You are on page 1of 2

AN IV.

28: Ariya-vamsa sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.28

Ariya-vamsa sutta
Govor o tradicijama plemenitih
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ove četiri tradicije plemenitih -- izvorne, dugotrajne, uobičajene, drevne, nekrivotvorene,


nekrivotvorene od samog početka -- nisu podložne sumnji, nikada neće biti podložne sumnji i
ništa im ne mogu zameriti isposnici i sveštenici. Koje četiri?

Ima slučajeva kada je monah zadovoljan bilo kakvim starim ogrtačem. Hvali kad je neko
zadovoljan bilo kakvim starim ogrtačem. Ne čini, radi boljeg ogrtača, bilo šta neprilično i
neprikladno. Ako ne dobije novo platno za ogrtač, on nije uznemiren. Ako ga dobije, ne
vezuje se za njega, nije njime opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za njega) i uviđa kako
sve to da izbegne. On ne uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvim starim
ogrtačem, niti kudi druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se
monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

Sem toga, monah je zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio. Hvali kad je neko
zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio. Ne čini, radi bolje hrane, bilo šta neprilično i
neprikladno. Ako ne dobije hranu, on nije uznemiren. Ako je dobije, ne vezuje se za nju, nije
njome opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za nju) i uviđa kako sve to da izbegne. On ne
uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvom hranom koju je isprosio, niti kudi
druge. U svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi,
kaže da čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

Sem toga, monah je zadovoljan bilo kakvim prenoćištem. Hvali kad je neko zadovoljan bilo
kakvim prenoćištem. Ne čini, radi boljeg prenoćišta, bilo šta neprilično i neprikladno. Ako ne
dobije prenoćište, on nije uznemiren. Ako ga dobije, ne vezuje se za njega, nije njime
opčinjen, uviđa opasnosti (od vezivanja za njega) i uviđa kako sve to da izbegne. On ne
uzdiže sebe na osnovu toga što je zadovoljan bilo kakvim prenoćištem, niti kudi druge. U
svemu tome je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da
čvrsto stoji na drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-28.html 4/14/2007
AN IV.28: Ariya-vamsa sutta Page 2 of 2

Sem toga, monah nalazi zadovoljstvo i ushićenje u razvijanju (povoljnih mentalnih stanja).
nalazi zadovoljstvo i ushićenje u napuštanju (štetnih mentalnih stanja). On ne uzdiže sebe na
osnovu toga što nalazi zadovoljstvo u razvijanju i napuštanju, niti kudi druge. U svemu tome
je vešt, energičan, budan i sabran. Za takvog se monaha, monasi, kaže da čvrsto stoji na
drevnim, izvornim tradicijama plemenitih.

To su četiri tradicije plemenitih -- izvorne, dugotrajne, uobičajene, drevne, nekrivotvorene,


nekrivotvorene od samog početka -- nisu podložne sumnji, nikada neće biti podložne sumnji i
ništa im ne mogu zameriti isposnici i sveštenici.

Sem toga, monah opremljen sa te četiri tradicije plemenitih, ako živi na istoku, pobeđuje
nezadovoljstvo i nije pobeđen nezadovoljstvom. Ako živi na zapadu... na severu... na jugu,
pobeđuje nezadovoljstvo i nije pobeđen nezadovoljstvom. A zašto je to tako? Zato što se
mudrac podjednako odnosi i prema zadovoljstvu i prema nezadovoljsvu.

Tako reče Blaženi. To izrekavši, on nastavi:

Nezadovoljstvo ne pobeđuje prosvetljenoga.


Nezadovoljstvo ga ne tišti.
On pobeđuje nezadovoljstvo
zato što pred njom poklekao nije.

Napustivši svako delovanje,


šta mu se može na putu isprečiti?
Nalik ukrasu od čistog zlata,
Ko na njemu i jednu mrlju naći može?
Čak i božanstva njega hvale,
čak i Brahma njega hvali.

Videti takođe: AN VIII.30; AN X.71.

Rev. 15/2/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-28.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-28.html 4/14/2007