

ആ‹ബ'മായി(്
അത്
വള9 .
2004 * ഞH# െചൈയി* നി് എറണാM
ളേ0)്
മാറി.
ഇവിെട
വതി&
േശഷം
േഫാണിലെട
ഇടയ്
)ിടയ്
)്
സംസാരി 
ം.
1
ഫിലിി&ം ഞH#ം തിര)ായiെകാC് <ടി
)ാഴ് ചക# വളെര Mറവായി .
2007 െഫവരിയി*
[ശരി*
ജാനകിയJെയ
] 

െകാCവരണം
എ് ഫിലി് ഞHെള വിളിD 

പറB .
ഫിലിിേനാടN
ഇഷ് ടം
െകാC് 

ഉടേനതെ ജാനകിയJ വരാെമ് സJതിD.
അHെനയാണ്
[ശരിെല

സ9Žീസ്
]
സഹകരണബാtിെ7

s ാ^ിനം
ബിലിേയാ
ട&ബ'ിD് നട0ിയ ഗാനേമളയി* പെtട)ാ 

ജാനകിയJ വത് . പറ0്
പാടാ േപടിDി(് ഞാ 

പാടാതി സമയമായി അത് . ഫിലിിെ7
നി9ബ'ം െകാC് അ് ഞാ&ം ആ പരിപാടി)്
പാടി.
ഫിലിിെ7 ഭാരG വിധവി&ം
ഞHേളാട് വലിയ 

േസ 
ഹമായി .
[ശരി*
േപാMേRാെഴാെ)
]
േപായി
വിധവിെനയം
േമാെനയം
കാണാറ  

Cായി .
എനിം േജായിD&ം മി)ദിവസHളിലം 
തിര

5

തെയായി . ഒ ദിവസം െറേ)ാ9ഡിങ്
കഴിB് വീ(ി* വ് ഉറHാ േനരം േജായിD

സ} 9ഗ
പിതാവിെ7
r സlനായ നJെട 

)ായിരിം േപായി(Cാവക 
. 

.
െമേസജ്
േനാ)ിയോ# േഷാ)ായിോയി. നJെട 

ഫിലിിന്
ൈബ)് ആകിഡ7്
ആയി എ്
.
.
എോട് പറB . ാസിസ് േച(െ7 െമേസജ്
ആയി
അത് .
േപാളിേD(െന
വിളിDാ*
വിശദവിവരHളറിയാെമ്
പറBത&സരിD്
വിളിDോ# നട സംഭവH# ശരിം അറിB .
ഞാ&ം േജായിD&ം പിെ ഉറHിയേതയില
s .
എല
s ാദിവസHളിലം
രാവിെലയം
ഉDയ് ം 

ൈവകി(ം 
വിളിD് വിവരH# അറിB െകാCി
. ഒഴിവാ)ാ പ^ാ0 പരിപാടിക# ആയി 
iെകാC് ആദGെ0 രCമ്
ദിവസHളി* 
1
ഞH#)്
ഫിലിിെന
കാണാ
വരാ
സാധിDില
s .
ഞH#)്
പരിചയമN
എല
s ാ 

8ാ9ഥനാ േകxHളിലം 
വിളിD പറB ഫിലി 
ി&േവCി
8ാ9ഥി)ാ.
അവസാനം
െവNിയാഴ് ചയാണ് ഒ േപായി)ാണാ സാധി
Dത് . ഞHേളാട് സംസാരി)ാ
കഴിയാെത
നിˆലനായി)ിട ഫിലിിെന കാണാ ശിയി

s ായി . അHെനെയാരവസlയി* കാേണCി
വ െമ് സ} പ 
0ി*ോലം 
ആ ം 8തീിക
യില
s േല
s ാ. ഞH# ഇ വിഷമി െCtി*
ഫിലിിെ7 ഭാരG വിധവിെ7
അവസl എfാ 

യിരിം. ൈദവേമ അവ#)് എല
s ാം സഹി)ാ&N
ശി െകാട)േണ
എ് ഞH# ഒ0ിരി 

നിഷ് കളtേസ 
ഹ0ിെ7 8തീകമാണ്
ഫിലി് .
|ദയ0ി*
സംഗീതമല
s ാെത
േവെറാ മില
s ാ
യി . ഭാരGെയയം 
മകെനയം 
വി(് സംഗീതം നിറD
|ദയവമായി
ഫിലി് നെJ വി(േപായി
, എനി)ത് 

ഇനിയം
s . ഫിലി് 
അംഗീകരി)ാ സാധിില
േപായി(ില
s .

M(ിഫിലിിെന
നമ)് 

സJാനിDി(ാണ് എെ7 െപാാHള ‘ഷ് ടിയി*
നി ം മറBത് . അയ് )് സാധി)ാെത േപായ
കാരGH# നിറേവ^ാ ഫിലിിെ7 േമാെന ൈദവം
ഒ ം. അ9ഹി അംഗീകാരം ത) സമയ0്
കി(ാെതേപായ ഒ വലിയ കലാകാര&ം കലാ
േസ 
ഹിയമായി
ഫിലി് . എല
s ാവ9ം േസ 
ഹം 

മാം
െകാട6െകാC്
കട േപായി
.ഇല
s 

േപായി(ില
s . വിധവം 
 േമാ&ം നേJാെടാം ഉNിട
േ0ാളം കാലം ഫിലിിന്
നJെള ആെരയം 

വി(േപാകാനാവില
s . നJെട
ഓ9Jകളി* എ ം 

സംഗീതമായി ഫിലി് നിറB നി*ം.

8ാ9ഥിD. ഫിലി് ൈദവ0ിെ7 അടേ0തെ 

േപാMം എ് ഉറാെണ് േജായിD എോട്
പറB . ഞH# രCേപ ം
ഞHളെട
മ)ളായ 

അല
േമാ&ം കീ90ന േമാളം 
തിരിക0ിD്
8ാ9ഥിDെകാCി
. തീ9Dയായം 
ഫിലി് േനെര 

www.malayalasangeetham.info

മടിയിേല

ഒ0ിരി േസ 
ഹേ0ാെട
ഫിലിിെ7 സ} fം അ&ജ0ി മിനി

(മിVിനി)

6


് ഫിലി് വി ാസിസ് :
ഉസതാദ
8താപ് സിങ്

ഫിലിിെന^ി എഴതണെമtി*
ഒ ം 8യാ 

. ‚ നിറെയ ആ
സെ(് ഓ9െ0ടേ)Cതില
s . മനസ 

ഓ9Jകളാണ് .
ഓ9Jക#
നിറBiളR 
 .
വിസ് “തിയിേല)് തNിവി(ാലം
െമന 
േപാകാ
െ)ടാ0 ഓ9Jക#! ഫിലിിെ7 അഭാവം എ
.
യാഥാ9ഥGം അംഗീകരി)ാെത മനസിെന
പ* 
കി
നി* ഓ9Jക#!
ഒ നല
s ഗായകേനാ, ഒ കേRാസ9േ)ാ സാധാ
രണ
േച 
വിേശഷണH#
ഫിലിിെ7
കാരG0ി*
അപരGാപ
” Hളാണ് .
ഫിലിിേ7ത്
േവറിെ(ാ വGിത} മാണ് , അത് േവറിെ(ാ കല
യാണ് . ഫിലിിെ7 സാമീപGം നJിലളവാ 

ആഹ
s ാദം വാകളിലം
െപ മാ^0ി
ലം
ഓളം 

തല
s  8സരിം 
, േതVഴ േപാെലയN 

സuമGതയം
ആലാപനൈശലിയിെല
വശGമായ
സuuരGവം 

എല
s ാം

േവെറതെയാണ് .സംഗീത0ിെ7
രംഗ0്
ഫിലി്
വGിമ•
പതിDി(്
ഏെറ 

www.malayalasangeetham.info

വ9ഷHളാെയtിലം 
, ആ#0ിര)ി*നി് മനഃ
പ9
1 Žം അകലം പാലിD നടി ഞാ
ഫിലിിെന അറിയാനിടവത്
അട0
കാല 

6മാം. മ വ9

H#
)റം
.
[ശരി&
വട)്
]
1 

അ0ാണിയി* ഒ സ|0ിെ7
—ഹ8േവശ 

DടHി* െവD് . അൊ ഗാനേമളയെCറി 

Bി . പേ ഇ (വീഴതി&മപ്
വീ(ി*  

തിരിെDേ0Cിയി തിനാ* അ)ാരGം ഞാ
˜{ിDേതയില
s .
എെ7
സിനിമാഗാനHളിലെട
1
എെ അറിBി ചില9 േനരി*)ാണാ
അവിെട കാ6 നിി . അവ മായി സംസാരിD
നി*േRാ# MറD ദെരമാറി
എെ0െ
1
˜{ിDനി* 
ഒ െചറ)ാര 
. ആരാേണാ 

ആേവാ. മെപHം
കC മഖമല
s , അോ#  

—ഹനാഥ അട6വ്
എോടപറB 
,’സ9, 

ആ നി*ത് ഫിലിാണ് , നായി പാടം 
.
ഫിലിിെ7യാണ് ഇെ0 ഗാനേമള’. തിേല)്
സംഭാഷണം തിരിയ
എ കCോ# ആ 

െചറ)ാര
എെ7യടേ0)്
മടിD് മടിD് വ 

പരിചയെ(. 1976 * റിലീസ് െചയ് ത ‘മ0്
’ എ 

സിനിമയിെല എെ7 പാ(ക#
േക(കാലം മത* 

എെെയാ കാണാ
അേന} ഷിD നടി
വെ!
വിനയാന} ിതനായി കാണെ( ആ
െചറ)ാരേനാട്
MറDേനരം
സംസാരി)ാ 

സേfാഷം േതാി.
ൈവകാെത ഞാ
യാപറBിറHി. തിരിD
േപാ േRാ#

രCമിനി^ിെ7
<ടി)ാഴ് ച 

.
പലവ(ം തിക(ി വ . എനി മനസിലായി
,
.
അ&വാദം േതടാെത ആ െചറ)ാര
മനസിെല 

വിെടേയാ ഇരിറിെD്
! 

പിീട് ച Hിയ
കാലയളവി* പലവ(ം കCമ(ി 

 .
ഓേരാ <ടി)ാഴ് ചയിലം 
ഫിലിിെ7 സംഗീതസി{ി
യെട
ആഴH# Mേറെശ
™ അനാവരണം െചയ് iവ . 

ഫിലി്
കീഴട)ിയ
ഉയരH#
ഞാനറിയ
കയായി . ഞാ വിസ് മയം െകാC. ഫിലിിെ7
വലം
എെ ഓ9JിിDത് എെ7യം 
മ^ പല 

െടയം
. 
െചറമാണ് 

7

ഫിലിിെ7 ആലാപന0ിലം 
സംഗീതšഷ് ടികളിലം 

വശGമധരമായ
, മാസ് മരികമായ ഒ ശിവിേശഷം 

ദ9ശി)ാം. േക#വി)ാ ം പരിസരവം
താേന 

വിസ് “തിയിലാവ
ഒ അവസl! ഞാനതിെന 

ൈദവീകത എ വിളി , സംഗീതം ൈദവീക
മാെണ പറയെട െവtിലം 

ആ ൈദവീകത
അ&ഭവേവദGമാMത് ഫിലിിെന ോെലയN 

വ െട
സാമീപG0ി*
മാം.
ഫിലിിെ7
ലാളിതGവം
,
വിനയവം
,

u
മGവം
ഭാവപ
; വമായ  

1 9ണ 

സംഗീതവം 
ഒ^നിമിഷം െകാC് ഒ പ^ം ആരാധ
കെര šഷ് ടിവാ പരGാപ
” മായി .
വ9ഷHളായി േക(ാസ} ദിDേപാ
മികവ^െത ം 

തികവ^െത ം
ധരിDി സംഗീത ശി*Hളി* 

പരിി)ാെത
കിടി ഏേതാ വിടവക#
1 

ഉCായി എ സതGം െവളിെ(ത് ഫിലിിെ7
സംഗീതം ആസ} ദി)ാ iടHിയതി& േശഷമായി
.
സംഗീതതപസG ഒ ആ‹ീയസാധനയാണ് . ആ
. ‚ ഒം
സാധനയി* ഉയരH# താCേRാ#
ശിരസം 

. താഴ് വരണം. അതാണ് യഥാ9ഥ
ഉയര ത് . ശിരസ്
മഹ0} ം. അHെന ജീവിD കാണിD ഏക
സംഗീത8തിഭ
ഫിലിാണ് .
അറിവിെനാം
‘അഹ’വം
ഊതിവീ9 നJെട
സമഹ0ി* 

1
ഫിലി് ഒ അതിശയമാണ് . ഇളം തലമറയ്
)് ഒ 

വഴികാ(ിയം 
, സമ8ായ)ാ9)് ഒ 8േചാദനവം 
,
എെോെല മതി9 
വ9)് ഒ അദ് œതവം 

ആയി
തിളHിയ ഒ വGിയായി ഫിലി് .
ഫിലിിന് ൈദവം എല
s ാ സി{ികളം 
വാരിേ)ാരി
െ)ാട6
; ആയെസാഴിD്
. ആ െടയം
അറിേവാ 
. 

അ&വാദേമാ
ഇല
s ാെത
ണേനരം
െകാC്
കട േപായി. േവ9പാടിന്
രCവ9
ഷം 8ായ 

മായി(ം
ഇോഴം
ഫിലിിെ7
സാി{Gം
നമ)ിട  

യിലC്
എ അയഥാ9:മായ വിശ} ാസം െവD 

പല9
0ാ&ം, ആ ചിfകളി* അഭിരമി)ാ&ം ഞാ 

പിി( ഏഴിേലെറ ദശകHളം 
അേ0ാളം ജീവി
.
താ&ഭവHളം
s ! 
എനി)് തടസമാMില 
പക} തയം
ഇോഴം
കാേതാ9ം, [ശ
] 9 ടuണിെല 
ഞാ
ആ#ž(Hളിേലാ സംഗീതേ8മിക# ഒ6േച 
b ‚
യെട
പരിസ
േവദികളിേലാ, ൈചതനG സഡിേയാ 

രHളിേലാ െചല
s േRാ# ‘അtിേള’ എ ഒ
വിളി)ായി. ൈക ഉയ90ിവീശി വശGമായ ചിരി
യമായി
എെ7 േനെര നടട
ഫിലിിനായി 

എെ7 കണ
Ÿ ക# പരiം. പിെ സംഗീതം അതിെ7
പ9

;
തയി*
േതVഴയായി െപാഴിയiം
അ“ത 

1
ധാരയായി 8വഹിiം കാ0് .
അtിേള…

ഫിലി്് ….. 8ദീപ് േസാമസuര0ിെ7
ഓ9Jകളി*
ഫിലി 

ഫിലിിെന ആദGമായി കCത് ഞാ
ഇോഴം 

ഓ9 C് . ഞH# മെ^ാ പതിയ
വീ(ിേല 

മാറിയോ# ആ പഴയ വീട് MറD കാലേ0

നീലാംബരി എ
ഒ ഓ9െ)സh
hി
1 ന്
േവCി വാടകയ് െകാട6
.. ഈ hി 

1 * hിി#
cം
വായിDി i
ഫിലി്
ആയി .
ഫിലിിെ7 േജGഷ
  രാജ&ം ഇേത hി
1 * േബാ
േtാസ്
വായിDി . അHെനയാ_ ഫിലിി
െനയം
  െനയം
. അ് അ 
േജGഷ 
പരിചയെടത് 

വലിയ പരിചയം ഒ ം ഇല
s ായി . ഒ കണ
; ട
െയാെ) വD്
അധികം
സംസാരികെയാ ം
െചPാെത ഒ മലയ്
)്
ഇരിത് കാണാം
1

ഇതിനിടയി* നീലാംബരി ഓ9െ)സh
നി്

www.malayalasangeetham.info

8

േപാവകയം 

േചായിസ് എ േപരി* പതിയ 


ഓ9െ)സh
iടHകയം
െചയ് i.
ഫിലി് 

േചായിസിെല സlിരാംഗവമായി
. ഞാ അ് 

േകരളവ9മ േകാേളജി* പഠികയായി എാ
. * പാടമായി
ലം
. ഫിലി് ഒ 

ഞാ േചായിസി
നല
s
മGസിഷG 
ആണ് എറിയാം എല
s ാെത 

അതി& േശഷം ഉCായി ഒ നല
s
ബ'ം
അവിെട iടHിയി(ില
s . ഞാ
അ് ഇംഗ
s ീഷ്
പാ(ക
പാടത്
ഫിലി് വളെരയധികം 

#
˜{ിമായി . ആയിടയ് )് ഫിലി് എെ
െ)ാC് അേമരി)യിലN
ഒ േസ 
ഹിതയ് 

േവCി അേ¡ഹം തPാറാ)ിയ ഒ സ} കാരG
ആ*ബ0ി* പാടിD. അവിെട നിാണ് ഞHെട
നല
s ബ'ം പiെ) പiെ) ശി 8ാപിത്
ഫിലി് ഇടയ് )ിടയ് )് വീ(ി* വ മായി . അ
ോ# <ടതലം 

സംഗീത0ിെന MറിDം 

ഇഷ് ടമN
ഗസലകെള
MറിDമാ_
<ടതലം  

സംസാരി)ാറ് . 

അHെന ഞHളെട


സംഗീതവമായി(N  

ബ'ം <ടിžടി വ . പില് )ാല0് ഫിലി്
െചയ് ത ഒ ഭി ഗാന കാസ^ി& േവCി പാടാ&N
ഭാഗGവം 
ഉCായി .

പിീട് ഉസ് താദ് ഫയാസ് ഖാനിെ7 അട0്
തബല 

പഠി)ാ േപായി. െഡ*ഹിയി* േപായോ#
ഹിuസ 
lാനി സംഗീതെ0റിDം 
, അiേപാെല
.
തെ ഗസലകെളറിDം 

വളെര ആധികാരികമായി
0െ അറിയവാ&ം
പഠിവാ&ം സാധിD. 

¢ വിെ7 <െട അേ¡ഹെ0 അ&ഗമി
അവസരHളി*
ഒ പാട
8ശസ് തരായി(N 

സംഗീത£െര കാണാ&ം അവ മായി സംസാരി 
വാ&ം സR9)ം പല9
6വാ&ം ഒെ)യN 

അവസരH# കി(ിയി(C്
. 

ശാസ് ീയമായി ക9ണ
; ാ(ിക് േവാ)േലാ ഹിu
സlാനി േവാ)േലാ അഭGസിDി(ിെല
s tിലം 
നായി
പാടമായി
.
േക#വി£ാനം
വളെരയധികം 

ഫിലിി&Cായി . ഇi ഫിലിിെ7 പരിപാടി
കളിെലാെ) നമ
കാണാ സാധിമായി . 

.
അേ¡ഹ0ിെ7
പാട
രീതി,
ഗസലക 

#
ആെണtി* അതി* ജഗ് ജീ0് സിHിെ7യം 

ഹരിഹരെ7യം 
ഒെ) സ} ാധീനം കാ_മായി .
അേ¡ഹ0ി& വളെരയധികം ഇഷ് ടമായി .
. ,
8േതGകിD ജഗ് ജീ0് സിHിെന െമഹ് ദി ഹസ
¢ലാം അലി, എിവെര അേ¡ഹ0ി& വളെരയ
ധികം ബ¤മാനമായി .
പിെ
ഫിലിിെ7

8േതGകത

പറBാ*
എല
s ാ വിഭാഗ0ിലN
സംഗീതവം 

അേ¡ഹം േക(ി . ഒ മGസി)ിേനാടം
; ാ 
. ക9ണ 

b S ക
.
s ാസി)
*
(ി)് മGസി)്
ആെണtിലം 
െവേസ
1
ആെണtിലം
ഒ േപാെല
ആസ
ദിDി
. 

}
െപെ(് ഫിലിിെനറിD പറയേRാ
# ആദGം 

.
നമ
ഓ9J
വ ക
െമാസാ9
(ിെനയാണ് . 

.
െമാസാ9
(ിെ7
സംഗീത0ിെനറിD
പറB
iടHിയാ* പിെ ഫിലിി& നി90ാ പ^ില
s .
.
ധാരാളം രാികെളാെ) ചിലോ# െമാസാ9
(ിെന 
റിD പറBെകാCിരി)ാറC്
. 

ഫിലിിെ7 സംഗീത0ിെന MറിD് പറBാ* ഒ
വിധം ഉN എല
s ാ സംഗീതേമഖലകളിലം 
അേ¡ഹ
0ിന്
നല
s
അറിവായി . അiേപാെല മ^N 

േമഖലകളിലം
അതിേ7തായി(N
ആധികാരിക 
. 

മായN
അറിവം 

ഉCായി ധാരാളം വായനയി
ലെട
പാˆാതG സംഗീതെ0റിD് നല
s
അറിവം
1 

ഫിലിി&Cായി .

www.malayalasangeetham.info

ഇi പറBോഴാണ് എനിെ)ാ സംഭവം ഓ9J
വത് . ഫിലി് ആണ് എനി)് ആദGമായി മാഡ് സ്
(Mads) എ പറയതിെ7
VHS Tape തത് . 

അ CD, DVD ഒ ം ഇല
s ാ0 കാല0് MADS െ7
കഷ് ടിD കാണാ പ^
ഒ േകാി കി(ക 
എ 

പറയiതെ
വലിയ കാരGമായി . അi 

വ െപ(iതെ ഇളയരാജ സ9
ഈയിെട
b
അfരിDേപായ
8ശസ് തനായ തബലിസ്
ജയ 

9

മാഷി& െകാട0തി
* നി ഫിലി് എനിെ)ാ 

േകാി എട6
തതായി . 

Beethovan, Mozart, Bach, Handel.. ഇവ െട influence ഒെ) ഫിലിിെ7 Choir Group * ഒ പാട്
കാണാ കഴിയം 
. അi form െചയ് ത സമയ6ം
M(ികെള പാടിിേRാഴം 
ഒെ) 8േതGകിD് Four
part Singing ഇതിെലാെ) ഈ influence കാണാം.
ഫിലി് ഒ self
taught musician ആണ് .
എല
s ാവ െടയം
ഭാഗ6നി ം ഉN
സഹായം 

ഉCായി െവtിലം
ഒ ¢ 
. തബലയി*
നാഥ
ഉCായെതാഴിDാ* ബാ)ിയNെതാെ) 

സ} fമായി
പഠിെDട 0താണ് .
¢ നാഥ
# ആണ് .
എതിലപരി
<ടതലം
സ|6)  

b 9, േപാേള(
േജാേബായ്
മാസ
ഇHെനയN 

പഴയ സംഗീത£9 ഗി0ാ9 ,കീ േബാ9ഡ് , cംസ് ,
ഒെ)
പഠിേRാ# അേ¡ഹ0ി* ഒ പാട
സ} ാധീനം ഉCായി(C് 
.
പിെ ഫിലിിെ7 ഒ 8േതGകത എ വDാ*
ഒ മGസി)ിെനറിD
1 
സംസാരികയാെണtി*
അi ചിലോ# വളെര ചേടറിയ
ച9Dകളിേല
1
കട)ാറC്
ഇെ0
പാ(കളെട
സlിതി, 
. 

അെല
s tി*
സംഗീത0ിെ7
സlിതി
ഇതിെന
െയാെ) MറിD ഫിലിി& വGമായി(N
ധാരണ 

ഉCായി .
പഴയകാല
സിനിമാസംഗീത0ി*
ഫിലിിെന
ഏ^വം
മാഷ് 
* സ} ാധീനിDi ബാബരാജ് 
<ടത 

b 9
മാസ
ആണ് . സലി* ചuധരി, േദവരാജ
ഇവെരെയാെ) ഇഷ് ടമായി െtിലം
ബാബരാ 

ജ്
മാഷ് എ പറBാ* ഫിലിി& ജീവനായി .
ഒ വിധം
എല
s ാ
പരിപാടികളിലം
ഫിലി് 

ബാബരാജ് മാഷെട
പാ(ക
.  

# പാടമായി
അവ െട
അെ0
compositional
value
ഇെതാെ) ഫിലി് വളെര analyze െചയ് തി .
ഫിലി് തെ ബാബരാജിെ7
പാ(ക 

# മാം
അടH

CD
ഉCാ)ാനിടയായി(C് 

.
മാഷിെ7 വളെര 8ശസ് തമായiം അപ9
1 വവമായ 

പാ(ക# ഫിലി് തെ പാടിയ ഒ ആ*ബം.
ഇiേപാെലതെ ഹിuി സിനിമാസംഗീത0ിലം 

ഫിലിിന്
ഒ പാട് ഇഷ് ടമN
MറD േപ Cാ 

യി .
8േതGകിD
മദേമാഹ.
ഏ^വ

www.malayalasangeetham.info

മിഷ് ടമN
മGസി)്
ഡയറക
b 9 ആരാണ് എ 

1
േചാദിDാ* മദേമാഹ എേ ഫിലി് പറയ1.
നuഷാദ്
സാബിെനയം
വളെര
ബ¤മാനം 

ആയി .പിെ ഏ^വം 
അധികം ഫിലിിെന
സ} ാധീനിDി(N
മGസി)്
ഡയറക
b 9 R. D ബ9J
1 

ആയി . അേ¡ഹ0ിെ7
പാ(ക 
# ജീവനാ
യി . ഇHെന ,നJെടെയാെ)
ജീവിതവമായി 

ഇഴ പിരിB നി* നല
s
മGസി)ി
െലല
s ാം
1
/
താലരGം
ഉN ഒ വGിയായി ഫിലി് .
ഫിലിിെ7 സ} fം മGസിക്
എടകയാെണtി
* 

1
അതി* പാˆാതG സംഗീത0ിെ7 സ} ാധീനം
ഒ പാട് കാണാം. പഴയകാലെ0ാെ) ഉപേയാ
ഗിDി seconds, counters ഒെ) ഫിലി്
ഉപേയാഗിDി . ഇെ0 കാല0് ഇHെനയN 

കാരGH# ഒ ം orchestration െചPവ
9 തീെര 

ഉപേയാഗി)ാറില
s .
ഇെതാെ)
ഫിലി്

രീതിയി* നായി െചയ് തി . പഴയരീതിയി*
ആേലാചിDി ഒ മGസിഷG 

ആയി 

ഫിലി് .

sequencing,
computerization
/
ഇHെനയN
changes േനാട് <ടത 

* താലരGം
ഉCായി ില
s . MറD് conservative ആയി( 10
വയലി ഒെ) വD് . Acoustic instruments <ടത 
*
/
വD
െചPതിലായി
താലരGം. acoustic 

ശബ് ദHളെട
8ാധാനGവം
അതിെ7 സഖവം  

.
മനസിലാ)ിയി 
ഒ മGസിഷG 

ആയി 

ഫിലി് . ഫിലിിെ7 പാ(കളി
* electronic instru
ments വളെര Mറവായി . Acoustic instruments
വളെര വിദഗ് ധമായി0െ ഫിലി് ഉപേയാഗി
Dി . 8േതGകിDം 
counters ഉം vocal parts ഉം
ഒെ) വളെര നായി തെ ഫിലിിെ7 devotional
ആ*ബHളി*
കാണാം.
ഹരിഹര,
മദേമാഹ, R.D.ബ9J
ഇവ െടെയാെ)
സ} ാധീനം ഫിലിിെ7 സംഗീത 0ി* കല9
കിട . ഇവെരാെ) ഫിലിിെ7 ര0ി*
അലിB േച9 . ഫിലി് െചയ് തി എല
s ാ
സംഗീത0ിലം
ഇവ െട
െയാെ)
colours 

കാ_വാ
സാധിം. ഫിലിിെ7 ഉNി*
ആെരാെ)യാണ്
കറHി നടത്

.
ഫിലിിെ7
സംഗീത0ിലെട
നമ
മനസി
1 

ലാവാ സാധിം.
ഫിലി് െചയ് ത അവസാനെ0 ഗാനം പാടാ ഉN
s എനിCായി.
ഭാഗGേമാ ദu9ഭാഗGേമാ എറിയില

10

മരിതി& െതാ( മപ 

ഫിലി് AIR & േവCി
െചയ് തി ഒ ഗാനം ഒ M(ിെയ െകാC് hാ)്
െചയ് തി െവtിലം
പ^ിയില
s . 
അi തീ9)ാ
പിീട് ഞാ ആണ് അi പാടിയത് .
പിെ
ഞാ&മായN
ആ‹ബ'ം
എ 

പറBകഴിBാ
*. ഫിലി് ദില
s ിയി* ഉസ് താദിെ7 

അട6
തബല പഠി കാല0് ഫിലിിെ7 

<െട േപായി MറD ദിവസം താമസി)ാ&N ഭാഗGം
ഉCായി(C്
1994. 

. ഒ പാട് വ9ഷH# മപ്
ലായി അത് . പിീട സമയം കി(േRാെഴാെ) 

ഫിലി് എെ7 വീ(ി* വ കേയാ ഞാ ഫിലി 
ിെ7
വീ(ിേല
േപാവകേയാ
െചPാറC് 
. 

രാവിെല iടHി)ഴിBാ* ചിലോ# അത് ഉD
ഭണവം 
, രാി ഭണവം 
ഒെ) കഴിB് അ9{
രാി വെര നീളാറC് 
. സംഗീതം ഇഷ് ടമN 

ഒ പാട ഫാമിലികളെട
അട0്
ഫിലി്
എെ 

െകാCേപായി
പാടി)ാറC് 
. ഇi <ടാെത ഞH# 

വളെര
രസകരമായി(N
േവദികളി*
േപായി 

പാടാറC് 
. ഫിലിിെ7 <െട ഒ ഗി^ാ9 മാം
ഉപേയാഗിD്
ഞH#
മഴനീള
പരിപാടിക# 

െചയ് തി(C്
.
അiം
oാമHളി*
സാധാരണ 

ജനHളെട
അട0്
. ഫിലിപ് ഗി^ാ9 വായിം ഞാ 

പാടം
ഒ പാട് 
. അHെന വളെര രസകരമായി(N 

അ&ഭവH# ഫിലിിെ7 <െട ഉCായി(C് 
.
എനി)ിോഴം
ഫിലി്
േപാെയ വിശ} സി 

)ാേനാ, അെല
s tി* ആ സതGം ഉ#െ)ാNവാേനാ 

സാധിില
s . കാരണം സംഗീത0ിലെട
ഫിലി്
1
മരി)ാ0വനായി അെല
s tി*
മരണമില
s ാ0
വനായി മാറ 
. ഫിലിിെ7 സംഗീതം നJെട 

ഉNി* നിലനി*ിടേ0ാളം കാലം ആ ചിരീം
അiേപാെല 8ദീേപ N വിളീം
അതിോഴം 

. *
എെ7
മനസി
നി
േപാവില
s .
അi 

Nിടേ0ാളം കാലം ഫിലി് എെ7 ഉNി* നിറB
തെ നി*ം... മരി)ില
s … ഒരി)ലം 
..

അJതെയായ മെ^ാരJ
അഭിലാഷ്
് തെ ഏെറ
ഫിലി് എ േപ പറയേRാ#ത 

െനാRരെട
ഒ അJയC 
് െചൈയി*, 

മ^ാ മല
s
െതിfGയെട
സംഗീത മ0ശ
™ ി 

സാാ* എസ് . ജാനകിയJയാണ് . വളെര
ആ‹ബ'മN
മക എേ ജാനകിയ 


Jയ
ഫിലിിെന MറിD് പറയാ&N . 

“ഫിലി് എെ7 പാ(ക 
െള ഏെറ േസഹിD 

ഞാ&ം ഫിലിിെനയം 
േസഹിD 
..”

സ} fം
അJ
തെയായി .
ജാനകി
.
യJയെട
മനസിലം 

ഫിലിി&N സlാനം മ 

നിരയി* തെയാണ് . അകാല0ി* െപാഴി

യതി&
മപ
വെര ഫിലി്
ജാനകി 


യJയമായി
ഇടയ
േഫാണിലം 

ചിലോ#
േനരി(ം
ത് ത 
സംസാരിമായി . െകാDവ9 

മാനHളം
പാ(വ90മാനHളം
സ} പ 
Hളം  

സlിരം
വിഷയHളമായി
.
അവയി* 

ഫിലിിെ7
വിേയാഗം
ജാനകിയJയി*

šഷടിD
േവദന അഗാധമാണ് . അiെകാC
തെയാണ് അJ ഇ ം ഫിലിിെ7 ഓ9J
് . ഒ ആ‹ബ'
കളി* ഈറനണിയത 

0ിെ7
േന9േരഖയെട
നിഴലിD
ഭാവം 

എസ് .ജാനകിയെട
പാ(ക 

െള ഏെറ േസഹിD
ഫിലിി& ജാനകി െവറെമാ
ഗായികമാമല
s .. 

www.malayalasangeetham.info

11


ഇടയ
ജാനകിയJെയ ഫിലി്
ഓ9Jി 
ി)ാറN
ഒ സ} പ 
വമC 

 ് . ഒ സംഗീത
വിദGാലയം..ആ വിദGാലയ0ി& തിരിെകാള0ി
െകാDM(ിക#
സംഗീതം പകരാ അJ 

വരണം എതായി ഫിലിിെ7 സ} പ 
ം.ആ
ആoഹം പ90ീ
കരി)ാനാകാെത ഫിലി് ഈ
1
േലാകേ0ാട
തെ വിടപറB
പേ
വാ9{കG0ിെ7 പടവി* നി* ജാനകി
യJ തെ7 8ായ0ിെ7 അസ} സlക# എല
s ാം


മാ^ിവD് ഫിലിിെ7 സമരണയ)ായി
Éപം
െകാട0
പിയാേനാ എ വിദGാലയ0ി& തിരി 

െകാള6വാ ഫിലിിെ7 നാ(ിെല0ി തെ7
ആരാധകെ7 സ} പ 
ം സഫലമാവാ… ഫിലി 
ിെ7 സഹധ9Jിണിെയ ആശ} സിികയം 


ഫിലി്
പറBി േപാെല
ഉദഘാടനം
് . അ് ജാനകിയJ
നി9Žഹികയം 
െചയi
നിറB േവദിയി* ഫിലിിെ7

സ|6)െളയം 
ആരാധകെരയം 
Mടം 

ബാംഗ
Hെളയം
ആശ} സിിവാ
പറB 

തിHെന.. “ എെtിലം 
ഒ ദിവസം ഫിലി്
ഒ M(ിയായി വ് ഈ വിദGാലയ0ി*
ഓടി)ളിം” ജാനകിയJയെട
മി*
ഫിലി് 

ഇ മC
എ്
സ} യം
ആശ} സി 

മ^Nവെര
ആശ} സിി പാ(ിെ7 അJ 


യെട
നിഷകളtമായ
വാക#! 

ഫിലി് എ പറയേRാ#
ജാനകിയJയെട 

സ} രം ഇടറം 
വാക# പതറം 
വിേയാഗ0ിെ7
് പട9 കയറം
ഭാവം ആ മഖ0 
..പാ(ിെ7 

അJയെട
െനാRരമായി
ഫിലി്
എ 

മCാMം
. 

