TOR งานวชิรพยาบาล

รายละเอียดประกอบแบบ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์กรกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการวิจย
ั และออกแบบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

2

หมวดที่ 1 ข้อกำาหนดทั่วไป
บทนำ า

1.1

ผู้ว่าจูางกำา ลังก่อสรูางโครงการและตูองการดำา เนิ นการ เพื่อติดตัง้ ระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกอื่นๆ โดยที่การดำาเนิ นการดังกล่าว
ตูองเป็ นไปตามที่แสดงในแบบ

และระบุในขูอกำาหนดนี้ ทุกประการซึ่งจะไดูกล่าวถึง

ต่อไป
1.2

สภาพแวดล้อมในการออกแบบ

วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตัง้ ระบบต่าง ๆ ตามขูอกำาหนด ตูองมีความ

เหมาะสมกับการใชูงานภายใตูสภาพ
ภ้มิอากาศแวดลูอม ดังต่อไปนี้.-

1.1.1 ความส้งใกลูเคียงกับระดับนำ้ าทะเลปานกลาง
0

0

1.1.2 อุณหภ้มิส้งสุดเฉลี่ย 37 C (98.6 F)
1.1.3 ความชื่นสัมพัทธ์ส้งสุดเฉลี่ย 72%
0

0

1.1.4 จุดนำ้ าคูางของอากาศ 83 F (28.3 C)
สภาวะในการออกแบบมีดังนี้
1.

1
WB)

0

0

0

0

อุณหภ้มิอากาศภายนอก 36 C DB/28. C WB (96.1 F DB/82.4 F
อุณหภ้มภ
ิ ายในหูองปรับอากาศทัว
่ ไปมีดังนี้

2.
- รูานคูา

0

0

24+1 CDB ( 75+2 FDB), 55+5% RH.

- ศ้นย์อาหาร

0
0
24.5+1 CDB ( 76+2 FDB), 55+5% RH.

- ทางเดิน

24.5+1 CDB ( 76+2 FDB), 55+5% RH.

0

0

- สำานั กงาน

0
0
24.5+1 CDB ( 76+2 FDB), 55+5% RH.

- หูองเครื่องไฟฟู า

28+1 CDB ( 82+2 FDB), 55+5% RH.

0

0

3

- หูองเครื่องปรับอากาศ

0
0
28+1 CDB ( 82+2 FDB), 55+5% RH.
0

0

0

0

- โรงภาพยนตร์

24+1 CDB ( 75+2 FDB), 55+5% RH.

- โบว์ลิ่ง

24+1 CDB ( 75+2 FDB), 55+5% RH.

- Computer Room

0
0
22+1 CDB ( 72+2 FDB), 50+5% RH.

3. ระดับเสียงในหูองต่าง ๆ จะออกแบบความมาตรฐานสากลทีเ่ ชื่อถือไดู ซึ่งใน
ศ้นย์การคูาโดยทัว
่ ไปควบคุมใหูมีระดับเสียงไม่เกิน NC40 (Noise Criteria)

1.3

มาตรฐาน และเกณฑ์กำาหนดในการปฏิบัติงาน

1.3.1 ถูามิไดูกำาหนดไวูเป็ นอย่างอื่น มาตรฐานทัว
่ ไปของวัสดุ อุปกรณ์ การประกอบ

แบบ การติ ด ตั ้ง ที่ ร ะบุ ไ วู ใ นแบบ รายละเอี ย ดประกอบแบบเพื่ อ ใชู อู า งอิ ง

สำา หรั บ งานตามสั ญ ญาในโครงการนี้ ใ หู ถื อ ตามมาตรฐานของสถาบั น ที่
เกีย
่ วขูอง ดังต่อไปนี้
มอก

AMCA

-

ANSI ARI

-

ASHRAE

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
-

American National Standard Institute

Airconditioning and Refrigeration Institute
-

Airconditioning Engineers
Engineers

ASME

ASTM

Air Moving and Conditioning Asscociation

-

American Society of Heating, Refrigerating and
-

American Society of Mechanical

American Society of Testing Materials

BS

-

British Standard

IEC

-

International Electro-Technical Commission

FM

-

MEA NEC

-

Factory Mutual

Metropolitan Electricity Authority
National Electrical Code
4

NEMA

-

National Electrical Manufacturer Association

SMACNA

-

Sheet Metal and Airconditioning Contractors

NFPA

-

National Association Inc.
UL

-

National Fire Protection Association

Underwriters’ Laboratories, Inc.

13.2 ในกรณีทต
ี่ อ
ู งทดสอบคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ชูงานตามสัญญานี้ อนุมต
ั ิใหู

ทดสอบในสถาบันงต่อไปนี้.-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลูา

สถาบันอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับโดยทัว
่ ไปและไดูรบ
ั ความเห็นชอบ

จากเจูาของโครงการ
1.4

พนั กงาน
1.4.1

ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบในการดำาเนินงาน

และควบคุมการติดตัง้ ใหูเป็ น

ไปตามแบบรายการและขูอกำาหนดใหูถก
้ ตูองตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัตซ
ิ ่ ึง

เป็ นทีย
่ อมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบต
ั งิ านจะถือเป็ นความผ้กพันของ
ผู้รบ
ั จูางไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รบ
ั จูางจะยกขูออูางถึงการทีต
่ นไม่ทราบขูอเท็จจริง
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิไดู
1.4.2

วิศวกรผูร้ ับผิดชอบโครงการของผู้รับจูาง

ตูองเป็ นวิศวกรทีไ่ ดูรับ

อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตาม พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมวิชาชีพ
วิศวกรรม
ทัง้ หมด
1.4.3

และเป็ นผูล
้ งนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงาน

ผู้รบ
ั จูางตูองจัดหาวิศวกร หัวหนู าช่าง และช่างชำานาญงานทีม
่ ี

ประสบการณ์ความสามารถทีเ่ หมาะสมกับงานทีไ่ ดูรบ
ั มอบหมายเขูาปฏิบต
ั ิ

งานโดยมีวิธก
ี ารจัดงานและทำางานทีถ
่ ก
้ ตูองตามหลักวิชาการ และมีจำานวน

5

เพียง พอ สำาหรับการปฏิบต
ั งิ านไดูทน
ั ที และแลูวเสร็จทันตามความ
ประสงค์ของเจูาของโครงการ
1.4.4

์ ี่ จ ะสั ่ง ใหู ผู้ รั บ จู า งเปลี่ยนพนั ก งานที่เ ห็ น ว่ า
เจูาของโครงการสงวนสิ ท ธิ ท

ปฏิบัติงานไม่ดีพอหรืออาจเกิดความเสียหายหรือก่อใหูเกิดอันตราย ผู้รับจูาง
ตูองจัดหาพนั กงานใหม่ที่มีประสิท ธิภาพดีพอมาทำา งานแทนโดยทันที และ
ค่าใชูจา่ ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นใหูอย่้ในความรับผิดชอบของผู้รับจูางทัง้ สิ้น

1.4.5. ผู้รับจูางตูองเสนอ ชื่อ ประวัติ

และผลงานของวิศวกรและหัวหนู าช่างทุก

คนพรูอ มทัง้ ตำา แหน่ ง หนู าที่ในการปฏิบัติงานโครงการใหูเ จูาของโครงการ
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ อ
่ นเริ่มโครงการ

1.4.6 ผู้รับจูางตูองรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใด ๆ อัน

เกิดแก่ชว
ี ิตบุคคลและทรัพย์สินของพนักงาน

1.5

เครื่องมือ

1.5.1 ผู้รบ
ั จูางตูองมีเครื่องมือเครื่องใชูเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย สำาหรับใชูในการ

ปฏิบต
ั งิ าน เป็ นชนิดทีเ่ หมาะสม

อีกทัง้ จำานวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจูาของโครงการมีสิทธิทจ
ี่ ะขอใหู
ผู้รบ
ั จูางเปลีย
่ น แปลงหรือเพิม
่ จำานวนใหูเหมาะสมกับการใชูงาน

1.6 ป้ ายและเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์
1.6.1

ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดหาหรือจัดทำาปูายชื่อเป็ นตัวหนังสือ และเครื่องหมาย

แสดงต่าง ๆ เพื่อแสดงชื่อและขนาดของ อุปกรณ์และการใชูงาน โดยใชู
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
1.6.2

ปูายชื่อใหูทำาดูวยแผ่นพลาสติกพื้นสีดำาแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่าง

นู อย 1/2’’ และเคลือบพลาสติกอีกชัน
้ หนึ่ งปูายตูองติดใหูมัน
่ คงถาวร ปูายชื่อ
ดังกล่าวจะตูองจัดหาใหูกบ
ั อุปกรณ์ตอ
่ ไปนี้ คือ.1.6.2.1

แผงควบคุมไฟฟู าทัง้ หมด

1.6.2.2 เครื่องจักร และอุปกรณ์ทง
ั ้ หมด

6

1.6.3 สีที่พน
่ เป็ นตัวหนังสือ และเครื่องหมายใหูใชูสีสเปรย์กระป๋อง โดยจะตูองจัด

ทำาแบบสำาหรับการพ่นสี

1.6.4 เพื่อใหูวัสดุ และอุปกรณ์ตา
่ ง ๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ แลูวสามารถเห็นไดูอย่างชัดเจน ตูอง

แสดงเครื่องหมายและอักษรย่อหรือขูอความที่สัน
้ กะทัดรัดง่ายต่อการเขูาใจ

1.7 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

1.7.1.

ผู้รบ
ั จูางตูองรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้

รวมทัง้ การยกเขูาไปยังที่ตด
ิ ตัง้ ค่าใชูจ่ายทัง้ หมดเป็ นของผู้รับจูางเองทัง้ สิ้น

1.7.2.

ผู้รบ
ั จูางจะตูองรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์

หรือเครื่องมือต่าง ๆ มายังสถานทีต
่ ิดตัง้

1.7.3.

ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดทำาหมายกำาหนดการในการนำ าวัสดุ และอุปกรณ์เขูามายัง

หนู างานและแจูงใหูผู้ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหนู า

พรูอมทัง้ จัดเตรียมสถานที่

สำาหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่างถ้กตูองล่วงหนู า
อื่น ๆ ทีเ่ กีย
่ วขูอง

1.7.4.

เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เขูาถึงยังหนู างาน

โดยประสานงานกับผู้รบ
ั จูาง

ผู้รับจูางจะตูองแจูงใหูผู้ควบคุม

งานทราบเพื่อทีจ
่ ะไดูตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านัน
้ ใหูถก
้ ตูองตามทีผ
่ ู้ออกแบบไดู
อนุมัตไิ วูก่อนที่จะนำ าวัสดุ และอุปกรณ์เขูายังสถานทีเ่ ก็บรักษาต่อไป
1.8

การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1.8.1.

ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้จัดหาสถานทีเ่ ก็บรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ทีน
่ ำ ามาใชูใน

การติดตัง้ ภายในบริเวณทีก
่ อ
่ สรูางอาคารเอง เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดัง
์ องผู้รับจูางทัง้ หมด
กล่าวจะยังคงเป็ นกรรมสิทธิข

ซึ่งผู้รับจูางจะ ตูอง รับผิด

ชอบต่อการส้ญหายเสื่อมสภาพ หรือถ้กทำาลายจนกว่าจะไดูติดตัง้ เสร็จสิ้นโดย
สมบ้รณ์ และส่งมอบงานแลูว
1.8.2

หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารทีก
่ อ
่ สรูางแลูว

จะตูองไดู

รับความเห็นชอบจากวิศวกรโครงการเสียก่อน ผูร้ ับจูางจะตูองตรวจสอบ
ความแข็งแรงของโครงสรูางอาคารในส่วนทีจ
่ ะใชูในการเก็บรักษา วัสดุ

7

และ

อุปกรณ์

และในส่วนที่จะตูองขนวัสดุผ่านเพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับโครงสรูาง อาคาร
1.8.3

การตรวจสอบแบบ และข้อกำาหนด

1.9

1.9.1
1.9.2

การเก็บรักษาท่อ จะตูองจัดทำาชัน
้ ทีเ่ ก็บในร่มใหูถก
้ ตูอง

ผู้รบ
ั จูางตูองตรวจสอบแบบ และรายการขูอกำาหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเขูาใจ

ถึงขูอกำาหนดและเงื่อนไข

ต่าง ๆ โดยชัดแจูง

ผู้รบ
ั จูางตูองตรวจสอบรายละเอียดการติดตัง้ จากแบบสถาปนิก และ

โครงสรูางพรูอมไปกับแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และไฟฟู าก่อนดำาเนินการติดตัง้
1.9.3

เสมอ

เมื่อพบขูอขัดแยูงระหว่างแบบและรายการหรือขูอสงสัย หรือขูอผิดพลาด

เกีย
่ วกับแบบและรายการใหูรีบแจูงต่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจูางโดยฉับพลันและการ
ตีความในขูอความขัดแยูงใด ๆ ใหูตีความไปในแนวทางทีด
่ ีกว่า
อุปกรณ์ทม
ี่ ีคณ
ุ ภาพดีกว่าครบถูวนกว่าทัง้ สิ้น

ถ้กตูองกว่าใชูวัสดุ

1.10การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงแบบ ข้อกำาหนดละวัสดุอป
ุ กรณ์

1.10.1 การเปลีย
่ นแปลงแบบ ขูอกำาหนด วัสดุและอุปกรณ์ทผ
ี่ ิดไปจากขูอกำาหนด

และเงื่อนไข ตามสัญญาดูวย ความจำาเป็ นหรือความเหมาะสมก็ดี ผูร้ ับจูาง
ตูองแจูงเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรต่อเจูาของโครงการเพื่อขออนุมัติเป็ นเวลา
อย่างนู อย 30 วัน ก่อนดำาเนินการจัดซื้อหรือทำาการติดตัง้

1.10.2 ในกรณีทผ
ี่ ลิตภัณฑ์ของผูร้ ับจูาง มีลก
ั ษณะหรือคุณสมบัติอน
ั เป็ นเหตุใหู
อุปกรณ์ตามรายการทีผ
่ ู้ออกแบบกำาหนดไวูเกิดความไม่เหมาะสม หรือไม่
ทำางานโดยถ้กตูองผู้รบ
ั จูางจะตูองไม่เพิกเฉยละเลยทีจ
่ ะแจูงขอความเห็น
ชอบจากผูอ
้ อกแบบในการแกูไขเปลีย
่ นแปลงใหูถก
้ ตูอง โดยชี้แจงแสดง
หลักฐานจากบริษท
ั ผูผ
้ ลิต มิฉะนั น

รับจูางจะตูองเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ

เสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

1.10.3 ถูางานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผรู้ ับจูางกำาลังติดตัง้ หรือติดตัง้ เสร็จแลูวก็ดี ผิด

ไปจากแบบและขูอกำาหนด หรือใชูวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการทีก
่ ำาหนดไวู
8

ผู้ว่าจูางมีสิทธิใ์ นการสัง่ ใหูผู้รับจูางหยุดงานเป็ นการชัว
่ คราว และตูองทำาการ

แกูไขใหูถก
้ ตูองทันที และความล่าชูาอันเนื่ องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจูางจะ
ถือเป็ นเหตุขอยืดวันทำาการออกไปหรือกล่าวอูางเป็ นขูอแกูตัวต่อการแลูว
เสร็จสมบ้รณ์ของงานทัง้ หมดไม่ไดู
1.11 แบบใช้งาน ( Shop Drawing )

1.11.1 ผู้รบ
ั จูางจะตูองทำาแบบใชูงาน แสดงรายละเอียดการติดตัง้ ของระบบ

ต่างๆ ตามทีไ่ ดู

ตรวจสอบจากสภาพสถานทีต
่ ิดตัง้ ตามความเป็ นจริง และ

จากการปรึกษาร่วมกับผู้ว่าจูางระบบงานอื่นแลูวเป็ นแบบอัตราส่วน 1 : 100
และถูาจำาเป็ นใหูขยายภาพตัดเป็ น 1 : 25 หรือ 1 : 50 ใหูแก่ผู้ว่าจูาง
พิจารณาอนุมต
ั ิอย่างนู อย 5 ชุด

แบบใชูงานนี้จะตูองส่งไปขอความเห็น

ชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนดำาเนินการติดตัง้ ในเวลาอันสมควร แต่จะ
ไม่นูอยกว่า 30 วัน

1.11.2 ผู้รบ
ั จูางจะตูองทำาแบบใชูงาน แสดงรายละเอียดการติดตัง้ อุปกรณ์เครื่อง

ปรับอากาศและระบายอากาศ เช่นเดียวกับทีร่ ะบุในขูอ 1.13.1 ใน

มาตราส่วน 1 : 50 และแบบขยายภาพตัดเป็ นอัตราส่วน 1 : 25 หรือ 1 : 50
ส่งใหูผู้ออกแบบพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ อ
่ นดำาเนินการติดตัง้ ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้หูองเครื่องทำานำ้ าเย็น (Chiller Plant Room)
บริเวณทีต
่ งั ้ Cooling Tower

หูองเครื่องปรับอากาศ (AHU. Room)
หูองเครื่องพัดลม

Schematic Diagram

Chiller Plant Manager Control Diagram

1.12 แบบสร้างจริง ( As - Built Drawings )

1.12.1 ในระหว่างดำาเนิ นการติดตัง
้ ผู้รับจูางจะตูองทำาแผนผังและแบบตามที่

สรูางจริง แสดงตำาแหน่งของอุปกรณ์และการติดตัง้ อุปกรณ์ตามทีเ่ ป็ นจริง
รวมทัง้ การแกูไขอื่นๆ ทีป
่ รากฏในงานระหว่างการติดตัง้ แบบสรูางจริงนี้

วิศวกรผู้ควบคุมการติดตัง้ จะตูองลงนามรับรองความถ้กตูองและส่งมอบใหู
9

แก่ผว
ู้ ่าจูางจำานวน 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน แบบนี้ประกอบดูวยแบบ

ตูนฉบับเขียนในกระดาษไขสามารถพิมพ์ไดู 1 ชุดและแบบพิมพ์เขียว อีก 4
ชุด มีขนาดและมาตราส่วนเดียวกันกับของผู้ออกแบบหรือแบบใชูงานและ
แบบสรูางจริงเป็ นแผ่น CD ใน Program Autocad จำานวน 1 ชุด
1.13 การใช้พลังงานไฟฟ้ าและอื่น ๆ

1.13.1 ผู้รบ
ั จูางตูองรับผิดชอบเกีย
่ วกับค่าใชูจ่ายในการต่อสายไฟฟู า สาย

โทรศัพท์

ท่อนำ้ าประปาและท่อนำ้ า อื่น ๆ รวมทัง้ มาตรวัดต่าง ๆ ตลอดจน

ค่าใชูจา่ ยในการดำาเนินงานและใชูงานดูวยทัง้ สิ้น

1.13.2 ค่าใชูจา่ ยต่าง ๆ ใน ขูอ ก. ผูร้ ับจูางตูองรับผิดชอบตัง้ แต่วันเริ่มเตรียม
การระหว่างการใชูงาน จนกระทัง่ วันส่งมอบงานเรียบรูอยแลูว

1.13.3

การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ทต
ี่ อ
ู งใชูงานชัว
่ คราว และกระทำาใหูอย่้ในสภาพ

ดีเช่นเดิมภายหลังจากส่งมอบงานแลูว ก็ยงั คงอย่้ในความรับผิดชอบของผู้รับจูางเช่น
กันผูร้ บ
ั จูางจะตูองดำาเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟู าชัว
่ คราว ใหูเพียงพอสำาหรับแสงสว่าง
ตามจุดต่าง ๆ
ว่าจูาง

ภายในอาคาร ซึ่งจำาเป็ นสำาหรับการปฎิบต
ั ิงานหรือตรวจสอบงานของผู้

ค่าใชูจา่ ยในการติดตัง้ โคมไฟสำาหรับแสงสว่างชัว
่ คราวนี้ ผู้รบ
ั จูางตูองเป็ นผู้

ออกเองทัง้ สิ้น

1.14 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตัง

1.14.1 ผู้รบ
ั จูางตูองระมัดระวังความปลอดภัย รวมทัง้ อัคคีภย
ั เกีย
่ วกับทรัพย์สิน

ทัง้ ปวงและบุคคลร่วมปฏิบต
ั ิงานผู้รับจูางตูองรับผิดชอบเต็มที่เกีย
่ วกับเหตุ

เสียหายต่าง ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึ้นจากการปฏิบต
ั งิ านการติดตัง้ และทดลองเครื่อง

1.14.2 ผู้รบ
ั จูางตูองด้แลสถานทีป
่ ฏิบต
ั ิงานทีพ
่ ก
ั ชัว
่ คราว ทีเ่ ก็บของต่างๆ ใหู

สะอาดเรียบรูอยและอย่ใ้ นสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

1.14.3 ผู้รบ
ั จูางตูองพยายามทำางานใหูเงียบและสัน
่ สะเทือนนู อยที่สุดเท่าทีจ
่ ะ

สามารถทำาไดู

เพื่อมิใหูเกิดความ

เดือดรูอนและมีผลกระทบ

กระเทือนต่อคนหรืองานอื่น ๆ ทีอ
่ ย่ใ้ กลูสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้

10

1.14.4 เมื่อผู้รับจูางไดูทำาการติดตัง
้ สมบ้รณ์แลูว ผูร้ ับจูางตูองขนยูายเครื่องมือ

เครื่องใชู ตลอดจนรื้อถอนอาคารชัว
่ คราว ซึ่งผู้รับจูางไดูปล้กสรูางขึ้น
สำาหรับงานนี้ออกไปใหูพน
ู จากสถานทีโ่ ดยสิ้นเชิง

สิ่งใดที่จะตูองส่งคืนใหู

แก่ผว
ู้ ่าจูางก็ตอ
ู งจัดการส่งใหูเรียบรูอยเสร็จสิ้นไปก่อนทีจ
่ ะส่งมอบงาน

1.14.5 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดใหูมีช่องทางเขูาถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีขนาดที่

เหมาะสมเพื่อใหูสะดวกแก่

การขนส่ง และการซ่อมบำารุงรักษา

1.15 การประสานงาน

ผูร้ ับจูางตูองใหูความสำาคัญเกีย
่ วกับการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะตูอง

ปรึกษาและประสานงานอย่างใกลูชด
ิ กับการติดตัง้ ระบบในส่วนที่เกีย
่ วขูองกับผูร้ ับ
จูางรายอื่น ๆ เช่น ผูร้ ับจูางงานโครงสรูางอาคาร, ผูร้ ับจูางงานระบบไฟฟู า, ผูร้ ับ
จูางงานระบบสุขาภิบาล, ผูร้ ับจูางงานตกแต่งภายใน เป็ นตูน อย่้เสมอเพื่อลด

ปั ญหาการขัดแยูงกับผูร้ ับ-จูางระบบอื่น ๆ และเพื่อทำาใหูงานดำาเนินไปไดูโดย
สะดวกราบรื่น

1.16 การรายงานผล และความคืบหน้ าของงาน

1.16.1 ผู้รบ
ั จูางจะตูองส่งรายงานสรุปผลความคืบหนู าของการปฏิบต
ั ิงานติดตัง้

เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจำานวน 4 ชุด ใหูแก่ผู้ว่าจูางโดยสมำ่าเสมอเป็ นราย
อาทิตย์

และสิ้นสุดลงเมือส่งมอบงานใหูแก่ผู้ว่าจูางเรียบรูอยแลูว

1.16.2 รายงานดังกล่าวในขูอ ก. จะตูองเริ่มทำาตัง
้ แต่เมื่อเริ่มมีการปฏิบต
ั ิงานที่

หนู างาน และสิ้นสุดลงเมื่อมอบงานใหูแก่ผว
ู้ ่าจูางเรียบรูอยแลูว

1.16.3 รายงานดังกล่าวจะตูองประกอบดูวยรายละเอียดดังนี้ คือ.1.16.3.1

จำานวนพนักงานทีป
่ ฏิบต
ั งิ านทัง้ หมด

1.16.3.2 จำานวนวัสดุ และอุปกรณ์ทเี่ ขูามายังหน่ วยงาน
1.16.3.3 รายละเอียดงานทีไ
่ ดูดำาเนินการไป

1.16.3.4งานทีล
่ า่ ชูา (ถูามี)

1.16.3.5 วันทีไ
่ ดูรับคำาสัง่ แกูไขหรือเปลีย
่ นแปลงงานจากผูจ
้ าู ง

1.16.3.6 วันที่เสนอแบบใชูงานจริง และวันที่ไดูรับการอนุมัตแ
ิ บบ
11

1.16.3.7 เหตุการณ์พเิ ศษอื่น ๆ เช่น อุบัตเิ หตุ ฯลฯ
1.17 การทดสอบเครื่อง และระบบ

1.17.1 ผู้ รั บ จู า งจะตู อ งหาตารางแผนงานแสดงกำา หนดการทดสอบเครื่ องและ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เสนอต่อผู้ว่าจูาง

รวมทัง้ จะตูองจัดเตรียมเอกสารขูอ

แนะนำ าจากผูผ
้ ลิตในการทดสอบเครื่องเสนอต่อผู้ว่าจูางจำานวน 2 ชุด

1.17.2 ผู้รับจูางจะตูองทำา การทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใชูงานทัง้ ระบบตาม

หลั ก วิ ช าการเพื่ อแสดงใหู เ ห็ น ว่ า งานที่ ทำา ถ้ ก ตู อ งตามแบบและรายการที่
กำา หนดทุก ประการ โดยมีผู้ แทนของผู้ว่ าจูา งร่ วมในการทดสอบ ดู ว ยและ
ผู้รบ
ั จูางจะตูองเป็ นผู้เสียค่าใชูจา่ ยในการนี้ทัง้ สิ้น

1.17.3 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใชูในการทดสอบ ผู้รับจูางจะตูองเป็ นผู้จัดหามา
ทัง้ หมด

1.17.4 การทดสอบเครื่องและระบบต่าง ๆ ใหูเป็ นไปตามกฎของการไฟฟู าและ
หน่วยราชการทีเ่ กีย
่ วขูอง ตลอคจนมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วขูอง

1.18 การฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่รก
ั ษาเครื่อง

1.18.1 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดการฝึ กอบรมเจูาหนู าทีค
่ วบคุมเครื่อง และรักษาเครื่อง

ของผู้ว่าจูางใหูมีความรู้สึกความสามารถในการใชูงาน และการบำารุงรักษา
ก่อนส่งมอบงาน

1.18.2 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดหาช่างผูช
้ ำานาญในระบบต่าง ๆ มาช่วยเดินเครื่อง และ

ควบคุมเครื่องเป็ นระยะเวลาอย่างนู อย 15 วัน ติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบ
งาน

1.19 หนั งสือคู่มือการใช้ และบำารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์

ผูร้ ับจูางตูองจัดทำารายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ชู ซึ่งตูองมีวิธีการใชู
ระยะเวลาของการบำารุงรักษา

รายการอะไหล่ และอื่น ๆ เป็ นภาษาไทยและ/

หรือภาษาอังกฤษจำานวน 4 ชุด มอบใหูแก่ผู้ว่าจูางอย่างชูา 7 วัน
มอบงาน

12

ก่อนวันส่ง

1.20 การรับประกัน
1.20.1

ผูร้ ับจูางตูองรับประกันคุณภาพ

ของระบบปรับอากาศทัง้ ระบบภายใน

ระยะเวลา 365 วันนับจากวันที่ เครื่องติดตัง้ แลูวเสร็จ และผู้ว่าจูางลงนามใน
เอกสารรับมอบงานแลูว

1.20.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องวัสดุอุปกรณ์และส่งอื่นใดเสียหรือเสื่อม
คุณภาพ อันเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามผู้รบ
ั จูางตูองดำาเนินการเปลีย
่ นหรือ

แกูไขซ่อมแซมใหูอย่ใ้ นสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชก
ั ชูา และรับผิด ชอบ ในค่า

ใชูจ่ายทัง้ หมด ในกรณีทผ
ี่ รู้ ับจูางชักชูาผู้ว่าจูางสงวนสิทธิที่จะดำาเนินการจูาง
ผู้อ่ ืนแลูวคิดค่าใชู

จ่ายทัง้ หมดจาก ผูร้ ับจูาง

1.20.3 ในช่วงรับประกัน ถูาผูว
้ า่ จูางเกิดพบว่าเครื่องวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอื่น ๆ ไม่

ถ้กตูองตามแบบหรือขูอกำาหนด ผูร้ ับ จูางจะตูองแกูไข หรือ เปลีย
่ นใหม่ใหู
ถ้กตูอง

1.21 การบริการ

1.21.1

ผูร้ ับจูางตูองจัดเตรียมช่างผูช
้ ำานาญงานในแต่ละระบบไวูสำาหรับการตรวจ

ซ่อมแซมและบำารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ใหูอย่ใ้ นสภาพทีใ่ ชูงานไดูดีเป็ นประจำาทุก
เดือน ภายในระยะเวลา 365 วัน รวมอย่างนู อย 12 ครัง้

1.21.2

ผูร้ ับจูางตูองจัดทำารายการงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทก
ุ ชิน
้ และการบำารุง

รักษาทุกครัง้ เสนอต่อผู้ว่าจูางภายใน 7 วัน นับจากวันทีบ
่ ริการ

1.21.3

ในกรณีผว
ู้ ่าจูางมีความจำาเป็ นตูองใชูบริการฉุกเฉิน นอกเวลาทำางานปกติ

ผู้รบ
ั จูางตูองรีบจัดทำาโดยไม่ ชักชูา
1.22 การส่งมอบงาน

1.22.1 ผู้รบ
ั จูางตูองเปิ ดเครื่องและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใหูอย่้ในสภาพทีใ่ ชูงานเต็มที่
หรือพรูอมทีจ
่ ะใชูงานไดูเต็มที่

เป็ น เวลา 24 ชัว
่ โมง ติดต่อกัน

1.22.2 ผู้รบ
ั จูางตูองทดสอบเครื่อง วัสดุ และ อุปกรณ์ตามทีผ
่ ู้วา่ จูางจะกำาหนดใหู

ทดสอบจนกว่าจะไดูผลเป็ นทีพ
่ อใจและเป็ นทีแ
่ น่ใจของผู้ว่าจูางว่าเครื่องวัสดุ
13

และอุปกรณ์เหล่านัน
้ สามารถทำางานไดูดี
ประการ

ถ้กตูองตามขูอกำาหนดทุก

1.22.3 รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผรู้ ับจูางจะตูองส่งมอบใหูแก่ผู้ว่าจูางในวัน
ส่งมอบงานถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการ ตรวจรับมอบงานดูวยคือ
1.22.2.1แบบสรูางจริง 4 ชุด

1.22.2.2หนังสือค่้มือการใชูและบำารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 4 ชุด ยกเวูน
กรณีทส
ี่ ่งก่อนแลูวและผู้ว่าจูางไม่ไดูขอใหูแกูไขหรือเพิม
่ เติม

1.22.2.3เครื่องมือพิเศษสำาหรับใชูในการปรับแต่ง ซ่อมบำารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ซ่ งึ โรงงานผู้ผลิตส่งมาใหูดูวย

1.22.2.4อะไหล่ตา่ ง ๆ ตามขูอกำาหนด

1.22.4 ค่าใชูจา่ ยทีเ่ กิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงาน อย่ใ้ น
ความรับผิดชอบของผู้รับจูางทัง้ สิ้น

14

หมวดที ่ 2 ขอบเขตของงาน
2.1 ขอบเขตของงานทั่วไป

2.1.1 จัดหา และติดตัง้ เครื่องจักรกลของระบบปรับอากาศ และ ระบบระบาย

อากาศ ขนาดไม่เล็กกว่าทีก
่ ำาหนดไวูในแบบแปลน และ รายการ พรูอม

อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ อื่นๆ ทีจ
่ ำาเป็ นตูองใชูจนงานเสร็จสมบ้รณ์ผา่ น

การทดสอบ ใชูงานไดูตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจูาง โดยงานดังกล่าวเป็ นงาน
เหมารวม ค่าใชูจ่ายต่างๆทีจ
่ ะตูองจ่ายใหูหน่วยงานของรัฐบาล และ

รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกีย
่ วขูอง เพื่อใหูงานบรรลุวัตถุประสงค์
ในการใชูงานถือเป็ นค่าใชูจา่ ยทีผ
่ ู้รบ
ั จูางตูองรับผิดชอบทัง้ สิ้น
2.1.2 ผู้รบ
ั จูางจะตูองรับผิดชอบตรวจแบบแปลนสถาปนิก

โครงสรูาง แบบเครื่องปรับอากาศ แบบประปา ฯลฯ

แบบไฟฟู า

ทีเ่ กีย
่ วขูอง

แบบ
รวม

ทัง้ การตรวจสถานทีต
่ ิดตัง้ และทำาการสำารวจระบบไฟฟู าทีจ
่ ะใชูกบ
ั เครื่อง

ก่อนดำาเนินการจัดหา และติดตัง้ ประสานงานกับผู้รับจูางงานอื่น ๆ ตามที่
จำาเป็ น

2.1.3 ขอบเขตของงานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้


ระบบทำานำ้ าเย็น และระบบนำ้ าระบายความรูอน
ระบบกระจายลมเย็น

แท่นเครื่องของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

ระบบระบายอากาศรวมถึงท่อลมระบายควันในหูองครัว
ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ และโถงลิฟท์ดับเพลิง
ระบบระบายควันขณะเกิดอัคคีภัย
ระบบควบคุมอุณหภ้มิอต
ั โนมัติ

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)

ตู้ Motor Control Center ( MCC )

ตู้ Central Control Panel ( CCP )

มอเตอร์ไฟฟู า และตูค
้ วบคุม ( Localized Switch Board )

15

งานทีเ่ กีย
่ วขูองต่าง ๆ ไดูแก่ การเจาะ, ปะ, อุด, โครงเหล็กแขวน
เครื่อง, วงกบไมูสำาหรับหัวจ่ายลม ฯลฯ

2.2 ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง และ งานสถาปั ตยกรรม
2.2.1 Grille, Louver บนผนังดูานนอกอาคารเป็ นงานทีใ่ หูใชู ช่างงาน

สถาปั ตยกรรมเป็ นผูท
้ ำา ส่วน Plenum ต่อกับ Grille และการปิ ดรอยต่อเป็ น
งานทีใ่ หูใชูช่างงานระบบปรับอากาศ

2.2.2 Grille ดูานนอกทีต
่ ิดกับหูอง AHU. Grille บนผนังเป็ นงานทีใ่ หูใชูชา่ งงาน
สถาปั ตยกรรมเป็ นผูท
้ ำา ส่วนผนังทีไ่ ม่ไดูใชู (ส่วนที่เหลือจากการทำา

Plenum, Damper) ใหูใชูช่างงานระบบปรับอากาศ ดำาเนินการปิ ดดูวย

ฉนวนใยแกูวหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 2 LB/CU.FT. และปิ ดทับดูวย
แผ่นยิบซัม
่ หนา 9 มม.

2.3 ขอบเขตของงานที่เกีย
่ วข้องกับระบบไฟฟ้ า

2.3.1 Chiller : ตู้ Starter ของ Chiller, Circuit Breaker, สายควบคุม
และสายไฟฟู ากำาลังจาก Starter ไปยัง Chiller และการเขูาสายในตู้

Starter ใหูใชูชา่ งงานระบบปรับอากาศเป็ นผูท
้ ำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลัง จาก
ตู้ MDB. มายังตู้ Starter ใหูใชูช่างงานระบบไฟฟู าเป็ นผูท
้ ำา

2.3.2 Cooling Tower : ตู้ AMCC, Safety Switch, สายควบคุม และสาย
ไฟฟู ากำาลังจาก Starter ไปยัง
AMCC.

Cooling Tower

และการเขูาสายในตู้

ใหูใชูชา่ งงานระบบปรับอากาศเป็ นผูท
้ ำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลัง

จากตู้ MDB. มายังตู้ AMCC. ใหูใชูช่างงานระบบไฟฟู าเป็ นผูท
้ ำา

2.3.3 Centrifugal Pump : ตู้ AMCC., สายควบคุม และสายไฟฟู ากำาลัง จาก

Starter ไปยัง Centrifugal Pump และการเขูาสายในตู้ AMCC. ใหูใชู
ช่างงานระบบปรับอากาศเป็ นผู้ทำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลัง จากตู้ MDB.
มายังตู้ AMCC. ใหูใชูช่างงานระบบไฟฟู าเป็ นผูท
้ ำา

2.3.4 Air Handling Unit ( AHU. ) : ตู้ Starter, สายควบคุม และสายไฟฟู า
กำาลัง จาก Starter ไปยัง AHU. และการเขูาสายในตู้
16

Starter

ใหูใชู

ช่างงานระบบปรับอากาศเป็ นผู้ทำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลัง จากตูไ้ ฟฟู าย่อย
มายัง Starter ใหูใชูช่างงานระบบไฟฟู าเป็ นผูท
้ ำา

2.3.5 Fan Coil Unit ( FCU. ) :

Thermostat

และ On-Off Switch,

สายควบคุม และสายไฟฟู ากำาลัง จาก Junction Box ไปยัง FCU. ใหู
ใชูช่างงานระบบปรับอากาศเป็ นผู้ทำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลัง จากตูไ้ ฟฟู าย่อย
มายัง Junction Box ใหูใชูช่างงานระบบไฟฟู าเป็ นผูท
้ ำา

2.3.6 Ventilation Fan : ตู้ Starter, สายควบคุม และสายไฟฟู ากำาลัง จาก
Starter ไปยัง

พัดลม และการเขูาสายในตู้ Starter ใหูใชูชา่ งงาน

ระบบปรับอากาศเป็ นผู้ทำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลังจากตูไ้ ฟฟู าย่อย มายัง
Starter ใหูใชูชา่ งงานระบบไฟฟู าเป็ นผู้ทำา

2.3.7 Pressurized Fan & Smoke Extract Fan : ตู้ Starter, สายควบคุม
และสายไฟฟู ากำาลัง จาก Starter

ไปยังพัดลมและการเขูาสายในตู้

Starter ใหูใชูชา่ งงานระบบปรับอากาศเป็ นผูท
้ ำา ส่วนสายไฟฟู ากำาลังจากตู้
ไฟฟู าย่อย มายัง Starter ใหูใชูชา่ งงานระบบไฟฟู าเป็ นผู้ทำา

2.3.8 Duct Smoke Detector สำาหรับการเปิ ด AHU. เมื่อเกิดอัคคีภัย : ตัว

Smoke Detector สายสัญญาณเป็ นงานของผู้รับจูางระบบไฟฟู า ส่วนการ
ติดตัง้ Smoke Detector ใหูใชูช่างงานระบบปรับอากาศเป็ นผู้ทำา

2.3.9 ผู้รบ
ั จูางระบบปรับอากาศ จะตูองประสานงานกับผู้รบ
ั จูางระบบไฟฟู า โดย
การใหูขูอม้ลเกีย
่ วกับกำาลัง ไฟฟู าทีใ่ ชูจริง เมื่อผู้รับจูางระบบปรับอากาศไดู
เลือกอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศแลูว
2.4 การทดสอบเครื่องจักร

2.4.1 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดการใหูผู้วา่ จูาง และ/หรือตัวแทนของผู้ว่าจูางร่วมเป็ น

สักขีพยานใน การทดสอบเครื่องจักรทีส
่ ำาคัญ เช่น เครื่องทำาเย็นทีโ่ รงงานผู้

2.4.2

ผลิต โดยผูร้ ับจูางเป็ นผู้ออกค่าใชูจา่ ยเองทัง้ สิ้น

เครื่องจักรทีส
่ ำาคัญอื่น ๆ เช่น เครื่องส้บนำ้ า, หอระบายความรูอน

(Cooling Tower) จะตูองมีใบรับรองผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่อง
จากผูผ
้ ลิต

17

18

หมวดที ่ 3 งานทีเ่ กีย
่ วข้องกับผ้ร
้ ับจ้างก่อสร้าง
3.1 การตัดเจาะ

3.1.1 ผู้รบ
ั จูางจะตูองรับผิดชอบการตัดเจาะ ทีจ
่ ำาเป็ นต่อการติดตัง้ ระบบปรับ

อากาศ และระบายอากาศ เช่น การเจาะผนัง, พื้น, การเจาะตัดฝู าเพดาน

เป็ นตูน การตัดเจาะต่าง จะตูองทำาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อไม่ใหู
เกิดผลเสียหายต่อโครงสรูางอาคาร และไม่ทำาใหูความเรียบรูอยของอาคาร
ตูองเสียไป รวมทัง้ ควรจะแจูงใหูเจูาของงานทราบก่อนทีจ
่ ะดำาเนินการตัด
เจาะดูวย

3.1.2 ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายกับงานของผู้รับจูางอื่นภายหลังจากการตัดเจาะ
ผู้รบ
ั จูางจะตูองรับผิดชอบ และซ่อมแซม หรือเปลีย
่ นส่วนที่เสียหายใหูอย่้
ในสภาพเดิม
3.2 การปิ ดช่อง

3.2.1 ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้จัดทำาช่องเปิ ดต่าง ๆ บนฝาผนัง พื้น คาน ฝู าเพดาน หรือ
หลังคา เพื่อใหูการติดตัง้ อุปกรณ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเจูาของ

โครงการ หลังการติดตัง้ หลังจากอุปกรณ์ผา่ นช่องเปิ ดต่าง ๆ รวมทัง้ ช่อง

ชาฟท์ ซึ่งทางโครงสรูางเตรียมไวูใหู สำาหรับ ติดตัง้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ผูร้ ับ

จูางตูองดำาเนินการปิ ดช่องดังกล่าวใหูเรียบรูอยตามความเห็นชอบของผู้คุม
งาน

3.2.2 ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ และโครงสรูางอาคารทีเ่ ป็ นผนังกันไฟ/ผนังกัน

เสียง ตูองอุดแน่นดูวยวัสดุสามารถทนไฟไม่นูอยกว่า 2 ชัว
่ โมง ซึ่งวัสดุดัง
กล่าวเป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM

3.3 การจัดทำาแท่นเครื่อง

ผูร้ ับจูางตูองรับผิดชอบในการจัดทำาแท่นเครื่อง, แท่นแผงไฟฟู าต่าง ๆ เป็ นตูน

ตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะตูองมีการเสริมเหล็กใหู
ถ้กตูองทางวิชาการ มุมแท่นคอนกรีตจะตูองปาดเป็ นมุมเอียง ผูร้ ับจูางจะตูอง

19

แจูงขูอม้ลต่าง ๆ ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียดขนาด ตำาแหน่งแก่สถาปนิก
และวิศวกรผู้ควบคุมงานใหูทราบก่อนดำาเนินการอย่างนู อย 7 วัน
3.4 การยึดท่อและอุปกรณ์ กับโครงสร้างอาคาร

ผูร้ ับจูางจะตูองจัดหาอุปกรณีทเี่ หมาะสมในการยึดท่อ และอุปกรณ์ในระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศกับโครงสรูางอาคาร เช่น โครงเหล็ก, เหล็กยึดทีถ
่ ก
้ ตูอง
ตามหลักวิชาการหากจะใชู Expansion Bolst จะตูองผ่านการรับรองแลูวว่า
สามารถรับนำ้ าหนักตามทีต
่ ูองการไดู โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่าำ กว่า 3 เท่า

(Safety Factor = 3) Expansion Bolt ทีใ่ ชูจะตูองเป็ นโลหะ และไดูมาตรฐาน
สากล หูามใชูปุุกไมูโดยเด็ดขาด
3.5 งานติดตัง้ ในห้องเครื่อง

3.5.1 ผู้รบ
ั จูางตูองวางแผนการติดตัง้ เครื่องและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ แท่นเครื่อง
ต่าง ๆ โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ ดำาเนินงานของผู้รับจูางอื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้รับจูางก่อสรูางอาคาร

3.5.2 แผนงาน ขูอม้ล และความตูองการตามความจำาเป็ น ตูองแจูงใหูผู้รบ
ั จูาง

ก่อสรูางอาคารทราบล่วงหนู า เป็ นเวลานานพอ เพื่อเตรียมการก่อนการติด
ตัง้ เครื่องและอุปกรณ์หากผูร้ ับจูางละเลยหนู าทีด
่ ังกล่าโดยมิไดูแจูงใหู
ทราบล่วงหนู า

หรือแจูงใหูทราบล่าชูาเกินควรเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รบ
ั จูาง

ตูองเป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบทัง้ สิ้น

3.6 ช่องเปิ ดในการติดตัง้ และซ่อมบำารุงเครื่องและอุปกรณ์

3.6.1 ช่องเปิ ดต่าง ๆ ทีจ
่ ำาเป็ นตูองใชูในการติดตัง้ เช่น ชาฟท์ ช่องระหว่าง

ผนังฝู าเพดาน ผูร้ ับจูางตูองกำาหนด ขนาด ตำาแหน่งและระยะใหูเพียงพอ
เหมาะสมกับงานติดตัง้ อุปกรณ์ในระบบ

โดยร่วมปรึกษากับผูร้ ับจูางทีต
่ ูอง

ปฏิบต
ั งิ านในพื้นทีเ่ ดียวกัน ค่าใชูจ่ายในการดำาเนินการจัดทำาช่องเปิ ดต่าง ๆ
อย่ใ้ นความรับผิดชอบของ ผูร้ ับจูาง

20

3.6.2

ผู้รับจูางตูองกำา หนดตำา แหน่ งเครื่องและอุปกรณ์ที่จำา เป็ นตูองซ่อม

บำารุงหรือปรับแต่งในภายหลัง รวมทัง้ ตำาแหน่ ง ช่องเปิ ดบนฝู าและฝาผนั ง

ใหู กั บ ผู้ รั บ จู า งก่ อ สรู า งอาคาร เพื่ อดำา เนิ นการเตรี ย มงานล่ ว งหนู า
3.7 เพิงและโรงเรือนชั่วคราว

ผูร้ ับจูางตูองร่วมปรึกษากับผู้รับจูางก่อสรูางอาคารและผู้คุมงานเรื่องตำาแหน่ง
สถานทีส
่ รูางเพิง

และโรงเรือนชัว
่ คราวสำาหรับเก็บรักษาเครื่องและอุปกรณ์กอ
่ น

นำ าไปติดตัง้ เครื่องและอุปกรณ์ทก
ุ ชิน
้ ตูองอย่้ในบริเวณทีก
่ ำาหนดใหูเท่านั น

อุปกรณ์ทก
ุ ชิน
้ ตูองไดูรบ
ั การปูองกันความเสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนนำ าไปใชู

งาน วัสดุที่กองไวูในที่โล่ง ตูองมีหลังคาหรือผูาใบคลุมปูองกันฝนและแสงแดด
วัสดุประเภทท่อตูองเก็บบนชัน
้ และหูามกองไวูบนพื้นดิน
3.8 การกำาจัดสิ่งปฏิกล

ผูร้ ับจูางตูองขนขยะม้ลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใชูออกจากบริเวณปฏิบต
ั ิ

งานทุกวัน ภายหลังจากเลิกปฏิบต
ั งิ าน ณ จุดนัน
้ ๆ แลูวและใหูนำาสิ่งต่างๆ ที่
ไม่ตูองการใชูงานดังกล่าวขูางตูนไปทิ้งทีบ
่ ริเวณรวบรวมขยะส่วนกลางก่อนส่ง
มอบงานจะตูองรื้อถอนสิ่งปล้กสรูางชัว
่ คราวที่อย่ใ้ นความรับผิดชอบออกจาก
บริเวณหน่วยงานใหูหมด และทำาความสะอาดใหูเรียบรูอยเมื่อเสร็จงาน
3.9 การป้ องกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน

ผูร้ ับจูางจะตูองรับผิดชอบในการปูองกันเสียงดังรบกวนและการสัน
่ สะเทือน

เนื่ องจากการทำางานของเครื่องจักรต่าง ๆ หลังจากการติดตัง้ แลูว โดยใชูวิธี
ปู องกันทีเ่ หมาะสมกับสภาพการทำางานจริงของเครื่องจักรนั น
้ ๆ

การติดตัง้

อุปกรณ์เพื่อลดการสัน
่ สะเทือนควรจะทำาตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตเครื่องจักร

21

22

หมวดที ่ 4 เครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
4.1 ข้อกำาหนดทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบดูวยคอนเดนซิ่งย้นิตแบบระบายความ

รูอนดูวยอากาศ ( Air Cooled Condensing Unit ) ซึ่งใชูค่้กน
ั กับเครื่องเป่ าลม

เย็น (Fan Coil Unit) และ/หรือเครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
โดยทัง้ ชุดประกอบมาเสร็จเรียบรูอยมาจากโรงงานในต่างประเทศหรือประกอบ

์ องผลิตภัณฑ์นัน
ภายในประเทศ ภายใตูลข
ิ สิทธิข
้ และจะตูองเป็ นยี่หูอเดียวกัน

โดยจะตูองสามารถทำาความเย็นรวม (Matching Capacity) ไดูไม่นูอยกว่าทีร่ ะบุ
ในแบบ (Drawings) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ .-

-

-

สภาวะอากาศเขูาคอล์ยเย็น (Air Temperature Entering

0
0
Cooling Coil ) 80 F DB.,67 F WB.

ช่วงอุณหภ้มน
ิ ้ำ ายาทางดูานด้ดกลับ (Saturated Suction

0
0
Temperature Range) 34 - 47 F

สภาวะอากาศก่อนเขูาคอล์ยรูอน ( Entering Air Temperature )

0
0
95 F DB., 83 F WB.

เครื่องปรับอากาศทีม
่ ีขนาดทำาความเย็นเกินกว่า 200,000 บีทย
ี ต
้ อ
่ ชัว
่ โมง จะ

ตูองสามารถลดขนาดทำาความเย็น(Capacity Unloading) อย่างนู อย 2 ขัน
้ (2
Steps)

4.2 เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ( Air Cooled
Condensing Unit )

เป็ นเครื่องที่ประกอบเรียบรูอยและผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต เป็ นแบบ

เป่ าลมรูอนขึ้นดูานบนหรือดูานขูางตามทีร่ ะบุหรือแสดงในแบบ ใชูกบ
ั ระบบนำ้ ายา
Refrigerant - 22 รายละเอียดของเครื่องมีดังนี้

23

CASING

:

ทำาจากแผ่นเหล็กทีผ
่ า่ นขบวนการกัน

สนิมหรือ Fiberglass Reinforced Polyester และ
ผ่านขบวนการเคลือบและอบสี

ซึ่งสามารถปูองกัน

การกัดกร่อนจากบรรยากาศภายนอกไดูเป็ นอย่างดี
COMPRESSOR

เหมาะสำาหรับการติดตัง้ กลางแจูง
:

เป็ นแบบ Hermetic หรือ Semi-hermetic

Type ระบายความรูอนดูวยนำ้ ายา และ มอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ มีอุปกรณ์ปูองกันเมื่อเกิดความรูอน

CONDENSER COIL

พัดลม

หรือกระแสส้งเกินเกณฑ์
:

ทำาดูวยท่อทองแดงที่ถก
้ อัดเขูากับครีบอล้มิ

เนียมชนิด Plate Fin Type

ผ่านการทดสอบรอย

รัว
่ และการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผ
้ ลิต
:

เป็ นแบบใบพัด ( Propeller ) หรือแบบกรง

กระรอก ( Centrifugal )

ขับเคลื่อนโดยตรงจาก

มอเตอร์ โดยตูองถ่วงสมดุล ( Balance ) มาจาก
มอเตอร์พด
ั ลม

ระบบควบคุม

โรงงานผู้ผลิต
:

เกณฑ์

มีอุปกรณ์ปูองกันเมื่อเกิดความรูอนส้งเกิน

มีระบบหล่อลื่น ตลับล้กปื น หรือแบบปลอก

ทีมรี ะบบหล่อลื่นอย่างระยะยาว
:

มีแมกเนติกคอนแทกเตอร์โอเวอร์โหลดของ

คอมเพรสเซอร์มี Timer ในการหน่วงเวลาสตาร์ท
คอมเพรสเซอร์

ในช่วงประมาณ 3 - 5 นาที โดยตูอง

เป็ นชนิดทีใ่ ชูกบ
ั เครื่องปรับอากาศ กล่าวคือ ถูาเครื่อง
ไดูหยุดเดินเกิน 5 นาที แลูวจะตูองไม่หน่วงเวลาต่อ
ไปหรือ ถูามีการหน่วงเวลาตูองไม่เกิน 5 วินาที ถูา
เครื่องปรับอากาศมีขนาดมากกว่า 36,000 BTU จะ
ตูองมี High and Low Pressure Switches

24

ระบบไฟฟู า

:

380V./ 3Phase / 50 Hz. หรือ 220V. /

1Phase / 50 Hz. ตามทีร่ ะบุในแบบ

25

4.3 เครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ ( Air Handling Unit )

เป็ นเครื่องเป่ าลมเย็นขนาดมากกว่า 5 ตันความเย็นมีพด
ั ลมเป็ นแบบ Draw-

Thru ประกอบดูวย Fan Section, Casing, Coil Section, Filter Section
โดยระบุรายการอุปกรณ์อย่ใ้ นแบบ ( Drawings ) แต่ละส่วนอาศัยวิธียึดติดกัน
โดยหนู าแปลน ค่าความดันที่ระบุใหูไวูในตารางรายการอุปกรณ์ในแบบ

( Drawings ) เป็ นค่า External Static Pressure ผู้รบ
ั จูางจะตูองคำานวณตรวจ

สอบอีกครัง้ หนึ่งและนำ าไปใชูในการเลือกกำาหนดจุดทำางานของพัดลมท่อนำ้ าทิง้ จาก
เครื่องจะตูองมีแทรป ( Trap ) ทีใ่ กลูถาดนำ้ าทิง้ และเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทาง
การไหลของนำ้ า
CASING

:

ทำาดูวย Heavy Gauge Galvanized

Steel เคลือบสีกน
ั สนิมชัน
้ ในและชัน
้ นอกสุดเป็ นพ่นสี
แลูวอบ ( Baked on Enamel ) หนาไม่ต่าำ กว่า 1.2

มม. ภายในบุดูวยฉนวน Fiberglass ความหนาอย่าง
นู อย 1” ความหนาแน่นไม่นูอยกว่า 2 ปอนด์/ลบ.ฟุต

พรูอมพ่นเคลือบดูวยสารกันผิว Fiberglass หลุดหรือ
DRAIN PAN

ใชูฉนวน Closed Cell Elasto meric Foam หนา 1”
:

ทำาจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่ต่าำ

กว่า 1.5 มม. ครอบคลุมใตูส่วนที่เป็ นคอยล์เย็น

ทัง้ หมด ดูานรับนำ้ าเคลือบดูวยสารปูองกันการผุกร่อน
ดูานล่างบุดูวยฉนวนมีตัวต่อนำ้ าทิง้ ที่มีขนาดเหมาะสม

ทัง้ 2 ดูาน พรูอมปลัก
๊ อุดหรือฝาครอบ ถาดนำ้ าทิง้ ตูอง
อย่ใ้ นระดับส้งพอทีน
่ ้ำ าจะถ่ายออกจากถาดไดูหมดโดย
COIL SECTION

ทางท่อนำ้ าทิง้ ที่ทำาการติดตัง้
:

ทำาดูวยท่อทองแดงอย่างหนาชนิดไม่มีตะเข็บ

ซึ่งยึดติดอย่ก
้ บ
ั ท่ออย่างสมำ่าเสมอโดยวิธก
ี ล

( Mechanical Bonding ) และจะตูองผ่านการ

ทดสอบแรงดัน ( Air Pressure Leak Test Under
26

Water ) ไม่ต่าำ กว่า 300 PSI จำานวนครีบอย่้ในช่วง
9-13 ครีบต่อนำ้ า และ จำานวนแถว 3 - 6 แถวครีบ

ของทุกแถวจะตูองตรงกัน หากจะตูองมีจำานวนแถว 8
แถวจะตูองแยกคอยล์เย็นเป็ น 2 ชุดวางซูอนห่างกัน
FAN SECTION

อย่างนู อย 20’’
:

โดยทัว
่ ไปพัดลมเป็ นแบบ Forward Curve

Centrifugal Fan ถูาหากเครื่องเป็ น แบบทีม
่ ี

ความดันส้ง ( Static Pressure ) เกินกว่า 2.5’’ WG.

ใบพัดตูองเป็ นแบบ Air Foil Blade พัดลมทำาดูวย
เหล็กอาบสังกะสี ไดูรับการปรับสมดุลทัง้ ทางดูาน
tatic และ Dynamic ถูามีพด
ั ลม

2 ชุดในเครื่องเป่ า

ลมเย็นเครื่องเดียวกันตูองอย่้บนเพลาเดียวกัน ความ
ดังของเสียงไม่เกิน

60 dBA ตลอด Octave Band

2 - 8 ในกรณีทส
ี่ ียง ดังกว่านี้ จะตูองเพิ่มอุปกรณ์กน

เสียง (Sound Attenuator) เพื่อลดระดับเสียง
มอเตอร์

เป็ นแบบ Induction Squirrel Cage,

Totally Enclosed Fan Cooled

ระบบไฟฟู า 380V./

3Phase / 50Hz.ทดสอบโดยผ่านสายพานร้ปตัววีที่

สามารถปรับความกวูางของร่องม้เล่ย์ไดู (Adjustable
FILTER-SECTION

Pulley)

:

มีโครงสรูางเช่นเดียวกับ Casing ยึดกับ

ตัวถังเครื่องดูวยหนู าแปลนและตูองไม่มล
ี มรัว
่ ลัดผ่าน
แผงกรองอากาศสามารถถอดออกมาลูางทำาความ

สะอาดไดู โดยวิธก
ี ารใชูเลื่อนตามร่องรับความหนารวม
ขอบอย่างนู อย 2’’

VIBRATION ISOLATOR

:

เป็ นอุปกรณ์ปูองกันการสัน
่ สะเทือนแบบ

สปริง ที่มีจำานวนพอเหมาะกับ ขนาดของเครื่องและมี
Static

Deflection
27

ไ ม่ นู อ ย ก ว่ า

1”

ACCESS DOOR

:

เป็ นประต้เปิ ด-ปิ ด มีตัวลุอคที่แข็งแรง( หูามยึด

ดูวยสกร้ )และสามารถเปิ ดลุอคไดูโดยสะดวก รอบ

ประต้มีปะเก็นกันลมรัว
่ และอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ และ ตูอง
ประกอบเป็ นชุดสำาเร็จพรูอมกับไดูรับการอบตาม
มาตรฐาน ARI จากโรงงานผู้ผลิต

28

4.4 เครื่องเป่ าลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)

เป็ นเครื่องเป่ าลมเย็นขนาดตัง้ แต่ 5 ตันความเย็นลง ซึ่งประกอบและผ่านการ

ทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต และมีขนาดไม่นูอยกว่าทีแ
่ สดงไวูในแบบ (Drawings)

ถูาเป็ นเครื่องที่มีขนาดมากกว่า 3 ตันความเย็น ตูองมี Thermostatic Expansion
Valve

Casing

: เป็ นแบบทีต
่ กแต่งสำาเร็จสวยงามและแข็งแรง ทำาดูวยแผ่น

เหล็กมีความหนาไม่ต่าำ กว่า 1.2 มม.ทีผ
่ ่านกระบวนการกัน

สนิมและกระบวนการเคลือบสีและอบสี ภายในบุดูวยฉนวนใย
แกูวทีม
่ ีความหนาแน่นไม่นูอยกว่า 2 ปอนด์/ล้กบาศ์กฟุต

ความหนาของฉนวนตูองไม่นูอยกว่า 1/2’’ หรือ บุดูวยฉนวน
Closed Cell Elastomeric Foam หนาไม่นูอยกว่า 1/2’’ ที่
พัดลม

ถาดนำ้ าทิง้ หูุมดูวยนวนดังกล่าวดูวย
:

เป็ นแบบ

Centrifugal

Fan

ขับเคลื่อน

โดยตรงดูวยมอเตอร์ซ่ ึงสามารถปรับความเร็วไดูไม่นูอยกว่า 3

จังหวะใบพัดและตัวพัดลมทำามาจากพลาสติก หรือ เหล็กอาบ
สังกะสีไดูรับการถ่วงสมดุลย์ทงั ้ Static และ Dynamic ความ

ดังของเสียงไม่เกิน 55 dBA ตลอด Octave Band 2-8 เมื่อ
เดินรอบปานกลาง (Medium) และ มอเตอร์เป็ นชนิด

ermanent Split Capacitor สามารถปรับความเร็วรอบไดู 3

จังหวะ( High-Medium-Low )ฉนวนไฟฟู าเป็ น Class B ทีม
่ ี
อุปกรณ์ภายในปูองกันความรูอนส้งเกินเกณฑ์ใชูระบบไฟฟู า
Coil Section

220V./ 50 Hz.

: เป็ นท่อทองแดงแบบไม่มีตะเข็บอัดเขูากับครีมอล้มิเนียม ซึ่ง

ยึดติดกันอย่างสมำ่าเสมอ โดยวิธก
ี ล (Mechanical Bonding)
และจะตูองผ่านการทดสอบรัว
่ ที่ความดัน 200 PSI จำานวน

ครีบอย่ใ้ นช่วง 9-12 ครีบต่อนิ้ว และ จำานวนแถว 2-4 แถว
ผ่านการทดสอบรอยรัว
่ มาจากโรงงานผู้ผลิต

29

ระบบไฟฟ้าและควบคุม

:

มีสวิทซ์ปิด - เปิ ดเครือ
่ ง

พร้อมทัง้ ปรับ

ความเร็วพัดลมทัง้ สวิทซ์เทอร์โมสแตด ติดอยูท
่ ีเ่ ครือ
่ ง

หรือเป็ นชนิดตัง้ แยก (Remote Type)ตามทีร่ ะบุในแบบ
Filters

:

(Drawings)

เป็ นอล่มิเนียมหรือ Polyester อยู่ในกรอบทีแ
่ ข็งแรง ที ่

สามารถล้างทำาความสะอาดได้

4.5 ท่อนำ ้ายา (Refrigerant Piping)

ท่อทองแดงไรูตะเข็บ แบบ Hard drawn , Type L

การต่อเป็ นแบบเชื่อมเงิน

ยกเวู น จุ ด ที่ มี ก ารติ ด ตัง้ Valve หรื อ Thermostatic Expansion Valve ใหู ต่ อ
แบบ Flare และท่ อ นำ้ ายาดู า น Suction ใหู หูุ ม ดู ว ยฉนวน Closed Cell

Elastomeric Foam หนา 3/4’’ มีคุณ สมบัติและมาตรฐานเดียวกับฉนวนหูุ มท่ อ

ของ Aeroflex ในกรณีที่ คอนเดนซิ่งย้นิต ติดตัง้ อย่้ในระดับที่ส้งกว่าเครื่องเป่ า

ลมเย็ น เพื่ อ ใหูน้ำ ามัน หล่อ ลื่ น วนกลับ เขูา เครื่ อ งอั ด นำ้ ายาไดู ดี ท่อ นำ้ ายาทางดู า น
Suction ใหูมี U-Trap ทุก ๆ 3-5 เมตร ในแนวดิ่ง หรือ เป็ นท่อค่้ถาู จำาเป็ นและ
ใหูปฏิบัติตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

และถ้กตูอง ท่อนำ้ ายาจะตูอง

ติดตัง้ ตัวกรองสิ่งสกปรกและความชื้ น ( Filter Drier ) และตามแนว( Sight
Glass

)

4.6 ท่อนำ ้าทิ ้ง (Condensate Drain Pipe)

ใชูท่อ PVC. Class 8.5 ( TIS 17-2523 ) หูุมดูวยฉนวน Closed

CellElastomeric Foam หนา 1/2’’ การติดตัง้ ใหูมีความลาดเอียงเพียงพอทีจ
่ ะใหู
นำ้ าทิง้ ไหลไดูสะดวก
4.7 การห้ม
ุ ฉนวน

รอยต่อของฉนวนจะตูองสนิทกันโดยใชูน้ำ ายาเชื่อมฉนวนของโรงงานผู้ผลิตฉนวน

4.8 การติดตัง้ เครื่อง

จะตูองมีที่รองรับการสัน
่ สะเทือนประเภทยางหรือสปริง
Fan

และ สำาหรับเครื่อง

Coil Unit ชนิดแขวนจะตูองติดตัง้ โดยมีเหล็กยึดแขวนติดกับโครงสรูาง

อย่างแข็งแรง

ท่อทีน
่ ำ าเขูามาเก็บที่ หน่วยงานจะตูองมีการอุดหัวทูายท่อ ดูวย
30

ปลัก
๊ อุด เพื่อปูองกันสิ่งของที่จะเขูาไปในท่อ ในขณะทีต
่ ด
ิ ตัง้ ท่อเมื่อเลิกงานใหูอุด

ดูวยปลัก
๊ อุดที่ปลายท่อทีย
่ ังไม่ไดู ต่อจำานวนนำ้ ายาและนำ้ ามันหล่อลื่นทีต
่ ูองใชูอัดใหู
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำาแนะนำ าของผู้ผลิต เพื่อใหูอายุการใชูงานของเครื่องอัดนำ้ ายายาวนาน
หมวดที่ 5 เครื่องทำานำ ้าเย็น

5.1 ความต้องการทั่วไป

5.1.1 ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้จัดหา และติดตัง้ เครื่องทำานำ้ าเย็นตามความสามารถทำาความ
เย็น และจำานวนทีก
่ ำาหนดในแบบประกอบสัญญา รวมทัง้ อุปกรณ์ประกอบ

ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดต่อไปนี้ และทีจ
่ ำาเป็ นสำาหรับการใชูงานไดู
อย่างสมบ้รณ์

5.1.2 เครื่องทำานำ้ าเย็นจะตูองเป็ นรุ่นมาตรฐาน ( Standard Model ) ของผู้ผลิต
ทีอ
่ อกแบบ มาสำาหรับใชูกบ
ั ระบบไฟฟู า 50 Hz. และมีความสามารถในการ
ทำาความเย็นไดูไม่นูอยกว่าทีร่ ะบุตามเงื่อนไขทีก
่ ำาหนดในรายการอุปกรณ์

5.1.3 เครื่องทำานำ้ าเย็นจะตูองติดตัง้ อย่้บน Spring Vibration Isolators ซึ่งมีค่า
Static Deflection อย่างนู อย 2 นิ้ว โดยมีจำานวนขนาดตำาแหน่งที่รองรับ

ตามมาตรฐานทีผ
่ ู้ผลิตกำาหนดไวู ตามสภาพลักษณะโครงสรูางอาคารบริเวณ

ทีใ่ ชูตด
ิ ตัง้ และเครื่องทำานำ้ าเย็นทัง้ ชุดจะติดตัง้ อย่้บนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีเ่ รียบและไดูระดับผิวบนส้งจากระดับผิว Finished Floor Level
( FFL. ) ประมาณ 150 มม. (6 นิ้ว)

5.1.4 ผู้รบ
ั จูางจะตูองติดตัง้ เทอร์โมมิเตอร์ และ เกจ์วัดความดันทีท
่ ่อนำ้ าเย็น
และ ท่อนำ้ าระบายความรูอนทัง้ ท่อส่งและท่อกลับ และ ตูองติดตัง้ Flow
Switches สำาหรับนำ้ าเย็น และนำ้ า ระบายความรูอน

5.1.5 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดหา และส่งมอบชุดเครื่องมือสำาหรับการซ่อมบำารุงเครื่อง
ทำานำ้ าเย็น ครบชุดจำานวน 1 ชุด ชุดเครื่องมือจะตูองประกอบไปดูวย

Standard Handtools ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุใน Standard Catalog หรือ
Manual ของผู้ผลิต

พรูอมทัง้ การจัดหาและส่งมอบชุดทำาความสะอาด

( Brushing ) ซึ่งประกอบดูวยท่อทำาความสะอาดความยาวพอเหมาะกับ

Tube ปลายขูางหนึ่งต่อเขูากับท่ออ่อน ( Hose ) สำาหรับต่อกับท่อจ่ายนำ้ า
31

ทำาความสะอาด

ส่วนอีกปลายหนึ่งต่อกับ Soft Bristle Bronze Brush ทีม
่ ี

ร้เล็ก ๆ สำาหรับใหูน้ำ าไหลออกมาช่วยทำาความสะอาดภายใน Tube

5.1.6 ผู้รบ
ั จูางตูองทำาการ Factory Performance Test & Certify Report ที่
100%, 75%, 50% และ 25% ตามมาตรฐาน ARI ใหูกบ
ั อาคาร

5.2 วัสดุและโครงสร้างของเครื่องทำานำ ้าเย็น
5.2.1 ชนิดเครื่องทำานำ้ าเย็น

เครื่องทำานำ้ าเย็นเป็ นชนิด Water Cooled Chiller, Centrifugal หรือ

Screw Type ดังรายละเอียดที่ระบุในแบบ โดยเครื่องทำานำ้ าเย็นตูองเป็ นชุด

สำาเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศภาย
์ องผลิตภัณฑ์นัน
ใตูลข
ิ สิทธิข
้ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ARI และ

ANSI มาแลูว เครื่องทำานำ้ าเย็นตูองไดูรับการออกแบบมาสำาหรับใชูกบ
ั ระบบ
นำ้ ายาชนิด HFC-134a ประกอบดูวยอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น Single Stage

หรือ Multi-Stage Compressor, Water Cooled Condenser, Water

Cooler, Control Panel และอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่ง
อุปกรณ์ทงั ้ หมดตูองติดตัง้ อย่้บนโครงฐานโลหะชุดเดียวกัน

5.2.2 Compressor

Compressor เป็ นชนิด Centrifugal หรือ Screw Type จะเป็ นแบบหูุม
มิดชิดพรูอมกับมอเตอร์ในเปลือกเดียวกัน

โดยใชูน้ำ ายาจากตัวเครื่อง

ระบายความรูอน ( Hermetic ) โดยตูองไดูรับการถ่วงสมดุลย์อย่างดีจาก
โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งทอดกำาลังจะตูองหูุมปิ ด

เพื่อปูองอันตรายทีอ
่ าจ

เกิดขึ้น Journal Bearing ตูองเป็ นแบบปรับศ้นย์กลางไดูเอง ( Self

Alignment ) หล่อลื่นดูวยนำ้ ามัน ดูวยแรงดันจาก Oil Pump มีอุปกรณ์ปรับ
อัตราการทำาความเย็น โดยอัตโนมัตต
ิ งั ้ แต่ 100%
เครื่องทำานำ้ าเย็นสามารถทำางานไดูโดยไม่มีปัญหา
5.2.3

ลงมาถึง 20% โดยที่

Oil Pump และไสูอุ่นนำ้ ามันเครื่อง (Oil Heater)

Oil Pump และมอเตอร์ขับเคลื่อน จะตูองเป็ นหน่วยเดียวกัน

ทำาการส่ง

นำ้ ามันเครื่องทีก
่ รองแลูวจาก Oil Sump ไปหล่อลื่นชิน
้ อุปกรณ์ทจ
ี่ ำาเป็ น
32

Oil Sump จะตูองมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภ้มิทำาการต่อวงจรไสูอุ่นนำ้ ามัน

เครื่องเมื่อหยุดเครื่องทำาความเย็น และตัดวงจรไสูอุ่นนำ้ ามันเครื่องเมื่อเดิน
เครื่องทำาความเย็น โดยจะตูองทำางานขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำางาน รวม
ทัง้ ก่อน และหลังคอมเพรสเซอร์ทำางานในเวลาทีเ่ หมาะสม ไสูอุ่นนำ้ ามัน

เครื่อง (Oil Heater) จะตูองต่อจากระบบไฟฟู าทีม
่ ก
ี ารสำารอง (Emergency
Power)

5.2.4 Motor

มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ จะตูองมีอุปกรณ์ตด
ั วงจรไฟฟู าเมื่ออุณหภ้มิขด
ลวดส้งและ/หรือกระแสส้งชนิดที่มีความไวส้ง อุปกรณ์ประกอบการเริม

เดิน ( Motor Starter ) จะตูองมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วย ทำาใหูกระแสตอน

เริ่มเดินมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เกิน 250% ของกระแสใชูงานปกติ โดย
ตูองใชูแบบ Star - Delta Closed Transition หรือ Solid State Soft
Start หรือ Auto-Transformer

5.2.5 Cooler และ Condenser

Cooler และ Condenser จะตูองเป็ นชนิดท่อเล็ก ๆ ซูอนในท่อใหญ่
( Shell-And- Tube Water Boxes ) ชนิด 2 PASS พรูอมทัง้ มีที่ถอด

ทำาความสะอาดไดูตูองสรูางขึ้นและผ่านการทดสอบตาม ASME Code

For Unfired Pressure Vessel Section VIII โดยออกแบบใหูมีค่า

ความดันใชูงานปกติ ( Working Pressure for Water Side ) 10 กก./
ตร.ซม. (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว )
Pressure )

ที่ 15 กก./ตร.ซม.

และความดันทดสอบ ( Test

(225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ) ทีผ
่ ิวภายนอกของท่อและอุปกรณ์ทเี่ ย็นจัดส่วน
อื่น ๆ ใหูหูุมดูวยฉนวน Closed Cell Elastomeric Foam ความหนาไม่
นู อยกว่า 25 มม. ( 1 นิ้ว) หรือเป็ นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

Fouling

Factor ของ Cooler และ Condenser ใหูถอ
ื ว่าเท่ากับ 0.00025

5.2.6 Control Panel

Control Panel จะตูองประกอบเรียบรูอยจากโรงงานผู้ผลิตโดยสามารถใหู
ทำางานเองโดยอัตโนมัตห
ิ รือใชูคนเปิ ด-ปิ ดก็ไดู มีเกจ์วัดความดันสำาหรับวัด
33

ความดันนำ้ ามัน ความดันนำ้ ายา ดูานตำ่า ความดันนำ้ ายาดูานส้งมีมิเตอร์

บันทึกชัว
่ โมงการทำางานของเครื่อง รวมทัง้ มีสัญญาณบอกการทำางานดูวย
ชุด Control Panel ใหูมก
ี ารทำางานโดยระบบ Direct Digital Control

( DDC ) ซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับระบบ Computer หรือ Stand alone
ไดู

5.2.7 อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย ( Safety Devices )

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย ( Safety Devices ) ซึ่งบางส่วนติดไวูที่
Control Panel

ทีต
่ ่อเขูากับวงจรไฟฟู าควบคุมการทำางานอัตโนมัติ ทำาใหู

เครื่องหยุดไดูเองในทันที และไม่ผิดพลาด เมื่อเครื่องทำางานผิดปกติหรือมี
ขัน
้ ตอนไม่ถก
้ ตูอง โดยอย่างนู อยตูองมีอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดังนี้

Disconnected Switch หรือ Circuit Breaker สำาหรับ Main Incoming And
Each Branch Motor Circuits

Control Fuse หรือ Circuit Breaker, Control Switch And/Or Push Button
Switch
Indicating Lamps

Anti-Short Cycling Start

Automatic Sequence Start-Stop , With Manual Sequence Switch
Water Temperature Senser/Controller
High Refrigerant Pressure Switch
Low Refrigerant Pressure Switch
Low Oil Pressure Switch

Motor Overload Protection

Low Water Temperature Cutout (Freeze Protection)
Under & Over Voltage Cutout

Safety And Operation Control Circuits

Chilled Water Flow Switch And Auxiliary Contact Of Chilled Water Pump's
Starter

Condenser Water Flow Switch
34

Intermittent Power Loss Cutout
5.2.8 Gauge Panel

Gauge Panel จะประกอบไปดูวยEntering & Leaving Chilled Water Temperature

Entering & Leaving Condenser Water Temperature
Refrigerant Temperature (Leaving Compressor)
Lubricant Oil Temperature

Refrigerant Pressure For Suction & Liquid Line
Pressure Difference Of Lubricant Oil
Electrical Current

Operation Hour Counter Meter

5.2.9 ตู้ Motor Starter เป็ นชนิด Star-Delta Closed Transition หรือ Solid

State Soft Start หรือ Auto-Transfer มี Main Circuit Breaker ตัดตอน
ก่อนเขูามาที่ Starter พรูอมทัง้ มีอุปกรณ์วัดกระแส (A.) และแรงดันไฟฟู า
(V.) พรูอมทัง้ Selector Switch เพื่อเลือกด้ของแต่ละ Phase ไดู

5.3 อุปกรณ์ ตรวจจับสารนำ ้ายาทำาความเย็น

5.3.1 ในหูองเครื่องทำานำ้ าเย็นจะตูองจัดใหูมีอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณความเขูมขูน
ของนำ้ ายาหรือความเขูมขูนของปริมาณออกซิเจน ( Refrigerant Sensor

Or Oxygen Sensor ) แลูวแต่ชนิดของสารทำาความเย็นทีใ่ ชู โดยจะตูอง
ติดตัง้ ตาม Standard ASHRAE 15 ชุดล่าสุด

5.3.2 ผู้รบ
ั จูางตูองทำาการเดินท่อสำาหรับต่อเขูากับ Refrigerant Relief Valve ไป
ยังนอกอาคาร

35

36

หมวดที ่ 6 เครือ
่ งส้บนำ้า
6.1 ความต้องการทั่วไป
6.1.1

เครื่องส้บนำ้ าทีเ่ ป็ นชนิดทีร่ ะบุไวูในแบบตูองเป็ นเครื่องส้บนำ้ าชนิด

Centrifugal, Single Suction หรือ Double Suction, Vertical Inline,

Split Coupling, แบบ Single Stage หรือ Multi Stage รายละเอียดจะ
ระบุในแบบ มี Casing แบบ Volute Type ขับโดยดูวย มอเตอร์ไฟฟู า

380 V / 3Ph/ 50 Hz. โดยผ่านอุปกรณ์ Flexible Coupling เครื่องส้บนำ้ า

และมอเตอร์ตอ
ู งติดตัง้ อย่้บน โครงฐานเหล็กชิน
้ เดียวกัน หรือฐานทีท
่ ำาจาก
เหล็กโครงสรูาง (Structural Steel )

6.1.2 เครื่องส้บนำ้ าตูองจัดจำาหน่ายโดยตัวแทนในประเทศทีม
่ ีช่ ือเสียง และมี
บริการทางดูาน อะไหล่ เป็ น ทีเ่ ชื่อถือไดู

6.1.3 ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์เครื่องส้บนำ้ า ผูร้ ับจูางตูองแนบ

Performance Curve ของเครื่องส้บนำ้ ามาดูวย จุดที่เลือกสำาหรับการใชูงาน
ควรอย่้ในบริเวณกลางของ Curve ซึ่งเป็ นจุดที่เครื่องส้บนำ้ ามีประสิทธิภาพ
ส้ง และมีความยืดหยุ่นเมื่อปริมาณนำ้ า (Flow Rate) และความ ดัน
เปลีย
่ นไปไดูมากทีส
่ ุด

6.1.4 สมรรถนะของเครื่องส้บนำ้ า จะตูองสามารถส้บนำ้ าไดูดูวยอัตราการไหล และ
แรงดันไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดไวูในรายการอุปกรณ์ (Equipment
Schedule)

6.1.5 การเลือกเครื่องส้บนำ้ าตูองเลือกใหูลก
ั ษณะการใชูงานเป็ นแบบ Non-

Overloading Performance Curve โดยใชูมอเตอร์ขนาดแรงมูาส้งสุดของ
Curve มอเตอร์ทใี่ ชูเป็ น nduction Motor ชนิด Totally Enclosed Fan

Cooled (TEFC),IP54 ฉนวนไฟฟู าเป็ น Class B ใชูกบ
ั ระบบไฟฟู า 380
V/3Ph/50 Hz.

6.1.6 การติดตัง้ เครื่องส้บนำ้ า จะตูองจัดเตรียมขอเกีย
่ ว (Hook) ทีเ่ พดานเหนือ
Motor ทีม
่ ีความแข็งแรงเพียงพอทีจ
่ ะใชูยก Motor และตัวเครื่องส้บนำ้ า
สำาหรับการซ่อมบำารุง

37

6.1.7 ใหูติดตัง้ Flexible Connection ทีท
่ ่อดูานส่งและดูานด้ดกลับใกลูตว
ั เครื่อง
ส้บนำ้ าใหูมากทีส
่ ุด ในลักษณะทีป
่ ู องกันการสัน
่ สะเทือนจากเครื่องส้บนำ้ าส่ง
ผ่านไปทีท
่ ่อนำ้ าของระบบ

6.1.8 ตูองต่อท่อระบายนำ้ าทิง้ จากเครื่องส้บนำ้ าทุกชุดไปยังจุดทิ้งนำ้ าทีใ่ กลูทส
ี่ ุด ท่อ
ทีใ่ ชูเป็ นท่อเหล็กอาบสังกะสีรายละเอียดเป็ นไปตามขูอกำาหนดเรื่องท่อนำ้ า

6.1.9 ชุดเครื่องส้บนำ้ าและมอเตอร์ตอ
ู งไดูรับการปรับแนว (Alignment) และยึด
อย่างมัน
่ คง ติดกับท่อนำ้ าทีต
่ ่ออย่้ โดยมี Pipe Support รับนำ้ าหนักในแนว
ดิ่ง พรูอมกับมีแผ่นยางกับการสัน
่ สะเทือนทีพ
่ ้น
ื ทีย
่ ึดกับ
Support

Pipe

6.1.10 เครื่องส้บนำ้ าเย็น (Chilled Water Pump) ทุกชุดตูองหูุมฉนวนกันความ
รูอนแบบ Closed Cell Elastomeric Foam ความหนา 38 มม. (1 1/2
นิ้ว) เป็ นอย่างนู อย

6.1.11 ใบรับรองสมรรถนะของเครื่องส้บนำ้ า (Certificate Test of Origin)

เครื่องส้บนำ้ าแต่ละเครื่องจะตูองมีใบรับรองผลการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องจากผูผ
้ ลิต

6.2

วัสดุและโครงสร้างของเครื่องสูบนำ ้า

6.2.1 ตัวเครื่องส้บนำ้ า (Casing) ทำาดูวยเหล็กหล่อออกแบบมาใหูใชูงานทีค
่ วาม
ดัน (Maximum Working Pressure) ไม่ต่าำ กว่า 10 กก./ตร.ซม. (150
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และตูองไดูรับการทดสอบความดัน (Hydrostatic
Test) ถึง 1.5 เท่าของความดันที่ออกแบบไวู (Casing Design

Maximum Working Pressure), ขูอต่อของเครื่องส้บนำ้ ากับท่อจะตูองเป็ น
แบบหนู าแปลน

(Flanged Connection) ทัง้ ทางดูานด้ดกลับและทาง

ดูานส่งและทนแรงดันไดู เช่นเดียวกันกับตัวเครื่องส้บนำ้ า พรูอมทัง้ มีร้ทท
ี่ ำา
เกลียวและอุดไวู (Tapped and Plugged) ทีต
่ ว
ั เรือนสำาหรับการระบาย
อากาศ (Vent) และการระบายนำ้ าทิง้ (Drain)

6.2.2 ใบพัด (Impeller) ทำาดูวย Bronze หล่อเป็ นชิน
้ เดียว ยึดติดกับเพลาดูวย
สลักอย่ใ้ นตำาแหน่งถ้กตูอง แน่นอนดูวย Shaft Sleeve และ Separate
38

Snap Ring ตัวใบจะตูองไดูรับการปรับสมดุลย์ทัง้ ทางดูาน Hydraulically
and Meehanically Balanced

6.2.3 Casing Wearing Ring ตูองเป็ นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใชูงาน ทำา
ดูวย Bronze สามารถ ถอดเปลีย
่ นไดูโดยสะดวก

6.2.4 เพลา ( Shaft ) ทำาดูวย Stainless Steel หรือ Heat-Treated Steel หรือ
High-Tensile Steel หรือเทียบเท่า ออกแบบใหูมี Safety Factor ส้ง
ผิวโลหะเรียบไดูขนาดทีถ
่ ก
้ ตูองแน่นอน

6.2.5 Seal เป็ นชนิด Mechanical Seal และ Seal ทีเ่ ลือกใชูใหูเป็ นไปตาม

มาตรฐานผู้ผลิตทีเ่ ลือกใชูกบ
ั เครื่องส้บนำ้ าที่มีโครงสรูางแบบ Cast Iron
Bronze Fitted

6.2.6 Bearing ตูองเป็ นชนิด Heavy Duty Deep-Groove Ball Bearing มี
ขนาดไดูมาตรฐานและหล่อลื่นดูวยจาร บีแบบ Grease Lubrication

ออกแบบใหูใชูงานตามทีก
่ ำาหนดไดูไม่ต่ำากว่า 100,000 ชัว
่ โมง (Average
Bearing Life)

6.2.7 Coupling ระหว่างมอเตอร์และเครื่องส้บนำ้ า ตูองเป็ นแบบ Flexible

Coupling ชนิด Urethane หรือ Steel Pin & Bushing มีค่า Service

Factor อย่างตำ่า 1.5 และจะตูองมีฝาครอบปูองกัน (Coupling Guard)

ยึดติดกับโครงฐานเครื่องส้บนำ้ าสามารถถอดออกไดูง่าย จะตูองเป็ นแบบที่
สามารถส่งถ่ายกำาลังไดูเต็มอัตราที่

ทุก ๆ ความเร็วทนทานต่อนำ้ านำ้ ามัน

เครื่อง สิ่งสกปรกและสภาพบรรยากาศ

6.2.8 Stuffing Boxes And Glands มีขนาดสามารถใส่ Square Graphite
Asbestos Packing ไดูจำานวนเพียงพอกับการใชูงานหรือเป็ นแบบ
Mechanical Seal Gland ทำาดูวย Bronze หรือ Cast Iron

6.2.9 Shaft Sleeve จะตู

องทำาดูวย Bronze หรือ Cast Iron หรือเทียบ

เท่า ผิวโลหะมีความแข็งสามารถปูองกันเพลาตลอดความยาวของ
Stuffing Box

39

6.210แท่นเครื่อง (Bedplate) เป็ นเหล็กหล่อหรือประกอบจากเหล็กโครงสรูาง

(Structural Steel) มีความแข็งแรงมัน
่ คงแน่นอน และสามารถติดตัง้ บน
แท่นคอนกรีตเสริมเหล็กไดู

40

หมวดที ่ 7 ค้ลลิง่ ทาวเวอร์
7.1 ความต้องการทั่วไป

7.1.1 ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้จัดหา และติดตัง้ ค้ลลิง่ เทาเวอร์ (Cooling Tower) และ

จำานวนทีก
่ ำาหนดในแบบประกอบสัญญารวมทัง้ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตาม
ทีร่ ะบุ

7.1.2 ค้ลลิง่ เทาเวอร์ที่ออกแบบมาสำาหรับใชูกบ
ั ระบบไฟฟู า 50Hz.มีขีดความ

สามารถในการระบายความรูอนของนำ้ าไดูไม่นูอยกว่าทีร่ ะบุตามเงื่อนไขที่
กำาหนดในรายการอุปกรณ์

7.1.3 ค้ลลิง่ เทาเวอร์เป็ นแบบ Multi-Cells, Cross Flow, Vertical Discharge,
Super Low Noise, Internal Piping Type

7.1.4 ระดับเสียงไม่เกิน 63 dBA. ทีร่ ะยะห่าง 2 เมตร จากช่องระบายด้ดอากาศ
(Louver Side)

7.1.5 ค้ลลิง่ เทาเวอร์จะตูองไดูรับการรับรอง (Certified) โดย CTI (Cooling

Tower Institute, USA.) หรือ JCI (Japan Cooling Tower Institute) ใน
เรื่อง Thermal Performance

7.1.6 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดส่งรายการคำานวณขนาดการระบายความรูอน (Thermal
Performance) ส่งขออนุมัติกอ
่ นทำาการติดตัง้

7.2 วัสดุและโครงสร้างของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบ Cross Flow

7.2.1 โครงสรูางของค้ลลิ่งทาวเวอร์ โดยตัวถังทำาดูวย FRP (Fibreglass-ReinForced Polyester) หรือ Galvanized Steel

Sheet ถาดกระจาย

นำ้ าทำาดูวยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กชุบสังกะสี ส่วนแผ่นฟิ ลเตอร์ กระจาย
นำ้ า ทำา ดู ว ย พ ล า ส ติ ก

ส ก ร้ แ ล ะ นุ อ ต ทำา ดู ว ย ส แ ต น เ ล ส

7.2.2 ค้ลลิง่ ทาวเวอร์จะตูองมีการติดตัง้ อุปกรณ์ลดการสัน
่ สะเทือนแบบสปริง ซึ่ง
มีค่า Static Deflection อย่างนู อย 2 นิ้ว โดยมีจำานวนขนาดตำาแหน่งที่

รองรับตามมาตรฐานทีผ
่ ู้ผลิตกำาหนดไวู และท่อนำ้ าทีต
่ ่อกับค้ลลิง่ ทาวเวอร์
จะตูองเป็ นท่ออ่อน (Flexible Pipe Connection)
41

7.2.3 พัดลมจะเป็ นพัดลมชนิดความเร็วรอบตำ่า ใบพัดเป็ นอล้มิเนียมอัลลอยหรือ
ไฟเบอร์กลาส โดยไดูรบ
ั การถ่วงสมดุลทัง้ ทางดูาน Static และ Dynamic

มาแลูวอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิตจะขับเคลื่อน โดยใชูสายพานหรือเฟื องลด
รอบ

7.2.4 มอเตอร์ ขับพัดลมจะตูอ งเป็ นแบบมิ ดชิ ดนำ้ าไม่ เ ขูา ระบายความรูอ นดู วย
พัด ลมในตั ว ความเร็ ว รอบไม่ เ กิ น 1500

7.2.5

Insulation

ใ ชู กั บ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟู า

รอบ/นาที lP 55, Class F

อุปกรณ์เพิม
่ เติมประกอบดูวย

380V / 3Phase / 50Hz.

- ทีก
่ รองเศษผงทางดูานด้ด - วาล์ว ล้กลอย
- ท่อสำาหรับนำ้ าไหลลูน
- ตาข่ายกัน

- ท่อนำ้ าทิง้

- บันไดขึ้นไป Service

7.2.6 Bolts & Nuts ทีใ่ ชูเป็ น Stainless Steel

7.2.7 ระดับเสียงไม่เกิน 70 dBA. ทีร่ ะยะห่าง 2 เมตร จากช่องระบายอากาศ
ออก

7.2.8 แผ่นฟิ ลเลอร์ (Filler) กระจายนำ้ าทำาดูวยพลาสติก และมีแผ่นรองรับ Filler
ในแต่ละชัน
้ และสามารถหรือเขูาถึงเพื่อทำาการสะอาดไดู, แผ่น Filler
สามารถทนอุณหภ้มิของนำ้ าไดูไม่ต่าำ กว่า 130°F และมี ชุด
Eliminator ทำาดูวยพลาสติก เพื่อลดการส้ญเสียของนำ้ า

Drift

7.2.9 ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดลักษณะและจำานวนใหูเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีก
่ ำาหนด โดยผู้ผลิตค้ลลิง่ ทาวเวอร์

7.2.10

ค้ลลิง่ ทาวเวอร์จะตูองไดูรับการรับรอง ( Certified ) โดย CTI

(Cooling Tower Institute, USA. ) หรือ JCI

Institute) ในเรื่อง Thermal Performance

42

(Japan Cooling Tower

หมวดที่ 8 เครื่องส่งลมเย็น
8.1 ความต้องการทั่วไป

8.1.1 เครื่องส่งลมเย็นทีร่ ะบุไวูในรายการอุปกรณ์ ใหูเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษท

เดียวกันกับเครื่องทำานำ้ าเย็น แต่สามารถผลิตภายในประเทศภายใตู

์ องผลิตภัณฑ์นัน
ลิขสิทธิข
้ ไดู ชนิดของเครื่องส่งลมใหูเป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ในแบบ

8.1.2 ค่าความดันที่ระบุใหูไวูในตารางรายการอุปกรณ์ในแบบเป็ นค่า External
Static Pressure ผูร้ ับจูางจะตูองคำานวณตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ ง และนำ า

ไปรวมกับค่าความดันลดของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของเครื่องส่งลมเย็น รวมทัง้
Filter Box ตามขูอม้ลของผู้ผลิตเพื่อนำ าไปใชูในการเลือกกำาหนดจุด

ทำางานของพัดลมและกำาลังทีพ
่ ด
ั ลมตูองการ (Brake Power) การเลือก

ขนาดกำาลังของมอเตอร์ จะตูองเพิม
่ จากกำาลังทีพ
่ ด
ั ลมตูองการอย่างนู อย

20% สำาหรับพัดลมชนิด Foreward Curve Blade และ 15% สำาหรับ
พัดลมชนิด Backward Curve Blade

8.1.3 ท่อนำ้ าเย็นทีต
่ อ
่ เขูา - ออกคอยล์เย็น ถูาติดตัง้ ในระดับตำ่ากว่าจุดส้งสุดของ
คอยล์เย็นตูองมี Automatic Air Vent ติดตัง้ ไวูที่จุดส้งสุดของท่อนำ้ าเย็น
ออก และต่อท่อระบายอากาศไปยังจุดทิ้งนำ้ าทีใ่ กลูทส
ี่ ุด

8.1.4 ท่อนำ้ าทิง้ จากเครื่อง ตูองมีแทรป (Trap) ทีใ่ กลูถาดนำ้ าทิง้ และเดินท่อลาด
เอียงไปในทิศทางการไหลของนำ้ า ท่อนำ้ าทิง้ ใชูทอ
่ เหล็กอาบสังกะสี
(Galvinized Steel Pipe) Class B.

8.2 เครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)

8.2.1 เครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ตามทีร่ ะบุไวูในรายการอุปกรณ์ ประกอบดูวย
ชุดพัดลม (Fan Section), ชุดคอยล์เย็น (Coil Section), ชุดแผงกรอง

อากาศ (Air Filter Section) เป็ นองค์ประกอบสำาคัญแต่ละส่วนอาศัยวิธียึด
ติดกันในการขนส่งอาจจะแยกขนส่งเป็ นชิ้นส่วนที่เป็ นองค์ประกอบสำาคัญ
นี้ แลูวนำ าไปประกอบที่หน่วยงานไดูแต่การประกอบจะตูองทำาอย่าง

ประณีตและจะตูองไม่รัว
่ ตามรอยต่อ เมื่อนำ าเครื่องเป่ าลมเย็นเขูาทีต
่ ิดตัง้
43

จะตูองปิ ดปากทางลมเขูาและออกดูวยพลาสติกเพื่อกันฝ่ น
ุ และหาวิธี

ปูองกันตัวถังเครื่องเสียหายในระหว่างการก่อสรูาง อันไดูแก่ การเหยียบ

การฉาบป้น เป็ นตูน หากพบว่าตัวเครื่องเสียหายจะตูองซ่อม หรือเปลีย
่ น
ชิ้นส่วนที่เสียหายใหูใหม่ ทัง้ นี้ใหูอย่้ในดุลพินิจของผู้คุมงาน

8.2.2 ตัวถังทำาจากแผ่นเหล็กทีอ
่ าบสังกะสีชนิด Heavy Gaupe พ่นสีแลูวอบ

(Baked on Enamel) หนาไม่ต่าำ กว่า 1.2 มม. ตัวถังเครื่องที่กระทบความ
เย็นจะตูองบุฉนวนภายในตัวถังเครื่องที่อาจจะสัมผัสกับละอองนำ้ าหรือนำ้ า
จะตูองเคลือบดูวยสารปูองกันการผุกร่อน สำาหรับเครื่องส่งลมเย็นชนิด

ผนังสองชัน
้ ตัวถังเครื่องจะตูองเป็ นแบบผนังสองชัน
้ ประกบเป็ นหน่วย

เดียวกัน โดยมีฉนวนบุอย่ภ
้ ายในระหว่างผนังทัง้ สอง ผนังทัง้ สองจะตูอง
ทำาจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี โดยผนังชัน
้ นอกทำาดูวย Heavy Gauge

Galvanized Steel Sheet พ่นสีแลูวอบ (Baked on Enamel) และผนัง
ทัง้ สองจะตูองเคลือบดูวยสารปูองกันการผุกร่อน

8.2.3 ถาดนำ้ าทิง้ ทำาจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่ต่าำ กว่า 1.5 มม. ครอบคลุม
ใตูส่วนที่

เป็ น

คอยล์เย็นทัง้ หมด ดูานรับนำ้ าเคลือบดูวยสารปูองการการผุกร่อนดูานล่างบุ
ดูวยฉนวน

มีตัวต่อท่อนำ้ าทิง้ ทีม
่ ีขนาดเหมาะสมทัง้ 2 ดูาน พรูอมปลัก

อุดหรือฝาครอบถาดนำ้ าทิง้ ตูองอย่้ในระดับส้งพอทีน
่ ้ำ าจะถ่ายออกจากถาดไดู
หมดโดยทางท่อนำ้ าทิง้ ทีท
่ ำาการติดตัง้

8.2.4 คอยล์น้ำ าเย็น (Cooling Coil) และคอยล์น้ำ ารูอน (Heating Coil) ทำาดูวย
ท่อทองแดงอย่างหนา ชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดท่อไม่นูอยกว่า 1/2 นิ้ว

ประกับกับครีบอล้มิเนียม ซึ่งยึดติดอย่้กบ
ั ท่ออย่างสมำ่าเสมอโดยวิธีกล

(Mechanical Bonding) และจะตูองผ่านการทดสอบรัว
่ (Air Pressure

Leak Test Under Water) ทีค
่ วามดันไม่ต่าำ กว่า 2000 kPa (300 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว) จำานวนครีบอย่้ในช่วง 8-12 ครีบต่อนิ้ว และจำานวนแถว 3-6
แถว ครีบของทุกแถวตูองตรงกัน เพื่อใหูฉีดลูางไดูสะดวก หากจะตูองมี
จำานวนแถว 8 แถว จะตูองแยกคอยล์เย็นเป็ น 2 ชุด วางซูอนห่างกัน
อย่างนู อย 50 ซม. ( 20 นิ้ว ) ทีด
่ าู นบนสุดของคอยล์ใหู
44

มี Manual Air Vent Cock

8.2.5 พัดลมโดยทัว
่ ไปเป็ นแบบ Forward Curve Centrifugal Fan หาก

เครื่องเป็ นแบบทีม
่ ี ความดันส้ง ( High Static Pressure ) เกินกว่า 2.5
นิ้ว ใบพัดตูองเป็ นแบบ Air Foil Blade พัดลมทำาดูวยเหล็กอาบสังกะสี
หรือเหล็กผ่านกรรมวิธีฟอสเฟต

พ่นสีแลูวอบ ( Baked Enamel ) ไดู

รับการปรับสมดุลทัง้ ทางดูาน Static และ Dynamic ถูามีพด
ั ลม 2 ชุด ใน
เครื่องส่งลมเย็นเครื่องเดียวกันตูองอย่้บนเพลาเดียวกัน พัดลมตูอง

สามารถส่งลม และใหูความดันลมตามทีต
่ อ
ู งการ และใหูความดังของเสียง
ไม่เกิน 60dBA ตลอด Octave Band 2-8 ในกรณีทเี่ สียงดังกว่านี้จะตูอง
เพิม
่ อุปกรณ์กน
ั เสียง (Sound Attenuator ) ทีเ่ หมาะสมเพื่อลดระดับ
เสียงลงจนอย่้ในกรณีทเี่ ทียบเท่ากันนี้ ตลับล้กปื นเป็ นแบบ Ball

Bearing ชนิด Self Aligning, Prelubricated, Sealed Type มีหัว

สำาหรับอัดจาระบี และต่อท่อใหูสามารถอัดจาระบีไดูจากภายนอกตัวถังใน
ตำาแหน่งที่เขูาถึงไดูง่าย

8.2.6 มอเตอร์เป็ นชนิดที่ใชูกบ
ั ระบบไฟฟู า 380 V/ 3 Ph/ 50 Hz. แบบ Totally
Enclosed

Fan Cooled Squirrel Cage Induction Motor ระดับ

ปูองกัน IP 54 ความเร็วไม่ เกิน 1,500 รอบต่อนาทีฉนวนไฟฟู าเป็ น
Class F เลือกใชูที่ Service Factor 1.15 การขับเคลื่อนพัดลมอาศัย
ม่้เล่ย์ และสายพานร้ปตัววี

ม่้เล่ยช
์ ุดทีต
่ ิดอย่ก
้ บ
ั เพลามอเตอร์

เป็ น

แบบที่ปรับความกวูางของร่องม่้เล่ยไ์ ดู และสามารถทดรอบไดูเพิม
่ ขึ้นหรือ
ลดลงไม่นูอยกว่า 50 รอบต่อนาที ความตึงของสายพานอาศัยการปรับ

ระยะแท่นมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีม่้เล่ย์หรือสายพานอย่ภ
้ ายนอกเครื่องส่ง
ลมเย็น ตูองมี Belt Guard ชนิดที่มองทะลุไดูปิดครอบสายพาน

8.2.7 ส่วนของตัวเครื่องที่อาจจะทำาใหูเกิดการกลัน
่ ตัวของไอนำ้ าทีผ
่ ิวภายนอก

เครื่องจะตูองบุดูวยฉนวน Closed Cell Elastomeric Foam หรือฉนวน
ใยแกูวทีม
่ ีความหนาแน่นไม่นูอยกว่า 40 กก./ลบ. เมตร (2.5 ปอนด์/

ลบ.ฟุต)โดยกันใยแกูวหลุดดูวย อล้มิเนียมฟอยล์แบบมีรพ
้ รุน หรือพ่น

ดูวย Neoprene หรือใชูผนังสองชัน
้ กรณีเป็ นผนังสองชัน
้ อาจจะใชูฉนวน
45

Polyurethane Foam ไดู ความหนาของฉนวนทุกชนิด ถูาเครื่องติดตัง้ ใน
หูองปรับอากาศ หรือในทีล
่ มกลับผ่านใชูฉนวนหนา 19 มม. (3/4 นิ้ว) ถูา
ติดตัง้ ในหูองทัว
่ ไปใชูความหนา
ถาดนำ้ าทิง้ ใหูบุดูานนอก

25 มม. (1 นิ้ว) การบุฉนวน สำาหรับ

8.2.8 ชุดแผงกรองอากาศ มีโครงสรูางเช่นเดียวกับตัวถังเครื่อง ยึดกับตัวถัง

เครื่องดูวยหนู าแปลน และตูองไม่มีลมรัว
่ ลัดผ่านแผงกรองอากาศ ถูาใน
แบบไม่ไดูระบุเป็ นอย่างอื่น แผ่นกรองอากาศเป็ นแบบ สามารถลูาง
ทำาความสะอาดไดู ลักษณะของเนื้ อกรองเป็ น Slit

และ Expanded

Aluminum ซึ่งซูอนกันหลายชัน
้ เรียงตามลำาดับจากชัน
้ ทีม
่ ีร้ห่างไปถึงชัน
้ ที่

มีร้ถี่ ตามทิศทางการไหล่ผา่ นของอากาศ ความหนาทีใ่ ชูตูองไม่นูอยกว่า 2
นิ้วหรือเป็ นไปตามทีผ
่ ู้ทำาเครื่องส่งลมเย็นแนะนำ าเป็ นชนิดความเร็วลมตำ่า
แบบ V-Shape การติดตัง้ ใหูแนบสนิทอย่าใหูลมรัว
่ ผ่านไดู

8.2.9 อุปกรณ์ปูองกันการสัน
่ สะเทือนเป็ นแบบสปริงมีจำานวนพอเหมาะกับขนาด

ของครื่อง ตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิต และมี Static Deflection ไม่นูอยกว่า
25 มม. (1 นิ้ว)

8.2.10

ช่องเปิ ดบริการ (Access Door) ทำาเป็ นประต้มต
ี ัวล็อคที่แข็งแรง

(หูามยึดดูวยสก้ร) และสามารถเปิ ดล็อคเพื่อช่องบริการไดูโดยสะดวก ตัว
บานประต้พบ
ั ลิน
้ ขึ้นร้ปแข็งแรงรอบประต้มีประเก็นกันลมรัว
่ บานประต้มี
ขนาดทีเ่ หมาะสมกับจุดบริการ สำาหรับประต้ขนาดใหญ่กว่า 0.60 x 0.60
ม. ใหูมีบานพับตำาแหน่งทีจ
่ ะตูองมีช่องเปิ ดบริการ คือ.


พัดลม

แผงกรองอากาศ
คอยล์เย็น

8.3 เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก ( Fan Coil Unit )

8.3.1 เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กตามทีร่ ะบุไวูในรายการอุปกรณ์ ประกอบดูวย
ตัวถัง คอยล์เย็น พัดลม มอเตอร์ ถาดนำ้ าทิง้ แผงกรองอากาศ

และส่วน

ประกอบมาตรฐานต่าง ๆ จะตูองผลิตสำาเร็จร้ปมาจากโรงงานผู้ผลิต
เหมาะสมกับการทำาความเย็นทีใ่ ชู
46

8.3.2 ตัวถังทำาจากแผ่นเหล็กทีอ
่ าบสังกะสี พ่นสีแลูวอบ (Baked on Enamel)
แผ่นเหล็กจะตูองมีความหนาไม่ต่ำากว่า 1.1 มม. ตัวถังเครื่องที่กระทบ
ความเย็นจะตูองบุฉนวนภายในตัวถังเครื่องจะตูองออกแบบใหูแลด้

เรียบรูอย สวยงามแข็งแรงและสามารถถอดแผงตัวถังต่าง ๆ ออกเพื่อ
ทำาการซ่อมแซมไดูโดยสะดวก ตัวถังเครื่องจะตูองมีที่ว่างพอเหมาะ

สำาหรับการติดตัง้ วาล์วควบคุม สำาหรับเครื่องแขวน (Horizontal Type)
จะตูองใส่ล้กยางตรงจุดหิ้วทุกจุด

8.3.3 คอยล์เย็น ทำาดูวยท่อทองแดงอย่างหนาชนิดไม่มีตะเข็บ ประกอบกับครีบ
อล้มิเนียม ซึ่งยึดติดอย่ก
้ บ
ั ท่ออย่างสมำ่าเสมอโดยวิธก
ี ล (Mechanical

Bonding) และจะตูองผ่านการทดสอบรัว
่ (Air Pressure Leak Test

Under Water) ทีม
่ ีความดันไม่ต่ำากว่า 1400 kPa (200 ปอนด์ต่อตาราง
นิ้ว) จำานวนครีบอย่้ในช่วง 9-12 ครีบต่อนิ้วและจำานวนแถว 2-4 แถว

การติดตัง้ คอยล์เย็นจะตูองใหูมีลมลัดผ่านคอยล์ใหูนูอยที่สุดและตูองไม่มี
นำ้ ากระเซ็นไปตามลม(Carry Over)

8.3.4 พัดลมเป็ นแบบ Forward Curve Centrifugal Fan และอาจจะมีหลายชุด
ยึดอย่บ
้ นแกนเพลาชุดเดียวกันไดูใบพัดและตัวพัดลมทำามาจากพลาสติก
หรือเหล็กอาบสังกะสี ไดูรับการถ่วงสมดุลทัง้ ทางดูาน Static และ

Dynamic สามารถส่งลมและใหูความดันลมที่เหมาะสมกับสภาพการใชู

งาน และใหูความดังของเสียงไม่เกิน 55 dBA ตลอด Octave Band 2-8
เมื่อเดินรอบปานกลาง ( Medium ) สำาหรับพัดลมติดตัง้ โดยที่เป่ า ลมเขูา
คอยล์
คอยล์

จะตูองมีกล่องช่วยกระจายใหูลมผ่านอย่างสมำ่าเสมอทัว
่ ทัง้

8.3.5 มอเตอร์ เป็ นชนิดใชูกบ
ั ระบบไฟฟู า 220V / 1 Ph. / 50 Hz. ชนิดคาปาซิ
เตอร์ ต่อตลอดเวลา (Permanent Split Capactor) มีขดลวดที่ทำาใหู

สามารถปรับรอบไดูตามตูองการ 3 จังหวะ( High-Medium-Low ) ฉนวน
ไฟฟู าเป็ น Class B

8.3.6 อุปกรณ์ชด
ุ ปรับรอบ (Fan Speed Switch) เป็ นอุปกรณ์ทไี่ ดูรับการรองรับ

จากมาตรฐานสากลทีม
่ ีช่ ือเสียงสามารถปรับจังหวะมอเตอร์ไดู 3 จังหวะ (
47

High-Medium- Low ) และ Off ประกอบดูวยเป็ น อล้มิเนียม หรือ
พลาสติกทีแ
่ ข็งแรงสวยงาม

8.3.7 ส่วนของตัวเครื่องที่อาจจะทำาใหูเกิดการกลัน
่ ตัวของไอนำ้ าทีผ
่ ิวภายนอก

เครื่อง จะตูองบุ ดูวยฉนวน Closed Cell Elastomeric Foam หรือฉนวน
ใยแกูว ทีม
่ ีความหนาแน่นไม่นูอยกว่า 40 กก./ลบ.เมตร (2.5 ปอนด์/

ลบ.ฟุต) โดยกันใยแกูวหลุดดูวยอล้มิเนียมฟอยล์แบบมีรพ
้ รุนหรือพ่นดูวย
Neoprene ความหนาของฉนวนทุกชนิด ถูาเครื่องติดตัง้ ในหูองปรับ

อากาศหรือในทีล
่ มกลับผ่านใชู ฉนวนหนา 19 มม. (3/4 นิ้ว) ถูาติดตัง้ ใน
หูองทัว
่ ไปใชูความหนา 25 มม. (1 นิ้ว) การบุฉนวนสำาหรับถาดนำ้ าทิง้ ใหูบุ
ดูานนอก

8.3.8 แผงกรองอากาศเป็ นแบบ Permanent Cleanable Air Filter

ทำาดูวยอล้

มิเนียมถัก หรือ Polyester อย่้ในกรอบทีแ
่ ข็งแรง ถูาเป็ นชนิดอล้มิ

เนียมถักใหูมีความหนา 19 มม. (3/4 นิ้ว) และถูาเป็ น Polyester ใหูมี
ความหนา 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) ขนาดพอดีกบ
ั กรอบโครงสำาหรับใส่แผง
กรองอากาศ

48

หมวดที ่ 9พัดลมระบายอากาศ
9.1

ข้อกำาหนดทั่วไป

91.1. พัดลมระบายอากาศตูองเป็ นรุ่มมาตรฐาน (Standard Model)

ของผู้ผลิต

ทีอ
่ อกแบบมาสำาหรับใชูกบ
ั งาน ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในแบบ และมีความ

สามารถในการระบายอากาศไดูไม่นูอยกว่าขูอกำาหนดในรายการอุปกรณ์

9.1.2 Gravity Shutter ใชูสำาหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดผนั ง ตูองเป็ นแบบที่
ทนทานต่อการใชูงานภายนอกอาคารไดูเป็ นอย่างดี ( Weather Proof ) ใบปิ ด-เปิ ด
ทำาดูวยอล้มิเนียมหลายใบซูอนกันประกอบอย่ใ้ นโครงเหล็กแข็งแรงปลายใบในส่วน

ที่ปิ ดซู อ นกัน ตูอ งแนบสนิ ท สามารถปู องกั น ลมและฝนภายนอกไม่ ใ หู ผ่ า นเขู า ใน

ดู

9.1.3 โดยทัว
่ ไปความดังของเสียงจะตูองไม่เกิน 70 dBA (RE 10-12 Watts) ที่
Octave Band 2-8 และสำา หรับพัดลมที่ติดตัง้ ในลักษณะ Freeblow จะตูองดังไม่

เกิน 50 dBA (RE 10-12 Watts) ที่ Octave Band 2-8 ถูาหากเสียงดังเกินกว่า
นี้จะตูองติดตัง้ อุปกรณ์เก็บเสียงที่เหมาะสมเพื่อลดระดับเสียงใหูอย่้ในระดับที่เทียบ

ท่

กั

ถูาไม่ไดูระบุเ ป็ นอย่างอื่น มอเตอร์ที่ใชูขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับ
เคลื่ อนเป็ นแบบ TEFC,Squirrel Cage, Induction Motor ใชู กั บ ระบบ
ไฟฟู า 380 V/3 Phase/50 Hz. หรื อ 22 V/1 Phase/50 Hz. มาตร ฐาน

IEC, Synchronous speed 1,450 RPM, ฉนวนไฟฟู าเ ป็ น Class B,
Rotor torque class 1.3

สำาหรับมอเตอร์ขนาดเล็กกว่า

0.55 KW (3/4

HP) และ Rotor torque class 1.6 สำา หรั บ มอเตอร์ ที่โ ตกว่า และเท่ากับ
0.55 KW (3/4 HP), Class of Protection ไ ม่ ตำ่ า ก ว่ า IP54,Mounting
arrangement จะตู อ งเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการติ ด ตั ้ง พั ด ลมขนาดของ
มอเตอร์ (Nameplate KW rating) ของพั ด ลมที่ มี ใ บพั ด แบบ Backward
Curve หรื อ Airfoil จ ะตู อ งม าก ก ว่ า กำา ลั ง ที่ ตู อ งก ารขั บพั ด ลม ส้ ง สุ ด
49

นี้

( Maximum Brake Power ) ที่ จุ ด เ ลื อ ก ใ ชู ง า น ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ วู ไ ม่ นู อ ย
กว่ า 15%และสำา หรั บ พั ด ลมที่ มี ใ บพั ด แบบ Forward Curve ขนาดของ
มอเตอร์จะตูองมากกว่ากำาลังที่ตูองการขับพัดลมส้งสุดที่จุดเลือกใชูงานตาม
ที่

บุ

วู

ม่

นู

ว่

30%

9.1.4 ชนิ ดและประเภทของพัดลมใหูยึดในแบบเป็ นหลัก ซึ่งชนิ ดและประเภทของ
พั ด ล ม จ ะ ไ ดู ก ล่ า ว ใ น หั ว ขู อ ถั ด ไ ป
9.2

พัดลมแบบ Centrifugal

9.2.1 ตัวถัง (Casing) ทำาดูวยเหล็กแผ่น Fan scroll และ Side plate ยึดต่อกันแบบ
Lock

seam หรือ Weld seam อย่างต่อเนื่ องตลอดแนวตะเข็บผ่านกรรมวิธี

ปูองกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผูผ
้ ลิต

9.2.2ใบพัด (Fan Wheel) เป็ นแบบ Multi-Blades, Backward หรือ Forward
Curve ตามที่ ร ะบุ ใ นแบบทำา ดู ว ยเหล็ ก อาบสั ง กะสี ห รื อ อล้ มิ เ นี ยมผ่ า น
กรรมวิธีปูองกันสนิ มตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ชุดใบพัดมีการเสริมความ
แข็งแรงไม่บิดเสียร้ปเนื่ องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และแรงดัน

อากาศ ใบพั ด ตู อ งไดู รั บ การปรั บ สมดุ ล ทั ้ง ในขณะหยุ ด นิ่ ง และขณะหมุ น

(Statically and Dynamically balanced) ม า จ า ก โ ร ง ง า น ผู้ ผ ลิ ต

9.2.3 เพลาพัดลมทำาดูวยเหล็กกลูา สามารถทนต่อการใชูงานไดูดีที่ความเร็วรอบต่าง ๆ
จนถึง 2 เท่าของความเร็วรอบส้งสุดที่ เลือกใชูงาน

9.2.4 ตลับล้กปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing
แบบ Self Alignment มีอายุการใชูงานเฉลีย
่ ไม่นูอยกว่า
ชัว
่ โมง

200,000

(Average Bearing Life) การอัดจาระบีสามารถทำาไดูโดยง่าย

ตลับล้กปื นทีอ
่ ย่ภ
้ ายในตัวพัดลม หรือมีท่อลมปิ ดมิดชิดตูองต่ออัดจาระบี

(Grease fitting) ออกมายังจุดที่สามารถเขูาถึงไดูสะดวก ตำาแหน่งตลับ

ล้กปื นของพัดลมทีใ่ ชูด้ควันหรือไอนำ้ าจากหูองครัวจะตูองอย่้ดูานตรงขูามปาก
ทางด้ดอากาศเขูา

50

9.2.5 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan outlet) ตูองไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที
(2,000 ฟุตต่อนาที)

9.2.6.ตัวถังพัดลมตูองมีร้ระบายนำ้ าทีอ
่ าจขังส่ภ
้ ายในและมีปลัก
๊ อุดไวู

9.2.7 ถูาไม่ไดูระบุไวูเป็ นอย่างอื่น พัดลมจะถ้กขับโดยผ่านชุดสายพานและม่้เล่ย์
ชนิดปรับร่องไดูมีฝาครอบสายพาน( Belt Guard ) ชนิดที่สามารถวัด

ความเร็วรอบพัดลมไดูโดยไม่ตูองถอดออกมอเตอร์และฝาคสายพานจะตูอง
ติดตัง้ อย่้บนโครงยึดอันเดียวกับฐานพัดลม

9.2.8 พัดลมขนาดเล็กทีส
่ ามารถส่งลมไดูไม่เกิน 800 ล้กบาศ์ฟต
ุ ต่อนาที ใหู
เลือกชุดขับเคลื่อนพัดลมเป็ น Direct-Drive ตามทีก
่ ำาหนดในแบบ

Vibration Isolator ใชูแบบยาง Acoustic Pad ความหนาไม่ นู อยกว่า 9
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear

9.2.9 Vibration Isolator
Acousticpad
(3/4 นิ้ว)

ของพัดลมขนาดใหญ่เป็ นแบบสปริงชนิดมี

รองและใหู Static deflection ไม่นูอย กว่า 19 มิลลิเมตร

เมื่อรับนำ้ าหนักไม่เกิน Maximum Load ตามคำาแนะนำ าของผู้

ผลิตทีต
่ ัวถังพัดลมขนาดใหญ่ตอ
ู งมี Access Door ไวูสำาหรับเปิ ดออก
ตรวจสอบและทำาความภายในพัดลมไดูโดยไม่ตอ
ู งถอดท่อลม

9.2.10 ในตำาแหน่งใกลูพด
ั ลมมากทีส
่ ุดปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ทีไ่ ม่ต่อ
กับท่อลมตูองใส่ตะแกรงเหล็ก (Screen) ชนิดไม่เป็ นสนิม ขนาดช่องของ

ตะแกรงไม่เล็กกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) และไม่ใหญ่กว่า 25 มิลลิเมตร
(1 นิ้ว)
9.3

พัดลมแบบ Propeller

9.3.1.ใบพัดลมและโครงทำาดูวยเหล็ก อล้มิเนียมหรือพลาสติกทนความรูอน
ประกอบและผ่านกรรมวิธีปูองกันสนิมมาจากโรงานผู้ผลิต ถูาติดตัง้ ใน

บริเวณทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเป็ นสำานักงานทีต
่ อ
ู งการความสวยงาม จะตูองเป็ นรุ่นที่
9.3.2.

ออกแบบมาใหูร้ปร่างทีส
่ วยงาม

Gravity Shutter ติดตัง้ ไวูที่ดูานลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิ ด

ไดูสนิทเป็ นแบบ Multiblade Gravity Shutter
51

9.3.3
9.3.4

9.4

พัดลมทีต
่ ด
ิ ตัง้ ยึดกับผนังอาคารตูองมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครง

พัดลมกับผนังความหนาของยางรองไม่นูอยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)

ใบพัดลมตูองมี Wire Guard ปูองกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทาง

ดูานด้ดอากาศเขูา

พัดลมแบบ Ceiling Fan

9.4.1 ใบพัดเป็ นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พรูอมทัง้ มี Outlet Gravity
Damper

9.4.2 พัดลมตูองเป็ นชนิดที่ออกแบบมาสำาหรับติดตัง้ ทีฝ
่ ู าเพดานโดยเฉพาะ
สามารถถอดออกซ่อมไดูโดยไม่ตูองเปิ ด ช่องบริการ

และ

9.4.3 มีสมรรถนะใกลูเคียงที่สุดกับทีก
่ ำาหนดไวูในแบบทัง้ ประมาณลม และ Static

Pressure รวมทัง้ ตูองมีระดับเสียงอย่้ใน เกณฑ์ต่าำ เหมาะสมกับบริเวณทีใ่ ชูงาน
ดูวย

9.4.5 การปิ ด-เปิ ดพัดลม เป็ นแบบสวิทซ์ที่มีไฟแสดง
9.5

พัดลมแบบ Axial Flow Direct Drive

9.5.1 ตัวถัง (Casing) ทำาดูวยอล้มิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีปูองกันสนิมและ
พ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผูผ
้ ลิต

9.5.2 ใบพัดลมเป็ นแบบ Mixed flow หรือ Air Foil ทำาดูวยอล้มิเนียมหรือ

เหล็กไดูรับการปรับสมดุลทัง้ ทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต

9.5.3 การขับเคลื่อนใบพัดเป็ นแบบ Direct drive มอเตอร์ตามมาตรฐาน
(Standard Model) ของผู้ผลิต

9.5.4 Vibration Isolator เป็ นแบบสปริง

9.5.5 พัดลมส่วนทีต
่ ่อกับท่อลมใหูต่อดูวย Flexible Duct Connector ไวูใน
ตำาแหน่งใกลูพด
ั ลมมากทีส
่ ุด

9.6 พัดลมแบบ Roof Ventilator

52

9.6.1 ตัวถัง (Casing) ทำาดูวยอล้มิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีปูองกันสนิม และพ่นสี
ภายนอกตามมาตรฐานผูผ
้ ลิต

9.6.2 ใบพัดเป็ นแบบ Propeller หรือ Centrifugal, Multi-Blades, Backward หรือ Forward
Curve ดังทีร่ ะบุในแบบ ทำาดูวยเหล็กอาบสังกะสีหรืออล้มิเนียมผ่านกรรมวิธีการ

ปู องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตชุดใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสีย

เนื่ องจากการเร่งความเร็ว(Acceleration) และแรงดันอากาศใบพัดตูองไดูรบ
ั การปรับ
สมดุลทัง้ ทาง Statie และ Dynamic

9.6.3 ขับเคลื่อนโดยใชูสายพานหรือต่อโดยตรง ความเร็วรอบมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อ
นาที

9.6.4 ชุดพัดลมจะตูองติดตัง้ อย่้บนฐาน หรือแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเหมาะสมกับตัว
พัดลม ความส้งของฐานหรือขอบไม่นูอยกว่า 200 มม. หรือ 8 นิ้ว ฐานของพัดลมจะ
ตูองวางลงบนแท่นโดยมีแผ่นยางรองขอบนอกอุดดูวยสารกันนำ้ าซึม

9.6.5 Gravity Shutter ติดตัง้ ในแนวนอน ทำาดูวยอล้มิเนียม
9.7 พัดลมสำาหรับ Smoke Extract

9.7.1 ชนิดของพัดลมเป็ นไปตามทีร่ ะบุในแบบ

9.7.2 การขับเคลื่อนพัดลมใหูใชูชนิด Direct Drive เท่านัน

9.7.3 มอเตอร์ทใี่ ชูจะตูองเป็ นชนิด Insulation Class H สามารถใชูงานทีอ
่ ณ
ุ หภ้มิ
250°C เป็ นเวลา 2 ชัว
่ โมง ตาม BS. Standard 7346 Class B

53

หมวดที ่ 10

นำ้าเย็น

อุปกรณ์ทำาความสะอาดท่อระบายความร้อนของเครือ
่ งทำา

10.1 ข้อกำาหนดทั่วไป

10.1.1 อุปกรณ์ทำาความสะอาดท่อระบายความรูอนของเครื่องทำานำ้ าเย็น

(Automatic Condenser Tube Cleaning System) เป็ นอุปกรณ์สำาหรับ
ทำาความสะอาดคราบสกปรกทีเ่ กิดขึ้นบนผิวท่อดูานในท่อคอนเดนเซอร์

(Condenser) ทีเ่ ป็ นระบบทำาความสะอาดท่ออย่างสมำ่าเสมอโดยอัตโนมัติ
ขณะทีเ่ ครื่องทำานำ้ าเย็นทำางานอย่โ้ ดยไม่ตูองหยุดการทำางานของเครื่องทำา
นำ้ าเย็นเพื่อใหูเครื่องทำานำ้ าเย็นมีการระบายความรูอนทีด
่ ี และมี
ประสิทธิภาพส้งในการทำางานของระบบ

10.1.2 อุปกรณ์ทำาความสะอาดท่อระบายความรูอนของเครื่องทำานำ้ าเย็นจะตูอง

เป็ นผลิตภัณฑ์นำาเขูาจากต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศ ทีม
่ ีการ
ใชูงานและเป็ นทีย
่ อมรับกันโดยทัว
่ ไป และมีตัวแทนจำาหน่วยใน
ประเทศไทยอย่างถาวร

10.1.3 อุปกรณ์ทำาความสะอาดท่อระบายความรูอนของเครื่องทำานำ้ าเย็นจะตูอง

เป็ นชนิดทีต
่ ูองการบำารุงรักษาตำ่า (Maintenance Free) และใชูพลังงาน
ไฟฟู านู อย

10.1.4 ผู้รบ
ั จูางจะตูองรับประกันการติดตัง้ การใชูงานและการบำารุงรักษาไม่นูอย
กว่า 1 ปี พรูอมทัง้ อบรมและจัดทำาค่้มือการใชูงานและการบำารุงรักษา
เป็ นภาษาไทย

10.2 วัสดุและโครงสร้างของอุปกรณ์ ทำาความสะอาดท่อระบายความร้อนของ
เครื่องทำานำ ้าเย็น

10.2.1 อุปกรณ์ทำาความสะอาดท่อระบายความรูอนของเครื่องทำานำ้ าเย็นประกอบ
ดูวย ล้กบอล, ชุดดักเก็บล้กบอล, ระบบควบคุมอัตโนมัติและวาล์วต่าง ๆ

54

10.2.2 ล้กบอล (Ball) ทำาจากฟองนำ้ า (Sponge Ball หรือวัสดุยืดหยุ่น

(Elastomeric Rubber Ball)) ทีไ่ ม่เป็ นอันตรายต่อท่อและสามารถทน
การเสียดสี, อุณหภ้มิและการกัดกร่อนไดูดี

10.2.3 ชุดส่งล้กบอล (Ball Injector) ใชูเป็ นทีพ
่ ก
ั ล้กบอลและทีล
่ าู งล้กบอลและ
กำาจัดความสกปรกออกนอกระบบ

10.2.4 ชุดดักเก็บล้กบอล (Ball Trap, Ball Collector) ประกอบดูวย ตะแกรง
หรือ หวีดักล้กบอล (Comb or Ball Strainer) ซึ่งทำาจากเหล็กกลูาไรู

สนิม (Stainless Steel) พลาสติก หรือ วัสดุอ่ ืนที่สามารถทนอุณหภ้มิ
และทนการกัดกร่อนไดูดี และไม่ทำาใหู เกิดการส้ญเสียความดัน
(Pressure Drop) ทีม
่ ีผลต่อการทำางานของระบบ

10.2.5 ชุดควบคุมการทำางาน (Control Panel) เป็ นระบบควบคุมอัตโนมัติดูวย

ไมโครโพรเซสเซอร์ โดยสามารถเปิ ด-ปิ ดการทำางานโดยอัตโนมัติควบค่ก
้ ับ
การทำางานของเครื่องทำานำ้ าเย็น

10.2.6 วาว์วต่าง ๆ ทีจ
่ ำาเป็ นต่อระบบ

55

หมวดที่ 11

การปรับคุณภาพนำ ้า

11.1 ข้อกำาหนดทั่วไป

11.1 ขูอกำาหนดนี้ครอบคลุมถึงความตูองการดูานคุณสมบัตก
ิ ารติดตัง้ วัสดุ

อุปกรณ์ รวมถึงสารเคมีที่จะใชูในการปรับปรุงคุณภาพนำ้ าระบายความรูอน
( Condenser Water ) ทัง้ นี้เพื่อใหูการทำางานของค้ลลิง่ เทาเวอร์และท่อ
นำ้ าระบายความรูอนไม่เกิดตะกรัน ไม่เกิดการกัดกร่อน และเกิดความ
สกปรก (Fouling) เพื่อใหูมีประสิทธิภาพส้งในการทำางานของระบบ

11.2 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดหาสารเคมีชนิดต่าง ๆ ใหูเพียงพอสำาหรับการใชูงานใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการส่งมอบงานรวมทัง้ สารเคมีทต
ี่ ูองใชูในการ
ทดสอบและทำาความสะอาดระบบดูวย

11.3 ผู้รบ
ั จูางจะตูองทำาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนำ้ าในระบบท่อนำ้ าระบายความรูอน
โดยวิเคราะห์จากหูองปฏิบต
ั ก
ิ ารทางเคมีที่เป็ นทีย
่ อมรับกันทัว
่ ไป ในการ
วิเคราะห์คุณสมบัติของนำ้ าดังกล่าวอย่างนู อยปี ละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 1 ปี
ในระยะเวลาประกันดังกล่าว

11.4 ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดทำาเอกสารสำาหรับใชูงานและซ่อมบำารุงระบบปรับปรุง

คุณภาพนำ้ ามอบใหูกบ
ั ผู้ว่าจูางและจัดฝึ กอบรมปฏิบต
ั ิงาน (Operator) ใหู
จนกว่าจะชำานาญและสามารถปฏิบต
ั ิงานไดู

11.5 การรับรองคุณภาพของนำ้ าทีป
่ รับสภาวะแลูว ผูร้ ับจูางจะตูองรับผิดชอบ

จัดหาผู้เชี่ยวชาญดูานอุปกรณ์การปรับสภาวะนำ้ า ทำาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ

ของนำ้ าที่ปรับสภาวะแลูวพิจารณาอัตราขึ้นลงของสารประกอบในนำ้ าชัว
่ ระยะ
เวลาหนึ่ง และจะตูองจัดหาค่้มือการทำางานทีส
่ มบ้รณ์ รวมทัง้ จัดการฝึ กหัด
วิธีดำาเนินการต่าง ๆ ใหูกบ
ั ผู้แทนจากผูว
้ ่าจูาง เพื่อใหูระบบทำางานไดูอย่าง
สมบ้รณ์แบบ
11.2

เครื่อง

ทำานำ ้าอ่อน ( Softener )

11.2.1 ถังบรรจุสารเรซิ่น ( Resin ) และสารเรซิน
่ ประเภทโซเดียมเบส ซึ่งมี
คุณสมบัตใิ นการจับอิออนทีก
่ อ
่ ใหูเกิด
56

ตะกรัน เช่น แคลเซีย
่ มอิออน,

แมกเนเซีย
่ ม เป็ นตูน มีขนาดถังและสารเรซิ่นที่สอดคลูองกับ ปริมาณนำ้ าที่
ระเหยในระบบค้ลลิง่ เทาวเวอร์ เมื่อ Full Load Run ปกติใหูมีอายุการ
ใชูงานของสารเรซิ่นประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากนัน
้ จะมีการลูางสารเรซิ่น
( Regenerated ) ใหูมีการใชูงาน 1 ชุดและสำารองการใชูงาน 1 ชุดตัวถัง
ทำาจากเหล็กกลูา ซึ่งเคลื่อนภายในและภายนอกดูวยสี Epoxy ปูองกัน
การกัดกร่อนจากสภาพนำ้ าเค็ม จากการลูางสารเรซิ่นไดู มี Sight Glass

บอกระดับสารเรซิ่น สามารถทนแรงอัดนำ้ า ( Working Pressure ) ไดูไม่
ตำ่ากว่า 100 Psig นำ้ าทีป
่ รับสภาวะแลูวจะตูองมีค่า PH อย่้ในระหว่าง
7.2 ถึง 8.0 และความกระดูางตำ่ากว่า 50 PPm as CaCo นำ้ าทีป
่ รับ
3
สภาวะแลูวจะตูองส่งไปจ่ายเพิม
่ เติมนำ้ าในระบบนำ้ าระบายความรูอน

11.2.2 ถังบรรจุเกลือโซเดียมคลอไรด์

สำาหรับใชูในการลูางสารเรซีนขนาดบรรจุ

สารละลายโซเดียมคลอไรด์สามารถทีจ
่ ะใชูลูางสารเรซิ่นเพียงพอใน 1 ครัง้ /

สัปดาห์ ตัวถังบรรจุสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำาจากวัสดุพวกโพลี
เอทธิลีน ( Polyethylene ) พรูอมฝาปิ ดมิดชิดมีขีดระดับบอกปริมาตรการ
ใ ชู ง า น ร้ ป ท ร ง แ ข็ ง แ ร ง ไ ม่ บิ ด เ บี้ ย ว เ มื่ อ มี ก า ร ใ ชู ง า น

11.2.3 ระบบท่ อ และวาล์ ว ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ ท นการกั ด กร่ อ นจากสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ไดูและวาล์วจะตูองมีสัญลักษณ์บ่งบอกตำาแหน่งการใชูงาน

เช่น ปิ ดหรือเปิ ด ซึ่งสามารถจะสั งเกตเห็น ไดูชั ดเจนและเขูาใจไดูทัน ที

11.2.4 ตูองจัดหาอุปกรณ์ทดสอบครบชุด บรรจุในกระเป๋าที่ถือไปทำาการทดสอบ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง นำ้ า ที่ ป รั บ ส ภ า ว ะ แ ลู ว ณ ที่ ใ ด ก็ ไ ดู เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
เ ป็ น ด่ า น

PH

ค ว า ม ก ร ะ ดู า ง ชั ่ ว ค ร า ว แ ล ะ ถ า ว ร

11.3 ระบบบำาบัดสภาพนำ ้าด้วยสารเคมี

11.3.1

ถังบรรจุสารเคมี ซึ่งใชูบรรจุสารเคมีที่ปูองกันการกัดกร่อน (Corrosion)

ปู องกัน ตะไคร่น้ำ า, รา, แบคทีเรีย และอื่น ๆ ซึ่งคุณสมบัติของสารเคมีเป็ นไปตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต มีฝาปิ ดมิดชิดตัวถังทำาจากวัสดุพวกโพลี เอทซิลน

( Polyethylene ) มีขีดระดับบอกปริมาตรการใชูงาน ร้ปทรงแข็งไม่บิดเบี้ยวเมื่อมีการ
ใชูงาน

57

11.3.2

เครื่องส้บจ่ายสารเคมี (Chemical Feeder) ใชูกบ
ั กระแสไฟฟู า

220V./1Ph/50Hz. เท่านัน
้ สามารถทนต่อการกัดกร่อนเนื่ องจากความเป็ นกรด-ด่าง
ของสารเคมี ในส่วนที่สัมผัสสารเคมีไดูดีและสามารถตัง้ ปรับอัตราการจ่ายสารเคมีไดู

และมีลิ้นกันไหลกลับ (Check Valve) ซึ่งมีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนต่อสารเคมีไดู

11.3.3

สารเคมีสำาหรับปรับสภาพนำ้ าดังไดูกล่าวมาแลูว

มีปริมาณทีเ่ พียงพอจะใชู

งานไดูเป็ นระยะเวลาอย่างนู อย 1 ปี และมีวิธีบ่งบอกการใชูงานติดอย่ก
้ บ
ั ภาชนะที่บรรจุ
11.4 ระบบระบายความเข้มข้นของสารเคมีโดยอัตโนมัติ (Automatic Bleed
11.4.1

off System)

Conductivity Sensor วัดความเขูมขูนของสารเคมีในระบบท่อนำ้ าระบาย

ความรูอน (Condenser Water System)

11.4.2

Conductivity Controller เป็ นเครื่องควบคุมความเขูมขูนของสารเคมี โดย

มีจุดตัง้ (Set point) ตามมาตรฐานผูผ
้ ลิต ซึ่งจะส่งสัญญาณไป Solinoid Valve

11.4.3

Solinoid Valve เมื่อไดูรับสัญญาณจาก Conductivity Controller จะเปิ ด

วาล์วซึ่งเป็ นแบบ Normally Closed ใชูไฟ 24 V. DC.

11.4.4

Adjustable Timer Relay หลังจาก Solinoid Valve เปิ ดเป็ นระยะ

เวลาหนึ่งตามเวลาทีต
่ ัง้ ไวูและจะปิ ดหลังจากเวลานัน
้ ผ่านไป และจะเริ่มวัฏจักรใหม่
11.5

11.5.1

เครื่องวัดความเข้มข้นของสารเคมี

สามารถวัดความเขูมขูนของสารเคมีทใี่ ชูเป็ นค่าความนำ าไฟฟู า

(Conductivity)

11.5.2
11.5.3

ความเขูมขูนของสารเคมีทใี่ ชูอย่ใ้ นช่วง 200-500 PPM.

สามารถควบคุม (Control) เครื่องส้บจ่ายสารเคมีไดูในกรณีทค
ี่ วามเขูมขูน

ตำ่ากว่าจุดทีต
่ งั ้ ไวู ใหูเครื่องส้บจ่ายสารเคมีทำางานถูาความเขูมขูนส้งกว่าจุดทีต
่ งั ้ ไวูใหู
เครื่องส้บจ่ายสารเคมีหยุดการทำางาน

58

หมวดที่ 12
12.1

ท่อนำ ้าและการติดตัง้

ความต้องการทั่วไป

12.1.1

ท่อนำ้ าและอุปกรณ์ทใี่ ชูเป็ นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใตู

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือ มอก. และไดูรับใบรับรองจากม
อก. ดูวย

12.1.2

ท่อนำ้ าและอุปกรณ์ทน
ี่ ำ าเขูาจากต่างประเทศจะตูองไดูรับการรับรอง

จากมาตรฐาน BS.
Standard

Standard หรือ ASTM Standard หรือ JIS

12.2 ท่อนำ ้าและอุปกรณ์
12.2.1

ท่อนำ้ าเย็น (Chilled Water Pipe) ท่อนำ้ าทัง้ หมดถูาไม่ไดูระบุเป็ น

อย่างอื่น จะตูองใชูท่อเหล็กดำา (Black Steel Pipe) ชนิดมีตะเข็บมี

คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐาน API-5L หรือ ASTM A-53 ความหนาไม่นูอย
กว่า

ERW Schedule 40 ชนิดมีตะเข็บ ท่อทุกท่อจะตูองทำาปลายท่อ

แบบ End และ พิมพ์รหัสเครื่องหมายมาตรฐานท่อ และขนาด ระบุบนตัว
ท่อ สำาหรับท่อที่มีขนาดเกินเสูนผ่าศ้นย์กลาง 15 มม.

12.2.2

ท่อนำ้ าระบายความรูอน (Condenser Water Pipe) ท่อนำ้ าทัง้ หมด

ใหูใชูท่อ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS.) ตามมาตรฐาน BS.
5391 และ 5392 ทีม
่ ี Pressure Rating "PN10" หรือ 150 PSI ใชูการ
เชื่อมต่อดูวย ABS Solvent Cement

12.2.3

ท่อนำ้ าเติม (Make Up Water Pipe) ท่อนำ้ าเติมจากจุดต่อจากกัน

นำ้ าอ่อน (Softener) มาถึงหอระบายความรูอน และท่อนำ้ าทิง้ จากหอระบาย
ความรูอน (Cooling Tower) ใหูใชูทอ
่ Acrylonitrile Butadiene Styrene
(ABS.) ตามมาตรฐาน BS. 5391 และ 5392 ทีม
่ ี Pressure Rating
"PN6" หรือ 90 PSI ใชูการเชื่อมต่อดูวย ABS. Solvent Cement

12.2.4

ท่อนำ้ าทิง้ จากเครื่องปรับอากาศ (Condensated Drain Pipe) ใชู

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ทีผ
่ ลิตขึ้นตามมาตรฐาน
BS 1387 : 1967, Class Medium อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipe Fitting)
59

ใชูแบบมีเกลียวทำาดูวย Malleable Iron หรือ Mild Steel โดยท่อนำ้ าทิง้
จะตูองหูุมฉนวนหนา 1/2 นิ้ว

12.2.5

ท่อนำ้ าประปา (Cold Water Pipe) จากจุดต่อของระบบท่อประปา

จนถึงนำ้ าอ่อน (Softener) ใหูทอ
่ เหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel
Pipe) ทีผ
่ ลิตขึ้นตามมาตรฐาน BS. 1387 : 1967, Class Medium

อุปกรณ์ประกอบท่อใชูแบบเกลียวทำาดูวย Malleable Iron หรือ Mile
Steel

12.2.6

อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็ก (Pipe Fitting) ใชู Standard

Weight Fitting แบบเชื่อม หรือแบบต่อเกลียวหนู าแปลนใชู
Steel

Forged-

แบบ Slip-On, Welding - Neck หรือ Socket Welding

มาตรฐาน BS 10

Table F หรือ Class 150 lb, มาตรฐาน ANSI B

16.5 (BS1650) ปะเก็นใชู Natural Rubber หรือ Asbestos อุปกรณ์
ประกอบท่อแบบ Union ใชูแบบ Ground Joint Bronze or Brass to
Iron Seat

12.2.7

อุปกรณ์ประกอบท่อ ABS. ใหูใชู Standard Fitting ของท่อ ABS.

เชื่อมต่อดูวยกาว ABS. Solvent Cement ส่วนทีต
่ ่อกับเครื่องจักรหรือ
วาล์วต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นโลหะใหูใชูการเชื่อมต่อดูวย

หนู าแปลน (Flange) สำาหรับท่อที่มีขนาดเสูนผ่าศ้นย์กลางมากกว่า 2 นิ้ว
และใชูการต่อดูวยขูอต่อเกลียวสำาหรับท่อที่มีขนาดเสูนผ่านศ้นย์กลาง 2
นิ้วและมากกว่า

12.2.8

ลักษณะดังนี้

ขูอต่อแบบเชื่อม (Welded Fittings) ขูอต่อแบบเชื่อมจะตูองมี

หนู าแปลน (Flanges) เป็ นเหล็กกลูา สามารถทนความดันไดูไม่นูอย
กว่าวาล์วทีใ่ ชูติดตัง้

ขูอโคูง (Elbows), Tees, Laterals และขูอลด (Reducers) ตูองเป็ น

เหล็กกลูา (Steel) ขนาดเท่ากับท่อนำ้ าทีใ่ ชู การต่อท่อกิง่ (Branch) ที่
มีขนาดเล็กกว่ากับท่อเมนใหญ่ใหูใชู Shaped Welding Fitting

60

จำาพวก Weldolets, Teelets หรือ Threadolets เชื่อมต่อ หูามใชู
12.2.9

ขูอต่อแบบ Miter Elbow หรือแบบทำาขึ้นเองโดยเด็ดขาด

ขูอต่อแบบขันเกลียว (Screwed Fittings) ตูองเป็ นชนิด

Malleable Iron, Threaded, Standard Weigh Banded

12.2.10

ปะเก็น (Gasket) หนู าแปลนทุกตัวจะตูองมีปะเก็นทำาจากแผ่น

Abestos คัน
่ อย่้กลาง ความหนาทีใ่ ชูตูองไม่นูอยกว่า 1/16 นิ้ว นอกจาก
จะไดูกำาหนดเป็ นอย่างอื่น

12.2.11

สารอัดเกลียว (Pipe Joint Compound) การต่อท่อโดยใชูขูอต่อ

เกลียวตูองใชู Teflon Tape หรือสารประกอบของ Graphite พันหรือทา
บนเกลียวตัวผูก
้ ่อนเขูา เกลียวใหูแน่น ปลายเกลียวทีเ่ หลือจะตูอง

ทำาความสะอาดก่อนทาสี Zinc Chromate อย่างนู อย 1 ครัง้ และตูอง
เหลือไม่มากกว่าสองเกลียว
12.3

การติดตัง้

12.3.1

การเดินท่อนำ้ าต่าง ๆ ดังทีป
่ รากฎในแบบเป็ นเพียงแนวทางที่

แนะนำ าใหูเท่านัน
้ ผูร้ ับจูางจะตูองทำาการตรวจสอบแนวทางการเดินท่อนำ้ า
กับแบบสถาปั ตยกรรม,โครงสรูาง,ไฟฟู า และสุขาภิบาล เพื่อใหูแน่ใจว่า

ไม่มีปัญหาในการติดตัง้ ผูร้ ับจูางจะตูองใชูวิธก
ี ารติดตัง้ ระบบท่อใหูเหมาะ
สมกับสภาพการก่อสรูางจริงและใหูความสะดวกในการติดตัง้ และซ่อม
บำารุงรักษาท่อไดูมากทีส
่ ุดท่อส่วนใดทีร่ ะบุในแบบว่าจะตูองเดินผ่าน

ผนัง,คาน, เสา, Pipe Shaft และ Trench ผูร้ ับจูางจะตูองทำาตามโดย

เคร่งครัดโดยจัดทำา Offset, ขูอต่อ, Sleeve, Escutcheon หรืออื่น ๆ ตาม
ทีจ
่ ำาเป็ น แนวทางการเดินท่อจริงจะตูองเป็ นไปตาม Shop Drawing ทีไ่ ดู
รับอนุมัติแลูวเท่านัน

12.3.2

การติดตัง้ ท่อนำ้ าจะตูองเป็ นไปโดยถ้กตูองโดยการวัดขนาดความ

ยาวแทูจริง ณ สถาน ทีต
่ ิดตัง้ เมื่อติดตัง้ ท่อแลูว จะตูองไม่เกิดแรงเครียด
(Stress) ภายในท่ออันอาจจะทำาใหูระบบท่อหรืออาคารเสียหายไดู

61

12.3.3

การติดตัง้ ระบบท่อนำ้ าจะตูองปล่อยใหูมก
ี ารยืดและหดตัวโดยไม่

เกิดความเสียหายต่อขูอต่อต่าง ๆ โดยใหูจัดทำา Offsets และ Loops
ตามความเหมาะสมเพื่อใชูรับการขยายตัวของท่อ การต่อท่อนำ้ าเขูากับ
อุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี ารสัน
่ สะเทือน หากในกรณีทไี่ ม่ไดูระบุใหูมีในขูอต่ออ่อน

(Flexible Connection) ต่อประกอบอย่้ จะตูองจัดระนาบการเดินท่อนำ้ า

การทำา Offset ใหูเหมาะกับขนาดท่อ และความยาวของท่อทางตรงเพื่อ
ช่วยลดการสัน
่ สะเทือน และแรงเครียด (Stress) ทีถ
่ า่ ยทอดไปยังระบบ
ท่อนำ้ า

12.3.4

การต่อท่อเขูากับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และวาล์วตูองเป็ น Union หรือ

12.3.5

จะตูองไม่มีแนวท่อนำ้ าเดินอย่้เหนือแผงไฟฟู า หมูอแปลงไฟฟู า

12.3.6

ผงตะไบฝ่ ุนต่างๆจะตูองกวาดออกจากภายในท่อผิวภายนอกของ

Flange เสมอ

หรืออุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคส์โดยเด็ดขาด

ท่อเหล็กดำาและ ชิน
้ ส่วนที่เป็ นเหล็กทัง้ หมดตูองทาสีตามรายละเอียดใน
หมวดการทาสีปูองกันการผุกร่อนและรหัสสี

12.3.7

การเปลีย
่ นแนวทางเดินท่อ เปลีย
่ นขนาดตูองใชูขูอต่อมาตรฐาน

เสมอ ท่อแยก (Branch) ทีต
่ อ
่ ออกจากท่อเมน (Main) ใหูใชู Tee

มาตรฐาน นอกจากท่อแบบเชื่อมขนาด 8 นิ้ว และใหญ่กว่า หากท่อแยก
มีขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่ งของท่อเมน ยอมใหูใชูเจาะเชื่อมไดู

12.3.8

ในกรณีทใี่ ชูขูอลดสำาหรับท่อในแนวนอน (Horizontal) ใหูใชูขูอลด

เบี้ยว (Eccentric Reducer) โดยติดตัง้ ใหูดูานหลังท่ออย่้ในระดับเดียวกัน
ดูานลดขนาดอย่้ดูานล่างทัง้ ท่อนำ้ าส่ง และนำ้ ากลับเพื่อไม่ใหูอากาศคูางอย่้
ภายใน

12.3.9

ขูอลดของท่อแบบเกลียว หูามใชูแบบลดเหลีย
่ ม (Bushing) ตูอง

12.3.10

ติดตัง้ Automatic Air Vent พรูอม Gate Valve

ใชูขูอลดมาตรฐาน (Reducer)เท่านัน

จาก Air Vent ไปยังจุดทิ้งนำ้ าทีใ่ กลูทส
ี่ ุด

Main Header ในหูองเครื่องทำานำ้ าเย็น
62

และต่อท่อ

ตำาแหน่งที่ตอ
ู งติดตัง้ ดังนี้คือ


12.3.11

จุดบนสุดของท่อ Chilled Water Risers
อื่น ๆ ตามทีร่ ะบุในแบบ

จุดยึดท่อ (Clamp) ในแนวดิ่ง (Vertical Riser) และขูอต่อไม่ควร

อย่้ส้งกว่า 1.50 เมตร จากพื้นของแต่ละชัน

12.3.12

จุดตำ่าสุดของท่อแนวดิ่ง (Riser) ทุกท่อตูองติดตัง้ Drain Valve

ไวูถา่ ยนำ้ าทิง้ และจากวาล์ว ต่อท่อสัน
้ ๆ ขนาดเท่าวาล์ว พรูอมมี Cap

ปิ ดปลายขนาดของวาล์วถ่ายนำ้ าทิง้ ถูาไม่ไดูระบุไวูเป็ นอย่างอื่นใหูเป็ นดังนี้

ขนาดท่อแนวดิง

ขนาดวาล์วถ่ายนำ ้าทิ ้ง

มิลลิเมตร (นิ ว
้ )

มิลลิเมตร (นิ ว
้ )

ไม่เกิน 100 (4)

20 (3/4)

150-200 (6-8)

25 (1)

250-300 (10-12)

40 (1 1/2)

350-400 (14-16)

12.3.13

12.3.13

50 (2)

ใหญ่กว่า 400 (16)

65 (2 1/2)

ท่อในแนวตรงตูองต่อท่อใหูมีขูอต่อนู อยทีส
่ ุด หูามใชูเศษท่อต่อกัน

ท่อระบายนำ้ าทิง้ จากเครื่องปรับอากาศตูองมี Trap และลาดเอียงไป

ทางปลายทาง (Slope)

ไม่นูอยกว่า 1 ต่อ 100 (1 : 100) หาก

Slope นู อยกว่า 1 ต่อ 100 ใหูเลือกขนาดท่อใหญ่ข้ ึนถัดไป ขนาดท่อใชู
ตามตารางดังนี้

ขนาดท่อระบายนำ ้าทิ ้ง
มิลลิเมตร (นิ ว
้ )
20 (3/4)

(ตันความเย็น)
0 - 5

25 (1)

32 (1 1/4)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ

5 - 10

40 (1 1/2)
63

10 - 40

40 - 100

50 (2)

300

75 (3)

300 - 600

100 (4)
12.4

100 -

600 - 800

125 (5)

มากกว่า 800

ที่แขวนและรองรับนำ ้าหนั กท่อ ( Hanger and Support )

12.4.1

ทีแ
่ ขวนท่อ (Hangers) ทีร่ องรับท่อ (Saddles) Pipe Rollers

และประกันยึดท่อ (Clamps) ท่อนำ้ าทุกท่อ ตูองมีการรองรับอย่างแข็ง
แรงดังนี้

ท่อทีเ่ ดินตามแนวนอน ใหูใชูทแ
ี่ ขวนท่อแบบ Clevis ชนิด

ปรับไดู ยึดติดกับโครงสรูางอาคารดูวยกูานเหล็ก อย่างมัน
่ คงแต่อาจใชู

Trapeze Hanger แทนไดู ในกรณีทท
ี่ อ
่ เดินขนานกัน หลายท่อ ท่อทีเ่ ดิน
ใกลูระดับพื้นใหูใชู Pipe Stanchions ทีม
่ ี Base Flanges และ Top

Yodes ทีส
่ ามารถปรับระดับไดูหรือจะใชู Roller Supports ตัง้ บนฐาน
คอนกรีต หรือแบบอื่นทีไ่ ดูรับความเห็นชอบจากผูว
้ ่าจูาง ท่อที่เดินใกลู

กำาแพงใหูใชู ทูาวแขนเหล็กกลูา (Steel Bracket) ทีเ่ หมาะสมรองรับท่อ
ทีม
่ ีเสูนผ่าศ้นย์กลางขนาด 1 1/2" หรือเล็กกว่า อาจใชูประกับยึดท่อ

เพียงอันเดียว การแขวนหรือรองรับท่อตูองไม่เกิน 1.50 เมตร จากชิน

ส่วนที่หนัก เช่น ขูอต่อ หรือวาล์ว สำาหรับบริเวณ ท่อแยกทัง้ ตูนท่อ และ
ปลายท่อตูองยึดห่างไม่เกิน 0.9 เมตร ส่วนบริเวณทีห
่ ักเลีย
้ วตูองไม่

มากกว่า 0.3 เมตร ท่อส่วนที่นอกเหนือจากนี้ตอ
ู งรองรับไม่ห่างเกินที่
กำาหนดในตารางขูางล่างนี้
ช่วงท่อ

ขนาดท่อ ( Nominal Size )
มิลลิเมตร ( นิ ว
้ )

ระยะห่างสูงสุดของ
( เมตร )

25 (1) และเล็กกว่า

2.00

32 (1 1/4)

2.00

64

40 (1 1/2)

2.00

50 (2)

2.50

65 (2 1/2)

2.50

75 (3)

100 (4) และใหญ่กว่า

3.00
3.50

ทีแ
่ ขวน หรือรองรับท่อแต่ละอันตูองสามารถปรับระยะในแนวดิ่งไดูไม่

นู อยกว่า 2 นิ้ว
12.4.2

Pipe Hanger ทุกตัวทีอ
่ ย่ใ้ น Chiller Plant Room

จะตูอง

12.4.3

Protection Shields การปูองกันมิใหูเนื้ อฉนวนบริเวณทีแ
่ ขวน

แขวนดูวย Spring Isolator ทุกตัว Min. Static Deflection 1"
ท่อ ถ้กนำ้ าหนักท่อกดทับจนเสียหายผูร้ ับจูางจะตูองใชู Protection
Sheild

ทีท
่ ำาดูวยวัสดุซ่ ึงมีความหนาและความยาวพอเหมาะเพื่อใชูรอง

ระหว่างที่แขวนท่อกับฉนวนโดยตูองนำ ามาขออนุมต
ั ิกอ
่ นเอาไปใชูตด
ิ ตัง้

13.4.4

การรองรับท่อตามแนวดิ่ง ( Vertical Piping Supports)

เดินในแนวดิ่งจะตูองมี

ท่อที่

Guide หรือทีร่ องรับ ณ กึ่งกลางของ Riser

แต่ละชัน
้ โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 5.00 เมตร และจะตูองทำาทีร่ องรับ

เพิม
่ เติมที่ฐานของบริเวณขูอโคูง (Elbow) หรือท่อแยก (Tee) ดูวย Pipe
Stand ในบริเวณทีม
่ ท
ี ่อเดินในแนวดิ่งอย่้ใกลูกน
ั หลายท่ออาจจะใชู Guide
ทีเ่ หมาะสมร่วมกันไดู Guide และ Spacers ตูองทำาดูวยเหล็ก
โครงสรูาง และตรึงยึดใหูอย่ก
้ บ
ั ทีอ
่ ย่างมัน
่ คง

12.4.5

การแขวน ยึดท่อ ตูองคำานึงถึงลักษณะการใชูงาน สถานทีต
่ งั ้ และ

นำ้ าหนักของท่อนำ้ าในท่อรวมทัง้ อุปกรณ์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ บนท่อเป็ นหลักในการ

พิจารณาเลือกชนิด และขนาดของ Hanger และ Support การยึดกับ

คอนกรีตเสริมเหล็กใหูใชู Expansion Bolt หูามใชูปืนยิงตะป้ยึด (Power
Actuated Pin)

65

12.4.6

หูามใชู Sleeve เป็ นตัวรองรับนำ้ าหนักท่อโดยเด็ดขาด

12.4.7

หลังจากการติดตัง้ ระบบท่อทัง้ หมด และเติมนำ้ าเขูาจนเต็มแลูว

ตูองทำาการตรวจสอบและปรับระดับใหูท่ออย่้ในระดับทีถ
่ ก
้ ตูอง

12.5

ปลอกท่อลอดและแผ่นปิ ด ( Sleeve and Escutcheon )

12.5.1

ผู้รบ
ั จูางตูองติดตัง้ ปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพื้น คาน

และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทัง้ ผนังก่ออิฐ ก่อนการติดตัง้ ใหูร่วม
ปรึกษากับผู้คุมงานและวิศวกรโครงสรูาง

12.5.2

ท่อทีต
่ ด
ิ ตัง้ ก่อนทำาผนังหรือหล่อคอนกรีต ตูองสวม Sleeve ไวู

12.5.3

ขนาดภายในของ Sleeve ตูองโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหูุมท่อ

ก่อนเสมอ

ทีล
่ อดผ่านไม่นูอยกว่า 25 มิลลิเมตร

(1 นิ้ว) ปลายทัง้ สองดูานตูองตัด

ขอบเรียบไดูฉากกับผนังและความยาวเท่ากับความหนาของผนัง

13.5.4

ช่องว่างระหว่าง Sleeve กับท่อ และฉนวนทีต
่ ิดตัง้ ภายในอาคาร

ตูองอุดใหูแน่นดูวยฉนวน Mineral Wool แผ่นปิ ด (Escutcheon) ทัง้
สองดูานทำาดูวยแผ่นเหล็กเหนียว

13.5.5

ขนาดของแผ่นปิ ดมีดังนี้

ท่อขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความ
หนาของแผ่นปิ ด 2

เซนติเมตร (4 นิ้ว)

มิลลิเมตร

ความกวูางโดยรอบท่อ 10

ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่น
ปิ ด 3 มิลลิเมตรความกวูางโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว)

12.6

ท่อที่ติดตัง้ ผ่านผนั งออกส่ภ
ู ายนอกอาคาร ( Exterior Wall )

12.6.1

แนว

Sleeve ทำาดูวยแผ่นเหล็กเหนียว มูวน และเชื่อมภายนอกตลอด

ความหนาของแผ่นเหล็กไม่นูอยกว่า 5 มิลลิเมตร ( 3/16 นิ้ว)

หรือท่อเหล็กดำา Standard Weight มี Water Stop เชื่อมติดกับ

Sleeve ตลอดแนว ความหนาของแผ่นเหล็กของ Water Stop ไม่นูอย
66

กว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) และอุดช่องว่างดูวยเชือกปอดิบอัดแน่น และ
สารอุดกันซึม พรูอมแผ่นปิ ดทัง้ สองดูานพรูอมทาสีภายนอกใหูเขูากับสี
ของอาคาร

12.6.2

ท่อทีต
่ ด
ิ ตัง้ ผ่านพื้น และคานคอนกรีตเสริมเหล็ก Sleeve ทำาดูวย

แผ่นเหล็กเหนียว มูวนและเชื่อมตลอดแนว ความหนาของแผ่นเหล็กไม่
นู อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) หรือท่อเหล็กดำา Standard Weight

สำาหรับ Sleeve ทีพ
่ ้น
ื ใหูตด
ิ ตัง้ ยาวส้งพูนพื้นหลังจากแต่งผิวแลูว (Finish
Floor) 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) อุดช่องว่างดูวย Mineral Wool แลูวอุด
ช่องหัว-ทูายดูวย Sealant หรือ Caulking Compound

12.6.3

ท่อทีเ่ ดินผ่านระหว่างอาคารจะตูองทำาการติดตัง้ Expansion Joint

ระหว่างรอยต่อของ อาคาร หรือ ดังที่แสดงในแบบ

12.7 อุปกรณ์ เพื่อการขยายตัว ( Expansion Joints )
12.7.1

ในกรณีทแ
ี่ บบระบุใหูผรู้ ับจูางจัดหาอุปกรณ์เพื่อการขยายตัวของท่อ ที่

เกิดขึ้นเนื่องจาก Offsets หรือ Loops ของท่อทีม
่ ีอย่้ไม่สามารถลดการ
ขยาย หรือหดตัวอย่างไดูผล

ผูร้ ับจูางจะตูองใชู Expansion Joint

ชนิด Axial Bellow Type ทำาดูวย Stainless Steel ซึ่งเหมาะสมที่จะใชู
กับนำ้ าอุณหภ้มิระหว่าง 33 - 350 องศาฟาเรนไฮท์

และสามารถทน

แรงดันขณะใชูงาน ( Operating Pressure )ไดูไม่นูอยกว่า Valve ทีใ่ ชู
ติดตัง้ ส่วนนัน

มีคุณสมบัตล
ิ ดแรงเคูน (Stress) อันเกิดจากการขยาย

หรือหดตัวของท่อไดูทัง้ หมดโดยถือว่านำ้ าทีใ่ นอุณหภ้มิ 95 องศา

ฟาเรนไฮท์เป็ นเกณฑ์การเลือกขนาดทีเ่ หมาะสมตลอดจนการติดตัง้ ตูอง
เป็ นไปตามทีผ
่ ู้ผลิตแนะนำ าเท่านั น

12.7.2

ในกรณีทก
ี่ ารขยายตัวของท่อ จะทำาใหูเกิดการสัน
่ สะเทือนหรือยกตัว

ผู้รบ
ั จูางจะตูองทำาทีแ
่ ขวนท่อแบบใชู สปริงโดยไดูรับการเห็นชอบเรื่องร้ป
แบบจากผูว
้ ่าจูางเสียก่อน

12.8 ความลาดของท่อนำ ้า ( Pipe Pitch )
67

12.8.1

แนวท่อนำ้ าเย็น (Chilled Water Line) แนวท่อที่เดินตูองมีความ

ลาดเล็กนู อยเพียงพอทีจ
่ ะสามารถระบายนำ้ าทิง้ ออกจากระบบไดูเมื่อ

ตูองการ ท่อทีเ่ ป็ น Trap หรือ Loop จะตูองจัดตรียมวาล์วระบายนำ้ าทิง้ ไวู
ทุกแห่ง

12.8.2

แนวท่อระบายนำ้ าทิง้ ของเครื่องเป่ าลมเย็น (Condensate Drain

Line) แนวท่อตูองมีความลาดตามทิศทางการไหลของนำ้ าเล็กนู อยเพียง
พอทีจ
่ ะระบายนำ้ าทิง้ ออกไดูโดยสะดวก

12.8.3

แนวท่อนำ้ าระบายความรูอน (Condenser Water Line) แนวท่อ

ตูองมีความลาดเล็กนู อยเพียงพอทีจ
่ ะสามารถระบายนำ้ าทิง้ จากระบบไดูมท
ี ี่
สำาหรับ Bleed-off ส่วนหนึ่ งที่ไหลกลับเขูา Cooling Tower
อย่างสมำ่าเสมอ

12.8.4
12.9

ออกทิง้

แนวท่อระบายนำ้ าทิง้ (Drainage Piping) ความลาดของแนวท่อ

ควรจะมีความลาด 1 : 50 และตูองไม่นูอยกว่า 1 : 100
การต่อท่อ

12.9.1

ท่อแบบเกลียว ( Threaded Joint )

เกลียวท่อโดยทัว
่ ไปใชูแบบ Parallel Thread เวูนแต่ท่อส่วนที่ระบุ
ใหูสามารถทนความดันเกินกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

( 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ) เกลียวตูองเป็ นแบบ Taper Thread
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 281 หรือ BS 21 : 1973

ปลายท่อทีต
่ ด
ั ทำาเกลียวเสร็จแลูวจะตูองควูานปาดเอาเศษทีต
่ ด
ิ อย่้โดย
รอบทิ้งออกใหูหมด

ใชู Pipe Joint Compound หรือ Teflon Tape พันเฉพาะ
เกลียวตัวผู้

12.9.2

เมื่อขันเกลียวแน่นแลูวเกลียวจะตูองเหลือใหูเห็นไดูไม่

เกิน 2 เกลียวเต็ม

การต่อแบบเชื่อม ( Welded Joint )

คุณสมบัตข
ิ องช่างเชื่อมและวิธก
ี ารเชื่อม การตัดสินว่าช่างเชื่อมผู้ใดมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมตามตูองการหรือไม่จะใชูวิธีด้จากฝี มือเชื่อม ณ

68

สถานทีท
่ ท
ี่ ำางาน หากเห็นว่าฝี มือของช่างคนใดยังตำ่ากว่าเกณฑ์
์ ี่ จะไม่ใหูช่างผูน
มาตรฐานผู้ว่าจูางมีสิทธิท
้ ัน
้ ทำางานต่อไปไดู

Pipe Connection

ท่อทีม
่ ีขนาดเสูนผ่าศ้นย์กลาง 2 นิ้ว และเล็ก

กว่า ตูองใชูตอ
่ แบบเกลียวท่อทีม
่ ีขนาด 2 1/2 นิ้ว และใหญ่กว่า ใหู
ใชูขูอต่อแบบเชื่อมทัง้ หมด ผูร้ ับจูางตูองปฏิบัตต
ิ ามนี้โดยเคร่งครัด
นอกจากจะไดูระบุในแบบเป็ นอย่างอื่น

การลบมุมท่อ (Pipe Beveling) ท่อทุกท่อก่อนที่จะนำ ามาเชื่อมติดกัน
ตูองลบมุมทัง้ สองขูางใหูเรียบรูอย ประมาณ

20 องศา - 40 องศา

ซึ่งอาจทำาโดยใชูเครื่องจักร หรือใชูเปลวไฟตัดท่อขาดก่อน แลูวใชู
ตะไบถ้แต่งขอบใหูเรียบรูอยอีกทีหนึ่ ง

ลวดเชื่อม (Welding Rods) ตูองเหมาะสมกับเนื้ อโลหะทีใ่ ชูเชื่อมตาม
มาตรฐาน AWS

การเชื่อมท่อ (Pipe Welding) ก่อนเชื่อมตูองทำาความสะอาดปลาย

ท่อใหูเรียบรูอยก่อนวางท่อใหูอย่ใ้ นแนวทีต
่ ูองการ แลูวคำ้ายันใหูมัน
่ คง
ดูวยท่อส่วนอื่นๆ ทำาการเชื่อมแตูมยึดเป็ นจุด ๆ (Tack Weld) ก่อน

เชื่อมจริงขณะเชื่อมตูองพยามยามใหูเนื้ อโลหะจากลวดเชื่อม และท่อ
หลอมละลายเป็ นเนื้ อเดียวกันตลอดแนวเชื่อมลึกลงไปถึงผิวภายใน
ของตัวท่อทุกส่วน

การเชื่อมท่อโดยทัว
่ ไปเป็ นแบบ Butt - Welding ใชูวิธีการเชื่อมดูวย

ไฟฟู า (ARC Welding) รอยเชื่อมจะตูองเป็ นไปอย่างสมำ่าเสมอตลอด
12.9.3

แนวเชื่อมใหูโลหะที่นำามาเชื่อมละลายเขูากันไดูอย่างทัว
่ ถึง
การต่อแบบหนู าแปลน (Flanged Joints)

เลือกมาตรฐานขนาดหนู าแปลน และการเจาะร้ใหูเหมาะสมกับ

มาตรฐานท่อ (Out-Side Diameter) ทีเ่ ลือกใชูงาน และหนู าแปลนที่
ติดประกอบมากับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ หนู าแปลนทีใ่ ชูประกอบกับท่อโดย
ทัว
่ ไปจะตูองเป็ นแบบเชื่อม

69

การยึดจับหนู าแปลน จะตูองจัดใหูหนู าสัมผัส (Facing Flange) ไดู

แนวขนานกัน และตัง้ ฉากกับท่อ การเชื่อมหนู าแปลนกับท่อ ใหูเชื่อม
อย่างนู อย 2 รอยทับกัน

สลักเกลียว (Bolt) และนอต (Nut) ทีใ่ ชูกบ
ั หนู าแปลนโดยทัว
่ ไปเป็ น
แบบ Carbon Steel ยกเวูนทีใ่ ชูกบ
ั ระบบท่อชุบสังกะสีจะตูองใชูแบบ

alvanized or Cadmiumplate Bolt and Nut และทีใ่ ชูกบ
ั ระบบท่อฝั ง
ดินจะตูองทำาดูวย Stainless Steel สลักเกลียวจะตูองมีความยาว
พอเหมาะกับการยึดหนู าแปลน เมื่อขันเกลียวต่อแลูวจะตูองมีปลาย
โผล่จากเป็ นเกลียวไม่นูอยกว่า 1/4 ของเสูนผ่าศ้นย์กลางของ
12.9.4

สลักเกลียว

การต่อแบบบัดกรี (Solder Joints)

ปลายท่อทองแดงที่จะนำ ามาต่อเชื่อมจะตูองตัดใหูไดูฉาก ลบเศษคม
ออกใหูหมด ทำาความสะอาดปลายท่อภายนอกและภายใน

ใชูแปรงทา Solder Flux ทีป
่ ลายท่อและ Fitting สรวมต่อท่อแลูว

ทำาการเชื่อมประสาน อุณหภ้มิการเผาและปริมาณ Flux ทีใ่ ชูจะตูอง
เป็ นไปตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะการใชู

Solder แบบ Silver Brazing นำ้ าบัดกรีส่วนเกินจะตูองเช็ดออกใหู
12.9.5

หมดก่อนจะปล่อยใหูเย็นตัวลง

การต่อแบบในนำ้ ายาประสาน (ท่อ ABS.)

