You are on page 1of 88

Uvod u upravljanje projektima

Darko Jurekovid, PMP


Suradnici u uenju - Microsoft Hrvatska
14. 2. 2011.

Uvodne misli
Ima aktivnosti koje se u kolama nazivaju
projektima a koje zapravo nisu projekti!
Postoje aktivnosti koje se ne doivljavaju
projektima a mogu se organizirati i voditi kao
projekti.
Potrebno je poznavati, prepoznavati i razlikovati
barem osnovne pojmove i koncepte upravljanja
projektima

Osnovni pojmovi u upravljanju


projektima

O emu govorimo ...

Po emu se projekti razlikuju od ostalih


poslovnih aktivnosti
Definicija projekta to projekt jest, to nije
Osnovni pojmovi upravljanja projektima:
projekt, program, portfelj,
sudionici u projektu, voditelj projekta,
projektni tim, sponzor projekta, ulagai,
naruitelj, korisnici, resursi, vrijeme i kvaliteta
to je proizvod projekta, odnosno projektna
isporuevina
to je Trokut prilagodbe

to je PROJEKT?
Projekt = aktivnost s unaprijed utvrenim:
jasnim i ostvarivim ciljem
konanim trajanjem
raspoloivim resursima (ljudi, vrijeme, financijska
sredstva)
eljenom razinom kakvoe konanog proizvoda

Definicija projekta
(PMBOK pojmovnik)

Projekt Vremenski ogranien


pothvat poduzet radi stvaranja
jedinstvenog proizvoda, usluge
ili rezultata!

Razlika projekata i ostalih aktivnosti


Rutinski poslovi koji se ponavljaju i odvijaju po
unaprijed zadanom predloku NISU projekti.
Primjeri rutinskih poslova: pisanje mjesenog
izvjeda, rjeavanje predmeta upravnog
postupka, raunovodstveni obraun, pladanje
rauna
Primjeri projekata: organizacija dana kole,
organizacija dravnog natjecanja, organizacija
maturalnog izleta, upisi ...

Definicija PROGRAMA (PMBOK)


Program je skup meusobno
povezanih projekata kojima se
koordinirano upravlja kako bi se
postigle prednosti koje ne bi bile
dostupne kad bi se njima pojedinano
upravljalo.

to su PROGRAMI?
Program = skup povezanih projekata
usklaeno upravljanje pojedinim projektima
koristi vede od zbroja koristi odvojenih projekata
primjer: program Suradnici u uenju traje nekoliko
godina i obuhvada projekte suradnje obrazovne
zajednice i Microsofta koji se odvijaju u okviru
pojedinih nastavnih godina

Definicija PORTFELJA (PMBOK)


Portfelj je skupina projekata i/ili programa
i drugih poslova grupiranih zajedno s
ciljem poboljanja upravljanja tim poslom,
a kako bi se postigli strateki poslovni
ciljevi organizacije.
Projekti ili programi jednog portfelja ne
moraju biti u meuzavisnosti ili direktno
vezani jedni uz druge

to je CILJ projekta?
Cilj projekta je NETO
ega prije realizacije projekta NIJE BILO,
ega bez projekta NE BI bilo,
vrijedno ulaganja u projekt.

Dobro postavljeni ciljevi su:


Jasno odreeni (opisani)
Mjerljivi
Dostini
Ostvarivi
Vremenski uokvireni

to su to RESURSI projekta?
Sve to koristimo u projektu da bismo ostvarili eljeni
cilj ...
Ljudi
Sredstva (materijalna, nematerijalna, novana, ...)
Vrijeme

Projekt se ne moe uspjeno zavriti ako resursi nisu


osigurani ili raspoloivi kad su potrebni!

Sudionici projekta

Naruitelj(i) projekta
Sponzor(i) projekta
Ulaga(i) u projekt
Voditelj(i) projekta/projekata/programa
PROJEKTNI TIM - lanovi tima
Osobe zaduene za realizaciju pojedinih
aktivnosti u okviru projekta.

