You are on page 1of 8

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

AQ DOO NOVI SAD


Projektovanje i Inenjering
Trg Republike 20, II/7,
21000 Novi Sad
Tel.: 060/44-56-526
PIB: 106565429
MB: 20631996
TR: 340-11004598-86
Email: info@aq.rs
Web: www.aq.rs

PROJEKTOVANJE I INENJERING

Strana

1od 8

Obraun cene svakog pojedinog projekta na kojem preduzee


AQ radi, vri se iskljuivo na osnovu ponude putem koje
preduzee izlazi pred svakog potencijalnog klijenta. Ponuda se
kalkulie na osnovu zvaninog cenovnika koji je jasno istaknut i
koji se uruuje zajedno sa svakom izdatom ponudom. Svaka
pojedina ponuda vai mesec dana poevi od datuma
izdavanja. Ukoliko klijent prihvati ponudu, sledi potpisivanje
ugovora putem kojeg se pravno definiu uslovi ponude i uslovi
plaanja navedeni u ponudi.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

1.

IDEJNO REENJE (IDR)

Cena Idejnog reenja (IDR) za gotove tipske projekte koji se prikazuju na naem
sajtu odgovara ceni Idejnog projekta (IDP) i istaknuta je u okviru svakog
pojedinanog modela. Cena koja se prikazuje u tabeli ispod se odnosi na potpuno
nove projekte koji se rade od poetka.
POVRINA OBJEKTA:

CENA

100m2

Paualno 250

100m2 999m2

2,50 / m2

1000m2

2,00 / m2

Pogledajte katalog gotovih projekata ija cena je nia od osnovne klikom na:

http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
2.

IDEJNI PROJEKAT (IDP)

Cena Idejnog projekta (IDP) za tipske modele je istaknuta u okviru svakog modela.
Cena koja se prikazuje ispod se odnosi na potpuno nove projekte.
POVRINA OBJEKTA:

CENA

100m2

Paualno 300

100m2 999m2

3,00 / m2

1000m2

2,00 / m2

Pogledajte katalog gotovih projekata ija cena je nia od osnovne klikom na:

http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
3.

PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)

CENA

100m2

Paualno 500

100m2 999m2

5,00 / m2

1000m2

4,50 / m2

Pogledajte katalog gotovih projekata ija cena je nia od osnovne klikom na:

http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

POVRINA OBJEKTA:

2od 8

Cena Projekta za graevinsku dozvolu (PGD) za gotove tipske projekte koji se


prikazuju na naem sajtu je istaknuta u okviru svakog pojedinanog modela. Cena
koja se prikazuje u tabeli ispod se odnosi na potpuno nove projekte koji se rade od
poetka.

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

4.

5.

PREDMER I PREDRAUNA GRAEVINSKIH RADOVA


POVRINA OBJEKTA:

CENA

300m2

Paualno 50

> 300m2

Paualno 100

PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA jednostavna reenja


CENA
20 / KOMAD

6. PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA


CENA
50 / KOMAD
7. IDEJNO REENJE ENTERIJER
Idejno reenje enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i
ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova i tipskog nametaja u model radi
omoguavanja sagledavanja prostora i rasporeda pregrada, prostorija, nametaja i
boja.

8.

POVRINA OBJEKTA:

CENA

100m2

Paualno 200

> 100m2

2,00 / m2

IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER

CENA

100m2

Paualno 500

> 100m2

5,00 / m2

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

POVRINA OBJEKTA:

3od 8

Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i


ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa
eljama Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih
instalacija i detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daj sve detalje na osnovu
kojih je mogue pristupiti izvoenju radova enterijera.

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

9.

PROJEKAT SANACIJA I RESTAURACIJA


POVRINA OBJEKTA:

CENA

50m2

Paualno 100

50m2 100m2

2,00 / m2

100m2

1,80 / m2

10. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI


* Minimalni iznos izrade Elaborata Energetske Efikasnosti je 100.
POVRINA OBJEKTA:
200m

CENA
Paualno 100

200m2 500m2

* 0,50 / m2

500m2

Ovisi od tipa objekta

11. ENERGETSKI PASO


* Minimalni iznos izrade Energetskog Pasoa je 100.
POVRINA OBJEKTA:

CENA

300m2

Paualno 100

300m2 500m2

* 0,30 / m2

500m2

Ovisi od tipa objekta

12. OSTALE USLUGE:

Strana

4od 8

Cena svih ostalih usluga koje nisu prethodno navedene se obraunavaju po


asu. Cena jednog asa iznosi 5. AQ se obavezuje da e pre poetka pruanja
usluge proceniti broj asova koji je potreban za pruanje usluga te da e isti
pismenim putem predoiti klijentu kroz ponudu.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

OBRAZLOENJE CENA:
1.

