You are on page 1of 11

Kaynak: http://www.farukinet.com/evrad/evradifarukiye.

pdf (sayfa: 33-34-35-36)

Allahn selm zerine olsun Hz. Alinin virdinin


Trke harflerle okunuu:

Bismillhi el-Rahmni el-Rahym. El-hamd


lillhi Rabbil-lemn. Vessalt vesselm
al Reslin Muhammedin ve lih ve sahbih
ecmayn. Allhmme inn eselke bihakk
ismikel-azymil-azam (EHEMN KESEGUN
HALEUN YASSIN) Y Allh bihakk ismikelazymil-azamil-evveli bizikrikel-kaaimi Y
Allh (EHEMN). Allhmme inn eselke
bihakk ismike (EHEMN) bilhiyyetike Y
Allh, Y Vhid Y Ehad Y Ferd Y Samed
ente ilh men fis-semvti ve men fil-ard
ve entel-Hkim aleyhim, Y Hd (Hdy)
Y Mmin Y Mheymin Y Metn (EHEMN
KESEGUN HALEUN YASSIN) Y (Allh H
Melikn
Kermn
Selmn
Kaadirun
Haliymn
Ltyfn
Aliymn
Yagynn
Sdkun). Allhmme inn eselke bihakk
ismikel-azymil-azamillez edate bilevmi
sevthis-semvt, ve felagte binrih
felegas-subhi festemeddet biui ecrminneyyirt. Ve ederte bih mentga nevtgleflki bizzetike ve sayyarte bih litullbi
rzgke blal-mli f shati hlmike. Ve
fetahte bih libdike ebvbel-icbeti vettalebi ve elhemte bih evliyeke fesrat
davethm bizlike mcbeten ve entessebeb ve eyyedte bih lil-rifiyne rbalistikaameti ve efdayte bih retga sebh
adegl-cdi vel-kermeti. lh vehve

ismkellez fetakte bihir-retga ve azharte


bih man ismikel-Hakk. Ve ebrazte bih
nevstel-mkevventi min hrzikel-masn,
ve kevvente bihil-mkevventi beynel-kfi
ven-nn.
Ve
egamte
bilhtiyyetikelheykilel-cismniyyeti ve kesevte biahrufi
kaabiliyyetihil-hakykatil-insniyyeti.
Fesecedet lehel-meliket bil-kabli tavan
liemrike ve tazymen linefhati sirrkes-sr
fis-sri bisrati tedbrike ve resmike.
Allhmme anin bike an sli halkke,
feinneh l rdde liemrike vel muakkbe
bihukmike. Litentefiga ayn kalb fetebdve
minh emsl-irk ve tenkeife kesyif
hucbi kaadiriyyetike bike mehsinl-ahlk.
Allhmmeksin
ecziy
bisevbil-kanati
mimm bih tefaddalte, liyalibe teslm aleleczil-ihtiyriyyeti feehede enneke ente.
Allhmme
tahhirn
bituhril-mni
min
denesi hemeztil-lezzt, Allhmmahmin
bihmyetike minel-vuk fiz-zellt. Liasbira
bimahd keramike mtteslen l mnfeslen,
ve al sevnil-mevhibi mtemilen. Fel
mutye sivke vel mnia liatik. Y
Rahmn Y Rahym, Y Hayyu Y Y
Kayym, Y Aliyy Y Azym, Y Zel-Celli
Vel-krm. Kf H Y yn Sd. H Mm yn
Sn Gaaf. Kemin enzelnh mines-semi
fahteleta
bih
nebtl-ard
feasbeha
heiymen
tezrhr-riyh.
Hvallhllez
lilhe ill h, liml-aybi ve-ehdeti

hver-Rahmnr-Rahym. Yevmel-zifeti izilkulb


ledel-hanciri
kzmiyn.
M
lizzlimiyne min hamiymin vel efiyn
yut. Alimet nefsn m ahdarat. Fel
uksim bil-hunnesil-cevril-knnesi velleyli
iz asase ves-subh iz teneffes. Sd. VelKurni ziz-zikr. Belilleziyne kefer f zzetin
ve ikaak. Allhmme inn eselke bihakk
ismikel-azymil-azami en tahfezan bihfzke
min erri-eytyni ve irkihim, ve min
erris-seltyni ve hkdihim, min erri ben
deme (ve benti havve) ve hasedihim, ve
min erri klli dbbetin ente hzn
binsyetih.
nne
Rabb
al
srtn
mstegym. Tevekkelt alallh, hasbiyallh
ve kef, semiallh limen de, leyse lillhi
mnteh. Hasbiyallh lilhe ill h, aleyhi
tevekkelt
vehve
Rabbul-aril-azym.
Allhmmecal sabhan sabhas-slihyn,
ve kulben kulbel-hiyn, ve elsineten
elsinetez-zkiriyn, vedfa ann adabeke
ecmayn. Allhmmerzukn hayras-sabh
ve hayral-mesi ve hayral-kadi ve hayralkaderi ve hayra m cer bihil-kalem, ve
nez bike min erris-sabh ve min errilmesi ve min errid-dnya vem fiyh, ve
nez billhi min klli eytnin meriydin ve
min
erri
m
cer
bihil-kalem.
Allhmmecal evvele yevmin hz (hz)
salhan ve evsetah felhan ve hirah
netan ve nechan. Allhmme brik len

f yevmin hz ve f yevmil-kymeti inneke


al klli eyin kadiyr. Allhmmakd len f
yevmin hayran verzukn fiyhi-kra vezzikral-hakiyme vel-affe ve semhaten-nefsi
ves-selmete ves-sebte vel-fehme verrde vet-tevfka vel-mrde ver-rde vettevbete vel-afve vel-fiyete fid-diyni veddny vel-hrati birahmetike Y ErhamerRhmiyn. Ve sallallh al seyyidin
Muhammedin ve al lih ve sahbih ve
sellim tesliymen kesiyr. Vel-hamd lillhi
Rabbil-lemn.
Azmet-i VRD- erf Hz. MAM Ali (K.V.) Anlam:

Bismillhi el-Rahmni el-Rahm


Allh, kendisinden baka ilh olmadna
hidlik eder, Melekler ve adleti ayakta
tutan ilim shipleri de. Ondan baka ilh
yoktur. stndr, hikmet shibidir Buyur
Allhm buyur! Emrine mde olmak ne
byk mutluluk! Senden Sana kayorum
(Senden Sana snyorum). Senin katnda
olanlar arzu ediyorum. Ey bilinmezlikler
iinde olduu halde isimlerle msemm
olan! Senin en byk, en yce isminle ve en
bilinmez
srrnla
Senden
istiyorum
Varlklarn kaynamasnn; Elifiyle, hd
ve ayn huzrunda hviyet Hsiyle, mlk
ve izzet ve saltanat desteindeki snrsz
kudretin Mmiyle, Kifyet ve mstanliin
Kfyla, iht ve emn srrnn Siniyle,
varlklarn
kaaimlikleri
zerindeki

Kayymluunun Kaafyla, adlet ve ihsn


hikmetinin Hsyla, yakyn ve beyn ehline
ynelik velyetinin Lmyla, ihls ve irfn
ehline ynelik inyetinin ynyla, ihtiya
ehline
ynelik
ihsnnn
kolaylk
ve
rahatlyla, lemin dnn sonuna kadar
dzeninin bozulmasna kar korunmas
samediyyetinin Sdyla, kibriy ve yce
n ridsyla perdelenmi lhtiyyetinin
srryla Senden istiyorum. Ey rknleri gl,
ihsn dim olan! Ey yardmclara ihtiyc
olmayan!
Ey her meknda olduu halde hibir
meknda ihtiv edilmeyen! Ey izzet ve
cebert shibi!
Ey acyan! Ey lutfeden! Ey mlk ve melekt
elinde olan! Ey her gn i yapan (Ey her gn
yeni bir nda olan)! Cisimleri kulunun
emrine
ver.
Onu ruhlarn dizginlerine hkim kl ki,
tasarrufunun kapsamnda ve teklif etme
kabzasndan hibir insan ve cin, hibir
melek, hibir yardmc, hibir zorba ve hibir
sultan hri olmasn. Hibir inat ve hibir
eytan ve imkn dhilinde olan hibir ey
onun emrinin dna kmasn. Ey Azz! Ey
Cebbr! Ey Ulu ve Ey Kahhr! Ey zzet ve
Cell shibi! Ey Azamet ve Keml Shibi! En
byk isminin srrnn yardmyla beni azz kl
ki, benim adm, mele-i alda, senin has
kullarnn arasnda ereflensin, ycelsin ve
kaaim olsun. Srf Senin kulun olaym ve

yalnz Sana ibdet edeyim. Seninle vereyim,


Seninle vermeyeyim, Seninle alaym, Seninle
yceleyim. Muhta olmayaym, kimseden
talep
etmeyeyim.
Korunamn
etraf
inenmesin, gayrisi konmasn. Ey Cell ve
kerem shibi. Allhn salt ve selm
Efendimiz Hz. Muhammedin, Ehl-i Beytinin
ve ashbnn zerine olsun.
Okunuu :
Bismillhirrahmnirrahym.
ehidallh enneh l ilhe ill hve vel-meliket ve ll-lmi
gimen bil-gst, L ilhe ill hvel-Azyzl-Hakym.
Lebbeykellhmme lebbeyk, ve sadeyke efirru minke ileyk, ve
erabu fiym ledeyk. Y men tsemm bil-esmi ve hve filam eselke
bismikel-azamil-al ve sirrikel-muamm, ehemn kesegun
halaun yassn. Edke bi-elifi teliyfil-ekvni dehel-hviyyeti fy
hadrati-hdi vel-ayn. Ve Mymil-mlki vel-istitleti bil-zzeti
ves-sltn. Ve Kf-i kifyetil-istivi vel-ecn. Ve Syn-i sirrilihtati vel-emn. Ve gaafil-gayymiyyeti bi gymil-ekvn. Ve
Hil-hkmeti bil-adli vel-ihsn, ve lmil-vilyeti li-ehlil-yagyni
vel-beyn. Ve aynil-nyeti li-erbbil-ihls vel-irfn, ve yilyesri vel-ysri li-ehlil-hceti bil-ihsn, ve sdis-samediyyeti lisynetil-lemi min ihtillin-nizmi il hirid-devern ve bi sirrillhtiyyetil-muhtecebeti bi-ridil-kibriyi ve azameti-n. Y
Gaviyyel-erkni y dimel-ihsn, y aniyye anil-avn.
Y men hve fy klli meknin ve l yahvih mekn,
Y zel-zzeti vel-cebert. Y Hannn, Y Mennn. Y men biyedihil-mlk vel-melekt. Y men klle yevmin hve f en.
Sahhir ly bdikel-ebhe ve mekkinh min ezimmetil-ervh,
hatt l yahruce min hytati tasryfih ve gabdati tekliyfih insn
vel cn, vel melekn vel avn, vel cebbrun vel sltn,
vel mridn vel eytn, vel eyn mimm yemelh
fassul-imkn.
Y Azyz Y Cebbr, Y Mtekkebiru Y Gahhr.
Y zel-zzeti vel-cell, vel-azameti vel-keml, zzeny bi-imddi
sirri ismikel-azam, hatt yerrafe ve yuazzame ve yegme

ismy fil-meleil-al beyne havsske fe-ekne leke abden


mahdan ferden bike ty ve bike emneu ve bike hizn ve bike
erfau fel rmu vel udm vel yerteu havle hamy vel
yuhm y zel-celli vel-ikrm.
Ve sallallhu tel seyyidin Muhammedin ve al lih (ve ehli
beytih) ve ashbih ve sellem.