You are on page 1of 3

AN IV-67: Ahina sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.67

Ahina sutta
Zmija
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Beleška prevodioca na engleski (Thanissaro Bhikkhu): Ovo je jedna od maloprojnih


zaštitnih čarolija pomenutih u Pali kanonu, koje je Buda izričito odobrio monasima (druga
čarolija, takođe dopuštena za monahe, sadržana je u DN 32). Obratite pažnju da se kaže
kako snaga čarolije dolazi ne od reči, već od uma ispunjenog blagonaklonošću koji prati njeno
izgovaranje. Ona se tako razlikuje od čarolija podučavanih u kasnijim oblicima budizma, gde
se tvrdi da reči same po sebi sadrže moć.

Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Savatija, u Đetinom gaju, u hramu Anatapindike. A
u to vreme je u Savatiju umro neki monah pošto ga je ujela zmija. Onda velika grupa
monaha otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok su tako sedeli,
obratiše mu se: "Gospodine, malopre je u Savatiju umro jedan monah pošto ga je ugrizla
zmija."

"Onda je izvesno, monasi, da um tog monaha nije bio prožet blagonaklonošću prema četiri
kraljevske zmijske loze. Jer da je um tog monaha bio prožet blagonaklonošću prema četiri
kraljevske zmijske loze, ne bi umro od zmijskog ujeda. A koje su to četiri loze? Virupaka
kraljevska zmijska loza,[1] Erapata kraljevska zmijska loza, Čabjaputa kraljevska zmijska
loza i Kanhagotamaka kraljevska zmijska loza. Sigurno je da um tog monaha nije bio prožet
blagonaklonošću prema četiri kraljevske zmijske loze. Jer da je um tog monaha bio prožet
blagonaklonošću prema četiri kraljevske zmijske loze, ne bi umro od zmijskog ujeda.
Dopuštam vam monasi da na sledeći način svoj um prožmete blagonaklonošću prema te
četiri kraljevske zmijske loze, radi svoje zaštite, svoje sigurnosti i svoga očuvanja."

Osećam blagonaklonost prema Virupakama,


blagonaklonost prema Erapatama,
blagonaklonost prema Čabjaputama,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-67.html 4/14/2007
AN IV-67: Ahina sutta Page 2 of 3

blagonaklonost prema Kanhagotamakama.

Osećam blagonaklonost prema gmizavcima,


blagonaklonost prema dvonožcima,
blagonaklonost prema četvoronožcima,
blagonaklonost prema mnogonožcima.

Neka mi gmizavci ne učine ništa nažao.


Neka mi dvonožci ne učine ništa nažao.
Neka mi četvoronožci ne učine ništa nažao.
Neka mi mnogonožci ne učine ništa nažao.

Neka sva bića,


sva dahom obdarena bića,
-- bez ijednog izuzetka --
prati dobra sreća.
Neka nijedno od njih ne učini ništa rđavo.

Beskrajan je Buda,
beskrajna je Dhamma.
Beskrajna je Sangha.
Granica postoji za ova bića:
zmije, škorpione, insekte,
paukove, guštere i pacove.
Ovime sam se zaštitio,
ovime sam sebi zaklon napravio.
Neka ova bića budu podalje od mene.
Poštovanje iskazujem
Blaženome,
poštovanje
prema sedmorici
potpuno probuđenih.[2]

Beleške

1. Virupake su gospodari naga, demona, povezanih sa zapadnom četvrtinom sveta (videti DN


20). Ostale kraljevske loze zmija se ne pominju ni na jednom drugom mestu u Kanonu.
Komentar uz ovaj govor ih ne pominje. [Natrag]

2. Sedam poslednjih Buda, uključujućii "našeg" Budu, pomenuto je u DN 14 i DN 32: Vipasi,


Sikhi, Vesabu, Kakusanda, Konagamana, Kasapa i Gotama. Vredno je primetiti da je ideja
sedam Buda povezana sa zaštitnim čarolijama. Na primer, suština čarlije date u DN 32 je
sledeća:

Poštovanje za Vipasu, koji poseduje viziju i sjaj.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-67.html 4/14/2007
AN IV-67: Ahina sutta Page 3 of 3

Poštovanje za Sikhija, saosećajnog za sva bića.


Poštovanje za Vesabu, pročišćenog, nepokolebljivog.
Poštovanje za Kakusandu, uništitelja Marinog gnezda.
Poštovanje za Konagamana, bramana što prožive
život savršeni.
Poštovanje za Kasapu, potpuno oslobođenog.
Poštovanje za Angirasa [Gotamu],
sjajnog sina iz plemena Sakja,
koji poduči ovoj Dhammi:
izbavljenju iz sve patnje i bolova.
Oni neokovani u svetu ovome,
koji su videli stvari onakvima kakve jesu,
velikani blage reči,
potpuno sazreli,
čak i oni poštovanje odaju Gotami,
dobročinitelju ljudskih i nebeskih bića,
savršenom u znanju i ponašanju,
velikom, potpuno sazrelom.
Mi poštujemo Budu Gotamu,
usavršenog u znanju i ponašanju. [Natrag]

Rev. 25/7/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-67.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-67.html 4/14/2007