IDEJNO REENJE (IDR)

Idejno reenje (IDR) je projekat koji se predaje uz Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.
Na osnovu Pravilnika koji je stupio na snagu poetkom Aprila 2015., Idejno reenje (IDR)
ima svoju jasno definisanu formu i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova se predaje
samo deo Arhitektura koji overava odgovorni licencirani Inenjer. Za razliku od Skica iji
zadatak je da se razrade osnove projektovanja, Idejno reenje (IDR) preciznije definie
veinu aspekata budueg objekta. Pod ovim se naroito podrazumeva definisanje pozicije
objekta u odnosu na datu parcelu, dimenzije objekta, veliine, rasporedi i namene svih
prostorija objekta, predlog konstruktivnog sistema kao i primenu odgovarajuih materijala.
Pored navedenog, kroz izradu Idejnog reenja (IDR) se definiu potrebni kapaciteti
infrastrukture budueg objekta (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje i dr.) kao i
odgovarajui urbanistiki i drugi parametri. Podloge za idejno reenje su: overen katastarsko
topografski plan (KTP) koji izrauje geodetski biro (geometar) i koji se overava u nadlenom
katastru; i geotehniki elaborat (po potrebi) kojim se definie sastav tla i mogunosti tj. uslovi
fundiranja (temeljenja) predmetnog objekta. Za neke specifine objekte se po potrebi
prikupljaju i neki dodatni uslovi.
Kao i tokom procesa skiciranja, tokom izrade Idejnog reenja (IDR) postoji konstantna
komunikacija izmeu klijenta i projektanta kako bi se razreilie sve postojee nedoumice i
kako bi se predalo kompletno Idejno reenje (IDR).
Sadraj Idejnog reenja (IDR) ine:
1. Glavna sveska; i
2. Projekat 1 Arhitektura.
Kao rezultat izrade Idejnog reenja (IDR), dobijaju se sledei grafiki prilozi: ira i ua
situacija objekta, osnove svih karakteritinih etaa i krova, karakteristini preseci objekta
i prikazi svih izgleda objekta u odgovarajuoj razmeri.
2.

IDEJNI PROJEKAT (IDP)

Idejni projekat je skup meusobno usaglaenih projekata kojima se odreuju: namena,


poloaj, oblik, kapacitet, tehniko-tehnoloke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i
okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

5od 8

Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vri se razrada koncepcije
objekta utvrene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.

Strana

Idejni projekat (IDP) se izrauje za potrebe izrade studije opravdanosti iz lana 114. Zakona
o planiranju i izgradnji, kao i za potrebe pribavljanja reenja o odobrenju za izvoenje radova
za objekte iz lana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
promena namene objekta bez izvoenja graevinskih radova, promena namene uz
izvoenje graevinskih radova, izvoenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili
stambenog prostora, ugradnja unutranjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i
sl.) u postojei objekat, graenje zidanih ograda i drugih objekata ija izgradnja se vri na
osnovu reenja kojim se odobrava izvoenje tih radova, odnosno promena namene objekta,
koje izdaje organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole).

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vri


izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ogranienjima, sa svim prateim objektima.
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

3.

PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)

Projekat za graevinsku (PGD) dozvolu se izrauje za potrebe pribavljanja graevinske


dozvole u skladu sa lanom 118a Zakona.
Projekat za graevinsku dozvolu je skup meusobno usaglaenih projekata kojim se definiu
poloaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovita tehnolokih i drugih
zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih
elemenata konstrukcije, naelni izbor graevinskih materijala, instalacija i opreme, ime se
obezbeuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.
Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za graevinsku
dozvolu jednoznano se u prostoru definie trasa objekta sa svim potrebnim elementima,
koja moe imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta, u cilju
optimizacije radova.
Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, projektom za graevinsku dozvolu vri se razrada
tehnikih reenja utvrenih Idejnim projektom.
VANE NAPOMENE VEZANE ZA OBRAUN CENA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA:
U cenu izrade glavnog projekta NISU uraunate cene usluga projektovanja sledeih
specijalistikih elaborata: Elektro instalacija, Gasnih instalacija, Mainskih instalacija,
Instalacija grejanja, ventilacije i klimatizacije. Cene navedenih dodatnih projekata (ukoliko ih
je potrebno izraditi) emo vam ponuditi u saradnji sa partnerskim projektantima.
4. PREDMER I PREDRAUNA GRAEVINSKIH RADOVA
Predmer i predraun izvoenja graevinskih radova se obraunava na osnovu tipskih
cenovnika materijala i radova to znai da u veoj ili manjoj meri mogu odstupati od ponuda
koje se mogu dobiti od izvoaa radova.
5. PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA
Projektovanje komadnog nametaja podrazumeva izradu detaljnih projekata nametaja u
izboru klijenta i po meri. Kao primer se navodi projektovanje komoda, kancelarijskog
nametaja, stolova, polica, biblioteka, kamina, raznih vrtnih detalja i sl. Kao rezultat ete
dobiti detaljan projekat u adekvatnoj rameri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili
na) stolar, bravar, limar ili neki drugi zanatlija znati kako da napravi nametaj izraen po
vaoj zamisli i meri.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

