You are on page 1of 21

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Natjeaj o dodjeli financijske potpore udrugama za projekte


Informiranje i edukacija potroaa u 2013. godini

Opisni obrazac prijave

Molimo da obrazac popunite koritenjem raunala

I. OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJIPRIJAVITELJU PROJEKTA


1.
2.
3.
5.

Naziv organizacije
Adresa (ulica i broj)
Potanski broj i sjedite
Ime i prezime osobe ovlatene za
zastupanje i dunost koju obavlja (npr.

ROZP regionalna organizacija zatite potroaa


Maksimilijana Vrhovca 13
47000 Karlovac
4. upanija
Karlovaka
eljko Tomai, mag.ing.aedif - predsjednik

predsjednik/-ca, direktor/-ica)

6. Telefon
8. Telefaks
10. Internetska stranica
12. Facebook korisniko ime

14. Godina osnutka


15. Datum i godina upisa u matini registar
17. Registrirana pri
18. Broj iro-rauna i naziv banke
19. OIB (osobni identifikacijski broj)
20. RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija)
21. Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu

047/422-329
nema

7. Mobitel
091/304 00 88
9. Adresa e-pote potrosac@rozp,hr
11. Skype korisniko organizacija.rozp
www.rozp.hr
ime
https://www.faceboo 13. Twitter korisniko https://twitter.com/ROZP
k.com/pages/ROZP/
ime
4
267792943341933
2011.
24.11.2011.
16. Registarski broj 04001304
Ured dravne uprave pri Karlovakoj upaniji

IBAN: HR26 2390001 1100466440


31280086950
0194978
Cilj Organizacije je udruivanje i umreavanje lokalnih
udruga koje se bave problemima zatite potroaa,
kako bi se promovirali, zatitili i zastupali interesi
potroaa Regije u izradi i provedbi politike zatite
potroaa regije, a umreavanjem s Hrvatskim
savezom zajednica i udruga za zatitu potroaa
promovirati, zatiti i zastupati interese udruga za zatitu
potroaa i potroaa Republike Hrvatske, i Europske
unije pri institucijama Republike Hrvatske.
Ciljevi djelovanja Organizacije su:

provedba i primjena odredbi Zakona o zatiti


potroaa u Republici Hrvatskoj te propisa i odluka
donesenih temeljem toga Zakona, kao i ostalih
propisa iz podruja zatite potroaa;
obavljanje poslova na podruju zatite potroaa
odreenih Nacionalnim programom zatite
potroaa koji donosi Hrvatski sabor te provoenje
aktivnosti koje su definirane programima rada
organizacija lanica Organizacije;
obavjetavanje potroaa o njihovim pravima i
obvezama te pojavama na tritu;
pokretanje postupaka pred nadlenim sudom s
ciljem zatite kolektivnih interesa potroaa;
obavljanje ostalih poslova koji su temeljem Zakona
u nadlenosti Organizacije, a iz podruja su
zatite potroaa sukladno lanskim obvezama
Statuta POTROAA hrvatskog saveza udruga
za zatitu potroaa.

22. Svrha i podruje djelovanja

Svrha i podruje djelovanja Organizacije ROZP su:


poduzimanje svih zakonskih mjera koje su mu na
raspolaganju kako bi utjecala na razvoj politike
regije i Republike Hrvatske, a koje su u interesu
potroaa;
voenje aurne dokumentacije i izvravanje
potrebnih istraivanja;
redovito obavjetavanje svoje lanove o razvoju
politike Republike Hrvatske i Europske unije koje
utjeu na potroae;
promoviranje inicijativa koje odgovaraju njezinim
ciljevima, a koje e izvravati udruge lanice u
Regiji;
poticanje suradnje meu organizacijama
lanicama;
poduzimanje ostalih korisnih inicijativa za
unaprjeenje svojih ciljeva.
Djelatnosti na realizaciji ciljeva Organizacije:

23. Djelatnost organizacije, sukladno Statutu

rad u centrima i uredima za zatitu potroaa,


temeljem potreba predvienih Nacionalnim
programom zatite potroaa i programima udruga
lanica;
pruanje uzajamne potpore udrugama lanicama
Zajednice s ciljem ostvarivanja interesa udruga
potroaa na regionalnoj, nacionalnoj i
meunarodnoj razini;
nastupanje u ime svojih lanica, a na dobrobit
potroaa, u javnosti i pred tijelima javne vlasti,
radi zajednike zatite interesa potroaa;
davanje miljenja na prijedloge propisa koji mogu
imati utjecaj na potroae;
sudjelovanje predstavnika u raspravama na
sjednicama lokalne i regionalne uprave i
samouprave koje su od interesa za potroae;
ukljuivanje u provedbu kolskih odgojnih
programa osnovnog i srednjeg obrazovanja koji
sadravaju i osnovna znanja i obveze o pravima i
zatiti potroaa;
promoviranje djelatnosti putem medija,
organiziranje savjetovanja, tribina, predavanja i
drugih strunih skupova te uvrtavanje u program
radio i TV emisija sa svrhom strunog obrazovanja
graana u podruju zatite potroaa;
objavljivanje liste trgovaca koji su viekratno
tijekom proteklih godinu dana otetili potroae ili
svjesno prodavali proizvode opasne po zdravlje i
sigurnost potroaa;
poticanje strunjaka na bavljenje problemima iz
podruja zatite potroaa na tritu;
aktivno sudjelovanje u aktivnostima hrvatskih i
meunarodnih organizacija u kojima je lan ili ima
svoje predstavnike u tim organizacijama, a

sukladno njihovim statutima i programima


djelovanja;
suradnja sa svim organizacijama u zemlji i
inozemstvu koje podupiru rad i ciljeve djelovanja
Zajednice;
suradnja s domaim i inozemnim strukovnim
udrugama i institucijama koje imaju utjecaj u
podruju zatite potroaa svojim znanjem i i
iskustvom;
stalna suradnja s odgovarajuim tijelima
regionalne i lokalne uprave i samouprave kao i
ostalim tijelima dravne uprave na podruju zatite
potroaa;
obavljanje poslova na druge propisane naine, a
koji se odnose na podruje zatite potroaa.
lanova
345
osnivaa
2
graana
341
pravnih osoba
4

24. Ukupan broj (upisati broj)


od toga (upisati broj)
25. Udio volonterskog angamana u organizaciji
a) broj osoba koje volontiraju
b) broj sati volonterskog angamana ostvarenih u 2012. godini
26. Broj zaposlenih na dan prijave projekta (upisati broj)
na odreeno
27. Je li vaa organizacija u sustavu PDV-a (oznaite sa x)
da
28. Ukupno ostvareni prihod organizacije u 2012. godini (upiite 18.908,00 kn

nema

10
540
na neodreeno nema
ne
x

iznos)

29. Od toga ostvareno iz (upiite iznos)


a) dravnoga prorauna
b) prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne)
samouprave
c) prorauna Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
drutva ili drugih javnih zaklada i institucija
d) prihoda iz EU fondova
e) prihoda od ostalih meunarodnih donatora/ institucija
f) vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem doputenih
djelatnosti
g) prihoda od lanarine
h) donacija graana/graanki RH
i) donacija poslovnog sektora u RH
30. Ukupan iznos isplaen za plae u 2012. godini
31. Ukupan iznos isplaen za naknade drugog dohotka u
2012. godini
32. Podaci o prostoru u kojem organizacija djeluje
a) Vlastiti prostor (upisati veliinu u m2)
b) Iznajmljeni prostor (upisati veliinu u m2 i iznos mjesenog najma)
c) Prostor grada/upanije (upisati veliinu u m2 i iznos mjesenog
najma)

33. Broj ukupno odobrenih bespovratnih potpora u 2012.


godini
34. Broj partnerstva u koja je organizacija ukljuena

0,00 kn
18.400,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
08,00 kn
500,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.766,00 kn
nema
privatni stan predsjednika 56 m2 bez najamnine
nema
11
2

35. Izraujete li i javno objavljujete godinji izvjetaj o radu?


(oznaite sa x)

da

ne

Ukoliko ste oznaili odgovor Da, kome ga dostavljate i na koji nain ga predstavljate javnosti?
Ured Predsjednika RH po tematskim cjelinama
Ministarstvo gospodarstva po zahtjevu
Ured dravne uprave u Karlovakoj upaniji,
Tijelima regionalne samouprave Jugozapadne regije Hrvatske (5 upanija),
Tijelima lokalne samouprave donatori,
POTROA - hrvatskom savezu udruga za zatitu potroaa,
Tvrtke koje pruaju javne usluge u kojima djeluju predstavnici Udruga lanica Organizacije ROZP,
Upravni odbor Organizacije ROZP,
Skuptini Organizacije ROZP,
lanicama Organizacije ROZP,
Zainteresirani potroai javno na mrenoj stranici www.rozp.hr,
Svi zainteresirani subjekti u Republici Hrvatskoj putem e-newsletter-a.
36. Imate li uveden sustav kvalitete djelovanja?
da
ne
Ukoliko ste oznaili odgovor "Da", koji sustav i od kada?
Jo smo mlada organizacija da bi zatraili cetrifikat kvalitete
37. Prepoznatljivost organizacije kroz financirane projekte/programe u 2013. godini

(molimo navedite nazive projekata/programa i tijela dravne uprave, odnosno jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave koji su vam odobrili
bespovratne potpore u 2013. godini)

Informiranje i edukacija potroaa potporu dali Karlovaka upanija, gradovi; Mali Loinj, Opatija, Ozalj
i Slunj te opine: Draganani, Rakovica, Lasinja, akanje, Ribnik i Saborsko.
- Javne usluge na usluzi potroaima radionica - potporu dali Karlovaka upanija i gradovi; Mali
Loinj, Opatija, Ozalj i Slunj..
REKLAMACIJE savjetovanje - potporu dala Karlovaka upanija
Regionalna i lokalna uprava i samouprava u sustavu zatite potroaa savjetovanje potporu dala
Karlovaka upanija
II. PODACI O PROJEKTU
Projekt prijavljuje (upiite broj)
ostalih organizacija
udruga
5
0
civilnoga drutva
-

1. Naziv zajednikog projekta


Proitao sam i slaem se!
2. Projekt zajedniki provode pored organizacije prijavitelja i sljedee partnerske organizacije (navedite osnovne podatke)
1. partnerska organizacija
2. partnerska organizacija
Naziv organizacije
Udruga za zatitu potroaa Naziv organizacije
Udruga potroaa Grada
Potroai centar
Vukovara
Adresa (ulica i broj)
Kumiieva 13
Adresa (ulica i broj)
Hrvatskog zrakoplovstva 11
Grad
Rijeka
Grad
Vukovar
upanija
upanija
Vukovarsko-srijemska
Primorsko-goranska upanija
upanija
Ime i prezime osobe ovlatene za zastupanje i dunost koju Ime i prezime osobe ovlatene za zastupanje i dunost
obavlja
koju obavlja
Marko Paripovi Predsjednik
Mirko Dragun - predsjednik
Telefon
0038551400519
Telefon
nema
Mobitel
00385994400519
Mobitel
00385959002916
Telefaks
0038551400519
Telefaks
nema
Skype korisniko ime
potrosackicentar
Skype korisniko ime
nema

Facebook korisniko ime


Twitter korisniko ime
Adresa e-pote

paripovic
Facebook korisniko ime
nema
nema
Twitter korisniko ime
nema
rijeka@potrosackicentar Adresa e-pote
udruga.potrosaca.grada.
.hr
vukovara@gmail.com
Internetska stranica
www.potrosackicentar.hr Internetska stranica
www.upgv.hr
Godina osnutka
2006. godina
Godina osnutka
2010. godine
Registarski broj
Registarski broj
16001589
08002445
Registrirana pri
Ured dravne uprave u Registrirana pri
Ured dravne uprave u
Priorsko-goranskoj
Vukovarsko-srijemskoj
upaniji
upaniji
Djelatnost organizacije
Promie prava
Djelatnost organizacije
Ukljuivanje i djelovanje
potroaa kroz razne
predstavnika Udruge u
edukacije putem medija,
lokalna Povjerenstva ya
radionica te raznih
reklamacije potroaa
skupova i manifestacija
davatelja javnih usluga,
kojima je cilj
suradnja s udrugom
ostvarivanje prava na
stanara grada Vukovara i
zakonom zajamenu
institucijama u cilju
razinu kvalitete roba i
zatite prava stanarausluga. Pomae ostalim
potroaa i ope
nosiocima zatite prava
poboljanje kvalitete
potroaa u
ivota, te ostalo opisano
aktivnostima koje su u
u lanku 9. Statuta.
skladu s lankom 7.
Statuta udruge.
Je li vaa organizacija u sustavu
Je li vaa organizacija u sustavu
Da
Ne
x
Da
Ne
x
PDV-a (oznaite sa x)
PDV-a (oznaite sa x)
Ukupno ostvareni prihod u 2012.
Ukupno ostvareni prihod u 2012.
2000,86 kn
3.000,00 kn
godini
godini
Broj zaposlenih
nema
Broj zaposlenih
nema
Broj odobrenih bespovratnih
Broj odobrenih bespovratnih
nema
1
potpora u 2012. godini
potpora u 2012. g.
Organizacija djeluje u (oznaiti sa x)
Organizacija djeluje u (oznaiti sa x)
a) vlastitom prostoru
a) vlastitom prostoru
b) iznajmljenom prostoru
x b) iznajmljenom prostoru
x
c) prostoru grada / upanije
c) prostoru grada / upanije
Broj iro-rauna i naziv banke
Broj iro-rauna i naziv banke
IBAN:
2340009HR79248500311002
1110259408,
76074 ,
PBZ
Croatia banka d.d.
OIB (osobni identifikacijski broj)
OIB (osobni identifikacijski broj)
71373713202
13785072891
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija) 0118582
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija) 0152450
3. partnerska organizacija
4. partnerska organizacija
Naziv organizacije
VUKANOVAR drutvo za Naziv organizacije
POTROA drutvo za
zatitu potroaa Meimurja
zatitu potroaa Hrvatske
Adresa (ulica i broj)
Adresa (ulica i broj)
Kneza Ljudevita Posavskog
Vukanovec 48
48
Grad
40 306 Macinec
Grad
10 000 Zagreb
upanija
Meimurska upanija
upanija
Grad Zagreb

Ime i prezime osobe ovlatene za zastupanje i dunost koju Ime i prezime osobe ovlatene za zastupanje i dunost
obavlja
koju obavlja
Dejan Julari predsjenik
Jadranka KOLAREVI, dipl. politlog - predsjednica
Mr.sc. Ilija RKMAN - dopredsjednik
Telefon
0038540899084
Telefon
0038514835888
Mobitel
00385981788250
Mobitel
00385989616053
Telefaks
nema
Telefaks
0038514835888
Skype korisniko ime
nema
Skype korisniko ime
Potrosac
Facebook korisniko ime
https://www.facebook. Facebook korisniko ime

https://www.facebook.c
om/Potrosac.hr

com/groups/17936098
2213383/?fref=ts

Twitter korisniko ime

nema

Adresa e-pote

drustvo.vukanovcar@g Adresa e-pote


mail.com
www.vukanovcar.rozp.hr Internetska stranica

Internetska stranica
Godina osnutka
Registarski broj
Registrirana pri

Djelatnost organizacije

Twitter korisniko ime

2013. godina
Godina osnutka
20001285
Registarski broj
Ured dravne uprava u Registrirana pri
Meimurskoj upaniji

https://twitter.com/Drus
tvoP
potrosac@zg.t-com.hr
www.potrosac.hr
2000. g.
00001741
Ministarstvo pravosua,
uprave i lokalne
samouprave
Okupljanje nezadovoljnih
potroaa; organiziranje
savjetovanja,
predavanja, seminara,
kongresa, tribina i drugih
strunih skupova o
problemima potroaa;
poticanje studenata i
mladih strunjaka da se
bave prouavanjem
problema na tritu, te
obavljanje ostalih
djelatnosti utvrenih
odrebom lanka 7.
Statuta.

Okupljanje potroaa te Djelatnost organizacije


pruanje informacija o
pojavama na tritu i
educira ih o njihovim
obvezama i pravima;
pruanje pomoi
oteenom potroau u
nastupu prema trgovcu;
organzira savjetovanja,
predavanja, seminare,
kongrese, tribine i druge
tribine i druge strune
skupove o problemima
potroaa; puanje
preventivne zatite
putem pruanja
obavijesti i savjeta
potroaima u svrhu
edukacije potroaa, te
obavljanje drugih
djelatnosti navedenih u
l. 7. Statuta.
Je li vaa organizacija u sustavu
Je li vaa organizacija u sustavu
Da
Ne
x
Da
Ne
PDV-a (oznaite sa x)
PDV-a (oznaite sa x)
Ukupno ostvareni prihod u 2012.
Ukupno ostvareni prihod u 2012.
nema
477.578,00 kn
godini
godini
Broj zaposlenih
nema
Broj zaposlenih
4
Broj odobrenih bespovratnih
Broj odobrenih bespovratnih
nema
3
potpora u 2012. godini
potpora u 2012. godini

Organizacija djeluje u (oznaiti sa x)


a) vlastitom prostoru
b) iznajmljenom prostoru
c) prostoru grada / upanije
Broj iro-rauna i naziv banke

Organizacija djeluje u (oznaiti sa x)


a) vlastitom prostoru
b) iznajmljenom prostoru
x
x c) prostoru grada / upanije
x
IBAN:
Broj iro-rauna i naziv banke
2340009HR292340009111060
1110063015,
3923, PBZ
PBZ
OIB (osobni identifikacijski broj)
69981150138
OIB (osobni identifikacijski broj)
57654288475
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija) 0248691
RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija) 0003891
3. Projekt je usvojen na zajednikom sastanku
11. studenog 2013. godine
partnerskih organizacija (upiite datum)
4. Projekt predstavlja povezivanje na zajednikoj platformi djelovanja (oznaite sa x)
na razini Republike Hrvatske
x
na razini Europske unije
Ukoliko se projekt provodi na razini Europske unije upiite podatke i kontakte za europsku mreu organizacija
civilnoga drutva
Ne provodi se.
5. Kratki saetak projekta (predstavite osnovnu bit projekta u najvie 30 rijei)
Osnovna bit projekta Proitao sam i slaem se! je informiranje i edukacija potroaa, te unapreenje kvalitete
koritenja elektronikih komunikacija, koje se zasniva na poznavanju svojih obaveza i prava.
6. Detaljan opis projekta (na najvie dvije stranice teksta)
Projekt Proitao sam i slaem se! podii e informiranost i znanje potroaa iz podruja elektronikih
komunikacija punoljetnih graana (ciljana populacija) Republike Hrvatske, potencijalnih korisnika usluga
elektronikih komunikacija.
Projekt e provesti Organizacija ROZP, Udruga PC, Udruga UPVG, Udruga VUKANOVAR i Drutvo
POTROA angairanjem voditelja i izvoditelja Projekta, te angairanjem volontera i vanjskih suradnika uz
konzultacije s HAKOM i Udrugom MIPRO . Projekt podupire lokalna samouprava pismima potpore te
financijskom potporom, a dijelom Projekt financira Organizacija ROZP i udruge partneri.
Projekt se kao modularni konglomerat provodi kao jedinstvena djelatnost. Poslije javne kampanje i lobiranja koje
e zapoeti mjesec dana prije poetka ostalih javnih aktivnosti sve projektne aktivnosti se provode paralelno, uz
angairanje svih planiranih snaga uz medijsko praenje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te objavama i
kontaktima s potroaima preko drutvenih mrea Facebook, Twiter i Skype. U upanijama koje nisu neposredno
obuhvaene projektom dostavit e se promotivni materijali, a sadraje projektnih aktivnosti e moi pratiti i
ukljuiti se preko nareenih drutvenih mrea i mrenih stranica udruga provoditelja i partnera te na mrenoj
stranici Projekta www.elektronika.rozp.hr. Na taj nain se svi potroai Republike Hrvatske mogu ukljuiti u
projekt i bit e posredno obuhvaeni projektom.

Projekt obuhvaa:
Najava projekta (Javna kampanja i lobiranje)
Aktivnostima projekta prethode javna kampanja i lobiranje za praenje projekta u sijenju 2014. godine, radio i TV
spotovima najave projekta. Spotovi e se emitirati na regionalnim radio postajama u mjestima djelovanja udruga
koje provode projekt (Karlovac, Rijeka, akovec, Vukovar i Zagreb). Spotovi e se temeljiti na osnovnim
informacijama o sadrajima koji e se provoditi te upuivati na izvore informacija i mjesta gdje se moe pratiti
provedba projektnih aktivnosti. Aktivnosti zapoinju Centralnom najavom projekta koja e se organizirati u

Karlovcu u suradnji s Dramskim studijom kazalita Zorin dom, to e biti dokumentirano video zapisom i
dostavljeno regionalnim TV centrima u sjeditima udruga koje uestvuju u projektu.

Potroai na drutvenim mreama (Facebook, Twiter, Skype, YouTube, MySpace, LinkedIn i


Google+ )
Za potrebe projekta su ve tijekom izrade projekta otvoreni accounti na drutvenim mreama Facebook, Twiter,
Skype, YouTube, MySpace, LinkedIn i Google+ koje odravaju volonteri angairani u radu Organizacije
ROZP. Svi accounti drutvenih mrea e modularno biti povezani sa mrenom stranicom projekta, a na
accounte e se postaviti teme iz podruja obuhvaenih projektom: usluge elektronikih komunikacija (sklapanje
ugovora, opi uvjeti poslovanja, posebni uvjeti koritenja tarifa, zavaravajua poslovna praksa).
Accounti su otvoreni za posjetitelje, te e se na taj nain ostvariti komunikacija s potroaima korisnicima usluga
elektronikih komunikacija. Korenspondenciju e voditi volonteri u suradnji sa strunjacima vanjskim
suradnicima.

Edukativne radionice
Primjenom raznih modela i metoda provest e se dvije radionica. U provedbu jedne e biti ukljuene istaknute
osobe sa podruja elektronikih komunikacija iz Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju,
elektroniku i mikroelektroniku MIPRO i Hrvatske agencije za telekomunikacije HAKOM, koji e s uesnicima
radionice potroaima obraditi tematska podruja s teitem na opim uvjetima poslovanja i posebnim uvjetima
koritenja tarifa. U provedbu druge radionice e se ukljuiti istaknuti profesori sa Pravnog fakulteta u Rijeci koji e
s uesnicima radionice potroaima obraditi tematska podruja s teitem na sklapanju ugovora i nepotenom i
zavaravajuom poslovnom praksom.

Insertiranje broure u nacionalnim tiskanim medijima


Insertirana broura e se objaviti u Veernjem listu na nacionalnoj razini u 120 000 primjeraka. Insertirana broura
e sadravati informacije i sadraje o uslugama elektronikih komunikacija (sklapanje ugovora, opi uvjeti
poslovanja, posebni uvjeti koritenja tarifa, zavaravajua poslovna praksa). Dizajnersku obradu oglasa izvrit e
volonteri uz voenje od strane voditelja Projekta.

TV emisije
Emisije e biti edukativno informativnog karaktera ubaene u programsku shemu nacionalnih TV postaja (HRT,
RTL, NOVA TV), sa temeljnim ciljem da se potroaima ukae na zamke u koje mogu upasti pri konzumiranju
usluga elektronikih komunikacija.
U suradnji i angairanjem regionalne TV4r u Karlovcu snimit e se 10 polusatnih emisija sa tematikom usluga
elektronikih komunikacija (sklapanje ugovora, opi uvjeti poslovanja, posebni uvjeti koritenja tarifa, zavaravajua
poslovna praksa) na nain da se potroaima ukae na zamke u koje mogu upasti pri konzumiranju usluga
elektronikih komunikacija te daju informacije i druge edukativne sadraje o elektronikim uslugama koje su
osnova komunikacije budunosti. Emisije e ujedno pruiti informacije o nainima konzumiranja i zatite prava
potroaa. U emisijama e pored izvoditelja projekta uestvovati i vanjski suradnici iz HAKOM-a, Udruge MIPRO i
Pravnog fakulteta u Rijeci.
Snimke TV emisija e se dostaviti svim regionalnim TV kuama po upanijama i na nacionalnoj razini s
preporukom da se koriste u edukaciji potroaa uvrtavanjem u programsku shemu.

Letci (flor) i video spot


Informativno - edukativni letci sadre poruke o uslugama elektronikih komunikacija:
- sklapanje ugovora, opi uvjeti poslovanja,

posebni uvjeti koritenja tarifa,


zavaravajua i nepotena poslovna praksa.

Informativno - edukativni letak izrauje se na formatu dvostruki A4, presavijen u obliku flora,
Letke i plakate dizajnirat e odgovorne osobe za provedbu projekta u udruzi a pripremu za tisak kao i tiskanje
izvrit e izvritelj tiska.
Informativno edukativni spot e se snimiti prema scenariju koji e napisati izvoditelj uz pomo profesionalnog
studija TV4r. Spot e pored informativno-edukativnih sadraja iz podruja pruanja usluga elektronikih
komunikacija sadravati i promociju Hrvatske. Spot e uz titlovanje biti preveden na engleski i njemaki jezik.

Mrena stranica projekta


Na mrenoj stranici projekta kao subdomeni web stranice Organizacija ROZP otvorit e se mrena stranica
www.elektronika.rozp.hr. Administraciju stranice vriti e volonteri angairani u projektu uz webmaster pomo
voditelja projekta. Na mrenoj stranici e se administrirati sadraji kako se realiziraju po Dinamikom planu
provedbe projekta. Pasica s linkom na stranicu projekta postavit e se i na sve stranice partnera u provoenju
projekta. Mrena stranica e imati mogunost prevoenja, tj. itanja na svim svjetskim jezicima.
7. Predvieni poetak i zavretak provedbe projekta
sijeanj lipanj 2014. godine
8. Podruje provedbe projekta (navedite podruje drutvenog djelovanja informiranje i edukacija potroaa
i javnu politiku na koju se odnosi projekt)
9. Zemljopisno podruje provedbe projekta (oznaite i/ili dopiite)
podruje cijele Republike Hrvatske posredno

na razini upanije (upiite jednu ili vie upanija u kojima se


provodi projekt)

Neposredno:
Karlovaka, Primorsko-goranska, Vukovarskosrijemska, Meimurka upanija i Grad Zagreb

na razini Europske unije


10. Ukupan iznos potreban za provedbu projekta
10.1 Iznos koji se trai od ugovornog tijela (do __% ukupne
vrijednosti projekta)

142.486,93 kn
65.826,93 kn 46,04%

10.2. Iznos koji je zatraen ili osiguran iz javnih izvora (tijela dravne uprave i/ili jedinice lokalne i podrune
(regionalne) samouprave), iz fondova Europske unije ili od drugih donatora za provedbu ovog projekta (navesti
ukupne iznose za sve organizacije)

Organizacija-prijavitelj (upisati naziv): ROZP regionalna organizacija zatite potroaa


3.000.00
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Karlovac
bespovratne
potpore)
3.000,00
Karlovaka upanija
Zatraeno
Iznos (Kn)
278.100,00
ostale upanije u gradovi u
JZ regiji RH
3.000,00
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Karlovac
Odobreno
Iznos (Kn)
bespovratne potpore)
3.000.00
Karlovaka upanija
1. partnerska organizacija (upisati naziv):
Udruga za zatitu potroaa "Potroaki centar"
6.000,00
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Opatija
Zatraeno
Iznos (Kn)
bespovratne potpore
5.000,00
Grad Rijeka
6.000,00
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Opatija
Odobreno
Iznos (Kn)
bespovratne potpore)
5.000,00
Grad Rijeka
2. partnerska organizacija (upisati naziv):
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Vukovar
Zatraeno
Iznos (Kn)
3.000,00
bespovratne potpore )

Odobreno

Naziv (navesti naziv davatelja

Iznos (Kn)

bespovratne potpore)

3. partnerska organizacija (upisati naziv):

Zatraeno

Iznos (Kn)

1.000,00
21.100,00

"VUKANOVAR" drutvo za zatitu potroaa


Meimurja
Naziv (navesti naziv davatelja
Opina G. Mihaljevec
bespovratne potpore)
ostale lokalne
samouprave u
Meimurskoj upaniji

Odobreno

Iznos (Kn)

500,00

4. partnerska organizacija (upisati naziv):

Naziv (navesti naziv davatelja

Opina G. Mihaljevec

bespovratne potpore)

Zatraeno

Iznos (Kn)

5.000,00

"POTROA" drutvo za zatitu potroaa


Hrvatske
Naziv (navesti naziv davatelja
Grad Zagreb

Odobreno

Iznos (Kn)

5.000,00

Naziv (navesti naziv davatelja

bespovratne potpore)

Grad Zagreb

bespovratne potpore)

10.3. Iznos ukupnih vlastitih sredstava organizacija


10.000,00 kn
angairanih u provedbi projekta
11. Osobe odgovorne za provedbu projekta (navesti za sve organizacije)
Organizacija
Organizacija1. partnerska
2. partnerska
prijavitelj
organizacija
organizacija
ROZP
Udruga za zatitu Udruga potroaa
regionalna
potroaa
Grada Vukovara
Naziv organizacije
organizacija zatite Potroai centar
potroaa
a) Voditeljica / voditelj eljko Tomai,
projekta (upiite ime i prezimemag.ing.aedif
i obavezno priloite ivotopis na prilog CV

3. partnerska
4. partnerska
organizacija
organizacija
VUKANOVAR POTROA
drutvo za
drutvo za zatitu
zatitu potroaa potroaa
Meimurja
Hrvatske

propisanom obrascu)

b) Izvoditelji/ce projekta
(upiite ime, prezime, opis
dosadanjeg iskustva i
kvalifikacije)

Marko Paripovi
- prilog CV

Mirko Dragun
- prilog CV

Dejan Julari
- prilog CV

Dijana Kladar
- prilog CV

12. Broj volontera koji sudjeluju u provedbi projekta (navedite broj 12 volontera u ukupnom angairanju od 80 sati.
predvienih volonterskih sati u projektu)
13. Broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u provedbi projekta (navesti za sve organizacije)
Organizacija prijavitelj
- nema zaposlenih
1. partnerska organizacija
- nema zaposlenih
2. partnerska organizacija
- nema zaposlenih
3. partnerska organizacija
- nema zaposlenih
4. partnerska organizacija
- nema zaposlenih
14. Vanjski/e struni/e suradnici/ce iz Hrvatske koji/e sudjeluju
- Darko Renduli (HEP ODS, elektra Karlovac)
u provedbi projekta (upisati ime, prezime i podruje djelovanja)
lan udruge MIPRO
- Ivo Majerski, rukovoditelj Odjela informiranja i
zatite korisnika u HAKOM-u
- Profesor(ica) na Pravnom fakultetu u Rijeci
- Ana Kordi, - novinarka
15. Vanjski/e struni/e suradnici/ce iz inozemstva koji/e
- nema suradnika iz inozemstva
sudjeluju u provedbi projekta (upisati ime, prezime i podruje
djelovanja)

16. Kratak opis iskustava, postignua i sposobnosti organizacije - prijavitelja da u suradnji s partnerskim
organizacijama provede predloeni projekt (navedite prijanje i sadanje aktivnosti/ projekte/programe koje organizacija provodi, koji utjecaj
u podruju relevantnom za ovaj natjeaj imaju aktivnosti organizacije, s kim organizacija surauje u provedbi svojih aktivnosti, tko je do sada
financirao/donirao/sponzorirao aktivnosti organizacije).

Organizacija ROZP je samostalno ili u suradnji s lanicama i drugim udrugama za zatitu potroaa provela u
proloj godini slijedee projekte:
Javne usluge na usluzi potroaima - radionica
Zatitimo potroae- radio Ogulin 15 emisija
9,99 emisija za potroae TV 4r- 12 emisija
REKLAMACIJE savjetovanje
Dokumentacija udruge - radionica

Financijsko knjigovodstvo udruga radionica


Regionalna i lokalna uprava i samouprava u sustavu zatite potroaa savjetovanje
Potroaki vjesnik e-newsletter (informiranje i edukacija potroaa)
ROZP na drutvenim mreama
Studio ROZP zbirka radio i video zapisa iz podruja informiranja i zatite potroaa koje je provela ili u
njima uestvovala Organizacija ROZP (nalaze se na mrenoj stranici www.rozp.hr)
Svaka udruga moe imati mrenu stranicu Organizacija ROZP je izradila i postavila 8 mrenih stranica
(web site) udrugama za zatitu potroaa.

Pored provedbe projekata Organizacija ROZP je provela i sljedee aktivnosti:


Organizacija Javne rasprave o prijedlogu Zakona o tritu toplinske energije sa udrugama za zatitu
potroaa Hrvatske i zainteresiranim stranama
Sudjelovanje u Javnog raspravi o prijedlogu Zakona o tritu toplinske energije na nacionalnoj razini
(Ministarstvo gospodarstva)
Organizacija ROZP je sudjelovala na sajmu udruga u Karlovcu i organizirala sudjelovanje udruga - svojih
lanica
Sudjelovali smo na seminarima CCI Izrada projekata, i Javni nastup i suradnja s medijima u Karlovcu
Sudjelovali na seminarima CCI Izrada projekata za natjeaje EU
Sudjelovali smo na Danima otvorenih vrata udruga 2013.godine
U 862 sluaja povrede potroakih prava potroaima je pruena savjetodavna pomo
Organizacija ROZP je pokrenula 4 sudska spora za zatitu prava potroaa
Organizacija ROZP je podnijela 32 prijave protiv trgovaca za nepotivanje Zakona o zatiti potroaa i
potroakih prava nadlenim dravnim institucijama
Organizacija ROZP (aktivisti) su uestvovali u vie emisija u medijima nacionalne razine (snimane u studiju i
online), a najznaajnije su: Se bum vas tuil radio Sljeme Emisija za potroae HR-2, Potroaki kod
HRT
Organizacija ROZP je organizirala 6 konferencija za medije i dala 18 priopenja za medije na nacionalnoj
razini i 26 na lokalnoj razini
U povodu Svjetskog Dana prava potroaa 15. oujka 2013. Organizacija ROZP je organizirala prijem za
predstavnike svih udruga za zatitu potroaa Hrvatske kod Predsjednika Republike Hrvatske
U provedbi nareenih aktivnosti Organizacija ROZP surauje sa svim udrugama za zatitu potroaa Hrvatske, a
posebno sa POTROAEM hrvatskom savezom udruga za zatitu potroaa i Savezom udruga za zatitu
potroaa Hrvatske. Pored njih Organizacija ROZP je suraivala s Uredom predsjednika RH, tijelima Sabora,
Dravnim inspektoratom, Ministarstvom gospodarstva, AZOP-om, Ministarstvom uprave, Ministarstvom
pravosua, HAKOM-om, HNB-om, Pravnim fakultetom iz Rijeke, PBF iz Zagreba te lokalnom i regionalnom
samoupravom u Jugozapadnoj regiji RH (5 upanija)
Projekte je Organizacija ROZP provela iz sredstava samofinanciranja, lanarine te donacijama jedne regionalne
samouprave (Karlovaka upanija) i 10 lokalnih samouprava (gradovi: Ozalj, Slunj, Mali Loinj i Opatija te opine:
Dragani, Rakovica, Lasinja, akanje, Ribnik i Saborsko.
17. Objasnite na koji nain i kojim sadrajima predloeni projekt doprinosi ostvarenju jednog ili vie ciljeva utvrenih
natjeajem
Projekt e omoguiti provedbu informiranja i edukacije potroaa radi promicanja njihovih prava i ekonomskih
interesa u podruju usluga elektronikih komunikacija istovremenom provedbom projektnih aktivnosti na
regionalnoj i nacionalnoj razini.
Projekt e takoer omoguiti preventivno educiranje potroaa, posebice prije sklapanja ugovora sa trgovcem
elektronikih komunikacija ili promjene vrste usluge elektronikih komunikacija.
Sadraji projekta pravovremenom i javnom informacijom, dostupnom preko veine medija u Republici Hrvatskoj, a
posebno sadrajima na mrenim stranicama i stranicama drutvenih mrea, izravno doprinose rjeavanju
moebitnih problema izmeu trgovca i potroaa pri konzumiranju usluga elektroninih komunikacija.

Sadraji i provedba projekta e bitno uticati na podizanje ukupne razine znanja potroaa o potroakim pravima u
Republici Hrvatskoj pri konzumiranju usluga elektronikih komunikacija
Projekt omoguava vrlo aktivnu komunikaciju sa potroaima putem:

drutvenih mrea (Facebook, Twiter, Skype, YouTube, MySpace, Linkedln i Google+) emu doprinosi i javna
kampanja na regionalnoj i nacionalnoj razini prije i u tijeku provoenja projekta o korisnim informacijama koje
se mogu dobiti praenjem projekta.
Edukativnih radionica koje e se provesti u svakom gradu sjeditu udruga nositelja i partnera (Karlovac,
Rijeka, Vukovar , Gornji Mihaljevec-akovec i Zagreb) ime su neposredno obuhvaene 4 hrvatske upanije
(Karlovaka, Primorsko-goranska, Vukovarsko-srijemska i Meimurska upanija) te Grad Zagreb
Insertiranja broura i korisnih uputa u najitanije dnevne novine nacionalne razine (Veernji list ,Novi list,
Jutarnji list, 24 sata)
Javnih istupa u medijima organizacijom presica i druenja sa novinarima svih relevantnih hrvatskih medija
regionalne i nacionalne razine.
Organizacijom radio mree sa regionalnim radio postajama u upanijama sjedita provoditelja i partnera
provoditelja projekta (radio Trend Karlovac, HRT- radio Rijeka, HRV hrvatski radio Vukovar i HRAK
hrvatski radio akovec) koja e pratiti provedbu projekta i davati korisne informacije potroaima iz podruja
elektronikih komunikacija. Sudjelovanje u tematskoj emisiji za potroae na HR-2 i emisiji Se bum vas
tuil na radio Sljemenu.
Sudjelovanje u tematskoj emisiji za potroae na HRT (Potroaki kod), te snimanje i emitiranje serije TV
emisija u studiju TV4r Karlovac, koje e osim TV4r gdje e biti emitirane online i dvije reprize biti dostupne
preko YouTube servisa i na mrenoj stranici Organizacije ROZP i mrenoj stranici projekta
(www.elektronika.rozp.hr) koja e biti otvorena kao projektna aktivnost za potrebe provedbe projekta.

Projekt e se provoditi u trajanju 6 mjeseci, a njime e biti obuhvaeno 143.700 potroaa (20% stanovnitva
ciljanih upanija), a u ostala upanijska sredita Republike Hrvatske bit e dostavljeni tiskani promotivni materijali
(plakati i brourice), te oglasi preko tiskanih medija, kojima e biti obuhvaeno 356.700 potroaa (10%
stanovnitva). Na taj nain e ukupno Projektom e u Republici Hrvatskoj biti obuhvaeno 500.400 potroaa
(12% ciljane populacije stanovnitva).
18. Kako i zato je dolo do povezivanja partnerskih organizacija koje prijavljuju ovaj zajedniki projekt?
Sve udruge za zatitu potroaa kao subjekta zatite potroaa u Republici Hrvatskoj povezuje Nacionalni
program zatite potroaa i Zakon o zatiti potroaa, tj. zajedniki interesi u borbi za zatitu prava potroaa.
Organizacija ROZP kao inicijator ujedinjenja dva saveza udruga za zatitu potroaa u Republici Hrvatskoj )
POTROAA hrvatskog saveza udruga za zatitu potroaa i Saveza udruga za zatitu potroaa Hrvatske) u
jedinstveni savez surauje sa svim udrugama za zatitu potroaa u Republici Hrvatskoj.
Tako je i ovaj Projekt prilika jo veeg zbliavanja Saveza udruga za zatitu potroaa u Hrvatskoj jer su
zastupljene kao partneri udruge oba Saveza i udruga koja nije lan nijednog Saveza.
19. Na koji nain ste odabrali i uspostavili suradnju s europskom mreom (ispunjava se samo za projekte sa ueem mree iz
Europske unije)

Ne suraujemo sa Europskom mreom, osim to koristimo relevantne sadraje dostupne na mrenoj stranici
BEUC-a, jer mogua sredstva sufinanciranja ne omoguavaju meunarodnu suradnju.
20. Navedite nain na koji ste utvrdili postojanje problema i doli do procjene potreba na temelju koje ste pripremili
projekt
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju u hrvatsko zakonodavstvo su implementirana temeljna potroaka prava na
razini Europske Unije koja su najoiglednije sadrana u lanku 129 a. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
kojima se osigurava visoka razina zatite prava potroaa, u cilju zatite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa
potroaa, te jaanje prava na informiranje i edukaciju.

Posebita pozornost daje se ostvarenju prava potroaa na sigurnost, to ukljuuje i pravo potroaa na kupovanje
sigurnih proizvoda i usluga. Pravo na informiranje ukljuuje pravo potroaa na potpune i nepristrane informacije o
proizvodima i uslugama, temeljem ega potroa moe donijeti odgovarajuu odluku o kupnji robe ili usluge. U EU
pravo na edukaciju potroaa podrazumijeva stjecanje relevantnih znanja i vjetina, temeljem kojih potroai mogu
donositi najpovoljnije odluke o kupnji proizvoda i usluga.
Hrvatska praksa, a temeljem izvjea iz Savjetovalita za zatitu potroaa i CISZP upuuje na velike probleme
vezane uz nedovoljnu informiranost i nerazumijevanje odredbi ugovora pri kupnji proizvoda i koritenju usluga,
naroito u podruju elektronikih komunikacija. Temeljem zakljuaka definiranih tijekom rjeavanja 2.522

drugostupanjske reklamacije korisnika svih vrsta elektronikih komunikacija u razdoblju sijeanj-svibanj


2013. godine koje su stizale Povjerenstvu za reklamacije potroaa postavili smo dijagnozu
"upozoravajue niska razina pismenosti korisnika elektronikih komunikacija srednje i starije populacije
(od 40 godina na vie).
Dodatne probleme u konzumiranja usluga elektronikih komunikacija stvara i ukupna drutveno-ekonomska
situacija to izaziva itav niz problema vezano uz plaanje dospjelih i ovrnih potraivanja od strane davatelja
usluga elektronikih komunikacija, te su sve ee pritube prema HAKOM-i i Dravnom inspektoratu, a preko
120% se poveao zahtjev udrugama za zatitu potroaa za savjetodavnu pomo u ostvarivanju svojih
potroakih prava vezano za usluge elektronikih komunikacija.
Sukladno standardima Europske unije, jedna od glavnih zadaa drava lanica u provedbi politike zatite
potroaa je osigurati potroaima bolju informiranost o njihovim pravima kao i mogunosti njihove zatite,
odnosno uspostaviti djelotvorne alate razumljive, dostupne i uinkovite za potroae. Tako se primjerice, jedan od
glavnih ciljeva Strategije Europske komisije A European Consumer Agenda - Jaanje povjerenja i rasta za
razdoblje od 2012. 2020. odnosi na provedbu aktivnosti informiranja, edukacije i savjetovanja potroaa, a kako
bi se ojaala njihova uloga kao aktivnog dionika na tritu.
U podruju koritenja elektronikih komunikacija posljednjih godina se provodi itav niz mjera u cilju zatite
potroakih prava kao to su: obveza prema kojoj operatori prate mjesenu potronju svojih korisnika te ih
upozoravaju kada ista dosegne iznos dvostruko vei od prosjenog u prethodna tri mjeseca kao i kada potroe
iznos ugovorenog tarifnog modela, mogunost iskljuenja podatkovnog prometa i/ili podatkovnog roaming
prometa, obveza otkljuavanja mobilnih ureaja nakon to istekne ugovorna obveza, odnosno vremenski period
od 12 mjeseci za prepaid korisnike, izrada besplatnog certificiranog alata za mjerenje brzine interneta
(HAKOMetra), iji rezultati slue kao dokaz u postupku rjeavanja spora.
Pored poduzetih mjera, potroai jo uvijek nisu dovoljno informirani o navedenim mogunostima i jo uvijek
uestalo upozoravaju na itav niz problema vezanih uz nerazumijevanje ugovornih odredbi, opih uvjeta
poslovanja kao i posebnih uvjeta koritenja tarifa.
Isto tako, problem predstavljaju i odreena zavaravajua ponaanja davatelja usluga, posebno usmjerena na
ranjive skupine potroaa (starije osobe i djeca). Zavaravajua ponaanja davatelja usluga pri oglaavanju
proizvoda takoer dovode u zabludu potroae pri sklapanju ugovora, naroito vezano uz mogunosti njegova
raskida.
Zbog toga je informiranje i edukacija upravo ciljane skupine potroaa temeljna zadaa projekta kao
opismenjavanje o uslugama elektronikih komunikacija.
Neke institucije i Udruge za zatitu potroaa su izdale informativno edukativne materijale, ali zbog pasivizacije
potroaa ti materijali su najee zavrili u smeu ne ispunivi svoju zadau. Tako ostaju samo iskustva iz
prakse i openite informacije povezane s aktualnim problemima. Openito govorei, potroai nemaju na
raspolaganju referentno mjesto to se tie usluga elektronikih komunikacija i savjetovanja o uslugama
elektronikih komunikacija, to ovaj projekt preko medija, INFO telefona, drutvenih mrea i internetskih stranica
postaje.

Ne postoje podaci o potroakim navikama korisnika elektronikih komunikacija u Hrvatskoj koji bi omoguili
vlastima da osmisle program opismenjivanja po mjeri potroaa.
Projekt je preduvjet za novi projekt o istraivanju potroakih navika i potreba hrvatskih potroaa.
Sve vie se na hrvatsko trite elektronikih komunikacija ubacuju sumnjive ponude i usluge. Posrednici prodaje
usluga elektronikih komunikacija mimo zakona nude usluge i proizvode koji esti zavre kao prijevara.
Upravo ciljanoj skupini potroaa je u takvoj situaciji potrebna pomo, informiranje i edukacija na podruju usluga
elektronikih komunikacija, te savjetodavna pomo u ostvarivanju njihovih potroakih prava, prvenstveno
podizanjem elektronike pismenosti na viu razinu.
21. Ciljevi koji se postiu provedbom predloenog projekta (objasnite dugorone promjene koje e nastati provedbom projekta te na koji e
se nain mjeriti ostvarenje projektnih ciljeva).

Temeljni cilj projekta je, kroz informiranje i edukaciju potroaa promicati njihova prava i ekonomske interese, a
koji preventivno educiraju potroae, naroito prije sklapanja ugovora sa trgovcem , izravno doprinijeti rjeavanju
problema potroaa, kao i podizanju ukupne razine znanja o potroakim pravima u Republici Hrvatskoj pri
koritenju usluga elektronikih komunikacija.
Posebni cilj projekta je svim zainteresiranim potroaima Republike Hrvatske pomoi u edukaciji i informiranju
o uslugama elektronikih komunikacija na hrvatskom tritu.
Pored toga cilj je i da potroai vrate izgubljeno povjerenje u efikasnost pravinog rjeavanja njihovih problema,
te jaati osjeaje pripadnosti zajednici, samim time utjecati da se potroai, a time i cijelo drutvo izvlai iz
pesimizma koje je zahvatilo drutvo u Hrvatskoj.
Ostvarenjem zacrtanih ciljeva provoenjem projekta direktno e se uticati na dugorone promjene koje se
ogledaju u slijedeem:
1. Izgradnja vie razine pismenosti hrvatskih graana - korisnika svih elektronikih komunikacija
2. Educiranje i poticanje potroaa u ciljanoj skupini - korisnika elektronikih komunikacija s ciljem ukljuivanja u
(1) informacijsko drutvo, (2) drutvo znanja i (3) digitalno drutvo.
3. Poticanje uinkovitog koritenja elektronikih komunikacija kao izvorite znanja i kao propusnica za ulazak u
globalno drutvo znanja
4. Poticanje koritenja drutvenih mrea (Facebook, Twiter, Skype, YouTube, MySpace, Linkedln i Google+)
kao virtualni alat za (1) ostvarivanje drutvenih i poslovnih kontakata, (2) razmjenu informacija, iskustava,
znanja i poslovnih ideja, te (3) ukljuivanje profesionalnih mrea kao mogunost razmjene znanja, vjetina,
dobivanja novoga posla i financijskih potpora za vlastite poslovne poduhvate.
5. Razbiti strah i ohrabriti korisnike interneta na podruju e-poslovanja (on-line shopping, e-banking, on-line
sklapanje ugovora, e-Hrvatska i e-Uprava...) sa ciljem podizanja postotka graana koji e koristiti sve oblike eposlovanja i pri tome upozoriti na potencijalne rizike zbog hakiranja i osobnog raunala ili kune (uredske)
mree ili Smart mobilnog ureaja.
Ostvarenje projektnih ciljeva e se mjeriti evaluacijskim upitnicima, intervjuima, anketama, a rezultati e biti
dostupni javnom objavom rezultata, prosudbi nauenih lekcija, te dovoenjem u to ravnopravniji poloaj
davatelje i korisnike usluga elektronikih komunikacija.

22. Opiite mjerljive rezultate koje oekujete po zavretku projekta


Provedba projekta e poluiti slijedee rezultate:

Mjerljiva pozitivna razina pismenosti korisnika elektronikih komunikacija


Mjerljiva pozitivna razina integracije hrvatskih graana u digitalno drutvo i drutvo znanja (mjerljivo putem
statistika naih mrenih stranica, te Facebook, Twiter, Skype, YouTube, MySpace, Linkedln i Google+
accounta koji su otvoreni za potrebe provedbe projekta)
Via razina posjeenosti mrenih stranica i drutvenih, te promotivno edukacijski utjecaj na graane na
podruju integracije hrvatskih graana u digitalno drutvo i drutvo znanja
Razbiti strah i ohrabriti korisnike interneta na podruju e-poslovanja (on-line shopping, e-banking, on-line
sklapanje ugovora ...) sa ciljem podizanja postotka graana koji e koristiti sve oblike e-poslovanja
Mjerljivo ukljuivanje graana u informacijsko drutvo EU
Oekujemo smanjenje broja reklamacija potroaa - korisnika elektronikih komunikacija za 30 40%
Nakon provedbe ovoga projekta dostii EU razinu pismenosti korisnika elektronikih komunikacija, poglavito
korisnika interneta i Smart mobilnih ureaja
Iniciranje promjena u Zakonima iz podruja usluga elektronikih komunikacija, a koji su na tetu potroaa.

23. Opiite glavne aktivnosti koje ete provoditi, njihove nositelje, oekivane rezultate, vremensko razdoblje provedbe
te koje ete metode primijeniti u provedbi projekta (po potrebi proirite tablicu).
Metode provedbe
Vremensko
Aktivnost
Nositelj
Oekivani rezultati
aktivnosti
razdoblje
Efektnom javnom
Najava projekta (Javna Voditelj projekta u
- usmeno izlaganje sijeanj 2014.
kampanjom i lobiranjem
kampanja i lobiranje)
suradnji s
- prezentacija
pobuditi e se interes
izvoditeljima i
- video
potroaa, te tako ispuniti
volonterima
prezentacija
1.
uvjeti za realizaciju zadanih
- radio jingle
ciljeva Projekta
- nastup dramskog
studija
Potroai na drutvenim Voditelj proekta uz
mreama (Facebook, angairanje volontera
Twiter, Skype, YouTube,
2.
MySpace, LinkedIn i
Google+ )
Edukativne radionice

3.

Insertiranje broure u
nacionalnim tiskanim
medijima
4.

Karlovac:
eljko Tomai s
vanjskim suradnicima
Rijeka:
Marko Paripovi s
vanjskim suradnicima

administracija
veljaa lipanj
accounta na
2014.
drutvenim mreama i
komunikacija s
potroaima

Kvalitetnim sadrajima na
drutvenim mreama i
stalnom komunikacijom s
potroaima doprinijet e
se IT pismenosti potroaa

usmeno izlaganje svibanj lipanj


prezentacija
2014.
video
prezentacija
razgovor
razmjena
iskustva

Pored aktivnih lanova


Udruga, struni vanjski
suradnici e podii kvalitetu
obraenih sadraja na
najviu moguu razinu, te
e struni i nauno
potkrijepljeni sadraji biti
dostupni potroaima

Voditelj projekta u
praktian rad
suradnji s volonterima

sijeanj 2014.

Insertirana broura u
120.000 primjeraka u
Veernjem listu
nacionalnog izdanja e
podii zainteresiranost
potroaa za edukacijom i
ueem u aktivnostima
projekta.

TV emisije

Voditelj projekta i
vanjski suradnici

Letci (flor) i video spot

5.

6.
-

praktian rad na
veljaa lipanj
snimanju u studiju i na 2014.
terenu

Voditelj projekta u suradnji s


vanjskim
suradnicima i
volonterima
Prevoditelj
-

Emisije tj. video materijali


e biti dostupni i na
adekvatan nain ponueni
svim potroaima to e
podii IT pismenost
potroaa na viu razinu
praktian rad na oujak travanj Potroai e dobiti temeljne
informacije gdje i kako se
pripremi
2014.
mogu vie educirati te kako
materijala za
zatiti svoja potroaka
tisak i montai
prava.

video spota
grafiki dizajn

Mrena stranica projekta Voditelj projekta u


suradnji s volonterima

web master
sijeanj lipanj Potroaima e biti stalno
dostupni svi sadraji
poslovi
2014.
7.
Projekta, koje e moi
admin poslovi
koristiti u samoedukaciji
grafiki dizajn
24. Navedite koji je najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu (upisati ifre prema priloenoj legendi 1)
6, 12, 34
25. Navedite koji se dodatni tip aktivnosti provodi u projektu (upisati ifre prema priloenoj legendi 1)
10, 16, 41
26. Tko su izravni korisnici obuhvaeni projektom, njihov broj i struktura? Na koji su nain obuhvaeni projektom?
(molimo detaljan opis uz odabir ifre prema priloenoj legendi 2)

ifra

Opis
Izravni korisnici su 386.522 potroaa tj. 30% ciljane skupine (punoljetni potroai) iz ciljanih
upanija (Karlovaka, Primorsko-goranska, Vukovarsko-srijemska, Meimurska upanija i
Grad Zagreb, potencijalni korisnici usluga elektronikih komunikacija. Na razini Republike
Hrvatske (ostale upanije) izravni korisnici su 386.246 potroaa tj. 10% ciljane kategorije
potroaa.
Ukupno e projektom u Hrvatskoj biti obuhvaeno 794.766 potroaa, ravnomjerno
rasporeena po spolovima 50/50 %.
Projekt besplatan za krajnje korisnike

43

27. Tko su neizravni korisnici obuhvaeni projektom, njihov broj i struktura? Na koji su nain obuhvaeni projektom?
(molimo detaljan opis uz odabir ifre prema priloenoj legendi 2)

ifra

43

Opis
Neizravni korisnici su svi punoljetni potroai Republike Hrvatske, a to znai 3.973,109
potroaa.
Neizravni korisnici su nastavnici i uenici koji izuavaju predmete drutveni odgoj i
ekonomija. Posebice uenici zavrnih srednjih kola i studenti apsolventi kojima projekt
moe biti temelj za izradu magistarskih/diplomskih radova.
Projekt moe biti temelj za pokretanje nauno istraivakog rada iz oblasti drutvenih
odnosa pri koritenju/pruanju usluga elektronikih komunikacija.
Projekt besplatan za krajnje korisnike

28. Na koji nain planirate ukljuiti predlagatelje/donositelje/provoditelje javnih politika (na lokalnoj, regionalnoj ili
europskoj razini) na koje se odnosi projekt, u njegovu provedbu?
Aktiviste javnih politika emo ukljuiti na nain da e na svim promotivnim i edukativnim materijalima biti navedeni
donatori i podupiratelji projekta.
U lokalnim samoupravama gdje e se provoditi aktivnosti neposrednog kontakta (javna najava, kampanja i
radionice) predstavnici lokalnih i regionalnih tijela samoupravljanja e pozdraviti potroae kao domaini.
29. Opiite na koji nain planirate ukljuiti graane i graanke u aktivnosti projekta te informirati iru javnost o tijeku
provedbe i rezultatima projekta
Potroai (graanke i graani) e biti ukljueni medijskim praenjem, neposrednim kontaktom preko drutvenih
mrea i komunikacijom preko INFO telefona.
30. Kako ete osigurati prijenos specifinih znanja i vjetina meu partnerskim organizacijama u projektu?
Sa svim aktivnostima i njihovim sadrajima e unaprijed biti upoznate partnerske organizacije i na adekvatan nain
ukljueni u njihovo kreiranje. Projekt kao i zavrno izvjee se radi zajedniki i dostavlja se svim partnerskim
organizacijama.
31. Na koji nain ete osigurati prijenos znanja i vjetina steenih kroz suradnju s mreom organizacija civilnoga
drutva iz Europske unije na organizacije u projektu (ispunjava se samo za projekte na razini Europske unije)
Dostaviti emo zavrno izvjee o provedenom Projektu, prevedeno na engleski u BEUC
III. VREDNOVANJE REZULTATA
1. Opiite na koji e se nain izvriti vrednovanje postignua rezultata projekta i njegov utjecaj na ispunjavanje
ciljeva natjeaja
Evaluacijski upitnici koje emo zatraiti da popune sva 4 savjetovalita za zatitu potroaa u Republici

Hrvatskoj
Evaluacijski upitnici udruga koje provode projekt
Evaluacijski upitnici kojeg emo uputiti da popune mediji koji e biti angairani u provoenju Projekta iz koji

emo dobiti podatke o zainteresiranosti potroaa za Projekt i njegove dijelove.

Objavom javne ankete na naoj web stranici, web stranici projekta i web stranicama udruga partnera, dobiti

emo podatak i ocjenu uspjenosti provoenja Projekta.


Stalnim kontaktom s medijima i objavom preko internetskih stranica sadraja i informacija o uspjenosti

provedbe projekta Projekta i poluenim rezultatima, uticat e se na podizanje informiranosti iz podruja


usluga elektronikih komunikacija ne samo potroaa ciljane skupine, nego svih graana Republike Hrvatske,
a time direktno utiemo na jaanje samozatite potroaa iz podruja koritenja usluga elektronikih
komunikacija, te neposredno doprinosimo provoenju vladinog Projekta o Hrvatskoj kao zemlji znanja i
Nacionalnog programa zatite potroaa.

2. Opiite na koji nain e se izvriti praenje i vrednovanje provedbe projekta

Evaluacijski upitnik za Savjetovalita za zatitu potroaa


Evaluacijski upitnik za medije
Evaluacijski upitnik za udruge lanice Organizacije ROZP
Javna anketa na naoj mrenoj stranici i mrenim stranicama udruga partnera u provoenju projekta

3. Kako e se vrednovati razina uspjenosti i uinkovitosti povezivanja i djelovanja svih


aktivnostima, od pripreme do provedbe projekta?

organizacija na

Evaluacija dostavljenih pomonih i obveznih materijala za izradu projekta


Evaluacijski upitnik za Udruge koje uestvuju u Projektu
Mjesenim izvjeima o provedbi aktivnost
Evaluacija voditelja projekta

IV. ODRIVOST PROJEKTA


1. Opiite na koji e se nain osigurati odrivost projekta nakon isteka financijske podrke ugovornog tijela
U praksi je problem pokrenuti vee projekte informiranja i edukacije potroaa, zbog oteane javne kampanje i
lobiranja. Stoga uz dostatnu financijsku potporu uspjenost projekta po pozitivnim zakonima Republike Hrvatske
nema rizika. Manji problemi bi se mogli pojaviti u sluaju nekooperativnosti javnih medija, ali s obzirom na broj
istih u hrvatskom medijskom prostoru, rizik je zanemariv.
Projekt e omoguiti prikupljanje i obradu sadraja vezanih za usluge elektronikih komunikacija, tako da e za
dodatne aktivnosti ili poveanje broja informativnih sadraja biti potrebna puno manja sredstva tj. samo sredstva
za tehniku obradu (oko 10% sredstava planiranih u Projektu), a to se osigurava redovnim sredstvima Udruga koje
uestvuju u Projektu, ija je temeljna svrha informiranje i edukacija potroaa.
Projekt e biti medijski boom iz oblasti informiranja i edukacije potroaa Usluge elektronikih komunikacija, te
omoguava da budemo dostupni iroj drutvenoj zajednici tj. svim zainteresiranim potroaima.
Projekt e postati dio Akcijskog plana rada udruga koje uestvuju u projektu u narednim godinama, te se tako
odrava kontinuitet podizanja razine informiranosti o uslugama elektronikih komunikacija, kao prepoznate javne
potrebe za ope dobro ire drutvene zajednice i drutva u cjelini.
Kako je indicirano na razini Europske unije (BEUC) da se promptno pokrenu projekti za informiranje i edukaciju
potroaa, posebno po pitanjima internetske zatite i zatite osobnih podataka koritenjem elektronikih usluga,
odrivost projekta nije upitna, ve se samo moe doraditi i proiriti na jo veu skupinu potroaa u suradnji s
meunarodnim udrugama za zatitu potroaa.
2. Kako e se osigurati dodatna i primjenjiva razina znanja i vjetina u svim organizacijama za uspjeno koritenje u
daljnjim slinim aktivnostima?
Dodatna i primjenjiva razina znanja po udrugama za zatitu potroaa e se postii na slijedee naine:
dostavljanjem svih informativno edukativnih materijala iz Projekta udruga.
- Otvorenost drutvenih mrea za meusobnu komunikaciju
- Omoguavanje svim udrugama dodatnih veza (vanjski suradnici i institucije) od kojih e moi dobiti relevantna
pojanjenja i informacije
- Dostavljanje zavrnog izvjea o provedenom Projektu svim udrugama za zatitu potroaa u Republici
Hrvatskoj

PRIJAVI ZA NATJEAJ PRILAEMO SLJEDEU PROPISANU DOKUMENTACIJU:


(oznaiti sa

X )

U PAPIRNATOM OBLIKU U 1 PRIMJERKU:


x

preslika izvatka iz Registra, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natjeaj, iz kojeg je vidljivo razdoblje
djelovanja organizacije u podruju relevantnom za natjeaj (za organizaciju-prijavitelja i svaku od organizacija
partnera u projektu)

objedinjeni, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac projekta (na propisanom obrascu)

popunjene, ovjerene i potpisane obrasce prorauna projekta za organizaciju-prijavitelja i svaku od organizacija


partnera u projektu (na propisanom obrascu)
popunjene i potpisane ivotopise izvoditelja/izvoditeljica projekta za organizaciju-prijavitelja i svaku od organizacija
partnera u projektu (na propisanom obrascu)

x
x

potpisanu i ovjerenu Izjavu o partnerstvu (na propisanom obrascu)

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima slubenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne
stariju od 30 dana od dana raspisivanja natjeaja

U ELEKTRONIKOM OBLIKU - NA CD- u:


popunjeni objedinjeni opisni obrazac (na propisanom obrascu)

popunjene obrasce prorauna za organizaciju-prijavitelja i svaku od organizacija partnera u projektu (na propisanom

popunjene obrasce ivotopisa izvoditelja/izvoditeljice projekta za organizaciju-prijavitelja i svaku od organizacija


partnera u projektu (na propisanom obrascu)

obrascu)

eljko Tomai, mag.ing.aedif


Ime i prezime voditelja/voditeljice
projekta (u organizaciji prijavitelju)

eljko Tomai, mag.ing.aedif


Ime i prezime osobe ovlatene za
zastupanje (u organizaciji prijavitelju)
MP

Potpis

Karlovcu

Potpis

, 26. 11.

2013.