You are on page 1of 2

AN IV-79: Vanijja sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.79

Vanijja sutta
Trgovina
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Onda poštovani Sariputa otide do Blaženoga i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. Dok
je tako sedeo sa strane reče on Blaženome: "Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se
trgovina, kad je preduzmu neki ljudi, pretvori u neuspeh? Kakav je razlog, gospodine, koji je
uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, ne završi onako kako je
nameravano? Kakav je razlog, gospodine, koji je uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je
preduzmu neki drugi ljudi, završi onako kako je nameravano? Kakav je razlog, gospodine,
koji je uzrok da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi i bolje nego
što je nameravano?"

"Ima slučajeva, Sariputa, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu
ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Ali ne da ono što je
ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona se
pretvori u neuspeh.

Ima zatim slučajeva, Sariputa, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu
ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Ali mu da nešto
drugo od onoga ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se
poduhvati, ona se ne završi onako kako je nameravao.

Ima zatim slučajeva, Sariputa, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu
ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Onda mu i da ono
što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se poduhvati, ona
se završi onako kako je nameravao.

Ima zatim slučajeva, Sariputa, kada neka osoba, otišavši do monaha ili askete, načini ovakvu
ponudu: 'Kaži mi, gospodine, šta ti treba od četiri osnovne potrepštine.' Onda mu da i više od
onoga što je ponudio. Ako umre i ovde se preporodi, tada bilo kakve trgovine da se
poduhvati, ona se završi i bolje nego što je nameravao.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-79.html 4/14/2007
AN IV-79: Vanijja sutta Page 2 of 2

To je razlog, Sariputa, to je uzrok da se trgovina, kad je preduzmu neki ljudi, pretvori u


neuspeh; da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, ne završi onako kako je
nameravano; da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi onako kako
je nameravano i da se ista vrsta trgovine, kad je preduzmu neki drugi ljudi, završi i bolje
nego što je nameravano?"

Rev. 25/7/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-79.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-79.html 4/14/2007