Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015

BAHAGIAN A
(75 markah)
Jawab mana-mana tiga soalan sahaja

1. Rajah yang berikut berkaitan dengan suatu proses penciptaan nilai faedah.

a. i.
ii.
b. i.
ii.

Apakah yang dimaksudkan dengan nilai faedah?
(1m)
Terangkan proses penghasilan nilai faedah yang bertanda W,X,Y dan Z
Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran langsung?
Jelaskan kelemahan jenis pengeluaran di 1 (b) i.

c. Gambar di bawah ini menunjukkan sejenis unit pengeluaran.

Jelaskan jenis
pengkhususan yang diamalkan oleh unit pengeluaran di atas

(3m)

(12m)
(8m)

(12m)

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015

2. a.
Terangkan perbezaan antara sistem perbankan konvensional dengan sistem
perbankan Islam.
(9m)
b.
Nyatakan empat fungsi yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia
(4m)
c.

Gambar 1 menunjukkan logo sebuah bank.

i.
ii.
iii.

Namakan jenis bank di atas.
(1m)
Jelaskan tiga perkhidmatan simpanan yang disediakan oleh bank tersebut (6m)
Nyatakan lima sebab cek tak laku
(5m)

3. Gambar 3 menunjukkan brosur yang berkaitan dengan sejenis insurans.

a. Nyatakan empat
insurans tersebut.
(4m)
b. Pernyataan di bawah merujuk kepada prinsip insurans

kegunaan

Insured tidak boleh menuntut ganti rugi melebihi kerugian
sebenar
Jelaskan prinsip insurans tersebut.

(6m)

c. Jelaskan perbezaan risiko gempa bumi dengan risiko kebakaran
d. Jelaskan perbezaan insurans konvensional dan takaful
e. Nyatakan tiga peranan insurans kepada individu
4. a.
b.

Nyatakan jenis-jenis pengangkutan
Nyatakan peranan pengangkutan kepada perniagaan

(6m)
(6m)
(3m)
(5m)
(5m)

jenis

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015

c.

Tentukan jenis pengangkutan yang sesuai bagi setiap situasi yang berikut,

d.
5. a.

kemukakan alasan anda.
i.
Mengeksport perabot ke China
ii.
Menghantar surat khabar dari Ipoh ke Taiping
iii.
Mengimport bunga dari Belanda ke Malaysia
iv.
Mengimport bijih besi dari Jepun ke Malaysia

(3m)
(3m)
(3m)
(3m)

Berikan tiga kelemahan pengangkutan darat

(3m)

Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu keperluan sosial.

i.
ii.

Nyatakan keperluan sosial
tersebut.
(1m)
Terangkan keperluan sosial di 5 (a) I

(2m)

b. En. Rusdi mengusahakan sebuah kebun durian seluas 10 ekar di Kampung Sg.
Tiga, Karak, Pahang. Kebanyakkan hasil kebun digunakan untuk menghasilkan dodol
durian dan bakinya dijual kepada orang ramai di pasar malam yang berdekatan
dengan Bandar Karak yang terletak lebih kurang 10kilometer dari kebun beliau.
Terangkan tiga nilai faedah yang terhasil

(6m)

c.

Nyatakan dan terangkan tiga faktor pengeluaran.

(6m)

d.

Jelaskan tiga sumbangan usahawan kepada negara

(6m)

e.

Situasi di bawah ini berkaitan dengan satu sistem perdagangan yang diamalkan
oleh manusia zaman purba.
Pak Mat

:Saya ada segantang beras. Bolehkah saya menukarnya dengan seguni
jagung milik awak itu.?

Pak Dogol

:Terima kasih, Pak Mat. Segantang beras sesuai dengan seguni jagung
yang saya milik itu. Lagipun, segantang beras itu mudah dibawa balik

Terangkan lima kelemahan yang telah di atasi dalam sistem berkenaan (5m)
BAHAGIAN B

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015