You are on page 1of 1

AN IV-95: Chavalata sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.95

Chavalata sutta
Ugarak
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Monasi, na ovome svetu postoje četiri vrste ljudi. Koje četiri? Oni koji ne vežbaju za svoju dobrobit, a ni za
tuđu. Oni koji vežbaju za dobrobit drugih, ali ne i za svoju.. Oni koji vežbaju za svoju dobrobit, aku ne i za
dobrobit drugih. Oni koji vežbaju i za svoju i za tuđu dobrobit.

Baš kao što se ugarak sa pogrebne lomače -- što gori na oba kraja, a pokriven je balegom u sredini -- ne
koristi kao ogrev ni u selu, a ni van njega. Kažem vam da je to slično čoveku koji ne vežba za svoju
dobrobit, a ni za tuđu. Onaj čovek koji vežba za dobrobit drugih, ali ne i za svoju dobrobit iznad je i
plemenitiji od onog prvoga Onaj koji vežba za svoju dobrobit, ali ne i za dobrobit drugih najviši je od ove
trojice. A čovek koji vežba za dobrobit svoju i drugih jeste, od sve četvorice, najuzvišeniji, kralj,
najizvrsniji, vrhovni. Baš kao što od krave dolazi mleko, od mleka buter, od butera ghi, od ghija poslastica,
a od sve četvoro tu poslasticu ljudi najviše cene -- na isti način, od one četiri vrste ljudi, upravo onaj ko
vežba za dobro svoje i drugih smatra se najuzvišenijim, kraljem, najizvrsnijim, vrhovnikom

Te četiri vrste ljudi mogu se naći na ovome svetu..

Videti takođe: AN V.20; AN IV.96.

Rev. 4/11/2001

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-95.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-95.html 4/14/2007