You are on page 1of 8

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM

GEOGRAFI 942/2

BAHAGIAN A
Bil

TOPIK

2013
P2

2014
U2

P2

2015
U2

P2

U2

TEMA 3: SISTEM ATMOSFERA


1
2

3.1 Struktur dan


kandungan
atmosfera
3.2 Cuaca dan
iklim

4
5

3.2.1 Unsur cuaca


dan iklim
3.2.2 Bahangan dan
tenaga dalam
atmosfera
3.2.3 Taburan suhu
secara menegak dan
mendatar

7
8
9

3.2.4 Kelembapan
atmosfera
3.2.5 Kestabilan
atmosfera
3.2.6 Kerpasan dan
proses
pembentukannya
3.2.7 Pembentukan
hujan

1a: Namakan alat


tersebut?
1b: Mengapa bacaan
suhu pada Y lebih
rendah?

1b: Mengapakah
kelembapan
bandingan udara di
kwsn hutan lebih
tinggi berbanding
dgn kawasan bandar?
1c: Jelaskan 3 kesan
kelembapan
bandingan tinggi
terhadap persekitaran
fizikal.

GEOGRAFI 942/2
10

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM

3.2.8 Edaran
Umum Atmosfera
dan jenis-jenis
angin.
1a: Apakah yang
dimaksudkan dengan
siklon tropika?
1b: Huraikan ciri angin
siklon tropika?
1c: Mengapakah siklon
tropika berlaku di kwsn
lautan tropika?
1d: Huraikan 2 kesan
siklon tropika terhadap
aktiviti ekonomi pddk
di kwsn pinggir pantai.

11

3.3 Gangguan
atmosfera siklon
tropika
12

13

3.4 Fenomena
Iklim: El Nino dan
La-Nina
3.5 Perubahan
iklim

2a: Apakah yg
dimaksudkan dgn
La-Nina?
2b: Huraikan ciri
cuaca yg berpunca
drp fenomena LaNina?
2c: Bagaimanakah
fenomena La-Nina
memberikan kesan
terhadap aktiviti
pddk?

2a: Huraikan perubahan


unsur cuaca di kwsn AT
akibat fenomena El
Nino.
2b: Bincangkan kesan
fenomena El-Nino di
kwsn AT dan di kwsn
Amerika Selatan.

2ai: Bincangkan aktiviti


manusia yang
menyebabkan penipisan
lapisan ozon berlaku?
2aii: Huraikan kesan
penipisan ozon
terhadap ASF.
2bi: Sejauhmanakah
faktor semula jadi
menybbkan fenomena
jerebu berlaku?
2bii: Terangkan langkah

GEOGRAFI 942/2

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM


yg boleh dilaksanakan
bagi mengurangkan
fenomena jerebu di
malaysia.
2a: Bincangkan
perubahan suhu bandar
akibat aktiviti manusia.
2b: Huraikan kesan
peningkatan suhu
bandar terhadap ASM.

14

15

3.6 Mikro iklim


bandar
3.7 Kemahiran
amali sistem
atmosfera

TEMA 2: SISTEM HIDROLOGI

16
17

4.1 Fasa air

4.2 Kitaran
hidrologi
18

4.3 Edaran air tanih


19

20

4.4 Imbangan air


4.5 Kaitan sistem
hidrologi dengan

1a: Apakah yang


dimaksudkan
dengan proses
resapan?
1b: huraikan 2
faktor yg.
Mempengaruhi
proses resapan air.
1c: Huraikan 2
faktor yg mybbkan
kuantiti air tanih
berkurangan.
1d: Bagaimanakah
proses edaran air
tanih berlaku?

3a: Sejauhmanakah
faktor hujan
mempengaruhi LAP?
3b: Terangkan langkah
yang boleh
dilaksanakan untuk
mengurangkan hakisan
akibat LAP?
3a: Sejauhmanakah
faktor fizikal
mempengaruhi proses
edaran air tanih?
3b: Jelaskan kesan
pengurangan simpanan
air tanih terhadap ASF.
3a: Bincangkan faktor
yang menyebabkan
lebihan air berlaku.
3b: Jelaskan kesan
lebihan air terhadap
aktiviti manusia.
1a: Apakah yang
dimaksudkan dengan air

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM

GEOGRAFI 942/2

domestik?
1b: Huraikan 2 faktor yg
menjejaskan bekanal air
domestik.
1c: Jelaskan 4 langkah
yg boleh dilaksanakan
utk menjamin kelastarian
sumber air di Malaysia.

manusia
21

4.6
Kemahiran
amali sistem
hidrologi

Bil

3ai: Lukis graf yg


sesuai bagi
menunjukkan nilai
sejatan &
perpeluhan.
3aii: Hitung min
sejatpeluhan
3b: Berdasarkan graf
yg dilukis, jelaskan
pola sejatan &
sejatpeluhan.
3c: Huraikan 4 kesan
sejatpeluhan
terhadap persekitaran
fizikal.

