You are on page 1of 2

AN IV.

42: Pañha Sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.42

Panha sutta
Pitanja
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Postoje četiri načina da se odgovori na pitanje. Koja četiri? Ima pitanja na koja treba
odgovoriti kategorično [konkretno sa da, ne, ovako, onako]. Ima pitanja na koja treba
odgovoriti analitički [definišući ili redefinišući pojmove]. Ima pitanja na koja treba odgovoriti
protivpitanjem. Ima pitanja koja treba odložiti sa strane. To su četiri načina da se odgovori
na pitanje.

Prvi kategorički odgovor,


potom analitički,
treći je protivpitanje,
a četvrti odgovor je ćutnja
Za svakog monaha koji zna šta je šta,
u skladu sa Dhammom
kaže se da je vešt
sa četiri vrste pitanja:
teško ga je prevazići, teško poraziti,
znalca je u raspravi teško pobediti.
On zna šta je vredno,
a šta ne,
brz u proceni i jednog i drugog,
takav odbacuje bezvredno,
drži se vrednog.
Takav se naziva onim koji je uvideo
šta vredno je,
razboritim,
mudrim.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-42.html 4/14/2007
AN IV.42: Pañha Sutta Page 2 of 2

Videti takođe: MN 58; MN 72; SN XLIV.10; AN X.96.

Rev. 15/2/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-42.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-42.html 4/14/2007