You are on page 1of 4
IMBUHAN |si tempat hocong dalam ayatayat ol bawah ini dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarican Gambar1 ‘Gambari Gury Besar malls perasmian sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-48 di sekolah kami. A asm © dirastikan B,_ merasmitan B. rasmikan Graduan Jepasan universi kini sukar untuk ‘mendapatkan, A. dlkerskan | © pekerla B._pekerjaan D. bekeria ‘Ayah can Ibu, malls perkshwvinan sepupu kam di Temerich A. hair menghadti B. hadi BL menghadirkan Pervakit tau suatupenyakit yang. dan both membswa maut, A. Janek djangiat BL berjanglit D. menjanekit Aine pemeriissan doctor berana dia ‘ering saa dlserang sakiekegala. A. merjalani © berjalan 8, merjalankan D. aani Soalan 6 berdasarkan Gambar 2 “Gambar2 Ibu dan kaka halaman rumah pada hari Ahad tepas, A. bersih © dibersihikan B, membershian ——_B. pembersihan, to. 18 14 Nenek mempunyai untuk mmembuat anyaman tlkar mengkuang. ‘A. membolahkan —C. membalehi 8. boleh D. kebolehan Soalan 8 berdasarkan Gambar3 Pak Cik Al perniagaan menjual ‘buah kurma pada bulan Ramadan. A. falanion| ‘ce menjalani 3. berjalan D.menjalankan Aishah tinggal dengan rumah neneksaya. |. berhamplran C. hampir BL menghampi D. hampiri masa yang betul oleh seseorang pelajar dapat membentuk esipin dr. A. Berurusan c Unisan 3. Pengurusan D. Mengurustan Kita boleh menilal_ keperbadian seseorang, daripads cara ya. AL pakalan ©, pemakatan 3. terpalal D. memaailan ita hendaklah membatht dir. A. felemahan ©. dllemahlan 8 melemahlan D. lemah Setiap thu erly anak-anak mendapat matanan yang seimbang. AL pasti C. memastikan 3. mempastikan D. pastilan Penduduk bersetuju dengan penghulu untuk membina balal raya A. mencadenglan —_C, bereadang, 8, cadangan D. dicadanglan 45. ‘eknolegi maklumat memberksn baryak fasdah kepada manusia, AL Berkembang © Perkembangan BL Mengembangkan —D. Kembang 15. Ayah ‘dik sebuah basilal kerana rmenclapat keputusan cemerlang dalam Peperiksaan akhirtahun, ‘A. merghadiahken —C. hadlahkan BL merghadiahl D. hada 17, Pinsk enters tolah kewajipan mempertahankan negara A tunalkan © aitunalkan B, merunalkan . eunal 1B ike semua bongkah Antartka cair paras air laut akan 60 hingga 65 meter, A tinghat 5. dtinglatian sis yang tetdapat di — te © meningkatkan B. meningkat 419. Pesukan bola sepak sekolah berkumpul di bile selepas tamat perlawanan separuh masa pertams. A bersalin © menyalin BL persatinan D. salinan 20, Encik Amir dilantike sebagai syatkat penglklanan, A pengurus B,_mergurustan baru di © urusan . pengurusan 21 Kemerdekaan negara kita Gapat lwaha yang itu darpada pemimain-pemimpin tercahuius asi AL mercapal © dicapallan 8. dicapal . pencapalan 22.Hasil penyelidikan yang telah dllakukon mendapati bahawa haiwan sama seperti manusia. A. keliharan © pengliatan 8. melhat ©. hat 23. Seakor lintah boleh__dorah sehingga sepuluh tall ganda berat badannya dalam masa 30 init A hisap © berhisap B,_merghisap B. hisapan “ 2 2 Sealan 24 berdasarkan Gambar § Gambar4 Aida mengambil bahagian dalam cara ir Dersempena mais ‘Minggu Kebudayaan sekolateya, |. penutupan 3, menutup C. menutup D. perutup, Sebs gai seorang anak, kita perl dan pengerbanan bu bapa. A. penghargaan © hargal 8. menghargai D. ihargal asa Irfan telah hadiah tempat pertama dalam pertandingan mergarang sajak yang ddlanjurkan oleh sekolahnya A. lemenanigan C. pemenang 3. memenanal D. dimenarg Soalan 27 berdacarkan Gambar 5 ‘Gambar S Gua_____akbat hakisonair tethadap bat. A. member . terbertule B. dbentuk D. pembentukan Alt hujan bersama-sama karbon dicksica yang terdapat dl udara aa, sid karbarik. A. berhasi ©. tethasl 8. menghasilian D. diasikan Sith amat_hati setelah kucing ‘esayargarnya mati dlanggar kerets A. bersedih CC. kesedinan B. peryedih D. menyedihian 130, Semmua muridelas Enam Dinarmikakan mengikut aktivit selepas peperikssan nant ‘A. berkheman © themah BL perlhernahan . berkhemahan Isi tempat koseng dalam ayat ayat el bowah ini dengan |awapan yang paling sesuai, 2. Kaum Sumeia dan Babylon telah mula rminuman bir sejak 6000 tahun sebelum masih A. merghasilkan 8. diasikan penghasilan D. hast 2. Selain unta, keldi juga menpekan salah satu doripada yang penting pada zaman Nabi Muhammad, AL merganghut © pengangkutan B.pengangkut BL anghue 3. Kemi dberian menginap d hotel tersebut. Ietimevaa cepanjang A. layanon © ayant 8. pelayan B. layankan 4. Kita boleh Iiternet untuk rmendapatkan maklumat-maklumat yang i perlukan dengan cepat dan mudah. A melayarkan © saya B. melayar D. diiayart ‘5. Sepanjang berada cl Kuala Terengganu, saya dan keluarga, Al rumah Pak Clk Amin. A. penginapan © inap B, merginap . penginap 6. Rosni dar keluarganya, rumah bara fami yang letaknys kira tira dus Kilometre dori rumahny A datong © mendatangkan B. pendatang . mendatargi 7 ka, langkah, kita mungkin akan kehilangan projet tersebut,"kata DatoMansur kepada rakan kongsinya. A. disilaplan © ‘esllapan B. silapan DL tersiap a1. 8 Ayah bercadang untuk bunga dl halaman rumah AL mempenndahian B, memperindeh taman . diperindah D. perindahkan Soalan 9 berdasarkan Gombar ‘cambar1 Kakak menyiruh adi menyimpan keke _ke dalam bekas plastic itu, A melebini . teriebih 8, bih D. berlebihan Sebuah album gambar kepada saja'semalam, Maram A. dinadiani © menghadishkan 8. dhadiahkan D. terhadlat Abang warits berbahges inggeris semasa menuntutdiluarneger. A. tterikan C. memperistenkan 1, mempersted D. diperisterikan Soalan 12 berdasarkan Gambar 2 Gambar2 - Semmasa Saye pulang Gat sekola, makanen telah datas mele. ©, berhidang D. dihidangkon 1B. verhideng 8. menghidang Bidang sains boleh kepada beberapa Dahagan seperti biolog, fzik, dan kima, AL mengelasian . dlkelaskan 8. penghalasan D. kelaskan Soalan 14 berdasarkan Gambar3 Gambar 3 414, Aya tidak dapat herana keretanya resak ‘A. merghadin 8. hadi mesyuarat tersebut hadickan BL menghadlirkan Soalan 15 berdasarkan Gamber4 ‘Gambaré 415. fatimah _permerksaan doktor kerana dls dicyakd menghidap tarah, ‘A. berialan © menjalankan B. dijalankan . menjalari 16, belay untuk mergubsh nasib penduduk kampung itu amata hargat A Sesungguhnya bersungguh BL Kesungguhan . menyunggunkan Sealan 17 berdasarkan Gambar5 ‘Gambars 7. Nails it dengan bacazn doa oleh Ustaz Mohd. Arf A. lakh . berakhir B. mergakhir BL terakhir 51 21 24, Ck Matra ‘Buah duku di atas polok itu tidak oleh Siti Farhan. A. apa B. mencapet . peneapaian D. tercapal Jabatan Pemasaran sejak dla mula bekerja di syarkat ju lima tahun yang lala AL tual ©. diketual 3B. mengetua D. pergetua .Sebagal memenuhi tanggungiswab kepada negara, kita wajb membayar cukai pada setiap tahun |. pendapat Fedapatan . dldapat pendapaten Holiza telah mendapat davipada seorang guru vocal yang terkenal di Malaysia untuk memantapkan fag suararya. AL ajaran 3. bimbingan Clidikan Clg AN Seng menyuruh Ahmad membuat untuk semus soalan yang saiah. AL pembetulsn ©. betula 8, membetulkan D. diberukan Pengadl sedang mata yang dkutip ‘leh para pera. A. kiraan © mengira 8. berkirasira D. terkra Tian guru bear Uucapannya dengan serangkap pantun A. memulakan C. mengawalkan 8. menyertal D. mengemutakan | Soalan 30, Ujian Pemahaman, UPSR 2000) Usaha dan perat lelahnya solama ini akhirmya telah hasll yang lurayan |, berbuah C. membuahian 3B. dibuahkan D. menyebuchtan