TOPIK
P2

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


2013
2014
U2
P2

2015
U2

P2

U2

TEMA 1: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR


1
2

1.1 Sektor-sektor
ekonomi
1.2 Sektor primer:
Pertanian

5a: Huraikan 3 ciri


pertanian ladang di
Malaysia.
5b: Bagaimanakah
penggunaan
teknologi moden
dapat memajukan
sektor pertanian di
Malaysia.
1c: Bincangkan
sumbangan aktiviti
pertanian ladang

GEOGRAFI 942/2

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM


terhadap
pembangunan eko
Malaysia.
5a: Berdasarkan Negara
Malaysia jelaskan
masalah yg dihadapi oleh
nelayan pinggir pantai
5b: Huraikan kesan
aktiviti perikanan
terhadap ASF
5c: Bincangkan program
yg telah dilaksanakan
bagi memajukan sektor
perikanan.

1.3 Sektor primer:


Perikanan
1.4 Sektor primer:
Perhutanan

1.5 Sektor primer:


Perlombongan dan
sumber tenaga
1.6 Sektor
sekunder:
Pemprosesan dan
pembuatan

4a: Apakah yang


dimaksudkan dengan
mineral sumber tenaga?
4b: Huraikan 2 kesan
aktiviti perlombongan
terhadap perkembangan
industri hiliran di
Msia.
4c: Jelaskan 2 kesan
aktiviti perlombongan
haram terhadap ASF di
Msia.
4d: Terangkan 2
langkah utk memajukan
kwsn bekas lombong di
Msia.
4a: Nyatakan 3 kesan
positif aktiviti ekonomi
sekunder terhadap
pembangunan
sosioekonomi di
Malaysia.
4b: Huraikan 2
kepentingan syarikat
multinasional terhadap
pembangunan sektor

GEOGRAFI 942/2

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM


sekunder di Malaysia.
4c: Jelaskan 2 cabaran
yg dihadapi oleh
Malaysia dlm
memajukan sektor
ekonomi sekunder.
4d: Huraikan 2 langkah
pengurusan bagi
menangani impak ASF
kesan daripada
kepesatan sektor
pembinaan di
Malaysia.

1.7 Sektor Tertier


1.8 Sektor tertier:
Pelancongan

1.9 Sektor tertier:


Pengangkutan

5a: Pilih sebuah negara


di AT, huraikan sbb
negara tsbt memberikan
tumpuan kpd
pembangunan sektor
eko tertier pada masa
kini.
5b: Bincangkan
masalah yang dihadapi
oleh Malaysia utk
memajukan sektor
tertier.
5c: Jelaskan
kepentingan inovasi
dlm memajukan sektor
ekonomi tertier.

5a: Sejauhmanakah
sektor pengangkutan
menyebabkan
pencemaran udara
berlaku di Malaysia?
5b: Jelaskan kesan
kadar pencemaran yang
tinggi terhadap
persekitaran fizikal &
manusia.

GEOGRAFI 942/2
10

1.10 Sektor tertier:


ICT dan R&D
12
2.1 Globalisasi
ekonomi
13

2.2 Kerjasama
serantau
14

15

2.3 Pertumbuhan
segitiga
2.4 Hubungan
Malaysia dengan

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM


6a: Jelaskan bagaimana
pemindahan teknologi
memberikan
sumbangan kepada
pembangunan
sosoioekonomi
Malaysia.
TEMA 2: GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU
6c: Jelaskan kesan
6b: Bincangkan kesan
negatif globalisasi
globalisasi ekonomi
ekonomi kpd ssbh
terhadap negara
negara.
Malaysia.
4a: Huraikan 1 aspek
6b: Berdasarkan
4a: Apakah yang
saling bergantung
sebuah negara sedang
dimaksudkan dengan
dlm konteks
membangun,
daya saing serantau?
kerjasama ekonomi
bincangkan langkah yg 4b: Huraikan 3
serantau di kwsn Asia
boleh dilaksanakan
kepentingan pakatan
Pasifik.
bagi mengurangkan
ekonomi serantau kepada
4b: Bagaimanakah
pergantungan ekonomi Malaysia.
Malaysia mendapat
terhadap negara maju.
faedah daripada
6b: Berdasarkan
pakatan ekonomi
sebuah negara sedang
serantau?
membangun,
4c: Huraikan 3 mslh
bincangkan langkah yg
yang dihadapi oleh
boleh dilaksanakan
negara Anggota
bagi mengurangkan
ASEAN dalam
pergantungan ekonomi
menjayakan
terhadap negara maju.
kerjasama ekonomi
serantau.
6a: Jelaskan 5 aktiviti
4c: Jelaskan 3
ekonomi yg dijlnkan
sumbangan Malaysia
di IMS-GT.
kepada pembangunan
6b: Mengapakah
sosioekonomi Singapura.
IMS-GT lebih
berjaya berbanding
dengan Pakatan Segi
Tiga Pertumbuhan
ASEAN yg lain?
6b: Mengapakah
6a: Mengapakah
Malaysia memerlukan
Malaysia menjadi negara
negara lain bagi
tumpuan kepada pelabur

GEOGRAFI 942/2
16

dunia luar
2.5 Kemahiran
amali globalisasi
ekonomi dan
kerjasama serantau

ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM


memajukan
ekonominya?
6a: Berdasarkan jadual
di atas, berapakah
imbangan perdagangan
Malaysia pd thn 2006?

asing di Asia Tenggara?