นำ้ ายาประสานทีใ่ ชูกบ
ั ท่อแต่ละชนิดตูองเป็ นผลิตภัณฑ์ของท่อยี่หูอนั น

ๆ หรือตามทีผ
่ ู้ผลิตแนะนำ า

ทำาการตัดท่อ ABS. ใหูไดูฉาก และลบมุมปลายท่อใหูไดูขนาด และ
ทำาความสะอาดปลายท่อภายนอกและภายใน

ทำาการวัดระยะสวมต่อของท่อ โดยการทดสอบสวมท่อเขูากับขูอต่อ
แลูวทำาเครื่องหมายไวู

ใชูกระดาษทรายขัดผิวรอบท่อภายนอกท่อบริเวณทีจ
่ ะทำาการสวมกับ
ขูอต่อ

70

ใชูน้ำ าทำาความสะอาด (ABS. Pipe Cleaner) บริเวณทีจ
่ ะต่อท่อเขูา
ดูวยกัน

ใชูน้ำ ายา ABS. Solvent Cement ทาโดยรอบบริเวณทีจ
่ ะต่อเขูาดูวย
กัน ปริมาณการทานำ้ ายาใหูทำาตามคำาแนะนำ าจากผูผ
้ ลิตท่อ


สวมท่อเขูากับขูอต่อทิ้งไวูประมาณ 1 นาที เพื่อรอการแข็งตัว

เช็ดนำ้ ายาทีล
่ น
ู ออกมานอกรอบต่อใหูเรียบรูอย ปูองกันการกัดท่อ
ABS.

71

หมวดที่ 13

วาล์วและอุปกรณ์ ประกอบท่อนำ ้า

13.1 ความต้องการทั่วไป

13.1.1 วาล์วทุกชนิด (ยกเวูน Control Valve) สเทรนเนอร์ และขูอต่ออ่อน ตูอง
มีขนาดเท่ากับท่อนำ้ าทีอ
่ ุปกรณ์ดงั กล่าวติดตัง้ อย่้

3.1.2 วาล์วเปิ ดปิ ด

ซึ่งใชูควบคุมเฉพาะการเปิ ด - ปิ ด (On - Off) นำ้ าเขูาเครื่อง

ปรับอากาศตูองมีขนาดอย่างนู อยเท่ากับท่อนำ้ าทีว
่ าล์วนัน
้ ติดตัง้ อย่้ และตูอง
มีความดันลดของนำ้ าทีต
่ ว
ั วาล์วไม่เกิน 1.5 เมตร (5 ฟุต) ของนำ้ าที่ปริมาณ
การไหลของนำ้ าส้งสุด และจะตูองไม่มีเสียงดัง

13.1.3 โดยทัว
่ ไปวาล์วทีต
่ ิดตัง้ บนท่อนำ้ าในแนวนอน (Horizontal Pipe) ตูองใหู
กูานวาล์วอย่้ในแนวดิ่งเวูนแต่จะมีสาเหตุจำาเป็ นหรืออุปสรรคในการติดตัง้

หรือใชูงาน จึงอนุญาตใหูกาู นวาล์วติดตัง้ อย่ใ้ นแนวเอียงไดู ทัง้ นี้ข้ ึนอย่ก
้ บ

การพิจารณา และอนุมต
ั ิจากผูค
้ ุมงานเป็ นแต่ละกรณีไป

13.1.4 วาล์วทีป
่ ิ ด-เปิ ดขณะใชูงานบ่อย หากสามารถทำาไดู ตูองติดตัง้ ใหูตว
ั วาล์ว
ไม่ส้งกว่า 1.50 เมตรจากพื้น

13.1.5 วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่า ทีต
่ ด
ิ ตัง้ อย่้ส้งเกิน

2.50 เมตรจากพื้นตูองติดตัง้ Chain Wheel และโซ่ ทำาดูวยเหล็กไม่เป็ น
สนิมหูอยลงมาส้งจาก พื้นประมาณ 1.00 เมตร พรูอมที่คลูองโซ่ใน
ตำาแหน่งที่เหมาะสม

131.6วาล์วทุกชนิดจะตูองสามารถทนแรงดันใชูงานไม่นูอยกว่า 150 ปอนด์ต่อตา
รางนิ้วหรือเป็ น Valve Class 125 (200 PSI. W.O.G.)

13.1.7 ผู้รบ
ั จูางจะตูองใส่ปิด-เปิ ดวาล์วตามที่แสดงไวูในแบบและตามตำาแหน่ง
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจไม่แสดงในแบบ

ณ จุดทีท
่ ่อแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากท่อ
Supply หรือ Return Main

ท่อนำ้ าเขูา และออกของเครื่องอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพื่อใหูสามารถ

ถอดยูายเครื่องทำาการซ่อมแซมไดู โดยไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่น
ๆ ทีเ่ หลือของระบบ

72

ขูอต่อเครื่องอุปกรณ์ทซ
ี่ ่ ึงผู้ผลิตระบุไวูว่าวาล์วจะตูองจัดหา "By
Customer"

จุดส้ง และจุดตำ่าในแต่ละวงจรที่ซ่ ึงจะติดตัง้ วาล์วนำ้ าทิ้ง หรือ

Automatic Air Vent พรูอมวาล์วปิ ด-เปิ ด วาล์วทัง้ หมดจะตูองติดตัง้
ใหูแกนหมุน อย่้ในแนวระดับ หรือตำาแหน่งตัง้ ฉาก (ผู้วา่ จูางจะเป็ นผู้
กำาหนดจุดใหูตอนทำาการติดตัง้ )

13.1.8 วาล์วทุกตัวตูองไดูรับการผลิตตามมาตรฐาน ASTM. หรือ BS.

13.1.9 วาล์วแต่ละประเภท ทีใ่ ชูตูองเป็ นยี่หูอใดยี่หูอหนึ่ งเท่านั น
้ ตามรายชื่อผู้
ผลิตซึ่งไดูระบบ ไวูในรายชื่อผลิตภัณฑ์ วาล์วตูองมีแบบและ Class ถ้ก
ตูอง ไดูรับการเห็นชอบและอนุมัตจ
ิ ากผูว
้ า่ จูาง
13.2

Gate Valve

13.2.1 วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working
Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

13.2.2 วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์ว
ทำาดูวย Bronze แบบ Screw Bonnet

13.2.3 วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วทำาดูวย

Cast-Iron, Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and
Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends

13.3

Butterfly Valve

13.3.1 วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working
Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

13.3.2 ใชูกบ
ั ท่อขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า หรือตามที่

กำาหนดในแบบ ตัววาล์ว (Body) เป็ นแบบ Full Lug Type ทำาดูวย
Cast - Iron หรือ Malleable Iron Steel มี Alignment Holes
สำาหรับการยึดหนู าแปลนและมี Elastomer Seat, DISC ทำาดูวย

Stainless Steel, Shaft ทำาดูวย Stainless Steel ออกแบบเป็ นชิน

73

เดียว Valve Seat

ตูองเป็ นแบบที่สามารถถอดเปลีย
่ นใหม่ไดูวาล์ว

ขนาดใหญ่กว่า 150 มม. (6 นิ้ว) ใหูใชูเป็ นชนิด Hand Wheel Gear
Operated
13.4 Globe Valve
13.4.1

วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working

13.4.2

วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)

Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

ตัววาล์วทำาดูวยบรอนซ์ ปลายเป็ นแบบขันเกลียว ลักษณะเกลียวเป็ น
ชนิดมาตรฐาน Renewable Disc Bonnet แบบมีเกลียว

13.4.3

วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วทำา

ดูวยเหล็กปลายเป็ นแบบหนู าแปลน Renewable Bronze Seat And
Disc. Outside Screw And Yoke Bolted Bonnet

13.5

Silent Check Valve

13.5.1

Check Valve

แบบ Non - Slamming Check Valve หรือ Spring
SilenCheck Valve

จะตูองเป็ น
Loaded

ออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน ( Water

Working Pressure ) ไดูไม่นูอยกว่าทีร่ ะบุในขูอ 13.1
13.5.2

วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2

นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ทำาดูวย Bronze หรือ Brass มี Disc
ทำาดูวย Bronze

หรือ Cast Iron และมี Spring ทำาดูวย

Stainless Steel มี Body เป็ นแบบ Wafer หรือแบบ Screwed
Ends

13.5.3

วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2

1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ทำาดูวย Cast-Iron หรือ Steel เป็ น แบบ

Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat ทำาดูวย Buna-N หรือ EPDM
74

Disc และ Stem ทำาดูวย Bronze หรือ Stainless Steel
Spring ทำาดูวย
13.6

Stainless Steel

Balancing Valve

13.6.1

และมี

วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทน

แรงดันใชูงาน (Water Working Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ
13.1

13.6.2

ผู้รบ
ั จูางจะตูองจัดหา และติดตัง้ Balancing Valve ทีท
่ อ
่ นำ้ าออก

จากเครื่องปรับ อากาศทุกชุดและตามท่อแยกเขูา Riser ทัง้ หมด หรือ

ตามทีก
่ ำาหนดในแบบ เพื่อใชูปรับอัตราการไหลของนำ้ าใหูไดูปริมาณตามที่
ตูองการ โดยจะตูองติดตัง้ ร่วมกับ Flow Meter Fitting ชนิด Pilot
Tube หรืออาจจะเลือกใชู Balancing Valve ชนิดที่มี Measuring

Ports ออกแบบมาสำาหรับใชูวัดอัตราการไหลของนำ้ าไดูในตัว ในทัง้ สอง

กรณีผรู้ บ
ั จูางจะตูองจัดหา และส่งมอบ Manometer ชุดทีใ่ ชูวัดและอ่านค่า
อัตราการไหลของนำ้ าเย็น สำาหรับสัญญางานนี้ ใหูกบ
ั เจูาของโครงการดูวย
จำานวน 1 ชุด อาจจะมากกว่า 1 ชุด ในกรณีที่ Balancing Valve ตูองใชู
Manometer ทีแ
่ ตกต่างกันออกไป
13.6.3

Balancing Valve With Flow

Measuring Port และ Manometer จะตูองเลือกใชูตามขนาดท่อที่

แสดงไวูในแบบ และ/หรือเลือกขนาด โดยการคำานวณอัตราการไหล และ
ความดันตก (Pressure Drop) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีความเหมาะ
สมสำาหรับการอ่านค่าอัตราการไหลของนำ้ าในช่วงตามทีต
่ ูองการ

13.6.4

วาล์วขนาด 15 มม. (1/2 นิ้ว)

13.6.5

วาล์วขนาด 65 มม. (2 1/2 นิ้ว)

ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ทำาดูวย Bronze หรือ Bras แบบ Screwed Ends
และใหญ่กว่า ตัววาล์วทำาดูวย Cast Iron และ ปลัก
๊ ทำาดูวย Bronze
หรือ Brass,

Flanged Ends

75

13.6.6

Flow Meter Fitting และ Manometer จะตูองเลือกใชูตามขนาดท่อที่

แสดงไวูในแบบ และเหมาะสำาหรับการอ่านค่าอัตราการไหลของนำ้ าในช่วง
ตามทีต
่ ูองการ

13.7

Automatic Flow Limiting Valve

13.7.1 วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working
Pressure) ไดู ไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

13.7.2 วาล์วขนาด 2" และเล็กกว่า Body จะตูองเป็ นชนิด Y - Type มี
Measuring

Port สำาหรับวัดปริมาณนำ้ า และความดันลด Body เป็ น

Bronze Bonnet และ Ends จะตูองเป็ นชนิดขันเกลียว

Cartridge

และ Spring เป็ น Stainless Steel ทัง้ นี้ตอ
ู งส่งรายละเอียดเพื่อขอ
อนุมัตแ
ิ ละไดูรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน

13.7.3 วาล์วขนาด 2 1/2" ขึ้นไป จะตูองเป็ นชนิด Wafer Type มี
Measuring Port

สำาหรับวัดปริมาณนำ้ า และความดันลด Body จะ

ตูองเป็ น Cast Iron หรือ Ducttile Iron, Cartridge และ Spring

เป็ น Stainless Steel ทัง้ นี้ตูองส่งรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ และไดูรับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน

13.7.4 Automatic Flow Limiting Valve จะตูองสามารถรักษาอัตราการไหล
ไดูคงที่ และความแม่นยำา (Accuracy) + 5 % ในช่วงความดันที่
กำาหนด (Pressure Range)

13.7.5 ผูร้ ับจูางจะตูองทำาการคำานวณเพื่อหาค่าความดันกำาหนด (Pressure
Range) ของวาล์ว
กล่าว
13.8

และเลือกขนาดของ Spring ตามค่าทีเ่ หมาะสมดัง

Water Strainer

13.8.1 สเทรนเนอร์จะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working
Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

76

13.8.2 สเทรนเนอร์ ใชูสำาหรับต่อดูานนำ้ าเขูาเครื่องส้บนำ้ า และที่อ่ ืน ๆ ตามที่

แสดงไวูในแบบตัวสเทรนเนอร์เป็ นแบบ Y-Pattern แผ่นตะแกรงดักผง
ทำาดูวย Stainless Steel สามารถถอดออกลูางไดู โดยไม่ตูองถอด ส
เทรนเนอร์ทัง้ ตัวออกจากระบบท่อนำ้ า

13.8.3 ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัวเรือนทำา
ดูวย Bronze ต่อแบบเกลียว (Threaded Ends)
โตกว่า 1.6 มิลลิเมตร

ร้ตะแกรงไม่

13.8.4 ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัวเรือนทำาดูวย Cast
Iron ต่อ แบบหนู าแปลน (Flanged Ends)

ร้ตะแกรงไม่โตกว่า

3 มิลลิเมตร ทีแ
่ ผ่นปิ ดทูาย ตะแกรงตูองติดตัง้ วาล์วระบายตะกอนทิ้ง

ขนาดไม่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) พรูอมทัง้ มีท่อสัน
้ และฝาปิ ด
(Cap) ปลายท่อทิง้ ไวูดูวย

13.8.5 Strainer ก่อนทางนำ้ าเขูาของเครื่องส้บนำ้ า แผ่นตะแกรงประมาณ 50

ร้/ตารางนิ้ว

13.8.6 Strainer ก่อนทางนำ้ าเขูาเครื่องเป่ าลมเย็น แผ่นตะแกรงประมาณ 150

ร้/ตารางนิ้ว
13.9

Automatic Air Vent

13.9.1 จะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working Pressure)
13.9.2

ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

เป็ นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเขูา 20

มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือตามทีก
่ ำาหนดในแบบ ล้กลอยและส่วน
ประกอบภายในทำาดูวย Stainless Steel

ทุกตัว

13.9.3 การติดตัง้ ใหูใส่ Gate Valve ไวูกอ
่ นถึง Automatic Air Vent Valve

13.10

Flexible Pipe Connection

77

13.10.1

จะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working

Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1

13.10.2

ขูอต่ออ่อน สำาหรับต่อดูานนำ้ าเขูา-ออกจากเครื่องส้บนำ้ า และเครื่อง

ทำานำ้ าเย็น และ อุปกรณ์ทแ
ี่ สดงไวูในแบบ เป็ นแบบ Reinforced
Neoprene Rubber (Below Type Double Sphere)

13.10.3

ขนาดขูอต่ออ่อนตัง้ แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ต่อ

แบบเกลียว ส่วนขนาดตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
ต่อแบบหนู าแปลน

13.10.4

การติดตัง้ แบบต่อดูวยหนู าแปลนตูองมี Guide และ Stopper

เพื่อปูองกันการเสียหายอันเนื่ องมาจาก
มากเกินกำาหนด

13.11

และใหญ่กว่า

การยืดตัวของขูอต่ออ่อน

Differential Pressure Relief Valve

13.11.1

วาล์วจะตูองออกแบบมาใหูทนแรงดันใชูงาน (Water Working

13.11.2

ถูาระบุใหูใชูสำาหรับ Bypass นำ้ าในระบบท่อนำ้ าเย็น จะตูองเป็ น

Pressure) ไดูไม่นูอยกว่าทีก
่ ำาหนดในขูอ 13.1
แบบเป่ าออกโดยตรง

หรือ By Pass ซึ่งสามารถทีจ
่ ะปูองกันไม่ใหู

อุปกรณ์หรือท่อต่าง ๆ มีความดันส้งเกินกว่าทีจ
่ ะรับไดูสามารถปรับความ
ดันแตกต่าง (Differential Pressure) ไดู
13.12

Pressure Gauge

13.12.1

เป็ นแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless Steel

Movement สำาหรับวัดความดันเขูาออกของเครื่อง และอุปกรณ์ทแ
ี่ สดง
ไวูในแบบตัวเรือนทำาดูวย Stainless Steel หนู าปั ทม์กลมเสูนผ่า

ศ้นย์กลางไม่นูอยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลหนู าปั ทม์อย่้ในช่วง
150% ถึง 200% ของความดันทีใ่ ชูงานปกติด Accuracy With-In 1%
ของสเกลบนหนู าปั ทม์ มีอุปกรณ์ปรับค่าทีถ
่ ก
้ ตูองไดู สเกลมีหน่วยอ่าน
78

ค่าเป็ น PSIG หรือมิลลิเมตรปรอท สำาหรับวัดความดันที่ต่าำ กว่า
บรรยากาศ
13.12.2

เกจ์ความดันแต่ละชุดจะตูองมี Shut Off Needle Valve ทำา

13.12.3

เกจ์วัดความดันที่ทางดูานท่อด้ด (Suction Side) ใหูเป็ น

ดูวย BrassSnubber

Compound Gauge

13.12.4

สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU.)

วาล์ว และเกจ์วัดความดันไวูที่ทอ
่ นำ้ าเย็นเขูา-

13.12.5


13.12.6

ตัง้ ติดตัง้

ออกทุกเครื่อง

ตำาแหน่งที่จะตูองติดตัง้ เกจ์วัดความดันมีดังต่อไปนี้

ทางนำ้ าเขูาและนำ้ าออกของเครื่องส้บนำ้ า

ทางนำ้ าเขูาและนำ้ าออกของเครื่องทำานำ้ าเย็น

ทางนำ้ าเขูา และนำ้ าออกของเครื่องเป่ าลมเย็น

Test Pressure Guages เกจ์วัดความดันดังทีก
่ ำาหนดไวูขูางตูน

จะตูองสำารองไวูเป็ นอะไหล่สำาหรับใชูในงานบำารุงรักษา


13.13

เครื่องส้บนำ้ าเย็น

จำานวน

4 ชุด

เครื่องเป่ าลมเย็น

จำานวน

10 ชุด

เครื่องส้บนำ้ าหล่อเย็น

จำานวน

Thermometer

13.13.1

4 ชุด

เทอร์โมมิเตอร์เป็ นแบบหลอดแกูว

ชนิด Adjustable Angle มี

สเกล 23 เซนติเมตร(9 นิ้ว) ติดตัง้ ไวูสำาหรับวัดอุณหภ้มิของนำ้ าทีด
่ ูาน

เขูา-ออกจากเครื่อง และอุปกรณ์ทแ
ี่ สดงไวูในแบบเรือนทำาดูวย Cast

Aluminium กูานวัดอุณหภ้มิ (Stem) ยาวไม่นูอยกว่า 9 เซนติเมตร (3
1/2 นิ้ว) Accurcy Within One Scale Division ของสเกลบนหนู า
ปั ทม์ มีสเกลหนู าปั ทม์ 30-180 องศาฟาเรนไฮท์

13.13.2

เทอร์โมมิเตอร์แต่ละชุดจะตูองติดตัง้ ร่วมกับ Separable Brass

Well โดย Connection

แบบ Swivel Nut หรือแบบ Union, ตัว Well

จะตูองมีความยาวลึกเขูาไปในท่อนำ้ าไดูอย่างนู อย 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
79

สำาหรับการติดตัง้ กับท่อนำ้ าขนาดเล็กกว่าใหูขยายท่อโดยใชูสามตา หรือ

ขูอต่อต่าง ๆ ประกอบในการติดตัง้ ตำาแหน่งทีต
่ ิดตัง้ ใหูอย่้ในระดับสายตา
ส้งประมาณ 1.50 เมตร จากพื้น

13.13.3

สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU.) ตูองติดตัง้

Thermometer Well วูที่ทอ
่ นำ้ าพรูอมทัง้ ติดตัง้ Thermometer ไวูทท
ี่ อ

นำ้ าเขูาออกทุกเครื่อง

13.14

Expansion Tank

13.14.1

เป็ นแบบ Closed Diaphragm Type ตัวถังทำาดูวยเหล็กแลูว

(Steel) ตูองสรูางขึ้นและผ่านการทดสอบตาม ASME Standard โดย

ออกแบบมาใหูใชูงานทีค
่ วามดัน (Working Pressure) ไม่ต่าำ กว่า 125
Psig.

13.14.2

Expansion Tank ละอุปกรณ์ควบคุมจะติดตัง้ ดังระบุในแบบ ซึ่ง

มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

Isolating Valve

Pressure Relief Valve
Pressure Gauge
Strainer

Check Valve

Bypass Valve

2-Way Motorized Valve
Limit Pressure Control
Air purger

Drain Valve

80

หมวดที่ 14

ฉนวนห้ม
ุ ท่อนำ ้า

14.1 ความต้องการทั่วไป
14.1.1

ท่อนำ้ าเย็น ตูอ งไดูรับการทดสอบ

รอยรัว
่ และทาสีกน
ั สนิมอย่างเรียบรูอยก่อนหูุมฉนวน

14.1.2 การหูม
ุ ฉนวนท่อนำ้ าเย็นจะตูองหูุมห่อตลอดแนวท่อ แมูในช่วงที่ท่อเดิน
ลอด ทีส
่ วมสอดท่อตามขูอต่อหนู าแปลน และ วาล์วต่าง ๆ ฉนวนจะตูอง
หูุมใหูแนบติดผิวท่อไม่มีโพรงอากาศขังอย่้

ภายใน

14.1.3 ฉนวนที่ใชูหูุมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีต
่ ่อในระบบท่อนำ้ าเย็นซึ่งอาจจะมีหยดนำ้ าที่

กลัน
่ ตัวจับเกาะ (Cold Surface) ใหูหูุมทับดูวยฉนวน และมีความหนาแบบ
เดียวกับฉนวนหูุมท่อ

14.2

คุณสมบัติของตัวฉนวนท่อนำ ้าเย็น และท่อนำ ้าทิ ้ง

14.2.1 ฉนวนหูุมท่อนำ้ าเย็น และท่อนำ้ าทิ้ง จะตูองใชู Closed Cell Elastomeric
Foam ซึ่งไฟไม่ลาม (Self Extinguishing)

14.2.2 ฉนวนที่ใชูตอ
ู งมีคณ
ุ สมบัติครบถูวนตามตูองการต่อไปนี้

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ก ารนำ า ความรู อ น (Thermal Conductivity) ไม่ เ กิ น
0.26 Btu/hr sq.ft(F/in) ที่อุณ หภ้มิ เ ฉลี่ ย 75°F หรื อ 0.0375 W/M.K

ที่ อุ ณ หภ้ มิ เ ฉลี่ ย 24°C ตามมาตรฐาน ASTM C177 และ BS 874
และ DIN 52616

ค่ า การด้ ด ซึ ม นำ้ า (Water Absorption) ตู อ งมี ค่ า ไม่ เ กิ น 5% โดยนำ้ า
หนัก ตามมาตรฐาน ASTM D1056 และ ASTM C534 Type I

ค่ า การแทรกซึ ม ความชื้ น (Water Vapor Permeability, WVP.)
ตูองมีค่าไม่เกิน 0.10 Perm-Inch ตามมาตรฐาน ASTM E96

ค่าการตูานทานความชื้น (Moisture Resustance) ตูองมีค่ามากกว่า
5,000 ตาม


ASTM E84

มาตรฐาน DIN 52615 และ BS 4370

ค่ า การลามไฟ (Flame Spread) มี ค่ า ไม่ เ กิ น 25 ตามมาตรฐาน

81

ค่ า ปริ ม าณควั น (Smoke Developed)

มีค่าไม่เกิน 50 ตามมาตรฐาน ASTM E84

ความหนาแน่น 4-6 ปอนด์/ลบ.ฟุต

อุณหภ้มใิ ชูงาน -20°C ถึง 105°C หรือ -4°F ถึง 220°F

14.2.3 ขนาดความหนาของฉนวนที่ใชูหูุมท่อขนาดต่าง ๆ จะตูองมีความหนาไม่
นู อยกว่าที่

ของฉนวน

ระบุไวูดังนี้

ขนาดท่อนำ ้าเย็น

ขนาดความหนา

65 มม. (2 1/2 นิ้ว) และเล็กกว่า

32 มม. ( 1 1/4 นิ้ว )

200 มม. (8 นิ้ว) และใหญ่กว่า

50 มม. ( 2 นิ้ว )

80 มม. (3 นิ้ว) - 150 มม. (6 นิ้ว)

ท่อนำ้ าทิง้ ใชูฉนวนหนา

เครื่องส้บนำ้ า และวาล์ว

38 มม. ( 1 1/2 นิ้ว )
13 มม. ( 1/2 นิ้ว )

32 มม. ( 1 1/4 นิ้ว )

14.3 การติดตัง้ ฉนวน

14.3.1 ท่อนำ้ าทุกท่อจะตูองผ่านการทดสอบดูวยการอัดดูวยความดันจนแน่ ใจว่า

ไม่มีรอยรัว
่ ก่อนจึงจะหูุมฉนวน การหูุมฉนวนตูองหูุมใหูทัว
่ ถึงไม่เฉพาะตัว

ท่อ เท่านั ้น แต่ คลุ มตลอดไปถึง หนู าแปลน ขู อ ต่ อ Flexible Connection
ท่ อ ส่ ว นที่ ล อดผ่ า น Sleeve หรื อ Guide และอื่ น ๆ ของระบบดู ว ยการ

ปู องกัน มิ ใ หูน้ำ าหนั ก ท่อ กดทับแผ่ น ฉนวน ณ จุด รองรั บ จนเสี ย หายใหู ใ ชู
ท่ อ นไมู เ นื้ อแข็ ง หรื อ ไมู Cork กลึ ง เป็ นวงแหวนใหู มี เสู น ศ้ น ย์ ก ลาง
ภายนอกเท่ากับท่อที่หูุมฉนวน แลูวนำ า วงแหวนไม่นี้ผ่าปี กรองรับทัง้ ดูาน
บน

และล่ า งของตั ว ท่ อ ณ จุ ด รองรั บ แลู ว ใชู Pressure Sensitive

Vapor Barrier Tape กวู า งไม่ นู อยกว่ า 2.5 นิ้ ว

พั น รอบนอกรั ด ใหู

แน่นอีกทีหนึ่งใหูเลย รอยต่อของท่อนไมูและเนื้ อฉนวนดูวย

14.3.2 ฉนวนที่เลือกใชูอาจเป็ นแบบ Performed Tube หรือแบบ Sheet โดย
เลือกใชูตามความเหมาะสมของความหนาของฉนวนและขนาดท่อ ซึ่งรอย

82

ต่อของฉนวนจะตูองไม่มีรอยพับหรือรอยหักเกิดที่ดูานวงในของฉนวนที่
หูุมรอบท่อนำ้ า และรอยต่อจะตูองไม่ เป็ นรอยบากร้ปตัววี

14.3.3 ก่อนการหูุมฉนวน จะตูองทำาความสะอาดผิวนอกของท่อเป็ นอย่างดี ไม่มี

คราบนำ้ าป้น สะเก็ดวัสดุอ่ ืนจับติดอย่้ที่จะทำาใหูผิวท่อขรุขระ รอยเชื่อมที่เป็ น
คลื่นมากตูองแต่งใหูเรียบ

4.3.4 ใชูกาวตามที่ผู้ผลิตฉนวนชนิ ดนั ้น แนะนำ า ทาตรงรอยต่อของฉนวนติดใหู
สนิ ทไม่มีรอยปริ รอยต่อจะตูองไดูแนวเรียบรูอยไม่เอียง หรือคด ฉนวนที่

หูุมตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ จะตูองทากาวใหูผิวฉนวนติดสัมผัสกับผิวอุปกรณ์ ไม่
ใหูมีโพรงอากาศ

14.3.5 ฉนวนที่หูุมแลูว จะตูองมีค วามตึงพอดีไม่หย่อน หรือตึงจนสังเกตไดูชัด
ฉนวนแบบ Performed Tube ที่ใชู

ถูามีขนาดที่สวมเขูากับตัวท่อค่อน

ขูางหลวม จะตูองทากาวยึดฉนวนใหูติดกับตัวท่อโดยตลอด

14.3.6 ตรงส่วนที่รองรับท่อดูวยที่แขวนท่อใหูใชูยางเนื้ อแข็งที่ข้ ึนร้ปเขูากับท่อ
ประกบต่อกันเขูากับท่อและความหนาเท่ากับฉนวนทีใ่ ชูหูุมตัวท่อและหูุม
ชนดูวยฉนวน Closed Cell Elastomeric Foam โดยรอบ โดยตูอง

รองรับขูางใตูดูวยแผ่นสังกะสีหนาไม่นูอยกว่า 1.5 มม.มูวนเป็ นวงครึ่ง

วงกลมมีความยาวตามแนวท่อยาวกว่า ความยาวของยางรองออกไปขูาง
ละ 3 ซม.

14.3.7 ฉนวนที่เก็บกองไวูไม่ถก
้ วิธี เสียร้ป ฉีกขาด ผิวถลอก หรือสกปรก จะถ้ก

ตัดทิ้งไม่อนุญาตใหูนำามาใชูในการติดตัง้ โดยเด็ดขาด ฉนวนที่หูุมท่อ และ
อุปกรณ์เรียบรูอยแลูว แต่ไดูรับความเสียหายมีรอยถลอก รอยกรีด ฉีกขาด
หลายแห่ง เป็ นเนื้ อทีม
่ ากกว่า 5 % ของพื้นที่ฉนวนส่วนที่ยัง

14.3.8 สภาพดี ใ นบริ เ วณนั ้น ผู้ รั บ จู า งจะตู อ งเปลี่ ย นฉนวนใหู ใ หม่ และจะไม่

อนุญาตใหูทำา การปะซ่อม หรือหูุมฉนวนทับอย่างเด็ดขาด ทัง้ นี้ ใหูข้ ึน อย่้
กับการพิจารณาของผู้คุมงาน

14.3.8 ใหูผู้รับจูางตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าความหนาของฉนวนที่หูุมท่อนำ้ าในกรณีที่

ท่ อ นำ้ าเย็ น เดิ น อย่้ น อกอาคารผ่ า นบริ เ วณที่ มี ค วามชื้ นส้ ง เป็ นพิ เ ศษก่ อ น

83

ทำา การติดตัง้ ถูาฉนวนมี ความหนาไม่เพียงพอใหูผู้รับจูางเลือกฉนวนที่มี
ความหนามากกว่าทีร่ ะบุไวู เพื่อใหูเหมาะสมกับการใชูงาน

14.3.9 ท่อที่หูุมฉนวนที่บริเ วณต่าง ๆดังต่อไปนี้ ใหูหูุมทับดูวยปลอกอล้มิเนี ยม
(Aluminium Jackey)ความหนา 0.5 มม.


ภายนอกอาคาร

ภายในหูองเครื่องทำานำ้ าเย็น

ภายนอกส่วนที่ปรากฎแก่สายตา

84

หมวดที1
่ 5 ระบบส่งลมและอุปกรณ์
15.1

ความต้องการทั่วไป

15.1.1

ท่อลมโดยทัว
่ ไปประกอบขึ้นจากแผ่น เหล็กชุบสังกะสีมีค วามหนา

วิธีการประกอบ และการติดตัง้ ตามทีร่ ะบุไวูในแบบและรายละเอียดส่วนใด

ที่ไม่ไดูระบุไวูในแบบหรือในรายละเอียดจะตูองเป็ นไปตามมาตรฐานของ
SMACNA และ/หรือ ASHRAE

STANDARD

15.1.2

ใหูตรวจสอบขนาด และแนวทางการเดินท่อลมใหูสอดคลูองกับงาน

15.1.3

ขูอโคูงงอตูองเป็ นแบบ Full Radius และมีรัศมีความโคูงที่กลาง

ติดตัง้ ในระบบอื่นๆ และจะตูองการแกูไขเมื่อเกิดปั ญหาขัดแยูง

ท่ อ ไม่ นู อยกว่ า 1.5 เท่ า ของความกวู า งท่ อ ลม ถู า ไม่ ส ามารถทำา ไดู

เนื่ องจากสถานที่ ติ ด ตั ้ง จำา กั ด ใหู ใ ชู ขู อ งอหั ก ฉาก (Mitre Bend) มี
Turning

Vane

ขู อ โคู ง งอของท่ อ ลมกลม (Round Duct) อาจใชู

Round Flexible Duct ขนาดเดียวกันแทนไดู

15.1.4

ท่อลมสี่เ หลี่ยมที่มีดูานใหญ่สุดเกินกว่า 300 มิลลิเ มตร (12 นิ้ ว )

จะตูองทำา Cross- Break และทุกทางแยกของท่อลม (Branch Duct)จะ

ตู อ งติ ด ตั ้ง Splitter Damper หรื อ Opposed Blade Volume Damper
ณ จุดแยกท่อ

15.1.5

ท่ อ ล มที่ จ ะเ ดิ น ท ะ ลุ ผ่ า นพื้ น หรื อกำา แพ งตู อ ง มี ว งก บ (Duct

Sleeve) ทำาดูวยวัสดุไม่ติดไฟ

หรือติดไฟแต่ไม่ลุกลามหนู ากวูางเท่ากับ

ความหนาพื้นหรือกำาแพงและอุดช่องว่างดูวยวัสดุทนไฟพรูอมทัง้ มีกรอบ
ปิ ดทัง้ สองดูาน

15.1.6

ท่อลมที่ไ ม่ไ ดูหูุ ม ฉนวน

และปรากฏแก่สายตาตูอ งทาสีตามราย

15.1.7

ท่อลมที่ต่อกับพัดลม และเครื่ องปรับอากาศ

ละเอียดในหมวด การทาสีปูองกันการผุกร่อนและรหัสสี
(Flexible Duct Connection) ทำา ดู ว ย วั ส ดุ

ตูองใชูขูอต่ออ่อน

Fiber Glass Cloth

เคลือบดูว ย Neoprene ใหู สามารถกัน นำ้ าไดู ความยาวของช่ ว งขู อ ต่ อ
อ่อนประมาณ 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
85

15.1.8

รอยต่ อ ท่ อ ลมตามแนวขวาง

(Transverse Joint) ทั ้ง หมดจะ

ติดไฟเป็ นผลิตภัณฑ์ของ Zestseal

Duct Sealant A-900 รอยต่อท่อ

ตูองอุดตลอดแนวภาย นอก และ/หรือภายในท่อลมดูวยวัสดุอุดชนิ ดไม่
ลมระหว่างท่อลมกลมอ่อนกับท่อลมกลมอ่อน
ทำาการติดตัง้ ตามที่แสดงในแบรายละเอียด

หรือ ท่อลมกลมจะตูอง

หรือใชูอุปกรณ์ขูอต่อท่อลม

ผลิตขึ้นสำาหรับใชูต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจากผู้ผลิตท่อลมกลมอ่อน
และ ติดตัง้ ตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิต

15.1.9

จะตู อ งมี ช่ อ งเปิ ดบริ ก าร (Access Door)

ติ ด ตั ้ง ที่ ดู า นขู า ง

หรือดูานใตูทอ
่ ลมขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร X 300 มิลลิเมตร (12 X

12 นิ้ ว ) ตำา แหน่ งตามความเหมาะสมสำา หรับเปิ ดบริก าร Fire Damper
ทุกชุด Splitter Damper และ Volume Damper ทีม
่ ีขนาดในโตกว่า
0.1 ตารางเมตร ทุ ก ชุ ด Access Door

จะตู อ งเป็ นแบบบานพั บ

(Hinge) มี Sash Lock อย่า งนู อยสองตั ว มี ข อบเป็ นร้ ป หนู าแปลน
และมี ป ระเด็ น Neoprene

ติ ด ที่ ข อบโดยรอบกั น อากาศรั ่ว และ

Access Door ที่ ติ ด ตั ้ ง บ น ท่ อล ม ที่ มี ฉ น ว น หูุ ม ตู อ ง ท าเ ป็ น 2 ชั ้ น
ระหว่างชัน
้ บุดูวยฉนวนกันความรูอน ชนิดเดียวกันทีใ่ ชูหูุมท่อลม

15.1.10

ผู้รับจูางตูองเป็ นผู้กำา หนดขนาด และตำา แหน่ งของช่องเปิ ดบนฝู า

เพื่อการตรวจซ่อม และบริการท่อลม ท่อนำ้ า เครื่ องและอุปกรณ์ต่าง ๆ
เสนอขออนุมัติต่อสถาปนิกก่อนการทำาฝู า
อย่ใ้ นความรับผิดชอบของผู้รับจูาง

15.1.11

ค่าใชูจ่ายในการทำาช่องเปิ ดใหู

สกร้ (Screw) สลั ก เกลี ย ว (Bolt) นุ อต (Nut) และหมุ ด ยำ้ า

(Rivet) ที่ใ ชู กั บ งานท่ อ ลมจะตู อ งทำา ดู ว ยวั ส ดุ ป ลอดสนิ ม หรื อ ชุ บ ดู ว ย
สังกะสีหรือแคตเมี่ยม

15.1.12

ลม

ช่ อ งสำา หรั บ สอดเครื่ อ งมื อ วั ด (Instrument Insert Holes) ท่ อ
หรือ Plenum ส่ว นใดที่ติดตั ง้ Pitot tubes หรือ เครื่ อ งมื อ วั ด

อย่างอื่นไวูเพื่อใหูทราบการไหลของ อากาศ

และ Balance ระบบลมนัน

ตูองทำาช่องขนาดพอเหมาะไวูตามแต่จะกำาหนดหรือความจำา เป็ น ช่องดัง
กล่าวตูองหูุมปิ ดดูวยฉนวน และทำาเครื่องหมายไวูใหูเห็นไดู เด่นชัด
86

15.1.13

ท่อลมระบายควันจากครัว วัสดุที่ใชูทำา ท่อลม ตูองเป็ นแผ่นเหล็ก

ดำา หนาไม่นู อยกว่า 2 มิลลิเ มตร และเชื่ อมท่อลมดูวยเครื่ องเชื่ อ มไฟฟู า
และหูุ ม ดู ว ย Calcium silicate insulation 40 mm. Thick density 60
KG. / CU.M หรือฉนวนกัน
้ ควานรูอนผลิตภัณฑ์ของ Rockwool ความ
ห น า 2 นิ้ ว โ ด ย มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ไ ม่ นู อ ยก ว่ า 80 กก. ต่ อ ลบ.ม .
(KG/CU.M)
15.2

วัสดุท่อลม

15.2.1 ท่อลมไม่ว่าจะเป็ นท่อกลม

หรือท่อร้ปสี่เหลี่ยม

ประกอบขึ้นจาก

แผ่น เหล็ก เรียบอาบสังกะสี ปริ มาณสั งกะสีที่ อาบไม่ นู อยกว่า 300 กรัม
ต่อตารางเมตร (0.06 ปอนด์ ต่อตารางฟุต) ต่อรอยพับที่ทำาใหูสังกะสีที่
อาบไวูแตกหลุดจะตูองทาทับดูวย Zinc Chromate และทาสีภายนอก

15.2.2 แผ่น โลหะ (Sheet Metal) ท่อลมตูองประกอบขึ้น จากแผ่นเหล็กอาบ
สังกะสี หรือ แผ่นอล้มินัมเท่านั ้น ความหนาของแผ่นโลหะ
ของสังกะสีที่ใชูชุบ ขนาด

นำ้ าหนั ก

และระยะห่างของเหล็กเสริมความแข็งแรง

ของท่อลมตูองเป็ นไปตามที่ระบุในแบบโดยเคร่งครัด

การเสริมความ

แข็งแรงเป็ นพิเศษอาจจำาเป็ นขึ้นอย่้ลักษณะการแขวน และ รองรับท่อลม
ความหนาของแผ่นโลหะขึ้นอย่ก
้ บ
ั ความกวูางของท่อลมดังต่อไปนี้
Largest Dimension

US Gauge

12" AND LESS
13" TO

30"

55" TO

84"

31" TO

NO. 26
NO. 24

54"

NO. 20

85" AND ABOVE
15.2.3

NO. 22

NO. 18

ท่ อ ลมแบบกลมชนิ ด Flexible Duct จะตู อ งทำา ดู ว ยวั ส ดุ อ ล้ มิ

เนี ยมยึ ด โดยวิ ธี ท างกล

แบบ

สำาเร็จร้ปจากโรงงานผู้ผลิตท่อลมกลม
87

Triple Lock Seam ประกอบ
สามารถ

ทนความดันลมไดูไม่

นู อยกว่ า 5 Kpa ( 20" WG ) และทนความรู อ นไดู ถึ ง 120 องศา
เซลเซียส ( 250 องศาฟาเรนไฮต์ )
15.3

การแขวนยึดท่อลม

15.3.1

การแขวนยึดท่ อลมใหูใ ชูข นาดเหล็ก แขวน (Hanger Rod) และ

เหล็กรอง (Support) ตามทีร่ ะบุไวูในแบบ การแขวนยึดท่อลมหูามใชูลวด
ในการแขวนยึดท่อโดยเด็ดขาด

15.3.2

โครงเหล็กต่าง ๆ ที่ใชูในการยึดแขวนท่อลม เหล็กเสริมคอนกรีต,

Insert, Expansion

Bolt และอื่น ๆ ทีใ่ ชูถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงานติดตัง้

ระบบท่อลม
15.3.3

และใหูทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีปูองกันการผุ

ร่

ที่รองรับท่อลม (Duct Supports)

แนวนอน

หั

สี

การรองรับท่อลมที่เดินตาม

และมีขนาดเล็กกว่า 54 นิ้ว จะตูองห่างไม่เกินช่วงละ 8 ฟุต

ส่วนท่อลมที่มีขนาดใหญ่กว่านั น
้ ตูองรองรับทุก 4 ฟุต ท่อกิ่งที่เลีย
้ วแยก

ออกมา ตูองรองรับในลักษณะที่ใหูน้ำ าหนักท่อกระจายไปทัว
่ ทุกส่วนอย่าง
สมำ่าเสมอ

15.3.4

ทีร่ องรับท่อทุกอันตูองทาสี

Duct Sleeves

หรือหลังคา

หรือ อย่างอื่นตามทีก
่ ำาหนด

ท่อลมส่วนใดที่ระบุใหูเดินผ่านพื้นเพดาน ผนั ง

จะ ตูองเดินเฉพาะในช่องที่เจาะเตรียมไวูใหูเท่านัน
้ ผูร้ ับจูาง

ตู อ งใชู เ หล็ ก แผ่ น อาบสั ง กะสี หนาไม่ นู อยกว่ า 20 USG ทำา เป็ น
Sleeve

ใหูใหญ่กว่าขนาดท่อที่หูุมฉนวนแลูว 1 นิ้ว

โดยรอบฝั งไวูใน

ช่อง เมื่ อเดิ น ท่อลมผ่านเสร็ จแลูว จึง ใชู แผ่น (Flashing)
15.4

เหลือใหูแลด้เรียบรูอย

ปิ ดช่อ งว่า งที่

Damper

15.4.1

Splitter Damper จะตูองทำาขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ

ตัวใบทำา ดู วยแผ่น สังกะสี ขนาดความหนาตามเบอร์ เ กจ์ห นากว่ าท่อ ลม
ช่วงนั ้นอีกสองเบอร์ ความยาวของตัวใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลมที่
แยกออกมา

กูา นเป็ นทองเหลื อ งหรื อ เหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี (Push Rod)

ขนาดเสูนผ่าศ้นย์กลางไม่นูอยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)
88

15.4.2

Volume Damper

เป็ นแบบใบเดี่ ย ว (Single Blade) หรื อ

หลายใบ (Multiple Blade) โดยใบปรับแต่ละใบของ Multiple Blade
จะตูองมีความกวูางไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ ว) ความยาวใบเต็มตาม
ความกวู า งของท่ อ ลม แต่ ไ ม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ เ มตร (40 นิ้ ว ) ส่ ว นใบ
ปรับใบเดี่ยวกวูางไดูถึง 350 มิลลิเ มตร (14 นิ้ ว ) ลักษณะใบเป็ นแบบ
Balance Type
มิลลิเมตร

ตั ว ใบประกอบขึ้ น จากแผ่ น สั ง กะสี ไ ม่ นู อยกว่ า 1.5

ขอบใบพับรอย (Hemmed) เป็ นแบบ Inter-locking Edge

แกนปรับใบ (Damper Rod) จะตูองมีปลายดูานหนึ่ งเป็ นหัวจตุรัสยึด
ท ะ ลุ ตั ว

ถั ง ส อ ด ผ่ า น

Bearing Plate ช นิ ด ที่ เ ป็ น Lever Type

Locking Device แกนใบพัดจะตู องมี Nylon Bushing หรือ Bronze
Bearing Sleeve รองรั บ Damper ชนิ ดที่ มี ห ลายใบ
เป็ นแบบ Opposed Blade หรือ Gang Operated
15.4.3

จะตู อ งจั ด ใบ

Fire Damper จะตู อ งทำา ขึ้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง แสดงในแบบที่

แนวกำา แพงชาฟท์ ต่ า ง ๆ ต่ อ กั บ ท่ อ ลมที่ เ ดิ น ทะลุ ผ่ า น รวมทั ้ ง ที่ พ้ ื น

คอนกรีตที่ท่อลมทะลุผ่านทุก ๆ จุ ด ไม่ ว่า จะมี ร ะบุ แ สดงตำา แหน่ ง ไวู ใน
แบบหรื อ ไม่ ก็ ต ามตั ว เรื อ น (Casing) ทำา ดู ว ยเหล็ก แผ่ น ความหนาไม่
นู อยกว่า 3 มิลลิเมตร ทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีปูองกันการผุ

กร่อนและรหัสสี ใบทำาดูวยเหล็ก แผ่นความหนาไม่นูอยกว่า 2 มิลลิเมตร,
Fusible Link

ของ Fire Damper

เป็ นชนิ ดหลอดละลายที่อุณหภ้มิ

71 องศาเซลเซียส (160 องศาฟาเรนไฮต์)
15.5

หน้ ากากลม

15.5.1

หนู ากากลมที่ติดตัง้ ภายในอาคารทุกอันตูองมีปะเก็นแบบไม่ติดไฟ

หรือติดไฟแต่ไม่ลุกลามรองรอบดูานหลังปี กเพื่อปูองกัน ลมรั ว
่ การติดตัง้
ตูองแนบสนิทกับผนังหรือฝู าเพดาน

15.5.2 หากไม่ ไ ดู ร ะบุ ไ วู เ ป็ นอย่ า งอื่ น หนู ากากลมตู อ งมี สี แ บบ Natural
Anodized ส่วนหนู ากากที่ติดตัง้ ภายนอกอาคาร ใหูทาสีขาวหรือสีอ่ ืนที่ผู้
คุมงานกำาหนดในภายหลัง

89

15.5.3 หั วจ่ ายลมแบบ Ceiling Diffuser

ไม่ว่ าจะเป็ นแบบกลม หรื อ แบบ

จ่ายลมไดูตัง้ แต่ 1 ถึง 4 ทิศทางตามที่ร ะบุ ในแบบ ทำา ดูวย Extruded

Aluminum, Removable Cores ติ ด ตั ้ ง แน บฝู าเ พ ดาน แบ บ Flush
Mount หรื อ กู า นขอบ หนู ากากเป็ นแบบยก ขอบส้ ง ใหู ติ ด ตั ้ง เป็ น

Surface Mount Opposed Blade Volume Damper ทุ ก หั ว จ่ า ย

และมีกูานปรับ ปริมาณลมสามารถปรับแต่งไดูโ ดยไม่ตูองถอดหนู ากาก
ออก

15.5.4 ห นู า ก า ก ล ม แ บ บ

Supply

Air

Register ทำา ดู ว ย

Extruded

Aluminum มีใบปรับทิศ ทางการจ่ายลมไดูทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน

(Double Deflection) โดยใบปรับวางซูอนกัน และสามารถปรับทิศทาง
ของแต่ละใบไดูโดยอิสระ ใบปรับดูานหนู าติดตัง้ ในแนวนอน ส่วนดูานหลัง
ติดตัง้ ในแนวตัง้

จะตูองมี Opposed Blade Volume Damper

ติด

ตัง้ ดูานหลังหนู ากากสามารถปรับแต่งปริมาณไดูโดยไม่ตูองถอดหนู ากาก
ออก

15.5.5 หัวจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser ทำาดูวย Extrude Aluminium
มีช่องจ่ายลมช่องเดียวหรือหลายช่องพรูอมกล่องลม (Air Plenum) ตามที่

ระบุในแบบช่องจ่ายลมแต่ละช่องตูองมีขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ( 3/4
นิ้ว )

15.5.6

ห นู า ก า ก ล ม ก ลั บ

(Return Air Grill) ทำา ดู ว ย Extruded

Aluminum มีใบยึ ดติดแน่ น กับหนู ากากในแนวนอน ทำา มุ มประมาณ 45
องศา

15.5.7 หนู ากากลมกลับแบบ Transfer
ถูาติดตัง้ บนผนังหนาตูองมี

มีลักษณะเหมือนกับหนู ากากลมกลับ

หนู ากากติดตัง้ สองดูานของผนัง

15.5.8 หนู ากากลมบริสุทธิ ์ (Fresh Air Grille) ลัก ษณะเหมือ นกับ หนู ากากลม
กลั บ พรู อ มทั ้ง มี Opposed

Blade

Volume Damper และตาข่ า ย

กันแมลง ติดตัง้ ดูานหลังหนู ากากสามารถปรับแต่งปริมาณลมไดูโดยไม่
ถอดหนู ากากออก

90

15.5.9 Outside Air Louver ทำา ดู ว ย Extruded Aluminum มี ใ บยึ ด ติ ด

แน่ นกับโครงแนวนอน ทำามุมประมาณ 45 องศา ปลายใบทัง้ ดูานในและ
ดูานนอกหักมุมปูองกันฝนสาด ความหนาของของโครงจะตูองไม่นูอยกว่า

100 มิลลิเมตร (4 นิ้ ว) ดูานในบุดูวยตาข่ายอล้มิเนี ยมหรือเหล็กปลอด
สนิ ม มีขนาดร้ตาข่ายไม่โตกว่า 5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิ้ ว) และ

ตาข่ายกันแมลงสามารถถอดลูางไดู ช่องว่างระหว่างโครงกับผนั งอาคาร
อุดดูวยสารกันนำ้ าทัง้ สองดูาน

15.5.10

หนู ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลัก ษณะเหมื อ น

กับหนู ากากลมกลับหนู ากากลมระบายอากาศที่ติดตัง้ อย่้ทางดูานด้ดของ

พั ด ลมระบายอากาศทุ ก ชุ ด ตู อ งมี Opposed Blade Volume Damper
ดูวย
15.6

อุปกรณ์ ลดเสียง (Sound Attenuator)

15.6.1

หากตูองมีการติดตัง้ อุปกรณ์ลดเสียงอุปกรณ์ลดเสียง จะตูองมี

โครงสรูางตามที่แสดงไวู ในแบบและรายละเอียด ความเร็วลมที่ผ่าน
อุปกรณ์ลดเสียงตูองไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (1,970 ฟุตต่อนาที)

15.6.2

กล่อง (CASING)

ของอุปกรณ์ลดเสียงพับทำาขึ้นจากแผ่น

เหล็กอาบสังกะสี ขนาดความหนาใชูเบอร์เกจ์เดียวกันกับท่อลมทีต
่ ่ออย่้
ดูวยกัน แต่จะไม่บางกว่า 0.7 มิลลิเมตร

15.6.3

วัสดุด้ดกลืนเสียง

เป็ นวัสดุพวกใยแกูว

ผิวของวัสดุด้ดกลืน

เสียงที่อย่้ในทางผ่านของลม (Air Flow Passage) จะตูองเคลือบฝั ง

ดูวย Neoprene และมีตาข่ายอล้มิเนียม หรือเหล็กชุบสังกะสีเป็ นตาราง
ขนาดประมาณ 8 x 8 มม. ปิ ดพับ

15.6.4

วัสดุดูวยเสียง ตูองมีค่าการลดเสียง (Dynamic Insertion Loss) ที่

ความเร็วลม 10 เมตรต่อวินาที (1970 FPM.) ตามความถี่ของเสียง ดังนี้
ความยาว (มม.) 63Hz
2000Hz
600

4000Hz
5

6

125Hz

250Hz 500Hz 1000Hz

16

22

8000Hz
10

91

22

18

10

900

7

9

15

24

34

33

28

15

1500

7

17

20

36

43

47

43

33

1200

15.7

7

13

18

30

39

40

36

24

ฉนวนบุภายในท่อลม ( Duct Liner )