Naruitelji projekta
Ustanove ili pojedinci koji imaju potrebu za
proizvodom/uslugom koja se projektom ostvaruje
Odreuju cilj projekta.
Fizika ili pravna osoba (pojedinci ili ustanove) koja:

postavlja zahtjeve za provedbom projekta


odobrava rezultate projekta
pokriva trokove projekta
koristi se rezultatima projekta

razlikujemo internog i eksternog naruitelja:


interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta

Voditelj projekta
zaduen za komunikaciju sa sponzorima i ulagaima te
odgovoran za koordinaciju projektnih aktivnosti kako
bi se projekt uspjeno zavrio, odnosno kako bi se
ciljevi projekta ostvarili u eljenom vremenu i u okviru
unaprijed utvrenog prorauna projekta.
Za voenje projekta potrebno je imati:
Komunikacijske vjetine
Strunost u predmetnom podruju projekta
Znanje o poslovnim procesima i tehnologiji

Sponzor projekta
osoba koja svojim autoritetom i mogudnostima
osiguranja potrebnih resursa podupire projekt i
pomae voditelju projekta u uspjenoj provedbi
projekta
najvaniji saveznik voditelja projekta
razlikujemo internog i eksternog sponzora:
interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta
eksterni radi u drugoj ustanovi za koju se projekt izvodi

Ulagai
stakeholders
svi oni koji u projekt ulau potrebne resurse: ljude,
sredstva, novac
osobe (pojedinci ili ustanove)
kojima je u interesu uspjena realizacija projekta
koji aktivno sudjeluju u provedbi projekta
koji ulau resurse s kojima raspolau u projekt s ciljem
njegove uspjene provedbe

ulagae (i njihove uloge i interese u projektu) je


potrebno identificirati tijekom pripreme projekta

Nadzor projekta
uspostavlja se zbog:
pradenja provedbe projekta
davanja suglasnosti na rezultate pojedinih faza
projekta
izdavanja konane potvrde kako su rezultati
projekta (isporuevine) u skladu sa poetnim
zahtjevom naruitelja

nije odvojen nego integralan dio aktivnosti na


projektu i traje tijekom itavog projekta

Vremenski okvir projekta


Projekt mora imati unaprijed odreen (zadan)
poetak i kraj!
Vremenski kraj projekta odreen je eljama
naruitelja projekta.
Potivanje vremenskih rokova pri realizaciji
projekta jedna je od kljunih mjera njegove
uspjenosti.
Nakon to je utvren moe se mijenjati samo uz
suglasnost naruitelja i svih ulagaa u projekt!

Podsjetimo se ...

Projekti su vremenski ograniene aktivnosti s jasno


postavljenim ciljem i utvrenim raspoloivim
resursima
Aktivnosti koje se ponavljaju NISU projekti.
Sudionici u projektu mogu biti: ulagai, naruitelj,
voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta,
korisnici.
Upravljati projektom znai raspolagati resursima
projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom
vremenu sa eljenom razinom kakvode.
Mijenjanje uvjeta u kojima se projekt odvija povlai
za sobom redefiniranje raspoloivih resursa (Trokut
cjenjkanja)

Ciljevi projekta trebaju biti

S
M
A
R
T

SPECIFIC

SPECIFINI

MEASURABLE

MJERLJIVI

ACHIVEABLE &
AGREED UPON

DOSTINI I
USUGLAENI

REALISTIC

REALISTINI

TIME-ORIENTED

VREMENSKI
ODREENI

kolski primjer: JFK i Mjesec


Govor pred Kongresom SAD, 25. 5. 1961
Cilj ove nacije je da do kraja ovog desetljeda
spusti ovjeka na Mjesec i sigurno ga vrati na
Zemlju
Koje od SMART karakteristika dobro
definiranog cilja moemo prepoznati?

Podsjetimo se ...
to je cilj projekta utvruje se na samom
poetku projekta. Dobro opisan cilj je
specifian, mjerljiv, dogovoren, realistian i
vremenski uokviren
za neuspjeh projekta uvijek postoje konkretni
uzroci
Za uspjeh projekta kljuna je otvorena
komunikacija izmeu ulagaa u projekt

Upravljanje projektima moe:

olakati ono to radimo.


unaprijediti nain rada.
ubrzati postizanje ciljeva/rezultata.
sniziti trokove rada.
potaknuti promjenu.

Izazovno, inovativno, kreativno, stresno ...

Projektni ciklus - procesni model


Projektni
proizvod se
uvodi u uporabu

Zavretak implementacije
Osmiljanje

Potvrda o otklonjenim
neispravnostima

Prihvadena Vizija /
Opseg projekta

MSF
Provjera (kontrola) i
utvrivanje
eventualnih
pogrjeaka
Dovretak
proizvoda

Planiranje

Realizacija

Prihvadeni
projektni planovi

Zato projekti ne uspijevaju?

Kako najboljim namjerama poploati


put do pakla sebi i drugima

to je uspjean projekt?
Samo onaj koji:
Zavri u planiranom roku
Ne prekorai planirani proraun
(budet)
Ima kao rezultat ono to je naruitelj
traio, s oekivanom (unaprijed
utvrenom) razinom kakvode

Mjerila uspjenosti projekta


rok
trokovi
kakvoda

KAKVODA / KVALITETA

Upravljanje projektima podrazumijeva


umjeno balansiranje resursima (kako bi se
eljeni cilj ostvario u zadanom vremenu i
bez prekoraenja dozvoljenih trokova) i
prilagoavanje promjenama u stvarnom
okruenju.

TROKOVI

Trokut
prilagodbe

VRIJEME

Trgovanje mjerilima uspjenosti


elite li skratiti vrijeme realizacije projekta a zadrati
nepromijenjenu kakvodu proizvoda (cilja projekta),
trokovi rastu.
elite li skratiti vrijeme realizacije projekta a ne
uvedavati ukupne trokove projekta, kvaliteta konanog
proizvoda (cilja projekta) bit de nia od unaprijed
dogovorene.
elite li sniziti trokove, a ostvariti cilj projekta u
nepromijenjenom vremenu, kvaliteta konanog
proizvoda (cilja projekta) bit de nia od unaprijed
dogovorene.

Zato projekti ne uspijevaju?


Nejasni ili neusklaeni ciljevi
Komunikacijski problemi unutar tima ili izmeu
ulagaa
Probijanje rokova - ne zavre se na vrijeme (ili se
uopde ne zavre)
Nedostatni resursi i nedostatna podrka sponzora
Loa procjena rizika
Upravljanje projektima poveava vjerojatnost
uspjenog zavretka projekta zato je to skup znanja
i vjetina koja je potrebno stei!

Vedina projekata NIJE uspjena!


2000
1998

Propali

Problematini

Uspjeni

23%

49%

28%

28%

1995

1994

46%

40%

31%

26%

33%

53%

27%

16%

Graf prikazuje ishode oko 30,000 projekata u velikim, malim i srednjim


tvrtaka u SAD-u prema The Standish Group od 1994.
Izvor: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group
International, Inc., 2000

Jason Hiner, TechRepublic1


5 glavnih razloga za neuspjeh projekata:
Neuspjeh promjene kulture poslovanja
Nedostatak posvedenosti projektu
Neuspjesi s prolih projekata
Neodgovarajude planiranje
Alati koriste, ali nisu rjeenje po sebi
http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894

Mitch Betts, ComputerWorld Online


Why IT projects fail 2
(Zato ne uspijevaju IT projekti)
Ljudi rjeavaju probleme
Ljudi stvaraju probleme.
Stupanj naeg preuzimanja odgovornosti za
rjeavanje problema odreuje hode li oni biti rijeeni
ili ne!
Jedan od mitova o IT je kako je ovdje rije o
raunalima i tehnologiji. Ne, rije je o ljudima.
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1

Michael Krigsman, IT Project Failures


(Neuspjesi IT projekata) 3
Sloenost projekata
Politiki problemi
osobni planovi i namjere lanova tima mogu biti u
suprotnosti sa ciljevima projekata

Organizacijski problemi
Zatvaranje oiju pred problemima

http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036
http://community.mycrmcareer.com/showcase/podcast/view/77ae5a0b-3a66-4d54-8411-fb63baa00086?scroll=171

John McCormick, Baseline 4

NISU PROJEKTI TI KOJI NE


USPIJEVAJU,
NEGO LJUDI!
http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/

David Garrett: (8) razloga zbog kojih


projekti ne uspijevaju 5

Opseg, opseg, opseg


Tatine
Loa komunikacija
Nedostatni prorauni
Zaboravljeni korisnici
Sponzor koji nestaje
Manjak planiranja
Dobra stara via sila
http://www.certmag.com/print.php?in=1394

Judi Harris, Zato telekolaborativni


projekti ponekad ne uspijevaju 6

Nedostatak potrebne podrke


Izvanjski poticaj za projekt
Usmjerenost tehnologiji, a ne sadraju
Previe sloena ili opdenita vizija projekta
Nedovoljno razraen vremenski plan
Nedostatak vremena potrebnog za realizaciju

http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf

Zato projekti ne uspijevaju?

Nejasni ili neusklaeni ciljevi


Komunikacijski problemi unutar tima ili izmeu
ulagaa
Probijanje rokova - ne zavre se na vrijeme (ili se
uopde ne zavre)
Nedostatni resursi i nedostatna podrka sponzora
Loa procjena rizika

Preuzeto iz slubenog MS predavanja o MSF projektnoj metodologiji

12 zlatnih pravila 8
za uspjenije projekte, 1. dio
1. ostvariti konsenzus ulagaa oko ciljeva
projekta (prije poetka rada na projektu)
2. izabrati najbolji mogudi tim
3. odravanje jednostavne i razumljive projektne
dokumentacije
4. realistina procjena potrebnih resursa
5. realistian vremenski plan aktivnosti na
projektu
Preuzeto iz knjige The Complete Idiot's Guide to Project Management, 3. izdanje,
Ph.D., Sunny Baker, PMP, G. Michael Campbell, and Kim Baker (izdanje prosinac 2003)

12 zlatnih pravila
za uspjenije projekte, 2. dio
6. ne izlaziti izvan opsega projekta
7. voditi rauna o ljudima
8. stalna podrka sponzora
9. spremnost na promjene i inovacije
10. dobra meusobna komunikacija
11. stalno pradenje i procjenjivanje opasnosti
(rizika)
12. potencijal za - voenje

Geek & Poke


Je li va
projekt u
dobrom
stanju?

Oito jest

Poeli smo pred


pet godina i jo
nas nitko nije
zaustavio

http://geekandpoke.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/day019.jpg

Komunikacija
na projektu?
"Projekt
"Ne udovoljava
naim oekivanjima
nismo zadovoljni"

"Nismo dobili
informacije
potrebne
za obavljanje posla"

"Prekomplicirano je
za koritenje"

"Stvoreno je ono
to
nam ne treba"

je kasnio, a
proraun je
prekoraen"

"Nismo u potpunosti
razumjeli
to
trebamo raditi"

"Ne funkcionira
pravilno u naem
okruenju"

"Nismo znali
koliko rad
ostalih lanova tima
utjee na na rad"

"Potpuno je
nepredvidivo stalno
nailazimo na
nove probleme"

Projekti u kolstvu
Ima aktivnosti koje se u kolama nazivaju
projektima a koje zapravo nisu projekti!
Postoje aktivnosti koje se ne doivljavaju
projektima a mogu se organizirati i voditi kao
projekti.
Potrebno je prije svakog projekta dobro
promisliti o tome koji nastavnik/zaposlenik
kole odgovara pojedinoj ulozi u projektu.

Zapaanja o nastavnicima na
projektima, 1.
Snane osobnosti, individualci naviknuti na samostalan
rad.

Ne snalaze se esto dovoljno dobro pri timskom radu na


projektu komunikacijski i organizacijski problemi.
Skupina iznimnih pojedinaca ne znai uspjean tim!

Zapaanja o nastavnicima na
projektima, 2.
Nedostatak iskustva u upravljanju projektima esto
dovodi do pogreaka u
postavljanju rokova i
procjenjivanju potrebnih resursa za realizaciju projekta/projekata te

u predvianju i procjeni rizika!

Zapaanja o nastavnicima na
projektima, 3
Pretjerana optimistinost u poetku (pogrene

procjene vremena i trokova)


Sklonost odustajanju pri prvim potekodama!

Ne zaboravite: NEMA PROJEKTA BEZ PROBLEMA!

Pogreke nastavnika kao


voditelja projekata
Pogreke u komunikaciji:
Ne komuniciraju dovoljno niti redovito
sa lanovima projektnog tima te
sa ulagaima u projekt

Ne razrjeuju sukobe u projektnom timu u zaetku i interno,


nego tek kada eskaliraju

Pogreke u planiranju:
Krive (preoptimistine) procjene vremena
Loa ili nikakva procjena rizika
Loa procjena potrebnih trokova
(inicijalno traeno daleko ispod stvarnih trokova na kraju
projekta)

este pogreke sponzora


Ukljuivanje u rjeavanje sukoba unutar projektnog

tima
(Savjet: Ne arbitrirajte! Zavrit dete optueni za

favoriziranje ovog ili onog lana projektnog tima i za


razbijanje tima kao cjeline)

este pogreke sponzora


Davanje preporuka voditelju kod odabira lanova

projektnog tima
(Savjet: Izbjegavati! Moe rezultirati paralelizmom

komunikacije voditelja i lanova projektnog tima sa


sponzorom!)

este pogreke sponzora


Izostanak oekivane potpore voditelju projekta

(Ne pretpostavljajte da se to podrazumijeva. Ako


voditelj projekta to treba ili oekuje, dajte mu/joj

potrebne punomodi javno i pred svima!)

Gdje grijee lanovi projektnog tima


Olako prihvadaju i preuzimaju obveze bez prethodnog
promiljanja o tome mogu li ih zaista i izvriti u
zadanom (predvienom) roku
Ne smatraju potrebnim izvijestiti voditelja i ostale
lanove projektnog tima o kanjenju sa realizacijom
vlastitih zadataka
kolske i druge obveze su redoviti izgovor i opravdanje
kod kanjenja s realizacijom ovo govori o niskom
prioritetu projektnih aktivnosti na ljestvici poslova i
zadataka

Dodatni uoeni problemi, 1.


Meusobno nepovjerenje i sukobi lanova projektnog
tima sukobi tatina i osobnih agendi
Nadmetanje u projektnom timu, umjesto suradnje
Drugaije miljenje doivljava se kao kritika
Kritika se doivljava apriorno negativno
Neslaganje se doivljava kao neprijateljstvo

Dodatni uoeni problemi, 2.


Ne vidi se zajednika odgovornost za uspjeh projekta

Umjesto rjeenja potekoda trai se krivca/krivce


(rezultat je naravno - konflikt)

Zajednika odgovornost za uspjeh povlai i pravo svih


da prime (podijele) priznanje za taj uspjeh

Savjeti o ulasku u projekte


ivot je na najdragocjeniji resurs
Ulaite ga promiljeno u sve, pa tako i u projekte

Ulazite u projekte ako je to opravdano i svrhovito:


Osobni i struni izazov
Predstavlja korist za uenike, kolu, zajednicu
Prilika za uenje i stjecanje novih znanja i vjetina
Ciljeve projekta prepoznajete kao svoje
Postoje temeljni preduvjeti potrebni za uspjenost projekta
(konsenzus o ciljevima, rokovima, resursima i kakvodi
konanog rezultata projekta)

Savjeti o pokretanju projekta, 1


Vodite rauna da ciljevi budu na samom
poetku projekta jasno definirani, mjerljivi,
ostvarivi i realistini, vremenski uokvireni te da

su svi sudionici na projektu ved na samom


poetku projekta suglasni oko ciljeva koji se

projektom ele postidi.

Savjeti o pokretanju projekta, 2


Na poetku Glave na hrpu!
Neka slubeni poetak projekta bude organiziran
kao prvi sastanak svih sudionika (u ivo, ak i ako

su lanovi projektnog tima iz razliitih kola i


dijelova Hrvatske).
Kasnija komunikacija je moguda i on line.

Savjeti o planiranju projekta, 1


Posvetite dovoljno vremena osmiljanju i

planiranju prije nego to pristupite samoj


realizaciji projekta!
Vrijeme uloeno u planiranje vrada se kroz

utedu vremena u samoj realizaciji i kasnijem


ispravljanju pogreaka

Savjeti o planiranju projekta, 2


U planiranju vremena za realizaciju projekta

vodite rauna o zbivanjima tijekom kolske


godine tijekom kojih je oteana realizacija
projekta zbog pojaanog angamana lanova tima

na ispunjavanju svojih nastavnih obveza


(zakljuivanje ocjena, upisi, natjecanja )

Savjeti o planiranju projekta, 3


Ako nije dio projektnog uenja,

projekt je izvannastavna aktivnost.


Zbog svakodnevnih poslova u koli i ciklike naravi

nastavne godine (promjenjivog opteredenja tijekom


nastave) nastavnici ne mogu raditi na projektu stalnim

opteredenjem /intenzitetom.

Savjeti o planiranju projekta, 4


Kada napravite vremenski plan, dodajte na kraju

rezervno vrijeme
Kako de realizacija nekih aktivnosti na projektu
sigurno kasniti, rezervnim vremenom titite

svoj tim i projekt od kanjenja projekta u cjelini!

Savjeti o planiranju projekta, 5


Kada napravite svoj projektni proraun, povedajte

prije razgovora s naruiteljem iznos za 10%-20%


Kako ste zbog manjka iskustva vjerojatno ispustili
neki od stvarnih trokova, ovim povedanjem

omogudavate njihovo pokrivanje

Savjeti o formiranju tima, 1.


Prvo definirajte potrebne uloge u timu i
kompetencije potrebne za svaku ulogu, a tek

tada razmiljajte o tome tko bi od kolega


odgovarao pojedinoj ulozi.

Savjeti o formiranju tima, 2.


Za lanove tima birajte zainteresirane i
motivirane kolege. Ne namedite i ne

postavljajte ljude u uloge u kojima se sami ne


vide ili ne osjedaju ugodno.

Savjeti vezani uz timski rad, 1


Pokuajte izbjedi krute hijerarhijske strukture
projektnih timova
(jedan ef odluuje o svemu, ostali sluaju i
rade)

Savjeti vezani uz timski rad, 2


Uspjeh (ili neuspjeh) zajednika je zasluga i
odgovornost svih lanova tima.
U konanici ne postoji djelomini uspjeh

pojedinog lana, ved samo ukupni uspjeh ili


neuspjeh itavog projektnog tima!

Savjeti vezani uz timski rad, 3


Zajednika odgovornost ne znai da uloge ne
trebaju biti jasno podijeljene (i odijeljene).
Svatko treba znati to radi, zato i do kada to

treba napraviti da bi se ostvario uspjeh u cjelini.

Savjeti kod procjene rizika


Uvijek se moe dogoditi da netko od kolega
zbog nepredvienih dogaanja (bolovanje, npr)

ne moe vie sudjelovati na projektu.


Pokuajte za svaku ulogu pronadi / osigurati
barem jo jednog (zamjenskog) kandidata ili

lana tima.

O projektnoj dokumentaciji
Izdvojite potrebno vrijeme i odravajte ju
urednom i tonom.

Poetno ulaganje vremena u ovaj posao vrada se


kroz:
Olakanu komunikaciju s ulagaima

Koritenje dokumentacije na sljededim projektima

Kako se nositi s dodatnim


zahtjevima
Nauite redi NE!

Ne izbjegavajte pregovore s naruiteljem!


Ako naruitelj tijekom projekta pone mijenjati
uvjete pod kojima se on odvija to se neizbjeno

odraava na njegov uspjeh i trai promjene u


poetnim planovima

Kako se nositi s dodatnim


zahtjevima
Ako naruitelj nije spreman uz svoje zahtjeve za

promjenom opsega ili rokova osigurati i dodatne


resurse (ili produljenje vremena ili suglasnost s
niom kvalitetom konanog proizvoda), projekt

ne moe zavriti uspjeno!

Na to ne zaboraviti kod
zakljuivanja/zatvaranja projekta?
Ako je odgovornost za uspjeh i neuspjeh

zajednika, onda i uspjeh pripada svima.


Ako je projekt bio uspjean, nemojte zaboraviti
pohvaliti i istaknuti sve koji su sudjelovali na

njemu.

Na to ne zaboraviti kod
zakljuivanja/zatvaranja projekta?
Odrite zakljuni sastanak na kojem dete
projekt proglasiti formalno zakljuenim!
Odrite ga mjesec dana nakon to su radovi na
projektu zavrili. Do tada de se strasti i
eventualni konflikti unutar tima stiati.
Formalno zatvaranje projekta potrebno je i
zbog lanova projektnog tima i zbog vanjskih
ulagaa u projekt te korisnika

to ako se projekt prekine prije


zavretka?
Ne skrivajte istinu od lanova projektnog tima.

Objasnite im to se dogodilo i to je jo potrebno


napraviti do formalnog zatvaranja, a to se od
planiranog nede realizirati.

Izbjegnite raspravu o krivnji i krivcima.

to ako se projekt prekine prije


zavretka?
Pripremite i predajte sponzoru i naruitelju

dokumentaciju o stanju realizacije u trenutku


prekida (potrebno i korisno za mogudi novi
projekt a ujedno je i potvrda o uinjenom)

Procijenite gdje i kako bi se ved ostvareno na


projektu ipak moglo iskoristiti.

Jedan drugaiji i zanimljiv pogled na


uspjenost projekata
Definicija projektnog neuspjeha,
(Definition of Project Failure,

Kris Johnson):

uspjeh projekta i uspjenost njegovih


rezultata nisu isto

Dodatni sadraji i literatura

Na hrvatskom jeziku
Udruga za projekt menadment PMI Hrvatska
http://www.pmi-croatia.hr

PMBOK rjenik (prijevod na hrvatski jezik):


http://www.pmi-croatia.hr/fgs.axd?id=164

Hrvatska udruga za upravljanje projektima


http://www.capm.hr

http://www.projektura.org, by Ratko Mutavdid


MSF dokumentacija na hrvatskom jeziku:
http://pil.mscommunity.net/msf

Na hrvatskom jeziku
lanci o upravljanju projektima na portalu:
www.ucitelji.hr i u digitalnom asopisu Pogled
kroz prozor:
http://www.ucitelji.hr/Obrazovnisadraji/Zbirka
obrazovnihsadraja/Upravljanjeprojektima/tabi
d/320/language/hr-HR/Default.aspx
lanci Daliborke Paid:
Upustiti se u projekt
Upustiti se u projekt svrha i ciljevi
Upustiti se u projekt funkcije na projektu

Na engleskom jeziku
Project Management Institute (PMI):
http://www.pmi.org

International Institute for Learning (IIL):


http://www.iil.com/pm/

MSF stranice na Microsoft.com:


http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default.
mspx

Dodatni resursi, 2.
Standish Group, http://www.standishgroup.com/, preuzeto
20.1.2009 (kljuni pojam za pretraivanje: Extreme Chaos)
TechRepublic Webcasts, Jason Hiner, Top Five Reasons why Project
Management fails
http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894
preuzeto 20.1.2009
Mitch Betts, ComputerWorld Online, Why IT projects fail
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=vie
wArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1
preuzeto 20.1.2009
Michael Krigsman, ZDNET; IT Project Failures
http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036
preuzeto 20.1.2009

Dodatni resursi, 3.
John McCormick, Baseline, Projects Dont Fail, People Do
http://www.baselinemag.com/c/a/ProjectsManagement/Projects-Dont-Fail-People-Do/
preuzeto 20.1.2009
David Garrett, Certification Magazine, 10 Reasons That Projects
Fail (And How to Avoid Them);
http://www.certmag.com/print.php?in=1394 , preuzeto 20.1.2009
Harris, J. (2000). Taboo topic no longer: Why telecollaborative
projects sometimes fail. Learning and Leading With Technology,
27(5), 58-61. http://virtualarchitecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf , preuzeto
20.1.2009
Kris Johnson, Definition of Project Failure,
http://c2.com/cgi/wiki?DefinitionOfProjectFailure
prezeto 20.1.2009

Upravljanje projektima iz manje


stresnog kuta

Dilbert, ili, duhovito o ozbiljnom i svakodnevnom i u projektima i

u tvrtkama: http://www.dilbert.com (materijal zatien i koritenje


bez naknade ogranieno na osobnu uporabu)

Geek & Poke, One Year in a IT Project,


http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/one_year_in_a_it
_project/ (koritenje mogue u skladu s licencijom Creative

Commons)

Grantland, Project Cartoons to improve Project Management 1,


http://www.grantland.net/project1.htm (koritenje ilustracija u
prezentacijama se naplauje)

Complete Idiots Guide to Project


Management

PMBOK, etvrto izdanje

Microsoft Solutions Framework


Essentials

Practical Project Initiation

Obratite pozornost na ...


Najave bududih webinara, forum te
informacije i lanke o upravljanju projektima i
o natjeajima za projekte na koje se kole i
nastavnici mogu prijavljivati u 2011, na
portalu:

http://www.ucitelji.hr

Umjesto ZAKLJUKA
Velik je broj nastavnika koji su do sada u kolama
uloili trud i vrijeme u niz projekata.
Postoje znanja koja im mogu pomodi da budude
projekte rade i vode lake i uspjenije.
Znanje se ne stjee samo na teajevima nego i
praksom, kroz niz uspjenih i neuspjenih projekata. I
na grekama se ui.
Znanje i iskustvo u organizaciji projekta potrebni su i
za iznalaenje resursa potrebnih za njegovu uspjenu
realizaciju, primjerice, kod prijava na natjeaje za
potporu projektima.