P. 1
Pengaplikasian Konsep Kesepaduan Ilmu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam membina Tamadun Malaysia

Pengaplikasian Konsep Kesepaduan Ilmu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam membina Tamadun Malaysia

|Views: 1,363|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mohamad Syafie Bin Samsir on May 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Hasilkan satu kertas kerja

pendek

sekitar

1000 -1500

perkataan yang

menghuraikan pandangan Tamadun Islam terhadap konsep ilmu dan sejauh manakah pengaplikasian konsep kesepaduan ilmu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam membina Tamadun Malaysia .

Apakah itu tamadun?.Menurut definisi tamadun itu sendiri, ia berasal dari perkataan Arab yang bermaksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Secara umum,tamadun merupakan satu konsep yang luas dan kompleks. Ia merujuk kepada pencapaian sesu atu masyarakat atau negara dalam bidang ilmu pengetahuan, pentadbiran, undang -undang, kepercayaan, agama, kesenian, perbandaran, sistem tulisan, moral dan adat resam. Manakala menurut ahli falsafah barat seperti Arnold J. Toynbee dia beranggapan tamadun ad alah suatu pemikiran dan gaya kebudayaan yang melahirkan institusi politik, undang -undang, kesenian, kesusasteraan, agama dan akhlak. Syed Muhammad Naqiub al-Attas menyatakan,tamadun ialah keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya. Tamadun Islam merupakan suatu tamadun yang telah diadun dalam bentuk antarabangsa.Berbagai-bagai bentuk hasil kesenian dan senibina adalah lahir daripada Tamadun Islam.Adunan ini berpandukan kitab perundangan Islam, iaitu alQuran dan al-Hadis.Ia adalah tamadun yang baru, melambangkan keperibadian Islam yang terus berkembang untuk memberi sumbangan terhadap kehidupan manusia keseluruhannya.Tamadun Islam lahir di Makkah pada tahun 610M, serentak dengan kelahiran agama Islam dan perlantikan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasul Allah.Nabi Muhammad s.a.w berpindah ke Madinah pada tahun 623M, di sana tertubuhnya sebuah Kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda. Pembahagian ilmu dalam Islam merangkumi pelbagai cabang ilmu. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi s.a.w. ´ ´ Maksudnya: ³Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiap -tiap orang Islam´ Saya mengambil pedekatan Ilmu yang dinyatakan oleh ilmuan Islam.Ibnu Khaldun

1

dan I am Al G azali( 988). eperluan ilmu tersebut. Pembahagian Ilmu

a membahagi an ilmu mengi ut

abang dan

engi ut Imam Al Ghazali

Ilmu(

)

Fardu Ain

Fardu Kifayah

Ilmu berkenaan Allah Ilmu berkenaan Keperluan Tauhid Feqah Perubatan Tasawuf Kejuruteraan

Peindustrian

Imam Al Ghazali telah membahagi an ilmu epada dua bahagian,Fardu Ain dan Fardu Kifayah.Dia telah menyatakan bahawa Fardu Ain merupakan abang ilmu berkenaan Allah S.W. manakala Fardu Kifayah merupakan ilmu yang berlandaskan keperluan.Apa yang saya ingin ulas berkenaan pembahagian ini,kedua -dua ilmu ini saling melengkapi antara satu sama lain. C nt hnya,perbuatan membaca Al-Quran merupakan sunat hukumnya, namun membacanya dengan hukum ajwid dan cara sebutan huruf adalah wajib. aka, dapat saya tafsirkan bahawa kedua -dua ilmu ini tidak dapat dipisahkan.Begitu juga dalam konteks yang lebih terbuka, bidang Kejuteraan dikategorikan sebagai Ilmu Fardu Kifayah,namun apabila menyentuh aspek kerja dan etika yang sewajarnya ia akan merujuk kepada bahagian Fardu Ain. Saya berpendapat bahawa, kedua-dua bahagian ilmu ini tidak seharusnya dipisahkan.Ini kerana, kesepaduan ilmu tidak akan wujud sekiranya kedua -duanya dipisahkan Oleh itu pendekatan dan penerapan ilmu dalam kalangan murid seharusnya merangkumi kedua-dua ilmu ini.Berpeganglah kepada kata -kata asulallah S.A.W,´Bekerjalah kamu seumpama kamu akan hidup seribu tahun dan 2

beribadatlah kamu seumpama kamu akan mati pada hari esok .Rasulallah cuba menyatakan bahawa untuk menjadi mukmin yang sejati tidak semestinya menumpukan amalan akhirat sahaja namun mengambil kira juga keperluan dunia.

3

Pembahagian Ilmu Mengikut Ibnu Khaldun

Ilmu(

)

Al-Ulum al-Naqliyyah alWadiyyah ‡ Ilmu yang didapati melalui rasul Allah berdasarkan alQuran dan al-Sunnah

Ulum al-Hikmiyyah alFalsafiyyah ‡ Ilmu yang diusahakan oleh akal manusia. 

     

Ilmu Tafsir Ilmu Qiraah Ulum Hadith Usul Fiqh Ilmu Fiqh Ilmu Kalam Ilmu Bahasa 

       

Ilmu Matematik Ilmu Handasah Ilmu Hay¶ah Ilmu Mantiq Ilmu Tabie Ilmu Ilahiyyat Ilmu Sihir Ilmu Rahsia Huruf Ilmu Kimia

4

Ibnu Khaldun pula memperincikan konsep asal Ilmu daripada Imam Alhazali. ia mengelaskan ilmu kepada dua. Ilmu yang pertama dinamakan al-Ulum al-Naqliyyah al-Wadiyyah (the traditional sciences) , iaitu ilmu yang didapati melalui rasul Allah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah dan yang kedua dinamakan al-Ulum al-Hikmiyyah al-Falsafiyyah (the philosophical sciences) , iaitu ilmu yang diusahakan oleh akal manusia. Ilmu yang dibicarakan adalah lebih terperinci dan jelas dimana Ibnu Khaldun menyatakan ilmu itu berpandukan dua sumber iaitu yang pertama dari Allah dan yang kedua dari pemikiran akal manusia.Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa Ilmu yang lahir dari Allah berteraskan Al -Quran dan As-Sunnah.Kedua-dua merupakan sumber rujukan dalam merangka ilmu yang lahir daripadanya.Seperti yang kita ketahui bahawa Al-Quran adalah Kalam Allah. Ilmu yang kedua pula berteraskan pemikiran yang lahir dari akal

manusia.Setiap ilmu itu lahir dari cetusan idea,pemerhatian,praktikal dan segala bentuk proses yang membawa kepada kelahiran ilmu -ilmu tersebut.Hubungan antara kedua-dua ilmu ini juga tidak dapat di pisahkan.Ini kerana ia juga saling melengkapi antara satu ±sama lain.Kita ambil contoh yang membuktikan bahawa Al -Quran adalah sumber ilmu yang lengkap untuk menerokai segala ilmu yang ada. Saya nyatakan ayat ±ayat Al-Quran yang menyebut beberapa bidang sains,
Botani Surah al-Hirr ayat 5,Zoologi Surah al-Nur ayat 45 ,Surah al-Nahl ayat 6 dan

6 . Ayat-ayat dalam surah ini ada merujuk kepada ilmu Sains yang begitu di agungkan oleh barat apabila menyentuh kepada penemuan -penemuan yang mereka nyatakan.Sedangkan Al-Quran telah memberikan bukti penemuan yang jauh lebih dahulu menyatakannya. Saya ingin menyentuh sedikit berkenaan budaya ilmu dalam tamadun dunia. Budaya ilmu dalam masyarakat ina memberikan penekanan kepada amalan, dan tidak pada ajaran falsafah. Manakala, pendapat masyarakat India kuno memberi penekanan pada bidang falsafah. Mereka juga menekankan pendidikan bagi golongan Brahmin.Bagi masarakat yang beteraskan budaya ilmu ,iaitu Tamadun Yunani, yang berteorikan ilmu dan akhlak yang berkaitan tetapi dari segi amalan masih terdapat percanggahan

5

Matlamat Ilmu dalam Islam menyatakan bahawa akal membolehkan manusia berusaha menuntut ilmu pengetahuan sama ada mencakupi kehidupan duniawi mahupun berkaitan dengan ukhrawi.Malah,mampu membimbing manusia mengetahui hakikat kekuasaan dan kebesaran Allah S T. Berbicara pula berkenaan budaya ilmu, ia bermaksud, ³kewujudan suatu keadaan diman a setiap lapisan masyarakat melibatkan diri, baik secara langsung mahupun tidak langsung dengan kegiatan keilmuan di setiap kesempatan. alam budaya ini , ilmu dianggap suatu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribad i dan masyarakat di setiap peringkat. i samping itu kelebihan orang berilmu bukan sahaja mampu meningkatkan keimanan, firmanNya dalam surah al -Mujadalah yang bermaksud, ³Allah S T meninggikan orang -orang yang beriman dan orang -orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. efinisi pendidikan dalam Islam menyatakan pendidikan adalah sesuatu yang merangkumi cara hidup yang sempurna.Ia mempunyai keseimbangan di antara pembinaan akal, roh dan jasad; di antara ilmu, iman dan amal, dan di antara pemikiran dan kehidupan. Pendidikan menyerapkan ilmu pengetahuan ke dalam bentuk teori serta melakukan latihan dalam bentuk praktikal bagi membentuk peribadi dan watak,serta mencungkil bakat yang terpendam. alsafah Pendidikan Kebangsaan PK bermatlamat membina individu negara Malaysia yang mampu bersaing dan memiliki aspek penting yang merangkumi jasmani,emosi,rohani dan intelek. Jika kita lihat matlamat pendidikan dalam Islam juga menyentuh aspek-aspek yang dinyatakan dalam PK.Justeru PK itu sendiri merupakan hasil dari asimilasi yang dilakukan bagi memantapk an elemen yang dinyatakan dalam matlamat pendidik an Islam. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 -2010 ada menyentuh perkara berkenaan Memperkasakan Pendidikan.Jika kita lihat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KBSR dilakukan. Pendekatan pendidikan yang bersepadu dapat dijalankan dengan lebih menyeluruh.Aspek yang ditekankan merangkumi semua aspek yang digarapkan , agar kesepaduan itu dapat dicapai.Saya mengeluarkan pendapat ini hasil daripada pemerhatian saya,ketika saya belajar disekolah rendah pada tahun 1 7 -2002 dan apabila saya mengikuti perkembangan pendidikan .Sistem pembelajaran telah 6 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSM manggunakan pendekatan yang lebih mantap hasil daripada penambahbaikkan yang

digubal selaras dengan perkembangan semasa.Pengenalan matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan dan juga pengenalan beberapa rangka kerja bagi memperkasakan pendidikan telah dijalankan. Hasilnya,sistem pendidikan bertambah mantap dan lebih menyeluruh.Ia menjurus kepada matlamat PK dan sekaligus menerapkan semua nilai-nilai murni corak pembelajaran dan yang di harapkan.Baru-baru ini,Timbalan Perdana Menteri YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin,mengesa agar guru-guru dapat menjadikan pengajaran lebih menyeronokan.Beliau juga menyatakan, kegiatan ko -kurikulum juga harus dijalankan secara berkesan dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Tidak dapat dinafikan hasil daripada penerokaan ilmu yang lebih menarik dan menghiburkan mampu menarik minat pelajar dalam menimba ilmu.Ini bagi menerapkan budaya cintakan ilmu dalam diri pelajar.Sehubungan dengan itu kegiatan ko-kurikulum juga menyumbang kepada kejayaan seseorang pelajar dalam usaha mencapai hasrat PK itu sendiri.Sememangnya cara pendekatan dan perangkaan program serta strategi dalam melaksanakan hasrat PK adalah be ntuk matlamat yang menyentuh aspek matlamat pendidikan dalam Islam. Jelaslah disini bahawa, pembinaan Tamadun Malaysia hasil daripada pelaksanaan dasar PK mampu dilaksanakan sekiranya ia berlandaskan hukum dan syarak Islam itu sendiri.Sememangnya kita tidak dapat lagi sangkal lagi penyataan yang menyatakan bahawa Tamadun Islam itu adalah sebuah tamadun yang menyeluruh.Maka, tidak hairanlah sekiranya kita imbas kembali bagaimana Tamadun Islam itu membangun secara mendadak hasil daripada salah satu aspeknya iaitu ilmu. Pembinaan Tamadun Malaysia juga akan dapat dijalankan dengan jayanya sekiranya penerapan yang diambil hasil daripada asimilasi Tamadun Islam itu dijalankan dengan sepenuhnya.Sekiranya modal insan yang lahir itu seperti yang digarapkan,maka,kelahiran Tamadun Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan seimbang dari segala aspek dapat dicapai.Ia tidak lagi menjadi sebuah angan angan dan mimpi.Allah ada berfirman bahawa Nasib sesuatu kaum itu tidak akan berubah melainkan mereka sendiri mengubahny a . Kesimpulannya, penghayatan Islam sebagai ritual atau amalan kerohanian sahaja tidak membawa apa-apa erti kepada penghayatan beragama seseorang muslim itu,sebaliknya mestilah diamalkan dalam aspek±aspek kehidupan lain secara menyeluruh. Sekiranya dia bercita-cita melihat munculnya masyarakat yang bersifat 7

madani, menyayangi dunia dan merindui akhirat, dia harus mempersiapkan diri membina sebuah keluarga yang bersedia daripada segi fizikal, emosi dan mental untuk mengharungi pelbagai dugaan dalam masyara kat, bersedia untuk memperbaiki masyarakat dengan amar makruf yakni mencegah kemungkaran secara serentak supaya tampil kemudiannya Negara yang sejahtera dan diredhai Allah S T serta memenuhi makna sebenar tamadun . 1444 patah perkataan

8

REFLEKSI

Alhamdulillah... Akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan berkenaan Tamadun Islam dan Tamadun Asia pada masa yang dijangka.Sememangnya untuk melaksanakan tugasan ini saya harus menguasai segala hal yang sepatutnya.Bermula dengan pemerolehan maklumat,perbincangan bersama rakan -rakan dan kolaborasi bersama pensyarah. Tugasan yang diberikan adalah berdasarkan Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Saya dikehendaki membincangkan tentang dalam alsafah Pendidikan Kebangsaan Islam,memandang Islam.Sejak hina. Saya berpendapat sesebuah negara yang maju bermula dengan kejayaan rakyatnya dan bangsanya dalam menguasai ilmu pengetahuan.Bukti jelas menunjukkan bahawa Tamadun Islam merupakan contoh besar yang menggariskan bahawa penguasaan ilmu akhirat dan dunia memba wa kepada kejayaan dan kegemilangan umat Islam itu sendiri.Tokoh -tokoh ilmuan Islam yang terkenal seperti Imam Al- hazali,Ibnu Sina,Ibnu Batutta dan ramai lagi yang mempamerkan kejayaan yang hebat dalam pelbagai bidang ilmu. alaupun mereka menguasai kepaka ran dalam ilmu duniawi namun mereka juga menguasai ilmu akhirat dengan sempurna. Pengalaman saya sebagai seorang pelajar yang belajar di dalam sistem pendidikan Malaysia,saya melihat Malaysia telah mengorak langkah dalam usaha membangunkan modal insan yang bukan sahaja mampu menguasai bidang intelek namun merangkumi aspek rohani yang sewajarnya.Penerapan dan sistem yang diwujudkan menjurus ke arah menjayakan hasrat PK dalam usaha membangunkan individu yang luhur dan bersepadu. Kesimpulannya,sebagai sendiri.Mantan Perdana bakal Menteri 9 pendidik yang yang bakal menerajui bidang pendidikan yang bakal ditempa,seharusnya kita menghayati nilai sejarah itu ke-empat,Tun r.Mahathir zaman konsep ilmu itu pandangan Tamadun Islam terhadap konsep ilmu dan sejauh manakah pengaplikasian konsep kesepaduan ilmu PK dalam membina Tamadun Malaysia berkenaan Tamadun yang dijunjung bahawa sebagai sesuatu Hasil daripada tugasan ini saya dapat mempelajari

tinggi.Sehinggakan dalam Islam menuntut ilmu itu satu kewajipan kepada umat pemerintahan Rasulallah S.A. menjelaskan kepentingan umat Islam menuntut ilmu dalam pelbagai bidang sehingga ke Negara

menyatakan,bangsa yang lupakan sejarah akan mengulangi sejarah tersebut. alam usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan harmoni,pembangunan negara b ermula dari seseorang individu yang terdidik dengan sempurna.Namun,nilai individu yang bernilai dapat dilihat dalam segala aspek,dari segi kepimpinan,kerajinan,kesunguhan,keimanan dan ketaqwaan dalam melangsungkan hidup sebagai hamba kepada Allah S. .T.

10

Rujukan Buku

Azhar Haji Mad Aros, Azharudin Mohd.

ali, Suffian Mansor, Zulkarnain Abd.

Rahman ed 2000 , TITAS KERTAS 2, ajar Bakti, Sdn. Bhd., Islam is Deen of Discipline riday speech delivered by Imam Mohamed Baianonie at

the Islamic enter or Raleigh, N on June , 2000 Mohd. Liki Hamid ed. , Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya ,Terbitan Pertama 2002,PTS PUBLI ATI NS & ISTRIBUT R S N. BH .

an Roslili Bt. Abd. Majid 2005 Tamadun gemilang mesti selari kehendak syariat Pegawai Penyelidik,30/03/2005 | Berita Harian

Artikel

Najahudin Lateh ³EPISTEMOLOGI MENURUT IBN KHALDUN DALAM KARYA MUQADDIMAH´

Internet

http://pendislami.tripod.com/klasifikasi_ilmu.htm http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=753& cmd=resetall http://yaustazi.blogspot.com/200 /07/pembahagian -ilmu-pendidikan-islam.html

11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->