You are on page 1of 2

18/11/2015

Chemical Operator (CCR operator) ­ Mô tả công việc ­ HRM Tuyển dụng

Chemical Operator (CCR operator)
09:38:34 23/01/2015

1.    Duties:
­          Shift hand­over from previous shift and to next shift: done and remaining jobs, DCS and process troubles,
current situation of production, DCS check sheet, etc...
­                    Operates  DCS  system  such  as  batch  entry,  SEQ  operation,  alarm  checking,  control  local  equipment  from
DCS
­     Follows up process condition from DCS and record operation parameter in DCS check sheet, report to FM if any
abnormal or trouble
­          Solves process trouble from DCS
­          Assists local operator to solve the trouble or do some urgent job at local if requested by FM
­          Follows up progress of maintenance job, confirms after the job finish and report to FM
­          Follows up the sampling job of operator
­          Supports day work from DCS to prepare sub material
­          Keeps PPE in good condition and wears it properly during working at local
­          OT works as requested by FM or superiors
­          Does 5S activities such as Plant cleaning, machine and equipment cleaning
­          Responding to emergency cases in CCR, MCC or local such as power fail, IA fail, CW fail, LS fail, IW fail,
DCS fail, fire,
VCM leakage following emergency procedure
­          Supports other section in emergency case such as Cold storage fail, fire, VCM leakage, etc...
­          Joins training course organized by ISBL section or company such as FF training, ISO, 5S, etc....
­          Joins shift meeting, section meeting, safety meeting or the meeting organized by company
­          Joins safety promotion or other activities organized by company
­          Join to Emergency Response Team (ERT) following the Company's Emergency Response Plan.
1.  Nhiệm vụ:
·      Bàn giao công việc cho kíp trực tiếp theo: các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành, tình trạng của
hệ thống
điều  khiển  (HTĐK)  và  biên  bản  nhật  ký  vận  hành,  các  sự  cố  đã  xảy  ra  và  tình  hình  hiện  tại  của  quá  trình  sản
xuất,.v.v
·      Vận hành HTĐK như bắt đầu mẻ mới, hoạt động của chương trình điều khiển, việc kiểm tra các báo động,
việc điều khiển các thiết bị từ xa.
·      Theo dõi tình trạng của các quá trình từ màn hình điều khiển và ghi nhận các thông số vận hành trong biên
bản,
báo cáo cho trưởng ca nếu có bất thường hay sự cố xảy ra.
·      Hỗ trợ giải quyết khắc phục sự cố thông qua HTĐK.
·      Hỗ trợ công nhân giải quyết khắc phục sự cố hoặc thực hiện các công việc khẩn cấp tại hiện trường theo
chỉ đạo của trưởng ca.
·      Theo dõi tiến trình của các công việc bảo trì, xác nhận sau khi công việc hoàn tất và báo cáo trưởng ca.
·      Theo dõi việc lấy mẫu của công nhân.
·      Hỗ trợ các công việc chuẩn bị nguyên phụ liệu của công nhân hành chánh thông qua HTĐK.
·      Sử dụng và bảo quản bảo hộ lao động đúng cách và đúng mục đích khi làm việc.
·      Làm tăng ca theo yêu cầu của cấp trên.
·      Thực hiện công tác 5S như vệ sinh công xưởng, máy móc và trang thiết bị.
·      Ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp tại phòng điều khiển, phòng thiết bị điện và hiện trường như:
cúp điện, khí nén bị ngắt, dừng nước làm mát, hơi nước nóng bị ngưng cấp, nước công nghiệp bị ngắt,
hệ thống điều khiển bị lỗi, cháy nổ, VCM rò rỉ theo trình tự đã ban hành.
·      Hỗ trợ các bộ phận khác trong trường hợp khẩn cấp như kho lạnh không hoạt động, cháy nổ, VCM rò rỉ,.v.v…
·      Tham gia các khóa đào tạo do bộ phận ISBL hay công ty tổ chức như huấn luyện chữa cháy, ISO, 5S,.v.v…
data:text/html;charset=utf­8,%3Cdiv%20class%3D%22news­title%22%20style%3D%22font­weight%3A%20bold%3B%20font­size%3A%2016px%3B%20padd…

1/2

data:text/html;charset=utf­8. ·      Tham gia các chương trình khuyến khích an toàn hoặc các hoạt động khác do công ty tổ chức.%3Cdiv%20class%3D%22news­title%22%20style%3D%22font­weight%3A%20bold%3B%20font­size%3A%2016px%3B%20padd… 2/2 . ·      Tham gia vào nhóm ứng phó khẩn cấp theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp của công ty.18/11/2015 Chemical Operator (CCR operator) ­ Mô tả công việc ­ HRM Tuyển dụng ·      Tham dự họp bộ phận. họp an toàn hoặc các cuộc họp do công ty tổ chức.