You are on page 1of 2

AN IV-94: Samadhi sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.94

Samadhi sutta
Koncentracija (Smirenost i uvid)
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Monasi, na svetu je moguće naći četiri vrste ljudi. Koje četiri?

Ima ljudi koji su postigli unutrašnju smirenost svesti, ali ne i uvid u pojavnost putem
izoštrenog uvida. Ima zatim ljudi koji su postigli uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida, ali
ne i unutrašnju smirenost svesti. Ima takođe ljudi koji nisu dostigli ni unutrašnju smirenost
svesti, ni uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida. A ima ljudi koji su dostigli i unutrašnju
smirenost svesti i uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida.

Onaj ko je dostigao unutrašnju smirenost svesti, ali ne i uvid u pojavnost putem izoštrenog
uvida, treba da se približi onome ko je dostigao uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida i
upita ga: 'Kako treba gledati na izraze volje? Kako ih treba analizirati? Kako ih videti kroz
uvid?' A taj drugi će mu odgovoriti u skladu sa onim što je video i doživeo: 'Na izraze volje
treba gledati ovako. Izraze volje treba analizirati ovako. Ovako ih treba videti kroz uvid.'
Tako će ovaj prvi na kraju postati onaj ko je postigao i unutrašnju smirenost svesti i uvid u
pojavnost putem izoštrenog uvida.

Što se tiče čoveka koji je dostigao uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida, ali ne i
unutrašnju smirenost svesti, on treba da se približi onome ko je dostigao unutrašnju
smirenost svesti... i upita ga: 'Kako treba učvrstiti um? Kako se on može stišati? Kako se on
može ujediniti? Kako se on može skoncentrisati?' A taj drugi će mu odgovoriti u skladu sa
onim što je video i doživeo: 'Um treba učvrstiti na ovaj način. Um se može stišati ovako. Um
se može ujediniti na ovaj način. Um se može skoncentrisati na ovaj način.' Tako će ovaj prvi
na kraju postati onaj ko je postigao i unutrašnju smirenost svesti i uvid u pojavnost putem
izoštrenog uvida.

Što se tiče čoveka koji nije dostigao ni unutrašnju smirenost svesti, ni uvid u pojavnost
putem izoštrenog uvida, on treba da se približi onome ko je dostigao i unutrašnju smirenost
svesti i uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida... i upita ga: 'Kako treba učvrstiti um? Kako

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-94.html 4/14/2007
AN IV-94: Samadhi sutta Page 2 of 2

se on može stišati? Kako se on može ujediniti? Kako se on može skoncentrisati? Kako treba
gledati na izraze volje? Kako ih treba analizirati? Kako ih videti kroz uvid?' A taj drugi će mu
odgovoriti u skladu sa onim što je video i doživeo: 'Um treba učvrstiti na ovaj način. Um se
može stišati ovako. Um se može ujediniti na ovaj način. Um se može skoncentrisati na ovaj
način. Na izraze volje treba gledati ovako. Izraze volje treba analizirati ovako. Ovako ih treba
videti kroz uvid.' Tako će ovaj prvi na kraju postati onaj ko je postigao i unutrašnju smirenost
svesti i uvid u pojavnost putem izoštrenog uvida.

Što se tiče čoveka koji je dostigao i unutrašnju smirenost svesti i uvid u pojavnost putem
izoštrenog uvida, njegova je dužnost da uloži napor u podizanje ('izoštravanje') upravo tih
povoljnih kvaliteta na viši nivo kako bi okončao svaki (mentalni) nemir.

To su četiri vrste ljudi koje je moguće naći na ovome svetu."

Rev. 1/11/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-94.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-94.html 4/14/2007