You are on page 1of 1

AN IV-77: Acintita sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.77

Acintita sutta
Nepojmljivosti
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Postoje ove četiri nepojmljivosti o kojima ne treba lupati glavu i koje će doneti ludilo i
nevolju svakome ko je njima zaokupljen. Koje četiri?

"Doseg Budine moći [tj. u kojoj meri se razvijaju moći Bude kao rezultat probuđenja] jedna
je nepojmljivost o kojoj ne treba lupati glavu i i koja će doneti ludilo i nevolju svakome ko je
njome zaokupljen.

Doseg jhana moći [tj. u kojoj meri se razvijaju moći onoga ko je u potpunom zadubljenju]...

Precizno delovanje posledica kamme...

Poreklo i nastanak ovoga sveta je jedna nepojmljivost o kojoj ne treba lupati glavu i koja će
doneti ludilo i nevolju svakome ko je njome zaokupljen.

To su četiri nepojmljivosti o kojima ne treba lupati glavu i koje će doneti ludilo i nevolju
svakome ko je njima zaokupljen."

Rev. 28/7/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-77.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-77.html 4/14/2007