You are on page 1of 20

6 cCLyv 0 3 {S.

AoM

Co p ie I
CONTRACT DE PARTEN ERIA T PUBLIC-PRIVAT

dintre

PR1MARIA M U N ICIPIU LW CHISINAU

EM.E PA RKLEITSYSTEM GMBH

D in 3 decem brie 2015,


C hisinau

LJ

CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT


PRIYIND AMENAJAREA, ORGANIZAREA $1 GESTIONAREA PARCARILOR 1
PARCAJELOR CONTROLATE CU PLATA IN MUNICIPIUL CHISINAU

Echipar
Prestator

,3 decembrie 2015
Functioj

Conform rezultatelor concursului de parteneriat public-privat desfasurat de catre Primaria


municipiului Chiinau intru indeplinirea Deciziei Consiliului municipal Chisinau nr. 6/5 din
02 octombrie 2014,
Tnspecto
Primaria municipiului Chisinau cu sediul in municipiul Chisinau bd. tefan cel Mare 1 Sfant,
83, reprezentata de catre viceprimarul municipiului Chisinau in calitate de Partener (public,
denumit in continuare Beneficiar
pe de parte, ?i
Compania EME Parkleitsystem GmbH, cu sediul in Austria, Viena, Mariahilfer StraiBe 20,
1070, reprezentata de catre Directorul General care activeaza in baza Statutului, avand
calitatea de Partener privat in funcfie de antreprenor, demimit in continuare Prestator
de servicii

Mijloace
ale Presta
servicii

Municipi

pe de alta parte;
PISfi elec
Beneficiarul ?i Prestatorul de servicii denumiti in continuare impreuna Parti au incheiat
prezentul Contract de parteneriat public-privat, denumit in continuare Contract privind
urmStoarele:

Proiect

Regulaim
ARTICOLUL 1 . 1)E FIN ITU
1,1
Oricand sunt utilizati in prezentul Contract (inclusiv Anexeie), decat daca din context
reiese altceva, urmatorii termeni si espresii vor avea sensurile care urmeaza:

Contract -

Reziliere

inseamna acest Contract de parteneriat public-privat privind aitnenajarea, Rezilierc


organizarea ?i gestionarea parcarilor $i parcajelor auto cti plata in
municipiul Chisinau impreuna cu toate anexeie, actele |i acordurile.
adifionale incheiate de Parfi, care fac parte integranta a Contractului
precum i orice alte documente de natura sa determine sau sa stabileasca Sistemul 1

drepturiie, obligafiile sau riscurile asum ate de parti cu privire la proiect.

OR P
U

* EchipamentuI
Prestatorului de servicii

inseamna computere si dispozitive portabile, echipamente pentru


comunicatii radio/voce, sisteme telefonice si alte echipamente, aflate in
posesia si/sau fiimizate si utiiizate de catre Prestatorul de servicii, in
conformitate cu . Specificatiile tehnice prezentate in Anexa .2. a
Contractului si cu prevederile prezentului Contract.

Funcflonar autorizat

inseamna functionarul din cadrul Municipalitafii care este in vestit de catre


Beneficiar cu dreptul de control a'supra respectarii de catre Prestatorul de
servicii a tuturor obliga|iunilor asumate in prezentul contract precum i cu
dreptul de coordonare a activitatii structurilor municipale ?i conlucrarea
cu Prestatorul de servicii, in cadrul realizarii parteneriatului jpublic-privat

Inspector de parcSri

inseamna persoana angajata sau personal calificat, impreunS cu toate


echipamentele relevante si mijloacele de transport, dupa caz, desemnat de
catre Prestatorul de servicii responsabil de controlul ce tine de achitarea
platilor pentru parcarea autovehiculului in zona controlata cu plata i
aplicarea suprataxelor legate de nerespectarea regulilor de parcare a
automobilelor

"Mijloacele de transport
ale Prestatorului de

inseamna mijloacele de transport ?i/sau alte forme de transport aflate in


posesia si/sau fiimizate si utiiizate de catre Prestatorul de servicii

Mm&ria
6/5 din

Sfant,
public.

aBe 20,
, avand
estator

f servicii
1 Municipalltate*'

inseamna Autoritatea publica locala a municipiului Chisinau, orice


autoritate succesoare si orice organ caruia pot ft transferate in mod legal
toate sau 0 parte din functiile Municipalitaifii

\ Plati electronice

inseamna platiie efectuate prin intermediul modalitafllor electronice de


plati SMS, apel teiefonic, aplicatie pentru telefonul mobil, carduri
contactless si paging. WEB

incheiat
privind
Proiect

inseamna parteneriatul public-privat privind amenajarea, oirganizarea si


gestionarea parcarilor si parcajelor auto cu plata in mun. ChisinSu

Regulament

inseamna Regulamentul cu privire la parcarea auto cu plata a


autovehiculelor in locurile publice amenajate in mun. Chisinau, care este
aprobat de Consiliul municipal Chisinau

context
Reziliere extraordinara

Ifnenajarea, | ' Reziliere oblsnuita


u plata inf
acordurilet
iontractuiuif
stabileascal 'ste,nu* Informational al
2

inseamna dreptul unei Parji de a inceta Contractu! printr- declarafie


uni laterals scrisa adresata celeilalte Parti in cazul in care cealaM Parte
.^inea(cg.iw bd,;gn^
^
inseamna dreptul de a inceta Contractu! printr-o declarafle uniiaterala
scrisa adresata celeilalte Parti contfactante, cu aplicarea unui iermen de
preaviz de 61uni.
inseamnS hardvvare-ul, software-ul, reteaua, serviciul de infomare privind
gestionarea parcarilor, precum i alte caracteristici utiiizate de citre

Prestatorului de servicii

Suprataxa
Zona ControlatS


. . . .
f
*
Prestatorul de servicii in executarea Serviciilor i care suint descrise ifembliea
detaliu in Speciflcatiiie tehnice prezentate in Anexa 2 a prezentulu? , ^ ^ ^
Contraet, precum si in prevederile Contractului;
Ifblosind

inseamna cuantumu'i aplicat pentru mcalcarea Reguiamentului


vigoare.
!
incalcari
.
-
" p
inseamna teritoriul Municipalitafii desemnat in calitate de zon& Idem onta
Contractului pe care Prestatorul de servicii conform contractului urmeazf autovehi
sa amenajeze, organizeze ?i sa gestioneze parcari si parcaje auto cu plata. t
2.7
P
| acumula

1.2
Cuvintele la singular includ de asemenea i pluralul i vice-versa in cazul In.bare acest |
lucru este cerut de context.
1.3
Titlurile acestor prevederi nu se considers a ft parte a acestora
considerare in interpretarea sau elaborarea Contractului.

mi vor fi luate in

1.4
Toate trimiterile la Clauze sunt trimiteri la Clauzele prevazute in acest Contract i nu
la orice clauze, in orice ait document.

ARTICOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1
Prezentul Contract are ca scop atragerea investifiilor private In dezvoltarea
infrastructurii parcarilor si parcajelor auto cu plata in municipiul Chisinau, in conditiile
parteneriatului public-privat.

3.1
P
2500 Ioc

JstrSzilor

octombri
fin termer
prezentat
urbanism
Nafional <
I
3.2

Ui

de servici
va amenaj

2.2
Obiectul Contractului constituie amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor si
parcajelor auto cu plata in municipiul Chisinau.

3.3
In
Prestatoru
2.3
Conform acestui Contract, Beneficiarul transmite Prestatorului de servicii dreptul de a legalitatea
amenaja, organiza, gestiona i exploata parcarile si parcajele auto cu plata in Z|onele de preconize;
controlate pe terenurile din domeniul public situate pe teritoriul administrativ al municipiului alte infor
Chiinau - proprietate a autoritStii publice locale.
Prestatoru
proiectare;
2.4
Amenajarea, organizarea ?i gestionarea parcarilor i parcajelor auto cu platli include
Pre
amenajarea terenurilor conform schitelor de proiect aprobate de catre Directia generals 3.4
arhitectura, urbanism ?i relafii funciare, Directia generala transport public p cai de parcarilor
comunicatie si Inspectoratul National de Patrulare, perceperea plafii pentru parcare prin plafi arhitectura
ectroniee, priri vdnzarea' tibbetbldf
;
v i ' " -comuni cap
2.5
Gestionarea locurilor de parcare si parcaj cu plata include ?i serviciile oferite de catre t . 5 K:
Ber
Prestatorul de servicii privind controlul asupra respectarii regulilor de parcare i achitare a priveste ap
serviciilor de parcare a autovehiculelor.1 1 < --v .
v de amenaja
2.6

Prin prezentul Contract, Prestatorul de servicii se imputemicepe de catre a u to rita te a 3<6 ^ Ben

it descrise i||public locals cu dreptul de a sanctiona proprietarii de autovehicule, mandatarii, care nu au


i prezentuluJ^^jj^ taxa pentm parcare in Zonele controlate p de a bloca rople autovehiculelor acestora,
ifblosind dispozitivele respective si evacuarea automobilelor in conformitate cu legislatia in
vigoare. in aceste cazuri, Prestatorul de servicii este in drept sa stabileasca suprataxe pentru
incalcarile comise p sa perceapa de la posesorii automobilelor taxe legate de montarea p
demontarea dispozitivelor de blocare a rotilor si taxe pentru evacuarea p parcarea
de zona
.ului urme;
autovehiculelor in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova, .......
uto cu plata.
.7 Prestatorul de servicii va implementa un sistem transparent de evidenfa a surselor
lacumulate din venitul obtinut in urma funcponani parcarilor p pare aj el or auto cu plata.
tare acest
ARTICOLUL 3. ETAPELE 1 TERMENII DE REALIZARE

{ luate

in

ract p nu

zvoltarea
sonditiile

|3.1
Prestatorul de servicii, din cont propriu, la prima etapa va amenaja nu mai putin de
2500 locuri de parcare cu plata in partea centrals a municipiului Chipnau in perimetrul
strazilor menponate in anexa nr.l la Decizia Consiliului municipal Chisinau nr 6/5 din 02
|octombrie 2014. Parcarile si parcajele cu plata vor fi amenajate de catre Prestatorul de servicii
Jin termen de 26 sSptamani, din momentul semnarii prezentului Contract, in baza schemelor
Iprezentate de Prestatorul de servicii p aprobate de catre Direcpa generala arhitecturS,
furbanism p relapi fonciare, Direcpa transport public p cai de comunicape si Inspectoratul
JNaponal de Patrulare.
1 3.2

Ulterior, in teimen de 52 saptamani dupa senmarea prezentului Contract, Prestatorul


jde servicii va extinde locurile de parcare p parcaje auto cu plata in toate sectoarele orasului p
jjva amenaja nu mai pupn de 25.000 locuri de parcare.

carilor p

iptul de a
dnele de
oictpiului

a include
generala
i cai de
prin plati

3.3
In scopul realizarii prezentului Contract, Beneficiarul va pune la dispozipa
I Prestatorului de servicii schema traficului mtier din municipiul Chipnau, informapa privind
I legalitatea folosirii terenurilor publice situate in limita liniilor ropi ale strazilor, pe care se
IpreconizeazS a fi amenajate, organizate p gestionate pareari p parcaje auto cu plata pirecum p
lalte informapi solicitate la necesitate de catre Prestatorul de servicii. La solicitarea
I Prestatorului de servicii, Beneficiarul va elibera fara platS certificatele de urbanism pentru
proiectarea Zonelor controlate.
f
I
13.4
Prestatorul de servicii va elabora schpele de proiect privind amenajarea si organizarea
parcarilor p parcajelor auto cu plata p le va prezenta spre aprobare Direcpei generate
farhitectura, urbanism p relapi fimciare, Direcpei generate transport public p cai de
Icomunicape p lnspectoratuiufNap'drM'de PSfffflare.

; de catre :3.5p Beneficiarul va intreprinde masuri pentru sustinerca PrcstatorulOi de servicii in ce


ichitare a [privepe aprobarea documentapei de proiect p obpnerea autorizapilor de executare a lucrarilor
de amenajare p de funcponare a pareSriior p parcajelor auto cu plata. ~
v s uvfoutoritatea

3,6

Beneficiarul va executa fucrari de reparape dupa necesitate a carosabilului, striizilor p

spafiilor pe
Prestatorul de

tmenajate i organizate parcari i parcaje auto cu plata de catre

3.7
Beneficiarul va transmite Prestatorului de servicii spre exploatare si gestionare in
calitate de parcari $i parcaje auto cu plata, parcarile si prcajele amenajate de catre Autoritatea
publica locala in cadrul realizdrii proiectelor de reabilitare a strazilor din municipiul Chisinau.

ARTICOLUL 4. TAXE , CONDIJIILE DE PLATA ,


4.1
Prestatorul de servicii va percepe taxe pentru parcarea autovehiculelor in Zonele
controlate, suprataxe pentm parcarea neregulamentara a autovehiculelor, taxe' pentru
demontarea dispozitivelor de blocare a ro{ilor autovehiculelor care sunt parcate cu mcalcarea
Regulamentului, precum i taxele pentru evacuarea si parcarea automobilelor evacuate ,
conform Regulamentului.
4.2
Parple convin ca preful pentru toate taxele, suprataxele si taxele menfionate in p. 4.1.
al prezentului Contract pot fi majorate de catre Prestatorul de servicii proportional cu rata
inflajiei stabilitd de catre Banca Nationals a Moldovei pentru ultimul an de gestiune, in baza
Deciziei Consiliului municipal Chisinau. Taxele $i suprataxele enumerate nu pot fi modificate
mai des decat odata in an.
4.3
Prestatorul de servicii va plati Beneficiarului pentru luna precedents redevenfa in
marime de 10 % din sunia rulajului lunar cu excluderea din rulaj a sumei TV A care urmeazS
sS fie achitat de Prestatorul de serviciu in bugetul de stat, in fiecare luna pana pe data de 15.
Daca data de 15 a lunii respective este zi de odihna sau sarbatoare, achitarea va fi efectuata in
urmatoarea zi lucrStoare.
4.4
Prestatorul de servicii va efectua prima achitare dupa definitivarea amenajaril primei
etape, conform puntului 3.1 a prezentului Contract, la finele lunii urmatoare dupa lunii in care
a fost eliberata autorizapa de functionare.

5.:
pa
asi
du
cu
de
5.1
aut
ech
5.1
auti
ami
tehi
5.1.
pen
inc
com
5.1.;
disp
auto
Pres
auto
5.1.5
auto
5.1.1

ARTICOLUL 5. DREPTURILE $1 OBLIGAJHLE PARJILOR


5.1

5.
Pr
ec

percf
impr

Drepturile si obligatiile Prestatorului de servicii


5.1.1 Prestatorul de servicii este obligat sa amenajeze, organizeze i gestioneze
parcarile si parcajele auto cu plata pe teritoriul municipiului Ghi^inau-m conformitate
cu prevederile stabilite in prezentul Contract si in Regulament.

' 5.1.2 Prestatorul de servicii are dreptul sa elaboreze i sa aprobe structura


> , ,.u instituftonald a serviciilor care umieaza a fi responsabile d e . executarea lucrSrilor
prevazute in prezentul Contract.

5.1.1
, amei:
5.1.1
in pu
5.1.1.

mm

4i

w<

de catre j
I

I
t
in
toritatea
hi?inSu.

5.1.3

In scopul indeplinirii conditiilor contractuale prevazute in prezentul Contract,

Prestatorul de servicii poate tncheia contracte de subantrepriza cu unii agenfi


economici (ter|e persoane) in scopul executarii lucrarilor specializate.
5.1.4 Prestatorul de servicii are dreptul sa elaboreze baza de date privind gestionarea
parcarilor si parcajelor auto cu plata ?i sa utilizeze in scopul realizarii obligapimilor
.... .... asumate. in, prezentul Contract. Prestatorul. de. servicii. v a u tiliz a . baza de date pentru
ducerea evidentei platilor percepute in urma functionSrii parcarilor si parcajelor auto
cu platS, inclusiv i evidenta plafilor in forma de suprataxa, percepute de la proprietarii
de autovehicule, conducatorii si mandatarii care au incSlcat Regulamentul.

Zonele
pentru
calcarea
acuate ,

q p.

4.1.
cu rata
in baza
Ddificate

venta in
urmeaza
a de 15.
etuata in

ii primei
a in care

5.1.5 Prestatorul de servicii este in drept sS aplice dispoziti.vele de blocare a, rojilor


autovehiculeior care sunt parcate cu incSlcarea Regulamentului. Aplicarea
echipamentelor de blocare nu trebuie sa afecteze starea tehnicS a autovehiculuM.
5.1.6 Prestatorul de servicii se imputemicete cu dreptul de a evacua si dspozita
autovehiculele care sunt parcate cu incalcarea Regulamentului in locurile special
amenajate. Evacuarea i depozitarea autovehiculeior nu trebuie sa afecteze starea
tehnica a autovehiculului.
5.1.7 Prestatorul de servicii este in drept sa se adreseze in instanfele de judecata
pentru perceperea plaplor neachitate de catre proprietarii autovehiculeior pentru
incSlcarea regulilor de utilizare a parcarilor si parcajelor auto cu plata in Zonele
controlate, stipulate in Regulament.
5.1.8 Prestatorul de servicii este in drept sa perceapa taxe pentru demontarea
dispozitivelor pentru blocarea rofilor, precum si pentru evacuarea i depozitarea
autovehiculeior in locurile special amenajate, in conformitate cu punctul 5.1.6.
Prestatorul de servicii poate percepe plaji in numerar de la conducatorii
autovehiculeior, cu condifia eliberarii bonului de plata.
5.1.9 Prestatorul de servicii va impiementa sistemul de plata pentru parcarea
autovehiculeior in Zonele controlate.
5.1.10 Prestatorul de servicii va pune in aplicare in cadrul prestafiei un sistem de
percepere a taxei pentru parcare prin intermediul platilor electronice si tichetelor preimprimate, cu dezvoltarea ulterioara a tuturor platilor electronice propuse in ofertia sa;

stioneze
ormitate- H

itructura
lcrarilor 1 %

5.1.11 Prestatorul de servicii va eolabora permanent cu Beneficiarul, in perioada


amenajai'ii, organizm i i gestionariiparcarilor^i parcajeloMuto cu plata. ...
5.1.12 Prestatorul de servicii este obligat sa achite Beneficiarului redeventa prevdzuta
in punctul 4.3 al prezentului Contract in termenii stabilip.
1
5.1.13 Prestatorul de servicii va oferi chentilor posibilitatea de a inainta piangen ?i
sugestii la.prm apel telefonic - in timpul orelor de lucru (luni-vincri, (9:00 ~ 17:C

prin email i scrisori - 24 ore /zi, 7 zile pe saptamana. Prestatorul de servicii va

5.

asigura audienfa ceta|eniIor in zilele de lucru intre orele 9:00 i 17:00.

5.1.14 Prestatorul de servicii se obliga sS deblocheze rople autovehiculelor care sunt


parcate in Zona controlata cu incaicarea Regulamentului in termen de 50 (cincizeci) de
minute din momentul in care posesorul autovehiculului se adreseazS catre Prestatorul
de servicii i achita suprataxa stability Timpul stabilit pentru executarea comenzii de
deblocare a rotilor poate fi prelungit in cazul care unor circumstanfb specifice

f
|^ . -

independente (ex. ambuteiaj) care impiedica realizarea deblocarii roplor in timpul :


standard preconizat.
5.1.15 Pjestatorul de servicii se obligS sS elibereze autovehiculele evacuate i :
depozitate in locurile special amenajate dup3 ce a fost achitatS taxa pentru evacuare, |
depozitare i toate suprataxele necesare de c&tre proprietarul autovehiculului, conform I
Regulamentului.
5.1.16 Prestatorul de servicii va asigura sistematizarea datelor statistice lunare prin ;
punerea la dispozipa Beneficiarului a informapilor statistice privind incasSrile lunare
%
inclusiv din aplicarea suprataxelor legate de incaicarea Regulamentului.
5.1.17 Prestatorul de servicii va intrepne, din surse proprii, in stare satisfScatoare i
marcajele i semnele rutiere i informaponale a parcarilor i parcajelor amenajate i
organizate.
5.1.18 Prestatorul de servicii, prin intermediul Inspectorilor de parcare, va executa |
zilnic controlul respectarii regulilor de parcare a autovehiculelor pe teritoriul amenajat
al parcarilor i parcajelor auto cu plata si va controla respectarea achitarilor plaplor si
taxelor pentru timpul de parcare a autovehiculului.
5.1.19 Prestatorul de servicii se imputemiceste cu dreptul de a sancpona proprietarii
autovehiculelor, conducatorii sau mandatarii, care staponeaza in Zonele controlate cu
incalcarile prevSzute de Regulament.

Drepturile i obligapile Beneficiarului

5.
ps
pr
pli

s.:
In:
da
Pn
ob
acl
Pn
rec
ap
5.2
Url
doc
fun
din
5.2.
Mu
autc
atril
un
Ben
5.2.
Pres
pun
neac

5.1.20. Prestatorul de servicii este obligat sa infonneze Beneliciarul in cazul cind din
vina Beneficiarului termenii de executare a lucrarilor prevazute in punctele 3.1 ?i 3.2
nu pot fi respectap.

5.2

se

j
5.2.1
deci
coor

5.2.1 Beneficiarul este in drept sa ceara de la Prestatorul de servicii execctarea cu '


stricte(e a condipilor prezentului Contract.

v-v : -ts-

5.2.2 Beneficiarul este in drept sS soticite de la Prestatorul de servicii informapi


privind respectarea termenilor de indeplinire a obligapunilor contracluale, iar in cazul f :depistffii unor mealcari - sa ceara tncasarea prejudiciilor cauzate.

5.2.1
nece
auto
5.2; 1

rvicu va I

5.2.3

Beneficiarul este in drept sa execute control asupra procesului de implementare

a parcarilor i parcajelor auto cu plata, cu prezenfa obligatorie a Prestatorului de


servicii.

:are sunt
izeci) de
estatorul
lenzii d e .
specifice
i timpul

5.2.4 Beneficiarul va solutiona litigiile care pot ap&rea in urma nemulpimirilor din
partea locuitorilor blocurilor locative, Asociapilor de coproprietari in condominium,
precum i agenplor economici, privitor la amplasarea i amenajarea parcarilor auto cu
plata in preajma bunurilor imobile depnute de catre acedia.
5.2.5 Beneficiarul va sesiza is CRIS Registru al Ministerului Tehnologiilor'*
Informaponaie si Comunicapilor a Republicii Moldova in termen de 30 de zi]le de la
data semnarii prezentului Contract despre intenpa de colaborare in scopul trammiterii
Prestatorului de servicii accesului la baza de date a is CRIS Registra pentru
obtinerea informapei privind inregistrarea autovehiculului, posesorul cSruia nu a
achitat partial sau in intregime taxele si suprataxele stabilite in Regulament.
Prestatorul de servicii urmeaza a folosi aceasta informatie numai in scopul perfectSrii
reclamatiilor i/sau maintarii acpunii in instanfele de judecata pentru perceperea silita
a plaplor.
i

cuate si
vacuare,
conform

tare prin
:e lunare

tcatoare
najate i

executa

tmenajat
laplor i

mrietarii
relate cu I
I
cind din
.1 i 3.2

tarea cu !
I f
formapi !;
in cazul

5.2.6 Beneficiarul va elibera, la cererea Prestatorului de servicii, Certificatul de


Urbanism pentru proiectarea parcarilor si parcajelor auto cu plata, va cobrdona
documentapa de proiect prezentata, va elibera autorizapile de constraire i de
funcponare a parcarilor si parcajelor amenajate in termen de pina la 5 zile luciratoare
din momentul inregistrarii cererii respective depuse de catre Prestatorul de servicii.
5.2.7 Funcpile, drepturile, obligapile i competenjele conferite de Contract fafa de
Municipalitate pot fi exercitate de catre Beneficiar prin intermediul unui Funcponar
autorizat. in acest caz, Beneficiarul informeaza Prestatorul de servicii despre deliegarea
atribupilor ce reiese din condipile prezentului Contract. Prestatorul de servicii in nici
un caz nu va pune la indoiala autoritatea oricarei persoane desemnate de catre
Beneficiar in calitate de Funcponar autorizat.
5.2.8 Beneficiarul este in drept sa ceara rezilierea prezentului Contract in cazul cind
Prestatorul de servicii, in lipsa motivelor intemeiate nu indeplinete prevederile
punctelor 3.1 ?i 3.2 in ce priv ate termenii de executare, precum i punctul 4.4 in cazul
neachitSrilor prevazute in Contract.
5.2.9 Beneficiarul, in calitatea sa de Administrape publica locala, nu va adopta
decizii privind modificarea taxelor, legate de funeponarea parcarilor auto cu plata fara
coordonare
. cu Prestatorului de servicii.
i
5.2.10 Beneficiarul va pune la dispozipa Prestatorului de servicii informapiie*
necesare pentru elaborarea sistemului informational privind administrarea parcarilor
auto cu plata. ' ...................... 4< ' " '
5.2.11 Beneficiarul va transmite Prestatorului de servicii, in gestionare cu titlu gratuit

terenurile pe care au fost amenajate parcari i parcaje auto in cadral reabilitSrii


strSzilor de catre Beneficiar, pe masura definitivarii lucrarilor de construcfie.

privatizar
6.3

Tc

5.2.12 Beneficiarul va informa oficial cetatenii, conform informatiei primite de la gestiune i


Prestatorul de servicii, cu minim 15 zile inainte, despre data de cand va intra in de proieci
vigoare extinderea Zonei controlate.
Contractu
5.2.13 Beneficiarul se obliga, la solicitarea Prestatorului sa .prezinte initiative 6.4
Pr
legislative pentru adaptarea legislatiei Republicii Moldova in vigoare, intru executarea transmise
obligatiunilor asumate de Prestatorul de Servicii prin prezentul Contract.
conform It
5.2.14 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului dreptul de a se
conecta la refelele inginere?ti necesare, conform legislatiei in vigoare a Republicii
Moldova, pentru amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor i parcajelor' auto cu
plata.
5.2.15 Beneficiarul se obliga sa permita utilizarea spatiilor pentru montarea
suporturilor pentru panourile informative, precum i folosirea suporturilor pentru
indicatoare rutiere in coordonare cu Inspectoratul National de Patrulare.

j
j
*7.1
Pn
dreptul de
Semnarii 1
Contractul
in conform

5.2.16 Beneficiarul va inainta demersuri catre organele specializate pentru


Bei
intreprinderea actiunilor necesare la defrisarea arborilor si arbustilor care amenintS 7.2
securitatea mijloacelor de transport, a conducatorilor auto si a pietonilor, perioada d
obstructioneaza amenajarea, organizarea gestionarea parcarilor i parcajelor;auto cu acest caz 1
termenul
plata.
expirarea (
5.2.17 Beneficiarul se obliga sa menfina iluminatul public in Zonele controlate,

notificarii
prelungirea
5.2.18 Mentinerea curateniei, deszapezirea si reparatia teritoriului destinat pentru I
In (
Zonele controlate va fi efectuata de catre Beneficiar, in limita bugetului municipal 7.3
alocat pentru intretinerea infrastructurii.
prezentului
scris printrintenfiile s&
care pot ft r
ARTICOLUL 6. MODUL DE FOLOSIRE A TERENIJRILOR
7 .4 .
Bun
6.1
Zonele controlate de parcari i parcaje auto cu plata se amplaseaza pe terenurile din
precum i
domeniul public - proprietate a autoritdtii publice locale, situate pe teritoriul administirativ al
Contract s
municipiului Chi?inau.
mbunatafiril
0^niMriFi?i*'-gestion:arii-^pai,eSrilor' ?i pareajefor auto cfG/'piata,
Beneficiarul transmite terenurile selectate in gestiune cu titlu gratuit pe un termen de 25 de ani de orice sarc
^cu dreptul de prolongare, prin acordul Paifilor, Terenurile transmise in* gestiune sunt folosite
de catre Prestatorul de servicii strict in scopul amenajarii, organizarii i gestionarii parcarilor
yi parajelor auto cu plata. Pe to tstermenul de utilizare a terenurilor transmise in gestiune,
ART
aeestea raman in proprietatea autoritalii publice locale din domeniul public i nu pot fi supuse

itarii

privatizSrii.

te la
a in

6.3
Terenurile pentru amenajarea parcarilor i parcajelor auto cu platd se transmit in
gestiune in baza actelor (dispozifie, decizie, act de predare-primire, procese verbale, schifelor
de proiect coordonate in modul stabilit in prezentul Contract), care vor fi parte integranta a
Contractului.

itive
area

a se
>licii
cu

area
:ntru

:ntru
linta
ilor,
0 cu

:ntrU
:ipal

din
iv al

lata,
;ani
asite
rilor
une,
ause
10
W v

6.4
Prestatorul de servicii se elibereaza de plata taxelor locale legate de terenurile
transmise in gestiime pentru amenajarea si organizarea parcarilor i parcajelor auto cu plata,
conform legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.

ARTICOLUL 7, TERMENUL CONTRACTULUI


7.1
Prezentul Contract se incheie pe perioada de 25 ani (douazeci i cinci) de aid cu
dreptul de prolongare pe acelai termen, prin acordul Parjilor. Contractul va incepe la |data
semnarii lui $i va continua pe durata valabilitafii Contractului cu excep|ia cazului in care
Contractul este incetat mai devreme, in conformitate cu prevederile prezentului Contract sau,
in conformitate cu legislapa Republicii Moldova.
7.2
Beneficiarul are dreptul, la discrefia sa absoluta, sa extinda termenul Contractului cu
perioada de 25 (douzeci i cinci) de ani de la sfaritul termenului inifial al Contractului in
acest caz Beneficiarul va informa Prestatorul de servicii despre intenfia sa de a prelungi
termenul contractului printr-o notificare scrisa nu mai tarziu de 9 (noua) luni inainti1 de
expirarea Contractului. Prestatorul de servicii, in termen de 3 (trei) luni de la primirea
notificarii menponate, informeaza in scris Beneficiarul despre intenpile sale privind
prelungirea activitapi i relapile contractuale pe viitor.
7.3
in cazul cand Beneficiarul nu dore?te sa prelungeasca termenul de valabilitate al
prezentului Contract dupa expirare, acesta este obligat sa informeze Prestatorul de servicii in
scris printr-o notificare nu mai tirziu de 9 (noua) luni inainte de expirarea Contractului despre
intenpile sale. Prestatorul de servicii poate negocia cu Beneficiarul alte condipi contractuale
care pot fi reflectate intr-un nou contract.
7.4. Bunurile materiale instalate ?i amenajate pe perioada derularii prezentului Contract,
precum i imbunataprile aduse lor, constituie proprietate publica ?i dupa incetarea prezentului
Contract se transmit Beneficiarului. La expirarea termenului prezentului Contract,
inbunatSfirile executate de catre Prestatorul de servicii din cont propriu Tn cadrul Proiectului,
tefe CULtitlu gratuit! in-proprietatea Autefitafii publices4n atare bundf expioatabile i eliberate ;
de orice sarcina i obligate.
..

ARTICOLUL 8. CONDITII PARTENERIATULUI 1 DATA INCEPERH


PROIECTULUI

8.1

Prevederile prezentului Contract referitoare la realizarea Proiectului

de parteneriat

public-privat privind amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor p parcajelor auto cu


plata in mum Chisinau (numit in continuare Proiect) vor deveni obligatorii din punct de
vedere legal cu tncepere din data in care Parple au indeplinit condipile cerufe; de care este
raspunzatoare fiecare dintre Parti conform prezentului Contract.
8.2
Fiecare dintre Parti va notifica de indata cealatS Parte in momentul in care considera
ca condipile prevazute de prezentul Contract aufost satisfUcute.

9.1

B-

conform j

9.2 - In
prezentul:
mSrimea :
mai mult *
9.3
Rt
cursul mo

8.3

Data inceperii Proiectului se considera data semnarii prezentului Contract.

8.4

Condipi care cad in sarcina Prestatorului de servicii:

8.5

.9.4 . Be
8.4.1 Condipile care cad in sarcina Prestatorului de servicii sunt menponate in
pentru int<
Anexa nr. 2, care este parte integrants a prezentului Contract.
savarsit jai
I
Condipi care cad in sarcina Beneficiarului:
1.5
Im
8 .5.1 Beneficiarul are obligapa sa furnizeze Prestatorului de servicii in termenii in ce prive
stabilip in Contract documente pentru proiectarea parcarilor p parcajelor auto cu plata penalitatc
inclusiv, Certificatul de urbanism, avizele necesare, autorizapile de amenajare p de
funcponare.
8.5.2

Beneficiarul ip asuma obHgapmea:

servicii.

in i

.6
Prestatoruli
tiliiiil

timpul de p

a) de a soluponeze litigiile legate de amplasarea p amenajarea parcarilor auto


cu plata in condipile prevazute in p. 5.2.4;

zi inmuljii :

9.7
b) de a inainta propunerea de colaborare cu IS CRIS Registru in condipile
prevazute in p. 5.2.5.
8.6

In cazul nesatisfacerii condipilor precedente enumerate in punctul 8.5 al Contractului:

8.6.1 Prestatorul de servicii va inainta toate cererile privind aprobarile, acordurile p


avizele necesare realizarii Proiectului intr-o perioada acceptabila. In cazul cind
Beneficiarul nu va indeplini obligapunile contractuale asumate in termenii stabilip in
prezentul Contract din oarecare motive, Beneficiarul se obliga sa prelungeasca
tennenii de realizare a Proiectului cu perioada ratata.
8.7
In cazul rezilierii prezentului Contract de catre Parp din cauza neindeplinirii
'Conditiilorprecedent prevazute in punctul.8.3,- 8,4, 8.5,.parpie dueraspundere materials
conform prevederilor articolului 9 al prezentului Contract.

ARTICOLUL 9. CONSECINf ELE JURIDICE ALE CULPEI CONTRACTU ALE

in

prezentului
daca dupa

servicii va
parcare sau
Zonei inmi
zi de intarz
9.8

Cul
9.8.
serv

9.1

Beneficiarul va putea revendica repararea prejudiciului de catre Prestatorul de servicii

conform prevederilor prezentului Contract.


9.2 In cazul in care, Prestatorul de servicii va incalca prevederile punctului 4.4 al
prezentului contract el va fi obligat sa plateasca Beneficiarului dobanda de mtarjziere in
marimea 0,1 % pentru fiecare zi de intirziere, calculate. din suma neachitata in termen dar nu
maj muit de 5% din suma platii neachitate.

udera

9.3 Rambursarea prejudiciului autovehiculului, despre care se va dovedi s-a produs in


cursul montarii sau demontarii dispozitivului de blocare a rofilor; va reveni Prestatoiului de
servicii.
^ 9.4 . Beneficiarul i Prestatorul de servicii nu poartS raspundere materiala sau morala
pentru integritatea autovehiculului parcat in Zona controlata. In cazul cind persoane terte au
savarit jafuri, furturi sau au deteriorat autovehiculul.
9.5
In cazul incSlcdrii prevederilor prevazute in punctul 3.1 ?i 3.2 a prezentului Contract
in ce prive?te termenii de executare din vina Prestatorului de servicii, Beneficiarul poate cere
openalitate in marime de 10000 lei pentru fiecare zi de intirziere.
9.6 In cazul cind Beneficiarul nu ?i-a onorat obligafiunile prevazute in punctul 5.2.4
Prestatorului de servicii este in drept sa ceara compensarea unor pierderi calculate dupa cum
urmeaza: numarul locurilor de parcare sau parcaj implicate inmultit la tariful pe ora pentru
timpul de parcare corespunzator Zonei inmultit la numarul de ore operafionale de parcare pe
zi inmultit cu 0.25 pentru fiecare zi de intirziere.
9.7
In cazul cind Beneficiarul nu execute prevederile punctului 5.2.5, 5.2.6. i 5.2.12 al
prezentului Contract, Prestatorului de servicii este in drept sS someze in scris Beneficiarul i
dacS dupa 5 zile lucratoare, aceasta nu ii onoreaza obligapunile contractuale, Prestatorul de
servicii va cere compensarea unor pierderi calculate dupa cum urmeaza: numarul locurilor de
parcare sau parcaje implicate inmultit la tariful pe ora pentru timpul de parcare corespunzator
Zonei inmultit la numarul de ore operafionale de parcare pe zi inmultit cu 0,25 pentru fiecare
zi de intarziere.
9.8

Culpa contractual^ grava.


9.8.1 Va fi calificata drept culpS. contractual grava, in cazul in care Prestatorul de
servicii:

plmirii
steriaia- i

. : contract In parcurs de 3 (trei) luni cpnsecutiv.


- w v S v ^ - ., - ' 'S M .,;'

....

9-8.1.2

..

..

stskL-:4* < . - - . k .* .

.c *...5A s

Va indeplini prevederile punctelor 3.1 i 3.2 al prezentului contract cu

intirziere decum an de la semnarea contractului. ,Aceasta prevederespoate,.fi,,,.


, folosita in cazul cind termenii de executare a acestor puncte nu sunt respectafi
din vina Prestatorul de servicii.

9.8.2

Va fi calificata drept culpa contractuala grava dacS Beneficiarul:


9.8.2.1 Nu mdeplinete clauzele contractului prevazute in punctele 5.2.4,
5.2.5, 5.2.6 i 5.2.12 in termen de 15 (cincisprezece) zile din data priniirii unei
somafii scrise ale Prestatorului de servicii.

9.8.3 In cazul incetarii din orice motiv a prezentului Contract, Parfile sunt obligate
sS colaboreze intens i sa faca deconturile cit mai curind posiBil.
11.1

I cadrul

ARTICOLUL 10. EFECTELE, iNCETAREA CONTRACTULUI

I .2
.
de dist
*10.1 Parfile stabilesc ca prezentul Contract va fi considerat incheiat si va intra in vigoare In echipan
ziua semnarii lui de catre ambele i va fi valabil pe perioada determinata de doiuazeci ?i I numarar
cinci (25) de ani de la data semnarii acestuia.
11.3
I
10.2 Parfile Contractante convin oricare dintre Parfi va avea dreptul de a inceta
Parfilor
Contractul prin Reziliere Obinuita.
itra n sfe ra
Intrefinei
10.3 In cazul in care Beneficiarul va face uz de dreptul sau de Reziliere Obinuita, el va fi
obligat ca pentru perioada restanta din Contract sa plateasca Prestatorului de servicii suma | l l . 4
fi
corespunzStoare tarifului mediu de parcare de ora, inmulfit cu numarului locurilor de proprieta
parcare exploatate in momentul rezilierii, inmultit cu numarul de zile restante din prezentul
Contract.
Contract, inmultit cu numprul de ore operafionale, inmultit cu 25 % din produsul acestora. In
acest caz, Parfile vor fi obligate sa semneze actul de verificare contabila fara mtarziere.
11.5
Pi
10.4 Oricare dintre Parfi va avea dreptul la Rezilierea Extraordinara a Contractului.i Aceasta
poate avea loc numai in cazul in care cealalta Parte 151 va Incalca in mod grav vreo obligafie
substanfiala stabilita in prezentul Contract, denumita Culpa contractuala grava, prevazuta in
punctele 9.8 al prezentului Contract.

ofertat pe
de servici
fi?iere et
parcarilor
11.6

10.5 Rezilierea anticipata a contractului poate fi solicitata in cazul cind 0 Parte nu va


remedia sau inceta culpa contractuala nici in pofida unei somafii scrise in termemfl de cel
pufin 30 de zile stipulate in somafie. in cazul Rezilierii Extraordinare, prin primirea de catre
cealalta parte a declarafiei de reziliere, prezentul Contract va Inceta.
10.6 in cazul rezilierii extraordinare legitime, daca Partea responsabila de rezilierea
extraordinara:
.*5?;

'va ff obligat' c a fiftrfpfivinfa perioadei rcstShte din Contract sa


-plateasca Prestatorului de servicii suma corespunzatoare tarifului mediu de parcare de
:o inmultit cu numarul locurilor de parcare exploatate in momentul rezilierii..
inmulfit cu numarul de zile restante din prezentul Contract inmultit cu numarul de ore
operafidna'fe'Tnmultit cu produsul'de 25' % al aC
b S t o r a : - : -b) va fi Prestatorul de servicii, el va 15 obligat sa renunfe la dreptul de proprietate

Pri

echipamei
pentru per
11.7 Pre
legate de c
urbanism,
faxele de ii
'ntrefiiiute:

A R T ia


5.2.4,
i unei

jligate

asupra indicatoarelor informaponale de parcare, semnelor de circulate Istabilite,


imbunatSprile legate de amenajarea parcarilor si parcajelor auto executate de catre
Prestatorul de servicii conform prezentului Contract p schifelor de proiect aprobate.

ARTICOLUL II. ECHIPAMENTUL


11.1 Beneficiarul nu va oferi niciun echipament Prestatorului de servicii pentru utilizare in
cadrul acestui Contract.
11.2

in
zeci p

inceta

:1 va fi
i suma

.lor de
;zentul
ora. In

Vceasta
Pigape
zuta in

nu va
de cel
ie catre

Echipamentele utilizate de catre Prestatorul de servicii, inclusiv toate echipamentele

If de distribuire a tichetelor preimprimate, echipamentele pentru achitarea in humerar,


echipamentele pentru recepponarea numeraruiui, colectarea numerarului p echipamente de
numarare vor dispune de licenfele de utilizare a unor astfel de echipamente.
11.3 in cazul expirarii termenului de valabilitate al prezentului Contract p nedorin|a
j | Parplor de a prelungi termenul acestuia, echipamentul menponat in punctul 11J2 va fi
transferat in proprietatea Beneficiarului, impreuna cu responsabilitaple conexe pentru
si mtrepnerea p inlocuirea echipamentelor.
11.4
In cazul rezilierii Contractului inainte de termen la inipativa Beneficiarului, in
| [ proprietatea Beneficiarului vor trece numai bunurile prevazute in punctul 7.4 din prezentul
! Contract.
11.5 Prestatorul de servicii va puna in aplicare cea mai reeenta versiune a software-ului
ofertat pentru gestionarea parcarilor si pacrajelor cu plata. Beneficiarul va oferi Prestatorului
de servicii, in format electronic sau plana, toate lucrarile in curs de execupe, baze de date,

: fipere etc. din mediul informaponal alBeneficiarului corelateactivitapi


de operare a
parcarilor p parcajelor auto cu plata (de exemplu, listelecu strazi, adrese, etc.).
11.6 Prestatorul de servicii pe intregul teimen al Contractului va fumiza din cont propriu
echipamente. materiale si facilitap de livrare consumabile, articole de papetarie p dotari
pentru personal, precum p echipamente pentru colectarea plaplor.

11.7 Prestatorul de servicii va obpne p va achita toate taxele, redeveipele p cheltuielile


f:
' ' legate de obpnerea verificarilor respective p licenfelor necesare, cu exceppa Certificatclor de
zilierea
urbanism. Prestatorul de servicii se va asigura ca toate plaple de licenfS, taxe, asigurari,
] taxele de mtrepnere p redeven|e relevante pentru fumizarea serviciilor sunt achitate p hunt la
zi pe.parcursul perioadei de Contract p ca Echipamentele Prestaterulw d ^ ^ ^ j s w n t jigOreqt..
mcTW"
intrepmue p inlocuite in caz de necesitate.
care de
. ..
. . . ' ' I .
I ................................ :
ezilierii i ; \ '......'
8..... c - ' ' ;
/ " " II I

........ 1 de ore

} ARTICOLtlL 12. MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE PRESTAtORULUt


!
SERVICII
prietate

12.1 Prestatorul de servicii va oferi i mentine din cont propriu fi in conformitate cu


prevederile.prezentului Contract orice mijloc de transport necesar pentru fumizarea serviciilor
de amenajare, organizare si gestionare a parcarilor fi parcajelor auto cu plata.
12.2 Prestatorul de servicii garanteaza ca personalul Prestatorului de servicii va respecta
toata legtslalia aplicabila in vigoare in ceea ce privefte mijloacele de transport ale Prestatorul
de servicii fi utilizarea acestora in exercitarea serviciului de amenajare, organizare fi
gestionare a parcarilor fi parcajelor auto cu plata.

ARTICOLUL 13. SISTEMUL INFORMATIONAL AL PRESTATORULUI DE


SERVICII
13.1 Prestatorul de servicii va implementa sistemul informational fi serviciile
informa|ionale in conformitate cu Specificapile tehnice prevazute in Anexa 2 la prezentul
Contract.

AK
14.1
j- autove
loc de
locuri i
de Reg
nr.357
parcate
iar prop
14.2
d u ra te i.
a) ;
>

13.2 Prestatorul de servicii, in orice moment pe parcursul Termenului Contractului fi din


cont propriu, va satisface urmatoarele cerinte ale Beneficiarului.

b)

s
c) ;
u
d) a

13.2.1 Prestatorul de servicii va asigura Beneficiarului accesul la Sistemul


Informational aplicat, cu exceptia posibilitatii de modificare a datelor pe durata
acpunii prezentului Contract
13.2.2 Prestatorul de servicii va asigura pe parcursul Termenului Contractului buna
funcjionare a sistemului informational. In cazul aparitiei unei defectiuni a sistemului
informational gestionat de Prestatorului de serviciu in timpul activitafii operational
(de luni pana vineri, intre orele 08:00 fi 20:00 si sambata intre orele 08:00 fi 14:00),
Prestatorul de servicii va trebui sS inceapa sa intreprinda acjiuni de reparafie in timp de
4 ore de la depistarea defectiunii. Daca defectiunile apar in afara timpului aetivitafii
operational, Prestatorul de servicii va trebui sa inceapS sa intreprinda miisuri de
reparajie in timp de 4 ore, in ziua operationala urmatoare.
13.2.3 Prestatorul de servicii va copia zilnic pe suport electronic informatia necesara
pentru a restabili sistemul informational in cazul deteriorarii lui sau ie^.irii din
functiune.
13.2.4 Prestatorul de servicii, din cont propriu, va elabora reteaua de informare
privind gestionarea parcarilor $i parcajelor cu plata, va procura tot utijajul necesar
pentru crearea sistemului informational: computere portabile, scanere, echipamente
pentru comunicatii, sisteme tefefonice ?i aite echipamente, aflate in pos :sia sau
fumizate de catre Prestatorul de Servicii i udiizate de catre accsta pentru ] restarea
serviciilor de amenajare, organizare'|i gestionare a parcarilor i parcajelor auto cu
plats.,

P'
e) ai
t) at
g) ai

15.1

Pa

obligatiilc
exception;
cutremur
intreprinse
M oldova,;
:'"1-5.2.
evenimentf
.de ac|iune
efectuat no
din data pn
15.3 Dac

lor

ARTICOLUL 14. FACILITATI PENTRU UNELE CATEGORII DE POPULATE


14.1 Prestatorul de servicii va asigura locuri de parcare in Zonele controlate pentru
autovehiculelepersoanelor cu dizabilitafi. Din fiecare numar de 200 al locurilor de parcare, un

icta
>'rul
i fi

loc de parcare vor fi desemnat ca fiind rezervat pentru persoanele cu mobilitate redusd. Aceste
locuri de parcare trebuie sfi fie asigurate cu indicatoarele fi marcajul corespunzator prevazut
de Regulamentului circulafiei Rutiere aprobat prin Hot&rirea Guvemului Republicii Moldova
nr.357 din 13.05.2009. Pe iocurile de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilitafi pot fi
parcate numai autovehiculele care sunt inzestrate cu semnul destinctiv Conducator Invalid,
iar proprietarul autovehiculului figureaza in baza de date al IS CRISRegistru.
14.2 Pe teritoriul Zonei controlate poate fi parcat fara achitarea tarifului fi ftra limitarea
duratei de parcare:

ciile
sntul

a) autovehiculul persoanei cu mobilitate redusa care dispune de semn dijstinctiv


i din

j
|

smul

arata

buna
nului
onale

I
I
I

Conducator Invalid fi figureaza in baza de date al IS CR1S Registru;


b) autovehiculul cu regim prioritar de circulafie dotat legal cu dispozitive speciale de
semnalizare sonora fi luminoasa;
c) autovehiculul Ambulantelor, serviciilor paramedicale sau serviciilor medicale de
urgenfa;
* I
d) autovehiculul organelor de menfinere a ordinii publice care dispun de autorizafii de
parcare in Zona controlata;
e) autovehiculul care se afld in executarea unei misiuni speciale de serviciu;
f) autovehiculul pompierilor;
g) autovehiculul care lucreaza in regim de avariere.

1 :00),

np de
vitafii
m de

ARTICOLUL 15. FORJA MAJORA.

115.1 Parfile sint exonerate de raspundere pentru neexecutarea totals sau parfiala a
obligafiilor contractuale, daca astfel de neexecutare a survenit in urma unui eveniment
:esarS
exceptional, fofia majora, in care se include dar nu se limiteaza la: incendiu, inundafie,
ii din
cutremur de pamant, razboi, efectele punerii in aplicare a actelor emise fi/sau acfiunilor
intreprinse de catre organele publice centrale, precum fi a organelor de fofia a Republicii
Moldova, altor evenimente exceptionale, imprevizibile fi inevitabile.
jrmare
tecesar
4
.^ a evenimentelor de for|a majora,- Parteasupusaacfiunii'
unente
pvenimentelor .indicate, suspends termenul dc-cxecutare a obligafiilor contractualepe perioada
ta sau
fie, acfime;,A
majore fi a eonsecmfelor acestor evenimente numai in. eazuLin: dire, a
estarea
Ifectuat notificarea.in scris cejeilalte Parfi despre survenirea fbfiei majoie in. termen dsA file,
uto cu
findataproducerii evenim entuluidatr
,, ,
...
;5;3 Daca forfa majora acfioneaza mai mult de un an sau cand devine evident ca aceste

evenimente ?i/sau consecinfele lor vor depai acest termen, Parfile vor negocia condifiile de

18.2

executare a prezentului Contract. In caz de neinfelegere amiabila, oricare dintre Parfi este in
drept sa renunfe In mod unilateral executarea obligafiilor contractuale i sa rezilieze prezentul
Contract inainte de termen.
.
.
.

i semi
18.3
ca
+
inlocui
vigoare

ARTICOLUL 16. RESTITUIREA OBIECTULUI PARTENERIATULUIPUBLICPRIVAT

18.4

legatura
amiabili
in instar

16.1 Dupa expirarea termenului de valabilitate a prezentului Contract Prestatorul de servicii


transmite Beneficiarului, in baza unui proces verbal, terenurile primite in gestiune cu titlu
gratuit cu toate unbundtafirile executate.

18.5
f
fiecare F

16.2 In proprietatea Beneficiarului vor trece fara platS toate imbunatafirile executate:
amenajari, pavaje, marcaje rutiere, indieatoare de circulafie de informare $i orientare,
echipamentele de distribuire a tichetelor, echipamentele pentru achitarea in numerar,
echipamentele pentru recepfionarea ?i colectarea numerarului precum i echipamente de
numarare a acestuia.
16.3 Sistemul informafional elaborat de c&tre Prestatorul de Servicii constituie proprietatea
intelectuala a Prestatorul de Servicii. Dupa expirarea prezentului contract sau in cazul
rezilierii anticipate a contractului, Sistemul informational inclusiv hardware-ul, software-ul,
reteaua, serviciul de informare privind gestionarea parcarilor, raman in proprietatea
Prestatorului de servicii.

ARTICOLUL 17. DISPOZITII SPECIFICE

19.1
N
cu aviz d<

Beneficia
Partenerj:
In atenfia:
Adresa: b<
Fax: +373
Email: nis

17.1
Prestatorul de servicii va infiinfa si inregistra in Republica Moldova societate
comercialS pentru implementarea proiectului, conform Iegislafiei in vigoare.

Prestator
17.2
fax.

Comunicarea intre Parti se va realiza prin intermediul scrisorilor, potei electronice,

17.3 Comunicarea cu Beneficiarul se va realiza prin intermediul Directiei generate


transport public i cai de comunicafie.

Partener pi
In atentia:
Adresa: Ai
Fax: +36 1
Email: pal..

17.4 Comunicarea cu Prestatorul se servicii se va realiza prin intennediul societafii


;tN-*
. comerGiatednfiinfate i inregistrate in RepublicarMoldova de catre Prestatorul de servicii.

;T9;2 pgrf
fax sau adn
forma scris

ARTICOLUL 18. D iSPO Z Ijll FINALE TRANZITORII

Cheltuielile
18.1

Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre


18

18.2

Orice modificare a Contractului este valabila numai daca este mtocmit in forinS scris&

i semnata de ambele Pilrfi contractante.


S 18.3 Daca orice prevedere a prezentului Contract va fndeclarata nevalabila sau recunoseuta
; ca fiind nevalabila, celelalte clauze ale prezentului Contract nu vor fi afectate i Parfile vor
iniocui prevederea nevalabila cu o 'alta "prevedere similarS, corespunzatoare legiMafiei 'in
vigoare a Republicii Moldova i scopurilor PSrfilor.
18.4 Prezentul Contract este guvemat de legislafia Republicii Moldova. Litigiile aparute in
legaturd cu executarea prezentului Contract se vor solufiona dupa posibilitate jpe cale
amiabila, in cazul in care nu este posibila solufionarea pe cale amiabila, parfile se vor adresa
in instanfele de drept competente ale Republicii Moldova.
18.5 Prezentul Contract a fost intocmit in limba de stat, in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare Parte contractanta.

ARTICOLUL 19. DISPOZrjTILE MIXTE


19.1
Notificarile transmise Parfilor vor fi transmise prin pota, prin scrisoare recomandata
cu aviz de primire, prin fax sau e-mail la adresa de mai jos:

Beneficiar:

Partener public: Primaria municipiului Chisinau


In atentia: Viceprimarului, dlui Nistor Grozavu
Adresa: bd. tefan cel Mare ?i Sfant, 83, mun. Chisinau, MD 2012, Republica Moldova
Fax:+373 22 22 31 45
Email: nistor. grozavu@omc.md
|
I
I

Prestator de servicii:
Partener privat: EME Parkleitsystem GmbH
In atentia: Directorului General, dl Pal Ivancsics
Adresa: Austria, Viena, Mariahilfer Strafie 20, 1070
Fax:+36 1 413 1853
Email: pal.ivancsics@parkleitsystem.com

19.2 Parfile -se obliga ca in cazul schimbarii-adreselor lor de corespondenfa, a numerelor-de


- + fax' sau adrese e-mail, indicate in prezentul Contract, sa se notifiee reciproc fara intarziere in
..forma scrisa despre noile adrese de corespondenfa, numere de telefax sau adrese e-mail.
Cheltuielile provenite din omiterea notificarii sau executarea cu intarziere Vor fi suportate de
cStre partea care nu i-a indeplinit obligafiile.

19.3

Notifiearea scrisa va fi considerata inmanata:


a) in cazul inmanarii personale, in momentul predarii catre destinatar, tn momentul In
care reprezentantul destinatarului va confirma sau va refuza primirea;

2.1
. ,b ) in cazul inmanarii prin e-mail, In momentul in care destinatarul e-mailuluiva
confirma electronic preluarea notificarii transmise prin e-mail;

Una
re g S r

c) in cazul inmanarii prin po?t5 sau' curierat, in momentul inmanarii catre destinatar,
in momentul in care reprezentantul destinatarului va confirma sau va refuza preluarea.

condi
cu r

d) in cazul in care pentru sesizariie reciproce in scris, in baza prezentului Contract sau
a circumstanfelor, un termen mai scurt nu se va putea stabili, Parfile vor fi obligate ca
in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la recepfia acestora sa dea declarafie de fond.

A apg

DUPA C IT IR E A 1 IN TERPRETAREA COMUNA, Parfile au convenit sa incheie


prezentul Contract in numele lor in semn de aprobare ca fiind deplin conform voinfei lor la
data de 3 decembrie 2015.

p a rtic if
c u r a t, I
V ia b tliti
*1

i m e n

calitatei

im b u n S I

T n tS ln e a

II
*

rimar al mun. Chisinau

s e intiim

I Putea A
%

PA R TEN ER PR IV A T - P restator de Servicii


De citre:

s p a fii.

Traficuf

FN 439189 t I num arul


Pal Ivancsics,
Functia: Director General al EME Parkleitsystem GmbH

I
A s s e t 'S -

calitatea ;
dem a5h

f cazul unc
ANEXE
eunotinfe
Vor fi anexate Contractului urmatoarele:

{ problem eli

,'

se transmit, in gestiune terenurile pentru amenajarea parcarilor si


s o c 1
parajelor auto cu plata (dispozitii, deeizii, acre predare-primire, procese verbale

: insofite de schifele de proiect pe mSsura aparitiei it coordonarii acestora in modul


b in e ,
stabilit in Contract). .., .
r ,
. ,
e x e m p lu ,
..........;,..
. ... ,
.....
.
.' V

-.v..,

,.: Speeificafiile teJmice (Oferta prestatorului de s e m p ii, ParteaB )

v*

... ::

I:-

.* j

HnfrastruGUr

^pafiiior vei

You might also like