Projektovanje sitnih konstrukcijskih reenja podrazumeva izradu detaljnih projekata objekta


u izboru klijenta i po meri. Kao primer sitnih konstrukcijski reenja se mogu navesti:
natstrenice, terase, tremove, spoljna stepenita, vrtne bazene, fontane, potporne zidie,
ograde, dimnjake, vrtne kamine, projekte eksterijera i dr. Kao rezultat ete dobiti detaljan
projekat u adekvatnoj rameri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili na) stolar,
moler, tesar, zidar ili neki drugi zanatlija znati kako da izradi sitno konstrukcijsko reenje po
vaoj zamisli i meri.

6od 8

6. PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

7. IDEJNI PROJEKAT - ENTERIJER


Izrada IDEJNOG PROJEKTA ENTERIJERA podrazumeva izlazak na teren, konsultacije sa
klijentom, crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura
zidova i tipskog nametaja u model radi omoguavanja sagledavanja prostora i rasporeda
pregrada, prostorija, nametaja i boja.
8.

IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER

Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i


ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa eljama
Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih instalacija i
detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daj sve detalje na osnovu kojih je mogue
pristupiti izvoenju radova enterijera.

Precizno dimenzionisane osnove novoplaniranog stanja prostora sa jasno


objanjenim i naznaenim elementima koji se zadravaju iz postojeeg stanja
odnosno koji se rue;
Osnove novoplaniranog stanja podova prostorija sa naznaenim materijalima
oblaganja;
Osnove novoplaniranog stanja prostora sa ucrtanim kompletnim nametajem
i opremom;
Osnove novoplaniranog stanja plafona prostora sa naznaenim materijalima
oblaganja i rasporedom svetiljki, ventilacije i instalacija;
Karakteristine preseke sa precizni dimenzijama i opisom materijala za
oblaganje;
Izglede svih zidnih povrina;
Karakteristine detalje;
Uproen 3D prikaz,
Tekstualni deo koji obuhvata: Tehniki opis, precizan predmer kompletnih
radova, specifikacije za sve pozicije (rasvetna tela, nametaj, oprema, boje,
keramika, bravarija, stolarija...).

9. PROJEKAT SANACIJA I RESTAURACIJA


Izrada PROJEKATA SANACIJA I RESTAURACIJA predstavlja projektovanje na osnovu
kojeg ete biti u stanju da promenite namenu vaeg stana ili poslovnog prostora, da
obezbedite adekvatnu bezbednost vaeg objekta ili da poboljate estetske karakteristike
prostora (objekta) u kojem ivite.

11. EENRGETSKI PASO


Izrada ENERGETSKOG PASOA se vri u skladu sa usvojenim pravilnicma koji definiu
ovu oblast. Za vie detalja kliknite na: http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs

Strana

Izrada ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI se vri u skladu sa usvojenim


pravilnicma
koji
definiu
ovu
oblast.
Za
vie
detalja
kliknite
na:
http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/

7od 8

10. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

CENOVNIK SEPTEMBAR, 2015.

UKOLIKO IMATE BILO KOJE DODATNO PITANJE U VEZI SA BILO KOJOM STAVKOM
KOJA VAM NIJE JASNA, MOLIMO VAS DA NAS POZOVETE ZA VIE DETALJA NA
060/4456-526 ILI DA NAM POALJETE EMAIL NA: info@AQ.rs
U MEUVREMENU, VIE INFORMACIJA MOETE PRONAI NA NAEM SAJTU:

www.AQ.rs
HVALA

Strana

8od 8

Napomena:
Aliquantum doo Novi Sad, Dunavska 24, NIJE obveznik PDV (PDV nije iskazan i nije
obraunat na osnovu l. 33 stav 1. i 2. Zakona o PDV).
Plaanje se vri u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije koji vai za dan
iznoenja ponude i koji e kroz ponudu biti naveden. AQ DOO zadrava pravo korekcije
cena u bilo kojem trenutku pri emu se obavezuje da e o tome pismenim putem obavestiti
klijenta.

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs