You are on page 1of 6

Plan sprovoenja projekta-1.

dio
Projekat je zasnovan na rezultatima sprovedenog istraivanja "Zastupljenost edukacije o kulturi i tradiciji svoga kraja u duhovnom razvoju mladih" u cilju
ispitivanja nivoa kulturnih potreba mladih, kao faktora uticaja na njihov individualni i drutveni razvoj, njihovih znanja o istoriji i kulturi podneblja u kojem ive,
odnosa mladih prema svom kulturnom nasljeu i identitetu. Cilj istraivanja je bio i uvidjeti i procijeniti sljedee segmente u oblasti informisanosti i edukacije
mladih:
koliko su mladi edukovani o svom rodnom kraju
koliko su mladi ukljueni u saznavanju, razvoju i stvaranju kulture svoga kraja
koliko su mladi vaspitani u duhu ouvanja tradicije i kao prenosioci nasljea
koliko su mladi prihvatili kulturu kao vid obrazovanja
Istraivanje je sprovedeno putem online ankete, u osnovnim kolama "Narodni heroj Savo Ili", Kotor; "Veljko Drobnjakovi", Risan; "Drago Milovi", Tivat; "Milan Vukovi", Herceg Novi;
"Stefan Mitrov Ljubia", Budva, sa uenicima 7. 8. i 9. razreda.

ZADACI

WEB APLIKACIJE I VRIJEME


ALATI
REALIZACIJE

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

CILJEVI

AKTIVNOSTI
NASTAVNIKA

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA
NASTAVNIM
SADRAJIMA
INFORMATIKA
*Internet komunikacija
*Kreiranje korisnikog
rauna
*Nain pridruivanja grupi
*Pisanje online posta i
odgovora
*Kreiranje i dijeljenje
foldera putem mree
*Preuzimanje dokumenata
sa mree

FORMIRANJE
GRUPE ZA
RAD NA
PROJEKTU

Edmodo:
Novembar 2012. Dijana MiloeviMultimedijalna Decembar 2012. autor projekta
Januar 2013.
sekcija
Facebook grupa:
Projekt-Bokeljska
krinja

*Omoguavanje online
komunikacije sa
uenicima putem
drutvenih mrea
*Savladavanje osnovnih
informacijskih vjetina u
okviru online
komuniciranja i
dijeljenja dokumenata

*Kreiranje korisnikog
rauna
*Formiranje grupe
*Dodjeljivanje koda
lanovima grupe
*Koordiniranje
komunikacijom

*Kreiranje korisnikog rauna i


pridruivanje grupi
*Uee u online komunikaciji
*Kreiranje foldera i preuzimanje
dokumenata

KREIRANJE I
AURIRANJE
WEB
PORTALA
"BOKELJSKA
KRINJA"

Wix-Bokeljska
krinja

*Dijana
Miloevi-autor
projekta
*Vladimir
Borozan,
Dragoslav Vujii,
Nikola
Mrvaljevi,
Nikoleta Kraljuenici uesnici
projekta

*Odabir aplikacije za
publiciranje radova
uenika
*Estetski oblikovati
stranicu sa vanim
detaljima bokeljske
kulturne batine
*Sticanje informatikih

*Odabir platforme za
web stranicu
*Kreiranje osnovnog
sadraja i izgleda
stranice

*Pripremanje tekstova i fotografija za INFORMATIKA


*Obrada teksta
web stranicu
*Auriranje web stranice
*Rad sa programima za
ureivanje slika
*"Upload" dokumenata
*Potovanje autorskih
prava, navoenje izvora

Uenici uesnici
projekta (lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica)

*Sticanje vjetine
pretraivanja internet
stranica
*Razvijanje ljubavi i
interesovanje prema
literaturi i lijepom
izraavanju
*Upoznavanje sa novim
knievnim djelima,
pjesnicima i putopiscima
*Upoznavanje i
izuavanje raznih stilova
pisanja
*Razvijanje vjetine
pravilnog pisanja,
itanja, razumijevanja,
izdvajanja bitnog i
samostalnog stvaranja
odgovarajuih tekstova

*Proslijeivanje
uenicima adrese
sigurnih internet
stranica
*Pruanje pomoi u
auriranju web portala
i predstavljanjem
odabranih tekstova u
elektronskom formatu
*Pregled i lektorisanje
uenikih radova, u
saradnji sa
profesoricom
crnogorsk.-srp.bos.hr.
Jezika i knjievnosti
*Organizacija
predstavljanja radova
u koli i u gradskom
okruenju

*Posjeuju Gradsku biblioteku u cilju


pronalaenja odreene literature
*Trae zanimljive opise Boke iz
putopisa i proznih radova
*Pretrauju preporuene internet
adrese izdvajajui odlomke
*Pronaene tekstove predstavljaju u
elektronskoj formi
*Diskutuju, postavljaju pitanja,
izvode zakljuke, izuavaju stilove
pisanja s posebnim osvrtom na
opise Boke u proitanim radovima
*Objedinjuju zakljuke u okviru
Okruglog stola, u saradnji sa
profesoricom crnogorskog-srpskog,
bosanskog, hrvatskog jezika i
knjievnosti
*Samostalno stvaraju svoje prozne i
poetske radove na temu "Pisci i
putopisci o Boki", koje publiciraju u
elektronskoj formi
*Prezentiraju svoje radove u okviru
kole i u gradskoj sredini

CRNOGORSKISRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I
KNJIEVNOST
*Nastava jezika
*Nastava knjievnosti
*Upoznavanje sa novim
knievnim djelima,
pjesnicima i putopiscima
*Upoznavanje i izuavanje
raznih stilova pisanja
GRAANSKO VASPITANJE
*Autoriteti i uzori, dijalog
INFORMATIKA
*Rad sa tekstom u
programu MS Word,
konvertovanje u pdf
formatu, publiciranje na
web-u koritenjem
aplikacije Flipsnack
*Rad sa tekstom u
programu MS Power Point,
spremanje sladova u
formatu slika,
*Izrada albuma koristei
aplikaciju-Photo Story
MUZIKA KULTURA
*Izvoenje
i sluanje muzike
*Muziki instrumenti

*Dijana
Miloevi-autor
projekta
*Uesnici
projekta

Odrediti stepen
Kreiranje,
uspjenosti postizanja sprovoenje i
postavljenih ciljeva
analiziranje ankete
prvog dijela projekta

*Odgovaranje na anketna pitanja


*Diskusija i analiziranje rezultata
ankete

INFORMATIKA
*Rad sa online
anketama
*Rad sa dijagramima

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

CILJEVI

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA
NASTAVNIM
SADRAJIMA

PJESNICI I
PUTOPISCI O
BOKISakupljanje i
digitalizacija
materijala,
izrada i
tampanje
e-knjige
1.POSJETA
GRADSKOJ
BIBLIOTECI
2.PRIKUPLJANJE
TEKSTOVAODLOMAKA
3.STVARANJE
SAMOSTALNIH
TEKSTOVA
4.OKRUGLI STO
5.PROGRAM
"PISCI I PUTOPISCI
O BOKI"
( TEKSTOVI UZ
MUZIKE TAKE)

MS Word
MS Power Point
MS OneNote
Sky Drive
OneNote Web App
Adobe Reader
Flipsnack
Photo Story
Slide Share
Wix
Edmodo
Facebook
YouTube

Januar 2013.
Februar 2013.
Mart 2013.
(kontinuirani rad
na auriranju
web stranice i
podizanju
materijala)

Januar 2013.

Odravanje
programa:
7. februar 2013.
7-i as
8. Februar 2013.
6-ti as

EVALUACIJA Web anketa -Form 9.02.2013*Anketa:


11.02.2013.
Evaluacija 1. dijela
projekta

vjetina i uenje
koritenja raunara u
obrazovne svrhe

*Rezultati ankete
ZADACI

WEB APLIKACIJE I VRIJEME


ALATI
REALIZACIJE

PLAN Page 1

AKTIVNOSTI
NASTAVNIKA

Plan sprovoenja projekta-2. dio


ZADACI

WEB
APLIKACIJE I
ALATI

VRIJEME
REALIZACIJE

MS Word,
11.02.2013
MS Power Point Trajanje
MS Picture
90 min.
Manager
Photo Story
Slidely
Flipsnack
-Jednodnevni
Slide share
edukativno
YouTube
istraivaki obilazak FileLab Video
grada
Editor
Video Converter
Factory
-Izrada i prikaz
SkyDrive
prezentacija na
Wix
temu "Ulicama
Edmodo
moga grada"
Facebook

"IR PO GRADU" U
SARADNJI SA
TURISTIKOM
ORGANIZACIJOM
OPTINE KOTOR

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

CILJEVI

AKTIVNOSTI
NASTAVNIKA

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA NASTAVNIM
SADRAJIMA

*Mirza Krcidirektor
Turistike
organizacije
Kotora
*Autor projektaDijana Miloevi
*Profesor
istorije, Miodrag
Jankovi
* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

*Upoznavanje sa
kulturno istorijskim
spomenicima grada
*Ostvarivanje
neposrednog kontakta
sa lokalnom zajednicom
*Povezivanje steenog
znanja i istorijskih
injenica sa kulturno
istorijskim
spomenicima ,
arhitekturom i drugim
znamenitostima grada
*Sticanje novih znanja iz
oblasti istorije i
umjetnosti
*Sticanje

*Kontaktiranje i
preciziranje datuma sa
TO Kotor
*Organizovanje i
realizovanje saradnje sa
nastavnikom istorije
*Pruanje pomoi
prilikom sortiranja
materijala i pripreme
prezentacija
*Pomo u organizaciji
prikaza prezentacija

*Sticanje osnovnih
predznanja:
-itanje knjige "ir po gradu" i
diskusija na asu odjeljenske
zajednice
-Voenje dijaloga sa
nastavnikom istorije na temu
razliitih epoha vezanih za
razvoj grada na asu istorije
*Praenje izlaganja turistikog
vodia tokom obilaska grada
*Fotografisanje
*Snimanje kamerom
*Sakupljanje audio vizuelnog
materijala za snimanje
kratkog dokumentarnog filma
*Pregled i sortiranje
materijala
*Izrada prezentacija na temu
"Ulicama moga grada"
*Prikaz prezentacija u okviru
asova odjeljenskih zajednica
viim i niim razredima nae
kole

ISTORIJA
*Svjedoanstva o civilizacijama i
ivotu ljudi tokom perida praistorije,
u periodu antike Grke, rimske
drave, Vizantijskog carstva,
Nemanjia, Austrougarske
*Uticaj Mletake republike na razvoj
trgovine i kulture u Boki Kotorskoj
*Znaaj humanizma i renesanse na
kulturni ivot grada
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija i video zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Upoznaje se sa kulturnim i vjerskim
razlikama, analizira kulturne
specifinosti, razvija duh tolerancije
LIKOVNA KULTURA
Slikarstvo i razvoj slikarstva, poznati
slikari
Karakteristike slikarstva u istorijskim
raznim epohama
Prostorno oblikovanje (spoljni i
unutranji arhitektonski prostor)
MUZIKA KULTURA
Muzike ustanove
Muzika kultura u raznim epohama

*Upoznavanje sa
kulturnim nasleem u
mjestu i okolini kroz
panoramsko razgledanje
lokaliteta na podruju
od Kotora do Risna
*Povezivanje istorijskih
podataka nastavnih
sadraja sa istorijom
svoga kraja i stvarnim
okruenjem
*Afirmisanje sadraja iz
nacionalne istorije
*Motivacija uenika na
izuavanje sadraja
nacionalne istorije
*Izgraivanje odnosa
vrednovanja umjetnikih
dijela
*Sticanje sposobnosti
prepoznavanja
umjetnikog djela,
galerije, izlobe, pojam
vajarstva, raznih epoha i
stilova u slikarstvu
* Upoznavanje sa
poznatim umjetnicima i
raznim istorijskim
izvorima

*Ugovaranje vonje i
preciziranje datuma
*Obilazak i bezbjednost
uenika
*Pruanje pomoi
prilikom sortiranja
materijala i izrade foto
albuma

*Praenje izlaganja audio


vodia
*Fotografisanje
*Snimanje kamerom
*Pregled i sortiranje
materijala
*Izrada albuma fotografija
*Kreiranje video prezentacije

INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa
ISTORIJA
*Razliite vrste istorijskih izvora
*Vremenske kategorije
*Praistorijskih nalazita
*Antiki Rim i razvoj naih krajeva u
tom periodu
*Uspon Vizantije
*Formiranje junoslovenskih drava
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Upoznaje se sa kulturnim i vjerskim
razlikama, analizira kulturne
specifinosti
LIKOVNA KULTURA
Slikarstvo i razvoj slikarstva
Karakteristike slikarstva u istorijskim
raznim epohama
Poznati slikari
Likovni ukras-ornament

*Upoznavanje sa
istorijom postanka,
nainom rada i
djelovanja u sadanjem
periodu, organizacija i
drutava iji je osnovni
cilj ouvanje kulturne
batine i nasljea svoga
kraja
*Sticanje i razvijanje
svijesti o bogatstvu
nasljea kao i potrebi
ouvanja i prenoenja
na mlae generacije
*Podsticanje mladih za
aktivno uee u ivotu
zajednice
* Sticanje znanja kroz

*Ugovaranje i
preciziranje mjesta i
vremena posjete
*Davanje osnovnih
informacija uenicima o
drutvima koja posjeuju
*Sugerisanje i pruanje
pomoi prilikom
odreivanja podruja
interesovanja i
formiranja pitanja za
predstojee dijaloge
*Snimanje i
fotografisanje tokom
posjeta
*Pruanje pomoi u
izradi prezentacije
*Odrediti vrijeme i
organizovati prikaz
prezentacije u okviru

*Sticanje osnovnih
informacija o pojedinim
organizacijama i drutvima
koje posjeuju
*Priprema toka dijaloga i
definisanje prirode pitanja za
odreene organizacije i
drutva
*Voenje dijaloga sa
predstavnicima drutava
tokom posjete
*Fotografisanje
*Sortiranje materijala nakon
posjeta
*Snimanje prateeg audio
zapisa za prezentaciju
*Izrada prezentacije
(kombinacija slika, teksta i
zvuka)
*Prikaz prezentacija u okviru

ISTORIJA
Razvoj kulture u istorijskim epohama:
ilirskoj, rimsko-vizantijskoj, mletakoturskoj austrijskoj
CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST
*Nastava jezika
*Nastava knjievnosti
(Razvijanje govornikih sposobnosti i
sposobnosti voenja dijaloga)
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Autoriteti i uzori
*Kultura kao skup ivotnih formi,
stilova, obrazaca, vrijednosti
MUZIKA KULTURA
Vrste instrumenata

informatikih vjetina i
uenje koritenja
raunara u obrazovne
svrhe
* Upoznavanje sa
poznatim umjetnicima
naeg kraja i njihovim
djelima
*Afirmisanje sadraja iz
nacionalne istorije

OBILAZAK
TURISTIKIM
AUTOBUSOM
AGENCIJE OPEN
TOUR IZ KOTORA
-Obilazak okoline
Kotora, posjeta
Rimskim mozaicima
uz sticanje novih
znanja putem audio
izlaganja
-Digitalizacija
materijala

KO SU DANANJI
UVARI NAE
NEMATERIJALNE
BATINE I
NASLJEA?
>POSJETE
KULTURNIM
INSTITUCIJAMA:
*BOKELJSKA
MORNARICA-KOTOR
*GRADSKA MUZIKAKOTOR
*KUD-U NIKOLA
URKOVI-KOTOR
*RADIO DUX-TIVAT
*HGD CG-KOTOR
*JU "CENTAR ZA
KULTURU" TIVAT
*GRADSKA
BIBLIOTEKA-KOTOR

MS Word,
12.02.2013
MS Picture
Manager
Photo Story
Slidely
Flipsnack
Slide share
YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook

*Autor projektaDijana Miloevi


*Vlasnik firme
Kotor Open
tour Duan
Samardi
*Direktor
turistike
organizacije
Kotor-Mirza
Krci

15.02.-22.02 *Autor projekta2013.


Dijana Miloevi
* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

MS Word,
MS Power Point
MS Picture
Manager
Photo Story
Rad na
Slidely
digitalizaciji
Flipsnack
materijala
Slide share

realnu stvarnost, ivu


pripovjedaku rije i

PLAN Page 2

BIBLIOTEKA-KOTOR Slide share


>Digitalizacija
materijala

POSJETA KAPELI
CRKVI SVETOG
MIHOVILA U
DOBROTI
Etno izloba
dobrotskih starina
zbirke Zorana
Radimira
(Izloeni eksponati
predstavljaju dio
nasljea porodice
Radimir koji sakuplja
i uva od zaborava
gospodin Zoran
Radimir. Zbirka
sadri vrijedne
predmete iz perioda
od 16. do 20. vijeka)

YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook
SounCloud
OneNote Web
App

pripovjedaku rije i
samostalnim
istraivanjima

se odvija u
okviru rada
sekcije
Multimedija
lna
radionica

MS Word,
23.02.2013.
MS Power Point
MS Picture
Manager
OneNote Web
App
Photo Story
Slidely
Flipsnack
Slide share
YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook

*Autor projektaDijana Miloevi


* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

-Digitalizacija
materijala

Vrste instrumenata
Tradicionalni instrumenti iz svog
podneblja
Instrumentalni ansambli, orkestri
Muzika kultura starih civilizacija
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa

kole

asova odjeljenskih zajednica


viim i niim razredima nae
kole
*Publiciranje materijala
putem web stranice

*Pronalaenje literature
*Omoguavanje
dostupnosti itanja i
skeniranje odreenih
djelova knjige "Dobrota,
povijesnica bokeljskog
pomorstva" autora
Antuna Tomia
*Organizovanje posjete
*Pruanje pomoi u
sortiranju materijala
nakon posjete
*Snimanje i
fotografisanje
*Pruanje pomoi u
izradi foto albuma

*Sticanje osnovnih
predznanja o dobrotskom
nasljeu i istoriji ovog
pomorskog naselja-knjiga
"Dobrota, povijesnica
bokeljskog pomorstva" autora
Antuna Tomia
*Praenje izlaganja i
povezivanje sa poznatim
istorijskim injenicama
*Fotografisanje
*Izrada foto albuma sa
odgovarajuim natpisima uz
fotografije
*Publiciranje materijala
putem web stranice

ISTORIJA
*Razliite vrste istorijskih izvora
*Karakteristike i razvoj kulture u
istorijskim epohama od 16. do 20.
vijeka
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Autoriteti i uzori
LIKOVNA KULTURA
*Prostorno oblikovanje, unutranji
prostor
*Likovni ukrasi
*Estetski izraz
CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST
*Nastava jezika
(Razvijanje sposobnosti voenja
dijaloga, sluanja, razumijevanja)
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa

*Organizovanje posjete
*Pruanje pomoi u
sortiranju materijala
nakon posjete
realnu stvarnost, ivu *Snimanje i
fotografisanje
pripovjedaku rije
*Podsticanje elje za *Pruanje pomoi u
cjeloivotnim uenjem izradi foto albuma i audio
zapisa

*Priprema toka dijaloga i


definisanje prirode pitanja
*Voenje dijaloga tokom
posjete
*Fotografisanje
*Izrada foto albuma i audio
zapisa
*Publiciranje materijala
putem web stranice

ISTORIJA
*Svjedoanstva o civilizacijama i
ivotu ljudi tokom raznih istorijskih
perida
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Autoriteti i uzori
LIKOVNA KULTURA
*Estetski izraz
*Umjetnike forme
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa

*Razvijanje sposobnosti
traenja podataka iz
razliitih izvora
*Izgraivanje odnosa
vrednovanja umjetnikih
dijela
*Sticanje sposobnosti
prepoznavanja
umjetnikog djela,
galerije, izlobe, pojam
vajarstva, raznih epoha i
stilova u slikarstvu
*Upoznavanje i
shvatanje znaaja
naslijea
*Povezivanje znanja o
istorijskom periodu od
16. do 20. vijeka sa
istorijom svoga kraja,
*Sticanje

informatikih vjetina i
uenje koritenja
raunara u obrazovne
svrhe

MS Word
24.02.2013.
MS Power Point
MS Picture
Manager
OneNote Web
App
Photo Story
YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
Slide share
SkyDrive
Wix aplikacija

*Autor projektaDijana Miloevi


* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

BOKELJSKA KUINA MS Word


25.02.2013.
MS Power Point
Razgovor sa
MS Picture
*Vlastom Mandi

*Autor projektaDijana Miloevi


* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

*Podsticanje uenika na
traenje umjetnosti i
ljepote stvaranja u svim
segmentima ivota i
rada ovjeka
*Integracija ouvanja
tradicije u svakodnevni
ivot

*Organizovanje posjete
*Pruanje pomoi u
sortiranju materijala
nakon posjete
*Snimanje i
fotografisanje
*Pruanje pomoi u
izradi foto albuma i audio
zapisa

*Priprema toka dijaloga i


definisanje prirode pitanja
*Voenje dijaloga tokom
posjete
*Fotografisanje
*Izrada foto albuma
*Izrada audio zapisa
razgovora
*Publiciranje materijala
putem web stranice

ISTORIJA
*Uticaj specifinosti geografskog
poloaja podneblja i istorijskih
dogaaja na obiaje u Boki
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)
*Autoriteti i uzori
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa

MS Word
26.02.2013.
MS Power Point
MS Picture
Manager
OneNote Web
App
Photo Story
YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
Slide share
SkyDrive
Wix aplikacija
SoundCloud

*Autor projektaDijana Miloevi


* Uesnici
projekta-lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica

*Razvijanje sposobnosti
traenja podataka iz
razliitih izvora (na
osnovu usmenih
predanja)
*Razvijanje sposobnosti
za sistematizovanjem i
hronolokim praenjem
raznih istorijskih
sadraja

*Pripremanje
informativnog materijala
o osnovnim biografskim
podacima lica sa kojim se
vodi razgovor
*Organizovanje posjete
*Snimanje i
fotografisanje
*Pruanje pomoi u
izradi video i audio zapisa

*Upoznavanje sa osnovnim
istorijskim podacima o razvoju
kolstva u Boki
*Praenje izlaganja i
postavljanje pitanja
*Izrada video i audio zapisa
razgovora
*Izrada hronolokog pregleda
razvoja kolstva u periodu od
XIII do XVIII vijeka u
elektronskom formatu
*Publiciranje materijala
putem web stranice

ISTORIJA
*Hronoloki razvoj obrazovnog
sistema
*Specifinosti istorijskih epoha i uticaj
na kulturu i obrazovanje
CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST
*Nastava jezika
*Razvijanje govornikih sposobnosti i
sposobnosti voenja dijaloga
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu zajednicu
(specifinosti i karakteristike ivota
ljudi)

MAJSTORI STARIH
ZANATA
*Dobrotska ipka
Nadeda Nada
Radovi
*Atelje "Kamenina"
Petar Martinovi

Manager
OneNote Web
App
Photo Story
YouTube
FileLab Video
Editor
Video Converter
Factory
Slide share
SkyDrive
Wix aplikacija
SounCloud

ISTORIJA KOLSTVA
U BOKI KOTORSKOJ
Razgovor sa
Milenkom
Pasinoviem

*Izgraivanje odnosa
vrednovanja umjetnikih
dijela
* Sticanje znanja kroz

i produbljivanjem
svojih znanja
*Usmjeravanje
uenika prema
vrednovanju duhovnih
kvaliteta ovjeka

PLAN Page 3

SoundCloud

ljudi)
INFORMATIKA
*Rad u programima MS Word, MS
Power Point, MS Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i i video
zapisa
*"Upload" datoteka na neki od
internet servisa

EVALUACIJA

*ANKETA
*REZULTATI
ANKETE
*KVIZ
"TRAENJE
BLAGA"

27.02. 2013. *Autor projekta-28.02.2013. Dijana Miloevi


*Uesnici
projekta

Odrediti nivo
zainteresovanosti,
aktivnosti, usvojenih
znanja uenika, kao i
uspjenost realizacije
ovog dijela projekta

*Kreiranje pitanja za
anketu i kviz
*Sprovoenje realizacije
ankete i kviza
* Statistika obrada
podataka
*Analiziranje rezultata
ankete i kviza i
donoenje zakljuaka

*Odgovaraju na pitanja
ankete i kviza
*Analiziraju i diskutuju o
rezultatima ankete i kviza
*Donose rjeenja i izdvajaju
dobre i loe strane projekta

INFORMATIKA
Rad sa online formama i upitnicima
Rad sa dijagramima; statistika obrada
podataka

ZADACI

WEB
APLIKACIJE I
ALATI

VRIJEME
REALIZACIJE

CILJEVI

AKTIVNOSTI
NASTAVNIKA

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA NASTAVNIM
SADRAJIMA

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

PLAN Page 4

Plan sprovoenja projekta-3. dio


ZADACI

WEB
VRIJEME
NOSIOCI
APLIKACIJE I REALIZACIJE AKTIVNOSTI
ALATI

CILJEVI

AKTIVNOSTI NASTAVNIKA

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA
NASTAVNIM
SADRAJIMA

IZVORNI
TRADICIONALNI
BOKELJSKI GOVOR
*Istraivanje,
uenje znaenja
izvornih rijei
bokeljskog govora
putem lokalnog
lista "Karampana" i
knjige "Romanizmi
u Crnoj Gori",
autorke Vesne
Lipovac Radulovi
*Uenje teksta i
izvoenje dramskih
predstava na
bokeljskom jeziku
*Rad na novim
tekstovima

MS Word,
MS Picture
Manager
Photo Story
Slidely
Flipsnack
Slide share
YouTube
FileLab Video
Editor
Video
Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook

*Dijana Miloeviautor projekta


*Uenici uesnici
projekta (lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica)

*Upoznati prolost i jezike


specifinosti svoje lokalne
zajednice
*Shvatiti kakav su uticaj i
trag ostavljali razni osvajai
tokom prolosti
*Istaknuti period i uticaj
Mletake republike na razvoj
jezike kulture u Boki
Kotorskoj
*Razvijanje sposobnosti
doivljavanja i razumijevanja
dramskog teksta
*Sticanje jezikog bogatstva
*Razvoj sposobnosti
govornog nastupa

*Skeniranje tekstova iz lista


"Karampana"
*Davanje objanjenja za
znaenja rijei pisanih
izvornim lokalnim govorom
*Priprema tekstova za
predstave
*Dodjela uloga i priprema
uenika za izvoenje dramskih
predstava
*Koordiniranje izvoenjem
predstava

*Izuavaju tekstove iz lista


"Karampana"
*Pronalaze nepoznata
znaenja rijei u knjizi
"Romanizmi u Crnoj Gori",
autorke Vesne Lipovac
Radulovi
*Ue dodijeljene uloge za
dramske predstave na
bokeljskom jeziku
*Uestviju u realizaciji
predstava "aga i kalenda"
i "kolski jadi"
* Samostalno stvaraju
kratke tekstove pisane
izvornim bokeljskim
jezikom
*Sve tekstove
predstavljaju u
elektronskoj formi i
objavljuju na web stranice
"Bokeljska krinja",
Facebook stranica i
Edmodo

CRNOGORSKISRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I
KNJIEVNOST
*Nastava jezika
ISTORIJA
*Uticaj Mletake republike
na razvoj jezike kulture u
Boki Kotorskoj
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje prolost i jezike
specifinosti svoje lokalne
zajednice
INFORMATIKA
*Rad sa tekstom u
programu MS Word
*Publiciranje na web-u
koritenjem aplikacije
Flipsnack i Slide share
*Obrada fotografija, audio i
video zapisa

FOTO PRIE O BOKI


*Sakupljanje i
izrada foto albuma
starih fotografija uz
odgovarajue opise
*Izrada prezentacije
i fotoalbuma
ilustracija iz knjige
"Pomorstvo Boke
Kotorske na
slikama Bazija
Ivankovia" autora
eljka Brguljana

MS Power Point 1.03.-10.03.


MS Picture
2013.
Manager
Photo Story
Flipsnack
Slide share
YouTube
Wix
Edmodo
Facebook

*Dijana Miloeviautor projekta


*Uenici uesnici
projekta (lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica)

*Razvijanje sposobnosti
traenja podataka iz
razliitih izvora (na osnovu
raznih fotografija)
*Sticanje novih znanja
putem istraivanja
fotografski zabiljeenih
dogaaja
*Sticanje informatikih

*Fotografisanje raznih
predjela Boke Kotorske i
spremanje fotografija u
odreene foldere pod
zajednikim nazivom
"Nae fotografije Boke"
*Sakupljaju razne stare
fotografije i informacije o
dogaajima koje one
predstavljaju
*Izrauju prezentacije i
online foto albume
*Publiciraju
dokumentaciju putem web
stranice

ISTORIJA
*Razliite vrste istorijskih
izvora
*Karakteristike i razvoj
kulture u raznim istorijskim
epohama
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu
zajednicu (specifinosti i
karakteristike ivota ljudi)
INFORMATIKA
*Obrada slika i fotografija
*Publiciranje foto albuma
na web-u

SAUVAJMO
SJEANJA I
USMENA
PREDANJA
RAZGOVORI SA
STAROSJEDIOCIMA
GRADA KOTORA
*Antun Miloevi
*ava Ivanovi
*Tripo Schubert
*Dario Musi
*Vjeko Radimir
*Tanja Doni
*Vlasta Mandi

MS Word,
MS Picture
Manager
Photo Story
Slidely
Flipsnack
Slide share
YouTube
FileLab Video
Editor
Video
Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook
SounCloud
OneNote Web
App

5.03.-15.03.

SNIMANJE
DOKUMENTARNOG
KRATKOG FILMA O
KOTORU

MS Word,
MS Picture
Manager
Photo Story
Slidely
Flipsnack
Slide share
YouTube
FileLab Video
Editor
Video
Converter
Factory
SkyDrive
Wix
Edmodo
Facebook
SounCloud
OneNote Web
App

15.03.-20.03. *Uenici uesnici


2013.
projekta
*Autor projektaDijana Miloevi

1.03-15.03.

*Uspostavljanje kontakta sa
autorom knjige "Pomorstvo
Boke Kotorske na slikama
Bazija Ivankovia", u cilju
nabavke fotografija i
doputenja za koritenje
dobijenog materijala
*Skeniranje sakupljenog
materijala
vjetina i uenje koritenja *Pruanje pomoi pri izradi
foto albuma
raunara u obrazovne

svrhe

*Dijana Miloeviautor projekta


*Uenici uesnici
projekta (lanovi
sekcije
Multimedijalna
radionica)

*Razvijanje sposobnosti
traenja podataka iz
razliitih izvora (na osnovu
usmenih predanja)
*Sticanje znanja na osnovu
usmenih predanja
*Analiziranje audio tekstova
i izdvajanje sutinskih
informacija
*Doivljavanje istorijskog
perioda ( Drugi svjetskog
rat), kroz sjeanja naih
starih

*Uspostavljanje kontakta sa
sagovornicima i odreivanje
datuma
*Fotografisanje i snimanje
tokom razgovora
*Pruanje pomoi u obradi
video materijala

*Istrauju period Drugog


svjetskog rata u razgovoru
sa nastavnikom istorije i
koristei udbenik
*Pripremaju pitanja i
odreuju nain voenja
dijaloga
*Prate razgovor i povezuju
sa nauenim istorijskim
injenicama
*Koristei snimljene
materijale digitalizuju
prie u Word-u
*Ureuju video snimke i
izrauju kratki
dokumentarni film
*Publiciranje materijala
putem web stranice

CRNOGORSKISRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I
KNJIEVNOST
*Nastava jezika
(Razvijanje govornikih
sposobnosti i sposobnosti
voenja dijaloga,
sposobnosti sluanja i
razumijevanja)
INFORMATIKA
*Rad u programima MS
Word, MS Power Point, MS
Picture Manager
*Obrada fotografija, audio i
video zapisa
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Upoznaje svoju lokalnu
zajednicu (specifinosti i
karakteristike ivota ljudi)
*Autoriteti i uzori

* Upoznati elemente
filmskog stvaranja
*Objediniti sve materijale u
vidu kratkog dokumentarnog
filma
*Stvoriti dokumentarnu
zbirku
*Sticanje informatikih

*Pruanje pomoi u
hronolokom auriranju
materijala
*Pruanje pomoi i davanje
prijedloga za koritenje
odreenih web alata

*Izrada scenarija
*Snimanje
*Sortiranje materijala
*Obrada tekstova,
fotografija i video snimaka
potrebnih za kreiranje
filma
*Spajanje video klipova uz
dodavanje odgovarajueg
teksta
*Publiciranje materijala
putem web stranice

INFORMATIKA
*Rad u programima MS
Word, MS Power Point, MS
Picture Manager
*Obrada fotografija i video
zapisa
CRNOGORSKISRPSKI,BOSANSKI,
HRVATSKI JEZIK I
KNJIEVNOST
*Nastava jezika
*Nastava knjievnosti
LIKOVNA KULTURA
*Deskripcija i
pripovijedanje-ilustrovanje
*Umjetnika grafika-izrada
reklame
*Dizajn, estetski princip
GRAANSKO VASPITANJE
*NAROD; DRAVA
*Predstavlja svoju lokalnu
zajednicu (specifinosti i

vjetina i uenje koritenja


raunara u obrazovne
svrhe

PLAN Page 5

zajednicu (specifinosti i
karakteristike ivota ljudi)
EVALUACIJA
I ZAKLJUNE
ODREDNICE

*KVIZEDMODO
*ANKETA
*REZULTATI
ANKETE
*UTISCI I
KOMENTARI

21.03.2013.

*DUGORONI
PLAN
KONTINUIRANOG
SPROVOENJA
PROJEKTA SA
MLADIMA

ZADACI

VRIJEME
WEB
APLIKACIJE I REALIZACIJE
ALATI

*Autor projekta- *Odrediti nivo


Dijana Miloevi zainteresovanosti,
*Uesnici projekta aktivnosti, usvojenih znanja
uenika, kao i uspjenost
realizacije ovog dijela
projekta
*Procijeniti cjelokupni rad
projekta, aktivnosti uesnika
i postignua ciljeva
*Odrediti plan daljeg toka
aktivnosti i kontinuiranog
sprovoenja projekta sa
mladima u narednom
periodu

*Kreiranje pitanja za anketu i


kviz
*Sprovoenje realizacije
ankete i kviza
* Statistika obrada podataka
*Analiziranje rezultata ankete i
kviza i donoenje zakljuaka
*Uestvovanje u zajednikom
donoenju dugoronih planova

*Odgovaraju na pitanja
ankete i kviza
*Analiziraju i diskutuju o
rezultatima ankete i kviza
*Donose rjeenja i
izdvajaju dobre i loe
strane projekta
*Donose dugorone
planove kontinuiranog
djelovanja i sprovoenja
projekta sa mladim
generacijama

GRAANSKO VASPITANJE
*Aktivno uee u radu i
ivotu lokalne zajednice
INFORMATIKA
Rad sa online formama i
upitnicima
Rad sa dijagramima;
statistika obrada podataka

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI NASTAVNIKA

AKTIVNOSTI UENIKA

KORELACIJA SA
NASTAVNIM
SADRAJIMA

CILJEVI

PLAN Page 6