◄ ►

ഫിലി് നീ ഇോഴം
... 
ഞHേളാെടാമC 
് ...
സി െക ഹസേകായ
തബല വാദക ഫിലിിെന MറിD് വ9ഷH#)്
മപ്
തെ േക(ി . ഗായകനായ ഫിലിിെന 

തിരിDറിBതാകെ( വളെര കാല0ി& േശഷം
ബ'െ( േക
യാ‘ചികമായം 
. സംഗീതവമായി
Ë 

#വികെളല
s ാം തലേDാ9 വളെര േവഗം പിടി
െDട
അ ം ഇ ം. ഉസ് താത് ഫPാസ് ഖാെ7 

ശിഷGനായ
[z9)ാര
ഫിലി്
സÌ9
വായി
ഹരി
ആലേtാടിേനാെടാമാണ്
അ)ാല0്
േവദികളിെല0ിയി ത് .
വര് ഷ
H# കട േപായി.
ജീവിതം അേറബGയിേല
നീC. നാലƒ വ9ഷം മപ്
ഒരവധി)ാല0് 

ഗായക&ം
സ|6മായ
േഡാക് ട9
ചx 

പിഷാരടിെയ
കCോ#
സംസാര0ിനിെട
b
[z9)ാരനായ ഈ തബലി സിെന
MറിDം 

അേന} ഷിD .
ഇോ#
ഗസ*
ഗായകനാണ്
ഫിലിെ് അറിയിDiം അേ¡ഹമാണ് . അട0 

ദിവസം തെ ഫിലിിെന കാണാെമ പറB
േഡാക് ട9 വാ പാലിD. ഇരിHാലടയി*
സംഗീത സംവിധായക 8താപ് സിംഗിെന സu9ശി

www.malayalasangeetham.info

)ാ വ ഇ വ ം യാ കാ(9
1 നീ(ി.
ഫിലിിെ7 പഴയ െവN ഫിയ^് കാ9 മ^ 

െ00ിയത് ഇോെഴ
േപാെല
ഓ9 .
ആദGകാഴ് ചയി* തെ ആ ം ഇഷ് ടെട 

നിഷ് കളt
വGിത} മായി
ഫിലിിേ7ത് .
കണ
Ÿ കളം
മഖെ0
സlായിഭാവമായ പƒിരിയം  

അേമ* സതാരGമായി
. മടിയി* നി് മറ)ാ 

 
െപാതിയഴിD് വിശദമായി മറ)ി
. ഏെറ േനരം 

സംസാരിDി . സംഗീതവം 
ജീവിതവെമല 
s ാം ച9D
െചയ് i.
ഹാേ9മാണിയ0ി*
വിരലക 
#
അനായാസം സƒരിD. ഗസലക 
# ആലപിD. “ഏ
¤ദാ േരത് കി സഹാരാ െകാ സമu9 ക9 േദ..
യാഛലീ ¤യീ ആംേഖാം െകാ പഫ9... “
ജഗജി0് സിംഗിെ7 ഈ ഗസലാണ് ഫിലി് ആദGം
പാടിേ)(ത് . അനാദിയായ ഒ 8ാ9ഥനയെട 

സ} രമായി അത് . പിീട് പല വ(ം ഫിലിിെന
കC. പക* മഴവ 
 നീC സംഭാഷണHളിേല
9െ(. ഒ മിD യാ െചയ് i. ബാബരാജിെ7 

പാ(കെള
MറിD മാം മണിžറകേളാളം
അയാ# 

12

സംസാരിD. മതിവ േവാളം പാടിയം 
ഏെറ പറBം 

.
ആ 8ിയ സ|0്
എെ7 മനസ്
നിറDത് 

േക
s ശകരമായ ഈ േലാക യാഥാ9:GHളി* നി്
േവഗം
മടHിോകാ&N
അേബാധമായ
വGoതയിലായി ിരി)ണം.
രേCാ
മോ
1
അവധി)ാലം
പിി(ോ#
തീ96ം
അ8തീിതമായി ആ വാ90 എ0ി. ഫിലി്
സƒരിD ൈബ)ിെ7 പിസീ^ി* നി് െതറിD
വീണ്
േറാഡരികിെല

s ാബി*
തലയിടിD്
¢ തരാവസlയി*
ആ4പിയിലായ
വിവരം
പരിÍാfിേയാെട
വിളിD
പറBത്
ഷീബ
അമീറായി .
[zരി*
െപയി
ആ7്
പാലിേയ^ീവ്
8സlാനവമായി
ബ'െ(് 

8വ90ി ഷീബയ് )് േപാലം
ഫിലിിെ7 

അപകടവാ90 അവിശ} സനീയമായാണ&ഭവെ(
ത് . ഫിലി് േബാധരഹിതനായി ആ4പിയി*
കിട ഒരാഴ് ച ആ ജീവ& േവCി എേയാ േപ െട
8ാ9ഥനക# ഉയ9 . മ^ാ മറിയാെത അയാ#
ഫീസം 
െചലവകളം 

ന*കി പഠിിDി അനാഥ
വിദGാ9ഥിക# മത 
* 8ശസ് തരായ സംഗീത£9
വെര ഇതി* ഉ#െ(. ഉപാധികളില
s ാ0 സu|
ദമായി
ഫിലി്
8ിയെ(വ9െ)ല
s ാം
ന*കിയത് . 8ാേയാഗിക ജീവിത0ിെ7 മ# 
ട9

കളി* M Hി)ിടോഴം 
അതിെ7 േവദനക#
മ^Nവെര
അറിയി)ാെത പാടകയായി
ആ 

. . പƒിരി
വലിയ മനസ്
ത െട
മടപട0ാ
* 

1 
െനƒിെല േശാകം മടി
1 ... േപാവെതH നീ ഇ ളി*
മഢാ
.. എ് പC് േകാഴിേ)ാട് അബ് ദ* 
ഖാദ9
1
പാടിയത്
വ ംകാലെ0

പാ(കാരെന 

MറിDായി ിരി)ണം.

www.malayalasangeetham.info

ഏതാC് മ
പതി^ാC കാലമായി ഇഷ് ടം
1
േതാിയ പാ(കേളiം പാടി0ി ത് നജ് മ*
ബാബവായി
. [zരി* ഈ ദuതGം ഏെ^ട0ത് 

ഫിലിാണ് .
ഗസലായാലം
സിനിമാപാ(ായാലം 

ഇഷ് ടമN
ഏെതtിലം 

വരിക# പറBാ* അത്
പാടിരിിവാ 

ഇ വ9ം
കഴിBി .
1
അസാധാരണമായ
ഓ9Jശി
ഇ വ9ം
ഉCായി . ഗസലക
അ9:വം 

# അവയെട 

ഭാവവം

#
െ)ാC
പാടാ&N
അസാമാനG 

മായ കഴിവം
രCേപ9 

സ} fമായി . 

എtിലം
s ാ 8ധാന സംഗീത ധാരകളമായN 

എല 

ബ'വം 
ശാസ് ീയ£ാനവം 
വിവിധ ഉപകരണ
HളിലN
പാടവവം 

ഫിലിിെന േവറി( നി90ി.
. ‚
[zരിെല
സംഗീത
സദസകളി
*
8േയാജന
വാദിയല
s ാ0 ഈ പാവ0ാ ഏെറെയാ ം
പരിഗണി)െ(ില
s . 8വാചകന് അവെ7 നാ(ി*
സlാനമില
s ാ0ത്
േപാെല.
പരിപാടിക#)ായി
ആെരെയtിലം 
കാണാേനാ ഏെതtിലം 
തര0ി*
സ} ാധീനി)ാേനാ ഒരി)ലം 
അയാ# ˜മിDമില 
s .
മാധGമHളിെലാെ) സംഗീത േ8മികളായ സ|6 

ക# ഉCായി ി(ം
ഗയാനയിലം
അേമരി) 

ഐകGനാടകളിലം
ഇfG 

സംഗീതെ0
8തിനിധീ 

കരി)ാ ഇfGാ ഗവെÐ7ിെ7 സാംസ് കാരിക
വM് െതരെBട0
അവെന MറിD ജVനാ(ി* 

കാരGമായി
ഒ ം
തെ
എഴതെ(ില
s . 

മരണവാ90യ് )് േപാലം 
അ9ഹി 8ാധാനGം
ലഭിDില
s .
പിീട്
എസ് .ജാനകി
ഉ#െെട
8മഖ െട
8തികരണം വോഴാണ് പ)ാ9 

ഉണ9ത് . മാ9)^ിംഗ് തÑHളെട
പിാെല 

േപാകാ0 യഥാ9: കലാകാരVാെര മീഡിയക#
കCതായി നടി)ാറില
s േല
s ാ.
േവCിയി
പല സu|ദHളം 

പഴ)േമറേRാ# 
ില
s
എ്
േതാിയി(C്
ഫിലിിെ7 
.
കാരG0ിലാകെ(
േനരേ0
കCമ(ിയില
s േല
s ാ 

. *. െപാiേവ
എ M^േബാധമാണി ം
മനസി
കലാകാരVാ9)് അനGമായ വിനയവം 
വിശാലമായ
മ&ഷGേസ 
ഹവം
s ത് മാം കാണാ&N കണ
Ÿ ം 
നല
അവ&Cായി .
സ|6)#
)ായി
എÒ 

േസവനവം
ഏi
സമയവം
ഫിലിി* 

നി് 8തീി)ാമായി . ഒമN
കലാകാര 

Vാ മായി
അതിശമായ
|ദയബ'മാണ്
ഫിലി്
കാ6 സിDി ത്
. തബലയി*
1
അകRടി ന*കിയി Óഷ
; Mമാറിന് സ|0ിെ7 

13

വിേയാഗേമ*ിD ആഘാത0ി* നി് ഇ ം
േമാചനം ലഭിDി(ില
s . ശിഷGഗണHളാകെ( ഫിലി്
ആശാ&മായി അഗാധമായ അടം
കാ6 സിD 

1 
.
ഫിലിേ(
ഏേതാ
േ8ാoാമിന്
േപായi
േപാെലയാണ് എനി േതാ ത് . ഏi സമയവം 

തിരിെD0ാം.
ഭാരGയം
വിമലാ
േകാേളജി* 

അധGാപികയമായ
വിധ ഫിലി് കഴിB ദിവസം 

േപാലം
പറB .
അവ
ഇവിെടെയാെ) 

തെയC്
.
എHം
േപായി(ില
s
.
അട0
സ|6ം  

സംഗീതാസ} ാദകയമായ
ഉമാ േഗാപിനാഥ് പറയ 

.
ഫിലിിെന േസ 
ഹിD ഓേരാ 0 ം ഇ0രം

അ&ഭവHളില1െടയാണ് ഇ ം കട േപാMത് .
അവെ7 ശബ് ദവം
സാിധGവം
ഞHെളല
s ാം 

ഇോഴം 
അ&ഭവി
.

◄ ►

സംഗീത0ിെ7 വിരലക 
#
പി.സേരx 

സംഗീത വീഥികെള^ി ജയ Óഷ
; നാണ് പറB
തരാറ് . അHെന ദെര
നി് ഞാ&ം ഫിലിിെന
1
ആരാധിD.
എെ7
സ|6ം
സÌ9 

വാദക&മായ
ഹരി
ആലേtാടിെ7

കേDരി)് ഫിലി് തബല വായിDേതാ9 .
് ഞാ േക(ത് ജയÓഷ
ഫിലി് പാടത
; െ7 

വിവാഹസ*)ാര0ിനാണ് .

സംഗീത0ിെ7

എല
s ാ േമഖലകളിലം
ഫിലി് നിറBനി
. 

˜{െകാCം
8യÔം െകാCം
ഫിലി് 

തേ7തായ ഒരിടം കെC0ി. ജയÓഷ
; െ7
നി9ബ'0ി& വഴHി കലവ19 രവിMമാറിെ7
ഒ ചലDി0ി* പˆാ0ല സംഗീതം
നി9ŽഹിD. ദ*ഹിയിെല ഗ'9Ž വിദGാലയ
0ി* നിാണ് തബലയി* എം.എ ബി ദം
േനടിയത് . പിീട്
തെ7 ¢ നാഥെനാം
നട0ിയ
ഉ0േരfG
യാകളാണ്
ഹിuസ 
lാനി സംഗീതേലാകേ0)് ഫിലിിെന

ഫിലിമായി
അഗാധ സu|ദെമാ ം എനി 

)ില
s ായി . എാ* ഫിലിി&ം എനി
മിടയി* ഇ.ജയÓഷ
; എ ഒ സ|6 

Cായി .

സംഗീത

വിമ9ശക

(സിനിമാ

നിÉപക) <ടിയായ ജയÓഷ
; ഫിലിമായി 

ആഴേമറിയ സu|ദം പല 
90ി. ഫിലിിെ7

www.malayalasangeetham.info

് . അ)ാലം ഫിലിിെ7 തീ9:ാടന
അടിDത 

കാലമായി .

സംഗീതേ0ാെടാം
പാˆാതG
പuരസതG
സംഗീത0ിലം 
അഗാധമായ അറിവCായി 

ഫിലിിന് .
അേന} ഷിD

അപരിചിതമായ

എfിേനയം 

െചല
s മായി . തെ7 േന(H

14

െളല
s ാം അHെന ൈകവരിDതാണ് .

ഒിലം 


‘മീഡിേയാ)9‘ ആവാ ഫിലി് ഇഷടെ(ില
s .
ചിരപരിചിതമല
s ാ0 വഴിയിലെട
സƒരിD
1
െകാCN
സംഗീത
സാാ*)ാരHളാ 

യി ഫിലിിേ7ത് .

സംഗീതേ0യം 

കറ0
വെര തബല പഠിി)ാ രC് വ9ഷ 

മാണ് ഫിലി് ദിണാി)യി* തHിയത് .

സാംസ)ാരിക
വിനിമയ പരിപാടിയ െട ഭാഗ
മായി.
പേ
െചPാനിെല
s 
മടHി.

കാരGമാെയാ ം
അവിെട
േതാലി*
[zരിേല)്

നിരfരമായി

സാഹിതGേ0ാടം
ഫിലിിന്
താല് പരG 

മായി , നായി വായിDി .
സംഗീ
ത0ി* താല് പരGമNവ
9 െപാiെവ വായന 

8ിയരായിരി)ില
s .

8വ90ിക

എതായി ഈ സംഗീത 8തിഭയെട
ശീലം. 

സ9ഗ
വിനിമയHളെട
എല
s ാ സാധGതകളം
r 

ഫിലിിന് സംഗീതമായി .

മിമിÕി

ബാധി

കാല

മാണിത് . മിമിÕിെയ
സംഗീതമായി
െത^ി
{രി പല ം. ആഴേ0യം
അടിെയാഴ 

കേളയം 
ചഴി 
േനരിടാ ഭയ് Óിമ 
കേളയം
/
ജലായശHളി* കാലി(ടി അല
8തിഭ
കളെട
കാലമാണിത് . എാ* സംഗീത0ിെ7 

9 ഫിലിിെ7
മuലികതയി* വിശ} ാസമNവ 

വഴിയിലെട
അേന} ഷിDേപാവം
1 
.. 

◄ ►

ഒ രാി <ടി വിട വാHേവ ആകാശ ദീപH#
ദീപH# സാി
ജയേമാഹ
ശര0ിെന ആദGം കCോ# ഗിരീഷ് പറB നീ
വയലാറിെ7 രCാമെ0 പ 
 മാമാണ് . മ0
1
പ
ഞാ
ആണ് . അവ9 നിധി േപാെല 

സിDവDി 
വയലാറിെ7 െച ിെ7 ഒ
1 

കഷ
; ം ഗിരീഷ് മറിെDട6
. ഒം രാഘവറRിെ7 

മ^6നി ം
ഒ പിടി മണ
Ÿ ം. സ} fം വീടിെ7 

മ^0്
ഇടാ േവCി. 

വയലാറിെ7 െച ിെ7 ഒ കഷ
; ം മാമാണ്
താെന ം രാഘവറRിെല മണ
; ് തെ7 വീടിെ7
മ^0്
ഇ(ാ* ആ വലിയ മ&ഷGെ7 അ&oഹം 

ഉCാMം എ ം ഗിരീഷ് ക തി)ാണണം.
2009 ഡിസംബ9 മ0ി
ഒ് . േകാഴിേ)ാട് 8Óതി 

ചികി~ാേകx0ി* ഗിരീഷിെന കാണാ വയലാ9
ശരത് ചx വ9മ എ0ി. ചികി~യെട
ഭാഗമായി 

പMതി
േവവിD
പD)റിക#
ആയി
ഗിരീഷിെ7 ഭണം. ഗിരീഷ് ശര0ിേനാട് പറB
എനി)് പാതി െവf പD)റി ആണ് കാരണം
ഞാ&ം പാതി െവf ഒ പD)റിയാണ് .

www.malayalasangeetham.info

അÖിേദവ
എ
സിനിമയെട
ഗാനം 

ചി(െട0ാ 


Mി
മകളി
* 

േവ_നാഗവNിയം
എംജി
˜ീMമാ9,
എംജി 

രാധാÓഷ
; ,
നി9Jാതാവ്
ആനu്
,ഗിരീഷ്
എിവ ം ഒ6 <ടി. എം ജി ആ9 Mെറ ടG1S ഇ(.
പേ ഒ ം േവ_വി&ം ആനuി&ം ഇഷ് ടെ(ില
s .
ഒടവി 
* എം ജി ആ9 പറB എടാ ഗിരീഷ് നീ രC
വരി പാട് . വായിെല മറ)ാ 
iിയ േശഷം രC 


15

മിനി^് ആേലാചിD ഗിരീഷ് ,പിെ പതിെയ പാടി
‘നിലാവിെ7
നീലഭസ് മറിയണിBവേള,
കാതിേലാല)Jലി(് M_Hി നിവേള....... പ6
മിനി(ി* ഒ സ
1 9 ഗാനം പിറ .
െകാDി
ഹനീഫയെട
അfG വി˜മ0ി& 

സാGം വഹിD േശഷം തിരിD വ േRാ#
േനാവതിയി* വD് ൈകത80ിെന കCമ(ി 
 .
ൈകPി* ഉN േപനയം

ഓ(മണിയം
ജപിD  

തരാ ഗിരീഷ് ആവശGെ(. തി േമനി അ8കാരം
െചയ് i തിരിDെകാട0ോ
# ഗിരീഷ് പറB 

തി േമനി എനിെ)ാ ഉJ ത േമാ?
ൈകത80ിന് ചിരിയാണ് വത് . ആ ചിരിയെട 

ഉNറിB ഗിരീഷ് പറB . ഇല
s തി േമനി ഞാ
MടിDി(ില
s , ദാേസ(െ7 മിലം
തി േമനിയെട  

മിലം
ഞാ 

MടിDി(്
വരില
s
. 

iട9് ˜ീMമാര തRി)് ഓടഴ* അവാ9ഡ്
െകാട
ചടHി* പെtട 0 ഗിരീഷ് ഏെറ 

ൈവകി ആണ് വീ(ിെല0ിയത് . പ0േƒരിയിെല 

വീടിെ7 വാതി* iറ ഭാരG ബീന കCത് രം
ഛ9¡ി ഗിരീഷിെനയാണ് . പിീടNത്
നാം 

േവദനേയാെട ഓ9 ഒ േവ9പാട് .
2010 െഫവരി
10 ഗിരീഷിെ7 മരണം അറിB് 

ആദGം എ0ിയത് ജയ് ഹിu് ടിവി ആണ് . പേ
ഈ വിവരം പല ചാനലക# 
ം കി(ിയി . 

