You are on page 1of 43

Grad Rijeka – za `ivot bez ovisnosti
Nije lako prepoznati je li tko na putu da postane ovisan. Jo{ je te`e prihvatiti ne~iju
ovisnosti i prona}i na~in kako mu pomo}i.
Uz pomo} partnerskih institucija i udruga koje se bave prevencijom i lije~enjem
ovisnosti, Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke ovu je knji`icu priredilo
i namijenilo vama koji se sve ~e{}e suo~avate s problemom ovisnosti u mladih osoba,
bilo da se radi o va{oj djeci, u~enicima, studentima ili pacijentima.
Nadamo se da }ete u njoj prona}i upravo ono {to vam treba.
Prof. dr. sc. Romana Jerkovi},
predsjednica Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke

Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI

TKO SMO?
' tim stru~njaka psihologa/psihoterapeuta i volontera (srednjo{kolci i studenti) s vi{egodi{njim
iskustvom u radu s mladima ' cilj nam je izgradnja mre`e vr{njaka-pomaga~a u svrhu
prevencije rizi~nih pona{anja u mladih, stvaranje sigurne okoline koja omogu}uje potpunu
slobodu izra`avanja, pomo} u ostvarivanju emocionalnih, intelektualnih i kreativnih
potencijala

[TO I KAKO RADIMO?
' tematske psiholo{ke radionice u osnovnim i srednjim {kolama (besplatno) ' edukaciju
vr{njaka-pomaga~a u adolescentskim problemima (uz djelomi~nu participaciju) ' edukaciju
studenata humanisti~kih pravaca za rad s mladima na podru~ju adolescentske problematike
(uz djelomi~nu participaciju) ' savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom, adolescentima i
roditeljima (uz pla}anje)

ZA KOGA?
' na{i su korisnici u~enici osnovnih i srednjih {kola te njihovi roditelji i studenti humanisti~kih
pravaca

Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI

Rijeka, Riva Boduli 7/III
tel.: 312 533
mob.: 091/33 33 113

: 091/33 33 113 . Riva Boduli 7/III tel.Ustanova za savjetovanje i komunikaciju ASK RI Rijeka.: 312 533 mob.

Rijeka.: 092/101 3862 e-mail: udruga-potencijal@net.hr TKO SMO? 'na{u udrugu ~ine mladi volonteri. djelotvorno i odgovorno suo~avanje sa situacijama i izazovima svakodnevnog `ivota. osposobljeni za vo|enje komunikacijskih radionica za adolescente. {to smanjuje mogu}nost rizi~nih oblika pona{anja [TO I KAKO RADIMO? 'organiziramo tematske prezentacijske radionice o rizi~nim pona{anjima i edukacijske vikend-radionice za razvoj komunikacijskih vje{tina i osobnih potencijala ' svi programi udruge su besplatni ZA KOGA? ' na{ je program namijenjen u~enicima osnovnih i srednjih {kola Potencijal – Udruga za razvoj ljudskih potencijala Potencijal – Udruga za razvoj ljudskih potencijala . Riva Boduli 7 tel. koji su zavr{ili program Ustanove ASK RI ' u rad udruge uklju~ene su i dvije psihologinje koje poma`u u kreiranju i izvo|enju radionica ' cilj nam je pridonijeti razvoju sposobnosti i vje{tina mladih ljudi. koje }e im omogu}iti aktivno.

hr .Potencijal – Udruga za razvoj ljudskih potencijala Rijeka. Riva Boduli 7 tel.: 092/101 3862 e-mail: udruga-potencijal@net.

novinari.. psiholozi.t-com.: 098/329 375 e-mail: kap@ri. razumijevanja vlastitih emocionalnih potreba i problema te njihova adekvatnog izra`avanja i rje{avanja.hr ' nevladina udruga osnovana 1995. razvijanja empatije i suradnje umjesto kompeticije. 'svi smo polaznici [kole za kibernetiku psihoterapije ~ija je ideja razvijanje filantropije i humanosti.: 214 187 mob. pedagozi. god. njihovi nastavnici (razrednici) i roditelji Dru{tvo za kibernetiku psihoterapije TKO SMO? . Adami}eva 4 tel.. defektolozi. unapre|enja zdravih `ivotnih navika 'zahvaljuju}i sredstvima koje osiguravaju donatori. a po struci lije~nici. psihijatri. unapre|ivanje mentalnog zdravlja i odnosa u obitelji i zajednici te pove}anje djelotvornosti radnih grupa i organizacija [TO I KAKO RADIMO? ' organiziramo iskustvene radionice (najmanje 10 u nizu) radi razvijanja vje{tina djelotvorne komunikacije. u~enja nenasilnog rje{avanja konflikata.. socijalni radnici. u~enja uva`avanja individualnih razlika me|u ljudima. radionice su za sada besplatne ZA KOGA? 'na{i su korisnici u~enici srednjih {kola (na poziv i osnovnih).Dru{tvo za kibernetiku psihoterapije Rijeka.

t-com.: 098/329 375 e-mail: kap@ri.Dru{tvo za kibernetiku psihoterapije Rijeka.hr . Adami}eva 4 tel.: 214 187 mob.

Vid Hotel Bonavia Rijeka. o komunikaciji i mogu}nostima ja~anja samopo{tovanja i vje{tina asertivnosti u djece.Rotary-club Rijeka – Sv. nastavnici primjenjuju u radu s u~enicima i njihovim roditeljima ZA KOGA? 'radionice i stru~na predavanja namijenjena su nastavnicima i stru~nim suradnicima osnovnih {kola 'edukativni materijal namijenjen je roditeljima u~enika vi{ih razreda osnovne {kole Rotary-club Rijeka – Sv. Vid ' cilj nam je pomaganje lokalnoj zajednici u onim podru~jima u kojima je pomo} najpotrebnija i u kojima svojim znanjem i sredstvima mo`emo najvi{e pridonijeti ' projekt @ivot bez ovisnosti – za zdraviju mladost provode socijalna radnica i lije~nica . roditelji i nastavnici) te prevenciji rizi~nih pona{anja u djece i mladih osnovno{kolske dobi ' ste~ena znanja o razvojnom razdoblju adolescencije.: 098/389 793 TKO SMO? [TO I KAKO RADIMO? ' organiziramo stru~na predavanja i radionice kojima nastojimo pridonijeti boljemu me|usobnom razumijevanju i u~inkovitijem rje{avanju problema svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (u~enici. Dolac 4 mob.

Dolac 4 mob.Rotary-club Rijeka – Sv.: 098/389 793 . Vid Hotel Bonavia Rijeka.

Odsjek za prevenciju ovisnosti Rijeka. Fiorella la Guardia 23 tel. Ul.: 335 920 www. problemima u u~enju i komunikaciji s vr{njacima i roditeljima. pri osje}aju tjeskobe i straha.zzjzpgz. stanju depresivnosti ' nastojimo pobolj{ati psihosocijalnu kvalitetu `ivota mladih i njihovih obitelji 'sve su na{e usluge za korisnike potpuno besplatne ' usluge se mogu dobiti i bez lije~ni~ke uputnice ZA KOGA? ' na{i su korisnici srednjo{kolci Centar za prevenciju ovisnosti .Savjetovali{te za mlade Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka.TKO SMO? ' zdravstvena ustanova ' usluge profesionalnog savjetovanja pru`aju psiholozi i defektolog-socijalni pedagog [TO I KAKO RADIMO? 'pru`amo psiholo{ku podr{ku pri pote{ko}ama u prilagodbi.hr radno vrijeme: radnim danom 8–16 sati.Savjetovali{te za mlade Centar za prevenciju ovisnosti . ~etvrtkom 8–20 sati .

Fiorella la Guardia 23 tel. Ul.zzjzpgz.Centar za prevenciju ovisnosti . ~etvrtkom 8–20 sati .hr radno vrijeme: radnim danom 8–16 sati.: 335 920 www. Odsjek za prevenciju ovisnosti Rijeka.Savjetovali{te za mlade Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka.

uglavnom ~lanovi Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. paniku. ' zahvaljuju}i Gradu Rijeci i Zakladi Sveu~ili{ta u Rijeci te ostalim donatorima. ako ste nezadovoljni vlastitim tijelom i izgledom.: 315 225 e-mail: savjetov@ffri. S. te jedan psihijatar 'djelujemo od po~etka 1998.hr radno vrijeme: radnim danom 9–16 sati . osamljenost.Studentski savjetovali{ni centar (SSC) TKO SMO? ' tim smo psihologa. strah. neodlu~nost ili nesigurnost. Krautzeka bb tel. telefonom ili e-mailom Studentski savjetovali{ni centar (SSC) Sveu~ili{ni kampus na Trsatu (zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti) Rijeka. pam}enju i koncentraciji. ako ste izgubili dragu osobu. strah i napetost vezanu uz ispit. ako osje}ate nezadovoljstvo u vezi s odabranim studijem... i prvi smo takav centar u Hrvatskoj [TO I KAKO RADIMO? ' pru`amo usluge individualnog i grupnoga psiholo{kog savjetovanja te organiziramo tematske radionice 'mo`ete nam se javiti ako imate te{ko}e u u~enju. god. poti{tenost. sve su usluge besplatne ZA KOGA? ' usluge savjetovali{ta namijenjene su svim studentima i djelatnicima Sveu~ili{ta u Rijeci ' prvi susret s psihologom mo`e se dogovoriti osobno. posebno kvalificiranih u podru~ju psihologije savjetovanja i psihoterapije. tugu. tjeskobu. organizaciji vremena. brigu.

Rijeka. S.hr radno vrijeme: radnim danom 9–16 sati . Krautzeka bb tel.Studentski savjetovali{ni centar (SSC) Sveu~ili{ni kampus na Trsatu (zgrada Akademije primijenjenih umjetnosti).: 315 225 e-mail: savjetov@ffri.

volonteri Caritas Nadbiskupije Rijeka . 651 006 e-mail: caritas-ri@ri.t-com. obitelji i pojedinci u nevolji (duhovnoj. psiholo{koj i materijalnoj). teolog-sve}enik. pratimo i usmjeravamo njihov rad ' korisnicima jam~imo anonimnost i potpuno besplatno dobivanje na{ih usluga ZA KOGA? ' na{i korisnici su djeca i mladi.hr .: 511 443. organiziramo edukaciju za volontere. organiziramo kreativno-socijalizacijske radionice za djecu. Osje~ka bb tel.Savjetovali{te TKO SMO? ' humanitarna organizacija koja djeluje u okviru Katoli~ke crkve ' na{ stru~ni tim ~ine defektolog-socijalni pedagog. zdravstveni radnici i volonteri [TO I KAKO RADIMO? ' pru`amo stru~nu i volontersku podr{ku i pomo} 'pru`amousluge individualnog i bra~nog savjetovanja.Savjetovali{te Rijeka.Caritas Nadbiskupije Rijeka . osiguravamo volontersku pomo} u u~enju djeci iz socijalno ugro`enih obitelji. dru`enje s osobama s posebnim potrebama.

Savjetovali{te Rijeka.Caritas Nadbiskupije Rijeka . 651 006 e-mail: caritas-ri@ri.hr . Osje~ka bb tel.: 511 443.t-com.

prosvjetni djelatnici. ~lanovi mlade`i Crvenog kri`a i njihovi voditelji. razli~ite dru{tvene aktivnosti u svrhu promid`be zdravog `ivota (berba maslina).Gradsko dru{tvo Crvenog kri`a Rijeka TKO SMO? ' humanitarna organizacija u sklopu koje djeluje i Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti ' na{i su stru~ni suradnici lije~nici. roditelji. Trg Republike Hrvatske 2/II tel. 333 493. prosvjetni djelatnici… [TO I KAKO RADIMO? 'organiziramo radionice za djecu i mlade.hr . psiholozi. pedagozi. socijalni radnici. klub lije~enih ovisnika ' pru`amo usluge besplatno ' osiguravamo potpunu anonimnost korisnicima ZA KOGA? ' na{i korisnici su djeca i mladi. 217 502 e-mail: gd-crvenog-kriza-rijeka@ri. predavanja i tribine. seminare. lije~eni ovisnici Gradsko dru{tvo Crvenog kri`a Rijeka Rijeka. defektolozi.: 333 699.htnet.

Trg Republike Hrvatske 2/II tel. 333 493.hr .htnet.: 333 699.Gradsko dru{tvo Crvenog kri`a Rijeka Rijeka. 217 502 e-mail: gd-crvenog-kriza-rijeka@ri.

30–16 sati TKO SMO? [TO I KAKO RADIMO? ' obavljamo stru~no-analiti~ke te informativne. mlade`i i obiteljima Obiteljski centar PG@-a ' ustanova socijalne skrbi u kojoj profesionalno djeluju socijalni radnici.. poticanjem odgovornog roditeljstva i skrbi o ~lanovima obitelji. edukacijske i druge stru~ne poslove u vezi s brakom i me|usobnim odnosima roditelja i djece. prevencijom svih oblika ovisnosti djece i mlade`i. posvojenjem djece.: 338 526 radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 8. uklju~ivanjem u svakodnevni `ivot nakon boravka u odgojnoj ustanovi. psiholozi.Obiteljski centar PG@-a Rijeka.. problemima s invalidno{}u. odgojem djece. ZA KOGA? ' pru`amo potporu djeci. Kre{imirova 12/II tel. pravnici . defektolozi. preventivno-terapijske.

: 338 526 radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 8.Obiteljski centar PG@-a Rijeka. Kre{imirova 12/II tel.30–16 sati .

.hr radno vrijeme: ponedjeljak..: 226 586 e-mail:czss@ri. pravnici [TO I KAKO RADIMO? 'pru`amo stru~nu pomo} u svladavanju svakodnevnih `ivotnih pote{ko}a kroz savjetodavni rad.) 'stru~na pomo} mo`e se dobiti besplatno ZA KOGA? 'na{i korisnici su gra|ani kojima je potrebna socijalna za{tita Centar za socijalnu skrb Rijeka TKO SMO? . materijalne oblike pomo}i i skrb izvan vlastite obitelji 'pru`amo stru~nu pomo} u prevenciji i suzbijanju zloporabe sredstava ovisnosti (upu}ivanje ovisnika u komune.Centar za socijalnu skrb Rijeka Rijeka. defektolozi. a imaju maloljetnu djecu. posredovanje u postupku razvoda braka kada su oba ili jedan roditelj ovisnici. petak 8–11. psiholozi.30 ' javna socijalna ustanova 'na{i stru~ni djelatnici su socijalni radnici. usluge savjetovanja. pokretanje li{avanja poslovne sposobnosti i stavljanje ovisnika pod skrbni{tvo. srijeda.htnet. Laginjina 11a tel. pru`anje razli~itih oblika socijalne pomo}i.

: 226 586 e-mail:czss@ri.hr radno vrijeme: ponedjeljak.30 .htnet. petak 8–11. Laginjina 11a tel. srijeda.Centar za socijalnu skrb Rijeka Rijeka.

teolozi i psihijatar (vanjski suradnik) 'pru`amo usluge individualnog i grupnog savjetovanja za mlade. usluge obiteljskog savjetovanja.: 337 400. Kre{imirova 26 c tel. edukacijske radionice iz podru~ja `ivotnih vje{tina 'pru`amo pomo} u u~enju. 323 714 de`urni telefon: 098/368 735 e-mail: udruga. pru`amo pomo} u ostvarivanju osnovnih zdravstvenih i socijalnih prava ' organiziramo edukaciju o volonterstvu i pru`amo mogu}nost uklju~ivanja u aktivnosti udruge 'trenuta~no se sve usluge financiraju iz donacija i besplatne su za korisnike ZA KOGA? ' na{i su korisnici mlade osobe s problemima vezanim uz konzumaciju psihoaktivnih tvari te mladi skloni razli~itim rizi~nim pona{anjima koja bi mogla dovesti do razvoja ovisni~kog sindroma i drugih poreme}aja u pona{anju. psiholozi. posredujemo u procesu zapo{ljavanja ili u povratku/nastavku obrazovnog programa. kao i njihove obitelji i bliske osobe Terra – Savjetovali{te [TO I KAKO RADIMO? . organiziramo grupe samopomo}i.terra@ri.Terra – Savjetovali{te Rijeka. razvoj civilnog dru{tva i zajednice u kojoj svaki pojedinac mo`e ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika 'stru~njaci smo razli~itih profila: lije~nik-psihoterapeut.hr TKO SMO? 'udruga ~ija je misija promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi. organiziramo informati~ke radionice.t-com.

: 051/ 337 400. 323 714 de`urni telefon: 098/368-735 e-mail: udruga.Terra – Savjetovali{te Rijeka. Kre{imirova 26 c tel.terra@ri.hr .t-com.

Rijeka.org radno vrijeme: srijeda 17–19 i subota 10–12 sati. sastanak treba prethodno dogovoriti na navedeni broj mobitela TKO SMO? 'udruga gra|ana 'na{ stru~ni tim ~ine psiholozi.buterin@ri. te individualno savjetovanje ~lanova njihovih obitelji 'posje}ujemo ovisnike koji se nalaze u rije~kom zatvoru i pru`amo usluge individualnog savjetovanja 'organiziramo grupno savjetovanje za obitelji ~iji se ~lanovi nalaze u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo radi pru`anja me|usobne pomo}i i podr{ke ZA KOGA? ' ovisnike o drogama i ~lanove njihove obitelji ' sve koji tra`e savjet vezano uz problematiku ovisnosti Savjetovali{te terapijske zajednice Mondo Nuovo Savjetovali{te terapijske zajednice Mondo Nuovo . lije~nici.htnet. operateri i volonteri [TO I KAKO RADIMO? 'provodimo individualno savjetovanje ovisnika radi motiviranja za odlazak na lije~enje.: 098/610 609 e-mail: ivana.hr www. socijalni radnici. Kresnikova 15. Samostan sestara milosrdnica mob. psihoterapeuti.mondonuovo.

buterin@ri.hr www.: 098/610 609 e-mail: ivana.org radno vrijeme: srijeda 17–19 i subota 10–2 sati.htnet. sastanak treba prethodno dogovoriti na navedeni broj mobitela .Savjetovali{te terapijske zajednice Mondo Nuovo Rijeka. Samostan sestara milosrdnica mob.mondonuovo. Kresnikova 15.

dogovaramo odlazak na lije~enje u rehabilitacijski centar ' roditeljima i drugim ~lanovima obitelji pru`amo usluge individualnog savjetovanja. uklju~ujemo ih u grupu za razgovore.: 332 173 e-mail: info@egzodus. a danas smo potpuno slobodni i svjedo~imo da {anse za izlje~enje nikad nisu izgubljene niti prestaju te ih svaki pojedinac mo`e i treba iskoristiti ' nakon zavr{etka programa u rehabilitacijskom centru (RETO CENTAR). uklju~ujemo ih u tretman individualnog savjetovanja. pet 8–16 sati.Egzodus – Udruga za pomo} u rje{avanju problema ovisnosti o drogama Rijeka. ulice i zatvora. roditelji ovisnika. upoznajemo ih s problematikom ovisnosti o drogama.hr radno vrijeme: pon.: 099/3332 173.egzodus. Kre{imirova 8/1 mob. www. uto. sugeriramo im odluku o lije~enju. sri 13–21 sat. simptomima i znakovima po kojima se prepoznaju ovisnici te s na~inom rje{avanja problema i promjenama koje se doga|aju u pojedinim fazama rehabilitacije ' rehabilitiranim ovisnicima poma`emo u prilagodbi novoj okolini i novom na~inu `ivota . tel.hr. ovisnici koji su u istra`nom zatvoru. ~et. roditelji rehabilitiranih ovisnika. heptanona. rehabilitirani ovisnici. subota 14–17 sati TKO SMO? 'mi koji smo udrugu osnovali i koji je vodimo `ivjeli smo dugi niz godina u krugu heroina. zadr`ali smo duhovne vrijednosti na kojima smo izgradili na{ `ivot i danas svoju `ivotnu orijentaciju kao kr{}ani nalazimo u Bibliji [TO I KAKO RADIMO? ZA KOGA? ' na{i su korisnici ovisnici koji dolaze na vlastitu inicijativu ili inicijativu roditelja. mladi u fazi eksperimentiranja s drogama Egzodus ' s ovisnicima stupamo u kontakt.

subota 14–17 sati .: 332 173 e-mail: info@egzodus. sri 13–21 sat.hr www. uto.Egzodus Rijeka. ~et.hr radno vrijeme: pon.egzodus. pet 8–16 sati. Kre{imirova 8/1 mob: 099/3332 173 tel.

' sve usluge pru`amo korisnicima besplatno ZA KOGA? ' radimo s rizi~nim. teolog.t-com. provodimo individualno i grupno savjetovanje ovisnika i njihovih obitelji.) Terra – Drop-in centar [TO I KAKO RADIMO? . socijalno ugro`ene osobe. uklanjamo narkomanski pribor s javnih povr{na. razvoj civilnog dru{tva i zajednice u kojoj svaki pojedinac mo`e ostvariti svoja prava i razviti se u odgovornog i utjecajnog sudionika ' u Drop-in centru radi profesionalni stru~ni tim u kojem su lije~nik. mu{karci koji imaju spolne odnose s mu{karcima. uvjete za ostvarivanje osnovnih higijenskih potreba (kupanje. provodimo program smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga (Harm Reduction) ' osiguravamo ovisnicima sterilni pribor i kondome. osobe koje se bave prostitucijom. god.hr TKO SMO? 'udruga ~ija je misija promicanje ideje humanosti i filantropije kroz rad s ranjivim i marginaliziranim skupinama ljudi...: 330 490 SOS-telefon (besplatni): 0800447788 e-mail: udruga... Uski prolaz 11 tel. romska populacija. marginaliziranim i stigmatiziranim skupinama (ovisnici. organiziramo edukacije o spolno prenosivim bolestima te utjecaju alkohola na zdravlje. sanitarni in`enjer i brojni volonteri ' od 2000. pranje robe i sl. provodimo outreach-rad – kontakti s ovisnicima na terenu. organiziramo grupe samopomo}i ovisnika.terra@ri.).Terra – Drop-in centar Rijeka.

Terra – Drop-in centar Rijeka.: 330 490 SOS-telefon (besplatni): 0800447788 e-mail: udruga.hr . Uski prolaz 11 tel.terra@ri.t-com.

Odsjek za izvanbolni~ko lije~enje bolesti ovisnosti Rijeka. eksperimentatori). roditelji ovisnika Centar za prevenciju ovisnosti TKO SMO? .: 327 160 e-mail: centar.Centar za prevenciju ovisnosti Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka.zzjzpgz.hr www. mladi koji su zapo~eli konzumirati droge (tzv. testiranja na vi{e vrsta psihoaktivnih droga te usluge edukacije s ciljem smanjenja kori{tenja psihoaktivnih droga i odr`avanja apstinencije od droga 'za dobivanje tih usluga nije potrebno donijeti lije~ni~ku uputnicu ' sve su usluge za korisnike potpuno besplatne ' preko Centra se mo`e ostvariti osnovno zdravstveno osiguranje ZA KOGA? ' na{i su korisnici ovisnici o razli~itim vrstama psihoaktivnih droga. lije~nici op}e prakse.za. usluge medikamentozne terapije. psiholozi i vi{e medicinske sestre [TO I KAKO RADIMO? ' pru`amo usluge individualnog. Kalvarija 8 tel.ovisnosti@zzjzpgz.hr radno vrijeme: radnim danom 7–21 sat ' zdravstvena ustanova 'na{ profesionalni tim ~ine psihijatar. grupnog i obiteljskog savjetovanja i/ili psihoterapije.

hr radno vrijeme: radnim danom 7–21 sat .ovisnosti@zzjzpgz.: 327 160 e-mail: centar.Centar za prevenciju ovisnosti Nastavni zavod za javno zdravstvo PG@-a Rijeka Odsjek za izvanbolni~ko lije~enje bolesti ovisnosti Rijeka.zzjzpgz. Kalvarija 8 tel.za.hr www.

KBC Rijeka.: 658 645. obiteljsku terapiju. socioterapiju.Rijeka. Klinika za psihijatriju . 658 461 (Poliklinika) TKO SMO? ' dr`avna bolnica 'odjel za lije~enje bolesti ovisnosti raspola`e s osam bolni~kih kreveta 'lije~enje provodi tim stru~njaka u kojem su dva lije~nika psihijatra-specijalista za bolesti ovisnosti. Cambierieva 17/7 tel. ovisnicima s dodatnim du{evnim poreme}ajima te ovisnicima u kriznim i suicidalnim stanjima ili te`im apstinencijskim krizama Odsjek za bolesti ovisnosti. defektolog. psihoedukaciju. psiholog. vi{i medicinski tehni~ar te medicinske sestre i tehni~ari [TO I KAKO RADIMO? ' omogu}ujemo ambulantno i bolni~ko lije~enje ovisnosti o alkoholu i psihoaktivnim drogama (bolni~ko lije~enje pretpostavlja dragovoljni pristup) 'provodimo medikamentoznu terapiju. Klinika za psihijatriju Odsjek za bolesti ovisnosti KBC Rijeka. individualnu i grupnu psihoterapiju. razli~ite oblike savjetovanja i konzultativne terapije te radnookupacijske sadr`aje ZA KOGA? 'pru`amo zdravstvene usluge ovisnicima. art-terapiju.

Odsjek za bolesti ovisnosti. KBC Rijeka.: 658 645. 658 461 (Poliklinika) . Klinika za psihijatriju Rijeka. Cambierieva 17/7 tel.

dok za odre|ene kategorije korisnika tro{kove lije~enja snosi Grad Rijeka (Socijalni program Grada Rijeke) ZA KOGA? 'na{i su korisnici mlade osobe koje imaju psihi~ke. u~ionica opremljena kompjutorima. ovisnika se postupno uklju~uje u sociorehabilitacijski program te u obiteljsku terapiju 'lije~enje traje u prosjeku jednu do dvije godine 'u okviru bolni~kog programa lije~enja djeluje i Klub lije~enih alkoholi~ara 'tro{kove lije~enja pokrivaju korisnici osobno. tjelesne i socijalne probleme uzrokovane ovisno{}u. 230 005 e-mail: ravnatelj@bolnica-lopaca. Lopa~a 11 tel. bo}anje) .hr TKO SMO? [TO I KAKO RADIMO? 'lije~enje ovisnika provodi se po algoritmu Hrvatskoga psihijatrijskog dru{tva.htnet. suvremeno je ure|en. a u njemu. prostor za sportske aktivnosti (stolni tenis. ko{arka. uz ostale sadr`aje.Psihijatrijska bolnica Lopa~a 51218 Dra`ice. postoji prostor za dru`enje i ~itanje. ~ak i s obitelji) ' istovremeno po~inje intenzivna sociodinamska terapija ovisnika. teretana za rekreaciju. a njegova obitelj se uklju~uje u obiteljsku terapiju 'u drugoj fazi lije~enja.: 230 043. u bolnici ne provodimo supstitucijsku terapiju ' lije~enje po~inje izolacijom (eventualno joj prethodi detoksifikacija) iz postoje}eg socijalnog okru`enja (isklju~uje mogu}nost izravne komunikacije. te obitelji ovisnika koje su uklju~ene u terapijski proces Psihijatrijska bolnica Lopa~a ' zdravstvena ustanova ~iji je osniva~ Grad Rijeka 'odjel za stacionarno lije~enje ovisnika ima 39 kreveta i nalazi se u novosagra|enom dijelu bolnice.

: 230 043.hr . 230 005 e-mail: ravnatelj@bolnica-lopaca.htnet.Psihijatrijska bolnica Lopa~a 51218 Dra`ice. Lopa~a 11 tel.

maloljetnici (od 14 do 18 god.: 430 187. poduzimaju se mjere za{tite djece i/ili maloljetnika te mjere radi utvr|ivanja eventualne odgovornosti roditelja za takvo pona{anje ' provodimo aktivnosti kojima je cilj pove}anje sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama (prevencija ovisnosti. `rtava fa{izma 3 tel.) ZA KOGA? 'odsjek maloljetni~ke delinkvencije postupa u predmetima kada su po~initelji kaznenih djela djeca (do 14 god. bullyinga i sl.Rijeka. kao i u slu~ajevima kada su djeca i maloljetnici `rtve ka`njivih pona{anja. njegovim obiteljskim prilikama i njegovu ranijem `ivotu ' nakon zavr{etka kriminalisti~ke obrade obavje{tavamo Centar za socijalnu skrb prema prebivali{tu po~initelja. mla|ih punoljetnika. sprje~avanje tzv. na~inima i okolnostima po~injenja kaznenog djela.: 430 333 Odsjek maloljetni~ke delinkvencije tel. podatke o motivima.).) i odrasle osobe na {tetu djece i maloljetnika Odsjek maloljetni~ke delinkvencije. mla|e punoljetne osobe (od 18 do 21 god. 430 185 i 430 107 TKO SMO? ' prema Zakonu o sudovima za mlade` propisano je da u predmetima kaznenih djela maloljetnika. postupaju policijski slu`benici specijalizirani za poslove maloljetni~kog kriminaliteta [TO I KAKO RADIMO? ' prikupljamo podatke o kaznenim djelima i o maloljetnim po~initeljima tih djela. Ul. o li~nosti po~initelja. PU primorsko-goranska Policijska uprava primorsko-goranska .). koji u okvirima svoje nadle`nosti odmah poduzima odgovaraju}e mjere 'ako je delinkventno pona{anje maloljetnika rezultat propu{tanja du`nog nadzora roditelja.

PU primorsko-goranska Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka. 430 185 i 430 107 .Odsjek malloljetni~ke delinkvencije.: 430 187.: 430-333 Odsjek maloljetni~ke delinkvencije tel. Ul. `rtava fa{izma 3 tel.

Ul. otkrivanje kriminalnih skupina i organizacija. posebice onih koji u neposrednom kontaktu s gra|anima prikupljaju obavijesti o dilerima. carina i dr.) ' suzbijamo preprodaju droga na ilegalnom narkotr`i{tu (otkrivanje organiziranih kriminalnih skupina. `rtava fa{izma 3 tel. suzbijanje preprodaje manjih koli~ina opojnih droga na ulici.: 430 174 i 430 189 [TO I KAKO RADIMO? ' sprje~avamo proizvodnju i krijum~arenje opojnih droga (pra}enje pojave novih oblika krijum~arenja. otkrivanje ilegalne proizvodnje droga.: 430 333 .Policijska uprava primorsko-goranska Odjel kriminaliteta droga tel. razmjena podataka s dr`avnim i me|unarodnim institucijama – dr`avno odvjetni{tvo. Odjel kriminaliteta droga. PU primorsko-goranska Rijeka. sprje~avanje uspostave otvorenih narkoscena. krijum~arenjem i prodajom droge 'provodimo stalnu edukaciju policijskih slu`benika o specifi~nostima otkrivanja kriminala vezanog uz drogu. posebice uzgoja marihuane. mjestima okupljanja i sl. tzv. mravlje trgovine drogom) ' sprje~avamo i suzbijamo pranje novca ste~enog ilegalnom proizvodnjom. USKOK.

Policijska uprava primorsko-goranska Odjel kriminaliteta droga.: 430 333 Odjel kriminaliteta droga tel.: 430 174 i 430 189 . `rtava fa{izma 3 tel. Ul. PU primorsko-goranska Rijeka.