15.7.1 ท่อส่งลมเย็น และลมกลับทีต
่ ิดตัง้ ผ่านหูองหรือโถงที่ไม่มีฝูา และ/หรือใตู
ฝู าตามทีร่ ะบุไวูในแบบใหูบุดูวยฉนวนไวูภายในพื้นทีห
่ นู าตัดของท่อลม

ส่วนที่บุฉนวนภายใน ตูองไม่เล็กกว่าพื้นทีห
่ นู าตัดของท่อลม ส่วนที่หูุม
ฉนวนภายนอกทีม
่ ีขนาดท่อลมเท่ากัน

15.7.2 ฉนวนทำาดูวยไฟเบอร์กลาสอย่างแข็ง (Regid Board) ความหนาแน่นไม่
นู อยกว่า 48 กิโลกรัมต่อล้กบาศก์เมตร (3 ปอนด์ต่อล้กบาศก์ฟต
ุ ) ความ

หนาไม่นูอยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือตามทีร่ ะบุในแบบ โดยปิ ดทับ
หนู าดูานสัมผัสดูวยอล้มิฟอยล์แบบมีร้พรุน (Perforated Aluminium
Foil)

15.7.3 ฉนวนตูองยึดแน่นติดกับท่อลมดูวยกาวชนิดไม่ติดไฟเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
Neo-Bond

Pl1 หรือหมุดยึด (Pin) รอยต่ออุดดูวยกาวชนิดไม่ติดไฟ

เป็ นผลิตภัณฑ์ของ Neo-Bond Sp-50 ช่วงหัว-ทูาย ยึดดูวยกรอบ
สังกะสีเบอร์เกจ์เดียวกับท่อลม

92

หมวดที่ 16
16.1

ฉนวนห้ม
ุ ท่อลม

ความต้องการทั่วไป

16.1.1
16.1.2

ท่อลมตูองไดูรับการปิ ดรอยต่อท่อลมใหูเรียบรูอยก่อนทำาการหูุมฉนวน
การหูม
ุ ฉนวนตูองหูุมติดตลอดตัวท่อลม

16.2 ฉนวนห้ม
ุ ท่อลม
16.2.1

แผ่นฉนวน ตูองเป็ นสารอนินทรียท
์ ำาขึ้นจากใยแกูว (Fiberglass) มี

ลักษณะเป็ นเสูนใยยาวละเอียด

จำานวนมากประสานยึดติดกันดูวย Thermosetting Resin มีน้ำ าหนักเบา
คุณสมบัตก
ิ น
ั ไฟเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84


75°F

Flame Spread

Smoke Developed

เป็ นดังนี้

ตูองไม่เกิน 25
ตูองไม่เกิน 50

์ ารนำ าความรูอน (Thermal Conductivity) ทีอ
ค่าสัมประสิทธิก
่ ุณหภ้มิเฉลี่ย
ตูองไม่มากกว่า

16.2.2

0.28 Btuh-in/sq.ft °F

การหูม
ุ ฉนวนภายนอกท่อลม ฉนวนทีใ่ ชูเป็ นแผ่นใยแกูวชนิดอ่อน

(Flexible Type) มีความหนา

และความหนาแน่นเพียงพอทีจ
่ ะไม่ใหูเกิด

Condensation ไดู และตูองไม่นูอยกว่า 1" และ 1.5 ปอนด์/ลบ.ฟุต

ตามลำาดับ ปะทับหลังดูวยแผ่นกระดาษ Kraft ซึ่งมีผิวดูานนอกเป็ นอล้มิ
เนียมฟอยด์ชนิดทนไฟไดู ทำาหนู าทีเ่ ป็ น Vapor Barrier การยึดแผ่น

ฉนวนใหูตด
ิ กับท่อลมใหูใชูกาวชนิดไม่ติดไฟทาลงบนตัวท่อใหูทัว
่ แลูวนำ า

แผ่นใยแกูวไปหูุมทับ พยายามใหูรอยต่อของแผ่นฉนวนชนแนบสนิทกัน
โดยใหูรอยต่อตามยาวอย่้ทางดูานบน ของท่อปิ ดทับรอยต่อทัง้ หมดดูวย

Pressure Sensitive Vapor Barrier Aluminum Tape กวูางไม่นูอย
กว่า 2.5 นิ้วรัดใหูตึง เพื่อใหูแน่ใจว่าสามารถยึดแผ่นฉนวนไดูแน่นทัง้

สองขูาง สำาหรับท่อลมทีม
่ ีมิติใดมิติหนึ่ งเกินกว่า 24" ใหูใชูแถบพลาสติก
พรูอมปลอกรัดกวูางไม่นูอยกว่า 1/2" รัด
0.5 เมตร

93

รอบอีกทีหนึ่ งทุก ๆ ระยะ

16.2.3

การหูม
ุ ฉนวนภายในท่อลม ฉนวนที่ใชูเป็ นใยแกูวชนิดอ่อน

(Flexible Type) มีความหนาและความหนาแน่นเช่นเดียวกับฉนวนที่ใชู

หูุมภายนอกท่อลม ปิ ดทับดูวยแผ่นอล้มิเนียมฟอยด์ชนิดทนไฟไดูและมีร้
พรุน (Perforated Aluminium Foil)

16.2.4

ในกรณีทใี่ นแบบระบุใหูใชูฉนวนยางบุภายในท่อลม ใหูใชูฉนวนที่มี

คุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับฉนวนหูุมท่อ

นำ้ าเย็นตามทีร่ ะบุในบทที่ 15
16.3

การห้ม
ุ ฉนวนท่อลม

16.3.1

ท่อส่งลมเย็นทัง้ หมด จะตูองหูุมดูวยฉนวนใยแกูว ท่อลมกลับทีเ่ ดิน

อย่ใ้ นช่องลมกลับ

(Return Air Chamber) ซึ่งอย่้เหนือฝู า

หรือในหูองเครื่องไม่ตูองหูุมฉนวน ส่วนท่อลมกลับทีเ่ ดินเหนือฝู าเพดาน

และในหูองเครื่องที่ไม่ไดูใชูเป็ น Return Air Champer จะตูองหูุมฉนวน

์ อ
เหมือนท่อส่งลมเย็น ท่อลมสำาหรับอากาศบริสท
ุ ธิก
่ นเขูาคอยล์เย็น และ
ท่อลมสำาหรับระบายอากาศทัว
่ ๆ ไป ไม่ตอ
ู งหูุมฉนวนแต่ท่อลมสำาหรับ

ระบายอากาศทีด
่ ้ดลมจากหูองปรับอากาศ ตูองหูุมฉนวนเหมือนท่อส่งลม
เย็น ยกเวูนทีเ่ ดินในช่องลมกลับ

16.3.2

ก่อนทีจ
่ ะหูุมฉนวนเขูากับท่อลม จะตูองอุดตามตะเข็บ และทาพื้นผิว

ภายนอกท่อลมทัง้ หมดใหูทัว
่ เสียก่อน ดูวยกาวชนิดไม่ตด
ิ ไฟเป็ น

ผลิตภัณฑ์ของ Neo-Bone Pl1 ตรงรอยต่อของฉนวนจะตูองคาดทับ

ดูวยเทปอล้มิเนียมชนิดมีกาวในตัว ขนาดกวูางไม่นูอยกว่า 65 มิลลิเมตร
(2 1/2 นิ้ว) คาดรัดดูวยสายรัดอล้มิเนียม หรือพลาสติกขนาดความกวูาง
10 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร รัดรอบฉนวนใยแกูวทีห
่ ูุมท่อลม ทุก ๆ
ระยะ 1.2 เมตร ปูองกันไม่ใหูฉนวนใตูทอ
่ ลมตกแอ่นลง การคาดแถบ

สายรัด จะตูองทำาทันทีหลังจากการหูม
ุ ฉนวน และจะตูองหาวิธีปูองกันตรง
มุมต่อไม่ใหูสายรัดปาด Aluminium Foil ของฉนวน จนฉีกขาดส่วน
ถลอกฉีกขาดของ Aluminium Foil จะตูองปิ ดซ่อมดูวย Acrylic
Aluminium Tape

94

16.3.3

ทุก ๆ จุดที่แขวนรองรับท่อลมจะตูองใชูยิบซัม
่ บอร์ดขนาดกวูาง

15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) หนา 6 มิลลิเมตร รองรับใตูท่อลมเพื่อปูองกันไม่
ใหูฉนวนไดูรับความเสียหาย หรือถ้กกดแบนจากการแขวน

95

หมวดที่ 17
17.1

ระบบไฟฟ้ า (Electrical System)

ข้อกำาหนดทั่วไป

17.1.1 ระบบไฟฟู าทัง้ หมดตูองสอดคลูองกับระบบของการไฟฟู าฯ ขอบเขตผู้รบ

จูางตูองติดตัง้ ระบบไฟฟู าทัง้ หมดที่แสดงในแบบ และทีก
่ ำาหนดในราย
ละเอียดนี้

17.1.2

ระบบไฟฟู าเป็ นแบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V., 50 Hz. Y -

17.1.3

ระบบสีของสายไฟ และบัสบาร์ใหูเป็ นดังนี้

Connection System Solid Ground

สายเฟส เอ

สีดำา

สายเฟส ซี

สีน้ำ าเงิน

สายเฟส บี

สายศ้นย์ N

สายดิน GND.

สีแดง

สีขาว หรือ เทา

สีเขียว หรือเขียวคาดเหลือง

สายไฟทีผ
่ ลิตเพียงสีเดียวใหูทาสี หรือพันเทปทัง้ สองขูางของสาย
ดูวยสีทก
ี่ ำาหนดใหู รวมทัง้ ในทีท
่ ม
ี่ ีการต่อสายและต่อเขูาขัว
้ ของ

อุปกรณ์ไฟฟู า สำาหรับบัสบาร์ใหูทาสีหรือติดเทปสีตามระบบสีดังกล่าว
17.2

แผงสวิตช์ไฟฟ้ าแรงตำ่า

17.2.1 ทัว
่ ไป แผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่า ผลิตตามมาตรฐาน VDE IEC หรือ TIS
ตูโ้ ลหะเป็ นชนิด Dead-Front Modular Type of Standard Design และ
เป็ นแบบทีก
่ ารไฟฟู าฯเห็นชอบ และอนุมต
ั ิใหูใชู

17.2.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ แผงสวิตช์แรงตำ่าและอุปกรณ์

ประกอบการติดตัง้ ตามทีไ่ ดูแสดงไวูในแบบ และระบุในขูอกำาหนดนี้ทก

ประการ

17.2.3

ความตูองการทางดูานเทคนิค

พิกด
ั แผงสวิตช์ตอ
ู งมีคณ
ุ สมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้

96

50 Hz

-

แรงดันระบบ

3 เฟส 4 สาย 380/220V,

-

Insulation Level

600 โวลต์

-

กระแสลัดวงจร

ตามทีไ่ ดูแสดงไวูในแบบ

-

กระแสต่อเนื่ อง

รายละเอียดทางดูานการออกแบบและการสรูาง

-

ตามทีไ่ ดูแสดงไวูในแบบ

ตัวตูเ้ ป็ นชนิดวางตัง้ กับพื้น หรือติดบนผนังตามทีร่ ะบุในแบบ

ประกอบจากแผ่นเหล็ก หนาไม่นูอยกว่า 2 มม. ในกรณีทเี่ ป็ นตู้

ตัง้ กับพื้นโครงตูท
้ ำาดูวยเหล็กฉากเชื่อมติดกัน หนาไม่นูอยกว่า 3
มม. หรือใชูเหล็กฉากยึดติดกันดูวยสลักเกลียวและแปูนเกลียว

ตูท
้ ต
ี่ งั ้ ชิดกันตูองมีแผ่นโลหะกัน
้ แยกจากกัน และตูต
้ ูองยึดถึงกัน
-

-

-

ดูวยสลักและแปูนเกลียว

ตัวตู้ โครงตู้และส่วนที่เป็ นเหล็ก ตูองผ่านกรรมวิธีปูองกันสนิม

เช่น ชุบฟอสเฟต หรือสังกะสี เป็ นตูน สำาหรับการพ่นสีภายนอก
ใหูใชูสีเทาอ่อน

ใหูมก
ี ารบริการและบำารุงรักษาอุปกรณ์แรงตำ่าจากดูานหนู าของตู้

โดยมีประต้เปิ ดจากดูานหนู า โดยใชูบานพับชนิดซ่อน ซึ่งเปิ ดปิ ด
โดยใชูกญ
ุ แจหกเหลีย
่ มไข

ตัวตูต
้ ูองมีความแข็งแรงพอไม่บิดตัวขณะใชูงาน และในขณะ

ลัดวงจร พรูอมทัง้ มีการระบายความรูอนที่ดี โดยใหูเจาะร้ระบาย
อากาศ (Drip-proof) ซึ่งมีมุงลวดติดดูานในทีฝ
่ าปิ ดช่วงล่างดูาน

ของระบบ
ดินทีโ่ ครงตู้

-

หนู าและทีฝ
่ าปิ ดช่วงบนดูานหลัง

ตัวตูต
้ ูองติด Mimic Diagram แสดง Single Line Diagram

-

ฝาตูท
้ ก
ุ ดูานตูองมีสายดินทำาดูวยทองแดงชุบแบบถักแบน ต่อลง

สายไฟฟู าสำาหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในแผงสวิตซ์ ใหู

ใชูสายชนิดทนแรงดันไดูไม่นูอยกว่า 750 โวลต์ 70 ำC ขนาดไม่เล็ก
97

กว่า 2.5 ตร.มม. (ยกเวูนเป็ น วงจรกระแส และสายดินระหว่างตัว
แผงกับบานประต้แผงสวิตช์ใหูใชูขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตาม

ลำาดับ) การเดินสายใหูเดินในรางพลาสติกหรือท่อพลาสติกทัง้ หมด
การต่อสายใหูต่อผ่านขัว
้ ต่อสายชนิด 2 ดูาน หูามต่อตรงระหว่าง

อุปกรณ์ตา่ ง ๆ และหูามมีการตัดต่อสายไฟฟู าทีเ่ ชื่อมระหว่างจุดต่อ

ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทดสอบและแกูไขต่าง ๆ สายควบคุม
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ นอกแผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่าใหูใชูชนิดหลายแกน หูุมฉนวน 2
ชัน
้ และยึดดูวยประกับพลาสติก

เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ตอ
ู งมีคณ
ุ สมบัติและสมรรถนะ เป็ นไปตาม

มาตรฐาน IEC 947-1,IEC 947-2 เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ตอ
ู งเป็ นชนิด
Moulded และตูองเป็ นแบบทำางานเร็ว (Quick-Make, Quick-

Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal

Overload Current Trip and Trip Indication) โดยมีพก
ิ ด
ั ขนาดและ
Breaking Capacity Icu ตามทีแ
่ สดงไวูในแบบเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์
Molded

ทัง้ หมดตูองเป็ นของผู้ผลิตเดียวกัน

Case Circuit Breaker
-

เป็ นชนิด Thermal magnetic ทีพ
่ ก
ิ ด
ั AF ตำ่ากว่า 400 AF โดย

-

Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-1

-

ทำางานดูวยระบบ Quick – Make , Quick – Break และ Trip

-

เป็ นชนิด Electronic ทีพ
่ ก
ิ ด
ั AF ตัง้ แต่ 400 AF ขึ้นไป

และ IEC 947-2

Free เมื่อเกิดกระแส Overcurrent และ Short Circuit Current.
Drives เป็ นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำางานดูวย

ระบบ Trip Free มี Trip Indication แสดงที่ Handle Position
MCCB ทุกขนาดสามารถติดตัง้ อุปกรณ์เพิม
่ เติม Shunt Trip,
Undervoltage, Auxiliary Switch, Alarm Switch, Rotary

Handle, Pad locking device เพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพทัง้ ดูานการ
ปูองกันและการควบคุม
98

-

-

Trip Unit ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะตูองเป็ น
Thermal-Magnetic Trip สามารถปรับค่ากระแส Thermal
ตัง้ แต่ 0.75 – 1.0 ของ Rated AF

Trip Unit ของ MCCB ขนาดตัง้ แต่ 400 AF ขึ้นไปจะตูองมี

Rating Plug เพื่อกำาหนดค่า Ampere Rating โดยสามารถปรับ
ค่ากระแส Overload Current ไดูระหว่าง 0.1 – 1.0 ของพิกัด
Rating Plug และสามารถปรับค่ากระแส Short Circuit
Current ไดูระหว่าง 3 – 10 เท่า

การติดตัง
้ เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่า

ตัง้ ถาวรโดย

เป็ นแบบ Fixed Type ซึ่งติด

ยึดติดกับโครงโลหะในตู้แรงตำ่าดูวยสลักและแปูนเกลียว

การสับเขูาและออกของเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟู าแรง

ตำ่า เป็ นแบบ Manual Operation ซึ่งสับเขูาออกดูวยมือ

ขัว
้ ต่อสาย(Terminal)ของเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ทม
ี่ ีขนาดเฟรมตำ่า

กว่า 225 A ใหูใชู

ขัว
้ ชนิดต่อสายไฟเขูาโดยตรงหรือใชูขัว
้ ชนิด

ต่อบัสบาร์ สำาหรับขนาดเฟรมส้งกว่า 225 A ใหูใชูขัว
้ ชนิดต่อบัสบาร์เ
ท่านัน

บัสบาร์ตอ
ู งเป็ นทองแดงที่มีความบริสุทธิไ์ ม่นูอยกว่า 98% มี

ขนาดความสามารถรับกระแส ไฟฟู าต่อเนื่ อง ตามมาตรฐาน DIN

43671 แต่ทงั ้ นี้ตอ
ู งมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม. และอุณหภ้มิ

ของบัสบาร์ขณะใชูงานเต็มทีต
่ ูองไม่เกินไปกว่า 25°C เหนืออุณหภ้มิ
แวดลูอม 40°C

บัสบาร์ใหูตด
ิ ตัง้ บนบัสบาร์ Holder ประเภท Epoxy แบบสอง

ชัน
้ ประกบ บัสบาร์ Resin หรือ Fiber Glass Reinforced Polyester
หูามใชูวัสดุตระก้ล Bakelite หรือ Phenolics เป็ นหรือแทนฉนวน

ไฟฟู า ระยะห่างระหว่างเฟสและ/หรือ Ground เป็ นไปตามทีก
่ ารไฟ
ฟู าฯ กำาหนด การเจาะร้และการต่อเชื่อมบัสบาร์ใหูเป็ นไปตาม

มาตรฐาน DIN 43673 และตูองมีความแข็งแรงพอที่ยด
ึ หรือรองรับ

99

บัสในขณะลัดวงจรไม่นูอยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรือตามทีแ
่ สดง
ในแบบ)

ตูองมีบัสดินขนาดไม่ต่าำ กว่ารูอยละ 33 ของบัสบาร์ในแต่ละเฟส

ติดตัง้ ภายในตูย
้ าวตลอดตู้ และเชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบ
ไฟฟู าภายนอกอย่างนู อย 2 จุด โดยใชูสายดินขนาด
หรือตามที่แสดงไวูในแบบ

120 ตร.มม.

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์

- ชุดสตาร์ทเตอร์ แต่ละชุด ตูองประกอบดูวยอุปกรณ์อย่างนู อยทีส
่ ุด
ดังต่อไปนี้
-

Circuit Breaker

-

Thermal Over Load Protection

-

Motor Starter

Start and Stop Push Button
Running Indicating Lamp

Selector Switch H-O-A (IF Require)
Alarm (IF Require)

Control Fuse or Breaker

Name Plate and Circuit Diagram

- โดยทัว
่ ไป ถูาไม่ไดูระบุเป็ นอย่างอื่น มอเตอร์ทม
ี่ ีขนาดตำ่ากว่า 7.5

HP ใหู สตาร์ทเตอร์เป็ นชนิด Direct On Line ไดู และถูามากกว่า
7.5 HP ตูองเป็ นชนิด Star-Delta Start

- สำาหรับ Circuit Breaker ของมอเตอร์แต่ละตัว ในกรณี Breaker
ดังกล่าว และมอเตอร์อย่ไ้ กลจากสายตาจนมองการทำางานของ

มอเตอร์ดังกล่าวไม่ไดู ตัว Breaker ตูองมี Handle แบบ Lock
Off เพื่อปูองกันอุบัตเิ หตุในการบำารุงรักษา

- คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มีพก
ิ ด
ั ขนาดทีเ่ หมาะสมกับ
การใชูงานตามปกติ และสามารถรับกระแสขณะเริ่มเดินเครื่อง
มอเตอร์ไดูเป็ นอย่างดี

100

อย่างดี

- คอนแทคเตอร์ ใหูใชูชนิด AC3 Duty และสามารถกันฝ่ น
ุ ไดูเป็ น
- โอเวอร์โหลดรีเลย์ ใหูใชูชนิดทีต
่ ิดตัง้ ครบทุกเฟส

- แรงดันคอยล์ 220 V, 50 Hz (หรือตามทีก
่ ำาหนดไวูในแบบ)

- มีจำานวนหนู าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่นูอยกว่า

1NO+1NC สำาหรับใชูงานระบบควบคุม และ/หรือ การแสดงผล
ต่าง ๆ

Remote

และ Local Control Panel

- Remote และ Local Control Panel ตูองเป็ นกล่องพับขึ้นร้ปตาม
ทีก
่ ำาหนดในลักษณะโครงสรูางของแผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่า

- Remote Control Panel จะตูองตัง้ อย่ต
้ ามตำาแหน่งทีก
่ ำาหนดใน

แบบ ซึ่งอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตำาแหน่งเล็กนู อยเพื่อความเหมาะ
สม

- Local Control Panel ทีป
่ ระจำาอย่้ในตำาแหน่งติดตัง้ มอเตอร์ตอ
ู งมี
Local Remote Selector Switch และในกรณีทจ
ี่ ำาเป็ นอาจตูองใชู

Auxiliary Relay สำาหรับการต่อเชื่อมระบบที่แรงดันไฟฟู าแตกต่าง
กัน

- Remote Control Panel จะตูองมี On-Off Push Button พรูอม
Indication Lamp และ Remote Local Indicating Lamp

- การประกอบ Remote และ Local Control Panel ตูองจัดทำา

Shop Drawing แสดง Control Circuit Diagram และร้ปแบบ
ของตัวตู้เสนออนุมต
ั ิจากผูค
้ ุมงานก่อน

หมูอแปลงกระแส (CT) เป็ นชนิด Encapsulated มีพก
ิ ด
ั ตามที่

แสดงไวูในแบบ โดยมีกระแสทุตย
ิ ภ้มิ 5A และติดตัง้ เพื่อใหูสามารถ
วัดไดูทุกเฟส Accuracy Class 1 หรือดีกว่า

อุปกรณ์หรือเครื่องวัด ตูองเป็ นชนิดติดตัง้ ในแผงสวิตช์ สามารถ

กันฝ่ น
ุ และ

ความชื้นไดูดี โดยมีขนาดประมาณ 96x96

มม. Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า
101

หลอดแสดงเป็ นแบบติดฝั งเรียบบนแผงสวิตช์ ใชูหลอดไสู 0.6

W, 6 V พรูอมหมูอแปลง 220 V/6V ฝาครอบเป็ นพลาสติกแบบ
เลนซ์ ขนาดเสูนผ่าศ้นย์กลางไม่นูอยกว่า 20 มม.

Selector Switch (ถูาในแบบกำาหนดใหูตด
ิ ตัง้ ) ตูองเป็ นชนิดติด

ตัง้ ในแผงสวิตช์ มี 7 steps สำาหรับ volt-selector และ 4 steps
ปู ายชื่อทัง
้ หมด

สำาหรับ amp-selector

ตูองจัดหาและติดตัง้ ในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่า

ตูองติด Mimic Diagram ขนาดกวูาง 10 มม. หนา 3 มม.

แสดง Single Line

ของระบบ

17.2.4 การติดตัง้ แผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่า ตูองติดตัง้ ตามคำาแนะนำ าของบริษท
ั ผู้
ผลิต และตามทีแ
่ สดงไวูในแบบทุกประการ

17.2.5 การทดสอบ แผงสวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่าตูองผ่านการทดสอบและมีหนังสือ

รับรองผลการทดสอบจากโรงงาน ตลอดจนไดูรับการตรวจและทดสอบโดย

การไฟฟู าฯ นัน
่ คือ ใหูตรวจสอบฉนวนไฟฟู าของอุปกรณ์และสายปูอนต่าง ๆ
รวมทัง้ ตรวจสอบระบบการของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใหูถก
้ ตูอง ผูร้ ับจูางตูองส่ง
รายละเอียดต่าง ๆ ตามทีก
่ ารไฟฟู าฯ ตูองการ ถูาหากมีสิ่งใดที่ตอ
ู งแกูไข

เพื่อใหูผา่ นการตรวจสอบดังกล่าว ผูร้ ับจูางตูองแกูไขใหูถก
้ ตูองโดยไม่คิดค่า
ใชูจ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น

17.2.6 หนังสือค่้มือ ผูร้ ับจูางตูองจัดหนังสือค่้มือการบำารุงรักษาและวิธใี ชูแผง
สวิตช์ไฟฟู าแรงตำ่าจำานวน 4 ชุด มอบใหูแก่ผู้ว่าจูาง

17.3

สายไฟฟ้ าแรงตำ่า

17.3.1 ทัว
่ ไป สายไฟฟู าแรงตำ่าของอาคารตูองเป็ นไปตามมาตรฐานสายไฟฟู า

มอก. 11-2531

17.3.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ สายไฟฟู าแรงตำ่า ตามทีแ
่ สดงใน
แบบและระบุในขูอกำาหนดนี้ทก
ุ ประการ

17.3.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค

102

สายไฟฟู าทีร่ ูอยในท่อใชูสายหูุมฉนวนพีวีซี ทนแรงดันไดู 750
โวลท์ อุณหภ้มใิ ชู

งาน 70°C หรือตามทีแ
่ สดงในแบบ

สายไฟฟู าทีเ่ ดินลอยใชูสายหูุมฉนวน และเปลือกนอกพีวีซี แกน
เดียวหรือหลาย แกนทนแรงดันไดู 750 โวลท์
70°C หรือตามที่แสดงในแบบ

อุณหภ้มใิ ชูงาน

รายละเอียดของสายไฟฟู าทัว
่ ไป ซึ่งเป็ นสายหูุมฉนวนพีวีซี พิกด

แรงดัน 750 โวลท์ และอุณหภ้มิใชูงาน 70 ำC

ใหูใชูสายหูุมฉนวนพีวีซีแกนเดียวทนแรงดันไดู 750 โวลท์ อุณหภ้มิ
ใชูงาน 70°C หรือตามทีแ
่ สดงในแบบ

สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรใหูใชูเป็ นสายตีเกลียว (Stranded
Wire)

สายภายนอกอาคารใหูเดินรูอยในท่อ หรือฝั งดินโดยตรง หรือตามที่
แสดงไวู ในแบบ

17.3.4 การติดตัง้

สายไฟฟู าตูองเดินรูอยในท่อโลหะ

และ/หรือ ตามทีก
่ ำาหนดในแบบ

การเดินสายไฟฟู าในท่อตูองกระทำาภายหลังการวางท่อรูอยสาย

กล่องต่อสาย กล่องดึงสายและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เสร็จเรียบรูอยแลูว

เท่านัน
้ อุปกรณ์การดึงสายไฟฟู าตูองรูอยสายในขณะทีจ
่ ะเดินสายไฟ
แต่ละช่วง หูามมิใหูตระเตรียมหรือรูอยสายไฟไวูในท่อรูอยสายล่วง
หนู าอย่างเด็ดขาด

การดึงสายควรใชูอุปกรณ์ชว
่ ยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ

เพื่อใชูกบ
ั งานดึงสายไฟฟู าภายในท่อ และตูองปฏิบัตต
ิ ามคำาแนะนำ า
ของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวดูวย
การหล่อลื่น

ในการดึงสายผูร้ ับจูางตูองใชูตว
ั หล่อลื่นซึ่งเป็ นชนิดที่ผู้

ผลิตสายไฟฟู าแนะนำ าไวูเท่านัน

การดัดงอสายไฟฟู าทุกขนาด

ตูองกระทำาอย่างระมัดระวังในการติด

ตัง้ รัศมีของการดัดงอตูองเป็ นไปตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตสายไฟฟู า
หรือ NEC

103

สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน

10 ตร.มม. การต่อสายไฟใชูขัว
้ ต่อ

สายแบบเกลียวกวดหรือใชูเครื่องมือกลบีบ และสำาหรับสายขนาด 16
ตร.มม. หรือใหญ่กว่าใหูใชูขัว
้ ต่อสายแบบใชูเครื่องมือกลบีบและใชู
ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหูุมรอยต่อดังกล่าว

การต่อสายใตูดินหรือในบริเวณทีเ่ ปี ยกชื้นหรือโดนนำ้ าไดู

ตูองหล่อ

หูุมดูวยสารกันความชื้นมิใหูเขูาไปในหัวต่อไดูเช่น สารประเภทซิลิ
โคน หรือ Epoxy

การต่อสายเขูาอุปกรณ์ไฟฟู า

ในกรณีทอ
ี่ ุปกรณ์ไฟฟู ามีหัวสกร้แบบ

พันสายตูองใชูหางปลาและหากอุปกรณ์ไฟฟู ามีขัว
้ รับสายแบบมีร้สอด
สายใหูต่อตรงไดู

การกันความชื้น

ปลายทัง้ สองขูางของสายไฟฟู าทีป
่ ล่อยไวู ตูองมี

กรรมวิธีปูองกันความชื้นจากภายนอก สำาหรับสายทีม
่ ีขนาดใหญ่กว่า
25 ตร.มม. ใหูใชูฉนวนห่อหูุมรอยต่อ
ปูายแสดงเลขทีว
่ งจร

สายไฟฟู าทัง้ หมดที่ปลายสายทัง้ สองขูางและ

ในทุกจุดที่มก
ี ารต่อสายไฟฟู า ทัง้ ในกล่องต่อสาย รางเดินสายไฟฟู า

และอุปกรณ์ไฟฟู า ตูองมีปูายติดแสดงเลขที่วงจรไฟฟู า โดยใชูปูายที่

มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการบำารุงรักษา รายละเอียดของ
การบ่งบอกเป็ นไปตามทีแ
่ สดงไวูในแบบ

17.3.5 การทดสอบ ในกรณีทผ
ี่ ู้วา่ จูางเห็นว่าสายไฟทีน
่ ำ ามาติดตัง้ ในอาคารนี้ อาจ
์ ี่จะนำ าไปใหูสถาบันที่
มีคุณสมบัตไิ ม่ดีเท่าทีก
่ ำาหนดไวู ผู้ว่าจูางสงวนสิทธิท
ผู้ว่าจูางเชื่อถือทำาการทดสอบตามมาตรฐานโดยผูร้ ับจูางเป็ นผู้ออกค่าใชู

จ่ายทัง้ สิ้น หากตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ผู้รับจูางตูองนำ า

สายไฟฟู าทีม
่ ีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลีย
่ นใหู โดยไม่คิดค่าใชูจ่ายใด ๆ
เพิม
่ ขึ้นจากสัญญา และตูองรับผิดชอบในความล่าชูาของงานในส่วนนี้
ดูวย
17.4

ท่อร้อยสายไฟฟ้ า

104

17.4.1 ทัว
่ ไป ท่อรูอยสายไฟฟู าของอาคารทัง้ หมด ตูองเป็ นไปตามกฏของ
การไฟฟู าฯ ประ กาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC

17.4.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ ท่อรูอยสายไฟฟู าและอุปกรณ์
ประกอบตามทีไ่ ดูแสดงในแบบและระบุในขูอกำาหนดนี้ทก
ุ ประการ

17.4.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค

ท่อโลหะและอุปกรณ์ตอ
ู งเป็ นวัสดุที่ใชูเฉพาะกับงานไฟฟู า

ท่อทีไ่ ม่

ไดูฝังในผนังหรือคอนกรีตจะตูองยึดดูวยประกับโลหะ และ/หรือ

ประกับสำาหรับแขวนท่อทุก ๆ ช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 1.0 เมตร
จากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์

ท่อรูอยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิ ดกลาง

(Intermediate Metal

Conduit : IMC) ตูองเป็ นท่อเหล็กชนิดหนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี
หรือ Hot Dip Galvanize มาแลูว และมีเสูนผ่าศ้นย์กลางท่อไม่เล็ก

กว่า 1/2 นิ้ว ใชูฝังในป้นทราย ในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใชูใน

สถานทีท
่ อ
ี่ าจไดูรับความเสียหายไดูง่าย หรือทีช
่ ้ ืนตามขูอกำาหนดของ
NEC

ท่อรูอยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิ ดบาง

(Electrical Metallic

Tubing : EMT) ตูองเป็ นท่อเหล็กบาง ผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรือ
Hot Dip Galvanize มาแลูว และมีเสูนผ่าศ้นย์กลางท่อไม่เล็กกว่า

1/2 นิ้ว ใชูเดินลอยเกาะติดกับผนังหรือเพดาน หรือเดินฝั งในอิฐก่อ
(ตูองใชูร่วมกับขูอชนิดกันนำ้ า) สามารถใชูตด
ิ ตัง้ ไดูในทุกสถานที่

ยกเวูนทีร่ ะบุไวูในกรณีทอ
่ IMC และท่ออ่อนซึ่งจะไดูกล่าวต่อไป ท่อ
โลหะชนิดบาง โดยทัว
่ ไปใชูขูอต่อแบบสลักเกลียวขัน (Set-screw)
ยกเวูนในหูองเครื่องใหูใชูขูอต่อชนิดกันนำ้ า
ท่อรูอยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิ ดอ่อน

(Flexible Metal conduit :

FMC) ตูองทำาจาก Galvanize Steel ใชูตอ
่ เขูาอุปกรณ์ไฟฟู าทีม
่ ีการ

สัน
่ ขณะใชูงาน เช่น มอเตอร์เป็ นตูน หรือใชูในที่อ่ น
ื ๆ ทีไ่ ม่สามารถใชู
ท่อแข็งไดู ท่อโลหะชนิดอ่อนตูองใชูขูอต่อทีท
่ ำาสำาหรับท่ออ่อนโดย

เฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนใหูใชูขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ท่ออ่อนที่
105

ใชูในบริเวณทีอ
่ าจจะเปี ยกชื้นหรืออย่ใ้ นที่เปี ยกชื้นตูองเป็ นแบบกัน
นำ้ า และใชูขูอต่อชนิดกันนำ้ าเช่นกัน

ท่อรูอยสายตูองเลือกใชูใหูเหมาะสมกับสภาวะใชูงานและสภาวะ

แวดลูอม ดังทีไ่ ดูกล่าวโดยสังเขปมาแลูว
ท่อรูอยสายแต่ละท่อตูองมี

Coupling อย่้ทป
ี่ ลายขูางหนึ่ งและ

Thread Protector อีกขูางหนึ่ ง
Conduit

514

ตูองมี

Fitting ตูองเป็ นไปตามทีก
่ ำาหนดของ NEMA และ UL

Lock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ

กล่องต่อสายไฟฟู า
ท่อรูอยสาย

ตูองเป็ นกล่องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม

ตูองมีวิธก
ี ันสนิมและปูองกันการบาดสาย

17.4.4 การติดตัง้ ใหูเป็ นไปตามกฎของการไฟฟู าฯและ NEC โดยที่
ท่อ

IMC ตูองใชูเดินฝั งในดิน หรือคอนกรีตหรืออิฐก่อ หรือ Floor

ท่อ

EMT ตูองใชูกบ
ั แนวเดินท่อที่ Exposed หรือ Concealed

Slab การติดตัง้ เป็ นไปตาม NEC หัวขูอที่ 3.46
การติดตัง้ เป็ นไปตาม NEC หัวขูอที่ 348
ท่ออ่อน

ตูองใชูเมื่อตูองการต่อเชื่อมท่อเขูากับอุปกรณ์ซ่ ึงมีการสัน

สะเทือนหรือเมื่อตูองการยืดหยุ่น การติดตัง้ เป็ นไปตาม NEC หัวขูอ
ที่ 350

Associated

Material ตูองเป็ นไปตาม NEC หัวขูอที่ 370

สำาหรับการติดตัง้ ในบริเวณอันตราย (Harzard) ใหูเป็ นไปตาม NEC
หัวขูอที่ 500
Bend

And Offset ตูองเป็ นไปตามทีแ
่ สดงไวูในแบบทุกประการ

ท่อรูอยสายที่เสียร้ปและไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุ หูามนำ ามาใชูในการติด
ตัง้

การนำ าท่อรูอยสายไปติดตัง

หมดเสียก่อน

106

ถูามี Moisture Pocket ตูองกำาจัดใหู

การเดินท่อใหูพยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน

หรือตัง้ ฉากกับตัวอาคาร

และมีแนวขนาน

ท่อทีต
่ ่อเขูากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ตอ
ู งมีขูอต่อสาย

(Box

Connector) ติดไวูทก
ุ แห่ง ปลายท่อทีม
่ ก
ี ารรูอยสายเขูาท่อ ถูาอย่ใ้ น

อาคารตูองมี Conduit Bushing ใส่ไวู ปลายท่อทีย
่ ังไม่ไดูใชูงานตูอง
มีฝาครอบ(Conduit Cap) ปิ ดไวูทุกแห่ง การต่อท่อโลหะชนิดบางที่
ฝั งในผนังหรือพื้นใหูใชูขูอต่อชนิดกันนำ้ า การงอท่อตูองใหูมีรัศมี

ความโคูงของท่อไม่นูอยกว่า 6 เท่า ของเสูนผ่าศ้นย์กลางภายนอก

ของท่อ โดยใชูเครื่องมือดัดที่เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแลูวตูอง
ไม่เกิน 360 องศา (ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด)

ปลายท่อทัง
้ สองขูางทุกท่อนก่อนที่จะต่อเขูาดูวยกันกับขูอต่อ

หรือ

กล่องต่อสายตูองทำาใหูหมดคมโดยใชู Conduit Reamer และการ
วางท่อตูองไม่ทำาใหูผิวภายนอกท่อชำารุด
การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้

ส่วนที่เป็ นเกลียวของท่อต่อ

ผ่านเขูาไปในผนังของกล่องหรือตัวตู้ โดยมี Locknut ทัง้ ดูานในและ
ดูานนอกทีป
่ ลายของท่อรูอยสาย ตูองมี Bushing สวมอย่้
17.5

รางเดินสายไฟฟ้ า (Cable Ladder, Cable Tray or Wire Way)

17.5.1 ทัว
่ ไป รางเดินสายไฟฟู าตูองเป็ นไปตาม NEC Article 362 ทำาจากแผ่น
เหล็กทีผ
่ ่านกรรมวิธีปูองกันสนิมแลูวพ่นสีอบ (Stove Enamel Paint)
และทนต่อสภาพบรรยากาศไดูดี

17.5.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ รางเดินสายไฟฟู า ตลอดจน

อุปกรณ์จบ
ั ยึดรางเดินสายไฟฟู ากับโครงสรูางอาคาร สำาหรับร้ปร่างและ
ขนาดของรางเดินสายไฟฟู าใหูเป็ นไปตามทีไ่ ดูแสดงในแบบและระบุใน
ขูอกำาหนดนี้ทก
ุ ประการ

17.5.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค

107

รางเดินสายไฟฟู า

ตูองทำาจากแผ่นเหล็กฟอสเฟตทีม
่ ีความหนาไม่

นู อยกว่า 2.0 มม. สำาหรับ Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5
มม. สำาหรับ Wire Way หรือทีร่ ะบุไวูในแบบ
Cable

Ladder และ Cable Tray ตูองผ่านกรรมวิธีปูองกันสนิม

โดยวิธี Hot-dip

Galvanized หรือ Electro-

Galvanized สำาหรับ Wire Way ตูองพ่นสีทบ
ั เพื่อปูองกันสนิมและ
ทนต่อสภาพการผุกร่อนไดูดี
ตัวรางเดินสายไฟฟู า

ตูองมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงทีจ
่ ะปู องกัน

สายไฟฟู าทีเ่ ดินอย่้ภายในไดู และสามารถรับนำ้ าหนักของสายไฟฟู า
ดังกล่าวไดูดี

ภายในตัวรางเดินสายไฟฟู า

ตูองออกแบบใหูสามารถเดินสายไฟฟู า

ในรางดังกล่าวไดูงา่ ย และไม่ทำาใหูสายชำารุดเสียหาย เช่นขอบขูาง
ราง และ/หรือขัน
้ ของรางตูองเรียบโดยไม่มีความคมของขอบ
รางเดินสาย

จะตูองประกอบดูวยอุปกรณ์จบ
ั ยึด (Support) ทุก ๆ

ช่วงไม่เกิน 1.5 เมตร และตัวจับยึดตูองมีความแข็งแรงอย่างเพียง
พอ

รางเดินสายและอุปกรณ์จบ
ั ยึด

จะตูองไดูรับความเห็นชอบจากผูว
้ ่า

จูาง หรือตัวแทนของผู้ว่าจูางก่อนทำาการติดตัง้

17.5.4 การติดตัง้

การติดตัง
้ ใหูเป็ นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความ

ปลอดภัยอันเกีย
่ วกับไฟฟู า

ตามกฎของการไฟฟู าฯ และ NEC

จำานวนสายไฟฟู าทีเ่ ดินในรางใหูเป็ นไปตามกฎของการไฟฟู าฯ

NEC

รางเดินสายไฟฟู าและอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย

และ

ตูองต่อลงดิน

สายไฟฟู าทีเ่ ดินในรางเดินสายไฟฟู าทัง
้ ในแนวดิ่งและแนวนอน

ตูอง

มีอุปกรณ์จบ
ั ยึดสายไฟฟู ากับรางเดินสายไฟฟู าดังกล่าว (Cable Tie)
หรือใชูอุปกรณ์จบ
ั ยึดสายไฟฟู าทีเ่ หมาะสม

108

17.6

กล่องต่อสายไฟฟ้ า

17.6.1 ทัว
่ ไป กล่องต่อสายแบบต่างๆตูองเป็ นไปตาม NEC หัวขูอที่ 370 และ
373 กล่องต่อสายใหูหมายรวมถึงกล่องต่อสวิตช์ เตูารับ กล่องดึงสาย
กล่องรวมสาย และกล่องสำาหรับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

17.6.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ กล่องต่อสาย (Junction Box)

กล่องดึงสาย (Pull Box) และขูอต่อต่าง ๆ พรูอมทัง้ อุปกรณ์ประกอบตาม
ทีแ
่ สดงในแบบและระบุในขูอกำาหนดนี้ทก
ุ ประการ และส่วนอื่นที่เห็นว่า
จำาเป็ นสำาหรับการติดตัง้ (ซึ่งไม่ไดูแสดงไวูในแบบ)

17.6.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค

โดยทัว
่ ไปกล่องต่อสายตูองเป็ นเหล็กอาบสังกะสี

หรืออล้มิเนียม

หนาไม่นูอยกว่า 1.0 มม. เป็ นแบบมีฝาปิ ด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่
กำาหนดไวูในตารางของ NEC

กล่องต่อสายตูองมีกรรมวิธีกันสนิ มและปูองกันการบาดสาย

กล่องต่อสายตูองเลือกใชูใหูเหมาะสมกับสภาวะการใชูงานและ

สภาวะแวดลูอม

กล่องต่อสายแบบกันนำ้ า

ตูองใชูเป็ นอะล้มิเนียมหรือเหล็กหล่อ และ

มีกรรมวิธีปูองกันนำ้ าไดูดี โดยทีฝ
่ าครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือทำา
ดูวยเหล็กแผ่นหรืออะล้มิเนียมแผ่น

กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่

ใหูทำาดูวยเหล็กแผ่นหนาไม่

นู อยกว่า 1.4 มม. พ่นสีกน
ั สนิมแลูวพ่นสีชัน
้ นอกดูวย

ขนาดกล่องต่อสายและจำานวนสายในกล่องตูองเป็ นไปตามกฎของ

NEC

กล่องต่อสายทุกกล่องตูองต่อลงดินตามกฎของ

17.6.4 การติดตัง้

ใหูเป็ นไปตามกฎของการไฟฟู าฯ

และ NEC

กล่องต่อสายทุกกล่องตูองมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร

การต่อท่อเขูากับกล่องต่อสายตูองประกอบดูวย

Bushing

NEC

Lock Nut และ

และอุปกรณ์อ่ น
ื ทีจ
่ ำาเป็ นสำาหรับการเดินสายและต่อสาย
109

17.7

ระบบการต่อลงดิน

17.7.1 ทัว
่ ไป การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟู า (Equipment Grounding) คือ การ

ต่ออุปกรณ์ทเี่ ป็ นโลหะทีไ่ ม่มีกระแสไฟฟู าไหลผ่านลงดิน อุปกรณ์ทต
ี่ อ
ู งต่อ
ลงดิน ไดูแก่ อุปกรณ์ไฟฟู าทัง้ หมด เช่น ท่อโลหะ ปั ๊ ม เป็ นตูน สายดิน
ของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟู าใหูใชูตามทีก
่ ำาหนด จะตูองทำาตาม NE

Code และเป็ นไปตามกฏของการไฟฟู าฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยเกีย
่ วกับไฟฟู า

17.7.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหาและติดตัง้ ระบบต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟู า
ต่าง ๆ พรูอมทัง้ อุปกรณ์ประกอบใหูสมบ้รณ์ ตามทีแ
่ สดงไวูในแบบและ
ขูอกำาหนดนี้ทก
ุ ประการ

17.7.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค

สายตัวนำ าลงดินใหูใชูสายเสูนเดียวกันตลอดโดยไม่มีการตัดต่อ หาก

สายตัวนำ าลงดินทีก
่ ำาหนดใหูรูอยในท่อโลหะ จะตูองต่อสายลงดินเขูา
กับปลายทัง้ สองขูางของท่อโลหะโดยใชูปะกับโลหะ

การต่อเชื่อมทุกๆจุดของสายดิน สายดินกับระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟู าใหู
ใชูวิธี Exothermic Welding โดยใหูเป็ นไปตามกฎของการไฟฟู าฯ

และ NEC ซึ่งการต่อดังกล่าวตูองไม่ทำาใหูเกิดความตูานทานส้งกว่าที่
กำาหนดไวู การต่อสายตัวนำ าแยกเขูาอุปกรณ์ไฟฟู าโดยการใชูปะกับ

โลหะ ชนิดใชูเครื่องมือกลอัด ต่อแยก เพื่อใหูอุปกรณ์ไฟฟู านัน
้ เมื่อถ้ก
แยกออกจากวงจรไฟฟู าไปแลูวระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ
ไม่ถก
้ ตัดขาด

17.7.4 การติดตัง้

การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟู า มีดังต่อไปนี้

- ปั ๊ มนำ้ า อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใชูไฟฟู าทีม
่ ีเปลือกหูุมภายนอก
เป็ นโลหะ

- โครงเหล็กหรือสิ่งที่เกีย
่ วขูองที่เป็ นโลหะ อันอาจมีกระแสไฟฟู า

110

สายดินทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในบริเวณทีอ
่ าจทำาใหูเสียหายชำารุดไดู ใหูรูอยในท่อโลหะ

ขนาดของสายดินสำาหรับอุปกรณ์ไฟฟู า ใหูเป็ นไปตาม NEC หรือทีร่ ะบุไวู
ในแบบ

ผู้รบ
ั จูางตูองทำาแบบการต่อลงดินของระบบและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อขอ
อนุมต
ั ิจากผูว
้ ่าจูางก่อนทำาการติดตัง้

17.7.5 การทดสอบ ผู้รบ
ั จูางตูองทดสอบวัดค่าความตูานทานของสายดิน และ

ความตูานทานของดิน ต่อหนู าผู้วา่ จูางหรือตัวแทนผู้ว่าจูาง และผลของ
การทดสอบใหูผู้รับจูางจัดทำาเป็ นรายงานส่งใหูผู้ว่าจูาง 4 ชุด

ขนาดตำ่าสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
พิกด
ั หรือขนาดปรับตัง้ ของ

ขนาดตำ่าสุดของสายดินของเครื่อง

เครื่องปูองกันกระแสเกิน (แอมแปร์)

อุปกรณ์ไฟฟู า

(ตัวนำ าทองแดง) ตารางมิลลิเมตร

6-16

1.5

30-63

6

20-25

4

80-100

10

225-400

25

125-200

16

500

35

600-800

50

1,000

70

1,200-1,250

95

1,600-2,000

120

3,000-4,000

240

2,500

185

5,000-6,000

400

111

หมวดที่ 18
18.1

อุปกรณ์ ควบคุมอัตโนมัติ

ความต้องการทั่วไป

18.1.1

ระบบควบคุมอัตโนมัติหมายถึงระบบควบคุมที่ใชูกบ
ั ระบบการควบคุม

อุณหภ้มิ ของเครื่องปรับ อากาศ (Automatic Temperature Control)
และระบบปูองกันความ เสียหายต่อระบบปรับอากาศ รวมไปถึงระบบ
ควบคุมสำาหรับพัดลม

และระบบอื่น ๆ ตามทีก
่ ำาหนด เพื่อควบคุมการ

ทำางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ใหูไดูตามความมุ่งหมายที่แสดงไวูในแบบ และ
รายการ ไม่ว่าในแบบและรายการจะไดูกำาหนดอุปกรณ์ทจ
ี่ ำาเป็ น สำาหรับ
การควบคุมการทำางานดังกล่าวไวูหรือไม่กต
็ าม การเลือกอุปกรณ์ควบคุม
ต่าง ๆ จะตูองเลือกใหูเหมาะสมกับสภาวะแวดลูอมที่ตด
ิ ตัง้

18.1.2

อุปกรณ์ควบคุมทัง้ หมดตูองเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะตูองมีตัวแทน

จำาหน่ายถาวรภายในประเทศ และมีอะไหล่ของอุปกรณ์พรูอมสำาหรับการ
เปลีย
่ นทดแทนไดูทน
ั ที

18.1.3

ผูร้ ับจูางตูองส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ

พรูอมทัง้ รายการคำานวณ, การเลือกอุปกรณ์, แบบแสดงแนวทางเดิน,

ขนาด และลักษณะการติดตัง้ อุปกรณ์มารับความเห็นชอบจากผูค
้ ุมงาน
ก่อนการติดตัง้

18.1.4

บุคลากรทีใ่ ชูในงานติดตัง้ ระบบควบคุมอัตโนมัติตอ
ู งเป็ นช่างฝี มือที่ไดู

รับการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ในการติดตัง้ ระบบควบคุมของวิศวกร
ผู้ชำานาญงานดูานนี้

18.1.5
18.1.6

ระบบควบคุมเป็ นแบบ Electrical หรือ Electronic Type

ผูร้ ับจูางจะตูองเตรียม Voltage Free Contact และ Control Relay

สำาหรับอุปกรณ์ทม
ี่ ีมอเตอร์เพื่อใหูสามารถเชื่อมโยงกับระบบ Building
Automation System (BAS) ทีจ
่ ะมีในอนาคต

18.2

อุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ

18.2.1

เทอร์โมสตัท สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นแบบใชูน้ำ าเย็นขนาดใหญ่เป็ น

แบบ P-I Controller, Low Voltage (24V)
112

18.2.2

เทอร์โมสตัท สำาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดมากกว่า

5 ตัน เป็ นแบบติดผนัง หรือแบบอื่น ๆ ทีร่ ะบุในแบบ เป็ นชนิด Single
stage หรือ Multi stage ตาม ความจำาเป็ นของเครื่อง

18.2.3

เทอร์โมสตัท สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นแบบใชูน้ำ าเย็นขนาดเล็ก,

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่เกิน 5 ตันความเย็น เป็ นแบบติด
ผนัง พรูอมทัง้ มีสวิตซ์ปรับรอบพัดลม 3 จังหวะอย่้ในชุดเดียวกัน โดย
สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นแบบใชูน้ำ าเย็นตูองเป็ น ชนิด P-I Controller,
Low Voltage (24V)

18.3

อุปกรณ์ ควบคุมเมื่อเกิดเพลิงไหม้

18.3.1

เครื่อง

ระบบควบคุมสำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็น (AHU)
ทีม
่ ีอัตรา ลมส่งตัง้ แต่ 2000-5000 CFM

และพัดลมทุก ๆ

และพัดลมทีใ่ ชู

ระบายควันจาก Kitchen Hood ทุก ขนาดจะตูองติดตัง้ Firestat ไวู ณ
ทางลมกลับหรือลมส่งของเครื่องแต่ละชุดแลูวแต่กรณี
ไหมู

หรืออุณหภ้มิของลมส้งเกินกว่า 130 ำ F

วงจรควบคุมของเครื่องปรับอากาศออกทำาใหู

เมื่อเกิด เพลิง

ระบบ ควบคุมจะตัด

เครื่องหยุดทำางาน

และ ในกรณีตอ
ู งการเดินเครื่องใหม่ตูองใชูมือกด (Manual
Firestat
เท่า

ตูองเป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ดูรับการรับรองจาก UL หรือเทียบ

ในกรณีทอ
ี่ าคารนัน
้ มี HeatDetector อย่้แลูว ใหูเอาสัญญาณจาก

Heat Detector

18.3.2

Reset)

มาใชูควบคุมมอเตอร์ของ เครื่องเป่ าลมเย็นแทนไดู

ระบบควบคุมสำาหรับเครื่องปรับอากาศทีม
่ ีอัตราลมส่งเกินกว่า 5000

cfm ตูองใชู Smoke Detector เป็ นแบบ Duct (Insert) Type
สำาหรับตัดวงจรควบคุมของมอเตอร์เครื่องเป่ าลมเย็น
ปรับอากาศทัง้ ชุดเมื่อตรวจจับควันที่มากับ ลมไดู

ใชู

หรือของ เครื่อง

เป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ดู

รับการรับรองจาก U.L. ในกรณีทอ
ี่ าคารนัน
้ มี Smoke Detector อย่้แลูว
ใหูเอาสัญญาณจาก Smoke Detector มาใชู ควบคุมมอเตอร์ของ เครื่อง
เป่ าลมเย็นแทนไดู

113

18.4

วาล์วอัตโนมัติ ( Automatic Control Valve )

18.4.1

2-Way Proportional Motorized Control Valve ใชูสำาหรับเครื่องเป่ า

ลมเย็นตามทีร่ ะบุในแบบขณะ

ทีไ่ ม่มีไฟเขูาวาล์วตูองปิ ด (Normally

Closed) ไม่ใหูน้ำ าไหลผ่านคอล์ยเย็น

18.4.2

2 - Way Proportional

Motorized

Control Valve

ใชู

สำาหรับเครื่องเป่ าลมเย็นตามทีร่ ะบุในแบบ วาล์วขนาดตัง้ แต่ 15 มม.

(1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ตัว วาล์วทำาดูวย บรอนซ์ ส่วนขนาด 65
มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์ว
แปลน กูาน วาล์วทำาดูวยสแตนเลส หนู า

ทำาดูวยเหล็กหล่อต่อแบบหนู า

วาล์วสามารถถอดออกเปลีย
่ น

ไดูง่ายลิน
้ วาล์วเป็ นแบบ Globe หรือ Plug Pattern ตัววาล์วตูองประกอบ
ดูวย

Linkage และ Modutrol Motor แบบ Spring Return หรือ

Electric Return พรูอมกับ มี Valve Position Indicator บอก

สถานการณ์ ปิ ดหรือเปิ ดวาล์วมอเตอร์จะตูองมี Manual Clutch สามารถ
ปิ ดหรือเปิ ดวาล์วดูวยมือ ขณะทีม
่ อเตอร์ใชูงานไม่ไดู วาล์วตูองเป็ นแบบ

Normally Closed โดยขณะทีไ่ ฟไม่เขูา วาล์วตูองอย่้ในตำาแหน่งปิ ดไม่
ใหูน้ำ าไหลผ่านคอยล์เย็น

18.4.3 วาล์วพรูอมอุปกรณ์ทก
ุ ชุด ตูองทนอุณหภ้มใิ นช่วง -10 ถึง 60 องศา

เซลเซียส และวาล์วทุกตัวจะตูองทนแรงดัน ใชูงาน (Water Working
Pressure) ไดูไม่นูอยกว่า 1,360 KPA (200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เมื่อ

วาล์วปิ ดสนิทขณะผลต่างความดันหนู า และหลังวาล์วเป็ น 300 kPa (43
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จะมีน้ำ าไหลไดูไม่เกิน 10 %

ของอัตราการไหลทีใ่ ชู

งานปกติ ( Close Off Rating ) การเลือกขนาดใหูใชูความดันลด
(Pressure Drop) ขณะที่มีอต
ั ราการไหลทีใ่ ชูงานปกติดังนี้ :

วาล์วที่เปิ ด-ปิ ดอย่างเดียว (On-Off Valve) ความดันลดไม่เกิน 35 kPa
(5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว )

วาล์วที่หรีไ่ ดู (Modulating Valve) ความดันลดอย่้ระหว่าง 35 ถึง 70
kPa (5-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว )
114

18.4.4 สำาหรับอุปกรณ์ไฟฟู าของวาล์วทีต
่ ูองใชูแรงดันไฟฟู าตำ่ากว่า 220 โวลต์
จะตูอง

ใชูหมูอแปลงไฟฟู าทีไ่ ดูมาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพไม่นูอยกว่า

95% โดยสามารถ Overload ไดูไม่นูอยกว่า 25 % เป็ นแบบ Heavy
duty
18.5

อุปกรณ์ แสดงการไหลหรือเปิ ดปิ ดเมื่อมีการไหล ( Flow Switchs )

18.5.1

จะตูองมีสวิตซ์ตด
ั การทำางานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อไม่มีการไหล

ของนำ้ าเย็นและนำ้ าระบายความรูอน และตำาแหน่งอื่น ๆ ทีแ
่ สดงในแบบ

ตัว Detect จะตูองสอดอย่้ในท่อนำ้ าเย็นโดยโครงสรูางของ Flow Switch
จะตูองเป็ นแบบ Watertight, Dust-tight ใชูในบริเวณทีม
่ ีความชื้นส้ง
และจะตูองไดู UL List ซึ่งประกอบดูวยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

18.6

Wetted Part

:

Brass

Pressure Rating

:

150 psi

Switch Enclosure

:

Minimum Temp. Rating

Maximum Temp. Rating
Electrical

:

NEMA 4X
:
:

32 ำF

220 ำF

10 A. 250 V.AC., 2 A. 0-30 V.DC.

Differential Pressure Sensor

18.6.1 เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างระหว่างความดันอากาศในบันไดหนี
ไฟและความดันบรรยากาศ ณ ความส้งเดียวกัน

18.6.2 ช่วงความดันแตกต่างในการวัดอย่างนู อย 12 ถึง 250 Pa (0.05 ถึง 1
inWG.)

และตูองครอบคลุม

ระบุอย่้ในแบบ (Drawings)

ช่วงความดันแตกต่างในการวัดซึ่ง

18.6.3 สามารถตัง้ จุดควบคุม ( Set Point ) ไดู
18.7

18.6.4 เป็ นชนิด Maintenance Free

การควบคุมการอัดอากาศลิฟท์ดับเพลิงและบันไดหนี ไฟ

(Pressurized Fire Man Lift Lobby and Stair Case Control)

115

18.7.1 พัดลมอัดอากาศจะเปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีสญ
ั ญาณจาก Smoke
Detector หรือระบบแจูงเพลิงไหมู

18.7.2 การควบคุมความดันในช่องลิฟท์ดบ
ั เพลิงและบันไดหนีไฟสัญญาณจาก
Differential Pressure Sensor จะสัง่ ใหูอุปกรณ์ควบคุมความดัน

ภายในช่องอัดอากาศไม่ใหูส้งเกิน 75 kPa (0.3 inWG.) วิธีการตามที่
ระบุในแบบ

18.7.3 พัดลมอัดอากาศเมื่อทำางานแลูว จะตูองทำางานตลอดเวลานอกจากจะปิ ด
โดยเจูาหนู าทีผ
่ ู้รบ
ั ผิดชอบเท่านัน

18.8

อุปกรณ์ ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ( Variable Frequency

Drive ; Inverter )

18.8.1 ผู้รบ
ั จูางเป็ นผู้จัดหา และติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบตามขนาด
ของมอเตอร์

ของอุปกรณ์ ทีค
่ วบคุม และจำานวนทีก
่ ำาหนดในแบบ รวม

ทัง้ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายละเอียด และทีจ
่ ำาเป็ นสำาหรับ
การใชูงานอย่างสมบ้รณ์

18.8.2 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะตูองเป็ นรุ่นมาตรฐาน (Standard

Model) ตูองประกอบเป็ นชุดสำาเร็จมาจากโรงงานต่างประเทศ หรือ

ประกอบ (Knock Down) ในประเทศภายใตูลข
ิ สิทธ์ของผลิตภัณฑ์นัน

โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลมา แลูว ผลิตจะตูองมีตัวแทน
จำาหน่ายถาวร ภายในประเทศ และมีอะไหล่ของอุปกรณ์ พรูอมสำาหรับ

เปลีย
่ นทดแทนไดูทน
ั ที อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะตูองมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้

18.8.3 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะตูองมีชุดควบคุม (Inverter Controller)
ซึ่งสามารถรับสัญญาณไดู ดังทีร่ ะบุในแบบ โดยชุดควบคุมอาจเป็ นชุด
เดียวกัน กับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ หรือ แยกชุดกันก็ไดู

18.8.4 Control Specification

Control Method

:

116

Sinusoidal Pulse Width Modulate
(PWM) Voltage Control


Frequency Range
Start Frequency

:

Frequency Accuracy


:

+ 0.5 % At 25 ำC + 10 ำC

:

Frequency Setting Signal

150 % For One Minute
:

Acceleration/Deceleration Time
:

4-20 mA. DC.
:

10-150 Sec.

380V/3 Phase/50 Hz., + 5% For
Frequency Fluctuation, + 10%
For Voltage Fluctuation

18.8.6 Protective-Function

6-60 Hz

At 3 Hz

Overcurrent Capacity

18.8.5 AC Input

:

Overcurrent Stall Prevention

Regenerative Overvoltage Stall Prevention
Overcurrent Protection

Regenerative Overvoltage Protection
Overload Protection

Ground Fault Protection

Instantaneous Power Failure Protection
Overload Alarm

18.8.7 Input-Output For Building Automation System (BAS) Connection.
18.9

Differential Pressure Sensor and Transmitter

18.9.1 เป็ น Sensor สำาหรับวัดความแตกต่างความดันของท่อนำ้ าส่งและท่อนำ้ า

กลับ ใชู

ประกอบกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว

รอบไดูอย่างเหมาะสม และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้Control Output 4-20 MA, 2-Wire 24 VDC
Adjustable Span 0-100 Psi

Accuracy + 0.25% Of Full Span

Protection Against Radio Frequency Interference
117


Watertight Electrical Enclosure

สายส่งสัญญาณจาก Differential Pressure Transmitter ไปยัง

Inverter Controller ใหูปฏิบต
ั ต
ิ ามขูอแนะนำ าของผู้ผลิต โดยสาย
สัญญาณจะเป็ นชนิดปูองกันคลื่นรบกวนจากภายนอก (Shield
Cable)

และถูายาวเกินกว่ามาตรฐาน จะตูองมีตัวขยายสัญญาณ

(Amplifier)
18.10

Temperature Sensor

18.10.1 เป็ น Sensor สำาหรับวัดอุณหภ้มิของนำ้ าในระบบปรับอากาศ

โดย

แสดงค่าการทำางานในช่วงของ -20/+250°F (-29/121°C) โดยสัญญาณ
ทีส
่ ่งออกไป Interface เป็ น 4-20 mA DC. หรือ 0 to 10 VDC

Accuracy ± 0.1% at 0°C ตัว Sensor ควรจะอย่้ในกล่องที่มีฝาปิ ด
ครอบมิดชิด และสามารถทีจ
่ ะ Interfacing กับ Chiller Plant Manager
Panel (CPM) ไดูเป็ นอย่างดี
18.11

VAV. Terminal Box

18.11.1

เป็ นอุปกรณ์ควบคุมปริมาณลมในระบบ VAV. (Variable Air

18.11.2

การเลือกใชูอุปกรณ์ จะตูองเลือกทีจ
่ ุดทำางานทีม
่ ีความดังของเสียง

18.11.3

ตัวเครื่องตูองผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ ARI

Volume)

เนื่องจากตัว VAV. Box ไม่เกินความดังที่ NC25

18.11.4

ส่วนประกอบของเครื่อง

ตัวเครื่องทำาจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสีที่มีความหนาไม่นูอยกว่า
USG.#22 พรูอมกับพ่นและอบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต


การประกอบตัวเครื่องใหูใชูการประกอบดูวยวิธีทางกล

ตัวเครื่องตูองมีการหูุมดูวยฉนวนภายในเครื่อง เพื่อปูองกันการกลัน

ตัวของนำ้ า (Condense) หนาไม่นูอยกว่า 1 นิ้วและมีค่า Thermal

Conductivity ไม่เกิน 0.26 BTU/Hr. Sq.ft. (°F/in) บริเวณของมุม
ต่าง ๆ จะตูองปิ ดทับดูวยแผ่นเหล็กเพื่อปูองกันความเสียหายของ
118

แผ่นฉนวน และตูองสามารถรับความเร็วลมไดูไม่นูอยกว่า 3600
FPM. โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ กับฉนวน

แผ่น Damper ปรับปริมาณลม ทำาดูวยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี มีความ
หนาไม่นูอยกว่า USG.#22 ลักษณะใบเป็ นแบบปี กผีเสื้อ (Butterfly
Damper Blade) สามารถปิ ดไดูสนิท โดยยอมใหูมล
ี มรัว
่ ผ่าน
Damper ไดูไม่เกิน 1% ทีค
่ วามดัน 3 นิ้วนำ้ า

Damper Shaft ทำาจากวัสดุที่มก
ี ารนำ าความรูอนตำ่า และสามารถมอง

เห็นตำาแหน่งของใบ Damper ไดูจากภายนอก Box และการยึดแกน
Damper จะตูองใชู Bearing ชนิด Maintenance Free

18.11.5

Air Flow Sensor จะติดตัง้ อย่้ในดูานลมเขูา (Air Inlet) สำาหรับส่ง
สัญญาณไปยังชุดควบคุม
ระบบควบคุม

ชุดควบคุมจะตูองเป็ นชุดที่ตด
ิ ตัง้ มากับเครื่อง VAV. Box มาจาก

โรงงานของผู้ผลิต

ระบบควบคุมเป็ นแบบ DDC (Direct Digital Control), Low
Pressure, Pressure Independent


ระบบควบคุมใชูไฟฟู าชนิด 24 VAC. หรือจะเป็ น 12 VAC. ก็ไดู

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภ้มิเป็ นชนิด PI Thermostat ทีส
่ ามารถเชื่อม
ต่อกับระบบ BAS. ไดู

ชุดควบคุม Damper (Damper Actuator) เป็ นชนิด 24 VAC. ที่

สามารถควบคุมทัง้ เปิ ดเต็มที,่ ปิ ดเต็มที่และปรับหรี่ (Proportional)
ไดูโดยไม่เกิดความเสียหายกับชุดมอเตอร์ควบคุม

119

หมวดที่ 19

อุปกรณ์ ควบคุมระบบทำานำ ้าเย็นอัตโนมัติ (Chiller Plant

Manager)

19.1 ข้อกำาหนดทั่วไป
19.1.1

Chiller Plant Manager จะตูองเป็ นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเครื่อง

ทำานำ้ าเย็น (Chiller) ซึ่งสามารถควบคุมการทำางานของเครื่องทำานำ้ าเย็น
(Chiller) ไดูทงั ้ หมด

19.1.2 ผู้รบ
ั จูางจะตูองส่งรายละเอียดของอุปกรณ์, ฟั งชัน
่ การทำางาน, ขนาดและ
ลักษณะการติดตัง้ อุปกรณ์ใหูผู้ควบคุมงานก่อนการติดตัง้

19.1.3 บุคลากรทีใ่ ชูในงานติดตัง้ Chiller Plant Manager

ตูองเป็ นช่าง

ฝี มือทีไ่ ดูรับการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ในการติดตัง้ ซึ่งควบคุมโดย
วิศวกรผูช
้ ำานาญงานดูานนี้

19.1.4 Chiller Plant Manager ทำางานดูวยระบบ Micro Processor โดย
สามารถ Stand

alone กล่าวคือเป็ นระบบ Direct Digital Control

(DDC) และมีชุด Battery ไวูBack-up ความจำาอย่างนู อย 1 สัปดาห์
ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ระแสไฟฟู า

19.1.5 Chiller Plant Manager สามารถจะเชื่อมโยงกับระบบ Building

Automation System (BAS) อื่น ๆ ไดู สามารถติดต่อสื่อสาร และส่ง
ขูอม้ลระหว่างกันไดู ไดูแก่ สถานะ (Status) ของ Chillers, Pumps,
Cooling Towers, Valves และ Remote Shut-Down จาก BAS

19.2 การทำางาน

19.2.1 CPM จะทำางานโดยเชื่อมโยงกับ Chiller จำานวน 4 ตัว โดยใชูขูอม้ลจาก
Temperature Sensor ในระบบนำ้ าเย็น (Chiller Water System)
และระบบนำ้ าระบายความรูอน (Condensor Water System) เพื่อ

คำานวณปริมาณภาระนำ้ าเย็น (Cooling load) ในระบบและสัง่ การใหู
Chiller ทัง้ ระบบ เพื่อใหูไดูคา่ KW/TR ดีที่สุด

120

19.2.2 CPM สามารถจะตัง้ โปรแกรมการทำางานตามเวลานาฬิกา และวันในหนึ่ง
สัปดาห์ (Time Schedule) โดยสามารถใหู Chiller มีการ Start-Up
และ Shut-Down ตามความตูองการของผู้ใชูงานไดู

ไปนี้

19.2.3 CPM สามารถจะแสดงผลการวัด และการทำางานของ Chiller ไดู ดังต่อVolts (3 Phase)

Amps (3 Phase)
Kilowatts

Power Factor

Oil Temperature
Oil Pressure
Tonnage

Leaving & Return Chilled Water Temperature

Leaving & Return Condensor Water Temperature
Refrigerant Pressure

Refrigerant Temperature

Chilled & Condenser Water Flow Rate
Chiller Status (On/Off)

Manual & Automatic Reset Alarm
Chilled Water Setpoint

Demand Limit Setpoint

19.2.4 CPM สามารถจะจัดลำาดับ (Sequence) การทำางานของ Chiller โดยใหูมี

การ Lead-Lag

19.2.5 สามารถจะ Start/Stop รวมถึง Status ของอุปกรณ์ในระบบดังต่อไปนี้Chilled Water Pump

Condenser Water Pump
Cooling Tower
Inverter

121

Motorized Valve for Chilled & Condenser Water Side

19.2.6 CPM สามารถจะวัดพลังงานไฟฟู า (Kilowatts) ของ Chiller Plant ไดู
เพื่อทีจ
่ ะนำ าไป คำานวณ และสัง่ การใหูระบบทำางานในสถานะที่ดท
ี ี่สุด
(Optimized)

19.2.7 CPM จะเชื่อมโยงกับจอภาพ (Monitor) เพื่อแสดงออกในร้ปก

ราฟฟิ ค(Graphic) และ ปูอนขูอม้ลโดยผ่านคียบ
์ อร์ด (Keyboard)

19.2.8 CPM จะตูองเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับผู้ผลิต Chiller

122

หมวดที่ 20

BAS)

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System,

20.1 ความต้องการทั่วไป
20.1.1

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS.) ครอบคลุมถึงรายละเอียดการ

จัดหาและติดตัง้ ระบบควบคุม

และจัดการอาคาร ตามที่แสดงไวูใน

ขู

กำา

นี้

20.1.2 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จะตูองจัดหา ติดตัง้ ทดสอบและตกแต่งระบบ
โดยผู้รับจูางทีเ่ ชี่ยวชาญ

งาน BAS. โดยเฉพาะ ซึ่งผู้รับจูางควรจะเป็ น

ตัวแทนจำาหน่ายของผลิตภัณฑ์นัน
้ ๆ

20.1.3 ผู้รบ
ั จูางจะตูองมีผลงานการติดตัง้ ที่ดี และมีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับของเจูาของ
โครงการ

20.1.4

ระบบ BAS. ตูองยินยอมใหูผู้ควบคุมระบบสามารถเขียนโปรแกรม

เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส้ ต ร ก า ร คำา น ว ณ ต่ า ง ๆ ไ ดู

20.2 ขอบเขตของงาน
20.2.1

ระบบควบคุ ม BAS. ที่กำา หนดรายละเอี ย ดในขู อ กำา หนดนี้ จะตู อ ง

สามารถประมวลผลการทำา งานของ ระบบต่าง ๆ ไดู โดยอย่ า งนู อยจะ

ตูองสามารถตรวจสอบการทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ, สัญญาณเตือน การ
ทำางานเมื่อมีขูอผิดพลาด, การจัดบริหารการใชูพลังงาน, เก็บขูอม้ลการใชู

ต่

20.2.2 จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์หลักดังนี้

คอนโซลสำาหรับพลังงานควบคุม

(Operator Console or Work

Station) ซึ่งประกอบดูวย หน่วยประมวลผลกลาง (Central

processing Unit : CPU.), แปูนพิมพ์ (Keyboard), จอแสดงผล
(Monitor), เมาท์ (Mouse) พรูอมทัง้ Hardware ทีจ
่ ำาเป็ นอื่น ๆ
จำานวน 1 ชุด

123

ดู

อุปกรณ์สำาหรับการติดตัง
้ ชุด

คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ
เกูาอีท
้ ำางาน จำานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์ขูอม้ล

อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไดูครบครัน และ

(Printer) สำาหรับการทำางานในสภาวะปกติและการ

แจูงเหตุขัดขูอง จำานวน
เครื่องสำารองไฟ

Work Station ประกอบดูวย โตุะ

2 ชุด

UPS. (Uninterrupted Power Supply) สำาหรับการ

สำารองพลังงานไฟฟู าของ

ระบบเมื่อเกิดไฟฟู าขัดขูองมีขนาดเพียง

พอสำาหรับจ่ายไฟฟู าใหู Work Station, RPU. และ
จำาเป็ นต่าง ๆ ในระบบ

หน่ วยควบคุมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่

(Remote Processing Unit: RPU.)

ประกอบดูวย Microprocessor, แบตเตอรี่ และฟั งก์ชน
ั ่ การ์ดต่าง ๆ
ตามจำานวนทีแ
่ สดงในแบบ
อุปกรณ์ประกอบต่าง

ๆ เช่น Sensor, Transducer, Repeater

สำาหรับการควบคุมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟู า, ระบบปูองกันนำ้ าท่วม เป็ นตูน
รวมทัง้ ประสานงานกับผูร้ ับจูางระบบอื่น ๆ ในการติดตัง้
สายควบคุมจาก

CPU หรือ Work Station ไปยัง RPU. และสาย

จาก RPU. ไปยังอุปกรณ์

(Device) ต่าง ๆ รวมทัง้ อุปกรณ์

ประกอบต่าง ๆ เช่น ท่อรูอยสาย (Conduit) และรางเดินสายไฟ
(Wireway)

ผู้รบ
ั จูางตูองจัดเตรียมชุด

RPU. และอุปกรณ์
Software

DDC ต่าง ๆ ไดู จำานวน 1 ชุด ใหูกบ
ั อาคาร

และ Hardware ทีจ
่ ำาเป็ นสำาหรับการสรูางภาพกราฟฟิ คต่าง ๆ

เช่น แบบแปลน,
20.2.3

Hand-Held Terminal สำาหรับใชูติดต่อกับ

ใหูรวมอย่้ในราคาทัง้ หมด

แบบ Single line, แบบ Riser เป็ นตูน โดย

ผู้ รั บ จู า งตู อ งจั ด ทำา ขู อ เสนอทางเทคนิ ค โดยละเอี ย ด โดยเปรี ย บ

เทียบกับ ขูอกำา หนดที่ผู้ ว่า จูางตูอ ง การกับคุณ สมบั ติข องระบบ BAS. ที่
เสนอมาว่ า ตรงตามขู อ กำา หนดหรื อ ต่ า งไปจากขู อ กำา หนดอย่ า งไรบู า ง
124

นอกจากนั ้ น ผู้ รั บ จู า งสามารถที่ จ ะเสนออุ ป กรณ์ อ่ ื น ที่ เ ป็ นการเผื่ อ เลื อ ก
(Option) ใหูกับผู้ว่าจูางไดู เพื่อใหูระบบ BAS. มีความสามารถและความ

บ้

ณ์

พิ่

ขึ้

20.2.4 จัดทำารายละเอียดการติดตัง้ วัสดุอุปกรณ์ทงั ้ หมดและโปรแกรมควบคุมการ
ทำางานของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

ในระบบ BAS ตามทีแ
่ สดงใน Point

Schedule เสนอต่อผู้ว่าจูางพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ อ
่ นการสัง่ ซื้อและ

ติดตัง้

20.2.5 จัดทำา Flow Chart และแสดงการควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวพรูอมทัง้ การตัง้ ค่า
และส้ตรทีใ่ ชูในการ

ควบคุมอุปกรณ์เสนอต่อผู้ว่าจูางพิจารณาอนุมต
ั ิ

ก่อนการติดตัง้ และเขียน Software

20.3 อุปกรณ์ ของระบบ (System Equipment)
20.3.1

ระบบ BAS ของอาคารใชูในการควบคุม (Control), แจูงเหตุขัดขูอง

(Alarm), แสดงสถานการณ์ทำางาน (Status), และควบคุมบริหารการใชู
พลังงาน (Energy Management) ของอุปกรณ์ไฟฟู าแสงสว่าง,

ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาล ฯลฯ ระบบ BAS ทีเ่ ลือกใชูอย่าง
นู อยตูองเป็ น

แบบ Microprocessor Based System ชนิด Modular Unit

ซึ่งสามารถเปลีย
่ นแปลงลักษณะการ

ควบคุมต่าง ๆ ไดูตามความ

ตูองการ นอกจากนัน
้ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ควบคุมใหูเป็ นระบบ

Multiplex โดยใชูสายเพียงค่้เดียวและเป็ นระบบ Peer to Peer เมื่อมีส่วน
หนึ่งส่วนใดทำางานไม่ไดู

ส่วนที่เหลือยังคงทำางานและสื่อสารกันเองไดู

โดยมีส่วนประกอบของระบบที่จะกล่าวถึงในหัวขูอต่อไป

20.3.2

คอนโซลสำาหรับพนักงานควบคุม (Operator Console or Work

Station) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์จากผูผ
้ ลิต

ทีม
่ ีช่ ือเสียงเป็ นที่ยอมรับ เช่น

IBM, Compaq, Dell หรือเทียบเท่าโดยเป็ นร่น
ุ ล่าสุดในขณะนั น
้ (ช่วงส่ง

ขออนุมัติวัสดุจากผู้วา่ จูาง) ประกอบดูวยหน่วยประมวลผล (CPU.), แปู น
พิมพ์ (Keyboard), จอแสดง

ผล (Monitor), เมาท์ (Mouse), เครื่องพิมพ์

(Printer), โปรแกรม (Software) พรูอมทัง้ โตุะคอมพิวเตอร์สำาหรับวางอุปกรณ์

125

ต่าง ๆ ทัง้ หมดและเกูาอีส
้ ำาหรับพนักงานควบคุม โดยมีรายละเอียดของ
อุปกรณ์

ต่าง ๆ ดังนี้

Desktop Computer เป็ นชนิดไม่นูอยกว่า 64 บิต รุ่นล่าสุดและเร็วที่สุด

ในขณะทีส
่ ่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสัง่ ซื้อและติดตัง้ (ประมาณ 4 GHz), มี
หน่วยความจำา (Ram) ไม่นูอยกว่า 256 Mbytes, มีแบตเตอรี่สำาหรับ
นาฬิกา (Battery Backed Real-Time Clock)

Hard Disk Drive มีขนาดไม่นูอยกว่า 60 Gigabytes จำานวน 2 ตัว

เป็ นการสำารอง (Backup) โดย Hard Disk ทัง้ 2 ตัว จะมีการสำารอง

ขูอม้ลกันตลอด เมื่อ Hard Disk ตัวใดเสียก็สามารถสลับมาใชู Hard
Disk อีกตัวไดู

Floppy Disk Drive ขนาด 3.5 นิ้ว, 1.44 MB. จำานวน 1 เครื่อง ติดตัง้
ใน Desktop Computer


CD-RW ROM จำานวน 1 เครื่อง ติดตัง้ ใน Desktop Computer
มีช่องติดตัง้ อุปกรณ์ภายนอก (I/O Port) อย่างนู อยดังนี้
-

Serial Port

2 ช่อง

-

USB. Port

4 ช่อง

Parallel Port

1 ช่อง

LAN Port 1 ช่อง

Modem ชนิดติดตัง้ ภายในเครื่อง Desktop ความเร็วไม่นูอยกว่า 56
kbs.

แปูนพิมพ์ (Key Board) ขนาดไม่นูอยกว่า 101 ช่อง พรูอมทัง้
สามารถใชูไดูทัง้ ภาษา อังกฤษและภาษาไทย


จอแสดงผล (Monitor) เป็ นชนิดจอสีขนาดไม่นูอยกว่า 20 นิ้ว

เครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิด Dot Matrix จำานวน 1 เครื่อง สำาหรับ

การพิมพ์สภาวะการใชูงานและการแจูงเหตุผิดปกติตา่ ง ๆ (Alarm)
เครื่องพิมพ์เป็ นระบบ 24 เข็ม หนู ากวูางประมาณ 9 นิ้ว และมี

ความเร็วในการพิมพ์ไม่นูอยกว่า 160 ตัวอักษรต่อวินาที พรูอมกับ

126

กระดาษต่อเนื่อง 1 กล่อง ประมาณ 2,000 หนู า และตลับผูาพิมพ์
(Ribbon) 2 ชุด

เครื่องพิมพ์สี (Color Printer) ชนิดฉีดพ่นสี (Inkjet) จำานวน 1

เครื่อง สำาหรับใชูในการพิมพ์เอกสารอื่น ๆ ทัว
่ ไป สามารถใชูไดูกบ

กระดาษมาตรฐาน A4 ความละเอียดไม่นูอยกว่า 1200x1200 จุด

ต่อตารางนิ้ว และความเร็วในการพิมพ์ขาวดำาไม่นูอยกว่า 12 แผ่น
ต่อนาที

เครื่องสำารองไฟ UPS. จำานวน 1 เครื่อง เป็ นชนิด On-Line

Stabilizer และสามารถใชูงานใน Mode Standby ไดู ขนาดของ

เครื่องไม่นูอยกว่า 500 VA. (หรือตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตอุปกรณ์
BAS.) ทดสอบที่ Load Factor 0.8-1.0 Leading to Lagging

สามารถรับแรงดันไฟฟู า AC Input 220V 50Hz และทำางานไดูอย่าง
ต่อเนื่องภายในช่วงแรงดัน 187-253V. และมีแรงดันไฟฟู าขาออก

อย่ใ้ นช่วง 215-225V. เมื่อ Load คงที่และแรงดันขาออกเป็ น Pure
Sine Wave มี Total Harmonic Distortion ไม่เกิน 7% แบตเตอรี่
ทีใ่ ชูเป็ น Maintenance Free สามารถจ่ายไฟไดูอย่างต่อเนื่ องเมื่อ
ไฟฟู าดับเป็ นเวลาอย่างนู อย 4 ชัว
่ โมงติดต่อกัน (ที่ Full Load)

พรูอมทัง้ มีสัญญาณไฟ (Indicator Lamp) แจูงเมื่อแบตเตอรีต
่ ่าำ และ
เมื่อ Inverter ทำางาน
20.3.3

หน่วยควบคุมอุปกรณ์ (Remote Processing Unit: RPU.)

หน่วยควบคุมอุปกรณ์ประกอบดูวย Microprocessor พรูอม Software

ภายในโดยเก็บไวูที่ EPROM และมีหน่วยความจำา (RAM) พรูอม Battery

Backup ใชูงานไดูไม่นูอยกว่า 2 ปี ภายในใชูควบคุมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ตามคำา
สัง่ ของ CPU. โดย RPU. มีรายละเอียดดังนี้

เป็ นระบบ DDC (Direct Digital Control) ชนิด Stand Alone

สามารถทำางานไดูดูวยตัวเอง แมูจะขาดการติดต่อกับ CPU.
(Network Failure)

127

RPU. สามารถติดต่อสื่อสารกันไดูระหว่าง RPU. แมูว่าจะมีส่วน

หนึ่งเสีย ส่วนที่เหลือยังคงทำางานและสื่อสารกันไดู (Peer to Peer
Communication)

ในกรณีทไี่ ฟฟู าดับและใชู Battery Backup จนหมด RPU. จะ

ตูองสามารถจำาค่า Setting ต่าง ๆ และคำาสัง่ สุดทูายไดู

RPU. จะตูองมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารทำางานสอดคลูองกับการเชื่อมต่อ

INPUT/OUTPUT ต่าง ๆ ดังนี้
INPUT

OUTPUT

- Analog 4-20 mA.

- Analog 4-20 mA.

- Analog 0-10 V.

- Analog 0-10 V.

- Dry Contact (NO or NC) - Dry Contact (NO or
NC)

- Overide Switch

- Momentary - Pulsed
and

Mechanically Latched

- Protocell Contact

- Transducer and Sensor
- etc.

RPU. จะตูองสามารถใชูไดูกบ
ั ไฟฟู า 24 VAC, 50 Hz พรูอมกับ

มีการปูองกันการ Overload ภายในตัว

เครื่องแปลงไฟ (Transformer) ทีใ่ ชูสำาหรับแปลงไฟฟู าจาก 220

VAC. เป็ น 24 VAC. เพื่อปูอนใหูกบ
ั RPU. ผู้รบ
ั จูางตูองเป็ นผูจ
้ ัดหา
20.3.4

เอง

Sensors, Transducer and Operating Device

128

ผู้ รั บ จู า ง ตู อ ง จั ด ห า แ ล ะ ติ ด ตั ้ ง อุ ป ก ร ณ์ Sensors, Transducers,

Transmitters และ Relay ต่างๆ ทีจ
่ ำาเป็ นสำาหรับการควบคุม BAS. ตามที่
ร ะ บุ ใ น Point Schedule โ ด ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด อุ ป ก ร ณ์ มี ดั ง นี้
อุปกรณ์วัดอุณหภ้มิ (Temperature Sensor) สำาหรับ

วัดอุณหภ้มิของอากาศ, นำ้ า เป็ นชนิด Thermal Thermistor สามารถ
ใชูงานที่อณ
ุ หภ้มิ -10°F ถึง 220°F มีความแม่นยำาส้งโดยมีความ

เทีย
่ งตรงไม่นูอยกว่า 0.5°F ทำาดูวย Stainless Steel ความยาว
ไม่นูอยกว่า 4 นิ้ว ส่งสัญญาณ Output เป็ น 4-20 mA. หรือ 0-10
V. การใชูงานแต่ละประเภทเป็ นดังนี้
-

-

-

การติดตัง้ ในท่อนำ้ าจะตูองใชู Thermowell เป็ นชนิดขันเกลียว
ขนาด 1/2" ติดตัง้ ที่ทอ
่ นำ้ าและรับแรงดันไดูไม่นูอยกว่า 150
PSI. โดยไม่มีการรัว
่ ซึม

การติดตัง้ ในท่อลม จะตูองสอดเขูาไปในท่อลมถึงกึ่งกลางท่อลมหรือ
มีความยาวของ Thermistor ไม่นูอยกว่า 18 นิ้ว

การติดตัง้ นอกอาคาร (Outdoor Sensor) จะตูองติดตัง้ ในแนว
นอนพรูอมกับปลอกทีม
่ ีช่องระบายอากาศและ Clamp ต่าง ๆ
ตูองเป็ น Stainless

แบบติดผนัง (Room Type) เป็ นรุ่นทีท
่ ำาขึ้นสำาหรับการติดตัง้ บน
ผนังพรูอมกับมีฝาครอบและกูานปรับอุณหภ้มิรวมทัง้ มีตำาแหน่ง
บอกอุณหภ้มิหูอง

อุปกรณ์วัดความชื้น (Humidity Sensor) สำาหรับวัด

ความชื้นอากาศภายนอกอาคารสามารถวัดความชื้นไดู 0-95% มี
ความแม่นยำา (Accuracy) ± 3% ทีอ
่ ุณหภ้มิ 77°F ส่งสัญญาณ

Output เป็ น 4-20 mA. หรือ 0-10 V. มีความยาวของ Sensor

Probe ไม่นูอยกว่า 4 นิ้ว ทำาดูวย Stainless ออกแบบมาสำาหรับการ
ติดตัง้ ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ การติดตัง้ ใหูตด
ิ ตัง้ ในแนวนอน

พรูอมกับปลอกทีม
่ ีการระบายอากาศ และ Clamp ต่อต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
Stainless

129

อุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon

Dioxide Sensor) สำาหรับวัดคุณภาพอากาศ สามารถวัดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไดูในช่วง 0-2000 PPM มีความ

แม่นยำา (Accuracy) ± 75 PPM ส่งสัญญาณ Output เป็ น 4-20

mA. หรือ 0-10 V. และมีความสามารถในการวัดไม่เกิน 30 วินาที

(Response Time) และใหูจัดเตรียมชุด Calibration Kit ใหู 1 ชุด

อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure

Switch : DPS.) ใหูสำาหรับวัดค่าความดันแตกต่างดูาน Upstream
และ Downstream ของของไหลเพื่อตรวจสอบว่ามีการไหลของ

ของไหลหรือไม่ มีสัญญาณ Output เป็ น Dry Contact หรือ SPDT
Snap Acting ซึ่งมีรายละเอียดของการใชูดังนี้
-

DPS. ทีใ่ ชูกบ
ั นำ้ า เช่นการติดตัง้ ที่ Chiller, Pump จะตูองเป็ น
ชนิดกันนำ้ าและทำาจาก Stainless Steel เพื่อปูองกันการ

กัดกร่อนสามารถทนแรงดันใชูงานไดูไม่นูอยกว่า 150 PSIG

และทำางานทีค
่ ่าความดัน 5-50 PSID. สามารถปรับตัง้ ความดัน
-

แตกต่างไดูโดยไม่ตูองถอดฝาเครื่อง

DPS. ทีใ่ ชูกบ
ั อากาศ เช่น การติดตัง้ ทีท
่ ่อลม, การตรวจสอบ Air
Filter การตรวจสอบพัดลมของ Cooling Tower สามารถทน

ความดันใชูงานไดูไม่นูอยกว่า 12 นิ้วนำ้ า และทำางานทีค
่ ่าความ

ดันระหว่าง 0.5-2.00 นิ้วนำ้ า สามารถปรับตัง้ ไดูโดยไม่ตูองถอด
ฝาเครื่อง

อุปกรณ์วัดค่าความดันแตกต่าง (Differential

Pressure Transducer : DPT.) ใชูสำาหรับวัดค่าความดันแตกต่าง
ของนำ้ าเช่นเดียวกับ DPS. แต่วัดค่า Output เป็ น Analog 4-20
mA. หรือ 0-10 V. มีความแม่นยำา (Accuracy) ± 0.4% และ

Response Time 30 MSEC. DPT. ทีใ่ ชูตอ
ู งสามารถทนแรงดันใชู
งานไดูไม่นูอยกว่า 150 PSI และทำางานที่คา่ ความดันในช่วง 0-30
PSID. ทำาดูวย Stainless Steel และเป็ นชนิดกันนำ้ า
130

อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของนำ้ า (Water Flow

Transducer) ใชูสำาหรับวัดค่าอัตราการไหลของนำ้ าเป็ นชนิดกันนำ้ า ทำา
ดูวย Stainless Steel สามารถทนแรงดันใชูงานไดูไม่นูอยกว่า 150
PSI ส่งสัญญาณ Output เป็ น Analog 4-20 mA. หรือ 0-10 V. มี

ความแม่นยำา (Accuracy) ± 2% มีค่าความดันลดไม่เกิน 2.5 PSI.
จุดติดตัง้ จะตูองอย่้ในจุดที่เป็ น Laminar Flow โดยมีระยะห่างจาก
ขูองอและ Valve ต่าง ๆ ไม่นูอยกว่า 2-5 เท่า หรือตามทีผ
่ ู้ผลิต
แนะนำ า

อุปกรณ์วัดประจุไฟฟู า (Conductivity Transducer)

ใชูสำาหรับการวัดค่า Conductivity ในนำ้ า Condenser เป็ นชนิดกัน
นำ้ าและทนความดันใชูงานไดูไม่นูอยกว่า 150 PSI. ส่งสัญญาณ
Output เป็ น 4-20 mA. หรือ 0-10 V. และมี SPDT Contact
Relay อย่างนู อย 2 ชุด มีความแม่นยำา 3% ในส่วนของ

Conductivity Probe จะตูองเป็ นชนิด Maintenance Free

อุปกรณ์วัดระดับนำ้ า (Level Switch) เป็ นแบบ Float

Operated หรือแบบ Electrode แลูวแต่ลก
ั ษณะงานทีใ่ ชู ซึ่งจะเปิ ด

หนู าสัมผัสเมื่อระดับของเหลวส้งหรือตำ่ากว่าระดับทีต
่ ัง้ ไวู มีสัญญาณ
Output เป็ น SPDT Contact

อุปกรณ์วัดค่าระดับนำ้ า (Level Transducer) เป็ น

แบบ Fload Operated พรูอมอุปกรณ์ทท
ี่ ำาดูวย Stainless Steel ซึ่ง
จะวัดค่าระดับนำ้ าตามระดับจริงมีล้กลอยอย่้ มีสญ
ั ญาณ Output เป็ น
Analog 4-20 mA. หรือ 0-10 V.

อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟู า (kW, A, V, Transducer)

เป็ นแบบ Linear Output สัญญาณ Output เป็ น Analog 4-20 mA.
หรือ 0-10 V. มีความแม่นยำา 0.2% (AVG.) และ 0.5%
(RMS.)

131

อุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟู า (Pulse kWH Transducer)

สำาหรับวัดค่าการใชูไฟฟู าเป็ น kWH มีสญ
ั ญาณ Output เป็ น Analog 420 mA. หรือ 0-10 V. มีความแม่นยำา

± 0.2% (AVG.) และ 0.5% (RMS.)

อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ด (Control Relay) สำาหรับ

ใชูควบคุมการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เป็ นแบบ SPDT หรือ

Momentary On/Off Push-Buttom Electronic Type ติดตัง้ ในตู้
Starter

อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบอื่น (Interface Controller)

ใชูสำาหรับการรับส่งสัญญาณขูอม้ลระหว่าง BAS. กับอุปกรณ์

Electronic ต่าง ๆ เช่น Digital Power Meter, Two-Wire Remote
Lighting, Variable Speed Drive (VSD.), Fire Alarm Control
หรือ Chiller Plant Manager (กรณีทเี่ ป็ นคนละผลิตภัณฑ์กบ

Chiller) โดยมีการเชื่อมต่อดูวย RS-232 หรือ RS-485 Module
20.3.5

BAS.

สายควบคุมและการต่อสาย

สายควบคุมระหว่าง CPU และ RPU ใหูใชูสาย

Multicore with Shielded.

สายควบคุมระหว่าง RPU และ RPU ใหูใชูสาย

Twisted Pair with Shielded.

สายควบคุมระหว่าง RPU และ Analog Device ใหูใชู

สาย Twisted Pair with Shield

ใชูสาย CVV

20.4

สายควบคุมระหว่าง RPU และ Digital Device ใหู
การต่อสายใหูใชู Male & Female Spade

โปรแกรมของระบบ (System Software)

132

20.4.1 โปรแกรมหลักของระบบ (Operating System) จะตูองไม่นูอยกว่า

Microsoft Windows 2000 Server ซึ่งเป็ นโปรแกรมทีม
่ ีเสถียรภาพ

(Stability) และจัดเตรียมโปรแกรมสำาเร็จร้ปอื่นๆ เช่น โปรแกรมกราฟ

ฟิ คต่างๆ, โปรแกรม Microsoft Offices, โปรแกรม AutoCAD Version
2002 และโปรแกรมอื่นๆ ทีจ
่ ำาเป็ นต่อการใชูงาน

20.4.2 โปรแกรมสำาหรับสัง่ การโดยเฉพาะของระบบ BAS (Operating

Interface Software) มีการทำางานโดยการใชูระบบ Graphic User

Interface (GUI.) สามารถใชูงานร่วมกับโปรแกรม Windows ไดูเป็ น

อย่างดี โดยการสัง่ การผ่าน Mouse และ Keyboard โดยโปรแกรมทีจ
่ ะ
ตูองมีความสามารถอย่างนู อยดังนี้

การจัดรหัสปูองกันหลายระดับ (Multiple Level Password Protection) ในการ

เขูาถึงโปรแกรมของระบบ จะตูองจัดเตรียมรหัสผ่านของผู้ด้แลระบบหรือผู้ใชูงานไดู
หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะสามารถใชูงานไดูตามความสำาคัญแต่ละระดับ ดังนี้
-

Level 1: สำาหรับผูใ้ ชูงานประจำาวันตรวจสอบไดูจากหนู าจอเท่านัน

-

Level 3: Level 2 + สามารถแกูไขฐานขูอม้ลไดู

-

Level 2: Level 1 + สามารถ Override การทำางานของระบบไดู

Level 4: Level 3 + สามารถสรูางฐานขูอม้ลและแกูไขโปรแกรมไดู
Level 5: Level 4 + สามารถกำาหนดและแกูไขรหัสปูองกัน
(Password) ไดู

การเขูารหัสปูองกันของระบบจะตูองสามารถกำาหนดไดูไม่นูอยกว่า
50 รหัส เจูาหนู าทีค
่ วบคุมแต่ละคนสามารถใชูคำาสัง่ ในแต่ละระดับ
ของ Password ไดู ซึ่งรวมถึงหนู าจอ Monitor, Hard-Held

Terminal และตู้ RPU. ตามจุดต่าง ๆ โดยการเขูาไปแกูไขทุกครัง้ จะ
ตูองผ่านโดยการเขูารหัสเท่านัน

ภาพกราฟฟิ ค (Graphic) โปรแกรมจะตูองสามารถสรูางภาพกราฟฟิ คต่าง ๆ ไดู

ซึ่งอาจเป็ นภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติ (2D or 3D) สำาหรับแสดงร้ปอาคารหรืออุปกรณ์ทถ
ี่ ก

ควบคุมตามมาตรฐานของบริษท
ั ผู้ผลิต และสามารถเขียนภาพเพิม
่ ไดูเพื่อใหูเหมาะกับ
การใชูงาน ซึ่งลักษณะการแสดงขูอม้ลบนกราฟฟิ คจะตูองมีการแสดงค่าต่าง ๆ บน
133

กราฟฟิ คนัน
้ และสามารถคลิกทีร่ ป
้ เพื่อด้ขูอม้ลทีล
่ ะเอียดขึ้นไดูเป็ นลักษณะ "Click

Box" หรือ "Combo Box" เพื่อเลือกร้ปอื่น, ปรับค่า Set Point, เลือกแสดงกราฟหรือ
เลือกโปรแกรมอื่น ๆ นอกจากนี้ในการเขูาถึงฐานขูอม้ลหรือกราฟ
การเลือกแบบ "Pop-Up Menu"

ฟิ คอื่น ๆ จะใชู

การแสดงขูอม้ลเป็ นตัวอักษร (User Pages) สำาหรับเก็บขูอความรายละเอียด

ของอุปกรณ์ทแ
ี่ สดงในกราฟฟิ ค เป็ นโปรแกรมที่สัมพันธ์กบ
ั การแสดงขูอม้ลจากภาพก

ราฟฟิ ค โดยขูอม้ลทัง้ 2 แห่งเป็ นขูอม้ลตัวเดียวกัน แต่ใหูแสดงเป็ นตัวอักษรหรือในร้ป
ของตารางเพื่อจะสามารถด้ขูอม้ลไดูมากกว่าการด้จากภาพกราฟฟิ ค ในกรณีทม
ี่ ี

สัญญาณเตือน (Alarm) เกิดขึ้นใหูแสดงเป็ นแถบขูอม้ลแจูงเตือนแทรกขึ้นมาแทนที่
จนกว่าจะมีเจูาหนู าทีร่ ับทราบสัญญาณเตือนดังกล่าวจึงจะหายไป

กราฟแสดงผล (Graph) เป็ นโปรแกรมแสดงฐานขูอม้ลในร้ปของกราฟ การ

แสดงผลในร้ปกราฟจะตูองแสดงในลักษณะที่เป็ น Real Time กราฟต่าง ๆ จะถ้กเก็บ
ใน Hard Disk และสามารถเรียกขูอม้ลเก่ามาด้กราฟไดู

สรูางภาพ CAD Drawing เป็ นโปรแกรมสำาหรับการวาดร้ปต่าง ๆ สำาหรับใชูกบ

โปรแกรมกราฟฟิ คมีคำาสัง่ ที่ออกแบบมาใหูใชูงานไดูง่ายสามารถเก็บร้ปที่สรูางไวูเป็ น
Template File ไดู เพื่อนำ ามาใชูในการสรูางภาพกราฟฟิ ค

รายงานผลอัตโนมัติ (Automatic Reporting) เป็ นโปรแกรมสำาหรับการสรูาง

รายงานอัตโนมัตโิ ดยสามารถเก็บขูอม้ลจากโปรแกรมอื่น ๆ ของระบบไดู ทำางานโดย
การเก็บค่าต่าง ๆ ทุก ๆ ช่วงเวลาตามทีเ่ จูาหนู าทีก
่ ำาหนดโดยสามารถจัดเก็บลงใน

Hard Disk และพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ตามเวลาทีก
่ ำาหนดไวู รวมทัง้ สามารถ

เรียกขูอม้ลยูอนหลังขึ้นมาด้ไดู และสามารถนำ าขูอม้ลมาแสดงใน Spread Sheet ของ
MS. Office ไดู

สัญญาณเตือน (Alarm Handling) เป็ นโปรแกรมสำาหรับคอยรับสัญญาณเตือน

จากระบบตลอดเวลา เมื่อมีสญ
ั ญาณเตือนเกิดขึ้น โปรแกรมจะ Page up ตัวเองขึ้นมา
แสดงที่หนู าจอ พรูอมกับมีเสียงเตือนและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และเก็บลงใน

Hard Disk เป็ น Record ไวูสัญญาณเตือนจะตูองแสดงผลบนจอ Monitor จนกว่าเจูา

หนู าทีจ
่ ะส่งสัญญาณรับทราบจากแปูนพิมพ์เป็ น Password ใหูแก่ระบบสัญญาณเตือน
จึงจะหายไป

134

ปฏิทน
ิ ตารางเวลา (Calendar) เป็ นโปรแกรมสำาหรับสรูางตารางเวลาการทำางาน

เก็บไวูเป็ นมาตรฐานล่วงหนู าไดู 12 เดือน และ 365 วัน และตัง้ เวลาไดู 24 ชัว
่ โมง

โดยการตัง้ เวลาของอุปกรณ์หนึ่ง ๆ สามารถใชูในการควบคุมอุปกรณ์อ่ ืน ๆ เพื่อเปิ ดปิ ด
พรูอมกันไดู สามารถตัง้ โปรแกรมวันหยุดล่วงหนู า เวลามาตรฐานและเวลาประจำา
สัปดาห์

แลกเปลีย
่ นขูอม้ล (Dynamic Data Exchange : DDE) เป็ นโปรแกรมที่

สนับสนุนการแลกเปลีย
่ นขูอม้ลระหว่างโปรแกรมซึ่งทำางานภายใตูโปรแกรม
Microsoft Windows

20.4.3 โปรแกรมการทำางานของ RPU. มีการทำางานไดูดูวยตัวเองเป็ นแบบ

Stand Alone มี Micro Processor และโปรแกรมอย่ภ
้ ายในตัวเอง ซึ่ง
สามารถประมวลผลเก็บขูอม้ลและทำางานตามโปรแกรมทีต
่ ัง้ ไวูไดู โดย
โปรแกรมที่จะตูองมีความสามารถอย่างนู อยดังนี้

วินาที

สามารถ Update ค่าสถานะของทุก ๆ Input และ Output ในช่วงเวลาไม่เกิน 5
สามารถตัง้ ค่า Alarm สำาหรับค่า Input ทีอ
่ า่ นจาก Sensor ใดๆ ค่าเกินจากช่วงที่

กำาหนดไวูหรือไม่
สามารถตัง้ ชื่อและหน่วยของ Sensor ทีอ
่ ่านไดูไม่จำากัด
สามารถทีจ
่ ะตัง้ การหน่วงเวลาในการเกิด Alarm ไวู
สามารถรับสัญญาณ Digital Input ทีเ่ ป็ น Pulse ไดู

ทัง้ ดูาน Input และ Output มีระบบปูองกันการรบกวนของความถี่ของไฟทีจ
่ า่ ยใหู
ทางดูาน Output จะตูองสามารถตัง้ ค่า Delay Start ไดูเพื่อปูองกันอุปกรณ์ Start

พรูอมกัน

20 ค่า

สามารถเก็บ Alarm History ไวูภายภายในและสามารถเรียกกลับมาด้ไดูไม่นูอยกว่า
สามารถเก็บค่าชัว
่ โมงการทำางานของอุปกรณ์ทถ
ี่ ก
้ เปิ ดปิ ด พรูอมทัง้ สรูาง

สัญญาณเตือนเมื่อชัว
่ โมงการทำางานส้งกว่าค่าทีต
่ งั ้ ไวู

สามารถนับจำานวนครัง้ ที่ Output สัง่ Start อุปกรณ์

มีนาฬิกาภายในเพื่อตัง้ เวลาเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไดูอย่างนู อยวันละ 3 ช่วง
135

20.4.4 โปรแกรมใชูงาน (Program Application) เป็ นโปรแกรมใชูงานพื้นฐานใน
ระบบ BAS. ซึ่งเป็ นความตูองการขัน
้ ตำ่า มีความสามารถทำางานไดูอย่าง
นู อยดังนี้

Optimum Start/Stop: OS อุปกรณ์ปรับอากาศทุกชนิดตูองสามารถเปิ ดปิ ดไดู

โดยอัตโนมัตแ
ิ ละมีประสิทธิภาพส้งสุด โดยโปรแกรมจะสามารถคำานวณเวลาในการเปิ ด
ปิ ดก่อนเวลาเพื่อใหูมก
ี ารประหยัดพลังงานและมีความสบาย (Comfort) โดยการใชู
ขูอม้ลต่าง ๆ ทีเ่ ก็บไวู รวมถึงอุณหภ้มิและความชื้นภายนอกและภายในอาคาร

Time Program: TP สำาหรับการตัง้ เวลาเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในเวลาทีก
่ ำาหนด

โดยสามารถกำาหนดรายละเอียดในแต่วันของสัปดาห์ตลอดปี และสามารถหน่วงเวลาไม่
ใหูอุปกรณ์เกิดการเปิ ดพรูอมๆ กันไดูโดยอัตโนมัติ

Peak Demand: PD เป็ นโปรแกรมสำาหรับการบริหารการใชูพลังงานไฟฟู า โดย

จะเก็บค่าการใชูพลังงานขณะนัน
้ และประมาณการใชูในช่วงต่อไป ถูาหากการ

พยากรณ์มแ
ี นวโนู มที่จะมีค่าส้งกว่าทีก
่ ำาหนดจะมีคำาสัง่ ใหูปิดอุปกรณ์ทม
ี่ ีความสำาคัญ
นู อยเป็ นลำาดับ (Priority) โดยจะตูองมีการจัดลำาดับการลดพลังงานไม่นูอยกว่า 3
ระดับ

Run Time: RT เป็ นการบันทึกเวลาการทำางานของอุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อเป็ น

ประโยชน์ในการจำาทำาการบำารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance) และเพื่อ
ใชูในการจัดทำาค่าใชูจา่ ย (Billing)

Alarm Limit: AL เป็ นการรับขูอม้ลจากอุปกรณ์รบ
ั สัญญาณ Analog เมื่อมีค่าส้ง

กว่าทีก
่ ำาหนดใหูแจูงสัญญาณ Alarm แก่เจูาหนู าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารตามระดับความสำาคัญที่
โปรแกรมไวู

Historical Trend Log: HL เป็ นการเก็บรวบรวมขูอม้ลเหตุการณ์และค่าที่

กำาหนด เพื่อเป็ นขูอม้ลในการบำารุงรักษาและใหูเป็ นแนวทางในการแกูปัญหาทีจ
่ ะเกิดซำ้า
ในอนาคต

Graphic Monitor: GM เป็ นการแสดงเหตุการณ์และจุดเกิดเหตุตา่ งๆ ในร้ปของ

แผนภาพกราฟฟิ คบนจอภาพ

Alarm Report: AR เมื่ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ส่งสัญญาณ Alarm ใหูจัดการแจูงเหตุไป

ยังอุปกรณ์ทก
ี่ ำาหนดเช่น Page up ขึ้นบน Monitor พรูอมส่งเสียงเตือน พรูอมกับ
136

พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์ เวลา และตำาแหน่งที่เกิดเหตุ รวม
ทัง้ รายชื่อเจูาหนู าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารดูวย

Maintenance Manage: MM เป็ นการทำาตารางแสดงระยะเวลาทีต
่ อ
ู งทำาการ

บำารุงรักษาเมื่อถึงกำาหนดเวลาใหูส่งสัญญาณเตือน รวมถึงแนะนำ าขัน
้ ตอนการบำารุง

รักษาอุปกรณ์แต่ละตัวในอาคาร เมื่อถึงเวลาทีต
่ ูองตรวจสอบโดยการรับขูอม้ลจาก RT.
และ AR.

20.5 การติดตัง้ (Installation)

20.5.1 ใหูติดตัง้ หน่วยประมวลผลกลางและคอนโซลในหูองควบคุมอาคารและ

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามทีแ
่ สดงในแบบ ผูร้ ับจูางตูองส่งตัวอย่างของ
วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนรายละเอียดการติดตัง้ เสนอใหูผู้ว่าจูางพิจารณา
อนุมัตก
ิ อ
่ นการติดตัง้

20.5.2 การเดินสายสัญญาณต่าง ๆ ใหูเดินรูอยในท่อโลหะ ซึ่งใชูสำาหรับรูอยสาย
ไฟฟู าโดยเฉพาะขนาดของท่อซึ่งสัมพันธ์กบ
ั จำานวนของสายสัญญาณใหู

เป็ นไปตาม National Electrical Code (NEC) และมาตรฐานการไฟฟู า
นครหลวง
20.6 การทดสอบ

20.6.1 การทำาการส่งมอบงาน ผู้รบ
ั จูางตูองทดสอบระบบใหูเรียบรูอยและใชูงานไดู
ทุก Function

20.6.2 ระบบ BAS. จะตูองทดสอบระบบอย่างนู อยดังนี้ทดสอบการทำางานของระบบโดยรวม
ทดสอบการทำางานของ RPU.
ทดสอบการแสดงผล

อื่นๆ ตามทีผ
่ ู้ผลิตแนะนำ า

20.7 การรับประกันการบำารุงรักษา (Guarantee)

137

20.7.1

ผู้รับจูา งตูอ งรั บ ประกัน ความเสี ย หายใด ๆ ที่เ กิด ขึ้ น จากวั ส ดุ และ

อุปกรณ์ข องระบบ BAS อย่า งนู อย 1 ปี หากเกิดความเสีย หายใด ๆ ผู้รับ จูา ง
ตู อ ง ทำา ก า ร แ กู ไ ข ใ หู อ ย่้ ใ น ส ภ า พ ที่ ใ ชู ก า ร ไ ดู ภ า ย ใ น 48 ชั ่ ว โ ม ง
20.7.2 ผู้รบ
ั จูางตูองฝึ กเจูาหนู าทีผ
่ ู้เกีย
่ วขูองใหูใชูอุปกรณ์ Software Program
และ Hardware Circuit ทีจ
่ ำาเป็ นในการบำารุงรักษา และใหูเสนอราย
ละเอียด และขัน
้ ตอนในการ Training มาดูวย

20.8 วิธก
ี ารส่งมอบ (Commissioning) และการฝึ กอบรม
20.8.1

ผู้ รั บ จู า งทดสอบการใชู ง านระบบ BAS และอุ ป กรณ์ ป ระกอบ

ทัง้ หมด ตามขูอกำา หนดต่างๆ ที่ไดูระบุไวู โดยมีตัวแทนของผู้ว่าจูางเขูา
ร่ ว ม ก า ร ท ด ส อ บ ดู ว ย ซึ่ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร ท ด ส อ บ มี ดั ง นี้
ฟั งก์ชน
ั ่ ต่าง ๆ ของแต่ละย้นิต
ฟั งก์ชน
ั ่ ของระบบ

ลักษณะสมบัติของระบบทุกอย่างตามทีก
่ ำาหนด
อื่นๆ ทีผ
่ ู้วา่ จูางเห็นสมควร
20.8.2

ผู้รับจูางตูองทำา โปรแกรมสรูางภาพกราฟฟิ คต่าง ๆ สำา หรับ

แต่ ล ะระบบเพื่ อความสะดวกในการตรวจสอบหรื อ ควบคุ ม ระบบต่ า งๆ

20.8.3

การฝึ กอบรม ผูร้ ับจูางฝึ กอบรมเจูาหนู าทีข
่ องเจูาของโครงการใหูใชู

อุปกรณ์ระบบ BAS, Software Program และ Hardware ทีจ
่ ำาเป็ นในการ
บำารุงรักษาไดูอย่างถ้กตูอง พรูอมจัดหาหนังสือค่้มือการใชูงาน การซ่อม
บำารุงรักษาระบบดังกล่าวอย่างนู อย 2 ชุด

20.8.4

ผู้รบ
ั จูางตูองมอบรายละเอียดเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ในการส่งมอบ

As-built Drawing แสดงรายละเอียดการติดตัง้

4 ชุด

System Feature Description

4 ชุด

System Specification

System General Information

4 ชุด
4 ชุด

Inspection Report

เอกสารอื่นทีเ่ กีย
่ วขูองนอกเหนือจากทีก
่ ล่าว
138

4 ชุด
4 ชุด

139

หมวดที่ 21

การป้ องกันไฟ และควันลาม

21.1 ความต้องการทั่วไป

21.1.1 โดยทัว
่ ไป การปูองกันไฟ และควันลามตูองเป็ นตามหัวขูอ 300-21 ของ
NED และ ASTM

21.1.2 ขอบเขต ผู้รับจูางตูองจัดหา และติดตัง้ วัสดุ หรืออุปกรณ์ปูองกันการ

ลุกลามของไฟ และควัน ตามช่องเปิ ดของท่อต่าง ๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกัน
ไฟและพื้นทุกชัน

21.1.3 ความตูองการทางดูานเทคนิค
วัสดุที่ UL

- วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใชูปูองกันไฟและควันลาม ตูองเป็ นอุปกรณ์หรือ

รับรอง

- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ตูองปูองกันไฟไดูอย่างนู อย 3 ชัว
่ โมง

- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ตูองไม่เป็ นพิษขณะติดตัง้ หรือเกิดเพลิงไหมู
สามารถถอดออกไดูง่ายในกรณีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลงแกูไข

- ทนต่อการสัน
่ สะเทือนไดูดีและติดตัง้ ง่าย

- วัสดุหรืออุปกรณ์ปูองกันไฟและควันลามตูองมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อน

หรือหลังเกิดเพลิงไหมู

21.1.4 การติดตัง้

- ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอย่้ที่ใดของผนัง หรือพื้นหูอง หรือฝู าเพดาน
ตูองติดตัง้ อุปกรณ์ หรือวัสดุปูองกันไฟ และควันลาม

- การติดตัง้ ใหูเป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว
- ช่องเปิ ดทุกช่องสำาหรับท่อต่าง ๆ ทีเ่ ตรียมไวูสำาหรับอนาคตตูองหูุมปิ ด
ไวูดูวยวัสดุปูองกันไฟ และควันลามดูวย

21.2 ระบบระบายควัน (Smoke Extract)
21.2.1

เมื่อเกิดไฟไหมูพด
ั ลมด้ดอากาศ Smoke Extract Fan จะทำางานโดย

อัตโนมัติ โดย อาศัยสัญญาณจาก Fire Alarm ควันไฟ จะถ้กระบายออก
จนหมด

21.2.2

พัดลมจะหยุดการทำางานเมื่อมีคนไปปิ ดเท่านัน

140

1990

21.2.3

สายไฟจ่าย Smoke Exhaust ทัง้ หมดเป็ นสายกันไฟ

21.2.5

พัดลมทัง้ ชุดขับเคลื่อนและ Motor จะตูองประกอบสำาเร็จเรียบรูอยมา

21.2.6

พัดลมทุกตัวตูองไดูรับการรับรอง Performance Test Certiricated

21.2.4

Smoke Fan จะเป็ นชนิด Class D ตาม BS 7346 : PART 2 :

จากโรงงานผู้ผลิต

จาก Warringtion Fire Research หรือ UL หรือ สถาบันอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับ

141

หมวดที ่ 22การสัน
่ สะเทือน และเสียง
22.1

ความต้องการทั่วไป

22.1.1

เครื่องจักรกลทุกชิน
้ ของระบบปรับอากาศ จะตูองไดูรับการติดตัง้

บนตัวกันสะเทือน ตามทีร่ ะบุไวูในของแบบ เพื่อปูองกันการสัน
่ สะเทือน
และเสียงไปตามโครงสรูาง ของอาคารการเลือกขนาดของแท่นกัน

สะเทือนตูองเหมาะสมกับการกระจายนำ้ าหนัก (Weight Distribution)

ของเครื่องจักรกลทีเ่ สนอเพื่อทำาใหูเกิด Static Deflection อย่างสมำ่าเสมอ
ตามตูองการ

22.1.2

ถูาในแบบไม่ไดูกำาหนดชนิดของตัวกันสะเทือน ใหูใชูตว
ั กัน

สะเทือนตามทีแ
่ สดงต่อไปนี้

22.2 แท่น และตัวกันสะเทือนของเครื่องทำาความเย็น
22.2.1

ตัวแท่นตูองเป็ นคอนกรีตหล่อส้งจากพื้นขึ้นมาตามที่ผท
ู้ ำาเครื่อง

ทำาความเย็นแนะนำ า

22.2.2

หากเป็ นเครื่องที่ตด
ิ ตัง้ อย่้

ณ ชัน
้ ใตูดินของอาคาร

ใหูใชูตว
ั กัน

สะเทือน Rubber - In - Shear ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียว กับทีใ่ ชูหนุน
เครื่องเป่ าลมเย็นชนิดตัง้ พื้นตามขูอ 18.1.5

22.2.3

ถูาเครื่องทำาความเย็นนัน
้ ติดตัง้ อย่้ ณ ชัน
้ อื่น ๆ ทีม
่ ิใชูชน
ั ้ ใตูดน

ของตัวอาคารแลูว ตัว กันสะเทือนตูองเป็ นแบบขดสปริงอย่้ใน
Housing

เพื่อปูองกันการเกิด Binding

ของสปริงทางดูานขูาง ดูาน

บนของตัวกันสะเทือนตูองมีที่ปรับระดับ และตัวกันมิใหูขดสปริงยึดหรือ
หดตัวไม่ว่านำ้ าหนักขณะใชูงานของเครื่องทำาความเย็นจะแปรเปลีย
่ น ไป

อย่างไร ส่วนดูานล่างซึ่งสัมผัสกับพื้นตูองเป็ นแผ่น Neoprene Friction
Pad เพื่อกันการเคลื่อนทีข
่ องตัวเครื่อง

การติดตัง้ ใหูตามคำาแนะนำ าทัง้

ของผู้ผลิตเครื่อง และผู้ ทำาตัวกันสะเทือนโดยเคร่งครัด
22.3 แท่น และตัวกันสะเทือนของเครื่องสูบนำ ้า
142

22.3.1

ลักษณะของแท่นประกอบดูวยฐานคอนกรีตเสริมเหล็กร้ปสี่เหลีย
่ ม

ผืนผูา ซึ่งรองรับไวู ใหูลอยอย่ก
้ บ
ั ที่ดูวยตัวกันสะเทือนแบบขดสปริง

ขนาดของฐานคอนกรีตตูองใหญ่พอ ทีจ
่ ะรองรับขูองอ ท่อนำ้ าส่วนทีต
่ ่อเขูา
กับดูานด้ดและดูานส่งของเครื่องส้บนำ้ าไดู และ ตูองมีความหนาไม่นูอย

กว่า 6 นิ้ว แต่ไม่เกิน 12 นิ้ว ยกเวูน ผู้ทำาตัวกันสะเทือนจะ แนะนำ า ใหูใชู
แท่นคอนกรีตหนากว่านี้เพื่อเพิม
่ มวลและความมัน
่ คงในการรองรับ

22.3.2

ตัว C

การหล่อฐานคอนกรีต ใหูใชูเหล็กโครงสรูางร้ปตัว I

หรือ

คาดรัดโดยรอบ แลูววางเหล็กเสริมซึ่งอาจใชูเหล็กเสูนกลม

ขนาดเสูนผ่าศ้นย์กลาง 3/8 นิ้ว หรือเหล็ก ฉากขนาด 1/2 นิ้ว เชื่อมสาย
กัน

เป็ นตาข่าย ทุก ๆ 6 นิ้ว

ชัน
้ ของเหล็กเสริมนี้วางห่างจากผิว

ดูานล่างของตัวฐานประมาณ 1 1/2 นิ้ว

22.3.3

ขดสปริงที่ใชูตูองเป็ นแบบ Free Standing และมีความสมดุลทาง

ดูานขูาง โดยไม่ตอ
ู งใชู Housing

ดูานล่างของสปริงตูองเป็ นแบบ

แผ่น Neoprene Friction Pad เพื่อกันแท่นเลื่อนการยึดขดสปริงใหูติด

กับฐานคอนกรีตใหูใชู Height Saving Bracket เพื่อใหูส่วนล่างของฐาน
อย่้ส้งจากพื้นหูองประมาณ
22.4

1 นิ้ว

แท่น Cooling Tower

22.4.1

ตัวแท่นตูองเป็ นคอนกรีต ขนาด และจำานวนของแท่นตูองเป็ นไป

ตามทีผ
่ ู้ทำา Cooling Tower แนะนำ าเพื่อใหูตัว Tower ตัง้ ไดูระดับ

22.5

ตัวกันสะเทือนเครื่องเป่ าลมเย็น

22.5.1

เครื่องเป่ าลมเย็นแบบตัง้ พื้น ใหูรองหนุนใตูเครื่องดูวยตัวกัน

สะเทือนแบบ Rubber-In- Shear หรือวัสดุอ่ ืนที่เทียบเท่าซึ่งสามารถทน
ต่อการกัดกร่อนของนำ้ ามันไดู

ผิวดูานบนและดูานล่างของตัวกันสะเทือน

ตูองมีลักษณะเป็ น Friction Pad
ใชูสลักเกลียวยึด

143

เพื่อตรึงเครื่องใหูอย่ก
้ บ
ั ทีโ่ ดยไม่ตูอง

22.5.2

เครื่องเป่ าลมเย็นแบบแขวนดูานบนของเหล็กแขวนเครื่องส่วนที่ยึด

ติดกับเพดานใหูใชูตว
ั กันสะเทือน แบบที่มี Rubber-In-Shear และขด
สปริงอย่้ใน Hanger Box
กูานเหล็กแขวน

เดียวกัน ร้ดาู นล่างของ Hanger Box ส่วนที่

สามารถเคลื่อนทีเ่ ชิงมุมไดูบูางโดยไม่แตะถ้กขอบร้อัน

จะทำาใหูเกิดการลัด วงจรของแรงสัน
่ สะเทือนผ่านขดสปริง
22.6 ตัวกันสะเทือนสำาหรับอุปกรณ์ อ่ ืน ๆ

22.6.1 ท่อนำ้ าทีต
่ อ
่ เขูากับเครื่องทำาความเย็น และเครื่องส้บนำ้ า ไม่ว่าจะเป็ นท่อ
นำ้ าเขูา หรือท่อ นำ้ าออกใหูใชูตว

กันสะเทือนแบบเดียวกับในขูอ 18.5.2

ทำาการแขวนท่อใหูตด
ิ กับเพดานห่างออกมาจากเครื่องจักรกลนัน
้ ๆ

เสูน

ท่อละไม่นูอยกว่า 3 จุด ภายหลังจากนัน
้ จึงเปลีย
่ นไปใชูทแ
ี่ ขวนท่อแบบ
ไม่มีตัวกันสะเทือน

22.6.2 ท่อนำ้ าทีเ่ ดินทะลุผ่านพื้นหรือผนัง ใหูทำาการเดินท่อผ่าน Sleeve ซึ่งมี
แผ่น Neoprene หนาไม่นูอยกว่า 3/4" อัดไวูโดยรอบตัว Sleeve นี้

ตูองยาวยื่นออกมาจากผิวหนู าทัง้ สองขูางของผนัง หรือพื้นไม่นูอยกว่า
ดูานละ 1"

22.6.3

ท่อรูอยสายไฟทีต
่ อ
่ กับมอเตอร์ไฟฟู า สายไฟทีเ่ ดินออกจากกล่องต่อ

สายของมอเตอร์
Conduit

ใหูรูอยผ่านท่อรูอยสายแบบ Water Proof Flexible

22.6.4 ท่อลมทีผ
่ ่านกำาแพงหรือพื้นท่อลมเมื่อเดินผ่าน Sleeve ทีก
่ ำาแพง หรือ

พื้นแลูวตูอง อัดโดยรอบดูวยใยแกูวใหูแน่น ปิ ดดูวยปลอกทีไ่ ม่ยึดแน่นกับ
ตัวท่อลมอีกทีหนึ่ง

22.6.5 การลดเสียง ผูร้ ับจูางจะตูองจัดหาและติดตัง้ Sound Attonuator เพื่อ
ลดเสียงของ เครื่องเป่ าลมเย็น และพัดลมทุกตัวใหูไดูตามมาตรฐานที่
กำาหนดโดยตูองแสดงการ คำานวณมาเพื่อขออนุมติ
22.7

ตัวป้ องกันเสียงดังรบกวนภายในห้องเครื่องทำานำ ้าเย็นและเครื่องส่ง

ลมเย็นขนาดใหญ่

144

22.7.1 ผนังและเพดานหูองเรื่องนำ้ าเย็น และเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ทก
ุ หูอง
3

ตูองติดตัง้ ฉนวนใยแกูวหนู า 2” (DENSITY 3lb/ ft ) พรูอมหูุมทับดูวย
ผูาแกูวใยสังเคราะห์แลูวยึดดูวย PIN พลาสติกทุก ๆ ระยะ 30 cm.

145

หมวดที่ 23
23.1

การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี

ความต้องการทั่วไป

23.1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนำ าเขูาไปติดตัง้ ในหน่วยงานตูองผ่าน
กรรมวิธก
ี ารปูองกันการผุกร่อนและ/ หรือการทาสี
กำาหนดนี้ทก
ุ ประการ

23.1.2

ตามทีร่ ะบุไวูในขูอ

วิธก
ี ารทาสี ตูองปฏิบัตต
ิ ามขูอแนะนำ าของบริษท
ั ผู้ผลิตสีโดย

เคร่งครัด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ทีไ่ ดูผา่ นการปูองกันการผุ

กร่อน และทาสีจากการซ่อมแซม ขัดถ้ และทาสี ใหูเรียบรูอย โดยไดูรบ

ความเห็นชอบจากผูค
้ ุมงาน
23.2

การเตรียมและการทำาความสะอาดพืน
้ ผิวก่อนทาสี

23.2.1

พื้นผิวโลหะที่เป็ นเหล็ก หรือ โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก

ใหูใชูเครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และดำาเนินต่าง ๆ จากนัน
้ ใชู

แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานใหูเรียบ และปราศจากสนิม

หรืออาจใชูวิธพ
ี น
่ ทรายเพื่อกำาจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอม

ออก จากนัน
้ จึงทำาความสะอาดผิวงานไม่ใหูมีคราบไขมัน หรือนำ้ ามัน
เคลือบผิวหลงเหลืออย่้ โดยใชูน้ำ ามันประเภทระเหยไว ( Volatile

Solvent) เช่น ทินเนอร์ หรือนำ้ ามันกุาดเช็ดถ้หลาย ๆ ครัง้ แลูวใชูน้ำ า
สะอาดลูางอีกครัง้ หนึ่ งจนผิวงานสะอาด พรูอมกับเช็ดหรือเป่ าลมใหู
แหูงสนิทจึงทาสีรองพื้นตามคำาแนะนำ าของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด

ในกรณีทผ
ี่ ิวงานนัน
้ เคยถ้กทาสีมาก่อน ตูองข้ดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่ม
ทำาตามกรรมวิธีดังกล่าวขูางตูน

23.2.2 พื้นผิวโลหะทีไ่ ม่มีส่วนผสมของเหล็กใหูทำาความสะอาดโดยใชูกระดาษ

ทรายแลูวเช็ดดูวยนำ้ ามันสน หูามใชูเครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด
แลูวจึงทาสีรองพื้น

23.2.3

พื้นผิวสังกะสีและเหล็กทีเ่ คลือบสังกะสี

คราบไขมัน ฝ่ น
ุ ออกก่อนทาสีรองพื้น
146

ใหูใชูน้ำ ายาเช็ดถ้เพื่อขจัด

23.2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกัว
่ พลาสติก ทองเหลือง ใหูขัดดูวยกระดาษทราย
ก่อนแลูวใชูน้ำ ายาเช็ดถ้กำาจัดฝ่ ุนก่อนทาสีรองพื้น

23.3

การทาสีหรือพ่นสี

23.3.1 ในการทาสีแต่ละขัน
้ ตูองใชูสท
ี ี่ทาไปแลูวแหูงสนิทก่อน จึงใหูทาสีข้ ึนต่อ

ๆ ไปไดู

23.3.2 สีทใี่ ชูทา ประกอบดูวยสี 2 ส่วนคือ

สีรองพื้นใชูสำาหรับปูองกันสนิม และ/หรือ เพื่อใหูยึดเกาะระหว่างสี
ทับหนู ากับผิวงาน

สีทับหนู าใชูสำาหรับเป็ นสีเคลือบขัน
้ สุดทูาย เพื่อใชูเป็ นการแสดงรหัส
ของระบบต่าง ๆ ชนิดสีที่ใชูข้ ึนอย่ก
้ บ
ั สภาวะแวดลูอม

23.3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใชู ใหูเป็ นไปตามระบุในตารางแสดงประเภท

และชนิดของสี

147

23.4

ตารางแสดงประเภทหรือชนิ ดของสี
ชนิ ดของผิววัสดุ

บริเวณทั่วไป

บริเวณที่มีความชืน
้ สูง
บริเวณทีม
่ ีการผุกร่อน
สูง

• Black Steel Pipe

• Black Steel Hanger &
Support

• Black Steel Sheet

• Switch Board, Panel

• Board ซึ่งทำาจาก Black
Steel Sheet

ชัน
้ ที่ 1 Red Lead

ชัน
้ ที่ 1 Expoxy Red

ชัน
้ ที่ 2 Red Lead

ชัน
้ ที่ 2 Epoxy Red

Primer
Primer

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า
Alkyd

ชัน
้ ที่ 4 สีทับหนู า

Lead Primer
Lead Primer

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า Epoxy
ชัน
้ ที่ 4 สีทับหนู า Epoxy

Alkyd

• Galvanized Steel Pipe ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer
• Galvanized Steel

ชัน
้ ที่ 2 Zinc

ชัน
้ ที่ 2 Epoxy

• & Support

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า Epoxy

Hanger

• Galvanized Steel
Sheet

• ในกรณีทไี่ ม่ไดูระบุรหัสสี
ใหูใชูสท
ี ับหนู าเป็ นสีอล้มิ

Chromate Primer
Alkyd

ชัน
้ ที่ 4 สีทับหนู า
Alkyd

เนียม

148

Chromate Primer

ชัน
้ ที่ 4 สีทับหนู า Epoxy

• Pvc. Pipe

• Plastic Pipe

ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน
้ ที่ 2 สีทับหนู า

ชัน
้ ที่ 2 สีทับหนู า

Rubber

Rubber

Chlorinated

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า
Chlorinated
Rubber
• Cast Iron Pipe รวมถึง
ท่อใตูดน
ิ ดูวย

Chlorinated

ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า
Chlorinated
Rubber

ชัน
้ ที่ 1 Coal Tar

ชัน
้ ที่ 1 Coal Tar

ชัน
้ ที่ 2 Coal Tar

ชัน
้ ที่ 2 Coal Tar

Epoxy
Epoxy

Epoxy
Epoxy

• Copper Tube

ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer ชัน
้ ที่ 1 Wash Primer

• Stainless Steel Sheet

Alkyd

• Stainless Steel Pipe

• Aluminium Steel Pipe

ชัน
้ ที่ 2 สีทับหนู า
ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า

ชัน
้ ที่ 2 สีทับหนู า Alkyd
ชัน
้ ที่ 3 สีทับหนู า Alkyd

• Aluminium Steel Sheet Alkyd
• Light Alloy
• Lead

• Conduit Clamp
• Closed Cell Foam
Plastic

• ใชูแถบสีแสดงรหัสสี
หมายเหตุ : ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารซ่อมสีเนื่ องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัด

หรือ การทำาเกลียวใหูใชูสีรองพื้น จำาพวก Zinc Rich Primer ก่อนลงสี

23.5

ทับหนู า

รหัสสีและสีสัญลักษณ์

23.5.1 การทาสีทับหนู าแสดงรหัสสี

ใหูทาสีตลอดทัง้ เสูนท่อ

ๆ มีการหูุม ฉนวนใหูทาท่อเฉพาะสีรองพื้นเท่านัน

149

ยกเวูนถูาท่อนัน

23.5.2 ในระบบไฟฟู า ใหูแสดงรหัสสีเฉพาะตรงที่ CLAMP ของท่อรูอยสายและ
ฝาครอบ กล่องต่อสายเท่านัน

23.5.3 ขนาดแถบรหัสสี (เฉพาะท่อทีห
่ ูุมฉนวน) และตัวอักษร กำาหนดดังนี้
ขนาดท่อ (Dia.)

ความกว้างของแถบรหัสสี

20 มม.(3/4")-32 มม.(1 1/4")

200 มม.(8")

40 มม.(1 1/2")-50 มม.(2")

200 มม.(8")

65 มม.(2 1/2")-150 มม.(2")

300 มม.(12")

200 มม.(8")-250 มม.(10")

300 มม.(12")

300 มม.(12")-มากกว่า

500 มม.(20")

ขนาดตัวอักษร

15 มม.(1/2")
20 มม.(3/4")

32 มม.(1 1/4")
65 มม.(2 1/2")
90 มม.(3 1/2")

23.5.4 ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลก
้ ศรแสดงทิศทาง

กำาหนดเป็ น

ดังนี้

ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง
ใกลูตำาแหน่งวาล์วทุกตัว

เมื่อมีการเปลีย
่ นทิศทาง และ/หรือมีท่อแยก
เมื่อท่อผ่านกำาแพงหรือทะลุพ้ น

บริเวณช่องเปิ ดบริการ

23.5.5 กำาหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ตามตารางขูอ 23.4
23.6 ตารางแสดงรหัสสีและสัญลักษณ์

150

ลำาดับ

รายละเอียด

ที่

1.

Chilled Water Supply

2.

Condenser Water Supply

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ตัว

อักษร

CDS.

สูม

ขาว

CDR.

Softened Water

SW.

Refrigerant Line Liquid
ท่อ-ราง สายไฟฟู าฉุกเฉิน

ท่อ-ราง สายไฟฟู าควบคุมระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

อุปกรณ์แขวน ยึด และรองรับท่อทัง้ หมด
Distribution Board & Motor Control
Board ระบบไฟฟู าปกติ

Distribution Board & Motor Control
Board ระบบไฟฟู าฉุกเฉิน

เขียว
สูม

ขาว
ขาว

MW.

แดง

เหลือง

LO.

สูม

ขาว

ขาว

RG.

เหลือ

N

เหลือ

AC

แดง

RL

ท่อ-ราง สายไฟฟู ากำาลังปกติ

ณ์

ขาว

Condenser Water Return

Refrigerant Line Gas

สัญลักษ

เขียว

CHR.

Lubricating Oil

สี

CHS.

Chilled Water Return

Make-up Water

รหัสสี

E


-

เหลือ

-

ฟู า

-

เทา

เหลือง
ขาว
ขาว
ดำา

แดง
ฟู า
-

แดง

เขู

งาชูาง
งาชูาง

หมายเหตุ

และมิไดูระบุรหัสสี
รหัสของสีทับหนู า
อย่้

: ทีม
่ ีปรากฏแก่สายตา

ใหูใชูประเภทหรือชนิด ของสีตามตารางขูอ 4 ส่วน

ใหูเป็ นไปตามสีของ อาคารในบริเวณทีท
่ อ
่ นัน
้ ติดตัง้

151

หมวดที่ 24
24.1

การทำาความสะอาดและการตบแต่ง

ความต้องการทั่วไป

24.1.1

ผิวของวัสดุที่เป็ นโลหะที่พน
่ หรือทาสีมาจากโรงงาน ถูามีรอยชำารุด

สีลอกจะตูองทำาการซ่อมสีใหูเรียบรูอย

24.1.2

ผิวงานของวัสดุที่ไม่ไดูพน
่ หรือทาสีมาจากโรงงานจะตูองทำาการพ่น

และแต่งสีหนู างาน

24.2 การทาสี และพ่นสี
24.2.1

ผิวส่วนที่เป็ นโลหะของวัสดุ และอุปกรณ์ทก
ุ ชนิด จะตูองทาหรือพ่น

สีซ่ ึงอาจ จำาแนก ไดูดังนี้

* การพ่นสีเสร็จเรียบรูอยจากโรงงาน (Factory Painting) ชิน
้ ส่วน และ
อุปกรณ์ทก
ุ ชนิดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
จากโรงงาน

จะตูองพ่นสีเสร็จเรียบรูอย

* ผิวส่วนใดที่เสียหายหรือบุบจะตูองซ่อม และตบแต่งใหูสวยงามเขูากับสี
24.2.2

เดิม

การพ่นสีหรือทาสีในสถานทีต
่ ิดตัง้ (Field Painting) ผิวของวัสดุ

และอุปกรณ์ตอ
่ ไปนี้

จะตูองไดูรับการพ่น หรือทาสี

* ชิน
้ ส่วนของ Cooling Tower ทีร่ ะบุว่าจะตูองพ่นหรือทาสีเอง
* ทีร่ องรับทีป
่ ระกอบขึ้นใชูเอง(Shop Fabricated Supports)
* ทีแ
่ ขวนท่อลม

* ทีร่ อง และแขวนท่อนำ้ า

* ท่อนำ้ าเติม (Make-Up Water Pipe)

* ท่อนำ้ าหล่อเย็น(Condenser Water Pipe)
* ท่อ Condensate หรือ Bleed-Off
* วาล์วต่าง ๆ และ

* ท่อรูอยสายไฟส่วนที่มองเห็นไดู (Exposed Conduit)
24.3 การทำาความสะอาดระบบท่อนำ ้า
152

24.3.1

ท่อทีเ่ ก็บไวูในบริเวณหน่วยงานตูองไดูรับการปูองกันฝ่ ุน สิ่ง

24.3.2

ระหว่างการติดตัง้ ท่อ วาล์ว ขูอต่อ ตูองทำาความสะอาดโดยไล่สิ่ง

24.3.3

ท่อส่วนใดที่ผา่ นการทดสอบดูวยความดันแลูว ใหูระบายนำ้ าภายใน

สกปรกและสนิมโดยเก็บ รักษาท่อส้งจากพื้น และปิ ดปลายท่อทัง้ สองดูาน
สกปรกภายในออก ใหูหมด

ทิง้ ใหูหมดอุดปลายท่อทัง้ สองดูานใหูแน่นปูองกันฝ่ ุน และสิ่งสกปรกจาก
ภายนอกเขูาไปอีก

24.3.4

หลังการติดตัง้ และทดสอบความดันของทัง้ ระบบเสร็จสิ้นเรียบรูอย

แลูว ใหูเติมนำ้ าจน เต็ม และ ถ่ายนำ้ าทิง้ จนหมดอย่างนู อยสองครัง้ และ
เติมนำ้ าใหม่พรูอมทัง้ เดินเครื่องส้บ

นำ้ าใหูน้ำ าหมุนเวียนในระบบ

หลังจากนัน
้ ถ่ายนำ้ าทิง้ จนนำ้ าทีถ
่ า่ ยทิง้ ใสสะอาดเมื่อด้ดูวย

ตาเปล่า

ตลอดเวลาทีล
่ าู งและทำาความสะอาดเครื่อง และอุปกรณ์ทม
ี่ ีทก
ี่ รองเศษผง
จะตูองมีทก
ี่ รองติดตัง้ อย่้และตูองถอดออกมาทำาความสะอาดทุกครัง้

24.3.5

การทำาความสะอาดระบบท่อนำ้ าครัง้ สุดทูาย ( Final Cleaning of

Piping Systems )

ใหูใชูสารเคมี Polyphosphates, Synthetic

Detergents หรือของผสมระหว่างสารสองอย่างนี้เติมลงในนำ้ าใหูมีความ

เขูมพอเหมาะแลูวส้บนำ้ าใหูไหลวนเวียนในระบบ เพื่อขจัดคราบนำ้ ามันสาร
อัดเกลียว (Pipe Thread Compound) และสิ่งสกปรกอื่น ๆ

เป็ นเวลา

หนึ่ง หรือสองวัน หลังจากนัน
้ ใหูระบายนำ้ าทิง้ เติมนำ้ าอ่อนที่สะอาดลงไป
ลูาง
24.4

Pocket

ระบบใหูทัว
่ อีกครัง้ เสร็จแลูวตูองถอด Strainer
ออกด้ และลูางทำาความสะอาดใหูหมด

และ Dirt

การทำาความสะอาดท่อลม

24.4.1

ในระหว่างการติดตัง้ ผูร้ ับจูางตูองระวังปูองกันไม่ใหูมีเศษฉนวน

24.4.2

ก่อนทีจ
่ ะมีการติดตัง้ ฝู าเพดาน

เศษไมูและขยะต่าง ๆ ตกคูางอย่้ในระบบท่อลม

ผู้รบ
ั จูางจะตูองใชูพด
ั ลมขนาดเล็ก

(Portable Fan) หรือ พัดลมของเครื่องปรับอากาศเป่ าลมทำาความ

สะอาด ภายในท่อลมใชูเครื่องด้ดฝ่ ุน หรืออุปกรณ์ทส
ี่ ามารถขับเศษฝ่ ุน
ผงออกจากท่อลมใหูหมด

153

24.4.3

ในกรณีทใี่ ชูพด
ั ลมของเครื่องปรับอากาศ จะตูองติดตัง้ แผงกรอง

อากาศเขูาไวู ดูวย หลังจากการทำาความสะอาดระบบท่อลม

ผูร้ ับจูางจะ

ตูองจัดหา และติดตัง้ แผงกรองอากาศชุดใหม่ใหูกบ
ั เจูาของโครงการ

154

หมวดที ่ 25การปรับแต่งระบบฯ และการทดสอบการใช้งาน
25.1

ความต้องการทั่วไป

25.1.1

ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสุดทูาย ผู้รับจูางจะตูองทำาการ

ทดสอบระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศทัง้ หมดใหูแน่ใจ

ว่าอุปกรณ์ทก
ุ อย่างทำางานอย่างถ้กตูองเรียบรูอยตามสัญญา

25.1.2 การทดลองเดินเครื่องทัง้ ระบบต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 5 วัน ๆ ละ 12

ชัว
่ โมง หยุดพัฒนาการทดลองเป็ นเวลา 3 วัน แลูวทำาการทดสอบเดิน
เครื่องใหม่อีก 3 วัน

25.1.3 ระบบปรับอากาศชุดใด ทีม
่ ีลก
ั ษณะการใชูงานต่อเนื่ องกันตลอด 24

ชัว
่ โมง ใหูผู้รบ
ั จูางทำาการทดสอบระบบปรับอากาศชุดนัน
้ ติดต่อกันตลอด
24 ชัว
่ โมงเป็ นเวลา 15 วัน

25.1.4 ภายหลังการทดสอบใหูผรู้ ับจูาง ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรว่า ระบบ

ปรับอากาศและระบายอากาศนี้เสร็จสิ้นเรียบรูอยสมบ้รณ์ และสามารถ
ใชูงานไดูตามความประสงค์

25.2

ของผู้ว่าจูาง

ข้อมูลของการทดสอบ

25.2.1 ผู้รบ
ั จูางตูองบันทึกขูอม้ลทีไ่ ดูจากการทดสอบในแต่ละครัง้ ลงในแบบ
ฟอร์มที่มี ลักษณะคลูายกับแบบมาตรฐานของ Associated Air

Balancing Council แต่ตอ
ู งไดูรับการเห็นชอบในรายละเอียดจากผูว
้ ่า
จูางก่อนดำาเนิน

25.2.2 แบบฟอร์มการทดสอบแต่ละระบบตูองมีทัง้ หมด 3 ชุด

และแต่ละชุด

ตูองระบุถึงชื่อระบบ หรือเลขทีช
่ ุดของเครื่องที่ทำาการทดสอบอย่าง
ชัดเจน

25.2.3 ก่อนทำาการทดสอบทุกครัง้ ผู้รับจูางตูองปรับแต่งเครื่องมือที่ใชูในการวัด
ค่าต่าง ๆ ใหูถก
้ ตูองเที่ยงตรงเสียก่อน

25.2.4 ค่าทีบ
่ ันทึกลงในแบบฟอร์มในขณะทำาการทดสอบระบบ ตูองเป็ นค่าที่

อ่านไดูจริงจาก เครื่องวัดโดยยังไม่ตูองคำานึงถึง Correction Factor อัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดของ เครื่องวัดแต่อย่างใดทัง้ สิ้น ตัวเลขใด
155

บันทึกผิดหรือไม่ตูองการใหูขีดฆ่าออก หูามทำาการข้ดลบออกโดยเด็ด

ขาดแลูวใหูผู้ทำาการทดสอบ และตัวแทนของผู้ว่าจูางซึ่งเป็ นสักขีพยาน
อย่้ดูวย ณ ทีน
่ ัน
้ เซ็นชื่อกำากับไวูขูางตัวเลขนั น

25.2.5 หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทำางานของระบบใดไม่สามารถใชู
งานไดู

ตาม วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจูาง ผูร้ ับจูางตูองรับผิดชอบในการ

แกูไขงานของระบบนั น
้ หรือส่วนที่เกีย
่ วขูองแลูวทำาการทดสอบใหม่อีก
ครัง้ โดยมิชักชูา จนกว่าผู้วา่ จูางจะแน่ใจว่าระบบทัง้ หมดสามารถทำางาน
ไดูอย่างถ้กตูองสมบ้รณ์ตามความตูองการแลูว
25.3

การทดสอบระบบทำาความเย็น

25.3.1 ภายหลังจากทีไ่ ดูทำาการติดตัง้ เครื่องทำาความเย็น

และอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ ที่

เกีย
่ วขูองเรียบรูอยแลูวผู้รบ
ั จูางตูองตรวจสอบทุกส่วนของตัวเครื่อง

อย่างละเอียดถีถ
่ ว
ู น เพื่อใหูแน่ใจว่าถ้กตูองก่อนการทำาการเริม
่ เดินเครื่อง

โดยตูองปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอน และวิธีการทีผ
่ ท
ู้ ำา เครื่องแนะนำ าไวูเป็ นอย่าง
เคร่งครัด

25.3.2 ผู้รบ
ั จูางตูองทำาการทดสอบ เกีย
่ วกับสมรรถนะในการทำาความเย็นของ
ตัวเครื่องตรวจด้การทำางานของระบบควบคุมทัว
่ ไป และระบบควบคุม
ความปลอดภัยต่าง ๆ รวมทัง้ กำาลังไฟฟู าทีใ่ ชู

25.3.3 เครื่องส้บนำ้ าเย็นทุกเครื่องตูองติดตัง้ ใหูไดูระดับ

ท่อส่วนทีต
่ ่อกับตัว

เครื่องตูองมีการรองรับเพื่อปูองกันมิใหูเกิดแรงดึงหรือแรงกดดันต่อกัน

ระหว่างการทดสอบ ผู้รับจูางตูองตรวจสอบทิศทางการหมุน และบันทึก
ลักษณะการทำางานของตัวเครื่องส้บนำ้ าและมอเตอร์ เพื่อทำาการเปรียบ
25.3.4
25.3.5

เทียบกับรายงานผลการทดสอบจากโรงงานของผู้ทำา
อุปกรณ์ปรับสภาวะนำ้ า

ใหูทำาการทดสอบเกีย
่ วกับอัตราการไหล

การวิเคราะห์สภาวะ ของนำ้ า แลูวทำาการปรับแต่งใหูไดูตามทีก
่ ำาหนดไวู
Cooling Tower

ผู้รบ
ั จูางตูองทำาการทดสอบ เกีย
่ วกับสมรรถนะ

ในการระบายความ รูอน และจำานวนนำ้ าทีต
่ อ
ู ง Bleed-Off ในแต่ละครัง้

156

ภายหลังการทดสอบ ผู้รับจูางตูองทำาความสะอาดถังรองรับนำ้ าใหูสะอาด
ปราศจากตะกอน และโคลนตมก่อนการส่งมอบงาน
25.4

การทดสอบระบบท่อนำ ้า

25.4.1 ท่อนำ้ าในระบบตูองไดูรับการทดสอบความดันดูวยนำ้ า ตามวิธก
ี ารทีร่ ะบุไวู
ในขูอกำาหนด การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชูในการทดสอบอย่้ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจูาง

25.4.2 การทดสอบอาจทำาเป็ นช่วงๆไดู ทัง้ นี้ข้ ึนอย่ก
้ บ
ั การพิจารณาและอนุมัติ
ของผู้คุมงาน

25.4.3 การทดสอบความดัน ใชูวิธีเติมนำ้ าใหูเต็มท่อส่วนทีต
่ ูองการทดสอบแลูว

อัดความดันใหูส้งขึ้นจนถึงความดันที่ระบุไวู การทดสอบตูองกระทำาขณะ
ทีผ
่ ู้คุมงานร่วมรู้เห็นอย่้ดูวย

25.4.4 ท่อนำ้ าและอุปกรณ์

ตูองทดสอบความดันไม่นูอยกว่า 1.5 เท่าของความ

ดันส้งสุดขณะ ใชูงาน แต่ไม่นูอยกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
(150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และรักษาความดันไวูไม่นูอย กว่า 4 ชัว
่ โมง

25.4.5 ท่อนำ้ าทิง้ ตูองไดูรับการทดสอบความดันไม่นูอยกว่าความส้งของนำ้ า 3
เมตร (10 ฟุต)

และรักษาความดันไวูไม่นูอยกว่า 1 ชัว
่ โมง

25.4.6 หากความดันลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาทีก
่ ำาหนดขูางตูน
ตูองหารอยรัว
่ และซ่อมแซมแลูวทดสอบใหม่จนไดูผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจ

25.4.7 รอยรัว
่ ที่ขูอต่อเกลียวตูองเปลีย
่ นขูอต่อ และเทปพันเกลียวใหม่ รอยรัว

ทีร่ อยเชื่อมตูองตัดออกแลูวเชื่อมใหม่

25.5

การปรับปริมาณนำ ้า

25.5.1 ภายหลังการติดตัง้ และทดสอบระบบท่อนำ้ าเสร็จเรียบรูอยแลูว ก่อนส่ง

มอบงานผูร้ ับจูาง ตูองทำาการปรับแต่งปริมาณ การไหลของนำ้ าในระบบ

และที่เครื่องทุกชุดใหูไดูปริมาณนำ้ าตามตูองการ อย่ใ้ นช่วงคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จากทีร่ ะบุไวูในแบบ และรายการอุปกรณ์

157

25.5.2 การปรับปริมาณนำ้ าจากเครื่องส้บนำ้ า ใหูวัดจากผลต่างของความดันนำ้ า
เขูา-ออก และเทียบกับ Pump Curve ของผู้ผลิต

25.5.3 วาล์วปรับปริมาณนำ้ า (Balancing Valve) หลังจากปรับแต่งครัง้
25.5.4

สุดทูายแลูว ตูองทำาเครื่องหมายแสดงตำาแหน่งที่แน่นอนทุกตัว

ออริฟิส หรือ Flow Meter ทีร่ ะบุในแบบและรายการอุปกรณ์

ตูองติดตัง้ ตามคำา แนะนำ าของผู้ผลิต

25.5.5 การทดสอบปริมาณนำ้ าเย็นทีไ่ หลเขูาคอยล์ของเครื่องเป่ าลมเย็นแต่ละตัว

ใหูใชูวิธีวัดจาก Balancing Valve โดยใชูมิเตอร์เฉพาะ กรณีทม
ี่ ีการติด
ตัง้ มาตรวัดความดันเขูา-ออก คอล์ยก็ใหูบันทึกความดัน ทีล
่ ดลง แลูว
ตรวจสอบกับผู้ผลิตคอล์ยว่าปริมาณนำ้ าไหลเขูาถ้กตูองตามตูองการ

25.6

การทดสอบและปรับปริมาณลม

25.6.1 ภายหลังการติดตัง้ ระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศเสร็จเรียบรูอย

ก่อนการส่งมอบ งานตูองไดูรับการทดสอบปรับแต่งปริมาณลมใหูไดูตาม
ความตูองการ

ปริมาณลมที่ หนู ากากจ่ายลมตูองปรับแต่งใหูอย่ใ้ นช่วง

คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ของปริมาณลมที่ ระบุในแบบ

25.6.2 การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกทีส
่ ำาคัญ ใหูใชูวิธี Traverse โดย
ใชู Pilot Tube ช่องเปิ ดสำาหรับสอด Pilot Tube ตูองมี Plug อุดกัน
รัว
่ ทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบรูอยแลูว

25.6.3 การปรับปริมาณลมทีอ
่ อกจากเครื่องปรับอากาศ ใหูใชูวิธีปรับรอบพัดลม
ปริมาณลม

Volume Damper หรือ Splitter

ในท่อแยกใหู ปรับที่

หลังจากปรับแต่ง Damper แลูว

ตูองทำาเครื่องหมายแสดงตำาแหน่งที่แน่นอนทุก ๆ แห่ง

25.6.4 ระบบกระจายลมจะตูองไม่ทำาใหูเกิด Draft หรือเสียงดังเกินกว่า
Noise Criteria สำาหรับลักษณะการใชูงานของแต่ละหูอง

25.7

อุปกรณ์ ควบคุมต่าง ๆ

158

25.7.1 อุปกรณ์ควบคุมทัง้ หมดที่เกีย
่ วขูองกับระบบปรับอากาศ จะตูองไดูรับ
การปรับ หรือ

ตัง้ ตามเงื่อนไข หรือตามตำาแหน่งทีก
่ ำาหนดไวูในแบบ

ผูร้ ับจูางทำาการตรวจสอบระบบควบคุมแลูวทำารายงานถึงผู้วา่ จูางเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรภายหลังจากวันตรวจมอบงานแลูวหนึ่ งเดือน สามเดือน
แปด เดือน และสิบเอ็ด เดือน ตามลำาดับรวม 4 ครัง้

159

หมวดที่ 26

ระบบก๊าชปิ โตรเลียมเหลว (LPG)

1. นิ ยามทั่วไป

1.1 อุปกรณ์จา่ ยกุาซ หมายถึงอุปกรณ์กก
ั เก็บกุาซ อุปกรณ์ทำาไอ (Vaporizer)

อุปกรณ์ปรับความดันกุาซ (Regulator) มิเตอร์กาุ ซ (Gas Meter) และอุปกรณ์ที่
อย่้ในข่ายเดียวกัน (คือ ท่อยางความดันส้ง , pigtail , ท่อรวมทัง้ ท่อทีต
่ ่อ

ระหว่างอุปกรณ์ปิดกัน
้ อัตโนมัติเมื่อ เกิดแผ่นดินไหว เป็ นตูน) (เฉพาะสิ่งที่อย่้
ระหว่างอุปกรณ์กก
ั เก็บกับมิเตอร์กาุ ซ) รวมทัง้ ท่อที่ตอ
่ ระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้
หลังคา แผ่นกัน
้ และกำาแพง

1.2 อุปกรณ์จา่ ยกุาซทีก
่ ำาหนดเฉพาะ หมายถึง อุปกรณ์กก
ั เก็บ ( ในกรณีทเี่ ป็ นถัง

กุาซจะตูองมีขนาดความจุมากกว่า 1 ตัน ขึ้นไป ) อุปกรณ์ทำาไอ และอุปกรณ์

ปรับความดัน ( เฉพาะทีต
่ ด
ิ ตัง้ อย่้ใกลูอุปกรณ์กก
ั เก็บกุาซ ) อุปกรณ์ทอ
ี่ ย่้ในข่าย
เดียวกัน

( คือ ท่อยางความดันส้ง , Pigtail , ท่อรวม , อุปกรณ์สบ
ั เปลีย
่ น

อัตโนมัตแ
ิ ละอุปกรณ์ปิดกัน
้ อัตโนมัติเมื่อมีแผ่นดินไหว เป็ นตูน ) ( เฉพาะสิ่งที่
อย่้ระหว่างอุปกรณ์กก
ั เก็บกับอุปกรณ์ปรับความดัน ) รวมทัง้ ท่อทีต
่ ่อระหว่าง
อุปกรณ์กก
ั เก็บกับอุปกรณ์ปรับความดัน หลังคา แผ่นกัน
้ และกำาแพง

1.3 อุปกรณ์กำาเนิดกุาซ หมายถึง อุปกรณ์ทท
ี่ ำาใหูกาุ ซ

LPG ทีอ
่ ย่ใ้ นถังในสภาพ

ของเหลว เปลีย
่ นสภาพเป็ นกุาซโดยธรรมชาติ ปูอนกุาซไปยังเครื่องใชูกาุ ซอย่าง
ราบรื่น อุปกรณ์จะรวมทัง้ ถังกุาซ มิเตอร์ชนิดต่าง ๆ วาล์วชนิดต่าง ๆ และท่อ
ความดันส้งที่ต่อระหว่างอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

1.4 อุปกรณ์ปรับความดันกุาซ หมายถึง อุปกรณ์ทล
ี่ ดความดันของกุาซที่เกิดขึ้นจาก
การเปลีย
่ นสถานะธรรมชาติภายในถังใหูมีความดันเหมาะสมที่จะนำ าไปใชู

1.5 ท่อเมน ตามกฎหมายแลูวท่อเมน หมายถึง ท่อกุาซทีต
่ ่อจากถังกุาซไปจนถึง
มิเตอร์กาุ ซ

1.6 ทีถ
่ า่ ยเดรน เป็ นอุปกรณ์ทต
ี่ ิดตัง้ ที่ส่วนทีต
่ ่าำ สุดของท่อจ่ายกุาซ ซึ่งต่ออย่้ระหว่าง

ทางออกของอุปกรณ์ปรับความดันกุาซกับทางเขูาของมิเตอร์กาุ ซ หรือทีส
่ ่วนตำ่า
สุดของท่ออื่น เพื่อใหูเดรนพักและระบายออกไดูอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อไม่ใหู
กุาซ LPG กลับคืนสภาพมาเป็ นของเหลวอีก หรือเดรนคูางอย่ภ
้ ายในท่อ
160

2. มาตรฐาน , วัสดุอุปกรณ์ , การประกอบและติดตัง้ สำาหรับงานระบบกุาซ LPG ที่
ระบุไวูในแบบ ใหูถอ
ื ตามมาตรฐานของสถาบันทีเ่ กีย
่ วขูองดังต่อไปนี้

- ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ว่าดูวยการบรรจุกาุ ซปิ โตรเลียม
เหลว ของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

- สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (มอก.)
- American National Standard Institute (ANSI)
- American Petroleum Institute (API)

- American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- American Society of Testing Materials (ASTM)
- British Standard (BS)

- International Electro-Technical Commission (IEC)
- Japanese Industrial Authority (JIS)

- Metropolitan Electricity Authority (MEA)
- Provincial Electricity Authority (PEA)

- National Electricity Manufacturers (NEMA)

- National Fire Protection Association (NFPA)
- Underwriter’s laboratories, INC (UL)
- Factory Mutual (FM)

161

3. การติดตัง้ ถังก๊าซ

การติดตัง้ ถังกุาซนัน
้ ใหูเป็ นไปตามหัวขูอขูางล่างนี้

3.1 ถังกุาซจะตูองวางห่างจากแหล่งไฟ ถูาภายในรัศมี 2 เมตร มีแหล่งไฟอย่้ ตูอง
คัน
่ ดูวยวัสดุที่เหมาะสม และเลือกวางภายนอกอาคาร บริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเท

อากาศสะดวก แต่ในกรณีทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ถังกุาซไวูภายนอกอาคารทำาไดูยาก ใหูติดตัง้ ไวู
ภายในอาคารไดู โดยทีท
่ ำาการกัน
้ หูองใหูเรียบรูอย และมีมาตรการปูองกันไม่ใหู
กุาซทีร่ ัว
่ จากถังและอุปกรณ์พว
่ งทัง้ หลายเขูามาสะสมอย่้ในหูองไดู โดยที่

อุปกรณ์ตรวจจับแกุสรัว
่ ( GAS DETECTOR ) ตูองส่งสัญญาณไปทีห
่ ูอง
CONTROL ดูวย

3.2 ถังกุาซตูองติดตัง้ ใหูหา่ งจากประต้เขูาออก และทางเขูาหูองใตูดินมากทีส
่ ุด

3.3 ถังกุาซตูองติดตัง้ ใหูหา่ งช่องด้ดอากาศเขูา และช่องระบายอากาศออกของเครื่อง
ตูมนำ้ าในหูองอาบนำ้ าแบบบาลานซ์ใหูมากทีส
่ ุด

3.4.1

3.4 ถังกุาซจะตูองไม่วางไวูในสถานทีต
่ อ
่ ไปนี้

สถานทีท
่ ม
ี่ ีอันตรายจากการถ้กรถชนทำาใหูเสียหายไดู ยกเวูนในกรณีทล
ี่ อ
ู มไวู

ดูวยรัว
้ ที่แข็งแรงที่สามารถปูองกันไดู

3.4.2

สถานทีท
่ ม
ี่ ีอันตรายจากสิง่ ของที่อาจจะตกลงมาจากขูางบน

3.5 ทำาการปูองกันถังกุาซรวมทัง้ ขอบล่าง ไม่ใหูเป็ นสนิมจากความชื้น หยดนำ้ า และ
คราบนำ้ าเกลือดูวยวิธต
ี ่อไปนี้

3.5.1

เลือกใชูถงั กุาซทีเ่ คลือบไวูดูวยสีมีคุณสมบัติในการกันสนิม

3.5.2

เลือกวางในบริเวณทีม
่ ีการระบายนำ้ าดี กรณีทจ
ี่ ำาเป็ นตูองวางในบริเวณทีม
่ ี

การระบายนำ้ าไม่ดี ใหูวางบนฐานคอนกรีตทีม
่ ีส่วนหนึ่ งฝั งอย่้ในพื้น หรือวางบนแผ่น
รองที่เป็ นคอนกรีตโดยไม่ใหูส้งนัก

3.6.1

3.6 อุณหภ้มิของถังกุาซตูองรักษาใหูต่าำ กว่า 40 C อย่้เสมอวิธี การอาจทำาไดูดังนี้

ชม.