എാ*
ആ ം
അത്

s ാഷ്
കാണി)ാ
തPാറായില
s . െകാDി
ഹനീഫ എ ചട്
1
െവN0ി*
വീണ
പDക
#
െപെ(്
1
ആ4പിയി*
പാെB0ി.
സതGം
േനരി(്
.
മനസിലാ)ിയ
അവ െട പരിപാടികളെട
ഇടയി* 

സ് Õീനിെ7 താെഴ ആ വാ90 നിരHി എ0ി.
ഗിരീഷ് പ0േƒരി
അfരിD 

ൈകരളി ടിവിയി* പാ(ിെ7 പവരH്
എ
1
പരിപാടിയി* ആണ് ഞാ ആദGമായി ഗിരീഷിെന
കാ_ത്
.
ഉടിെ7
ബ(സ്
iറി(് 

അലസനായ ഒരാ#. ‘ശGമാധGമHളി* ഇHെന
വരാേമാ എൊ സംശയം ബാ)ി. പേ ഗിരീഷ്
എെ
കീഴട)ിയി .
‘ഒ
രാി
<െട
വിടവാHേവ‘ എ ഗാന0ിലെട
.“േലാക0ിെല
1
ഏi ബാt് തക9ാലം
എെ7
പദസR0ിെ7 

ബാt് ഒരി)ലം
s ” എ് പറയാ ഉN 
തകരില
ൈധരGം കാ(ി അതി* ഗിരീഷ് .

www.malayalasangeetham.info

സ} fമായി ഒ സിനിമ സംവിധാനം െചPക 

ഗിരീഷിെ7 ഒ േമാഹം ആയി . ‘കിരിഴ 

േയാരം ‘, ‘േമേലറRി* ആS വീട് ‘എീ സuര 

ലളിതചിH#)് കഥക# എഴതി 
. േമാഹലാ
. * കC വടംനാഥ എൊ
ലിെന മനസി
തിര)ഥ തPാറാ)ി. എാ* 8തീ േപാെല
നി9Jാതാവിെന കി(ിയില
s . കഥ േക(് േമാഹലാ*
അഭിനയി)ാ
തPാറായേതാെട നി9Jാതാവ്
േഗാവിuM(ി െറഡി. പേ സംവിധാനം ഗിരീഷ്
േവCാ. ഹരിഹരന്
നറ)്
വീ_. പേ ഹരി 

ഹര േപാലം 
അറിയാെത വീCം 
സംവിധായക
മാറി. വലിയ ഹി^ക
s ാ0 ഷാS 
# ഒ ം ഇല
കാരGാ* ആണ് രംഗ0് വത് .

(ഈ സിനിമയെട
ഷ(ിH്
പല തവണ നി90ി വD. 

1
കവിയ19െപാJ ഒ തവണ ഒഴ)ി*െ( 

.
കവിയ19
െപാJയെട
സേഹാദരി
കവിയ1 9 

േര_കയെട
മരണം
നടiം
ഈ 

സമയ0ാണ് .)ചിം ഒ ശരാശരി വിജയം മാം
ആയി . പേ ഗാനH# ഹി^ായി.
‘കളഭം
തരാം‘ എ ഗാനം വരിക# എഴതി
സംഗീതം 

െചPകയായി
.
‘ഗംേഗ
‘ഇ ം
ഗാനേമളകളി* 

േ˜ാതാ)# ആവശGെട
ഒ ഗാനമാണ് . 

േകാഴിേ)ാട്
ജില
s യിെല
പ0േƒരി
എ 

oാമ0ി* േജGാതിഷപ×ിത പളി)
* Óഷ
; 

പണി)9ം ക9ണ
; ാടകസംഗീത£ മീനാി
അJയ് ം 1961* പിറ പ 
ന് േയ4ദാസിെ7
ഗാനHേളാട് വല
s ാ0 8ണയം േതാി. േയ4ദാസ്
ആMക എതായി ജീവിത ലGം. അHെന
അJാവെ7 അട0്
പാ( പഠി)ാ
േപായി. 

8തീിD േപാെല അ എളം
ആയി ില
s 

കാരGH#. അത് നി90ി കവിതയിേല)് ഇറHി .

16

Ø0ം, അലtാരം ഒെ) പഠിD, അiവD്
കവിതക# രചിD പല മാസികക#ം അയD
െകാട6
. പലiം േപായ േപാെല തിരിD വ . 

കuമാര)ാര
നിരാശനായില
s .
ചxിക
ആഴ് ചതിി* ഒ കവിത അDടിDവേതാെട 

ൈധരGം വ . പിെ ആകാശവാണിയി* രCമ 
1
കവിതക# 8േപണം െചയ് i. iട9് സിനിമ
ആയി ജീവിത ലGം. ഒടവി 
* ജയരാജിെ7
‘േജാണിവാ)റി‘* ‘ശാfമീ രാിയി*‘ എ
ഗാനേ0ാെട ഗിരീഷിെന ജനH# തിരിDറിയാ
iടHി.

മറില
s , പേ മരിDവെര^ി േമാശം പറയാ
പാടില
s േല
s ാ. ടി പി പറയ
“ ഗിരീഷിെ7 

സിനിമാഗാനHെള)ാ# എനി)ിഷ് ടം
ഉ~വഗാനH#)് േവCി വിദGാസാഗ9 സംഗീതം
ന*കി േയ4ദാസ് പാടിയ ‘ആേരാ കമഴ് 0ി വD
ഒ ഓ( ളി
‘ എ ഗാനമാണ് . 

ഗിരീഷ് വി(പിരിBി(്
ആഴ് ചക# മാം, പേ 

അത് വിശ} സി)ാ ഇോഴം 
കഴിയാ0 ചലDി
സംഗീത രംഗം.
ഗിരീഷി&
സംസlാന
പരസ്
കാരH# 

േനടിെ)ാട0ത്
ഈ ഗാനH# 

അര നം േകാ90 (അÖിേദവ)
1995
പിെയം
; ¢ഡിയി* 
പിെയം 
ആേരാ (Óഷ
ഒ 8ണയ കാല0് ) 1997
കനക മfിരിക
# (പനരധിവാസം
) 1999 

ആകാശ ദീപH# സാി (രാവണ 8œ)
2001
േഗാപിേക |ദയെമാ (നuനം) 2002
ഉറHാെത രാവറHി
(ഗuരി ശtരം) 2003 

കണ
; ് ന( കാ0ി ി(ം 
(കഥാവേശഷ)
2004

ഇiവെര കഥ െവറം
s ാവെരയം 
സാധാരണം, എല 

േപാെല പിെ നാം കാ_ത് ഗിരീഷിെ7
അശ} േമധം ആണ് .ഇനിയം 
ഇറHാ0 ‘8മാണി ‘
വെര രCായിര0ി അBേറാളം
ഗാനH# !!!
1
ഗിരീഷിെ7 വരിക# ഏെറ ഇഷ് ടെ(ി ഒരാ#
ആയി
ടി
പി
ശാസ് തമംഗലം.
എല
s ാ
ഗാനദ9ണ0ിലം
ഗിരീഷിെന
വിമ9
ശി
)ാ
ടിപി 

www.malayalasangeetham.info

2010 െഫവരി
10 & ഗിരീഷ് േപായി. കണ
; ് ന( 

കാ0ി ി(ം 
ഒ രാി <ടി വിട വാHി. ഒ
സിനിമ സംവിധാനം െചPക
എ േമാഹം 

ബാ)ിയാ)ി, ഒ ം ആകാ0 M(ികെള തനിDാ)ി.
2500 * ഏെറ ഗാനH# എഴതിയി(ം 

അRi Éപ
േപാലം
s ാെത!!! 
ബാtി* ഇല

◄ ►

17

മറ േപാെയാ സ} ാഗതഗീതം....
ഇu
ഇu

"സuരരാവി
* 

ചuനമകിലി
* 

മÑHെളഴiം 

ചxിേക
അ&രാഗ0ി ആദG
െനാRരം
ആ‹നാഥേനാെടH
െന പറയം 
..."

മലയാള0ിെല എ)ാലെ0യം
മികD 8ണയ 

ഗാനHളിെലാ് . ഒ െപണ
; ിെ7 8ഥമാ&രാഗ
0ിെ7 എല
s ാ വികാരHളം
8തിഫലിി 

സuരഗാനം
. മലയാള0ിെ7 8ിയഗായിക എസ് . 

ജാനകിയെട
ശബ് ദ0ി* പിറ മേനാഹര ഗാനം. 

˜ീMമാര തRിയെട
വരിക#)് അവ9 ന*കിയ 

ഭാവം പറBറിയി)ാനാവില
s . ഈ ഭാവഗീത0ിെ7
Ùഷ് ടാവിെന അറിയാവവ
9 എണ
; 0ി* വളെര 

ച )മായിരിം
. 

മലയാളിെയtിലം 
, തമിഴെന െത^ി{രി)െ(
പകേഴfി
ആണ്
ഈ അതിസuരഗാന0ി
ന് 

ഈണം ന*കിയത് .

തമിഴ്
കവിയെട 

േപരിലറിയെടത്
െകാCാകാം
പല9ം 

അേ¡ഹം മലയാളിയല
s ാതായത് .
1929 Sep 27–ന്
തി വനfപര0്
േകശവ 

പിNയെടയം
ജാനകിയJയെടയം
മകനായി
ജനിD  

ടി. െക. േവല നായ9 സിനിമാ സംഗീത Íാf്
. * എ0ി
മ0്
, വിദGാഭGാസം ഉേപിD മ•ാസി
1
െ(തിെന iട9ാണ് 'പകേഴfി
' ആയി0ീ9ത് . 

'അ' എ് വിളിേ N േവല
നായ9)് ,
തമിഴ് ചവയN
ഈ േപ9
നിേ9¡ശിDത് അേ¡ഹ 

www.malayalasangeetham.info

0ിെ7 സംഗീത¢ 'എം. പി. ശിവം' എറിയ
െട
പാല)ാട് പരേമശ} ര നായ9. 

¢ വിെ7 നിേ9¡ശ8കാരം ഒ തമിഴ് നാടക0ിന്
സംഗീതം നി9വഹിD െകാC് 1949 -* പകേഴfി 

തെ7 സംഗീതയാ ആരംഭിD. നാടകവം 
ഗാനHളം 

സംഗീതകാര&ം ˜{ി)െ(. 50 -കളെട
iട) 

0ി* അേ¡ഹം സിനിമാരംഗ0് എ0ിേD9 .
¢ ശിവം വഴി 8സി{ സംഗീത സംവിധായക
െക വി മഹാേദവെ7 ഓ9)സ് hയി* അംഗമാകാ
സാധിDത് പകേഴfിയെട
സംഗീതജീവിത0ിെല 

സ8ധാന
വഴി0ിരിവായി. ഇfG സിനിമാ ചരി 

0ിെല തെ ഏ^വം
മഹ0ായ സമാനത 

കളില
s ാ0 ഒ ¢ -ശിഷG ബ'0ിന്
iട)ം
MറിD ആ സംഗമം.
എ ം െക.വി.എം-െ7 വലംൈക ആയി
പകേഴfി
.
െക.വി.എം-െ7
നിഴലി*
ഒiHി 

žടാനായി അേ¡ഹ0ിന്
താത് പരGം. തെ7
പല ഗാനHളം
¢ വിെ7
േപരി
* അറിയെട 

തി* അേ¡ഹ0ിന്
സേfാഷേമ ഉCായി
N1. പരസ് പരം ബ¤മാനികയം 
അംഗീകരി 
കയം 
െചയ് തി രC കലാകാരVാ9.
തമിഴി* MറD ചിH#)് സ} തÑ സംഗീത
സംവിധാനം
െചയ് ത
േശഷമാണ്
പകേഴfി 

മാ[ഭാഷയായ മലയാള0ി* ഒ ചി0ിന്
ആദGമായി ഈണം പക9ത് . 1965-* 'മതലാളി
' 

എ ചി0ി*.
മലയാള0ി* 12 ചിHളിെല ഗാനH#)്
മാേമ പകേഴfി
സംഗീതം
നി9ŽഹിDി(N 


െവtിലം
എല
s

ഗാനHളം
ഒിെനാ
മികDത് 

തെ. ഭാസ് കര മാഷിെ7 വരിക#)ാണ് പക 

േഴfി <ടതലം 

സംഗീതം നല് കിയിരിത് , 9
ചിHളി*. 2 ചിHളി* ˜ീMമാരതRിേയാ
െടാവം
ഒ ചി0ി* സി. പി. 
പറ0ിറHാ0 

18

രാജേശഖരെ7
നല് കി.

വരിക#ം

അേ¡ഹം

ഈണം

എണ
; 0ി*
Mറെവtിലം
മലയാള0ിെല 
,
എ)ാലെ0യം 
മികD ഗാനHളി* പകേഴfിയെട 

സംഗീതമC് 
. അേ¡ഹ0ിെ7 ഏത് ഗാനമാണ്
സംഗീതേ8മിക#)് മറ)ാനാവത്
. 

എ അ9:വ0ായ വരിക#)ാണ് അേ¡ഹം
ഈണം പക9ത് . അപാരസuര
നീലാകാശം. 

(വി6ക#), മരണേദവെനാ വരം െകാട0ാ
*... 

(വി6ക#), സ} fം |ദയ0ി&Nറയി*... (വില
MറB മ&ഷG9), നിഴ*നാടക0ിെല നായിക നീ...
(വില MറB മ&ഷG9), വിണ
; ിലി റH 

ൈദവേമാ... (മ
പ) 

1
1 #), േലാകം മഴവ 
 സഖം
പകരാനായ് .... (േസ 
ഹദീപേമ മിഴി iറž) എീ

പകേഴfി
ഈ കവിതക#)് ന*കിയിരിത് ... 

എസ് ജാനകി ആയി പകേഴfിയെട
8ിയ 

ഗായിക. ആ <(െക(ിെല
ഗാനHെളല
s ാം തെ 

ചടണം
.. (മതലാളി
),
മികDവയാണ് . ഏത് പവ്
1
1 

മധGാÝ
സuരസ 
0ി*...(വില
MറB 

}പ
മ&ഷG9), സuരരാവി
*... (െകാDനിയ0ി ), 

തിരിേയാ
തിരി
പ0ിരി
...
(മ
പ)
1
1
1 #),
േഗാപരമകളി
*...
(വി6ക#),
േലാകം
മഴവ 
 
 ...
(േസ 
ഹദീപേമ മിഴി iറž), നാടകം തീ9 ...
(േസ 
ഹദീപേമ മിഴി iറž) iടHിയവ ചില
ഉദാഹരണH# മാം. മലയാള0ി* ഉCായി(N 

ഭിഗാനHളി* ഏ^വം 
മികD ഒാണ് "േലാകം

സഖം
പകരാനായ് േസ 
ഹദീപേമ മിഴി
മഴവ 

 
േറഡിേയായിലെട
ഏെറ
8ചാരം
iറž..."
1
ലഭിെDാ ഗാനമാണത് . "സuരരാവി
*..."
എ 

ഗാനH#
അവയി*
ചിലത്
മാം.
പകേഴfിയെട
ഏ^വം
s ഈണH#)് സ} രം  

നല
പകരാ
േയ4ദാസി&ം എസ് . ജാനകിം
ജയചx&ം സാധിD.

ഗാന0ിെ7 പല
s വിയിെല 'ആദGെനാRര0ിെല
'ആദG' എ പദ0ിന്
ജാനകി ന*കിയ ഭാവം
അേ¡ഹെ0
അÞതെട6കയCായി
എ് 

പകേഴfി
പറBതായി േക(ി(C് 

.

. *
സംഗീതാസ} ാദക െട
മനസി
എ ം
നിറBനി* 
മേനാഹര ഗാനമാണ് േയ4ദാസ് 

*... (വില MറB
പാടിയ േഗാപര)ിളിവാതിലി 

8ണയഗാനHളി*
മ&ഷG9). േക#)ാ സഖമN 

പലiം പകേഴfിയെട
ഈണ0ി* േയ4ദാസ് 

Kവ
ആലപിD ചില ഗാനHളാണ് . പനിനീ9 

േയ4ദാസ് -ജാനകി സഖG0ിെ7 ഏ^വം
മികD 

മല
യßഗാനHളി
*
ഉ#െട0ാവതാണ്  

s 1 

പനിലാേവ
...(മതലാളി
),
നിെ7
മിഴിക#...
1 

(േസ 
ഹദീപേമ
മിഴി
iറž),
ൈച
മാസ0ിെല...(േസ 
ഹദീപേമ മിഴി iറž), കലGാണ
സuഗ'ിക പവല
1 s േയാ.. (കലGാണ സuഗ'ികം)
എിവ ഓ9ക. അധികം 8ചാരം ലഭിDി(ില
s ാ0
നല
s 2 ഗാനHളാണ് അരയം എ ചി0ിെല

കനകഗഗനതല
െവണ
; ിലാവ്

കാfി മറB ... & ശീതളമാം
മലയാള0ിെല
ചിരിD1....

തമാശഗാനHളെട
<(0ി* ഉ#െട0ാ
പ^  

2 ഗാനHളാണ് േയ4ദാസ് പാടിയ മാRഴž(0ി*
മ*േഗാവയാണ് നീ... (ഭാഗGമ• 
കSമനയാേല 
)-യം
ചീ(ക
പ) 
. ഭാസ് കര
1
1 #)-യം 
# കശ)ി (മ
മാഷിെ7 8ശസ് തമായ രC കവിതാശകലH#
പകേഴfി
ചി(െട0ിയത്
പാടാ&N ഭാഗGവം  

േയ4ദാസിന്
ലഭിD.വി6ക#
എ
ചി0ിെല ഇH സി 
... & യായാ
1
ഈണമാണ്
സഖീ... എÒ ലളിത സuരമായ 

www.malayalasangeetham.info

ൈതലമി(് മടി
), മധര8തീ 

ചീകിയ... (മതലാളി 

ത...(ഭാഗGമ•
പ) 
), സഖീ MOമേമാ... (മ
1
1 #)

എീ ഗാനH#.

വിണ
; ിലി റH
ൈദവേമാ...(മ
പ) 

1
1 #),
നീരാ(കടവിെല
...
(അÖിപ9
Žതം),
ഏണിടിക# 

തക9 വീണാ*... (അÖിപ9Žതം) iടHിയവ
ജയചxെ7 നല
s ഗാനHളി* ചിലതാണ് .
തെ7 ആദG മലയാള ചി0ിലെട
മലയാള0ിന്
1
ഒ പതിയ
ഗായികെയയം
സJാനിD . 
പകേഴfി 

മതലാളിയിെല
പാര
മതലാളി
...
എ
ഗാനം  

പാടിെ)ാCാണ് ബി. വസf മലയാള0ിെല0ി
യത് .
8ശസ് ത ഗായക എസ് . പി ബാലസàണGം 

അേ¡ഹ0ിേനെറ
8ശസ് തി
േനടിെ)ാട0 

'ശtരാഭരണം'
ചി0ിെല
ഗാനHളെട 

വിജയ0ിന്
കടെ(ിരിത് പകേഴfിേയാടാ 

െണ് പല അഭിമഖHളിലം 

പറB േക(ി(C് 
.
ശtരാഭരണ0ിെല അ9{ ശാസ് ീയ ഗാനH#

19

പാടവാ 
 മടി കാണിD എസ് . പി- )് പാടവാ&N 

ൈധരGം നല് കി പാ(കെളല
s ാം പാടി പഠിിDത് 

പകേഴfി
ആയി
. 

Cായി . 2005-െല െപാtാലയ് )് വോ#
തി വനfപര0്
വDായി അേ¡ഹ0ിെ7 

മരണം സംഭവിDത് .

മലയാള0ിന് പറേമ
തമിഴിലം 

െതലtിലം 

ഏതാ&ം
ചിH#ം
ഭിഗാനH#ം
അേ¡ഹം
സംഗീതം പക9 . തമിഴ് നാ(ിലായി സlിര
താമസെമtിലം
േകരളവമായN
ആ‹ബ'ം  

അേ¡ഹം എ ം കാ6സിDി
. എല
s ാ
1
വ9ഷവം 

ആ^കാ 
* െപാtാലയ് )് Mടംബസേമതം
അേ¡ഹം
തി വനfപര0്
എ0ിേDരാറ 

േകരള0ിെ7 പ 
ന് ജVനാ(ി*0െ അfGവം 
.
മലയാള ചലDിഗാനHളെട
സവ9

;
കാലഘ( 

0ിെല
സംഗീതസംവിധായക െട
േപ ക#
െ)ാം േച9െ0ഴതെേടC
ഒ നാമം തെ 

യാണ് പകേഴfിയ
േടത്
. 

ആ മഹാനായ സംഗീതകാരന് 8ണാമം....

◄ ►

വാടാെ0ാ െനാRര0ിെ7 പവ
1 ്
ജയ˜ീ േതാ(യ് )ാ(്
സിനിമകളെട
േ8ക മായി
േനാേRാ# 

െപാiേവ ഉയ9 ആസ} ാദനനിലവാരം പല96 

(പല90ിയി 
?)
മലയാളിയെട
ആസ} ാദന 

സംസ് കാരവം
സിനിമാസuuരGസt*വം 

Éപെടതി*
,
തിര)ഥയം
സംവിധാനവം  

ഒേരേപാെല വഴHിയ പദ് മരാജെ7 സിനിമക#
ഒ പാട്
സംഭാവന
െചയ് തി(Cായി വേല
s ാ 

എാ_0രം

മലയാളസിനിമ ദരി•മായി എ് പല 8ഗല് ഭ ം
മരിേRാ# പറBേക#)ാറC് 
. ഇത് അരാ 

9:0ി* സതGമായ ഒ സu9ഭം പദ് മരാജെ7
അകാല0ിലN
വിേയാഗമാണ് . 

എഴപiകളെട
അവസാനപാദേ0ാെട ഉയ9 

പറ iടHിയ മലയാളസിനിമ എSപiകളി*
അതിെ7 പാരമG0ിെല6കയം
á റകേളാെട 
െതാണ 

തിരിDN
പതനം iടHി ഇ് േദശീയ അവാ9ഡ് 

വിതരണം
നടേRാ#
െവറം
ൈകേPാെട 

േനാ)ിയിരിേ)Cിവ കയം
െചP
ഈ 

അവസlയ് )് , അേ¡ഹ0ിെ7 വളെര േനരേ0
യCായ
േവ9പാട്
വലിയ
ഒരളവി* 

കാരണമാെണ് പറയാം.
എÒെകാC്

എ

www.malayalasangeetham.info

േചാദG0ിന് ,

പദ് മരാജെ7
സിനിമാജീവിത0ിെ7
വള9Dയം 

ഏതാCിേത
കാലഘ(0ി*
തെയായതി*
വലിയ
യാ‘ചികതയില
s .
‘കN
പവി‘&ം
Ë
‘നവംബറിെ7 നഷ് ട‘വം 
, ‘ഒരിടെ0ാ ഫയ*
വാ&ം’ ഒെ) എ 8ാവശGം േവണെമtിലം 
, ആദGം
കാ_iേപാെല ഇ മി ് കാണാനാMമേല
s ാ
നമ)്
പിെയം  

. ഓേരാ തവണ കാ_േRാഴം
പതിയതായി
എെfാെ)േയാ
െവളിെട , 

ആസ} ദി)ാനാM
സിനിമകെളയേല
s
നJ#
‘ക
s ാസിക് ’എ പറയക 
?
നJെട
സിനിമാകാഥികVാ9 മ&ഷGബ'Hെള 

ആവിഷ് കരിേRാ#,െക(ിയി(
M^ി
ച^ം 

കറH
പ4വിെനോെല,സlിരമായി ൈകകാരGം 

െചP
ചില ബ'HളC് 
-കാമക 
/ഭാരGാ . കാമകീ 

ഭ9ã,അഛ-മക/അJ-മക,േച(-അനിയ,
ഹീേറാ-ആ7ീഹീേറാ/വില
s ,
അHെനയHെന
സlിരമായി വിഷയമാ ചില ബ'H#.

മ^ഭാഷാ 

20

ആ ശീലH#)റം
കട് , മ^ ചില ജീവിതാ 

വസlക#
പരിേശാധിD് ,
നിതGജീവിത0ി*
നJെടെയാെ)
കണ
; ി*െട 
, എാ* സിനിമ 

കളി*
െപാiേവ
അവഗണി)െട
ചില 
,
ബ'Hളിെല സമവാകGH# േകxസlാനേ0)്
െകാCവ്
, േ8കെര സ} fം ജീവിത0ി 

േലെ)ാ്
കണ
; യയ് )ാ
േ8രിിDി
എതാണ് ,
മ^്
തിര)ഥാÓ6കളി*
നി്
പദ് മരാജെന േവറി( നി96ത് .
ആഴ0ിെലാ
പഠനമല
s
ഇെത
ജാമGെമട6െകാC്
,െപെ(ോ9Jവ 

ഉദാഹരണH# എടെ0ഴതെ(
. 

യെടയം
തണലില
s ാെത
ജീവി
രC 

േപരി*,മ0യാ#
പലോഴം 
ഇളയവ9)് അചേനാ
Ë
1
അJേയാ ഒെ)0െയായി മാറത്
ഇയം 

സ} ാഭാവികതേയാെട
ചിീകരി)ാ

പദ് മരാജേന നമCായി N 

.

മ<9 

ചില

‘െനാRര0ിവ്
പദ് മരാജെ7
അധികം
1 ‘
ച9DെചPെടാ0 ഒ സിനിമയാെണ് േതാി
യി(C്
അവ9 അഭയം 

. കഥയി* മാധവിയം
െകാട
ഒ അനാഥ(ിയം
ബ'ം 
തJിലN 

ചിfിിൊര&ഭവമാണ് .
തേ7തല
s ാ0 ഒ M(ിേയാട് സ} ാഭാവികമായം 

8കടമാMേതാ ആേ)Cേതാ ആയ ഒരക*D
നിലനി90ിെ)ാC് (ഈെയാ
മ&ഷGസ} ഭാവ
ചിീകരണം
8േതGകിDം
˜േ{യമാണ് ) 

ഉ 0ിരിയൊ
|ദയബ'ം! അത് പിെ 

ിെ, എല
s ാവിധ അതിഭാവകത 

} Hളം 
നാടകീയത
കളെമാഴിവാ)ിെ)ാC്
, സ} യമറിയാെത അവെര 

െയാാ

അJ-മക#
ൈവകാരിക
ബ'മായി മാറ 
. ഈെയാ തÒവാണ് കഥയെട 

ജീവനാഡിയായി വികസിത് , അതിേനാെടാം,
വGതGസ് ത സാഹചരGHളി* തനിേയ ജീവി)ാ
തീ മാനിD് ഒ6േച മ
സ് ീക# പരസ് പരം
1
താHാMiം തികB യാഥാ9:Gേബാധേ0ാെട
കഥാകാര കാണിDത C്
. 

(‘ഇെ0
ചിfാവിഷയ’0ി*
സതG
അfി)ാടിന്
ൈകPി*നി വഴതിോയ
ഈ 

പാരസ് പരGം ‘എഴതാറHളി*
’, േലാഹിതദാസ് 

േഭദമായി അവതരിിDി )
‘നവംബറിെ7 നഷ് ടം’ എ സിനിമയിെല േച(&ം
അനിയ0ിയം 
,പലോഴം 
ജീവിത0ി* കCമ( 
 
കഥാപാH# തെയാണ് . അചെ7യം
അJ 

Ë

www.malayalasangeetham.info

ഈ സിനിമയിെല കാമകീ
ബ'0ിലം 
-കാമക 

<ടത*
മിഴിേവാെട ഈ േച(-അനിയ0ി ബ'ം 

പദ് മരാജ നമ)്
കാ(ി0 ത് , ക തിž(ി 

0െയാണ് .
|ദGമായ മെ^ാ ബ'വമC്
ഇേത സിനിമയി*. 

നാäേപാ കളം
M4Rകളെമാെ)
പതിവ്  

കാഴ് ചകളായി)Cേപാി 
നJെട
േ8ക9, 

‘നവംബറിെ7
നഷ് ട’0ിെല
ഏ(0ിയJയം 

അനിയ0ിയം
തJിലN
അടം
സu|ദമായം  

േസ 
ഹമായെമാെ)
വള i കCത് പiമയN  

ഒ സിനിമാ കാഴ് ചയായി(ായി . മാമല
s ,
സാധാരണ ജീവിത0ി* ഇHെനെയാെ)യാണ
േല
s ാ എൊ നിമിഷം ഓ9കയം 
െചയ് i.
േച(
കല
s Gാണം
കഴിDെകാCവ േRാ# 

തനിെ)ാ ആയയാേകCിവ െമ് ക തിയി
േവാെയ
അസഖ)ാരിയായ
അനിയ0ിയെട 

േചാദG0ിന്
ഏ(0ിയJയെട
മറപടി 

‘അJെയെfാ
പറയാ0ത് ’
എാണ് !
െസല
s േലായ് ഡ് ജീവിതH#മറം 
പDയായ

21

ജീവിതം പഠിD ഒ തിര)ഥാÓ0ിന്
എഴതാനാM
വരികളാണത് . 

മാം

കാഴ് ച)ാ െട
വാസനക#െ)ാ0് ,
യാഥാ9
:G0ി&ം
വിÍാ‹കതയ് ം
ഒേരേപാെല
ഇടമി(െകാCാ_
‘ഞാ ഗ'9Ž‘ ആദിമ{Gാfം 

തിരശീലയി* െതളിയത്
. 

അതിസാധാരണമാണ്
ഏത്
കuമാര)ാരി
.
െSM(ിയെടയം
നിåഢത കളിെലാ 

മനസിെ7
ളിBകിട
സR9ണ 

1 ; നായ ഒ <(കാരെ7 

Éപക*നയ് N അവളെട
വാസന
.
പേ, 

പദ് മരാജ
അതGപ9Žമായ
രീതിയി*,ആ
1
ഭാവനയി* നി്

8തിÉപം വാ9
കയായി ..
അവിെടയാണ്
നJ#
കC
ഗ'9Ž ഉയി9െകാCത് . കാണാ ആoഹി
മായി*, മ^ാ9ം േഗാചരനല
s ാെത എവിെടയം 

8തGെടക
ആവശGമNോെഴാെ) 
...iണ 

ഒടവി*
ആ വിചിക*നയി* നി pമിയിെല 

യാഥാ9:G0ിേലണ9
പതിേRാ#,
ഒ 8ിയസ} പ 
ം ഉ#)ാRി*നി പറിB േപാM 
ആ േവദന-ഗ'9Žെ7 അവസാന യാാ
നിമിഷHളി*
അയാള&ഭവി
തീæമായ
േവദന-നിതGജീവിതസതGHളിേല)്
വലിെDറിയ
െട
അവളെട
േവദന തെയാണ് . 

‘ഒരിടെ0ാ
ഫയ*വാനി’െല
ഫയ*വാ&ം
തP*)ാര&ം
തJിലN
ബ'ം
പDയായ 

ചഷണ0ിേ7താണ്
. Mശാoബ{ിയായ
ആ M (
1 

മ&ഷG
ആജാ&ബാ¤വം
MBHളെട  

. ‚ 
മനസമN
ഫയ*വാെന തെ7 വിര*6Rിെല
പാവയാത് , വളെര സ്
മമായ ചില നീ)
1
Hളിലെടയാണ്
.െതHിതടി െകാCN
പാല0ിന്
1 

നടവിെല0ി
വിറD്
നി*
തടിമാടെന, 

Mറ)െ7
കണ
Ÿ കേളാെട
സമീപിD് ,
തെ7 


s ാ&ക#)് സJതം മളിയതി
ന്
േശഷം മാം
1
ൈകനീ(ി
പിടി

രംഗം
ഒ <ടി
ആേലാചിDാ*,
എല
s ാ
മ&ഷGബ'Hളിലം 

.
കാ_ നിസഹായതയെടയം
അവസരവാദിത് ത 

0ിെ7യം
തെയാണേല
s ാ. 
ഉ#ിരിവക# 

വിരലിെലണ
; ാവ
ഏതാ&ം േ8കെര മാം 

ആക9ഷിDി 
ബ{ിജീവി
സിനിമകളെടയം 
, 

ഉNെപാNയായ
വിവിധകലാപരിപാടി
ത( 

െപാളി സിനിമകളെടയം
ഇടെയ് )വിെടേയാ 

കാലറിD 

നി െകാCാണ് പദ് മരാജ മലയാളി
കളായ സിനിമാേ8മികളിെല മഹാ pരിപ
0ിെനയം
തെ7
ഗ'9ŽജാലംെകാC് 

ആക9ഷിD് വ തിയിലാ)ിയത് .

വിളികേപാലം
െചPാെത
അടെ06ക
. 

ആപ6കളി* നിൊെ) രിD്
സരി 

തയാക. ഇHെനെയാെ)യN
സu
ര&ം, 

സകലകലാ
വിശാരദ&ം,സ9േŽാപരി
അവെള
8ണയ0ിെ7 മിാമി&Hകെളെ)ാC്
അലtരി 

കയം
<(കാര
ന് അവ# ഗ'9Ž 
െചP 

എല
s ാെത മെ^Òേപരാണ് ന*Mക?

എിെ(ാ യാേപാലം 
പറയാെത അ8തG
നാMകയം
െചയ് i! ഈ അനാഥത} ം ഇ ം 

േവദനിി . നല
s
സിനിമെയ േസ 
ഹി
മലയാളി)്
ഒരി)ലെമാടHാ0തായിോയേല
s ാ 

ഈ ദാരി•Gദ :ഖം!

◄ ►

www.malayalasangeetham.info

22

ഗ'9വ ˜വണം!
˜വണം! ദ9ശനം
ശനം!!
നം!! സാമീപGം!!!
സാമീപGം!!!
സ} കാരG അ&ഭവHളിലെട
.
1
b
സീവ്
മാ0
അ&ഭവം! Lyric & േവCി Internet * search
െചേPCിയി ില
s , tune പഠി)ാ player rewind
െചേPCിയി ില
s , ˜തി
4{മായ സ} ര0ി*, 

അ9:സംപഷ്
വരിക#
ആ‹ാവി* 
ടമായ
ആേലഖനം െചPെടകയായി
,
േപനയെടേയാ 

.
കടലാസിെ7േയാ
ആവശGം േപാലമില 
s ാെത. ഇ ം
. *
അെതാെ)
ശിലാലിഖിതം
േപാെല
മനസി
മായാെത കിട .

ആദGം
േക(
സംഗീതം!
അേതാ9െ0ടക 

അസാധGം.
അJയെട
താരാ(ാവാം,
പിെ 

ആകാശവാണിയി*žടി ഒഴകിെയ0ിയ
ചലDി 

ഗാനH# തെ ആയി ിരി)ാം. അ)ാല6
േറഡിേയാ അല
s ാെത മ^ ˜വണസാമoഹികെളാ ം
8ചാര0ിലCായി ില
s ,
ഉDഭാഷിണി)ാ െട 

അരികിലം
അപ9
ചില
8മാണികളെട 

1 വം 

വീടകളിലം 

മാം കCി അര)ിെ7 സ} ന
oാഹികെളാഴിെക. െക.എസ് .േജാ9ജ് , സേലാചന
, 

രാജാ,
ലീല,
പ േഷാ0മ 
,
ഉദയഭാ& 

iടHിയവ െടയം
തമിഴ്
െതാഴിലാളിക# 
,
ധാരാളമN
േതാ(ം
8േദശമായി തിനാ
* 

, ˜ീനിവാസ
iടHിയ
സuuരരാജ, സശീല 

വ െടയം
പാ(ക
േക(ാവണം
പിDവD 

#
iടHിയത് . അതി* ചിലെതാെ) െപാ ളറിയാെത
ഏ^ പാടിയി(മCാ
വം 
.! 

പേ സംഗീതം ഒ അ“തവ9ഷിണിേപാെല,
യസഫലിയെട
േതപ ര(ിയ
വരികളിലെട
, 

1
1
ഭാസ് കരെ7 വാങ് മയ ചിHളിലെട
, ബാബ
1
രാജിെ7, അഭuമ ഈണHളിലെട
ക9ണ
; പടHളി
*
1 

ആ‹ാവിെ7 ആഹാരമായി ഇ^ി^ വീണത് രേC
രC
സ} രHളിലെടയാണ്
.
േയ4ദാസിെ7യം 
,
1
ജാനകിയെടയം
ഇെ0ോെലയN
മാ{Gമ 

. 

സേtതHളെട
അഭാവം
മലം
ഇവ9
)ാ
9ം
1 

. * മഖHളCായി ില
മനസി
s . എല
s ാം അ& 

ഭവH# ആയി , കാഴ് ചയ് ം അതീതമായ

www.malayalasangeetham.info

. * പതിB കിടി ആ
േബാധാേബാധ മനസി
ശബ് ദ0ി& പിറകി* ഒ വGിയെട
സാിധGം 

.
.
ഉെC മനസിലായി
iടHിയത് ഒ പ6 വയസ്
ആയോഴാണ് . ഓ9മ വDതി& േശഷം ആദGമായി
അനfപരിയി
*
ഉാെ7
വീ(ി*
േപായ 

അവസര0ി*, കാഴ് Dബംഗ
s ാവ് , “ഗശാല, കടറം 

iടHിയ അÞതHളെട
<െട വിമാന0ാവളവം 

കാണാ
േപായി .
വിറHിയ
അÞതനuകയി* നിിറHി നട വ ഒ
Éപെ0 േനാ)ി 8ായ0ി* മ0
cousin sister
1
“േയ4ദാസ് ! േയ4ദാസ് !!” എ് മÑിDോ#
മിലെട
നട നീHിയ 4Íവസ് ധാരിയെട
മഖം 

1 

. *
എÒെകാേCാ
മനസി
പതിBില
s .
അറപെ0(ി
*
നീ(ിവള90ിയ മടിയം 

താടിയം 

മീശയം
ഒ മCായി ില
s േല
s ാ!
എtിലം  

ആകാശവാണിയി* ഇടയ് )ിെട വിളിDപറയ 

നാമ0ിന്
പിറകിെലാ
േദഹമെC 

.
മനസിലായി
. ആ വ9ഷം തെ േഫാ9(് െകാDി
യിലN
അJാDെ7
വീ(ിേല)്
േപാM 

വഴിയിലN
Ø0ാകാര0ിലN
വീട് ചCി)ാ(ി 

1
േയ4ദാസിെ7 വീട് എ് മ0
സേഹാദര
1
.
പറB തiം മനസിലC്
. 

എഴപiകളി
*
8ചാരം
ആരംഭിD
ചലDി 

8സി{ീകരണHളിലെടയം
നിHളി)ിഷ് ടെ( 

1
സിനിമാാ(കളെട
കവ9ചിHളിലെടയം
ആ 

1 

.
Éപം പiെ) പiെ) മനസിേല
)് Mടിേയറകയം 

സlിരമായി

സിംഹാസനം
ഉറികയം 

ആയി . വീCം

ദ9

നം
തരെടത് 

23

അƒാറ
വ9ഷH#േശഷം
ചHനാേശ
™ രി
െപ യി* മം നഗറി* NSS െ7 ബിലി
ആേഘാഷHളെട
ഭാഗമായി നട0ിയ കേDരി 

േക#)ാ േപായോഴാണ് . അ് ലഭGമായി 
ഏ^വം 
മികD Binocular ഉCായി െവtി*žടി,
തരെ( ഇരിിട0ി* നി ം ഒ ം കാ_വാ
കഴിയമായി ില
s ! പിീട് സംഗീതം ജീവിത0ിെ7 

ഭാഗമായി മാറി0ീ കയം 
പഠി)ാ േപായിട6
പഠിിേ)Cി വ കയം 
, പാഠശാല സ} fമായി
തീ കയം 
െചയ് ത പരിണാമ 8Õിയക#)ിടയി*
ഒ രC ഗാനേമളക# മ നിരയിലി േക#)ാ
&N ഭാഗGവം 
വ9ഷHേളാളം ആ 
ലഭിD . പിീടം
8തിഭാസം അപ9
1 Žമായി മാം സംഭവി
ദ9ശനHളായ് മാം iട9 .
അതിനിടയിെലോേഴാ ആണ് സംഗീതസംവിധാന
രംഗേ0)്
˜{
തിരിയത്
.
8ീഡിoി)് 

പഠി
സമയ0്
േകാേളജി&
േവCി
ആകാശവാണിയി* യവവാണി)്
േവCി പാ(ക 

#
കേRാസ് െചയ് തി(Cായി െവtിലം 
അെതാ ം 

കാരGമായി കണ)ിെലട0ി ില
s
.
Mെറ
അമച} 9 

നാടകH#ം ഭി ഗാനH#ം സംഗീതം
പക9തി& േശഷമാണ്
തലയി* ഒരാശയം
ഉദിDത് .
മലയാള0ിെല
ആദGെ0
ഗസ*
ആ*ബം! ഒരി)ലം
കCി(ില
s ാ0 ബാബരാ 

ജ്
ആണേല
s ാ ആദG¢ , അോഴതHെനേയ വÉ.
സ|0്
രേമശ നRതിരി
കവിത എഴതി0
. 

1
. ‚
മനസം
ആ‹ാവം
അ9 
ി
D
സംഗീതം
പക9

. 

ഇനി recording നട0ണം. ആര്
പാടം 

Nതിന്
ആ9ം മറിെDാ ചിfി വാ&
Cായി ില
s .
േയ4ദാസിെന
കി(ിയിെല
s tി*
േയ4ദാസ് , അെല
s tി* േയ4ദാസ് . അ ം ഇ ം
സംഗീതെ0
േസ 
ഹി

കി)ാര
മെ^ാ option െന MറിD് ചിfി)ാേന കഴിയില
s !
പേ
എHെന?
എSപiകളെട 

ദിണാ9{0ി*
േയ4ദാസ്
ക0ിജ} ലിD
നി* സമയം. േകാ(യ0് ദാസിെ7 ഒ
ഗാനേമള നട0ാ സംസlാന േനാS ടീDിംഗ്
അേസാസിേയഷ
ടി)^ം 
വി^് വ9ഷHേളാളം
കാ0് െക(ി കിട സമയം. ഒ 8ാവശGം
േയ4ദാസ് പാ(ക 
# േക( കഴിBാ* സംഗതി
നടെമ് വിശ} ാസം ഉCായി . പേ ആെള

www.malayalasangeetham.info

ഒ് േനരി* കC കി(േC?
യ£മായി പിീട് .

അതിനായി(N 

േകരള0ി* കേDരി, ഗാനേമള, iടHി േയ4ദാസ്
പെtട0
മി)വാറം
s ാ സlലHളിലം 
എല 

േപായി.
അേ¡ഹ0ിെ7 orchestra group * പല ം
സ|6)ളം 

ആയി പേ അ‘ശGമായ ഒ
വലയം ഉC് , അത് േഭദിD അക0് കട)ാ
കഴിയമായി ില
s . Abba the Movie യിെല inter
viewer െ7 കഷ് ടാടം 
എെോെല 
നിരാശയം
.
മ^ാ9ം മനസിലായി(Cാവില
s . അവസാനം ഒ 

iറചീ(്
ഇറ)ാ
തീ നാനിD, സ|6ം 
 

നാ(കാര&മായ
M.G. േസാമ
വഴി. പേ 

േസാമ&ം നിലം െതാടാെത ഓട
സമയം. ഒടവി 

*
േസാമെ7 ഭാരG സജാതെയെ)ാC്
തരംഗിണിയി
* 

വിളിിD മാേനജ9 സതീഷ് സതG&മായി (സതGെ7
മക) സംസാരിിDതിെന iട9്
തി വന
തപര0്
െച് സതീഷിെന കC. എറണാMള0് 

ഒ േഹാ(ലി* ഇ ദിവസം െചാ* കാണാെമ്
പറB . അവിെടെDോ# ആ ദിവസം അHെന
ഒരാേള അവിെട ഇല
s
എ് പറB . കറ)ിയത്
സതീശാേണാ
േഹാ(ല് കാരാേണാ
എിോഴം 

അറിയില
s , ഏതായാലം 
ഒ benefit of doubt രC
<(9ം കിടോെ(!
.
ഏതായാലം
ഒ കാരGം 
ഇതിനിെട മനസറിയാെത
നട . അ വെര േയ4ദാസ് എ ശബ് ദം,
അഥവാ ഗായകെന മാേമ അറിയമായി N 

1.
ഇോ# േയ4ദാസ് എ വGിെയ അേന}
ഷിDN
യായാണ് . അത് തJിലN
അfരം 

ദീപനം െചPാ എളമായി ില
s . േനരി(റിയാ0 

വGിെയറിD്
ആ9ëി
അറിവക 
#
8േതGകിDം
അ8ാപGനായ 
സാമാനG ജന0ിന്
ആളാെണtി*, വാെമാഴിയാ* പലെമാഴിക# ൈക
മറിെB6 അപ9
ൈവ {Gാ‹കവം
1 ണവം 

ആയ
അ9{സതGHളം
അതിഭാവക
വിേശ 

ഷണHളം
ആയിരി)ാം.
നVയം
തിVയം  

ഇടകല9 മ&ഷGസഹജമായ എല
s ാ സ} ഭാവ
വിേശഷHളെടയം 
മ9
1 0ീഭാവം പലരി*നി ം പല 

ോഴായി(ാെണtിലം 
ഒരാളി* ആേരാപിതമാവേRാ 

#, അരവിuെ7 വിഖGാതമായ എസ് താ എ
കഥാപാെ0 കാ_വ ം
േക#വ ം
അവരവ െട അറിവി&ം ആവശG0ി&ം അ&സരിD്

24

Éപാfരെട 6തിെല šഷ് ടികuശലം േപാെല
വിസ് മയാവഹവം
സേuഹാ‹കവം
ആയ ഒ 

8േഹളികയായ് മാറതായി
അറിയാ കഴിB . 

അതി*
ചിലത്
ി8േകാപം,
അഹtാരം,
ി8ഭാവമാ^ം എിവയായിര .
ഒരി)* എറണാMളം ജങ് ഷനി* രാിവCി കാ6
നി*േRാ# അ ം ഇ ം െപfേ)ാസ് i
വിശാസികളെട
ഇടയി* 8ശസ് തനായ ഒ ഗായക
b 9 നിറB കണ
സംഗീതസംവിധാന-പാസ
Ÿ കേളാെട,
നിശ
™ ബ് ദേവദനേയാെട നി*ത് കC കാരണം
അേന} ഷിDോ#, മ<
(ി അ&വാദം എട6
, 

യേഹാവ കനിB ന*കിയ വരദാനം ക90ാവിെന
വാഴ് 0ാ
മാേമ ഉപേയാഗി)ാവ1, അP,
മ1കാംബിക iടHിയ വGാജ ൈദവHെള വuി) ത്
എ അ ളാട്
ന*കിയോ# േയ4ദാസ്
കഴ0ി&
പിടിD പറ0ാ)ിയ
കദനകഥ കരള കി  

െമാഴിB . േമാഹലാ* മീശ പിരിDാ* എ
േപാെല, ദാസ് മC്
മട)ി0ിയാ* എൊ 

െചാല
s ്
േയ4ദാസിെന
ആദGകാലം
മത 
*
അറിയാവ
ഇടയിലC്
വളെര 
വ െട 
.
അപ9

മാേയ
മട)ി0ാറN
,
പേ
M0ി 
1
1
യാ* ൈകവDിരിം.
അേന} ഷണ0ിെ7 ഭാഗമായി എെ7 സംഗീത
േലാകെ0
ഏക
¢ നാഥ&ം
(നാമമാ
അഭGസനേമ നടി(Nെവtിലം
അഭിമാനപ9 

1 Žം 
1
പരസ് പരം ¢ െവ ം ശിഷGെന ം അവകാശ
െട അപ9
8ിയ 

1 വ ബ'ം), ആ‹ സ|6ം
സേഹാദര&മായ (ഇംഗ
s ീഷ്
ഭാഷയി* Mentor
എൊെ) പറയാം, South Indian Musicians’ Association െ7 President ആയി സമയ6
ഞായറാഴ് ച recording നട0ിയതി& ഇളയരാജയ് )്
േപാലം 
േനാ(ീസ് ന*കിയ disciplinarian) 8ശസ് ത
b Rex Isaacs മായി സR9)ം പല9
വയലിനിസ്
0ി. 

േയ4ദാസിെ7 സ|6ം
iട)കാലം മത 

* ഒിD
b
േസîക
# പOവDി(മN
െറക്
. മാഷ് എോട് 

മദിരാശിയി* െചല
s ാ പറBത&സരിD് പാ(ക 
#
ഒ കാസ^ി* െറേ)ാ9ഡ് െചയ് i ഒ ദിവസം
രാവിെല മാഷിെ7 വീ(ി* െച . എSപiകളി*
േയ4ദാസ്
ക0ിജ} ലിD നി* സമയം.
െതിfG
ചലDിേലാകം
മഴവ 
 
അേ¡ഹ0ിെ7 പ6 നിമിഷH#)ായി കാ6
െക(ി)ിട സമയം. എ ദിവസം തേHCി

www.malayalasangeetham.info

വ ം ഒ <ടി)ാഴ് ച തരെടാെന സേuഹ
േ0ാെട കയറിെD എനി)്
ഉ9വശീശാപം
ഉപകാരം എ െചാല
s ിെ7 അ9ഥം ശരിം
.
മനസിലായത്
അാണ് . അെ0 8ശസ് ത
നായികമാരായി അംബിക രാധമാ െട അJ
കല
s റ
സരസJ
തെ7
ൈcവറിെ7
കരണ0ടിDതി*
8തിേഷധിD
േകാടRാ)ം
മഴവ
. സകല െറേ)ാ9ഡിHകളം 

 പണിമട)് 

ഷ(ിHകളം
കGാ 
സ*.
േയ4ദാസ്
വീ(ി*

സ 

1
} lം 

വി˜മം!
െറക്
ഞാ&ം രാവിെല തെ അഭിരാമ
. മാഷം 

പര6N
േയ4ദാസിെ7
വീ(ി*
എ0ി. 

േസ 
േഹാഷ് മളമായ സ} ീകരണം. പ0ി പ0ƒ
. * വDാരാധിDി വിoഹം
വ9ഷHളായി മനസി
പD മ&ഷGനായി മിലിരി 
തിെ7 അRരി* 

സ} പ 
േലാകെ0
ബാലഭാസ് കരനായി
ഞാ&ം
ഇ .
വിസ് മയ0ിെ7യം
അRരിെ7യം 

മB കി
സ} പ 
േലാക0ി*നി ം
യാഥാ9ഥG 

0ിേലെ)0ാ സമയം Mേറെയട6
. അതിനിെട 

സംഭാഷണം
പലവഴി
തിരിB .
ബാബരാîം 

ദിണാമ9
0ി
യം
േദവരാജ&ം
മാ
ധരിയം
ഒെ)  

1
സംസാര വിഷയHളായി. വിഷയദാരി•Gം എൊ
. ലായി.
8ശ 

േയ4ദാസിനില
s
എ്
മനസി
ആ{Gാ‹ികവം 
അf9േദശീയവം 
ആയ ച9Dകളം 

െകാDവ9
0
മാനHളമായി
മണിžറക
#
നീHിയ  


<ടി)ാഴ് ചയ് )ിെട
തേല
ആഴ് ചയി*
െhയിനി* വD് ഒ 8ശസ് ത സംവിധായക&മായി
.
ഉCായ ഉരസിലിനിെട
അേH െട കഴ0ി&
പിടിD 

സംഭവം അഭിനയിD വിവരിD തതിനിെട എെ7
കഴ6
േയ4ദാസിെ7 കരവലയ0ിെലാiHിയ 

കഥ മാസHേളാളം നാ(ി* േപായി വീRിള)ാ
വിഷയവമായി
. അതിനിെട പല നി9Jാതാ)ളം 

സംവിധായക ം അവിെട വ ം േപായമി 
വ െട 

<(0ി*
ഔേസD&ം
ബിD
തി മലയം 

ഉCായി .
അതിനിെട െറക്
ആഗമേനാേ¡ശGം
. മാഷ് ഞHളെട 

അവതരിിD.
െപെ(്
അfരീം
; മായി.
പാ(്
െകാCവി(േCാ
ഗuരവവപ9
1 ണ 

എ് േചാദിDോ# ഞാ
കാെസ^് എട6 

െകാട6
.
േക(ി(്
വിവരം
അറിയി)ാെമ് 

പറBോ# മാഷ് അപകടം മണ0റിB .
അiേപാെല ðറകണ)ി
ന് കാെസ^ക 

# പല ം

25

പലോഴായി െകാട0ി(Cാവം 

.. ഒ പാെ(tിലം 

ഇോ# േക#)ണെമ് മാഷ് ക(ായം പറB .
. s ാ മനേസാെട
.
മനസില
ñതGേനാട് കാെസ^് പ
s യ9
െകാCവരാ 
ഉ0രവി(. ആദGെ0 പാ(് വD. Or
chestra ഇല
s ാെത െറേ)ാ9ഡ് െചയ് ത പാ(ിെ7 രC
വരി േക(കഴിBോ
# എണീ^് player െ7 

അരികി* താെഴ െചി equalizer adjust
െചPാ iടHി. ആ ഇ ിലി കാെസ^ില
Cായി 12 പാ(കളം 
േക( . ഇതിനിെട പാ( േക(് 

അക6നി ം ഭാരG 8ഭയം 
ഇറHിവ . അവ9
പാ(ിെനറിD് വളെര നല
s
അഭി8ായം പറB .
േയ4ദാസ് ഒ ദിവസം MറിD് തി വfപര0് 

തരംഗിണിയി* െച് കാണാ നി9േ¡ശിD. ഊണ്
കഴി)ാ&N നി9ബ'ം
disciplinarian ആയ
െറക് 
ഹപ9
ഞH#
. മാഷ് േസ
1 Žം നിരസിDെകാC് 

പടിയിറHി.
മട)യായി*
േയ4ദാസിന്
പാ(ക 
# വളെരയധികം ഇഷ് ടെ(ിരി എ
മാഷി7 അഭി8ായേ0ാട് വിേയാജി)ാ കാരണം
ഒ മCായി ില
s 

എേfാ
ഓ9െ0ട0ോെല
േചാദിD “ ചില 

പാ(ക
s ? എനിെ)ാ ം 
# േക#ിDി അേല
ഇഷ് ടമായില
s , എെftിലെമാെ)
പiമ
േവണം, 

അല
s ാെത...” ഞാ
വീCം
™ ബ് ദത പാലിD. 
നിശ
പിെ എേfാ വീC വിചാരം വത് േപാെല
െമാഴിB “ആ കാെസ^് എവിെടേയാ നഷ് ടെ(,
േവെറ േകാിയേCാ
, ഞാ ഒ <െട ഒ് േക( 

േനാ)െ(” ൈകPി* ക തിയി അവേശഷിD
/
ഏക േകാിയം
ഏലിD 

മലയാള0ിെല ആദG
ഗസ* സമാഹാര0ിെ7
ശവെ(ിയെട
മടി 

1
വലിDി(്
അവിെടനി മിറHി.

ധാ9മിക
ഉ0രവാദിത} ം എ നിലയി* നട സംഭവം
െറക്
അറിയിD . പേ disciplinarian
. മാെഷ എഴതി 

ന് അത് ദഹി)ാ കഴിBിെല
s ം അട0
തവണ 

കCോ#
േയ4ദാസിെന
വിഷയം
മാ^ാ
˜മിDി(ം
അ&വദി)ാ
െത
ശരിം
േചാദGം 

െചയ് െത ം പിീെടോേഴാ അറിയാനിടയായി.
അത് ഞാനാoഹിDതല
s ായി എtിലം 
മാഷിെ7
അവകാശ പരിധിയി* െപട
കാരGമായി . 

തിരിെക തി വനfപരം
െമയിലി* കയറിയത് 

.
നിറB
മനേസാെടയം
ആകാശേ0ാളം 

സ} പ 
Hേളാെടയം
ആയി . തരംഗിണിയിെല 

<ടി)ാഴ് ച ദിവസം പറB സമയ0ി&തെ
ഹാജ9 വD. നീC കാ0ിരിി& േശഷം മകളിെല 

മറിയിേല)്
െചല
s ാ നി9േ¡ശം കി(ി. അവിെട കC 

േയ4ദാസ്
മദിരാശിയി*
കCതിലം
വളെര 

വGതGസ് തനായി .
മറിയി
െല
AC
Unit 

8വ90നമമല
s ാതി തിനാ*,
ആെക
വിയ90്
അസ} സlനായി
നി*
ദാസിെനയാണ് അവിെട കCത് . േയ4ദാസ് വളെര
മഡി
ആെണ്
ആേരാ
പറB
േക(ത്
1
അന} 9:മാ കാഴ് ചകളാണ് പിീട് അവിെട
അരേHറിയത് . എോട് ഇരി)ാ പറB േശഷം
പലതവണ AC Unit * േപായി െതാഴികയം 

തിരിDവിരികയം
െചയ്
iെകാCി
. 

പfാനെ0ോെല
ഉടേലാെട സ} 9ഗ
r 0ിേലേ)ാ,
1
സീതാേദവിെയോെല
pമി
പിള9
പാതാള0ിേലേ)ാ
േപാകാ
ആoഹിD
നിമിഷH#!

അവസര0ി*
ഒ ം
സംസാരിDാ* ശരിയാകില
s
ശരിം േബാധGമായി,
പേ ശരിം ഒ irreversible situation!
/
അലേനര0ി&
േശഷം ഒ േചാദGം! “എfിനാണ്
വത് ?” ഞാ ഒരരം ഉരിയാടിയില
s . പിെ

വീCം
b 
ഏതാ&ം മാസH#)് േശഷമാണ് കGാപ
ശ9J എ ചി0ിെ7 recording നടത് .
വളെര
നാടകീയമായാണ്
ചി0ിെ7
സംവിധായക
വിജയMമാറം
ഗാനരചയിതാവ് 

സദാശിവ&ം ഒ ദിവസം എെ7 മGസിക്
സ് <ളി*
1
വ ത് . <െട ഗായിക ആലീസം
ഭ90ാവ് 

ഉണ
; ിÓഷ
; &ം ഉCായി . ഒ പട0ി& മGസിക്
1
െചPണെമ ം രC ദിവ0ിനകം െറേ)ാ9ഡ്
െചPണെമ ം
പറB .
അേരം
തെ
സദാശിവ
രC പാ(ക
s കി 
(വല 

# എഴiകയം
മീ(ിയ, പാതിരാവി*) ഞാ ഈണ0ിെ7 ഒ
Éപേരഖ
തPാറാകയം
െചയ് i.
അ് 

േകരള0ി* ചിാõലിയം 
തരംഗിണിയം 
മാേമ
b ‚
ഉCായി N1 െറേ)ാ9ഡിംഗ് സഡിേയാ
ആയി(് .
അോ# തെ വിളിD തരംഗിണി ബ)്
െചയ്
i. 

അത് േയ4ദാസിെന പാടാ
കി(ാ&N എള 

വഴിയം 
ആയി . അ് േകരള0ി* 8േതGകിD്
തി വനfപര0്
നല
s
വാദG സംഗീത£െര 

കി(ാനില
s ായി .
അട0
ദിവസHളി* 

അതിനായി( േകാ(യം, െകാDി, േകാഴിേ)ാട് എി
വിടHളി*
ഓടിനട
കി(ാവവെര
ഒെ) 

െപാ)ി! െറേ)ാ9ഡിHി& തേല് രാി േവണാട്
. * ഇ ാണ്
എക്
പാ(്
ൈഫനൈലസ്
. 8സി
െചPiം
BGM score എഴiiം
. വല
s കി മീ(ിയ 

www.malayalasangeetham.info

26

എ പാ(് േയ4ദാസ് പാടാ&Nതായി തിനാ*
ഒ(ം
ലളിതമായി േപാക െത ചിf പിീട് 

വിനയായി.
b ‚
പിേ^് രാവിെല സഡിേയായി
* എ0ിയോ#
ആദGെ0
േഷാ)് !
ഏ9ാടാ)ിയി 
ഓ9)സ് h)ാരി*
ചില മായി
(ഉNതി*
െകാNാവവ
െര) Mമരകം രാജ എ സംഗീത 

സംവിധായക

നാടക0ിെ7
െറേ)ാ9ഡിHി& മHി
. Violin section complete 

weak! േനാേ(ഷ ഷീ^് ൈകPി* കി(ിയോ#
അവ9 ആറേപ ം
ഒ^െ)(ായി പറB ഇത് 

തHെളെ)ാC് വായി)ാ ഒ)ിെല
s ് . പിീട്
മാം
കാല0ി* എഴതിെ)ാട0
സംഗതിക#  

െമാ0ം രCാം കാല0ി* വായിിേ)Cി വ .
ഫലം introduction-ഉം interlude-ഉം ചതBരB
നീളം <ടി. അ് േയ4ദാസിന്
േവCി hാ)്
പാടിയി ത്
ചx
എൊരാളായി .
വല
s കിയെട
സ} രH# പഠിD പാടാ മണിžറക 

#
എടെ0tിലം
8ശ 
H#
ഒ ം
ഉNതായി 

പറBില
s , മാമല
s
ആ ഒ കാലഘ(0ി*
പാടാ
കഴിB ഏ^വം
മികD ഗാനെമ ം 

പറB . ഒ വിധ0ി* പ6 പÑC മണി
žറക
െറേ)ാ9ഡ് 
# െകാC് രC പാ(കളം 

െചയ് i,
വീCം
ഒ രC
ആഴ് ചക#)്
േശഷമാണ് 

േയ4ദാസ് പാ(് മിക്
. 1987 December
. െചPത് 

23-& തരംഗിണിയി* എ0ണെമ് അറിയി്
കി(ിയതിെന iട9് പറB സമയ0് ഞാ
b ‚
സഡിേയായി
* എ0ി. അോ# സതീഷ് സതG
മാപണേ0ാെട
ഒ പകാരം
േചാദിD.
േകാഴിേ)ാട് നി N ഒ ടീമിെ7 “അനഘ” എ
പട0ിെ7 േകാഴിേ)ാട് േയ4ദാസ് കേRാസ്
െചയ് ത പാ(ക 
# തേല ദിവസം െറേ)ാ9ഡ്
െചേPCതായി , പേ ഒ കേDരി കഴിB
ദാസ് താമസിD എ0ിയതിനാ* അത് നടില
s .
അiെകാC്
അത്
കഴിB്
എെ7
പാ(്
എടതി
* വിേരാധം ഉേCാ എ് ! ഞാ 

സേfാഷപ9
1 വം സJതിDതിന് ഒ സ} കാരG
ഉേ¡ശGം <ടി ഉCായി . േയ4ദാസ് പാ(്
പഠിiം െറേ)ാ9ഡ് െചPiം
ഒെ) ഒ് 

.
േനരെ0 തെ കC മനസിലാ)ാമേല
s ാ! പേ
പാ(് പഠിേRാ# Voice cabin-* സംഗീത

www.malayalasangeetham.info

സംവിധായകേനാ
പാ(്
പറB
െകാട 

ആ#േ)ാ അല
s ാെത മ^ാ9ം 8േവശനമില
s .
അനഘയെട
പാ(ക
#
പറB
െകാട0ത്  

േകാഴിേ)ാട് േയ4ദാസിെ7 <െട വ ഒ യവ 

ഗായക
ആയി . എെ7 |ദയം െപ Rറ
മഴ)ാ 

iടHി.
ഗായകനല
s ാ0
ഞാ 

ഒ^യ് )ാ_ െചിരിത് . ചx
hാ)്
പാടിയത് േക(് പഠിD പാടെമാണ്
ക തിയി 

ത് . സംഗീത സംവിധായകെ7 അരികി*നി
േനരി(് പഠിD പാടതാണ്
േയ4ദാസിെ7 രീതി. 

അേ¡ഹം പാ(് |ദിസlമാ)ി ആലപി രീതി
കC് അfം വി(ി േപായി! മണിžറകളം 

ദിവസHളം
ഗായകെര പാടി പഠിിേ)Cി 

എട6
വി(Nവ9
)് അവിശ} സനീയമായ ഒ കാഴ് ചയാ 

യി അത് . പാ(് ഒ് േക(് െനാേ(ഷ എട 0്
ഒ 8ാവശGം പാടി േനാ)ി അട0തി&
take ok 

ആ അÞത സി{ി! മാമല
s
സംഗീത
. * േപാലം
സംവിധായക
മനസി 
ചിfി)ാ0
സംഗതികളാണ്
take
െ7
സമയ0്

െതാCയി*žടി ഒഴകി
വ ത് . അHെന ഒി& 

പിറെക ഒായി അനഘയിെല അƒാറ പാ(ക 
#
കണ
; ് ചിJ
േവഗതയി
*
പാടി0ീ9
6. 

അട0ത്
എെ7 ഊഴമായി.േവായിസ് കാബിനി* 

. *
േയ4ദാസം 
ഞാ&ം മാം! പാ(് ഒ കടലാസി
െനാേ(ഷ
സഹിതം എഴതിെ)ാCവി ത് 

അേ¡ഹം സ} ീകരിDില
s . പകരം ഞാ
വായിD
െകാട0ത്
സ} fം ൈകടയി* എഴതിെയട6
.  

പിീട് പാ(ിെ7 െനാേ(ഷ
എഴതിെയട)ാ  

മെ^ാ നിറ0ിലN
േപനയം
. ഇനിയാണ് 
എട6 

ജീവിത0ിെല ഏ^വം
വലിയ പരീണഘ(ം! 

.
ആ െട ശബ് ദം േക(ാേണാ മനസിലാദGമായി
സംഗീത0ിെ7
അ&രണനH#
ഉCായേതാ,
ആ െട ശബ് ദ0ിലെടയാേണാ
ബാബരാജിെ7യം 

1 

ദിണാമ9
0ി
യെടയം
സംഗീത0ിെ7
ആദG 

1
. * േത&ം വയRം
പാഠH# മനസി
ചാലിD് 

തേതാ,

മഹാഗായകെന
പാ(്
പാടി
പഠിിDെകാടക
. ആെക ഒരാശ} ാസ0ിന് ആ 

മറിയിലCായി 
ഹാ9േമാണിയം
േയ4ദാസ് 

ൈകPിലാ)ി വDിരി . പിെ ൈകPം 

കാലം
വി(

ഞാണിേV*
കളിയായി .
അതിനിടയി* ഒ സംശയവം
േചാദിേ)Cി
വ . 

സ} രH# കേRാസ് െചയ് തോ# ഒ 8േതGക
സlല0്
രാഗ0ിലില
s ാ0
അfരഗാ'ാരം

27

അറിയാെത കയറിവ . ˜മകരമായി അതിെന
സാധാരണ ഗാ'ാരമാ)ി പാടാ&ം കഴിയം 
. ഇതി*
ഏതാണ് യെമ
േചാദിDോ# മറ േചാദGം 

വ . “ അവിടേ0)് എfാണ് േവCത് ?” േചാദGം
േക(് ഞാ ചളിോയി
! ആ േവളയിലടനീളം
എെ
1 

"അവിടേ0)് ",
"അH് "
എിHെന
െയാെ)യാണ് സംേബാധന െചയ് തത് . ആദGം
വിചാരിD
കളിയാകയായിരിെമ് , പിീട്
.
മനസിലായി
സീരിയസ് ആയി െവ് . അതാണ്
േയ4ദാസിെ7 രീതി. ഒ സംഗീത സംവിധായക

പാ(്
പറB
െകാടേRാ
#
അത് 

എെോെല ഒ വിവര േദാഷിയാെണtി*ോലം 

അേ¡ഹം
¢ സlാന0ാണ്
കാ_ത് .
b ‚
സഡിേയായ്
)് പറ 
0് അത് കാരGം േവെറ. അHെന
പാ(് മഴവ&ം
പറB െകാട0
ത് അേ¡ഹം 


എഴതിെയട6
.
ഒ്
രC
8ാവശGം
പാടിയം  

േനാ)ി. അത് കഴിB് എോട് പറB . “ഞാ
ഇ് രാി ഇെതാ സാധകം െചയ് തി( നാെള
രാവിെല പാടാം, അiേപാെര?” ആ ഗuരവപ9
1 Žമായ
സമീപന0ി* വളെരയധികം സേfാഷം േതാി.
b ‚
പിേ^് രാവിെല വീCം
* ഒ6<ടി. 
സഡിേയായി
ഒ രC 8ാവശGം <ടി പാടി േനാ)ിയി( take &
െറഡി ആയി. പല
s വിയം 
, ചരണവം 
പാടി)ഴിB
സ} രH#
പാട
സlല0്
എ0ിയോ# 

െപെ(് ഒ നിശ
™ ബ് ദത! Mെറ േനരേ0)് േനരിയ
മÑണH# മാം േക#)ാം! വീCം 
Mെറ േനരം
കഴിB് എെ േവായിസ് കാബിനിേല)് വിളിD,
െചയട 
 േചാദിD ‘ഇHെന െചയ് i വDാ*
ഞാ എHെന പാടം 
?” ഒ^ ശ} ാസ0ി* അത്
പാടേC, ഒ് പറB േക#ി)ാ എോട്
.
ആവശGെ(. അോെഴനി)് കാരGം മനസിലായി
.
േയ4ദാസിന്
പാടാ
കഴിയാ0ത് എനി)്
ചിfി)ാ
<ടി കഴിയില
s
എ േതാലി*
നി മCായ

വിന
.

instrumentalist
ആയ 

എനി)്
പാ(കാരെ7
പരിമിതികെളറിD് 

ചിfി)ാ
കഴിയാെത േപായതിലN
അബ{ം. 

അതിെ7 ഉദാഹരണം േയ4ദാസ് തെ പറB
ത . തGാഗരാജ സ} ാമികളെട
കീ90നം ആ9ം 

എവിെട
വDം
പാടാം,
കാരണം
അേ¡ഹം 

ഗായകനായി .
പരuരദാ
സെ7
കീ90നം 

ആ9ം അHെന പാടാ
കഴിയില
s , കാരണം
അേ¡ഹം
വീണവായന)ാര
ആയി ,
എെfകിലം 
െചയ് േത പ^1. ഓ9)സ് h േനരെ0

www.malayalasangeetham.info

െറേ)ാ9ഡ്
െചയ് ത
സlിതി)്
കാരGമായ
ഒരഴിDപണി സാ{Gവം
s . പിെ അവിട ം 
അല
ഇവിട ം ഈരC സ} രH# എട6
മാ^ി ശ} ാസം 

എട)ാ&N
ഗGാപ് ഉCാ)ിെയട6
. അHെന ആ 

കാലയളവിെല
ഏ^വം
<ടത
സമയം 
* 

െറേ)ാ9ഡിംഗിന്
(രCര മണിž9) എട0 

െറേ)ാ9ഡ മായി
വല
s കിയെട
െറേ)ാ9ഡിംഗ് 

പ9
1 0ിയായി! ആ സമയ0് Indian Airlines Madras
flight
അരമണിžറിേലെറയായി
േയ4ദാസി
െന)ാ6 കിടകയം 
, സതീഷ് സതG അ
മനായി തരംഗിണിയെട
മിലെട
ഉലാ6കയം  

1
െചP Cായി
. 

അവസാനം േയ4ദാസ് േവായിസ് കാബിനി*നി ം
ഇറHിവ .
തി വനfപരെ0
musicians 

b ‚
മി)വ ം സഡിേയായി
* ഉCായി . േയ4ദാസ്
വിഷണ
; നായി നി എെ7 േനെര Õമാതീതമായി
MനിB ൈകക# <ി ഇമാം പറB , “ഈ
േലാക0ിെല ആ വ് ഈ പാ(് ഇതിെന)ാ#
നായി(്
പാടിയാലം
ഏ^വം
<ടത 
* 
, 

സേfാഷിത് ഞാനായിരിം!” അല
s , ഇത്
എെ7 െത^ാണ് എ് പറയാ&N അവസരം
കി(തി&
മപാ
യി സതീഷ് സതG
വ 

േയ4ദാസിെന റാƒിെ)ാCേപായി
. ഇfGയി* 

വDN
ഞHളെട
മാമെ0യം 

1 

അവസാനെ0യം 
<ടി)ാഴ് ച ആയി അത് . ആ
ദിവസ0ി& മെ^ാ 8േതGകത <ടിയCായി
. 

അവിെട നി ം ൈഫ
s ^ി* മദിരാശിയിലം 
െhയിനി*
തി വല
s യിലം
െചിറHിയ
ഞH#
രC േപ ം 

േക(ത് ഒ വാ90യായി . തമിഴ് നാട് മഖGമÑി 

M.G. Ramachandran മരിD േപായി.
േയ4ദാസ് എ ഗായക&മായN
പരിചയം ഇവിെട 

തീ . ദാേസ(
എ വGിയമായN 

പരിചയം അട0
ല)0ി
* 

28

രവീxസംഗീതവം 
ഗ'9Žനാദവം 

ഹരിമരളി 

സ} ര0ി* േക(. ഏഴ സ} രHളം 
, ഒ^)Rി നാദം,
രാജീവം വിട ം നി മിഴിക#, പഴേയാരഴMN 

വീCം 
ഒ മാ9D് 3 <ടി കട േപായി. രവീx
മാഷ് നെJ വി( പിരിBി(് 5 വ9ഷം ആM . ഇ്
മലയാള സംഗീതം ഈ വിധം ശബ് ദേഘാഷHളായി
മാറിയോഴാണ് നJ# ശരിം പഴയ കാല
.
ഗാനHളെട
8ാധാനGം ശരിം മനസിലാത്
. 

മലയാള
സിനിമാ
സംഗീത0ിെ7
പഷ് 
കല
കാലമായ േദവരാജെ7യം
യം 
ബാബരാജിെ7 
ദി 

ണാമ9
രാഘവെ7യം  

അ9îനെ7യ
1 0ിയെടയം
െമാെ) കാലഘ(0ി& േശഷം പിീട് വ
സംഗീത സംവിധായകരി* അ് വെര േക( പര
Rരാഗത ൈശലിയിലN
സംഗീത0ി* നി ം 

തികDം 
വGതGസ് തമായി തേ7തായ ൈകെPാN 

ഗാനH# ഒ )ി എതാണ് രവീxസംഗീത0ിെ7
സവിേശഷത. തെ7 സമകാലികരി*, ഒ പേ,
േജാണ് സ ഒഴിെകയN
സംഗീത സംവിധായക9 

കാല0ിെ7
മാ^H#)&സരിD്
ഈണം
ഉCാ)ാ ˜മി)ാതി ോ#, 'ചള
1 ' മത 
*
'വടംനാഥ' വെര ഓേരാ ഗാനHളിലം
തേ7
തായ 

ഒ മ• 
പതിD സംഗീത സംവിധായക രവീx
ആയിരിം. "സംവിധായകെന പ^ി)ാ നമെ)ാ 

രാഗെമട6
സ0ിെലാ
ടG1 S ഉCാ)ാം. അത് 

1
േപാരാ. നJളCാ
പാ(് നJെട
മ•യN  

തായിരി)ണം. അത് േക#വ9)് |ദയേ0ാട്
േച96 വയ് )ാ&Nതാവണം" രവീx ഒരി)*
ഗിരീഷ് പ0േƒരിേയാട്
പറB . ഈ 'രവീxമ• 

'
ഓേരാ ഗാന0ിലം 
ഉCായി ത് െകാC് തെ
യാവാം ഗാനം േക#േRാ#0െ ഇത് രവീx
സംഗീതമാെണ് നമ)്
തിരിDറിയാ കഴിയത്
. 

േയ4ദാസിെ7 ശബ് ദം ഇ നായി ഉപേയാ
ഗെട0ിയ
സംഗീത
സംവിധായക9
േവെറ 

ഉCാവില
s . അ് വെര താരസlായിയി* മാം
ഉപേയാഗിDി 
േയ4ദാസിെ7
സ} രെ0
രവീx മxസlായിയിേല)്
െകാC്
വ ക
യായി
'ചള
'യിെല
താരേക
മിഴിയിതളി*
1
കണ
; ീ മായി...' എ ഗാന0ിലെട
പരീിDത് .
1
പിീട് എേയാ ഗാനH# നJ# ഗ'9വ

www.malayalasangeetham.info

െപണ
; ് , ഇ |ദയHളി*, ഇ െമെ7 കണ
Ÿ നീരി*,
8മദവനം വീCം 
, രാമകഥാ ഗാനലയം, വികാര
, ഹരിമരളീരവം
അHെന നീള
നuകയമായ്  

ഗാനHളെട
നിര. ഒ ഗാനം േയ4ദാസിന് േവCി 

സംവിധാനം െചPേRാ
# അേ¡ഹ0ിെ7 ശബ് ദ 

െ0 പരമാവധി ഉപേയാഗെട0ണം
എ 

നി9ബ'ം രവീx&Cായി . േയ4ദാസ് എ്
പറയേRാ
# ഞാ അേ¡ഹെ0 കാ_കയാണ് . 

അേ¡ഹ0ിെ7
ശബ് ദസാധGതകളാണ്
എെ7
. * െതളിയത്
മനസി
. അേ¡ഹം കീഴ് സlായിയി* 

പാടേRാ
# അതിെ7 അഴക് ഒ േവെറയാണ് . 

രവീx ഒ ഇ79വG1വി* പറB .
. * േചേ)റി
ഗായക ആവാ െകാതിD മ•ാസി
b ആയി മാറിയ തെ
പിീട് ഒ ഡ÷ിംഗ് ആ9(ിസ്
സംഗീത
സംവിധാന0ിേല)്
വഴി
തിരിD
വി(െകാC് തെ7 ജീവിതെ0 തെ മാ^ി മറിD
േയ4ദാസിനെ)ാC് തെ തെ7 ഗാനHളി*
ഏറിയ പOം രവീx പാടിD. 'ചള
1 ' മത 
*
'െചാല
s ിയാ(ം' വെരയം 
ഇത് iട9 . "ഞാ െചP 

പാ(കെള
ആഴ0ി
*
െച്
അതി&
ജീവ 

െകാട)ാ 
പ^
ഗായകനാണ് േയ4ദാസ് . താ 

എfാേണാ
ഉേ¡ശിത്
അത്
ദാേസ(ന്
.
എള0ി
* മനസിലാMമായി . ഞാ തെ 

ഗാന0ിെ7 hാ)് പാടണെമ പറയമായി
”. 

'ആറാം തRരാനിെല
' 'ഹരിമരളീരവം
', 'ഭരത'0ിെല 

'രാമകഥാ ഗാനലയം' iടHിയ ഗാനH# ഇ0ര
0ി* hാ)് പാടിയത് മാഷ് തെ ആയി .
'ഹരിമരളീരവ0ിെ7
hാ)് ,
പഠി)ാനായി 

29

േയ4ദാസിന് െകാട0ി െവtിലം
േകാഴിേ)ാ 

‚
b
ടN
സഡിേയാവി
* െറേ)ാ9ഡിംഗിന് വോ# 

തെെ)ാC് ഈ ഗാനം പാടി ഫലിി)ാ
പ^േമാ
എ് േയ4ദാസിന് േപാലം
സംശയം 

ഉCായി . അHെന രവീx പറB ഈ ഗാനം
െറേ)ാ9ഡ് െചPേRാ
# ഞാ&ം ദാേസ(&ം മാേമ 

b ‚
സഡിേയാവി
* ഉCാകാ പാടN 
1 . സംവിധായക
ഷാജി ൈകലാസ് ഇത് സJതിD. അHെന
േയ4ദാസ് 'ഹരിമരളീരവം
' പാടി. ആദG േട)് തെ 

ഓേ) ആയി എ് മാമല
s മധ െമാഴി രാേധ നിെ
േതടീ.... എ് രവീx hാ)ി* നീ(ി പാടിയതി
െന)ാ# രC ബാ9 േയ4ദാസ് <(ിാടി. അHെന
ആയിരി)ണം ഗായക9 നJ# ഉേ¡ശി0ിലം 

<ടത 
* തിരിെക ത ക എത് - രവീx ഒരി)*
മ•ാസിെല വീ(ി* െവD് അ)ാല0് സിനിമയി*
പാടാ ˜മിDി എെ7 േച(േനാട് പറBതാണ്
ഈ വിവരH#. േയ4ദാസിന് 8ായമായി, ശബ് ദം
ഇടറ
എൊെ) പരാതി ഉയ9 സമയ0് 

അതി&N മറപടി
<ടി ആയി(ാണ് രവീx 

'ഹരിമരളീരവം
' šഷ് ടിDത് . 

ഇഷ് ടെടാ0 പാ(ക 
# പാടാ നി9ബ'ിതനായി
സിനിമാ സംഗീതേ0ാട്
തെ േയ4ദാസിന്
വിരി േതാി6ടHിയ സമയ0ാണ് 'ഹിസ്
ൈഹെനസ്
അബ് ദN
ഗാനHളമായി 
'യിെല 

രവീx േയ4ദാസിെന സമീപിത് . േയ4
ദാസിെ7
ത_
8തികരണം
േക(ോ#
രവീx
പറB :
"ദാേസ(െന
േപാെലാരാ#
ഒരി)ലം 
ഇHെന ചിfി) ത് . ഒോ രേCാ
പാ(ക 
# േമാശമാെയ ക തി മലയാളിക#
െമലഡി അടി തNി)ളB എ് ക താേമാ?
ഈ ചി0ി* ഞാ ദാേസ(ന് േവCി ഒ
ഈണം šഷ് ടിDി(C് 
. അത് നിH# പാടിയാേല
ശരിയാ<. മലയാള സിനിമയി* െമലഡിയെട 

ശമായ തിരിDവരവ്
Mറി ഗാനമായിരിം 

അത് .” '8മദവനം' ആയി ആ ഗാനം. ഈ ഗാനം
െറേ)ാ9ഡ് െചയ് i കഴിBോ# േതാിയ
ആ‹സം[പ
” ി
തെ7
സംഗീത
ജീവിത0ി*
അപ9
1 Žമാേയ അ&ഭവിDി(N 
 എ് േയ4ദാസ്
പറBി .
'ഹിസ് ൈഹെനസ് അബ് ദN 
'യിെല 'േദവസഭാതലം'
എ
îഗ*ബuി
ഗാന0ിന്
േ8രകമായി

www.malayalasangeetham.info

തീ9iം േയ4ദാസ് ആയി . േയ4ദാസിന്
തെ7 ജീവിത0ി* ഏ^വം 
* റിേഹഴ് സ* 
<ടത
േവCിവ1978-ല് രവീx ജയിനിെ7 സംഗീത
0ി* െറേ)ാ9ഡ് െചPെ( 'താെസ' എ
ഹിuി ചി0ിെല രാഗ വ9ണ
; നെയാെ)യN
13 

മിനി(N
'ഷട് െജന പായ േയ വ9ദാ' േപാെലയN 

ഒ പാ(് ചി(െട 0ാ േയ4ദാസ് രവീxേനാട്
പറയകയായി
. നി9ഭാഗGവശാല് 'താെസന് ' 

സിനിമയം
ഗാനവം
റിലീസ്
െചPെടാെത 

േപാെയtിലം 
'േദവസഭാതലം' സംഗീതേ8മികളെട 

. ‚
മനസകളി
*
4{സംഗീത0ിെ7
Mളി9മഴ
െചാരിയിD.


ഗാനവം
മന:പ19Žം
രാഗാധിഷ
  ിതമായി 

െചPാറില
s
എ്
രവീx
പറയമായി
. 

.
ഗാന0ിെ7 സ} ഭാവവം 
മനസിലാ)ി 
ഗായകെനയം
കഴിBാ* െപ(ിയം 
െവDിരിം.. അതി* നി്
ഒ ഈണം ഉ 0ിരിB വ കയാണ് . എtിലം 

ഹിuസ
ാനി
രാഗമായ
'േജാഗ്
'
രവീxന്
8ിയെ(
l 

രാഗമായി െപാiേവ ക തെട 
. '8മദവനം
വീCം
'വാ9മകിേല,
'ഇ
|ദയHളി*' 
',
iടHിയവ ഈ രാഗ0ി* െചയ് ത ഗാനHളാണ് .
ഈ രാഗേ0ാട് രവീx&N മമത അറിയാവത് 

െകാCാവാം വിദGാസാഗ9 'മധരെനാRര)ാ^ി
*'' 

'˜തിയJ
ലയമച 
'
എ
ഗാന0ിെ7
പല
s
വി
Ë 

പാടാ രവീxെന വിളിDത് . ഹിuസ 
lാനി രാഗമായ
'ബാേഗ˜ീ'യി* ഈണമി( 'യവജേനാ~വ
' 0ിെല 

'ഇ െമെ7
കണ
Ÿ നീരി*'
എ
ഗാന0ിന്

30

േയ4ദാസ് െകാട0
േശാകഭാവം മ^ാ9)് ന*കാ 

കഴിയം
;
കC പിടിDതായി 
. േഡാ. ബാലമരളീÓഷ 

പറയെട
'ലവംഗി' എ അപ9 

1 വ രാഗ0ി*
ചി(െട0ി
യ ഗാനമാണ് 'കിഴണ ം പി'യിെല 

'അ ണ കിരണമണിയം 
'.
രവീx - േയ4ദാസ് <(െക(ി
* പറ6
വ മാമാtം 

പലMറി, ഉാടനിലാേവ
വാ, എ ം ചിരി
1
സരGെ7
, ഒ സ} രം മധരസ
1 

} രം, പാതിരാമയ)0ി*,
iടHിയ ഉ~വഗാനH് # നJെട
സാംസ് കാരിക0നിമ 

വിളിേDാiവ ആയി . രവീx പലോഴം 
തെ7
തെ ഗാനHളെട
പˆാ0ലസംഗീതം മ^ ഗാനHളിലം 
ഉപേയാഗിമായി . . 'മാമാtം പലMറി െകാCാടി'' 

എ ഉ~വഗാന0ിെ7 പˆാ0ല സംഗീതം 'നuനം' ഫിലിമിെല 'ആ ം ആ ം കാണാെത' എ പാ(ി*
ഉപേയാഗിDത് കാണാം. പല ം മറ iടHിയി ഇ0രം ഗാനHെള ഒ് ഓ9Jയി* െകാC വ ക എ
ഒ ലGവം 
ഇതി& പിി* ഉCായി .
മലയാള0ിെലയം
ഇതര ഇfG ഭാഷകളിെലയം
വലിയ സംഗീത സംവിധായക െട 

പരിഗണിേRാ#തെയം 
രവീxെ7 സംഗീതം അനGാ‘ശവം 
അതിമuലികവം 
ആണ് .

സംഭാവനക#

◄►

8ിയെ(വേര,
ഛായ നJെടെയല
s ാവ േടയമാണേല
s ാ. ല)ം ആദG ല)tk # 

4ഭ8തീയണ9
6 െവ തെ ക തെ(. ഛായയിേല)് 

എല
s ാവ േടയം
സംഭാവനക# 8തീി . സംഗീത സിനിമാ 

സംബ'ിയായ നിരീണH# , Mറിക#
, വിമ9ശനH# , 

േലഖനH# , &റHക#
, എല
s ാെമല
s ാം ഛായയിെല0ി)ാം. സ} fം 

സംഗീത സിനിമാ സംബ'ികളായ വിേശഷH# പOവയ് )ാം.
8തീകേളാെട..........

A Comprehensive Database of Malayalam Film Music

www.malayalasangeetham.info

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful