You are on page 1of 2

AN IV-73: Sappurisa sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.73

Sappurisa sutta
Častan čovek
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, osoba koja poseduje ova četiri svojstva može se smatrati 'nečasnim čovekom'. Koja
četiri?

Ima slučajeva kada osoba bez integriteta, bez pitanja, otkriva slabosti neke druge osobe, a
kamo li tek kada je pitana. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona govori
loše stvari o drugoj osobi, u celini i u detaljima, bez izuzetka, bez uzdržavanja. O toj osobi
možete zaključiti: 'Ovo je nečastan čovek'.

Ima opet slučajeva kada osoba bez integriteta, kada je pitaju, ne otkriva dobre strane druge
osobe, ne govori ništa dok je ne pitaju. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta
pitanjima, ona dobre stvari o drugoj osobi govori ne u celini i ne u detaljima, već samo
delimično, sa uzdržavanjem. O toj osobi možete zaključiti: 'Ovo je nečastan čovek'.

Ima opet slučajeva kada osoba bez integriteta, kada je pitaju, ne otkriva svoje slabosti, a
kamoli tek kada nije pitana. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona o
svojim slabostima govori ne u celini i ne u detaljima, već samo delimično, sa uzdržavanjem.
O toj osobi možete zaključiti: 'Ovo je nečastan čovek'.

Ima opet slučajeva kada osoba bez integriteta, kada je ne pitaju, otkriva svoje dobre strane,
a kamo li tek kada je pitana.. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona o
svojim dobrim stranama govori u celini i u detaljima, bez izuzetka, bez uzdržavanja. O toj
osobi možete zaključiti: 'Ovo je nečastan čovek'.

Monasi, osoba koja poseduje ova četiri svojstva može se smatrati 'nečasnim čovekom'.

A osoba koja poseduje ova četiri svojstva može se smatrati 'časnim čovekom'. Koja četiri?

Ima slučajeva kada osoba od integriteta, kada je pitaju, ne otkriva slabosti neke druge

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-73.html 4/14/2007
AN IV-73: Sappurisa sutta Page 2 of 2

osobe, a kamo li tek kada je ne pitaju. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima,
ona loše stvari o drugoj osobi ne govori u celini i u detaljima, već samo delimično sa
uzdržavanjem. O toj osobi možete zaključiti: 'Ovo je častan čovek'.

Ima slučajeva kada osoba od integriteta, kada je ne pitaju, otkriva dobre strane druge osobe,
a kamoli tek kada je pitaju. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona dobre
stvari o drugoj osobi govori u celini i u detaljima, bez izuzetka, bez uzdržavanja. O toj osobi
možete zaključiti: 'Ovo je častan čovek'.

Ima opet slučajeva kada osoba od integriteta, kada je ne pitaju, otkriva svoje slabosti, a
kamoli tek kada je pitana. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona o
svojim slabostima govori u celini i u detaljima, bez izuzetka, bez uzdržavanja. O toj osobi
možete zaključiti: 'Ovo je častan čovek'.

Ima opet slučajeva kada osoba od integriteta, kada je pitaju, ne otkriva svoje dobre strane, a
kamo li tek kada nije pitana.. Štaviše, kad je neko pita, kada je pritisnuta pitanjima, ona o
svojim dobrim stranama ne govori u celini, niti u detaljima, već samo delimično, sa
uzdržavanjem. O toj osobi možete zaključiti: 'Ovo je častan čovek'.

Monasi, osoba koja poseduje ova četiri svojstva može se smatrati 'časnim čovekom'."

Rev. 25/7/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-73.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-73.html 4/14/2007