You are on page 1of 1

AN IV.

19: Agati sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.19

Agati sutta
Skretanje s puta
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Postoje ova četiri načina da se skrene s puta. Koja četiri? Neko skreće s puta zbog želje.
Drugi skreće s puta zbog odbojnosti. Treći skreće s puta zbog neznanja. Četvrti skreće s puta
zbog straha. To su četiri načina da se skrene s puta."

Ako zbog --
želje,
odbojnosti,
neznanja,
straha --
prekršiš Dhammu,
tvoja se čestitost smanjuje,
k'o Mesec kad prođe
uštap.

Rev. 1/3/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-19.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-19.html 4/14/2007