3.6.2

o

บริเวณทีว
่ างถังกุาซจะตูองจัดทำาใหูไม่ถก
้ แดดในฤด้รูอนโดยตรงเกินวันละ 6
o

ถูามีแหล่งความรูอนอื่นที่อาจจะทำาใหูอุณหภ้มิของถังกุาซส้งกว่า 40 C ตูองคัน

ไวูดูวยผนังฉนวนความรูอนที่เหมาะสม

3.7 ถังกุาซจะตูองทำาการปูองกันไม่ใหูมก
ี ารลูมลงหรือตกลงไปในทีต
่ ่าำ ดังนี้
162

3.7.1

ถังกุาซตูองวางใหูอย่้ในแนวระดับ และตัวถังอย่ใ้ นแนวดิ่ง และตูองเป็ นบริเวณที่

3.7.2

ถังกุาซจะตูองยึดใหูมัน
่ คงดูวยวิธีใดวิธีหนึ่ งดังต่อไปนี้

ไม่มีอันตรายจากสิง่ ของที่อาจตกจากขูางบน

- ถังกุาซทีม
่ ีปริมาตรภายในบรรจุไดูส้งกว่า 10 kg จะตูองล่ามไวูดูวยโซ่

ทีย
่ ึดติดกับผนัง เสาหรือโตุะอย่างดี และโซ่ทใี่ ชูตอ
ู งไม่ยาวเกินไป และ
ความส้งของตำาแหน่งโซ่ควรเป็ น 2/3 ของความส้งของถังกุาซ สำาหรับ
ถังที่มีโกร่งกำาบัง วาล์วควรใชูโซ่คลูองยึดกับมือจับของโกร่ง

- วางไวูในคอกหรือกรอบทีแ
่ ข็งแรง

- กรณีจำาเป็ นตูองวางไวูบนชัน
้ สองหรือชัน
้ อื่นๆ ทีส
่ ้งกว่าพื้นดิน ตูองวาง
บนฐานทีแ
่ ข็งแรง ใหูตัวถังอย่ใ้ นแนวดิ่ง และทำาการยึดใหูมัน
่ คง

4. การเลือกอุปกรณ์ ปรับความดัน และวิธก
ี ารติดตัง้

การติดตัง้ นัน
้ ถูาไม่ใช่กรณีทต
ี่ ด
ิ กับวาล์วของถังกุาซโดยตรง หรือติดตัง้ ในลักษณะ
ทีท
่ างออกเอียงตำ่าลงแลูว ใหูคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

4.1 อุปกรณ์ปรับความดันแบบลดความดันชัน
้ เดียว หรือ แบบสับเปลีย
่ นอัตโนมัติ
4.1.1

ตูองเป็ นดังนี้

สำาหรับขนาดตำ่ากว่า 30 kg/h จะตูองเป็ นอุปกรณ์ทผ
ี่ ่านมาตรฐานการทดสอบ

ของประเทศหรือการทดสอบของสถาบัน (อุปกรณ์ปรับความดันแบบสับเปลีย
่ น
อัตโนมัต)ิ

4.1.2

ขนาดของอุปกรณ์ปรับความดันที่ใชูนัน
้ ตามมาตรฐานโดยทัว
่ ไปใหูใชูขนาด

มากกว่า 1.5 เท่าของ ”ปริมาณการใชูกาุ ซส้งสุดในช่วงพีค” ตามประเภทของผู้ใชู
นัน
้ ๆ

4.1.3

อุปกรณ์ปรับความดันขนาดใหญ่ นัน
้ มีแบบทีไ่ ม่มีหมูอกรอง (strainer) อย่้

ภายในดูวย เพราะฉะนัน
้ ตูองติดตัง้ หมูอกรองที่เหมาะสมไวูที่ปากทางเขูาอุปกรณ์ปรับ
ความดัน

4.1.4

การติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดันตูองคำานึงถึงความสะดวกในการตรวจตรา และ

การเปลีย
่ นอุปกรณ์ โดยวางตำาแหน่งใหูมีช่องว่างรอบๆ เพื่อใหูปฏิบต
ั ิงานไดูสะดวก ติด
ตัง้ ย้เนียนหรือวาล์วที่เหมาะสมไวูทัง้ ทางเขูาและทางออกของอุปกรณ์ปรับความดัน
163

4.1.5

ทีท
่ างออกของอุปกรณ์ปรับความดันตูองติดที่ถา่ ยเดรนไวู
4.2 ตำาแหน่งติดตัง้ และวิธีการติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดัน

ตำาแหน่งติดตัง้ และวิธีการติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดันนั น
้ ใหูคำานึงถึงการปู องกัน

4.2.1

การเกิดเดรน และการจับแข็งของนำ้ า โดยวิธีต่อไปนี้

อุปกรณ์ปรับความดันจะตูองติดตัง้ ไวูในตำาแหน่งเช่นเดียวกับถังกุาซ คือติด

ตัง้ ไวูภายนอกอาคารในตำาแหน่งที่ไม่ถก
้ แดดโดยตรง และช่องระบายอากาศของหัว
ปรับความดันจะตูองไม่มีน้ำ าฝน หรือฝ่ ุนละอองเขูาไดู และตูองทำาการปูองกันไม่ใหู
แมลงเขูาไปทำาใหูอุดตันไดู

4.2.2

อุปกรณ์ปรับความดันตูองติดตัง้ ในตำาแหน่งที่ไม่มีอันตรายจากสิง่ ของตก

4.2.3

ทางเขูาของอุปกรณ์ปรับความดันจะตูองต่อโดยตรงกับปากทางออกของถัง

4.2.4

ตำาแหน่งและลักษณะการติดตัง้ นั น
้ จะตูองปูองกันไม่ใหูกาุ ซ

จากทีส
่ ้ง

กุาซ หรือท่ออ่อนความดันส้ง ท่อโลหะแบบงอโคูงไดูหรือท่อเมน

LPG ทีก
่ ลับ

กลายเป็ นของเหลวหรือเดรนตกคูางในท่อไดู นอกจากนัน
้ แลูวตูองปูองกันไม่ใหูไหล
เขูาไปในอุปกรณ์ปรับความดันหรือปูองกันนำ้ าทีเ่ จือปนจับแข็ง

4.2.5

วิธีติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดันนั น
้ ถูาบริษท
ั ผูผ
้ ลิตแนะนำ าวิธีตด
ิ ตัง้ ไวูเป็ น

4.2.6

ในการติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดัน จะตูองทำาความสะอาดท่อที่จะมาต่อกับ

พิเศษ จะตูองปฏิบัตต
ิ ามคำาแนะนำ านั น

ทางเขูาของอุปกรณ์ โดยขจัดเศษผงจากการตัดท่อ สนิมและเศษผงอื่นๆ ออกใหูดี แลูว
จึงทำาการต่อเขูากับทางเขูาของอุปกรณ์กรณีทต
ี่ อ
่ เขูากับทางออกของถังกุาซก็เช่น

เดียวกัน จะตูองทำาความสะอาดปากทางออกของถังกุาซใหูดีเสียก่อนแลูวจึงต่อเขูาไป
5. ชนิ ดของวัสดุสำาหรับท่อความดันสูงต่างๆ

ท่อทีใ่ ชูในระบบจ่ายกุาซทัง้ หลาย จะตูองผ่านการทดสอบว่าสามารถทนต่อความ
2

5.1

ดันส้งกว่า 26 kg/ cm ขึ้นไป และเศษวัสดุทใี่ ชูตอ
ู งเป็ นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้

อุปกรณ์รวมกุาซจะตูองเป็ นท่อเหล็กกลูา “ Black Steel Pipe , API 5L Grade

B , Seamless, Schedule 40

164

5.2 ท่อเหล็กกลูาจะตูองเป็ น ท่อเหล็กกลูา “ Black Steel Pipe , API 5L Grade
B , Seamless , Schedule 40

5.3.1

5.3 ท่ออ่อน ทีใ่ ชูกบ
ั ท่อความดันส้งตูองเป็ นดังนี้

ตูองเป็ นท่ออ่อนความดันส้งแบบที่มีขูอต่อสำาหรับใชูกบ
ั LPG ซึ่งทัง้ หมดนี้จะ

ตูองผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศทีต
่ งั ้ ไวู

5.3.2

ตูองเป็ นท่ออ่อน (pigtail) ทีท
่ ำาดูวย “Copper and Copper Alloy Seamless

Pipes And Tubes” ตามมาตรฐาน JIS H 3300-1977 จะตูองสามารถทนความดัน
2

2

ไดูส้งกว่า 30 kg/cm และไม่รัว
่ ลมที่ความดันส้งกว่า 18 kg/cm

5.3.3

ตูองเป็ นท่ออ่อนทีท
่ ำาดูวยเหล็กหรือโลหะผสมของทองแดง (ท่ออ่อนความดันส้ง
2

ทีท
่ ำาดูวยโลหะ) และตูองสามารถทนความดันไดูส้งกว่า 30 kg/cm และไม่รัว
่ ลมที่
2

ความดันส้งกว่า 18 kg/cm
5.4.1

5.4 ขูอต่อ

กรณีของขูอต่อเกลียว โลหะทีจ
่ ะใชูตอ
ู งเป็ น “ Carbon Steel Forgings “ ตาม

มาตรฐาน JIS G 3201-1978 หรือ “ Copper and Copper Alloy Reds And

Bars “ ตามมาตรฐาน JIS H 3250-1978 (C 3604 ) และทองเหลืองที่ใชูงานเป็ นฟ
อร์จจิ่ง ( C 3771 ) หรือวัสดุที่ดก
ี ว่าวัสดุเหล่านี้ หรือใชู “Stainless Steel Pipe
(SUS 304)” ตามมาตรฐาน JIS G 3459-1978 หรือวัสดุที่ดก
ี ว่า

5.4.2

กรณีทเี่ ป็ นแบบหนู าแปลน ( Flange ) ตูองเป็ นหนู าแปลนชนิดที่เชื่อมโดยสอด
2

ท่อเหล็กความดัน 20 kgF/cm

2

เขูาไปขูางใน “20 kgF/cm Slip on Welding

Steel Pipe Flanges” ตามมาตรฐาน JIS B 2224-1976 หรือวัสดุอ่ ืนที่มีคณ
ุ สมบัตด
ิ ี
กว่า

5.4.3

กรณีทต
ี่ อ
่ โดยวิธีเชื่อม ตูองเป็ นขูอต่อเหล็กกลูาเชื่อมแบบต่อชนกันทีใ่ ชูในงาน

เดินท่อพิเศษ “Steel Butt-Welding Pipe Fittings For Special Use” ตาม

มาตรฐาน JIS B 2305-1977 หรือขูอต่อท่อเหล็กกลูาแบบสอดทีใ่ ชูในงานเดินท่อ
พิเศษเชื่อม “Steel Socket-Welding Pipe Fittings For Special Use” ตาม
มาตรฐาน JIS B 2306-1977 หรือวัสดุที่ดก
ี ว่า

5.5 วาล์ว

165

วาล์วจะตูองเป็ น Globe Valve แบบหนู าแปลนทำาดูวยเหล็กหล่อขนาด 20
2

2

kgf/cm ตามมาตรฐาน JIS B 2081-1976 “20 kgF/cm Cast Steel Flaged
Globe Valves” หรือเป็ น Gate Valve แบบเกลียวนอกแบบหนู าแปลน ทำา
2

ดูวยเหล็กหล่อขนาด 20 kgF/cm ตามมาตรฐาน JIS B 2083-1976 “20
2

kgF/cm Cast Steel Flanged Gate Valves” และเหล็กหล่อ Ductile หรือ
Malleable Cast Iron หรือวัสดุอ่ ืนที่มีคุณสมบัติดก
ี ว่างานท่อและอุปกรณ์

ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการประกอบและการติดตัง้ นอกจากจะใชูมาตรฐานขูางตูน
แลูว ยังสามารถอูางอิงมาตรฐานดังต่อไปนี้ไดู
1. ANSI

B

16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings

2. API 600 – Steel Gate Valve , Flanged End
6. เงื่อนไขจำาเป็ นของอุปกรณ์ จา่ ยก๊าซ

กล่องต่อสายในทีน
่ ี้ ใหูรวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเตูารับ กล่องรับสาย

( JUNCTION BOX ) กล่องพักสายหรือกล่องดึงสาย (PULL BOX) ตามกำาหนด

ใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายตูองเป็ นไปตามกำาหนดดัง
ต่อไปนี้

6.1 จะตูองติดตัง้ วาล์ว อุปกรณ์วัดความดันของอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ ทีจ
่ ำาเป็ นในการบำารุงรักษาและ
ควบคุมอุปกรณ์

6.2 การเปลีย
่ นถัง และการตรวจตรา ซ่อมแซมอุปกรณ์ปรับความดัน และอื่นๆ จะตูอง
ทำาไดูโดยง่าย

6.3 ตูองมีมาตรการเตรียมพรูอมใหูสามารถจ่ายกุาซไดูในขณะทีท
่ ำาการตรวจสอบซ่อมแซม
อุปกรณ์

6.4 กรณีทว
ี่ างถังกุาซในแนวเดียวกันเป็ น 1 แถว กำาหนดว่าระยะห่างระหว่างกึ่งกลางถัง
ซึ่งอย่้ตด
ิ กันเป็ น 400 มม. ในกรณีทเี่ รียงถัง 2 แถว ก็ใหูเรียงซูอนกันตรงช่อง

ระหว่างถัง และระยะห่างระหว่างใจกลางถังของถังทีต
่ ิดกันก็เป็ น 400 มม. เช่นกัน
อนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นกรณีใดก็ตามหูามวางถังชิดติดกำาแพง

6.5 ส่วนที่รวมเดรนใหูเป็ นท่อขนาดเดียวกับท่อจ่ายกุาซ (เสูนผ่าศ้นย์กลางใหญ่สุด) ความ
ยาวท่อมากกว่า 20 ซม.

166

6.6 อุปกรณ์วัดความดันต่างๆ ในกรณีทจ
ี่ ำานวนถังทีต
่ ด
ิ ตัง้ ทางดูานเดียวมีมากกว่า 5 ถัง

ขึ้นไป ใหูติดตัง้ เครื่องกรอง (Strainer) ตรงบริเวณใกลูทางเขูาของอุปกรณ์ปรับความ
ดัน ติดตัง้ เครื่องวัดความดันตรงทางออกของอุปกรณ์ปรับความดันแบบสับเปลีย
่ น
อัตโนมัติชนิดแยกส่วน

6.7 สถานทีว
่ างถัง ตูองมีที่ว่างพอควรที่จะไม่ทำาใหูเกิดการชำารุดเสียหายเมื่อเปลีย
่ นถัง
อนึ่ง กำาหนดใหูทางเดินกวูางประมาณ 800 มม.

6.8 ตามกฎแลูว สำาหรับถังทีว
่ างเรียง 2 แถวซูอนกัน จะตูองมี Stop Valve (โดยทัว
่ ไป

เรียกว่า วาล์วเปิ ดปิ ดดูวยมือ) ในแต่ละแถว และวาล์วตูนทางทีท
่ ก
ุ ๆ ถัง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีทใี่ ชูอุปกรณ์สบ
ั เปลีย
่ นอัตโนมัติ และจำานวนถังนู อยกว่า 8 ถัง จะละเวูนไม่ติด
Stop Valve ในแต่ละแถวก็ไดู อนึ่ งในกรณีทใี่ ชูท่อทองแดงเชื่อมระหว่างถัง และมี
Stop Valve ทุกแถวจะไม่ใชูวาล์วตูนทางก็ไดู

6.9 การติดตัง้ เครื่องกรองตรงใกลูทางเขูาของอุปกรณ์ปรับความดัน ถูาภายใน
อุปกรณ์ปรับความดันมีตัวเครื่องกรองติดอย่้แลูวก็ไม่ตูองติดอีก

6.10
6.11

ท่อระหว่างมิเตอร์กบ
ั อุปกรณ์ปรับความดัน ตูองมีทถ
ี่ า่ ยเดรน

ในกรณีของอุปกรณ์จา่ ยกุาซขนาดใหญ่ ซึ่งผลกระทบจากการหยุดจ่ายกุาซ

มีมาก การติดตัง้ อุปกรณ์ปรับความดันสำารองไวู จะเป็ นประโยชน์มาก

6.12

ภายในอุปกรณ์จา่ ยกุาซชุดเดียวกัน หากใชูอุปกรณ์ปรับความดันแบบสับ

เปลีย
่ นอัตโนมัตต
ิ ัง้ แต่ 2 ชุดขึ้นไป และใหูทางออกของเครื่องปรับความดัน
แต่ละเครื่องมาต่อรวมกัน จะมีขูอบกพร่องคือ ปริมาณกุาซทีเ่ หลือในถังของ
แต่ละแถวอาจจะไม่เท่ากันจึงไม่ควรใชู

7. การติดตัง้ อุปกรณ์ กำาเนิ ดก๊าซ

7.1 วั ส ดุ ที่ ใ ชู สำา ห รั บ ท่ อ ร ว ม ใ หู ใ ชู Black Steel Pipe , API SL Grade B
Seamless, Schedule 40

7.2 การต่อท่อรวม ตามกฎแลูวใหูใชูสกร้ หรือหนู าแปลน อย่าใชูวิธีเชื่อมท่อกับท่อใหู
ติดกัน ยกเวูนในกรณีทม
ี่ ีผู้ทม
ี่ ีความชำานาญในการเชื่อมจริงๆ ทำาหนู าทีเ่ ชื่อม

7.3 ขู อ ต่ อ ต่ า งๆ ที่ ใ ชู ส กร้ ใชู Forged Carbon Steel (SF) หรื อ Stamp Forged
Brass (C3771)

167

7.4 หนู าแปลนใชูตามหนู าแปลน JIS 20 kg/cm เชื่อมต่อกับท่อแบบ Back Fillet
2

Welded โดยมีความหนา Throat เพียงพอ

7.5 ในกรณี ที่ ติ ด วาล์ ว ตู น ทางเขู า กั บ ท่ อ รวมโดยการเชื่ อมนิ ป เปิ้ ล (nipple) ชนิ ด
พิเศษ จะตูองมีมุมเปิ ดสำาหรับเชื่อม (Beveling) ทีเ่ พียงพอ

7.6 ในกรณีทใี่ ชูสกร้ บริเวณสกร้ตอ
ู งหูุมหรือคลุมดูวยซีลชนิ ดที่ใชู เป็ น LPG ก่อน
จะขันสกร้

7.7 ท่อรวมตูองคำา นึ งถึงตำา แหน่ งวาล์วของถัง ความยาวของสายอ่อนความดัน ส้ ง
และอื่นๆ จะตูองใชูความส้งที่เหมาะและไม่เกิดส่วนแอ่นที่สายอ่อนความดันส้ง
ซึ่งจะทำาใหูของเหลวคูางในท่อไดู และยึดติดกับโครงเหล็กฉาก

7.8 หลังจากการวางท่อ (จนถึงทางเขูาของอุปกรณ์ปรับความดั น ) เสร็จ เรียบรู อย
แลูว ทดสอบหาการรัว
่ (Air Tight Test) โดยใชูไนโตรเจน หรืออากาศ ความดัน
2

ของการทดสอบในกรณี นี้ ม ากกว่ า 15.6 kg/cm

แลู ว ตรวจสอบว่ า ไม่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลงความดัน โดยอาศัยเครื่ อ งวัด ความดั น ภายใน 5 นาที หรื อตรวจ
สอบว่า ตรงรอยขูอต่อ รอยเชื่อม ไม่มก
ี ารรัว
่ ไหลโดยใชูน้ำ าสบ่้ เป็ นตูน
8. ท่อเหล็กกล้าที่ใช้ในการวางท่อ

ใชูเป็ น Black Steel Pipe , API 5L Grade B , Seamless , Schedule 40.

9. ห้องติดตัง้ อุปกรณ์ กำาเนิ ดก๊าซ

สถานทีเ่ ก็บกุาซทีก
่ ำาหนดเฉพาะ หมายถึง การเก็บกุาซเป็ นถัง ซึ่งมีปริมาณกุาซรวม
มากกว่า 1,000 กก. ขึ้นไป (ต่อไปจะเรียกว่า “สถานทีเ่ ก็บ”)

โกดังเก็บกุาซ หมายถึง การเก็บกุาซเป็ นถัง ซึ่งมีปริมาณกุาซรวมนู อยกว่า 1,000
กก. (ต่อไปเรียกว่า “โกดังเก็บ”)

9.1 สถานทีเ่ ก็บ

9.1.1 ในกรณีทม
ี่ ีสิ่งของอย่้ในระยะอันตราย ในทิศทางนัน
้ จะตูองสรูางผนัง

คอนกรีตเสริมเหล็กทีม
่ ีความหนามากกว่า 12 ซม. บนฐานทีแ
่ ข็งแรง

หรือคอนกรีตบล็อคซึ่งมีความหนามากกว่า 15 ซม. (ไม่ว่าจะเป็ นแบบใด
ใหูใชูเหล็กเสริมที่มีเสูนผ่าศ้นย์กลางขนาดโตกว่า 9 มม. และระยะห่าง
168

ของโครงเหล็กทัง้ ดูานแนวยืน แนวนอนตำ่ากว่า 40 ซม. โดยเฉพาะเหล็ก

เสริมตรงมุมจะตูองเชื่อมต่อกันอย่างดี หรือ ผนังที่มีความแข็งแรงมากกว่า
ทีก
่ ล่าวมาแลูว)

9.1.2 ในกรณีสรูางผนังกัน
้ ประต้ทางเขูาออกตูองเป็ นประต้ปูองกันไฟประเภท

ก. แต่ในกรณีทม
ี่ ีสิ่งของอันตรายอย่ใ้ กลูหนู าประต้ จะตูองสรูางประต้แบบ
ทีใ่ ชูกบ
ั ผนังทีท
่ ำาดูวยแผ่นเหล็ก

9.1.3 ตูองสรูางกำาแพง รัว
้ เป็ นตูน (อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผนังแลูวก็ไม่จำาเป็ น)
9.1.4 ตูองมีอุปกรณ์ดบ
ั เพลิง

9.1.5 สรูางหลังคานำ้ าหนักเบาทีต
่ ิดไฟไดูยากหรือไม่ตด
ิ ไฟเลย หรือกัน
้ ดูวยผนัง
กันความรูอน

9.1.6 ยกพื้นดูวยคอนกรีตเรียบ ใหูส้งกว่าพื้นดิน 10 ซม. ขึ้นไป

9.1.7 ในการสรูางผนัง เพื่อไม่ใหูกาุ ซทีร่ ัว
่ สะสมอย่้ในหูอง จำาตูองมีช่องเปิ ด บน
2

ผนังที่ตอ
่ กับพื้นขนาดใหญ่กว่า 300 cm

ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร อนึ่ง

ควรเปิ ดช่องเหล่านี้ไวูมากกว่าสองทิศทางเพื่อการถ่ายเทอากาศทีด
่ ี และ
ควรเปิ ดช่อง 2 ทางในทิศทางตรงกันขูาม

9.1.8 นอกจากจะตูองปูองกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการลูม การตกหล่น ปู องกัน
วาล์วชำารุดเสียหายแลูว ในกรณีทส
ี่ ถานทีเ่ ก็บอาจเกิดภัยจากนำ้ าท่วมไดู ก็
ตูองมีมาตรการทีร่ ัดกุมเพื่อปูองกันการไหลออกของถังกุาซเป็ นพิเศษ

9.1.9 กรณีทม
ี่ ก
ี ารติดตัง้ ระบบไฟฟู า ตูองเป็ นชนิดที่ปูองกันการระเบิด
9.1.10

แขวนปูายเตือนภัยไวูในบริเวณทีส
่ ามารถมองเห็นจากภายนอกไดู

9.1.11

เนื่องจากการขยายทีเ่ ก็บหรือการขยายโกดังเป็ นไปไดูยาก ฉะนั น
้ จะ

โดยง่าย

ตูองคำานึงถึงการเพิม
่ ปริมาณทีต
่ อ
ู งการในอนาคตไวู ควรจะเผื่อไวูประมาณ
50-50%

9.2 โกดังเก็บ

ใหูปฏิบต
ั ต
ิ าม ขูอ 9.1.5 ถึง 9.1.11

10. วัสดุสำาหรับท่อความดันตำ่าต่างๆ
169

ท่อต่างๆ ทีอ
่ ย่ร้ ะหว่างอุปกรณ์ปรับความดัน ตูองเป็ นท่อที่ผา่ นการทดสอบความดัน
2

ส้งกว่า 8 kg/cm ( สำาหรับท่อยางความดันตำ่าทีต
่ อ
่ จากถังทีม
่ ีปริมาตรภายในตำ่ากว่า
75 ลิตร กรณีทใี่ ชูท่อแข็งต่อกับอุปกรณ์ปรับความดัน ความยาวไม่ถงึ 0.3 m.
2

ความดันทดสอบเป็ น 2 kg/cm ) ใชูวัสดุที่ไดูมาตรฐานต่อไปนี้

10.1

ท่อเหล็กกลูา

จะตูองใชูทอ
่ Black Steel Pipe , API 5 L Grade B , Seamless,

Schedule 40 แต่บริเวณทีฝ
่ ั งอย่้ในดิน ซึ่งมีการกัดกร่อน ควรใชูทอ
่ เหล็กกลูา
ชนิดหูุมพลาสติกทีท
่ นต่อการกัดกร่อนไดู

10.2

ท่อยืดหย่น
ุ (Flexible tube)

ท่อยืดหยุ่น ทีใ่ ชูกบ
ั ท่อความดันตำ่าดังต่อไปนี้ อนึ่ ง เมื่อเปรียบเทียบท่อยืดหย่น

แต่ละชนิดก็จะไดู
10.2.1

JIS H3300 (Copper and Copper Alloy Seamless Pipes and

Tubes)

10.2.2

ท่อยืดหยุ่น ทีใ่ ชูกบ
ั ท่อความดันตำ่า เพื่อใหูทนแผ่นดินไหว, การขยาย

ตัวและการยืดหดไดู จึงทำาภายนอกเป็ นร้ปคลื่น โดยมีขูอต่อติดอย่ท
้ ป
ี่ ลาย
ตัวท่อทำาดูวยโลหะผสมของทองแดง หรือเหล็กสเตนเลส ท่อยืดหย่น
ุ นี้
หูามใชูในลักษณะฝั งดิน

10.2.3

ท่อความดันตำ่าซึ่งมีขูอต่อติดอย่้ (ปกติเรียกว่า ท่อความดันตำ่า) ตูอง

เป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ดูมาตรฐานอุปกรณ์ LPG ประเภทที่ 2 โดยมีขูอต่อติด
อย่ท
้ ี่ปลายทัง้ สองมีความทนต่อแรงดึงมากกว่า 100 กก.

10.2.4
10.3

ท่อยางความดันตำ่า มีโครงสรูาง 2 ชัน
้ หรือ 3 ชัน
้ ความทนต่อแรง

ดึงมากกว่า 50 กก. ขึ้นไป และผ่านตรวจสอบโดยผู้ผลิต

ประเภทของขูอต่อ

10.3.1

ขูอต่อที่ทำาดูวยเหล็กหล่อทุบขึ้นร้ปไดู

- ตูองเป็ น Blackheart Malleable Iron Casting ตาม JIS G 5702
ประเภทที่ 1 FCMB 28 หรือวัสดุที่ดีกว่า

- ลักษณะของสกร้ตูองเป็ นไปตาม JIS B0203 (Taper Pipe Threads)

10.3.2

ขูอต่อที่ใชูกบ
ั ท่อทองแดง

170

- Brazing joint
- Flared joint
10.4

- Flareless joint (Ring joint)

ประเก็น (Packing)

เป็ นพวก asbestos (เฉพาะชนิดที่ไม่ใชูยางธรรมชาติเป็ น binder) tetra

ethylene (เช่น เทฟลอน เป็ นตูน) และยางสังเคราะห์อ่ ืนๆ เป็ นสารที่มีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
10.4.1

10.4.2
10.4.3

10.5

ซีล

เป็ นสารทีไ่ ม่ถก
้ ทำาลายดูวย LPG และ Methanol
มีแรงต่อตูองต่อแรงอัด

มีความทนทานการกัดกร่อน และความรูอน

เป็ นสารทีใ่ ชูพวก polyester resin , epoxy , phenol resin ยางสังเคราะห์
aikyd resin, resin สังเคราะห์พวกเสูนใยเป็ นพื้น และใชูงานไดูสะดวก

11.

11.1

การเดินท่อ

สิ่งที่ตอ
ู งระมัดระวังโดยทัว
่ ไป

ในการเดินท่อ นอกจากสิง่ ที่จะตูองระมัดระวังโดยทัว
่ ไปแลูว จะตูองระมัดระวัง
สิ่งต่อไปนี้
11.1.1

ท่อที่เดินใตูพ้ น
ื ดินจะตูองติดตัง้ ใหูลก
ึ จากผิวดิน กว่า 30 ซม. หรือใหู

มีความปลอดภัยเพียงพอ โดยคำานึงถึงสถานทีต
่ งั ้ ปั ญหาการจับแข็ง
เนื่องจากความเย็น

11.1.2

ส่วนของท่อที่โผล่ข้ ึนจากผิวดิน และส่วนที่เดินลอดท่อระบายนำ้ า

เป็ นส่วนทีถ
่ ก
้ กัดกร่อนไดูงา่ ย จึงตูองมีมาตรการปูองกันการกัดกร่อน เช่น
การพันดูวยเทปกันการกัดกร่อน เป็ นตูน

11.1.3

ในกรณีทเี่ ชื่อมต่อดูวยสกร้ อย่าขันเกลียวกลับทาง อันจะเป็ นสาเหตุ

11.1.4

ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารลอดผ่านผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคาร เป็ นตูน

ทำาใหูกาุ ซรัว
่ ไดู

ตูองใชูมาตรการต่อไปนี้

171

11.1.5

ใชูปลอกท่อปูองกันส่วนภายนอกของท่อ

มีมาตรการปูองกันนำ้ าเขูาไปขังอย่้ระหว่างปลอกท่อกับตัวท่อ
จะตูองไม่มีรอยต่อท่ออย่ใ้ นปลอกท่อ

ตูองวางท่อใหูห่างจากอุปกรณ์ทป
ี่ ล่อยความรูอน เช่น เตาเผา หรือ

ปล่องควัน (ช่องระบายอากาศ) มากกว่า 30 ซม.

11.1.6

ตูองวางท่อห่างจากเสาไฟฟู ามากกว่า 10 ซม. (ยกเวูนสายไฟแรงดัน

ตำ่าทีเ่ ดินในท่อฉนวน หรือท่อ PVC ตามมาตรฐาน หรือมีผนังที่เป็ นฉนวน
ไฟฟู าคัน
่ อย่)้

11.1.7

ตูองเวูนระยะห่างจากท่อประปา ท่อนำ้ าทิง้ และท่อของผู้อ่ ืน เพื่อ

11.1.8

ในกรณีทใี่ ชูท่อที่มีความแข็งแรง (ท่อโลหะ) ใหูยึดท่อใหูดีเพื่อไม่

11.1.9

เพื่อปูองกันการกัดกร่อนของท่อทีว
่ างใตูพ้ น
ื เนื่ องจากความชื้น จึง

11.1.10

ตามกฎตูองหลีกเลีย
่ งการวางท่อในที่หลบซ่อน

11.1.12

ติดตัง้ เข็มขัดยึดท่อ โดยคำานึงถึงการขยายตัว และการหดตัวของท่อ

ความสะดวกในการซ่อมแซม

ใหูการแอ่นของท่อทำาใหูส่วนที่เป็ นเกลียวเสียหาย

จำาเป็ นตูองมีมาตรการปูองกันโดยใชูเทปปูองกันการกัดกร่อน

11.1.11

ตามกฎตูองหลีกเลีย
่ งการวางท่อเอียงไม่ไดูระดับ

เกีย
่ วกับระยะห่างนี้ไม่มีระยะมาตรฐานทีแ
่ น่นอน อนึ่ ง ในการวางท่อขึ้น

11.2

หรือลง ตูองมีที่ยึดมากกว่า 1 แห่ง

ขูอควรระมัดระวังโดยทัว
่ ไปในการวางท่อ

11.2.1

อย่าใหู นำ้ า ดิน ทราย ฝ่ ุนละออง และอื่นๆ เขูาไป โดยที่ปลายท่อทัง้

2 ขูางตูองปิ ดไวูส่วนขูอต่อต่างๆ ใหูใส่ในถุงพลาสติก ถึงแมูว่าจะเป็ นที่หูุม
ผิวปูองกันการกัดกร่อนแลูวก็ตาม ถูาหากมีรอยฉีกขาดทีส
่ ่วนใดส่วนหนึ่ง
การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นมากบริเวณนัน
้ ฉะนั น
้ เมื่อตรวจพบรอยฉีกขาดใหู
ทำาการซ่อมทันที

11.2.2

ในกรณีทท
ี่ ำาการตัดท่อ ใหูตด
ั ใหูตัง้ ฉากกับแกนของท่อ และตกแต่ง

รอยตัดใหูเรียบรูอย โดยเฉพาะในกรณีของท่อทองแดง ใหูตรวจสอบ
ความกลม และซ่อมแซมส่วนทีไ่ ม่ดี
172

11.2.3

ในกรณีทต
ี่ าุ ปเกลียวของท่อเหล็กกลูา ใหูหยอดนำ้ ามันระหว่า

11.2.4

ในกรณีทท
ี่ ำาใหูปลายท่อดูานหนึ่ งของท่อทองแดงบานออก (flare) ใหู

งการตุาป

ทานำ้ ามันเล็กนู อยตรงส่วนที่เป็ นกรวยของ expander อนึ่ ง เมื่อตรวจ
สอบพบว่าตรงหนู า flare ชำารุด ตูองตัดและทำาใหม่

11.2.5

ทำาความสะอาดภายในท่อ เพื่อใหูแน่ใจว่าไม่มีผงที่เกิดจากการตัด

และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ก่อนจะติดตัง้ และเมื่อทำาความสะอาดหนู าแปลน
และส่วนที่เป็ นสกร้แลูวใหูทาดูวยซีลทีเ่ หมาะสม (โดยทีห
่ ูามทาเกลียวตัว
เมีย) ก่อนจะติดตัง้

11.2.6

การขันสกร้

- การขันสกร้ในตอนแรกใหูขันดูวยมือเบาๆ แลูวจึงใชูเครื่องมือช่วยขันใหู
แน่น อนึ่ง หูามใชูประแจจับแปุบ หรือ ประแจปากตายทีม
่ ีขนาดใหญ่
เกินไป

- ในการขันนุ อตยึดหนู าแปลน อย่าขันแน่นทีละตัว ใหูค่อยๆ ขันเพิม
่ ขึ้นที
11.3

ละค่้เป็ นเสูนทะแยงมุม

การต่อท่อเหล็กกลูา

ในการต่อท่อเหล็กกลูา นอกจากสิง่ ทีต
่ ูองระมัดระวังโดยทัว
่ ไปแลูว ยังมีขูอ
ปฏิบต
ั ิดังต่อไปนี้

11.3.1 การต่อดูวยขูอต่อเกลียว

- การวัดระยะ ใหูวัดจากศ้นย์กลางของท่อ และกำาหนดระยะโดยคำานึง
ระยะขันเกลียวดูวย

- ลักษณะของสกร้ใชูเกลียวเทปเปอร์สำาหรับท่อ (Taper Pipe Threads)
ตาม JIS B 0203

- ส่วนของเกลียวที่เหลือตูองมีมาตรการเกีย
่ วกับการปูองกันการกัดกร่อน
โดยใชูเทปปูองกันการกัดกร่อน หรือใชูสท
ี า เป็ นตูน

- ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารวางท่อใตูดิน หรือหลบซ่อน หูามใชูย้เนียน

11.3.2 การต่อท่อดูวยหนู าแปลน

173

ใชูปะเก็นทีท
่ นต่อ LPG ในกรณีทท
ี่ าสารซีลทีป
่ ะเก็น ใหูทาใหู

-

สมำ่าเสมอโดยตลอด

- สำาหรับการวางท่อใตูดิน ใหูคำานึงถึงการกัดกร่อนของนุ อตยึดหนู าแปลน
ดูวย หากหลีกเลีย
่ งการใชูหนู าแปลนไดูจะดีกว่า

11.3.3 การเชื่อมต่อทางกล (Mechanical joint)

การเชื่อมต่อทางกล มีหลายวิธีและปั จจุบน
ั นี้นิยมใชูกน
ั แพร่หลายมากขึ้น
ในทีน
่ ี้จะยกตัวอย่างแบบซูอกเก็ต

- วัดระยะที่จะตูองสอดเขูาท่อไปในซูอกเก็ตแลูวทำาเครื่องหมายไวูทผ
ี่ ิว
ของท่อ

- ในการต่อใหูสอดท่อเขูาไปจนถึงระยะทีท
่ ำาเครื่องหมายเอาไวู ตรึงตัวซูอ
กเก็ต ใหูอย่้กบ
ั ที่แลูวจึงขันนุ อตใหูแน่น

- บริเวณทีใ่ ชูการต่อแบบนี้ ใหูคำานึงถึงการดึงออก คือเป็ นตำาแหน่งที่อย่ใ้ น
11.3.4 การเชื่อม

บริเวณแนวรอบ

การเชื่อม ควรจะใชูกบ
ั บริเวณทีม
่ ีปัญหาการทรุดของพื้นดินหรือมีแผ่นดิน
ไหว

- ระมัดระวังปั ญหาดูานฝี มืองานของช่างเชื่อม การควบคุมลวดเชื่อม
กระแสไฟฟู า และรอยต่อก่อนเชื่อม

- บริเวณทีต
่ อ
ู งการความแข็งแรงพิเศษ ใหูใชูวิธีตรวจสอบโดยไม่ทำาลาย

ทดสอบโดยใชูวิธีการใชูสังกะสีเป็ นตูน เพื่อทำาการตรวจสอบใหูแน่ใจว่า
ไม่มีจุดบกพร่องเกิดขึ้นในรอยเชื่อม ช่างเชื่อมจะตูองเป็ นผู้ที่สอบผ่าน

การสอบช่างเชื่อมหมูอไอนำ้ า ตามทีก
่ ำาหนดในมาตรา 100 ของกฎเพื่อ
ความปลอดภัยของภาชนะทนความดัน และหมูอไอนำ้ า (กฎกระทรวง
แรงงานที่ 3 ปี พ.ศ. 2502) หรือจะตูองเป็ นผู้ทไี่ ดูรับประกาศนียบัตร

แสดงว่าไดูผา่ นการสอบของสมาคมปิ โตรเลีย
่ มตามขูอกำาหนด JPI 7S
11.4

3164 (มาตรฐานการทดสอบฝี มือช่างเชื่อมของสมาคมปิ โตรเลีย
่ ม)

การต่อท่อทองแดง

174

การต่อท่อทองแดงนอกจากสิ่งที่ตอ
ู งระมัดระวังโดยทัว
่ ไป และขูอควร
ระมัดระวังโดยทัว
่ ไปในการวางท่อ มีขูอปฏิบต
ั ิดังต่อไปนี้
11.4.1

ขูอต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมประสาน

- ทำาความสะอาดผิว และผิวขูอต่อที่จะเชื่อมเขูาดูวยกัน แลูวทาผิวท่อ

ส่วนที่จะเชื่อมดูวยฟลักซ์ (solder cream) โดยทาห่างจากปลายท่อเล็ก
นู อยแลูวจึงสอด ทำาการเช็ดฟลักซ์ทล
ี่ น
ู ออกมาใหูหมด

- เผาส่วนทีจ
่ ะเชื่อมต่อใหูรูอนสมำ่าเสมอ จนดวงไฟจากหัวเผาเป็ นสีเขียว
เสร็จแลูวจึงเอาลวดเชื่อมหลอมระหว่างท่อกับขูอต่อ

- ภายหลังที่เชื่อมเสร็จแลูวเช็ดใหูเย็นดูวยผูาเปี ยก

- ในกรณีทต
ี่ อ
ู งทำาการเชื่อมใหม่ ใหูใชูขูอต่อตัวใหม่

11.4.2

ขูอต่อ flare สำาหรับท่อทองแดง

- ก่อนทีจ
่ ะขยายปลายท่อใหูด้ทศ
ิ ทางใหูถก
้ ตูอง และสวมไวูดูวย nut หรือ
nipple

- ตรวจสอบว่า flare กวูางเกินไปหรือไม่ หนาสมำ่าเสมอหรือไม่ ระยะขัน
สกร้เหมาะสมหรือไม่

- เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบ flare ตูองอาศัยเทคนิคส้ง ใหูทำาดูวยความ
11.4.3

ระมัดระวัง

Ring joint (การเชื่อมต่อแบบ flareless)

- สวมท่อทองแดงดูวย nipple หรือ nut และ ring ตามลำาดับตรงส่วนที่
จะสอดขูอต่อ

- หลังจากทีข
่ น
ั สกร้ของ nipple หรือ nut อย่างคร่าว ๆ แลูว จึงใชูเครื่อง
มือ เช่น spanner ช่วยขับรัด ring ใหูกระชับแน่นกับท่อทองแดง

- ถูามีรอยรัว
่ จากการทดสอบรอยรัว
่ ใหูขน
ั ใหูแน่น และถูายังรอยรัว
่ อย่้ ก็
ใหูเริ่มทำาใหม่ตัง้ แต่กระบวนการตัดท่อ

12. การเลือก การติดตัง้ มิเตอร์ก๊าซ

โดยทัว
่ ไปจะติดมิเตอร์กาุ ซมากกว่า 1 เครื่อง สำาหรับผูบ
้ ริโภคทัว
่ ไป 1 รูานเช่า
โดยใหูเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

175

12.1 มีเครื่องหมายแสดงว่าผ่านการตรวจสอบเพื่อใชูกบ
ั LPG ตามกฎหมายชัง่
ตวงวัด และมีระยะเวลาอย่้ในช่วงที่ใชูงานไดู

12.2ขนาดของมิเตอร์ เมื่อกุาซผ่านและมีการส้ญเสียแรงดันตำ่ากว่า 15 มม. นำ้ า
อัตราการไหลของกุาซจะมากกว่า 1.2 เท่าของอัตราการไหลส้งสุดในช่วงพีค

12.3ตูองติดตัง้ ทีท
่ ่อความดันตำ่า
12.4ติดตัง้ แนวราบ

12.5อย่าสลับทางเขูากับทางออก

12.6อย่าเพิม
่ แรงที่ไม่สมควรบนมิเตอร์กาุ ซ หรือท่อ

12.7 ติดตัง้ หลังจากทีไ่ ดูตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเช่น ฝ่ น
ุ นำ้ า ละออง ต่างๆ
ในท่อทีต
่ ิดอย่ก
้ บ
ั มิเตอร์กาุ ซ

12.8ติดตัง้ ที่ถา่ ยเดรน ตรงดูานล่างขอบท่อทางเขูามิเตอร์กาุ ซ

12.9 ตูองยึดใหูแน่นโดยอาศัย bracket และการยึดทีท
่ ่อเขูาและท่อออก
12.10

ตูองติดตัง้ ขูอต่อแบบย้เนียนไวู เพื่อใหูสามารถทำาการเปลีย
่ นมิเตอร์

12.11

ในทูองที่ทม
ี่ ีอากาศหนาว เพื่อปูองกันมิเตอร์กาุ ซ ใหูใชูทอ
่ เหล็กทีอ
่ ย่้

ไดูโดยง่าย เมื่อครบกำาหนดตามกฎหมาย ชัง่ ตวงวัดใหูทำาการตรวจสอบใหม่
ระหว่างอุปกรณ์ปรับความดันกับมิเตอร์กาุ ซยาวมากกกว่า 2 เมตรขึ้นไป
เพื่อทำาใหูกาุ ซทีก
่ ลายเป็ นของเหลวอีกครัง้ กลายเป็ นไอตรงบริเวณนี้
เงื่อนไขที่เหมาะสมสำาหรับสถานทีต
่ ิดตัง้ มิเตอร์กาุ ซ
- เป็ นทีท
่ ม
ี่ ีอุณหภ้มต
ิ ่าำ

- เป็ นทีท
่ อ
ี่ ย่้หา่ งจากแหล่งไฟมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป และไม่ใช่สถานทีท
่ ี่
ถ้กแสงแดดโดยตรงเป็ นเวลาหลายชัว
่ โมง

- เป็ นทีท
่ อ
ี่ ย่้หา่ งจากสายไฟแรงดันตำ่ามากกว่า 10 ซม. ห่างจากเบรค
เกอร์ไฟฟู าและอุปกรณ์นิรภัยมากกว่า 60 ซม.

- หลีกเลีย
่ งสถานทีท
่ ไี่ ดูรบ
ั แรงสัน
่ สะเทือน ทีท
่ ม
ี่ ีกาุ ซทีม
่ ีคุณสมบัติ
กัดกร่อน และมีการกระเด็นของของเหลว

- ตามกฎแลูวควรเป็ นสถานทีท
่ ท
ี่ ำาการอ่านมิเตอร์จากภายนอกไดูง่าย

- เป็ นสถานทีท
่ ท
ี่ ำาการติดตัง้ เปลีย
่ นมิเตอร์ไดูสะดวก และมีความปลอดภัย
- อย่้ในทีซ
่ ่ ึงปลอดภัยจากการชนของถังกุาซ
176

177

13.

LPG. Vaporizer

13.1

SAMDICK ELECTRIC VAPORIZER

TYPE

:

Electric Heat Exchange Vaporizer ชนิด Direct fired ที่ LPG

Liquid สัมผัสกับแกน Heater โดยตรง, ตัว Body ทำาดูวยวัสดุกน
ั ระเบิด
(Explosion Proof Class I Division I, Group D as defined by NFPA

pamphlet 70), 98% Thermal efficiency, ใชูเวลาในการตูมกุาซภายในเวลา
60 วินาที

STANDARD : FM&CSA approved
SAFETY DEVICE :

RTD SENSOR Direct monitoring temperature

operation and over temperature protection.
FLOAT SWITCH

Protection liquid over flow to lie.

FUSIBLE LINK

Protection over current to heater

SOLENOID VALVE Control liquid flow to vaporizer.
RELIEF VALVE

vaporizer vessel

Protection over pressure in

REMOTE CONTROL
indicator.

MAINTENANCE :
13.2

Remote on/off and problem

Drain เฉพาะนำ้ ามันทิง้ อาทิตย์ละ 1 ครัง้

KAGLA ELECTRIC VAPORIZER

TYPE

: ชนิด Indirect fired waterbath ที่ LPG liquid สัมผัสกับนำ้ าที่

ตูมเดือด โดย Heater, ตัว Body ทีท
่ ำาดูวยวัสดุกันระเบิดเฉพาะ
ทีบ
่ ริเวณ Heater Casing, เนื่ องจากการนำ าความรูอนผ่านนำ้ า
จึงใชูเวลาในการตูมกุาซ 10 นาที , ชุด Main Control Box
แยกจากตัว Vaporizer,

STANDARD : JIS B-8270 & Approved by the Research Institute of
Industrial Safety the Minister of Labour in Japan.

178

SAFETY DEVICE

:

TEMPERATURE CONTROL BOX

ประกอบดูวย Thermostat และ Safety Thermostat สำาหรับ

ควบคุมอุณหภ้มิของนำ้ า และมี Float Switch ควบคุมระดับนำ้ า
WATER LEVEL GAUGE แสดงระดับนำ้ าในหมูอตูม

ELECTRIC HEATER เป็ นชนิดกันระเบิด (Explosion
proof)

LPG Liquid Shut off Valve โดยการใชู Float Valve ทีเ่ ป็ น
ชนิด Self Holding เป็ นตัวควบคุมการไหล

MAINTENANCE :

-

Drain นำ้ ามันทิง้ อาทิตย์ละ 1 ครัง้

- ตรวจระดับนำ้ าในหมูอตูมเดือนละ 1 ครัง้

- ถ่ายเปลีย
่ นนำ้ าในหมูอตูมพรูอมเติมสารกันสนิมทุกๆ 6
เดือน

179

หมวดที่ 27
1.

ตัวอย่างอุปกรณ์ มาตรฐาน

ความต้องการทั่วไป

รายการวัสดุและอุปกรณ์ทอ
ี่ นุมต
ั ิใหูใชูตามหัวขูอขูางล่างนี้ เป็ นแนวทางการคัด
เลือกวัสดุ และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ผู้รบ
ั จูางจะตูอง
เสนอวัสดุ และอุปกรณ์อ่ น
ื ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ โดยจะตูองเป็ นไปตามขูอ

กำาหนดของ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ซึ่งผู้รับจูางจะตูองส่งรายละเอียด
ทางเทคนิค แคตตาล็อค พรูอมทัง้ ระบุรุ่นและขนาดของอุปกรณ์

นัน
้ ใหูชัดเจน

ในระหว่างการเสนอราคาและจะตูองเสนอเพื่อขออนุมต
ั ิกอ
่ นการดำาเนินการจัดซื้อ
ในกรณีทผ
ี่ ู้รับจูางตูองใชูอุปกรณ์ทเี่ ทียบเท่าผูร้ ับจูางตูองพิส้จน์ และชี้แจงใหู
เจูาของโครงการ ตัวแทนเจูาของโครงการ หรือผู้ออกแบบพิจารณาใหูความ

ยินยอมก่อน โดยอุปกรณ์ทข
ี่ อเทียบเท่าจะตูองเทียบเท่าเฉพาะตามทีก
่ ำาหนดใน
ตารางอุปกรณ์มาตราฐานนี้เท่านัน

Ite
m

Country of
Equipment

Original

Manufactu
rer

Ite
m

Water Cooled
Chiller
Trane

USA

B

Carrier

USA

D

McQuay

C
E
1.2

Dunhambush
York

Equipment

Original

Manufacture
r

Air Handling

1.1
A

Country of

1.4

Trane

USA
USA

C

Carrier

USA

B

USA

D

McQuay

USA

USA

Cooling Tower

A

Unit

E
1.5

Dunhambush
York

USA
USA

Fan Coil Unit

A

Kuken

Japan

A

Trane

USA

C

Shinwa

Japan

C

Dunhambush

USA

B
D

NS
Liangchi

Japan
Taiwan

B
D

180

Carrier
McQuay

USA
USA

E

1.3

Hiclear KS.

Taiwan

Water Pump

E

1.6

York

USA

Centrifugal
Fan

A

Fairbanks Morse

USA

A

Kruger

Switzerland

C

Worthington

UK

C

Greenheck

USA

E

Grundfos

Denmark

E

ACME

USA

B
D

Aurora

Armstrong

USA
USA

B
D

181

Panasonic
Cook

Japan
USA

Country

Ite
m

Equipment

of

Original
Manufac

Country

Ite

Equipment

m

turer

1.
Propeller Fan

A

Kruger

C

Mitsubishi

D

Original
Manufact
urer

1.1

7

B

of

Panasonic
Hitashi

2

Chemical Feeder

nd

A

N-Feeder

Japan

Japan

C

Gronel

USA

E

Prominent

Switzerla
Japan
Japan

B
D

Iwaki
Doctertreat

Japan

1.
8

Inline Cabinet Fan
Switzerla

1.1 Conductivity & pH

A

Kruger

nd

3

Controller
LMI

USA

C

Mitsubishi

Japan

B

Morr Control

USA

D

Great Lake Instruments

USA

E

CFG Prominent

Germany

B

1.
9

Panasonic

Japan

Axial Flow Fan

A

Kruger

B

Panasonic

Switzerla
nd

A
C

Signet

USA

Japan
1.1 Closed Type Expansion

C
D

Mitsubishi
Fantech

Japan
Australia

4

Tank
Armstrong

UK

B

Amtrol

USA

C

Taco

USA

A

1.
10 Water Treatment

182

A

Dynamic

C

Cullingen

B

D

Water Docter

E

ELBI
Salmson

1.1
D
E

1.

Erlen

Sof Teer

Inter Steel Pipe

Thailand

B

Thai Union Steel Pipe

Thailand

C

Thai Steel Pipe

Thailand

E

Siam Steel Pipe

Thailand

Chemical For Water

A

Galmen Sybron

B

Dupont

D

Calgon

E

Black Steel Pipe

A

11 Treatment

C

5

D

Doctertreat
Mazer Chemical

USA

183

Pacific Pipe

Thailand

Country

Ite

Equipment

m

of

Original

Country

Ite
m

Manufac

Equipment

turer

1.

of

Original

Manufac
turer

1.2

16 Galvanized Steel Pipe

1

Gate Valve

UK or

A

Inter Steel Pipe

Thailand

A

Crane

USA

C

Thai Steel Pipe

Thailand

C

Nibco

USA

E

Siam Steel Pipe

Thailand

E

Watts

USA

B
D

Thai Union Steel Pipe
Pacific Pipe

Thailand

B

Thailand

D

1.

1.2

17 ABS. Pipe

Stockham
Keystone

2

Butterfly Valve

USA
USA

A

Invigor

Thailand

A

Crane Center Line

USA

C

Rura Pipe

Malaysia

C

Nibco

USA

E

Kennedy

USA

B

Dura Pipe

UK.

B
D

1.
18 Copper Tube Pipe
A

Nibco

Stockham
Keystone

USA
USA

USA
1.2

B

Mueller Brass

USA

3

Silent Check Valve

C

York Shire

UK

A

Crane

USA

E

Halstead

USA

C

Stock Ham

USA

E

Metraflex

USA

D
F

Sambo
Kembla

Japan

B

Australia

D

184

Watts
Crispin

UK or
USA
USA

1.

Closed Cell Elastomeric

19 Foam
A

Aeroflex

Thailand

B

Armaflex

USA

C

Rubatex

1.2
4

USA

Balancing Valve With Flow
Measuring Ports

A

Crane

UK

C

Armstrong

USA

D

TA

Sweden

B

MNG

Germany

1.
20 PVC Pipe
A

Thai Pipe

Thailand

B

D - Plast

Thailand

C

Bangkok Pai Boon Pipe

E

Thailand

185

Powell

USA

Country

Ite

Equipment

m

Country

of

Ite

Original

Equipment

m

Manufact
urer

1.

Automatic Flow Limiting

A

Flow Con

C

Griswold

B

Auto Flow

Original

Manufac
turer

1.3

25 Valve

of

0

Expansion Joint

USA

A

Mason

USA

USA

C

Kinetics

USA

USA

B
D

Metraflex
Tozen

USA
Japan

1.
26 Control Valve,Thermostat
A

Johnson Controls

USA

B

Honeywell

D

Barber Colman

C

TA

1.3
1

Pressure Gauge

USA

A

Trerice

USA

USA

C

Wika

Germany

UK or

1.3
2

Temperature Gauge

Sweden

B
D

Weksler
Weiss

USA

1.
27 Water Strainer
A

Crane Center Line

B

Metraflex

USA

A

Trerice

USA

D

Toyo

Japan

C

Wika

Germany

C
E

ITT - Hoffman
Kitazawa

USA
USA
Japan

1.

D

Weksler
Weiss

USA

1.3

28 Automatic Air Vent
A

B

Watts

3
USA

A

186

Vibration Isolator
Mason

USA

B

Armstrong

USA

D

ITT - Hoffman

USA

C

Val - Matic

B

USA

C
1.3

E

Metraflex

USA

29 Flexible Pipe Connector
A

Mason

Tozen

USA
Japan

Galvanized Steel

4

Sheet

B

Thai Galvanized Steel

A

1.

Metraflex

Singha

USA
1.3

B

Metraflex

USA

D

Tozen

Japan

C

Kinetics

5

USA

A

Black Steel Sheet
Singha

Country

Item

Equipment

Country

of

Original

Manufact

Item

Equipment

urer

1.3
6
A
B
C

Fiberglass Insulation
Micro - Fiber
S.F.G
Insufiber

Thailand
Taiwan

3

Sound Attenuator

A

Mason

1.4
4

Filter Gauge

A

Trerice

B

Dwyer

1.3
7

Calcium Silicate
Promat

Germany

B

Aashi (ASK)

Japan

A

Original

Manufact
urer

1.4
Thailand

of

C

187

AAF

USA

1.4
1.3
8

Rock Wool

A

CSR

1.3
9

Flexible duct

A

Aeroduct

Austrlia

5

Damper Actuator

A

Johnson Controls

B

Shinni

D

Trox Technic

C

USA

Bernard

Thailand
1.4

(หรือเทียบเท่า)
1.4

Registers

B

Flothru

C

Inverter

A

Danfos

C

Allan - Bradley

Diffusers, Grilles, Louvers,

0
A

6

Komfort Flow

Thailand

PCJ

B

1.4
7
1.4

ABB

Denmark
Local

Automatic Control
Equipment

1

Damper Hardware

A

Siemens

Germany

A

Ruskin

B

Johnson Controls

USA

C

Metal Aire

B

Trox Technic

C

1.4
D

1.4

Pottorff

Air Filter (High & Medium

2

Efficiency)

A

AAF

USA

B

FARR

USA

Honeywell

8

Level Alarm Switch

A

Omron

B

Penn

C

188

Mc.Donell

USA

German
y

USA

C

Micro Air

189

Country

Country of

Item

Equipment

Original

Manufactu

Item

Equipment

rer

1.4
Fire Stat

Siemens

Germany

B

Johnson Controls

USA

A

1.5
0

Cable

A

Thai Yazaki

B

Phelps Dodgs

Thailand
Thailand

C

Bangkok Cable

Thailand

D

Mci Draka

Thailand

E
1.5
1

CTW

Thailand

B

Instrument

Telemecanique

France

B

ABB

France

D

AGE

Germany

E

Asea

Sweden

A

C

1.5

Draka
Pirelli

D

Furogawa

2

Siemens

Germany

5

Electric Motor

A

ABB

France

C

Brook

UK

B

Mitsubishi

Japan

(FRC)

Radox

1.5

Starter Contactor &

Fire Resistance Cable

C
E

Manufact

4

1.5
A

Original
urer

1.5

9

of

Alcatel

UK

Variable Speed

6

Controller
Siemens

Germany

d

B

Reliance

USA

Japan

C

Allen - Bradley

USA

E

ABB

Sweden

Germany
Switzerlan

France

A

D

Electrical Conduit
(Metalic)

190

Danfoss

Denmark

A

Matsushita

Thailand

B

ABSO

Thailand

C

Maruichi

Japan

D

TAS

Thailand

E

TSP

Thailand

1.5
3
A

Safety Switch or Load Breaker
Switch

Square - D

1.5
7
A
1.5

ABB

D

Siemens

C
E

GE
Westing House

Control
Chiller Manufacturer

8

Fire Sealant Material

A

3M

USA

C

KBS

Germany

B

GE

USA
Norway

B

Chiller Plant Manager

/Sweden
USA
Germany
USA

Building Automation
1.59 System
A

Chiller Supplier

B

Andover

D

Siemens

C

191

Jhonson Controls

USA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful