လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ။

။ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔A

စိုးရတရပ္ Aျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးAတြက္ ပံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ထုတ္ေရးAတြက္
Aင္တိုက္Aားတိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ Eၿပီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ
နယ္စပ္တေနရာ၌ ေကာ္မတီ၀င္ (၄၂) Uီးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂၁) Uီးကို
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထုိAထဲမွ စစ္ဆင္ေရးေကာ္မတီ (၇) Uီးကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂၁) Uီး၏ သေဘာတူညီခ်က္
ျဖင့္ ခန္႔Aပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။
ပထမရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ Aျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး
Aတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းရွိ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲA
ႏိုင္ရ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) က
ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ရွိသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုAေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ေခၚယူၿပီး ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ကို Aျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္
ဆက္တြဲ ကိစၥA၀၀Aတြက္ လူထုတုက
ိ ္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) မွ ေငြAား၊ လူAား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္
ခံမႈAင္Aားမ်ားျဖင့္ Aားႀကိဳးမာန္တက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ထုတ္ေရးAတြက္ Aင္တိုက္Aားတိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
ရန္ဆိုသည္မွာ Aထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္Aတိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔
စည္းရန္ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ Aျပည့္A၀ရွိသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

(CRPP) ကေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ရွိသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုAေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲမွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေသာ္လည္း

ေကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက လူထု
တိုက္ပြဲေဖာ္ထုတ္ၿပီး တိုက္ပြဲAတြင္းမွ ေပၚထြက္လာမည့္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုက ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ။

။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို AဓိကUီးတည္၍ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္

ရြက္ရာတြင္ “လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)” Aေနျဖင့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ AကူAညီျဖင့္ Aားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္လိုၿပီဟု ခံယူသည္။ ထိုသို႔ ခံယူသည္ႏွင့္Aညီ
ေကာ္မတီသို႔ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ထည့္၀င္လာမည့္ မည္သို႔ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္၏ AကူAညီ၊ A
ေထာက္Aပံ့မ်ဳိးကိုမွ် ရယူလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေပ။ “လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ႏွင့္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစU္မ်ားAေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္၍ ထည့္၀င္လာမည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ
လစU္ထည့္၀င္သည့္ ေငြေၾကးAင္Aား၊ ကာယ ဉာဏစြမ္းAားမ်ားျဖင့္သာ ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီး
ေျမာက္ေAာင္ျမင္သည္Aထိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုသို႔ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) Aေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္
ေကာ္မတီခြဲမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစU္မ်ား
Aေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုမ်ားAေနႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္
စပ္တြင္ Aေျခစိုက္သည့္ “လူထုတုိကပ
္ ြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)” သို႔ တUီးခ်င္း ဆက္သြယ္၍ ေကာ္မတီ၀င္Aျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားၿပီး Aင္တိုက္Aားတိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳခံ
ရၿပီးသူမ်ားAေနႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လစU္ထည့္၀င္ရမည့္ ရန္ပံုေငြ Aနည္းဆံုး (၁၀) ေဒၚလာ (တတ္ႏိုင္
သူမ်ား ထို႔ထက္ပို၍ ေစတနာရွိသေလာက္) ကို ေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ုိက္ေပးပို႔ ထည့္၀င္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ
တို႔တြင္ရွိသည့္ ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းAားမ်ားျဖင့္လည္း ေကာ္မတီကို တတ္စြမ္းသမွ် ပံပိုးကူညီၾကရမည္ျဖစ္ပါ
သည္။
လက္ရွိAေျခAေနတြင္ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) Aေနျဖင့္ (၂၁) Uီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ တUီးလွ်င္
တလ ဘတ္ (၁၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ ထည့္၀င္ေငြမ်ား၊ ျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူAခ်ဳိ႕၏
စတင္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းေငြAခ်ဳိ႕ျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

စတင္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ

သည္။ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀) Aေနျဖင့္ ေကာ္မတီသို႔ ထည့္၀င္သည့္ ရန္ပံုေငြကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္
က်ဳိးစီးပြားAတြက္ တျပားတခ်ပ္မွ် သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္လည္း သံမဏိစည္းကမ္း ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ေငြေၾကး
သံုးစြဲရာတြင္ (၂၁) Uီး ေကာ္မတီ၀င္ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ထိန္းညိႇစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးသည္
Aထိ Aမ်ား၏ လက္ခံယံုၾကည္မႈရရွိေAာင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ “လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား
Aေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူမ်ားAေနႏွင့္
ေကာ္မတီ၀င္Aျဖစ္

Aားျဖည့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ရန္ပံုေငြထည့္၀င္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္

လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ျပည္သူ႔Aစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းလာသည္Aထိ လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ
(၂၀၁၀) ႏွင့္ Aင္တိုက္Aားတုိက္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ AေလးAနက္ တိုက္တန
ြ ္းႏိႈး
ေဆာ္Aပ္ပါသည္။
လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ (၂၀၁၀)
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာ
ဆက္သြယ္ရန္
၁။ Uီးစိုးေနလင္း (၂၁ Uီး ေကာ္မတီ၀င္ - ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး) - ၀၈၃၁၂၂၈၉၀၄
၂။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ (၂၁ Uီး ေကာ္မတီ၀င္ - ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရး) - ၀၈၁၂၈၄၁၄၁၈
၃။ မၾကည္ၾကည္ခင္ (၂၁ Uီး ေကာ္မတီ၀င္ - ဘ႑ာေရးမွဴး) - ၀၈၆၂၇၀၇၀၅၅

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful