You are on page 1of 108

Uputstvo

za iGO Primo
Navigacioni software za iGO Primo
srpski
2012. ver. 2.0

Hvala što ste odabrali IGO Primo kao navigator. Počnite koristiti iGO Primo odmah.
Ovaj dokument je detaljan opis navigacijskog softvera. Možete jednostavno otkriti iGO Primo, dok ga koristite;
međutim, i dalje vam preporučujemo da pročitate ovaj priručnik kako bi u potpunosti razumeli ekrane i
mogućnosti.

Tabela sadržaja
1 Upozorenja i sigurnosne informacije ........................................................................................................5
2 Početak rada .............................................................................................................................................. 6
2.1 Navigacioni Meni(Navigation Menu) ................................................................................................. 10
2.2 Komande i druge kontrole na ekranu ..................................................................................................11
2.2.1. Korišćenje tastature ................................................................................................................... 12
2.2.2. Prikaz na ekrana na dodir .......................................................................................................... 13
2.3. Ekran sa mapama .............................................................................................................................. 14
2.3.1. Navigiranje mapom ...................................................................................................................14
2.3.2 . Pozicioniranje markera .............................................................................................................17
2.3.2.1. Marker vozila i Zakopčavanje na putu ................................................................................. 17
2.3.2.2. Mapa izabrane lokacije (Pokazivač) i objekti odabrane mape .............................................17
2.3.3. Objekti na mapi ..........................................................................................................................18
2.3.3.1. Ulice i putevi ........................................................................................................................18
2.3.3.2. Aktiviranje Pregleda i Susednih ulica................................................................................... 18
2.3.3.3. Informacije o putnim pravcima i putnoj signalizaciji........................................................... 20
2.3.3.4. Izlazi sa autoputeva............................................................................................................... 20
2.3.3.5. Vrste 3D objekata.................................................................................................................22
2.3.3.6. Elementi aktivne rute ...........................................................................................................22
2.3.4. Upravljanje na mapi ..................................................................................................................23
2.3.5 Brzi Meni ....................................................................................................................................25
2.3.6 Provera pojedinosti o trenutnoj poziciji (Gde sam?)...................................................................27
3 Navigacija na putu ................................................................................................................................29
3.1. Odabir odredišne rute ......................................................................................................................30
3.1.1. Unošenje adrese ili dela adrese ....................................................................................................30
3.1.1.1. Upisivanje adrese ...................................................................................................................30
3.1.1.2. Unos tački na ulici kao odredišta ...........................................................................................34
3.1.1.3. Odabir raskrsnice kao odredišta .............................................................................................37
3.1.1.4. Odabir grada / centra grada kao odredišta ..............................................................................39
3.1.1.5. Upisivanje adrese s poštanskim brojem .................................................................................41
3.1.1.6. Saveti o brzom unosu adrese ..................................................................................................45
3.1.2. Odabir odredišta - Mesta od interesa ...........................................................................................45
3.1.2.1 Brzo pretraživanje za Mesta od interesa .................................................................................45
3.1.2.2. Potraga za Mestom od interesa pomoću postavljenih kategorija ........................................... 47
3.1.2.3. Potraga za Mestom od interesa po kategoriji .........................................................................50
3.1.2.4. Potraga za Mestom od interesa po imenu ...............................................................................54
3.1.2.5. Odabir pomoći u blizini sa opcije 'Gde sam?' .........................................................................59
3.1.3. Odabir lokacije na mapi kao odredišta .........................................................................................61
3.1.4. Odabir odredišta iz svojih favorita ...............................................................................................63
3.1.5. Odabir jedne od najizglednijih destinacija (Inteligentna istorija) ................................................ 64
3.1.6. Odabir odredišta iz nedavne Istorije ............................................................................................65
3.1.7. Unos koordinata odredišta ...........................................................................................................67
3.1.8. Navigacija na lokaciji snimljene na slici .....................................................................................68
3.1.9. Izrada rute od liste odredišta .......................................................................................................69
3.2. Pregled cele rutu na Mapi .................................................................................................................71
3.3. Provera parametara rute i pristup rute .............................................................................................71
3.4. Modifciranje rute ..............................................................................................................................73
3.4.1. Odabir novog odredišta, kada već postoji ruta: novi put, usputno ili krajnje odredište .............. 73
3.4.2. Postavljanje novog polazišta za rutu ............................................................................................74
3.4.3. Uređivanje liste odredišta (Edit rute) ...........................................................................................76
3.4.4. Pauziranje aktivne rute .................................................................................................................77
3.4.5. Otkazivanje aktivne rute ..............................................................................................................77

............................................................................3.............4.................8..............94 5..95 5...............................................3.......................9....... Pregledanje simulacije rute ............................................................... Provera alternativa rute pri planiranju rute .......4......... Provera alternativa rute za postojeće rute ................... Postavke za prikupljanje log podataka « Sakupljanje dnevnika » .............................................................1.................95 5...............................5................83 3..............6................................ GPS pokazatelj kvaliteteta položaja i trenutno vreme ..............................................99 5....5............................................................102 5..................................106 5.................................................... Postavke Ekrana ................1................................................7.......................................................104 5.....4....................................................................................................................................................95 5...............107 7 Copyright NAPOMENA .............3............................................................... Pregled tunela ....... 87 4 Off-road vanputna navigacija ..................................................................1.2........................................82 3.91 5...........................106 6 Rečnik ........................................ Promena vrste puta korišćenog u planiranju rute ......3..............................108 ..........................................3.......1................ Tonski signali i upozorenja « Jezik glasa » .........................................................................................91 5......................................91 5. Referentni rečnik ..........2...................3....3.............6...........10......4....3...... Prilagođavanje brzog Menia .......................1.............. 84 3......4................................. Snimanje mesta kao Favorit odredišta ............... Zeleno usmeravanje ..............................................3..................... Promena vozila korišćenog u planiranju rute .........................2 Navigacija u van-putnom(off-road) načinu ....1...7......................... Korisnički Profili ............ Postavke monitoring..........................................................................1.5.....106 5............................................................................ Smart Zoom ..105 5..3......................................................................................................3............................... 89 5........ Postavke Mapa.....8......................5.....98 5.....................3......99 5................... Uređivanje tački upozorenja ...............................................................................................................................................................91 5................... Snimanje položaja na mapi kao tačke upozorenja ...................................................................................................................................................................................................................................8............................................................................................................ Izračunavanje rute i ponovni izračun ................................ Upozorenja na ograničenja brzina ..............................................7.......................................... Opcije za podešavanja « Postavke » ..81 3...................79 3.............................9................1 Uređivanje detalja Favorit destinacije ..............1...................78 3.................................................................1.....2......................1.............................................92 5...........................3......................103 5......................................................................... 89 4.........1 Odabir odredišta rute ............................................................................................... praćenja putovanja.........................7........................ Postavke Rute .............................4............... 85 3. Postavke Vizuelnog uputstva ........................................................................................................91 5..............89 4........................................ 85 3...........3..... Meni 'Više' ...........................................97 5.........................................................................................6.................................6................... Koncepti ....... Dnevne i noćne boje tema ................. Lokalne postavke « Lokalni » .........

Važno je da pratite. Podaci se obrađuju anonimno. Ako odstupate od preporučene rute. Nikada ne stavljajte iGO Primo gde ometa pogled vozača.10). Ako prihvatite da. Planirajte put pre odlaska i zaustavite se ako je potrebno promeniti rutu. iGO Primo ne prenosi svoj GPS položaj. iGO primo shodno tome menja uputstva. Ako ste vozač vozila. Ako se predomislite kasnije. Morate poštovati saobraćajne znakove i pratiti izgled puta. preporučuje se da se pripremite za rukovanje iGO Primo pre nego što počnete vaše putovanje.1 Upozorenja i sigurnosne informacije Navigacioni sistem pomaže vam da pronađete put do svog odredišta sa ugrađenim GPS prijemnikom. gde je u dohvatu air-bag vazdušnog jastuka ili u kojima bi to moglo izazvati povrede u nesreći. iGO primo prikuplja podatke o korišćenju i pravi GPS log podatke koji se mogu koristiti za poboljšanje aplikacija i kvaliteta pokrivenost karata. kada prvi put počnete da koristite aplikaciju. možete omogućiti ili onemogućiti prikupljanje log podataka sa opcije « Sakupljanje dnevnika » (sadržaj:5. drugi ne mogu vas pratiti. . niko neće biti u mogućnosti pratiti bilo kakve personalne podatke.3. gledate u ekran uređja samo kada je to sigurno učiniti.

Kada koristite navigacioni software prvi put. Tapnite (lako dodirnuti) komandu «Accept/Prihvatiti» da prihvatite pravila ugovora i nastavite. Odaberite pisani jezik za interfejs(obličje) aplikacije. i mape dohvatom ruke. 2.3.8). Kasnije možete ga promeniti u lokalnim postavkama « Lokalni » (sadržaj : 5. . početna postavka se automatski pokreće. Pročitajte ugovor krajnjeg korisnika licence. Možete ga koristiti lako dodirom komandi na ekranu. Uradite sledeće: 1.2 Početak rada iGO primo je optimiziran za upotrebu u automobilu.

10).1).3. 4.3. Kasnije možete uključiti ili isključiti zasebno postavke za prikupljanje log podataka sa opcije « Sakupljanje dnevnika » (sadržaj:5. Odaberite jezik i spikera koji se koristi za glasovne poruke. .3. Sada se pitate da li dopuštate da softver prikuplja log podataka o korišćenju GPS-a koji se mogu koristiti za poboljšanje aplikacija i kvalitet pokrivenosti mapa. Tapnite komandu da nastavite i dopustite anonimne statističke log podatke ili onemogućite tu funkciju. Kasnije možete to promeniti u Tonski signali i upozorenja « Jezik glasa » (sadržaj:5.

.5. Ako je potrebno.3. Kasnije ih možete promeniti u lokalnim postavkama « Lokalni » (sadržaj:5. Ako je potrebno promenite format vremena i jedinične postavke. promenite opcije za planiranje zadane rute.3. 6.8).3). Kasnije ih možete promeniti u opciji « Postavke rute » (sadržaj : 5.

pojavljuje se Meni za navigaciju i možete početi koristiti iGO Primo. Konfiguraciju možete ponovno pokrenuti kasnije sa opcije za podešavanja « Postavke » « Pokrenite konfigurisanje» (sadržaj:5. Početno podešavanje je završeno. Nakon početnog postavljanja. .7.3).

da upišete koordinate ili koristite mesto snimljeno na fotografiji. izbegavanje delove rute. poput uređivanja ili otkazivanja vaše rute. • Tapnite za prikaz parametara rute i trase u punoj dužini na mapi. koja pokazuje vaš trenutni položaj. preporučenu rutu i mapu okružujućeg područja. Takođe možete izvesti akcije vezanih za rute. Imate sledeće opcije: • Tapnite da odaberete odredište unosom adrese ili odabirom mesta od interesa. da simulirate demo rute ili pokrenete neke dodatne aplikacije. Takođe možete pogledati vaša nedavna odredišta iz Inteligentna istorija. Sama komanda je minijaturna mapa uživo. mesta na karti ili jednog od favorit odredišta.2. Tapnite komandu za povećanje mape na celom ekranu. simulirati navigaciju ili dodavati odredišta za vaše favorite. • Tapnite za opcije usklađavanja načina rada navigacionog softvera. postavljanje početne tačke puta. • Tapnite da pokrenete navigaciju na mapi. biranje alternativa rute. .1 Navigacioni Meni Možete doći do svih delova iGO Primo preko navigacionog menia.

Tapnite komandu da promenite vrednost. okruglo dugme. lista će se pomerati brzo ili sporo.restartom. Komanda sa vrednosti Neke komande prikazuju trenutnu vrednost polja Ili podešavanja. Zavisno od brzine takvog klizanja. Kada treba da odaberete Tapnite na listu bilo gde.• Tapnite da zaustavite navigaciju i izađete iz programa. koristi se ponuđenih. . opcije držite i površno pomerajte se prikazuju u vidu liste. tokom uobičajnog korišćenja kontrola. Neke ikone takođe rade kao komande. Tapnuti jednom. 2. Ili da postavite parametar. Vi treba samo da potvrdite odabrano ili izmene ako aplikacija software-a traži da se ponovo pokrene . Polje za označenu potvrdu Kada postoje samo dve Tapnite da uključite ili opcije označnik pokazuje isključite. nova vrednost će biti prikazana na komandi. Okruglo dugme Kada postoji samo nekoliko Tapnite jedno dugme od opcija za odabir. tj. možete se pomerati između strana pomoću komandi i ako tapnete zahtevane vrednosti ovih komandi. samo po malo ili skroz na kraj. Inače. Alternativno. neku od više opcija.2 Komande i druge kontrole na ekranu Kada koristite iGO Primo. Posle promene. prst gore ili dole. da odberete novu Samo jedna vrednost može vrednost. kada treba da obavi velika podešavanja -ili ćete izgubiti neke od vaših podataka ili postavki. Tip Primer Opis Kako se koristi Komanda Tapnite da pokrenete funkciju. Tapnite ih jednom. obično koristite komande na ekranu osetljivom na dodir. da li je opcija omogućena. Ikona Lista Prikazuje statusne informacije. biti izabrana. da pokrenete novi ekran. iGO Primo snima i čuva vaš odabir i primenjuje nove postavke bez potvrde. Tapnuti jednom.

2. prvo slovo se prikazuje kao veliko slovo. Kada unosite tekst. sa engleske tastature na grčku tastaturu Uputstvo Tapnite komandu « Više » i izaberite nov raspored tastature sa liste. Unos razmaka.Kada polje može imati više vrednosti. Dok se ostatak teksta prikazuje malim slovima.1. brojeva.samo kada software obavezno to traži. Unos brojeva i simbola Tapnite da promenite tastaturu na raspored za unos brojeva i simbola. Ispravka vaših unosa sa tstature Tapnite da uklonite nepotrebni znak.2. . • Tapnite slajder gde hoćete da se držač postavi. na primer. Možete pisati vrhovima prstiju na tasterima celog dodirnog ekrana i možete prebacivati između različitih slovnih rasporeda. na primer između imena i prezimena ili u višesložnom nazivu ulice Tapnite komandu na sredini donjeg dela ekrana. i pokazivač će biti pomeren. Slovna i slovno-numerička Svaki taster je komanda tastatura za unos teksta i na dodirnom ekranu. . grčki ili numerički. kada se ne može izbeći. iGO primo prikazuje indikator na meraču i gde se može postavljati vrednost Slajder Virtualna tastatura • Prevucite držač da postavite slajder u novu poziciju. Tapnite i držite komandu da brišete nekoliko zankova ili ceo upisani unos. na primer. Korišćenje tastature Vi trebate upisavati slova ili brojeve . Tapnite ponovo za pisanje malim slovima. Unošenje velikih i malih slova Tapnite da unesete veliko slovo ili tapnite 2 puta za sva velka slova. engleski. Zadatak Promena na drugi slovni raspored.

• Odvijate listu: pritisnite listu bilo gde i pomerajte prst gore ili dole. . Otkazivanje unosa sa tastature (povratak Tapnite na predhodni ekran) .nagnuti ili promeniti uveličanje mape. Zavisno od brzine klizanja.2. . Finiširanje unosa sa tastature (otvaranje Tapnite liste sa rezultatima pretrage) . Pokretanje (povlačenje&postavljanje) •Tapniti i držati više slovnih znakova na ekranima tastature: možete brzo obrisati •Tapnuti i držati liste neprekidno ili na dugim listama: možete odvijati Vi treba da povlačite i puštate ekran samo u slučajevima kada: • Pomerate držač slajdera. i pomerajte u željenom pravcu odredišta. Finiširanje unosa sa tastature (snimanje Tapnite rezultata pretrage) . • Pomeranje mape tokom mod-a prikaza pregleda mapa: uhvatite i držite mesto na mapi. samo po malo ili do kraja. . . Prikaz na ekrana na dodir Obično je potrebno da dodirnite komande ekrana samo jednom.Finiširanje unosa sa tastature (prihvatanje predloženog rezultata pretrage) Tapnite . lista će se odvijati brzo ili sporo. nekim korisnim mogućnostima možete pristupiti kombinovanjem komandi preko ekrana.2. komandi i komandu na ekranu sa mapama: ovako možete rotatirati. Radnja Tapnuti i držati na ekranu Detalji Tapnuti i držati pritisnute sledeće komande da bi se došlo do dodatnih funkcija: •Tapnuti i držati na ekranima liste i ekranima menia: Pojaviće se ekran sa mapama . • Tapnuti i držati neku od . To su sledeće. Ipak. 2.

1 Navigiranje mapom Prikaz ekrana sa mapom je najčešće korišćen ekran iGO Primo uređaja.2. plava strelica po predefinisanju).3. Tada pokazuje vaš poslednji poznati položaj. Možete videti obojene tačkice koje kruže oko satelitskog simbola u gornjem levom uglu. Za uvećanje ove male karte i otvorite ekran sa mapom dotaknite Ova karta prikazuje trenutnu poziciju marker vozila(Vehimarker. i područje koje okružuje poziciju na mapi. kao deo komande. bliže ste poziciji da dobijete važeći GPS položaj. . Mala slika mape uživo se prikazuje u navigacionom meniu. Kad nema GPS pozicije. marker vozila je transparentan. preporučenu rutu (narandžasta linija).3 Ekran sa mapama 2. Sa većim brojem prikazanih zelenih tačkice.

Postoje komande ekrana i polja s podacima na ekranu koja će vam pomoći da navigujete. ekran prikazuje informacije rute. Komanda omogućuje brz pristup često korišćenim funkcijama. . Tapnite bilo koje od polja sa podacima za izostavljanje drugih i prikazivanje samo odabranog polja. marker vozila se prikazuje u boji i pokazuje vaš trenutni položaj. Tokom navigacije.Kada je dostupna GPS pozicija. Tapnite to polje da biste videli sva polja sa podacima o ruti. Možete promeniti ove dostupne funkcije u postavkama «Meni podešavanja». Po predefinisanju. samo jedno polje podataka je prikazano u donjem desnom uglu.

Ova kalkulacija ne uzima u obzir saobraćajnu gužvu i ostala moguća produženja. Ova kalkulacija ne uzima u obzir saobraćajnu gužvu i ostala moguća produženja. Zadana polja podataka u vožnji bez odredišta (Tapnite i držite bilo koje od polja za promenu vrednosti): Polje Opis Prikazuju vašu trenutnu brzinu datu preko GPS prijemnika. Trenutno vreme dolazi sa GPS satelita. Prikazuju trenutno vreme sa otiskom vremenske zone. bazirano na proračunu dostupnih informacija o preostalim segmentima rute. Prikazuje vreme koje je potrebno da bi se stiglo do krajnjeg odredišta. a vremenska zona dolazi sa mape i to može biti podešeno u Lokalnim podešavanjima.Polja podataka se razlikuju kada se krećete aktivnom rutom ili kad nemate navedeno odredište (narandžasta linija se ne prikazuje). (Trenutno vreme se uvek prikazuje u gornjem levom uglu menu ekrana) Zadana polja podataka prilikom navigacije rutom (Tapnite i držite bilo koje od polja za promenu vrednosti): Polje Opis Prikazuje distancu koju treba da pređete na putnoj ruti pre vašeg krajnjeg odredišta. . Prikazuje procenu vremena dolaska na krajnje odredište putne rute. Prikazuju ograničenje brzine ako mapa poseduje podatke.

marker vozila možda neće uvek pokazati tačnu GPS poziciju i smer kretanja. Pokazivač se pojavljuje na odabranoj tački na mapi.3) Kad je odabrana lokacija mape.3. Pokazivač sa crvenom okruglom tačkom ( ) se prikazuje na svim razmerama zumiranja. Položaj pokazivača se može koristiti kao odredište rute. Po predefinisanju. ova oznaka je plava strelica.2 Pozicioniranje markera 2.2. ali možete promeniti tu ikonu sa opcije « Meni podešavanja ». • Tapnite mapu kada se traži da potvrdite odredište na kraju pretrage.2. ili možete snimiti ovo mesto kao jedno od Favorit odredišta.1 Marker vozila i Zakopčavanje na putu Kada je dostupna vaša GPS pozicija. Ako su u blizini drugi putevi sa kojima je uređaj usklađen. objekat će biti izabran (prikazaće se crveni kružni okvir oko objekta) i možete dobiti informacije o ovom objektu ili ga koristiti kao tačku na ruti. Smer ikone tada prikazuje trenutni pravac kretanja. Ako tapnete na ikonu za mesto interesa ili tačke upozorenja.2 Mapa izabrane lokacije (Pokazivač) i objekti odabrane mape Možete označiti mesto na mapi na sledeće načine: • Tapnite mapu tokom navigiranja. izostaviće se pogrešne GPS pozicije i postaviti prema najbližem važećem GPS položaju bližih puteva. 2. Kad je odabrana putna navigacija. ili • Tapnite mapu u opciji Pronađi(sadržaj:3. Takođe možete odabrati neki od objekata na mapi.3.3.2. možete tražiti mesta oko njega. . Ako odaberete van-putnu(off-road) navigaciju: marker vozila će biti na tačnom GPS položaj-u. nova tačka upozorenja.1. a smer ikone će biti usklađen sa smerom tih puteva. iGO primo označava vaš trenutni položaj markerima vozila.

3. Tu je polje u gornjem levom uglu koje prikazuje sledeći događaju na ruti .3. u gornjem delu mape prikazuju se informacije o sledećem događaju na ruti (manevru) i susednoj ulici ili sledećem gradu/mestu.1 Ulice i putevi iGO Primo pokazuje ulice na način koji je sličan kako ih papirne autokarte prikazuju.2. izlazi sa autoputa. Prikazana su obe vrednosti od značaja za događaj . Njihova širina i boja odgovaraju njihovoj važnosti: lako možete razlikovati velike puteve i male ulice.3. .3. ako je blizu prvog. Manja ikona pored pokazuje vrstu drugog sledećeg događaja – manevra.manevar.2 Aktiviranje Pregleda i Susednih ulica Tokom navigacije rutom. itd) i udaljenost od trenutne pozicije.vrsta događaja na ruti (skretanje. prikazuje se samo sledeći manevar. kružni tok.3 Objekti na mapi 2. Inače.3. 2.

Feribot(trajekt) ukrcavanje. Izađite sa autoputa. Skretanje u desno. Sledeća tablica navodi neke od često prikazanih događaja na ruti. Napustiti feribot. . Nastavite pravo na raskrsnici. izlaz (sledeći manevar). Držite desnu stranu. Prilaz prolaznoj tački puta. Oštro skretanje u levo Držite levu stranu. Uđite na autoput. Približavanje odredištu. Vraćanje nazad. Uđite na kružni tok (drugi sledeći manevar). Isti se simboli koriste u oba polja: Icon Description Skretanje u levo. Idite levo na kružnom toku. 3.Većina ovih ikona je vrlo intuitivno.

Ako je informacija o saobraćajnoj traci("lane") dostupna u podatcima o mapama. 2. važno je ući u odgovarajući traku kako bi mogli pratiti preporučene rute. Svi putokazi izgledaju slično kod krstarenja ("cruising ") kada nema preporučene rute. Ako želite sakriti trenutno prikazane putokaze.3. putokazi zamenjuju strelice. samo putokaz koji upućuje na traku(e) se prikazuje u bojama. Ove mogućnosti prikazuje nova komanda na mapi kada se vozite na autoputu. svi ostali su tamniji.3.4 Izlazi sa autoputeva Možda ćete morati na benzinsku stanicu ili u restoran tokom putovanja. Putokazi su prikazani na vrhu karte. Boje i stil putokaza su slični stvarnim . Oni pokazuju dostupne destinacije i broj puta kojem saobraćajna traka vodi. Gde su dodatne informacije dostupne.one koje možete videti iznad puta ili pored puta. iGO primo prikazuje traku i njihova uputstva pomoću male strelice na dnu mape. tapnite bilo koji od njih i normalni ekran mapa se vraća doprijema informacije o novom saobraćajnom znaku. .3. Istaknute strelice predstavljaju trake u koje je potrebno ući.2.3 Informacije o putnim pravcima i putnoj signalizaciji Kada navigirate na putevima sa više traka.3. Kad navigirate rutom.

10). ako je potrebno. Ako želite prikazati druge vrste mesta za izlaz. Sada možete jednostavno dodati ovaj izlaz kao putne tačke na ruti. možete promeniti ikone sa opcije « Postavke vizuelnog uputstva » (sadržaj:5. .3. da biste otvorili panel sa detaljima za nekoliko narednih Tapnite bilo koji od njih za prikaz izlaznog područja na karti.Tapnite ovaj marker komandu pa zatim benzinskih stanica i izlaza.

ruta će ih uključiti i to će se prikazati u boji koja se razlikuje od boje rute. ako je dostupna GPS pozicija. iGO primo koristi poslednji poznati položaj kao početnu tačku.2. kako u dnevnom tako i noćnom mod-u. kada iGO Primo ne može izbeći takve puteve. 3D znamenitosti Znamenitosti su 3D umetnički ili blok prikazi prominentnih ili poznatih objekata. Ako ne postoji važeća GPS pozicija. Uzdignuti putevi Složene raskrsnice i vertikalno izolovani putevi (kao što su nadvožnjaci i mostovi) prikazuju se u 3D. Prolazna tačka puta (srednje odredište) Prolazna tačka puta. 3D građevine 3D blok reprezentacija gradskih građevinskih podataka sadrži stvarnu građevinsku veličinu i položaj na karti. 2.3. Ako su putevi u blizini. . Odredište (krajnja tačka) Krajnje odredište rute. uređaj je usklađen prema najbližem putu.9). Ulice i putevi koje su isključene iz navigacije Vi možete odabrati želite li koristiti ili izbegavati određene vrste puteva (sadržaj: 3.3. a ruta počinje iz trenutne pozicije. Međutim. srednje odredište rute pre dolaska na krajnje odredište. ovi podatci pokazuju promene na terenu uzvišenja ili udubljenja u zemlji kada pregledate mapu u 2D i koristi ih za sastavljanje rute mape u 3D kad navigirate. Brda i planine su prikazani u pozadini 3D mape i ilustrovani bojama i senčenjem na 2D mapi. Boja Rute Ruta se uvek ističe bojom na karti.3.4.6 Elementi aktivne rute iGO Primo pokazuje rute na sledeći način: Symbol Name Trenutni GPS položaj i početna tačka Description Vaš trenutni položaj prikazan na karti. Normalno.3.5 Vrste 3D objekata iGO primo podržava sledeće 3D vrste objekata: Type 3D terenske mape Description 3D terenske mape.

Komanda menja vertikalni ugao gledanja na mapu u 3D mod-u. Tapnite komandu jednom za promenu prikaza u velikim postupcima. mapa se prebacuje na 2D prikaz.4 Manipulacija mapom Tapnite mapu gde želite pregledati tokom navigacije. Promenite koliko mape će biti prikazano na ekranu. plava strelica po predefinisanju. sa uvek optimiziranim sadržajima. Mapa se zaustavlja prema trenutnoj poziciji (marker vozila. Nagnuti gore i dole . Tapnite komandu jednom za promenu prikaza u velikim postupcima.3. nikada izokrenuto. više se ne zaključava u poziciji na ekranu) i kontrolne komande se prikazuju da vam pomognu da menjate prikaz mape. Opis Možete se pomerati po mapi u bilo kojem smeru: tapnite i držite mapu. Ako ste smanjivali dalje. ili tapnite i držite komandu za kontinuirano i lako menjanje.2. zatim premestiti prstom prema smeru u kojem želite pomeriti mapu. . Tako se uvek prikazuju nazivi ulica i drugi tekstovi sa istom veličinom slova. ili tapnite i držite komandu za kontinuirano i lako menjanje. iGO Primo koristi visoko-kvalitetne vektorske mape koje vam dopuštaju pregledati mape na različitim razmerama zumiranja. Skaliranje mape ima ograničenje u mod-u 3D prikaza. Radnja Kretanje mapom pomoću povlačenja i postavljanja Komande) ekran Zoom povećavanje i smanjivanje . a vi samo vidite ulice i predmete koje trebate.

. a zatim ponovno tapnite da rotirate mapu u prethodnom smeru. Komande za manipulaciju mape su nestale i navigacija se nastavlja. pokazivač. a zatim ponovno tapnite da rotirate mapu u prethodnom smeru. Tapnite komandu za prebacivanje u prikaz Severgore. Informacije o mestu Povratak na normalnu navigaciju Dodatne opcije Odaberite odredište Tapnite komandu da biste otvorili novi prozor sa informacijama o odabranom mestu na mapi. Kompas u mod-u 3D prikaza mapa Smer kompasa pokazuje Sever. Kompas u mod-u 2D prikaza mape Smer kompasa pokazuje Sever. 2D ili 3D prikaz . ili u potrazi za mestima oko Pokazivača. Pritisnite ovu komandu za prebacivanje između 3D prikaza i 2D gore-dole mod-a. Tapnite komandu za pomeranje po mapi nazad prema trenutnom GPS položaju. Ruta se automatski izračunava. Menja horizontalni ugao gledanja na karti. Rotiranje levo i desno . Automatska rotacija mape je takođe ponovno omogućena. Tapnite komandu za prebacivanje u prikaz Severgore. Tapnite komandu da biste otvorili listu dodatnih mogućnosti kao što su snimanje Pokazivača kao Favorit odredišta. Tapnite komandu da biste odabrali Pokazivač kao novo odredište.kontinuirano i lako menjanje. ili tapnite i držite komandu za kontinuirano i lako menjanje. Tapnite komandu jednom za promenu prikaza u velikim postupcima.

1.6. Moja Ruta / Uređivanje rute . Potraga se obavlja ili uz svoju rutu ili oko vašeg trenutnog položaja.) Ova komanda otvara funkcije za uređivanje rute.2). Izbornik će se zatvoriti nakon nekoliko sekundi neaktivnosti ili ako dodirnete .3. Prečica za Pronađi / Pronalaženje Mesta / Brzo pretraživanje mesta (sadržaj:3.2. Većina tih funkcija su prečice. tapnuti . ako ne postoji ruta izračunata.) Ova komada otvara listu istorije.1. Pronađi / Favorit (sadržaj:3. U postavkama « Prilagođavanje brzog menia » možete odabrati funkciju svake komande (sadržaj:5.1. Sledeće opcije su dostupne: Komanda Opsi Ova funkcija vam omogućuje pretraživanje mesta po imenu. Postoji više funkcija od dostupnog broja komandi u meniu.3.4. Možete odabrati jednu od vaših prethodnih destinacija.2.5 Brzi Meni Brzi Meni je izbor komandi i funkcija koje su često potrebne za vreme navigacije. One su dostupne iz sistemskog menia.4. Pronađi / Istorija (sadržaj:3. Može se otvoriti direktno sa ekrana mape.) Ova komanda otvara listu Favorit destinacija.

Trenutna ulica na hitne pomoći ili usputne pomoći.3. Sa ovom funkcijom možete snimiti aktivnu rutu za kasniju upotrebu. sledeće poglavlje.) Ova komanda otvara poseban ekran sa informacijama Tapnite polje o trenutnom položaju i komandu za potragu obližnje.5.) -- Moja Ruta / Pregled (sadržaj: 3.6.5.3. Moja Ruta / Otkaži rutu (sadržaj:3.3. Ova komanda otvara Itinerer.) Više / Postavke / Postavke karta (sadržaj:5.4.pogledajte ekranu mape. popis manevara(maršute).) Više / Postavke / Postavke vizuelnog uputstva (sadržaj:5.9. Moja Ruta / Više / Učitaj Rutu .3.) Moj Ruta / Izbegni Više/ Podešavanja/ Praćenje putovanja (sadržaj:5. Više / Postavke / Postavke rute (sadržaj:5. ako su prolazne tačke date. Za detalje.3.2. Ova komanda preskače sledeću prolaznu tačku sa rute.Ova komanda otvara postavke povezanih ruta.) Tapnite vrh mape za vreme navigacije. Ova komanda otvara ekran Postavke vizuelnog uputstva. Ova komanda otvara 2D mapu umanjenu i pozicioniranu da prikaže celu rutu. Moja Ruta / Više / Sačuvaj rutu Sa ovom funkcijom možete zameniti aktivnu rutu sa prethodno snimljenom rutom. Ova komanda omogućuje obilaženje i izbegavanja delova preporučene rute. Ova komanda otkazuje rutu i zaustavlja navigaciju. Ova komanda otvara ekran Praćenja putovanja gde možete uređivati vaše prethodno snimljene putne log zapise putovanja. Komanda se menja u sledeće. Ova komanda otvara postavke povezanih mapa.

Pronađi /
Pronalaženje mesta
Sa ovom funkcijom možete tražiti mesta od interesa
od interesa
na različite načine.
(sadržaj:3.1.2.1.)
Moja Ruta / Više /
Ova komanda otvara prikaz karte i počinje simuliranje Simulicija
navigacije (sadržaj:
aktivnu rute.
3.8.)
Ova komanda otvara ekran sa GPS informacijama o
satelitskoj poziciji i informaciji o jačini signala.

Tapnite vrh mape
kada nema GPS
prijema.

Ova komanda otvara parametare profila odabranog
vozila.

Više / Postavke /
Ruta (sadtržaj:
5.3.)

2.3.6 Provera pojedinosti o trenutnoj poziciji (Gde sam?)
Ovaj ekran sadrži informacije o trenutnoj poziciji (ili o poslednjem poznatom položaju, ako GPS prijem nije
dostupan) i uz to komandu za traženje korisnih mesta blizini.

Možete pristupiti ovom ekranu sa mape na jedan od sledećih načina:
• Ako je trenutna ulica prikazana ispod markera vozila(trenutne pozicije na karti), tapnite da biste otvorili « Gde
se nalazim? » ekran.

• Otvorite Brz Meni i tapnite
Informacije o ovom ekranu:

komandu

,

: Dužine i širine (koordinate trenutne pozicije u WGS84 formatu).

: Nadmorska visina (visinske informacije koje dolaze iz GPS prijemnika - često netačno).

: Kućni broj na levoj strani.

: Kućni broj na desnoj strani.

• Na sredini ekrana možete videti da li je položaj važeći, ili preostalo vreme od kada da je zadnji put izmenjena.
• Podatci adrese (ako su dostupni) od trenutne pozicije su prikazane na dnu. Takođe možete izvesti neke radnje na
ovom ekranu:
Tapnite

da snimite trenutnu poziciju kao favorit odredište.

Takođe možete tražiti pomoć u blizini vaše trenutne pozicije tapnite
brzo pretraživanje:

da otvoriti novi ekran za

Sledeće službe i servisi se mogu pretraživati po trenutnom položaju ili posljednjem poznatom položaju: •

: Auto popravak i pomoć na putu •

: Policijske stanice •

: Medicinski i hitne službe •

: Benzinske postaje

Tapnite bilo koju komandu, odaberite mesto sa liste, i navigirajte.

3 Navigacija na putu
Kad se pokrene, iGO primo navigacija izračunava rute pomoću putne mreže od visokokvalitetnih vektorskih
mapa koje ste dobili sa proizvodom.
Možete postaviti svoju rutu na različite načine:
• Ako vam je potrebna ruta za momentalnu navigaciju, možete odabrati odredište i početi s navigacijom odmah
(normalna navigacija).
• Takođe možete planirati rute, nezavisno o svom trenutnom GPS položaju, pa čak i bez GPS prijema. Da bi to
postigli morate postaviti novu polaznu tačku u Moja Ruta / Uređivanje rute, tapnite na ikonu zastavice na
trenutnoj poziciji. To će isključiti GPS prijemnik, tako da se put ne preračunava kada uređaj dobije novi položaj.
Možete planirati rute s više odredišta. Odaberite prvo odredište. Zatim odaberite drugo odredište i dodajte to
vašoj ruti za stvaranje rute sa više tačaka. Možete dodati onoliko odredišta na ruti koliko to želite.
Takođe možete koristiti iGO Primo za van-putnu navigaciju. Za detalje, pogledajte sadržaj:4.

7).1. učinite sledeće: 1. U navigacionom meniu.1 Unos adrese ili dela adrese Ako znate barem deo adrese. uključujući i kućni broj • centar grada / mesta • raskrsnicu • sredine ulice • bilo koje od gore navedenog. možete pronaći adresu ako unesete: • tačnu adrese.1.1.6).4).1.1. Na taj način ne morate odabrati ime grada / mesta i potraga za imenima ulica može biti brža.8).5) 3.3).1. počevši pretraživanje sa poštanskim brojem (sadržaj:3. na primer naziv ulice bez kućnog broja ili imena dve ulice sa raskrsnice (sadržaj: 3. Po predefinisanju.1. • Koristite prethodno snimljeno Favorit odredište (sadržaj:3.1.1. a zatim odaberite jednu zemlju sa liste rezultata.2). . • Koristite ugrađenu funkciju Mesta od interesa za vaše odredište (sadržaj: 3.1. • Koristite mesto gde je snimljena fotografija (sadržaj:3. Ako je potrebno.1 Odabir odredište rute iGO Primo vam nudi nekoliko načina da odaberete vaše odredište: • Unesite punu adresu ili deo adrese.1. naravno.1). tapnite za povratak na meni za navigaciju. • Odaberite mesto iz Istorije prethodno korišćenih odredišta (sadržaj:3. 2. • Odaberite mesto na mapi pomoću Pronađi na mapi funkcije (sadržaj:3. 3.1 Upisivanje adrese Da biste uneli adresu kao odredište. Ako se nalazite na ekranu sa mapom. tapnite i unesite prvih nekoliko slova imena zemlje na tastaturi.3. • Unesite koordinate odredišta (sadržaj:3. Koristeći isti ekran. iGO primo predlaže zemlju i grad / mesto gde se nalazite. pritisnite sledeće komande: 3. to je najbrži način za odabir odredišta rute.1. • Upišite adresu s poštanskim brojem.

C) . nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na listi nakon upisa nekoliko znakova (za otvaranje liste sa rezultatima pre nego se naziv pojavi automatski.4. Odaberite grad / mesto sa popisa. Odabir novog grada / mesta: A) B) a. tapnite ). Da to prihvatite. Počnite unos imena grada / mesta na tastaturi c. tapnite b. tapnite • Ako se željeni naziv ne pojavi. Nađite grad / mesto koje vam je potrebno: • najverovatnije ime grada/naselja će uvek biti prikazano u polju za unos.

Upisivanje naziva ulice: A) B) a. Da to prihvatite. Nađite ulicu koja vam je potrebna: • najverovatnije ime ulice će uvek biti prikazano u polju za unos. Počnite sa upisivanjem naziva ulice na tastaturi. nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se listi nakon upisa nekoliko znakova (za otvaranje liste sa rezultatima pre nego se naziv pojavi automatski. c. tapnite ). .5. Odabir ulice sa liste. tapnite • Ako se željeni naziv ne pojavi. tapnite b.

C) 6. (Ako se ne može naći uneti kućni broj. Nakon kratkog sumiranja parametara rute. mapa se pojavljuje koja prikazuje celu rutu. tapnite b. 8. Unesite kućni broj na tastaturi. Pokazivač ( Tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Upisivanje kućnog broja: A) B) a. Tapnuti da izmenite parametre rute ili tapnite da započnete vaše putovanje. . srednja tačka ulice će biti izabrana kao odredište. ). za potvrdu odredišta. se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini. tapnite c. Ako je potrebno. Mapa u punoj veličini ekrana. ili tapnite da odaberete neko drugo odredište. tapnite mapu negde drugo da promenite odredište. (Za unos slova. Ruta se automatski izračunava. Tapnite posle dovršavanja upisivanja adrese.) 7.

postavite je na listu Favorita. tapnite: tapnite . pre nego tapnete da potvrdite destinaciju . 3.2 Unos tačke na ulici kao odredišta možete navigovati do sredine ulice. Sada možete da počnete putovanje. Mapa sa odredištem će biti automatski prikazana i snimljena. tapnite Za povratak na meni za navigaciju. potom . dajte naziv novom Favoritu i tapnite: Savet ! -da snimite lokaciju. 4.1. Upisivanje naziva ulice: . Ako je potrebno.Ako znate da ćete koristiti ovo odredište često. U navigacionom meniu pritisnite sledeće komande: 3. ako kućni broj nije dostupan: 1. 2. Ako ste na ekranu sa mapama. izmenite zemlju i grad / mesto kao što je opisano ranije.1. .

Nađite ulicu koja vam je potrebna: Najverovatnije naziv ulice će uvek biti prikazan u polju za unos. tapnite . Da to prihvatite.A) B) a. tapnite Ako se željeni naziv ne pojavi. . tapnite b. Umesto unosa kućnog broja. tapnite ). Počnite s upisivanjem naziva ulice na tastaturi c. Odaberite ulicu iz liste. nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na listi nakon upisa nekoliko znakova (za otvaranje liste s rezultatima pre nego se on pojavi automatski. C) 5.

6. tapnite za potvrdu odredišta. Ako je potrebno. tapnite mapu negde drugde da promeniti odredište. Tapnite da menjate parametare rute ili tapnite i započnite vaše putovanje . 8.Središnja tačka ulice odabrana kao odredište. ili dotaknite da odaberete neko drugo odredište. Mapa celog ekrana se pojavljuje s odabranom tačkom u sredini. Nakon kratkog sažetog prikaza parametara rute. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. Ruta se automatski izračunava. Pokazivač ( ) se pojavljuje na novoj lokaciji.

U navigacionom meniu. tapnite • Ako se željeni naziv ne pojavi. pritisnite sledeće komande: .1. Ako ste na ekranu sa mapama.3 Odabir raskrsnice kao odredišta Da biste uneli adresu kao odredište.3. tapnite za povratak na izbornik za navigaciju. 4. učinite sledeće: 1. Upišite naziv ulice: A) B) a. 3. nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na listi nakon upisa nekoliko znakova (za otvaranje liste sa rezultatima pre nego se on pojavi automatski. Nađite ulicu koja vam je potrebna: • Najverovatniji naziv ulice će uvek biti prikazan u polju za unos. Počnite sa upisivanjem naziva ulice na tastaturi. promenite zemlju i grad / mesto kao što je opisano ranije. Da to prihvatite. tapnite b. 2. ). Ako je potrebno. tapnite Odaberite ulicu iz liste. c.1. .

Ruta se automatski izračunava. njihova lista se pojavljuje automatski. pojavljuje se ekran tastatura. Kada nazivi ulica. počnu da odgovaraju tim unesnim slovnim znakovima tako da njihova lista može biti prikazana na ekranu. tapnite mapu negde drugde da promenite odredište. ili dotaknite da odaberete neko drugo odredište. Ako je potrebno. pojaviće se mapa koja prikazuje celu rutu. Odaberite iz liste.C) D) 5. Pokazivač ( ) se pojavljuje na novoj lokaciji. 6. da promenite parametare rute ili tapnite i započnite vaše . Počnite unošenje naziva ulica raskrsnice na tastaturi. • U slučaju dužeg naziva ulice. 7. Tapnite (D) • Ako postoji samo nekoliko ulica koje se ukrštaju. Tapnite putovanje. Da odaberete naziv ulice sa raskrsnice: 1. Mapa celog ekrana se pojavljuje s odabranom tačkom u sredini.Nakon kratkog sažetka parametara rute. Tapnite za potvrdu odredišta. njihova lista se pojavljuje odmah.

to je jedno od važnih raskršća. pritisnite sledeće komande: . 2. tapnite Za povratak na izbornik za navigaciju. izmenite zemlju kao što je opisano ranije. 1. u gradovima. U navigacionom meniu. Odaberite odredište grad / mesto: A) B) . već samo proizvoljna tačka koju su kreatori mapa izabrali. Ako ste na prikazu ekrana sa Mapama.3. U mestima i selima.1. Ako je potrebno. 4.4 Odabir grada / centra grada kao odredišta Grad / centar grada nije geometrijski centar grada / mesta. 3. to je obično najvažnije raskršće.1.

Nakon kratkog sažetka parametara rute. da promenite parametare rute ili tapnite i započnite vaše . Umesto upisivanja naziva ulice. Počnite unose imena grada / mesta na tastaturi. tapnite mapu negde drugo da promenite odredište.a. Tapnite b.Pokazivač ( potvrdu odredišta. Mapa celog ekrana se pojavljuje s odabranom tačkom u sredini. tapnite postaje odredište rute. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. Odaberite grad / mesto s liste. Tapnite putovanje. tapnite • Ako se željeni naziv ne pojavi. Ako je potrebno. tapnite ). . c. Da to prihvatite. C) D) 5. nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na listi nakon upisa nekoliko znakova (za otvaranje liste s rezultatima pre nego se on pojavi automatski.(D) na taj način središte prikazanog grada / mesta 6. ili tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Tapnite za da odaberete neko drugo odredište. Ruta se automatski izračunava. Nađite grad / mesto koje vam je potrebno: • najverovatnije ime grada / mesta će uvek biti prikazano u polju za unos. 7.

izmenite zemlju kao što je opisano ranije.1. 3. Ako ste na ekranu sa mapama. pritisnite sledeće tastere: .3. Unesite nov grad / mesto koristeći svoj poštanski broj: A) B) .5 Upisivanje adrese s poštanskim brojem Sve gore navedene adrese sa mogućnostima pretrage mogu biti izvedene unosom poštanskog broja umesto imena grada / grada. Ako je potrebno. U nastavku primer s punom adresom: 1.1. C) . 2. tapnite Za povratak na meni za navigaciju. 4. U navigacionom meniu.

tapnite • Ako se željeni broj ne pojavi. Nađite grad / mesto koje vam je potrebno: • Najverovatniji poštanski broj će uvek biti prikazan u polju za unos. Da to prihvatite. da otvorite numeričku tastaturu. d. Tapnite . c. otvorite listu rezultata tapnite Odaberite poštanski broj sa liste. Započnite unosom poštanskog broja. Upisivanje naziva ulice: A) B) .a. 5. Tapnite b.

c. 6. Da to prihvatite. tapnite ). nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na listi nakon upisa nekoliko slovnih znakova (za otvaranje liste s rezultatima pre nego se on pojavi automatski. Nađite ulicu koja vam je potrebna: • najverovatnije naziv ulice će uvek biti prikazan u polju za unos. tapnite • Ako se željeni naziv ne pojavi. Počnite s upisivanjem naziva ulice na tastaturi. Upisivanje kućnog broja: A) B) .a. Odaberite ulicu sa liste. Tapnite b.

Pokazivač ( odredišta. ili dotaknite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. 8. Tapnite za potvrdu da odabrete neko drugo odredište. tapnite mapu negde drugo da promenite odredište. Ako je potrebno. Tapnite putovanje . tapnite b. Nakon kratkog sažetka parametara rute. c. tapnite ). (Za unos slova. Mapa celog ekrana se pojavljuje s odabranom tačkom u sredini. središnja tačka ulice je izabrana kao odredište. Unesite kućni broj na tastaturi.a. Tapnite posle dovršavanja upisivanja adrese. da izmenite parametare rute ili tapnite i započniti vaše . Ruta se automatski izračunava.) 7. (Ako se ne može naći uneti kućni broj.

• Možete tražiti i vrstu i naziv puta. Koristeći isti ekran. Ako se ista reč pojavljuje u nekoliko naziva.1. puta i avenija.1. Nakon toga možete naći drugu brže. tapnite da biste ga odabrali.1 Brzo pretraživanje za mestom od interesa Opcija Brzo pretraživanje omogućuje da brzo pronađete mesto po imenu. možete tražiti posebne usluge sa ekrana "Gde sam?" 3. upišite 'Pi A' kako bi se dobila Partizanska pre svih Partizanskih puteva sličnog naziva.3.1. manje unetih slova je dovoljno da se pronađe. ili • oko trenutne lokacije. možete pronaći mesto na različite načine: • pomoću opcije « Brzo pretraživanje Mesta(od interesa) ». ako postoji. • Nakon upisa nekoliko slova. • Možete ubrzati pronalaženje raskrsnica: • Tražiti prvu ulicu manje zajedničkog ili manje uobičajenog naziva. tapnite i zatim tapnite . najverovatniji rezultati se uvek prikazuju u polju za unos.2 Odabir odredišta iz mesta od interesa Možete odabrati odredište iz mesta od interesa uključenih sa iGO Primo.1. to je obično brže nego unos imena grada / mesta. možete dobiti rezultat brže ako upišete prvo slovo vrste ulice: Na primer. • Ako je jedna od ulica kraća. tražiti tu prvo. na primer u nazivu ulica.2. Traženje se uvek obavlja • uz predviđenu rutu. Započnite brzo funkciju za pretraživanje: • Ako ste na ekranu sa mapama. po imenu mesta • pomoću opcije postavljanja pretraživanja « Pronalaženje Mesta(od interesa) » pomoću postavljenih kategorija možete pronaći često tražene vrste mesta sa samo nekoliko tapkanja ekrana • možete potražiti mesto po kategoriji • možete tražiti mesto po imenu Osim toga. tapnite za prikaz liste stavki koje sadrže određena slova. Kako se poštanski brojevi sastoje od samo nekoliko znakova. Ako je pretpostavka tačna. ako ne postoji dato mesto 1. • Takođe možete potražiti u poštanskim brojevima. • Dok unosite slova.6 Saveti o brzom unosu adrese • Kada se unosi ime grada / mesta ili ulice: • Ponuđeni su samo oni slovni znakovi na tastaturi koji se pojavljuju u mogućim rezultatima pretraživanja. 3. Svi ostali slovni znakovi su prikazani zatamnjeno. možete brzo pronaći mesta u blizini.

počnite unositi ime mesta. 3. Naziv i adresa mesta prikazuje se na vrhu ekrana. Ako je potrebno reorganizirati listu. da otvorite listu Mesta sa nazivima koji sadrže 4. (opciono) Mesta na listi su uređena po dužini potrebnih zaobilaznica (prilikom navigacije rutom) ili njihove udaljenosti od trenutne pozicije (kad nema datog odredišta).• Ako ste u meniu Navigacije tapnite . tapnite delove sa unetim slovnim znakovima. Nakon upisa nekoliko slova. Mapa celog ekrana se pojavljuje s odabranom tačkom u sredini. . i zatim tapnite 2. tapnite 5. Pregledajte listu ako je potrebno i tapnite jednu od stavki na listi. Pomoću tastature.

Tapnite putovanje. da izmenite parametare rute ili tapnite i započnie vaše 3. Nakon prikaza sažetka parametara rute.2 Potraga za mestom od interesa pomoću unapred postavljenih kategorija Funkcija unapred postavljenog pretraživanja omogućuje vam da brzo pronađete najčešće odabrane vrste mesta. tapnite mapu negde drugo da izmenite odredište. Ruta se automatski izračunava.2. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. Ako ste na prikazu ekrana sa Mapama. Ako je potrebno. (opciono) Tapnite za povratak na mapu. tapnite 2. Pokazivač ( ) se pojavljuje na novoj lokaciji. za prikaz pojedinosti o odabranom mestu tapnite 9.1. . Tapnite za potvrdu odredišta. pritisnite sledeće komande: za povratak na meni Navigacija. .6. 1. ili dotaknite da odabrete neko drugo odredište. U meniu Navigacija. 10.

• Ako ne postoji aktivna ruta (odredište nije odabrano). benzinske stanice se pretražuju oko poslednje poznatog položaja. parkirališta se pretražuju na ruti. parkirališta se pretražuju oko trenutne pozicije. • • Ako postoji aktivna ruta. benzinske stanice se pretražuju oko trenutne pozicije. • Ako trenutna pozicija nije dostupna (bez GPS signal). restorani se pretražuju na ruti. • Ako ne postoji aktivna ruta (odredište nije odabrano). • Ako trenutna pozicija nije dostupna (bez GPS signala). • Ako trenutna pozicija nije dostupna (bez GPS signala). Pojavljuje se unapred postavljena kategorija pretraživanja: • • Ako postoji aktivna ruta.3. parkirališta se pretražuju oko poslednje poznatog položaja. restorani se pretražuju oko poslednje poznatog položaja. benzinske stanice se pretražuju na ruti. . • Ako ne postoji aktivna ruta (odredište nije odabrano). • • Ako postoji aktivna ruta. restorani se pretražuju oko trenutne pozicije.

(opciono) Tapnite povratak na mapu. smeštaj se pretražuje oko poslednje poznatog položaja 4. Pojavljuje se Mapa celog ekrana sa odabranom tačkom u sredini.• • Ako postoji aktivna ruta. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. tapnite 6. 7. Naziv i adresa Mesta prikazuju se na vrhu ekrana. Ruta se automatski izračunava. . ili dotaknite za ) se pojavljuje na da odaberete 9. (opciono) Mesta na listi su poređana po njihovoj udaljenosti od trenutnog ili poslednje poznatog položaja od odredišta. • Ako trenutna pozicija nije dostupna (bez GPS signala). Tapnite 8. smeštaj se pretražuje oko trenutne pozicije. za potvrdu odredišta. smeštaj se pretražuje na ruti. ili dužine potrebe zaobilaznice. prikazuje se mapa sa celom rutom. Ako je potrebno. Pregledajte listu ako je potrebno i pritisnite jednu od stavki sa liste. Pokazivač ( novoj lokaciji.Tapnite bilo koju od komandi za brzo pretraživanje da biste dobili instant listu mesta. da bi ste videli pojedinosti o odabranom mestu. Tapnite neko drugo odredište. Tapnite da izmenite parametare rute ili tapnite i započnite vaše putovanje. • Ako ne postoji aktivna ruta (odredište nije odabrano). 5. Ako je potrebno preurediti listu. Nakon prikaza sažetka parametara rute.

3. .1. 1. Tapnite 4.) . (Lista rezultata će biti uređena po udaljenosti od ovog mesta. ili ako nije dostupna.3 Potraga za mestom od interesa po kategoriji Možete tražiti mesta od interesa po njihovim kategorijama i podkategorijama. pritisnite sledeće komande: za povratak na Meni za Navigaciju. (Lista rezultata će biti uređena po udaljenosti od centra odabranog grada / mesta.2. tapnite 2. trenutne pozicije. Ako ste na ekranu sa Mapama. 3. U meniu Navigacije. oko poslednjeg poznatog položaja.) • Tapnite da tražite mesto unutar odabranog grada / mesta. Odaberite područje oko mesta koje treba tražiti: • Tapnite da tražite oko početne tačke.

) 5. (Lista rezultata će biti uređena • Tapnite da tražite uz aktivnu rutu. (Lista rezultata će se urediti po dužini potrebne zaobilaznice.) da tražite mesto oko odredišta aktivne rute. Odaberite jedno od glavnih Mesta kategorija (npr. kao što je potrazi za dolazećim benzinskim stanicama ili restoranima. To je korisno kada se traži mesto za kasnije zaustavljanje koje rezultira samo minimalanom zaobilaznicom. (opciono) Ako ste odabrali odaberite grad / mesto za traženje 6. smeštaj) ili tapnite .• Tapnite po udaljenosti od odredišta. a ne oko određene tačke.

8. Odaberite jedan brand ili tapnite za listu svih mesta u odabranoj podkategoriji oko odabranog mesta i na ruti. . Ponekad se pojavi lista brandova u odabranom Mestu podkategorije. 7.za listu svih mesta oko odabrane loakcije ili duž rute. hotel ili motel) ili tapnite za listu svih Mesta u odabranoj glavnoj kategoriji oko odabranog mesta ili na ruti. Odaberite jedno od Mesta podkategorija (npr.

tapnite 11. Na kraju. Tapnite . rezultati se pojavljuju na listi. Pojavljuje se Mapa celog ekrana sa odabranom tačkom u sredini. Pregledajte listu ako je potrebno i pritisnite jednu od stavki.Naziv i adresa Mesta se prikazuju se na vrhu ekrana. ili dužine potrebne zaobilaznice.9. 10. da bi ste videli pojedinosti o odabranom Mestu. Ako je potrebno preurediti listu. (opciono) Tapnite za povratak na mapu. 12. iz odabranog grada / mesta od odredišta. (opciono) Mesta na listi su uređena po njihovoj udaljenosti od sadašnjeg ili poslednjeg poznatog položaja.

Ako ste na ekranu sa Mapama. pritisnite sledeće komande: . 3. . Tapnite drugo odredište. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. U meniu Navigacije.13. Nakon prikaza sažetka parametara rute. Pokazivač ( novoj lokaciji. da promenite parametare rute ili tapnite da započnete vaše 3. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. Tapnite 4. Možete pretraživati oko različitih lokacija ili uz svoju rutu u bazi podataka svih Mesta. 1.1. tapnite 2. Ako je potrebno. za potvrdu odredišta.4 Potraga za Mestom od interesa po imenu Možete tražiti Mesta od interesa po njihovim imenima. ili dotaknite ) se pojavljuje na da odabrete neko 14. Ruta se automatski izračunava. ili samo u kategoriji ili potkategoriju samo jednog Mesta. Tapnite putovanje. Odaberite područje oko kojeg mesta treba tražiti: za povratak na meni za navigaciju.2.

ili ako nije dostupna. .• Tapnite da tražite oko trenutne pozicije. oko poslednjeg poznatog položaja. (Lista rezultata će biti uređena po udaljenosti od centra odabranog grada / mesta. a ne oko određene tačke.) • Tapnite da tražite mesto unutar odabranog grada / mesta.) 5. (Lista rezultata će biti uređena po • Tapnite da tražite uz aktivnu rutu. kao što je potrazi za dolazećim benzinskim stanicama ili restoranima. To je korisno kada se traži mesto za kasnije zaustavljanje koje rezultira samo minimalanom zaobilaznicom. (opciono) Ako ste odabrali odaberite grad / mesto za traženje.) tražiti mesto oko odredišta aktivne rute.) •Tapnite udaljenosti od odredišta. (Lista rezultata će se urediti po dužini potrebne zaobilaznice. (Lista rezultata će biti uređena po udaljenosti od ovog mesta.

7. da da .6. Odaberite jednu od podkategorija Mesta (npr. Odaberite jednu od glavnih kategorija Mesta (npr. smeštaj) za pretraživanje ili tapnite tražite među svim Mestima. hotel ili motel) za pretraživanje ili tapnite tražite u odabranoj kategoriji Mesta .

9. Nakon upisa nekoliko slova. iz odabranog grada / mesta od odredišta ili po dužinu potrebne zaobilaznice. Ako je potrebno preurediti listu. Tapnite ako niste to učinili pre. počnite unositi ime Mesta. da otvorite listu mesta s imenima koja sadrže deonicu 11. Pomoću tastature. tapnite . tapnite unesenog niza slovnih znakova. 10. (opciono) Mesta na listi su uređena po njihovoj udaljenosti od sadašnjeg ili poslednjeg poznatog položaja.8.

ili tapnite ) se pojavljuje na da odabrete neko drugo 15. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. Ruta se automatski izračunava. Nakon prikaza sažetka parametara rute. Tapnite da izmenite parametare rute ili dotaknite i započnite vaše putovanje. Ako je potrebno. Pregledajte listu ako je potrebno i pritisnite jednu od stavki na listi. 13. prikazuje se cela ruta. Tapnite odredište. Tapnite za povratak na Mapu. . 14. Naziv i adresa mesta prikazuju se na vrhu ekrana. Pokazivač ( novoj lokaciji. Pojavljuje se Mapa celog ekrana sa odabranom tačkom u sredini.12. (opciono) Tapnite da vidite pojedinosti o odabranom mestu. za potvrdu odredišta.

3. Tapnite da otvorite brzi meni. za pretragu oko trenutne pozicije (ili oko poslednjeg poznatog položaja. Na ekranu sa Mapama tapnite 2. Pojaviće se unapred postavljene kategorije pretraživanja. ako trenutna pozicija nije dostupna): • : Auto popravka i servisna pomoć na putu .5 Odabir pomoći u blizini sa opcije 'Gde sam?' Možete brzo tražiti pomoć u bližem okruženju sa ekrana "Gde sam?" 1.2.1. i zatim 3.

od odredišta ili dužine potrebne zaobilaznice. 7. Tapnite neko drugo odredište. Dodirnite bilo koju komandu za brzo pretraživanje da biste dobili instant listu odgovarajuće vrste Mesta. 5. 8. za potvrdu odredišta.• : Medicinske i hitne službe • : Policijske stanice • : Benzinske stanice 4. tapnite 6. Mapa celog ekrana se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini. Pokazivač ( novoj lokaciji. Naziv i adresa mesta se prikazuju na vrhu ekrana. ili tapnite ) se pojavljuje na da odaberete . Tapnite za povratak na mapu. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. Pregledajte listu ako je potrebno i pritisnite jednu od komandi na listi. Ako je potrebno preurediti listu. (opciono) Tapnite za prikaz pojedinosti o odabranom mestu. Ako je potrebno. (opciono) Mesta na listi su uređena po njihovoj udaljenosti od sadašnjeg ili poslednjeg poznatog položaja iz odabranog grada / mesta.

Ako ste na ekranu sa Mapama. da započnete da izmenite parametare rute ili tapnite 3.9. tapnite 2. U navigacionom meniu.3 Odabir lokacije na karti kao odredišta 1. pritisnite sledeće komande: za povratak na meni za navigaciju. Odaberite vaše odredište na mapi: pomerajte i skalirajte veličinu mape po potrebi: . 3.1. . Nakon prikaza sažetka parametara rute. Tapnite vaše putovanje. Ruta se automatski izračunava. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu.

prikazuje se mapa sa celom rutom. Tapnite da izmenite parametare rute ili tapnite da započnete vaše putovanje. Tapnite ) se pojavljuje tamo.4. . Pokazivač ( 5. Ruta se automatski izračunava. Nakon prikaza sažetka parametara rute. za odabir Pokazivača kao odredišta. 6. Tapnite mesto koje želite odabrati kao vaše odredište.

Mapa celog ekrana se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini. Pristupite listi Favorita: • Ako se nalazite na ekranu sa Mapama. Tapnite vaše putovanje. Tapnite za prikaz liste Favorit destinacija. 4.4 Odabir odredišta iz favorita Možete odabrati mesto koje ste već saačuvali kao Favorit za vaše odredište. • Ako ste u navigacionom meniu tapnite 2. Tapnite da odaberete neko drugo odredište. Ako je potrebno. tapnite mapu negde drugo da izmenite odredište.3. Tapnite Favorit koji želite postaviti kao odredište. Dodavanje mesta na listu Favorit odredišta je opisano na sadržaj:3. Ruta se automatski izračunava. pregledajte listu ili tapnite i upišite nekoliko slova iz naziva Favorit odredišta. 5. tapnite za otvaranje Brzog menia.1. da izmenite parametare rute ili tapnite da započnete . pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. 3. Ako je potrebno.5 1. Nakon prikaza sažetka parametara rute.Pokazivač ( za potvrdu odredišta ili tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji.

5 Odabir jedne od najizglednijih destinacija (Inteligentna istorija) Odredišta koja ste postavili ranije pojavljuju se na listi Istorije. . pomoću parametara poput trenutnog doba dana. Dve od tih poslednjih odredišta će biti prikazani u meniu odredišta za brz pristup. Što Više koristite navigacijski softver. to bolje može pogoditi vašu željenu destinaciju. Ako ste na ekranu sa Mapama tapnite 2.3.1. Inteligentna istorija nudi ta mesta na osnovu vaših navigacijskih navika. i trenutnom mestu. U navigacionom meniu tapnite za povratak na menu za navigaciju . dana u nedelji. 1.

Tapnite putovanje. 1. 5. Ako je potrebno.Nakon prikaza sažetka parametara rute. Ostale destinacije su poređane po vremenu kada su poslednji put odabrane. Inteligentna istorija će prikazati tri destinacije na prvoj stranici na osnovu vaših prethodnih pravaca (najverovatnija odredišta). Ako je potrebno. da izmenite parametare rute ili tapnite da započnete vaše 3. Pokazivač ( potvrdu odredišta. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. Tapnite • Ako ste u navigacionom meniu. ili tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Tapnite ili odredište u polju Istorija. Tapnite za da odaberete neko drugo odredište. . Pristupite Istoriji: • Ako ste na ekranu sa Mapama. tapnite i zatim a zatim tapnite 2. pregledajte listu kako biste videli predhodna odredišta. Ruta se automatski izračunava.3. 4. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu.6 Odabir odredišta iz nedavne Istorije Odredišta koja ste predhodno postavili pojavljuju se u Istoriji. Pojavljuje se lista zadnjih odredišta.1. Ekran sa Mapama se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini.

Mapa celog ekrana se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini.Nakon prikaza sažetka parametara rute. Ruta se automatski izračunava. 5. Tapnite putovanje.3. 4.Pokazivač ( potvrdu odredišta. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. Tapnite za da odaberete neko drugo odredište. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. Ako je potrebno. ili tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Odaberite odredište sa liste. da izmenite parametare rute ili tapnite da započnete vaše .

5. stepena i minuta. (opciono) Ako je potrebno.7 Unos koordinata odredišta Možete odabrati odredište i unosom koordinata. 2. tapnite za povratak na menu sa navigacijama. Uradite sledeće: 1. tapnite i potom i unesite . ili stepena. U navigacionom meniu tapnite 3. Možete uneti vrednosti geografske širine i dužine u bilo kojem od sledećih formata: decimalnih stepena. Kada završite. 6. Ako ste na ekranu sa Mapama.1. tapnite koordinate u UTM formatu .3. Otvorite menu i tapnite 4. minute i sekunde.

Ako je potrebno. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu.Pokazivač ( Tapnite ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Pojaviće se Fotografije snimljene u uređaju. 4. Tapnite poutovanje. Nakon prikaza sažetka parametara rute.7. ili tapnite da odaberete neko drugo odredište.8 Navigacija na lokaciji snimljene na slici Možete postaviti mesto snimljeno na u fotografiji kao vaše odredište. Uradite sledeće: 1. Ekran sa Mapama se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini. ili da odaberete neko druge odredište. da izmenite parametare rute ili da započnete vaše . Nakon prikaza sažetka parametara rute. Ruta se automatski izračunava. za potvrdu odredišta. 3. Ako je potrebno. Tapnite putovanje. Ekran sa mapama se pojavljuje sa odabranom tačkom u sredini. tapnite 2. Odaberite jednu sliku da postavite taj položaj kao odredište. U meniu Opcije. da izmenite parametare rute ili tapnite da započnete vaše 3. Ruta se automatski izračunava. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. pojavljuje se mapa koja prikazuje celu rutu. tapnite mapu negde drugde da izmenite odredište. 8.1. Pokazivač ( ) se pojavljuje na novoj lokaciji. Tapnite za potvrdu odredišta.

početna tačka rute. bilo u root folder ili u "slike" folder. obično trenutni GPS položaj. 3. Zato se samo ta vrsta podataka može koristiti u navigaciji. Podatci moraju biti smešteni na umetnutu SD karticu. .9 Izrada rute od liste odredišta (Create Route) Možete napraviti svoju rutu odredišta od odredišta iz menia Moja Ruta. Ako ste na ekranu sa Mapama. Ostali slikovni fajlovi se ne pojavljuju na listi. Tapnite 4. 2. 1. Postoji samo jedana linija na listi tačaka na ruti. U navigacionom meniu tapnite 3.Napomena! Samo geooznačeni JPG fajlovi(geotagged)sadrže podatke o lokaciji.1. tapnite za povratak na Meni za Navigaciju.

tapnite ponovite gornji postupak. Tapnite da odaberete odredište. 7. gde želite umetnuti novu tačku rute na mesto u listi. Kada je odabrano novo odredište. Da biste dodali još odredišta. i .5. prikazuje se unos liste. Pojavljuje se meni « Dodaj na rutu » i tu možete odabrati odredište rute na isti način kao što je opisano u prethodnim poglavljima. 8. 6.

3 Provera parametara rute i pristup funkcijama rute Možete proveriti različite parametre rute po preporuci iGO Primo.3. Tapnite . aktivne rute se prikazuju svojoj punoj dužini na mapi. tapnite za povratak na Meni za navigaciju. Ako ste na ekranu sa Mapama. neasfaltirani putevi ili putevi sa naplatom putarine kojima treba prolaziti). 3. Prikazuju se sledeće informacije: • Ime i / ili adresa odredišta. 2.2 Pregled cele rute na Mapi Pregled mape aktivne rute je olakšan. tapnite za povratak na Meni za navigaciju. Oni daju dodatne informacije o ruti (npr. zajedno sa dodatnim informacijama i kontrolama. U navigacionom meniu tapnite 3. 2. . • Procena kašnjenja izračunava se uz saobraćajna događanja u prometu na ruti. • Metoda planiranja rute (npr. • Ukupno vreme rute. • Ikone upozorenja (ako ih ima). Uradite sledeće: 1. U navigacionom meniu tapnite 3. Ako ste na ekranu sa mapama. • Ukupna dužina rute. Brz). • Simbol tipa vozila koji se koristi u izračunu rute. 1.

simuliranje rute. .4. menjanje parametara rute. vidite sledeće poglavlje): • Tapnite da uredite rutu: za dodavanje ili uklanjanje odredišta ili izmenu njihovih deonica. • Tapnite za povratak na Meni za navigaciju. snimanje aktivne rute ili učitavanje prethodno sačuvane rute. • Tapnite za prikaz cele rute na mapi. Na ovom ekranu imate sledeće mogućnosti (za detaljna uputstva o tome kako ih koristiti. • Tapnite da obrišete aktivnu rutu. • Tapnite da otvorite listu sa više mogućnosti kao što su odabir iz alternativa rute. Takođe možete postaviti drugu početnu tačku u odnosu na vašu trenutnu poziciju. • Tapnite da zaobiđete deo rute. To može biti korisno za planiranja i sačuvano za buduća putovanja.

4 Modifciranje rute Kad je navigacija već počela. 3. • Tapnite odredišta se brišu. kada već imate rutu: Novi put. . da planirate novu rutu na novo-odabranom mestu. Prolazno ili Krajnje odredište Ako već imate preporučenu rutu i odaberete novo odredište. Ostala odredišta rute ostaju netaknuta.3. Ostala odredišta rute ostaju netaknuta. aplikacija će vas pitati da li da pokrene novu rutu. Prethodna destinacija i prolazna • Tapnite da dodate novo-odabrano mesto kao prolazno odredište na ruti. postoji nekoliko načina za izmenu aktivne rute. Sledeći odeljci će pokazati neke od tih opcija. Napomena: Nova putna tačka će se nalaziti među odredištima da bi se ruta optimalno zadržala.1 Odabir novog odredišta. kao što je opisano u prethodnim poglavljima. doda novu putnu tačku (prolazno odredište) na ruti ili doda novoizabrano odredište na kraju trenutne rute. Da odlučite gde će se prolazno odredište pojaviti. Prethodno krajnje odredište sada je poslednje prolazno odredište. upotrebite opciju « Uređivanje rute » • Tapnite da dodate novoizabrano odredište na kraj rute.4.

Tada možete postaviti početne tačke rute na drugo mesto od trenutne GPS pozicije. Kako bi proverili buduće rute.4. možete isključiti GPS prijamnik. U navigacionom meniu tapnite 3.2 Postavljanje novog polazišta za rutu Za normalnu navigaciju. sve rute se planiraju od trenutne pozicije. tapnite . Ako već imate rutu. tapnite . Ako počinjete novu rutu. 1. . 2.3. tapnite za povratak na meni za navigaciju. simulirajte ih ili pregledajte njihovu dužinu po vremenu i udaljenosti. Ako ste na ekranu sa Mapama.

sada se preračunava počevši od odabrane lokacije. Ako aktivna ruta već postoji. i potvrdite vaše postupke na 5. Tapnite poruke upozorenja. tapnite 7.4. Pojavljuje se Menu Odredišta i možete odabrati početnu tačku rute na isti način na koji birate odredište. normalno trenutna GPS pozicija. . Prva linija je početak rute. Kada je postavljena nova polazna tačka. 6. Prikazuje se mapa sa transparentnim markerom vozila (pokazujući da nema GPS prijema).

tapnite 2. 1.4. tapnite 3. Za povratak na normalnu navigaciju. Možete dodati ili ukloniti odredišta.8. menjati početni položaj ili redosled liste. U navigacionom meniu tapnite 3. . Ako ste na ekranu sa Mapama.3 Uređivanje liste odredišta (Edit rute) Možete uređivati rutu izmenom liste destinacija. Tapnite za povratak na Meni za Navigaciju.

4. 3.4 Pauziranje aktivne rute Ne trebate zaustavljati aktivnu rutu: kada nastavite opet vožnju. tapnite. Imate sledeće opcije: • Tapnite da dodate novo odredište. 3. iGO primo ponovno pokreće govorna uputstva od vašeg položaja.) (Ako imate rutu sa prolaznim . • Tapnite da izmenite početnu tačku rute. • Tapnite da izbrišete odredište. morate koristiti a zatim dok se sve tačke ne izbrišu. uradite jedno od sledećeg: • Ako ste na ekranu sa Mapama. Možete to učiniti ručno ili možete dopustiti aplikaciji da primeni optimizaciju rute za vas.4. tapnite putnim tačakama. • Tapnite za preuređenje liste.5 Poništavanje aktivne rute Da odustanete od navigacione rute.4.

Aktivna 3. . 2. i doći ćete na ekran za potvrdu rute.4. Dodirnite bilo koji od njih da ga vidite na mapi. Vidite osnovne podatke o tri alternativne rute sa odabranim načinom planiranja rute. Uradite sledeće: 1. Tapnite 4. Tapnite . Odaberite odredište kao što je objašnjeno ranije.6 Provera alternativa rute pri planiranju rute Možete birati između različitih alternativa rute ili promeniti način planiranja rute. 3. . nakon što ste odabrali novo odredište. tapnite a zatim tapnite ruta se briše sa svim vašim prolaznim putnim tačakama.• U meniu za Navigaciju.

3).4. . možete menjati postavke rute (sadržaj:5.5. 3. Postoji još jedan način da to učinite i uporedite različite alternative rute . tapnite različitim metodama usmeravanja. Odaberite jednu od alternativa rute i tapnite za povratak na predhodni ekran. Ako ste na ekranu sa mapama.istim postupkom planiranja rute.3. iGO Primo ponovo izračunava rutu. U navigacionom meniu tapnite za povratak na Meni za Navigaciju.7 Provera alternativa rute za postojeću rutu Da preračunate aktivnu rutu drugim načinom planiranja rute. tapnite 2. ako ne možete pronaći dobru alternativu. . Narandžasta linija sada pokazuje novo-predloženu rutu. i pomaknite se dole prema rutama sa 5. Ili. Uradite sledeće: 1.

Dodirnite bilo koji od njih da ga vidite na mapi. tapnite različitim metodama usmeravanja. 6.3. Tapnite 5. . Tapnite . iGO Primo ponovo izračunava rutu. 4. ako ne možete pronaći dobru alternativu. i pomaknite se dole prema rutama sa 7. Odaberite jednu od alternativa rute i tapnite i držite nekoliko sekundi za povratak na ekran sa Mapama. Vidite osnovne podatke o tri alternativne rute sa odabranim načinom planiranja rute. Narandžasta linija sada pokazuje novo predloženu rutu. Ili.

4. učinite kako sledi. iGO Primo ponovno izračunava rutu optimizovanu za novi tip vozila. Te promene takođe mogu biti urađene sa opcije za podešavanja « Postavke » (sadržaj:5.3. 1.3).8 Promena vozila korišćenog u planiranju rute Za izračun aktivne rute za drugačije vozilo. Tapnite i zatim tapnite i onda tapnite jedno od sledećeg: • • • • • • 3. Na ekranu sa Mapama tapnite 2. Narandžasta linija sada pokazuje novo-predloženu rutu. .

i obično ne možete iskoristiti ograničenje brzine. 2. Narandžasta . Na ekranu sa Mapama tapnite i zatim tapnite 1.za sve vrste puteva. Imate sledeće opcije (njihov redosled zavisi o odabranoj vrsti vozila): • . iGO primo planira najbolji besplatni put. Ako onemogućite puteve sa naplatom putarine.Periodno naplatni putevi su putevi gde plaćate propusnicu ili vinjetu za korišćenje puta na duže vremensko razdoblje. Te promene takođe mogu biti urađene sa opcije za podešavanja « Postavke » (sadržaj:5. odvijte listu dole .3. učinite kako sledi.IGO Primo uključuje puteve sa naplatom putarine (naplatni putevi gde se po upotrebi naplaćuje) u rutama po predefinisanju. Možda ćete takođe morati platiti vožnju na trajektima.4.3). mapa ne mora obavezno sadržati podatke o dostupnosti privremenih trajekta. Tapnite linija sada pokazuje novo predloženu rutu.9 Promena vrste puta korišćenog u planiranju rute Za izračun aktivne rute za puteve različitog tipa. Ruta je već bila preračunata. Ako je potrebno. Tapnite bilo koji od navedenih vrsta puteva za izmenu rute.Možda ćete morati izbegavati autoputeve kada vozite spor auto ili teglite drugo vozilo. Međutim. za povratak na ekran sa Mapama.IGO Primo uključuje trajekte u planiranoj ruti po predefinisanju. • . • . Oni mogu biti omogućeni ili onemogućeni odvojeno od puteva sa jednokratnom putarinom. • . • .IGO Primo isključuje neasfaltirane puteve po predefinisanju: neasfaltirani putevi mogu biti u lošem stanju.

5 Snimanje mesta kao favorit odredišta Možete dodati bilo koje mesto u Favorite na listu često korišćenih odredišta.1. Odaberite odredište kao što je opisano ranije. mesto. . (opciono) pomoću tastature. Planiranje rute na jednom od Favorit odredišta je opisano na stranici sadržaj:3. Kada se pojavi ekran sa mapama sa odabranim mestom u sredini. bilo koje mesto na mapi. 6. 2. možete promeniti naziv ponuđen za favorita. Tapnite da snimite mesto kao novo favorit odredište. itd.3. tapnite 3. To može biti adresa. Tapnite 4. 1.4. Tapnite za unos brojeva ili simbola. predhodno korišćeno odredište iz Istorije.

1 Uređivanje detalja Favorit destinacije Možete odabrati mesto koje ste već snimili kao favorit i urediti pojedinosti.3. tapnite i zatim • Ako ste u navigacionom meniu tapnite a zatim 2.Tapnite bilo koje od polja podataka i izmenite njegov sadržaj. Tapnite Favorita koji želite urediti. Pristupite listi favorita: • Ako se nalazite na ekranu sa Mapama. Prikazuje se lista Favorit odredišta. Dodavanje mesta na listi Favorit destinacija je opisano na stranici sadržaj:3. 5. pregledajte listu dole da vidite više ili tapnite i unesite nekoliko slova iz naziva Favorit odredišta. Ako je potrebno.5 1.5. . 7. 4. 6.Tapnite da vidite pojedinosti o odabranom mestu. 3.Pojavljuje se Mapa celog ekrana sa odabranom tačkom u sredini. Tapnite i držite za povratak na Mapu.

Tapnite 3. i (ako je primenjivo) ograničenje brzine za ovu tačku upozorenja. .3. Odvijte dole listu i tapnite 4. 1.Crveni Pokazivač će se pojaviti tamo. brzinska kamera ili železnički prelaz). Pregledajte mapu i odaberite mesto. Na novo-otvorenom ekranu. odaberite vrstu tačke upozorenja. 5. Tapnite da sačuvate mesto kao novu tačku upozorenja.6 Snimanje položaja na mapi kao tačke upozorenja Možete sačuvati bilo koji položaj mape kao tačke upozorenja (npr. 2. smer iz kog očekujete upozorenje.

3.Crveni krug se pojavljuje oko tačke upozorenja. 5. Odvijte dole listu i tapnite 4.7 Uređivanje tački upozorenja Možete uređivati prethodno snimljene ili učitane tačke upozorenja (na primer brzinska kamera ili pružni prelaz). Na novo-otvorenom ekranu. ili (ako je primjenjivo) ograničenje brzine za ovu tačku upozorenja. . 2. 1. Tapnite da snimite promene tačke upozorenja. Pregledajte mapu i odaberite tačku upozorenja za uređivanje. Tapnite 3. možete menjati vrstu tačke upozorenja. smer iz kojeg očekujete upozorenje.

3. Tapnite 4. U navigacionom meniu tapnite 3. vas vodi kroz celu predloženu rutu. Ako ste na mapi ekrana. . Odvijte listu dole i tapnite Simulacija počinje od početne tačke rute. 2. Uradite sledeće: 1.8 Pregledanje simulacije rute Možete izvoditi simuliranje navigacije koja prikazuje aktivnu rutu. tapnite za povratak na menu za Navigaciju. i pomoću realistične brzine.

. Tapnite ponovno za povratak na normalnu brzinu. Tapnite za zaustavljanje simulacije. 8 ili 16 puta brže. • : Pauza simulacije. • : Tapnite za povećanje brzine simulacije 4. 3. (opciono) Imate sledeće kontrole tokom simulacije (kontrolne komande nestaju nakon nekoliko sekundi. • : Skočiti na događaj na ruti (predhodni manevar).1. ali možete ih otvoriti opet ako dodirnete mapu): • : Skočiti na događaj na ruti (sledeći manevar).

4 Van-putna navigacija(Off-road) Kada se prvo startuje iGO primo izračunava rute pomoću putne mreže od visokokvalitetnih vektorskih mapa koje su pridate sa proizvodom. tapnite • Sa ekrana Mapa. Možete videti narandžaste linije između trenutne pozicije i sledećeg dolazećeg odredišta.2 Navigacija u van-putnom(off-road) načinu Stvarna razlika između načina navigacije na putu. Međutim. Kada tapnete na mapu polje za Pregled u gornjem levom uglu pokazuje kompas sa vašim položajem i udaljenosti od sledećeg odredišta. . i onda Većina postupaka opisanih za putnu navigaciju (on-road) se odnose se i na van-putnu(off-road) navigaciju. tapnite . .u postavkama navigacije na jedan od sledećih načina: • Iz glavnog menia. samo preporučen smer. Možete prebaciti aplikaciju na off-road van-putni način rada . i van-putne je sama navigacija. i onda . postoje i funkcije koje nisu dostupne u ovom načinu navigacije (npr. 4. bez obzira na putne mreže i saobraćajne propise. ne mogu otvoriti putnu rutu jer nemate manevre kretnji već samo tačke rute i ravne linije između njih). 4. .1 Odabir odredišta rute Odabir početne tačke ili odredišta (prolazne tačke ili krajnjeg odredišta) je isto kao što je opisano u putnoj navigaciji. Kada ste na ekranu sa Mapama na van-putnoj ruti: • vašim položajem i pravcem uređaj nije usklađen s najbližim putem i • nema upravljanja po skretanjima tokom navigacije. Jedina razlika je u tome što su tačke rute povezane da stvore put ravnim linijama.

navigacija se završava. narandžasta linija će pokazati smer prema sledećem odredištu.Kada dođete do prolaznog putnog odredišta. (Sledeće deonice rute su prikazane narandžastim crtama. .) Kada dođete do krajnjeg odredišta.

.1. iGO Primo nudi različite dnevne i noćne boje profila. a originalna Mapa puta se vraća.1 Pojmovi 5. Uređaj takođe može automatski prebacivati između dnevne i noćne sheme bazirano na trenutnom vremenu i poziciji GPS-a. nekoliko minuta pre izlaska sunca. Ako je sledeće skretanje na daljinu. a menii su svetli. tako da objekti i zgrade na površini ne mogu omesti. smanjiće prikaz i ugao gledišta i postavlja se ravna slika.1. • Noćne teme su tamne boje za velike objekte kako bi se prosečno osvetljenje ekrana održalo kao malo. pre nego se smrači.3. Ova mogućnost može biti isključena u postavkama (sadržaj:5.2 Teme dnevnih i noćnih boja iGO primo koristi teme različite boje tokom dana i tokom noći za mape i ekrane menia . Nakon izlaska iz tunela. tako da možete videti put ispred sebe. Takođe se prikazuje preostala udaljenost u tunelu. 5.5 Referentni priručnik Na sledećim stranicama naći ćete opis različitih koncepata i opise meni ekrana iGO Primo. uvećava prikaz i podiže ugao gledišta kako biste jednostavno uvideli Vaš manevar na sledećem putnom raskršću. • Tokom vožnje bez aktivne rute: Pametno zumiranje će povećati gledište ako vozite polako i smanjiti kada vozite velikom brzinom. i nekoliko minuta nakon zalaska sunca. mapa je zamenjena sa generičkom slikom tunela.6). 5. 5. Gore-dole pregled tunela pomaže vam da se orijentišete.1. kada je nebo već svetlo.1 Pametno zumiranje Pametno zumiranje pridaje mnogo više od uobičajnih mogućnosti automatskog zumiranja: • Dok pratite rutu: kada se približavate skretanju. • Dnevne boje su slične papirnim putnim mapama.3 Pregled Tunela Pri ulasku u tunel.

ali uzima u obzir i druge puteve kao i uštedu goriva.4 Izračun rute i ponovni izračun iGO primo izračunava rutu na osnovu Vaših postavki: • Tipovi metoda planiranja rute: • : Daje brzu rutu ako putujete u blizini ograničenja brzine na svim putevima. • • Svi manevri su dostupni u raskrsnicama. Oni ne mogu uzeti visinske razlike. ali u potrošnji goriva štedljiv put na osnovu podataka o potrošnji goriva datim u postavkama rute (sadržaj:5. Putni troškovi i proračun emisije CO2 su samo procene.1. • Vrste vozila: Pri stvaranju novog profila vozila. Obično najbolji izbor za brze i normalne automobile. Osim ovde navedenih uslova. dimenzija. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za bicikle ili pešake. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeta u obzir prilikom planiranja rute. iGO Primo izabere autoput umesto niza manjih puteva ili ulica. • Putevi sa kontrolisanim pristupom su isključeni iz ruta.3. • Ograničenja brzine se ne koriste u izračunu ruta i prosečna brzina vožnje biciklom se koristi pri izračunu procene vremena dolaska. Sa ovom opcijom. ograničenja opasnosti mogu se uzeti u obzir prilikom planiranja rute. ova metoda kombinuje korisnost Brze i Kratke metode: iGO primo izračunava kao za izračunavanja Brze rute. • : Rezultira u relaciji s manje skretanja i bez teških manevara. težina i tereta. • Koriste se samo putevi gde je dozvoljen pristup za automobile. • Ograničenja smera su uzeta u obzir na način da je suprotni smer dozvoljen sa malom brzinom.5. • : Daje brz. • : Daje rutu koja ima najkraću udaljenost od svih mogućih puteva. • Šetališta su isključena iz ruta. krivulje i saobraćajne uslove u obzir. možete dobiti da. odaberite jedan od dole navedenih tipova vozila. • : Za tipove vozila. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera (ako su primenjevi na biciklie u podatcima mapa) se uzimaju u obzir prilikom planiranja rute. gde Zelena ruta nije dostupna.3). Ova opcija može biti praktična za spora vozila. • Privatni i rezidencijalni putevi se koriste samo ako su neizbežni do odredišta. . • Privatni putevi se koristi samo ako je odredište tamo. • Privatni putevi se koriste samo ako je odredište tamo. • Šetališta su isključena iz ruta.

3.3 . rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeti u obzir prilikom planiranja rute. • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeti u obzir prilikom planiranja rute. pogledajte sadržaj:5. rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. • Privatni putevi. • Vrste korišćenih ili izbegavanih puteva u izračunu rute: • • • • • iGO Primo automatski ponovno izračunava rutu ako odstupate od predloženog plana puta.• • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeta u obzir prilikom planiranja rute. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za autobuse. rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. • Polukružna okretanja (180o U-turn) su isključena iz pravaca (povratak na podeljenom putu se ne smatra polukružnim okretanjem). • Privatni putevi. Za dalje informacije o postavkama rute. • Privatni putevi. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za taksije. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za taksije.

5. kada planirate put.5 Zeleno usmeravanje Usmeravanje ruta se vrši samo za pronalaženje najbržeg i najkraćeg puta. Oni ne mogu uzeti visinske razlike. će takođe biti prikazani na ekranu: Tapnite polje s tim detaljima da odmah prebacite navigaciju na Zelenu rutu. skretanja. možete urediti parametre za odabrano vozilo. Unesite vrednosti o potrošnji goriva i ceni goriva. i možete napraviti troškovno efikasne rute sa manje uticaja na okolinu. takođe možete proveriti potrošnju goriva i emisiju CO2. potrošnja goriva i emisije CO2 kao razlike između vaše odabrane rute i Zelene. tako da je rezultat . krivulje i saobraćajne uslove u obzir. Još uvek je važeća postavka brzo. Napomena: izračun troškova putovanja i CO2 emisije su samo procene. ova rutiranja ne znače dobijanje "najzelenije" rute od svih. Uz tip vozila gde je dostupan odabir zelenog usmeravanja rute. Takođe. Takođe možete odabrati želite li videti razliku između vaše rute i zelene rute. ali i štedljivu rutu. Za neke vrste vozila. čak i ako odabrana metoda usmeravanja rute nije zelena ruta. U postavkama rute.prikaz Zelene alternative. zeleni detalji se takođe prikazuju kada potvrdite rutu: Ako odabrana metoda planiranja ruta nije Zelena. cena. zavisno o odabranom metodu planiranja rute. a vi ste dozvolili aplikaciji .brze ruta s niskom potrošnjom goriva i emisije CO2. .1. Nakon što su postavljeni gornji parametri. odaberite kao metodu planiranja ruta da dobijete brzu.

6 Upozorenja na ograničenja brzina Mapa može sadržati podatke o ograničenjima brzine na putnim deonicama. ili možda nepotpuno tačne za sve delove mapa. iGO Primo vas upozorava ako prelazite sačuvane vrednosti. GPS navigacija nije moguća. GPS navigacija je moguća. ikona kvaliteta GPS prijema prikazuje trenutnu tačnost podataka o poziciji.2 Menu Više ('More') Menu 'Više' pridaje različite mogućnosti i dodatne aplikacije. Na takvim uređajima. iGO Primo je povezan s GPS prijemnikom. 5. 5. Ove informacije mogu biti nedostupne u vašoj regiji (upitajte Vašeg lokalnog prodavca). Maksimalna brzina postavljena na profilu vozila koristi se i za ovo upozorenje. Pozicija je 3D položaj. Takođe možete odabrati da vidite znak za ograničenje brzine na mapi celo vreme puta. ali visina (altitude) se ne može se izračunati. Tapnite sledeće komande: . iGO Primo vas može upozoriti ako prelazite trenutno ograničenje. U gornjem desnom uglu. • Vizuelno upozorenje: trenutno ograničenje brzine je prikazano na mapi ako ga pređete (na primer: ). Ikona Opis iGO Primo nema veze sa GPS prijemnikom: GPS navigacija nije moguća. ali greška položaja može biti značajna. .1) Možete postaviti relativnu brzinu iznad koje aplikacija inicira upozorenje. Uređaji sa ugrađenim GPS prijemnikom su stalno povezani.3.1. Visinske informacije su dostupne. čak i ako je propisano saobraćajno ograničenje brzine veće. Trenutno vreme se prikazuje u gornjem levom uglu.5.1. ali signal je preslab i prijemnik ne može odrediti GPS položaj. Samo nekoliko satelita su primljeni.7 GPS indikator kvaliteta položaja i trenutno vreme Možete pronaći korisne informacije u gornjem uglu menia za navigaciju. Upozorenje na brzinu se može fino podešavati u postavkama Tonski signali i upozorenja « Jezik glasa » (sadržaj:5. Sledeće vrste upozorenja su na raspolaganju: • Audio upozorenje: primite usmeno upozorenje kada prekoračite ograničenje brzine u određenom procentu. Informacija Pozicija je dostupna. ikona se ne pojavljuje u normalnim okolnostima. GPS navigacija je moguća.

Ako je putni log sačuvan. Posetite www. Takođe možete postaviti podsetnike za redovno održavanje automobila. i menjati ponašanje iGO Primo. Pregledajte slike snimljene na uređaju. kao što su nove mape ili 3D znamenitosti i korisne aplikacije. možete ga prikazati na Mapi sa odabranom bojom. Tapnite jedno od putovanja sa liste da biste videli statistike putovanja.pomaže vam pretvoriti između različitih međunarodnih veličina jedinica za muške ili ženske vrste odeće i obuće Pristup putnim aplikacijama: Kalkulator vam pomaže u svim potrebama računa. i količinu goriva. kad god punite rezervoar automobila. površinu. Tapnite taster Način rada za dodatne funkcije i koristite memoriju za snimanje rezultata. .Komanda Opis Možete konfigurisati postavke programa. Putni log može biti exportovan kao GPX file za kasniju upotrebu. brzinu. Pristup putnim aplikacijama: Veličina odeće . itd Vidite sledeće poglavlje za detalje. Vaš trenutni položaj i tačke rute označene su na karti.com da preuzmete dodatne sadržaje. itd. Postavite početnu vrednost brojača. ili ako aplikacija automatski snima putne logove za vas. promena izgleda ekrana sa Mapama. ti podatci su svi ovde na listi.pomaže vam pretvoriti između različitih međunarodnih jedinica za temperaturu. Tapnite komandu pojedinosti da vidite tačno vreme izlaska i zalaska sunca za sve vaše tačke rute(poziciju gde se trenutno nalazite. uključiti ili isključiti upozorenja. čak i ako ne koristite navigaciju na svim Vašim putovanjima. možete početi s navigacijom na mestu gde je odabrana fotografija snimljena. Pristup putnim aplikacijama: Monitor Potrošnje goriva pomaže vam pratiti potrošnju vašeg automobila.naviextras.mappy. ili ponovno pokrenite čarobnjak za podešavanja. Ako su koordinate snimljene na fotografijama. Mogućnosti finog planiranje rute. brzinu i visinu profila. Pristup putnim aplikacijama: Pretvarač jedinica . sve prolazne tačke i konačno odredište). Ako snimite putne logove kada dođete na neko od svojih odredišta. a zatim snimite pređenu udaljenost. Pristupite aplikaciji Pregledač slika. Tapnite ovu komandu kako biste videli osunčana i tamna područja na svetu.

vrstu puta koji koriste u planiranju rute. Tapnite sledeće komande: . i menjati ponašanje iGO Primo. i način planiranja rute. Pokrenite Demo i gledajte primer simulacije rute da vidite kako navigacija radi.3 Opcije za podešavanja « Postavke » Ovde možete konfigurisati postavke programa. «About» pridaje informacije o proizvodu. Meni Postavke ima nekoliko opcija. maksimalno dozvoljen nivo alkohola u krvi i bilo koju obaveznu opremu koja vam je potrebna kako bi pokazali na uvid . Takođe možete pristupiti statistici korišćenja programa. Informacije mogu uključivati ograničenja brzine na različitim vrstama puteva.5) je u potpunosti uskladljiv. Tapnite Komanda ili odvijte prstom da biste videli potpunu listu. ili proverite Mapu i druge sadržaje aplikacija.3.prilikom kontrolnog zaustavljanja od strane policije. Opis Sadržaj Brzog Menia (sadržaj:2. . Ove postavke određuju kako će se izračunavati rute. Tapnite taster koji želite promeniti. a zatim odaberite novu funkciju sa liste. Odaberite tip vozila koji vozite.Odaberite zemlju sa liste da biste videli korisne podatke za vožnju u odabranoj zemlji. Pročitajte korisničke licence softvera i baze podataka. 5. .

softver može pročitati brzi pregled rute. Aplikacija prikuplja podatke o korišćenju. formatima. Možete fino podešavati izgled Mape. ili isključite 3D zgrade. Ovde možete omogućiti ili onemogućiti prikupljanje tih log podatka. Različiti glasovni profili su osposobljeni za različite uslužne nivoe: • prirodni glas: Ovde snimljeni tonovi mogu samo reći osnovne podatke o okreta i udaljenosti.3. • koristi brojeve puteva na vašem jeziku ili • objavljuje samo manevar. kvaliteta i pokrivenost mapa. koji se mogu koristiti za poboljšanje aplikacija. Podesite prikaz Mape za vaše potrebe. Tapnite bilo koji od njih da čujete primer glasovne poruke. odaberite prikladne teme u boji sa liste za upotrebu tokom dana i noći. Putni logovi se mogu snimiti ručno kad stignete na odredište. Sledeće postavke su dostupne: • Možete postaviti funkciju da pročita poruke u saobraćaju. Takođe možete odlučiti želite li najavu za udaljeni manevar ili je dovoljno dobijati informaciju kada je blizu skretanje. . uključite snimanje trag loga ili isključite. Samo tapnite kada ste odabrali novi glasovni jezik. Postavke vezane za ekran uključuju meni animacije i odvojene skinove za dnevnu i noćnu upotrebu. mernim jedinicama. promeniti plavu strelicu na 3D model automobila. kao i GPS log podatke. Pritiskom na taster. možete odabrati novi profil sa liste dostupnih jezika i spikera. Putni log i trag log sadrže korisne informacije o vašim putovanjima. aplikacija može pročitati podatke o zemlji u koju ste upravo ušli. Ove postavke omogućuju vam da uskladite aplikaciju prema lokalnom jeziku. ili možete uključiti automatsko snimanje ovde. podešavanjima vremena i datuma.Ako više vozača koristi iGO primo za navigaciju njihove postavke mogu se sačuvati pomoću jednog od korisničkih profila. pogledajte str 7.1 Tonski signali i upozorenja « Jezik glasa » Ovaj taster prikazuje trenutni profil glasovnog navođenja. • Sve poruke sistema mogu biti objavljene. Izbrisati sve sačuvane podatke i resetovati sve postavke na fabričke vrednosti. i upravljajte setom Markera mesta (koja mesta prikazivati na Mapi). • Kad pređete granicu zemlje. Pritisnite ovu komandu za podešavanje poboljšane TTS funkcije. 5. Za detalje. Nazivi ulica zvuče ispravno samo ako koristite izvorni glasovni profil za zemlju. kao i da odaberete vremensku zonu. Podesite kako softver pomaže vašu navigaciju sa različitim vrstama informacija povezanih sa rutom na ekranu sa Mapama. oni mogu pročitati imena ulica ili sistemske poruke aplikacije glasno. Možete odlučiti da li aplikacija da • pokušava čitati nazive ulica u stranoj zemlji. • TTS Glas: Ovi kompjuterski glasovi mogu vam reći složena uputstva. • Kada god je ruta izračunata. Izmena osnovnih programskih parametara postavljenih tokom početnog procesa podešavanja (Setup-a).

Izračun rute se može optimizirati za različite situacije i tipove vozila promenom metode planiranja. Mape mogu sadržati podatke za upozorenje vozača.. možete postaviti koje vrste puteva će doći u obzir za uključenje.3 Postavke Rute Ove postavke određuju kako će se izračunavati rute. Tapnite komandu koju želite promeniti.3. Ako je ta alternativa rute puno bolja nego odabran metod. možete imati upoređen svoj pravac u odnosu na najbolje zelene alternative na ekranu prilikom potvrde rute. Ako odabrana metoda usmeravanja nije Zelena. 5.5) je u potpunosti uskladljiv. . čak i ako je propisano saobraćajno ograničenje brzine veće. Maksimalna brzina postavljena na profilu vozila koristi se i za ovo upozorenje.od opasnosti za prijem upozorenja. Pogledajte dole za detalje. Ovo može biti postavljeno pojedinačno za različite vrste upozorenja. iGO Primo vas može upozoriti ako prelazite trenutno ograničenje. neke vrste puteva mogu biti isključeni iz rute. Ako želite videti znak za ograničenje brzine na mapi celo vreme (obično se prikazuje samo ako je vaša brzina je veća).3. Ove informacije možda ne mogu biti dostupne u vašoj regiji (upitajte Vašeg prodavca) ili možda nisu potpuno tačne za sve delove mape.Pritisnite kao komandu za podešavanje verbalnosti glasovnih uputstava: koliko koristiti reči i koliko često funkcije govore. Ova postavka omogućuje vam da odlučite želite li primati vizuelna i / ili zvučna upozorenja. Lista dostupnih funkcija i njihovih opisa su na strani 19. ili čak možete napraviti nove profile vozila ako tapnete «Više». ako je moguće. Sledeće vrste upozorenja su na raspolaganju: • Audio upozorenje: primite usmeno upozorenje kada prekoračite ograničenje brzine u određenom procentu. Mape mogu sadržati podatke o ograničenjima brzine na putnim deonicama. Na osnovu ove postavke. Podesite klizač da postavite relativnu brzinu iznad koje aplikacije inicira upozorenje. Putna navigacija pravi rutu sa upravljanje po skretanjima. Pritisnite ovu komandu za uključivanje ili isključivanje tih upozorenja i podešavanje udaljenosti . ili isključenje sa rute. pomoću putne mreže na mapi.2 Usklađivanja za Brz Meni Sadržaj Brzog menia (sadržaj:2. Komanda Opis Možete postaviti vrstu vozila koju ćete koristiti za vožnju rutom. 5. • Vizualno upozorenje: trenutno ograničenje brzine se prikazuje na Mapi ako ga premašujete. iGO Primo vas upozorava ako prelazite snimljene vrednosti. ili neka od ograničenja se neće uzeti u obzir pri izračunu rute. Kako bi ruta odgovarala Vašim potrebama. Možete urediti parametre odabranom profilu vozila. a zatim odaberite novu funkciju sa liste.3. možete to postaviti ovde. možete brzo prebaciti na Zeleni metod. Prebacite se na van-putnu navigaciju(off-road) za navigaciju između destinacija u ravnoj liniji.

IGO Primo isključuje neasfaltirane puteve po predefinisanju: neasfaltirani putevi mogu biti u lošem stanju. iGO primo planira najbolji besplatni put. i obično ne možete iskoristiti ograničenje brzine. Tapnite ovu komandu da bi se otvorili dole sledeće mogućnosti Pritisnite ovu komandu za dodavanje svog novog profila vozila.Isključenje vrste puta je prvenstvo izbora. Međutim. mapa ne mora obavezno sadržati podatke o dostupnosti privremenih trajekta. Komanda Opis Možda ćete morati izbegavati autoputeve kada vozite spor auto ili teglite drugo vozilo. oni će se koristiti. Ako se vašem odredištu može pristupiti samo pomoću nekog od isključenih vrsta puteva. prvo morate odabrati vrstu vozila. Možda ćete takođe morati platiti vožnju na trajektima. Zatim trebate postaviti sledeće parametre (neki od njih mogu biti nepostojeći za odabrane vrste vozila). Profili vozila: Kada prvi put tapnete možete videti listu predefinisanih profila vozila. Periodno naplatni putevi su putevi gde plaćate propusnicu ili vinjetu za korišćenje puta na duže vremensko razdoblje. Oni mogu biti omogućeni ili onemogućeni odvojeno od puteva sa jednokratnom putarinom. U tom slučaju će se ikona upozorenja prikazivati na ekranu Moja Ruta. Imate sledeće opcije: Komanda Opis Možete urediti parametre profila vozila. Tapnite ovaj taster da biste resetovali sve profile vozila na fabričke postavke. i kolika je ukupna dužina korišćene vrste puta u trenutnoj ruti. Možete menjati te iste parametre kada uređujete postojeći profil: . IGO Primo uključuje trajekte u planiranoj ruti po predefinisanju. IGO Primo uključuje puteve sa naplatom putarine (naplatni putevi gde se po upotrebi naplaćuje) u rutama po predefinisanju. To ne mora obavezno značiti potpunu zabranu. Na listi vrsta puteva možete videti koliko je segmenata. Pri stvaranju novog profila vozila. ali samo onoliko koliko je potrebno. Ako onemogućite puteve sa naplatom putarine. a deo rute koji ne odgovara Vašem odabiru će se prikazati u drugoj boji na Mapi.

• : • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeta u obzir prilikom planiranja rute. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera (ako su primenjevi na biciklie u podatcima mapa) se uzimaju u obzir prilikom planiranja rute. Postavite širinu vozila. • Putevi sa kontrolisanim pristupom su isključeni iz ruta. i rizika tereta. navedena ograničenja se mogu uzeti u obzir prilikom planiranja rute. Označite ovaj okvir kako bi se omogućilo više postavki za dole sledeće parametare. Odaberite jednu ili više vrsta opasnosti ako vozilo nosi opasne materijale. Postavite maksimalnu brzinu kojom putujete vozilom. Tipovi vozila: Pri stvaranju novog profila vozila. • Koriste se samo putevi gde je dozvoljen pristup za automobile. Postavite visinu vozila. Postavite stvarnu masu vozila. Odaberite tip motor i goriva vašeg vozila. .Valuta se može postaviti u lokalnim postavkama « Lokalni ». Unesite prosečnu potrošnju vašeg vozila kada se koristi u naseljenim područjima. Postavite maksimalnu dopuštenu masu vozila. težine. dimenzije. • Privatni i rezidencijalni putevi se koriste samo ako su neizbežni do odredišta. To pomaže u proceni emisija CO2. Jedinica za potrošnju se može postaviti u lokalnim postavkama « Lokalni ». • Šetališta su isključena iz ruta. Postavite ako je prikolica pričvršćena na vozilo. Unesite prosečnu cenu goriva za izračun troškova putovanja. • Privatni putevi se koriste samo ako odredište je tamo. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za bicikle ili pešake. odaberite jedan od dole navedenih tipova vozila. Unesite prosečnu potrošnju vašeg vozila kada se koristi na auto putevima . Osim dole navedenih uslova.Jedinica za potrošnju može se postaviti u lokalnim postavkama « Lokalni ». Postavite ukupnu dužinu vozila.Komanda Opis Tapnite ovaj taster da biste preimenovali profil za nešto smisleno. • Ograničenja brzine se ne koriste u izračunu ruta i prosečna brzina vožnje biciklom se koristi pri izračunu procene vremena dolaska.

3. rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. ali u potrošnji goriva štedljiv put na osnovu podataka o potrošnji goriva datim u postavkama rute (sadržaj:5.3).3. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za taksije. krivulje i saobraćajne uslove u obzir. • Privatni putevi. Rezultira u relaciji s manje skretanja i bez teških manevara. iGO Primo izabere autoput umesto niza manjih puteva ili ulica. možete dobiti da. • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeti u obzir prilikom planiranja rute.4 Korisnički profili Ako više vozača koristi iGO primo za navigaciju njihove postavke mogu biti zapamćene pomoću korišćenja jednog od korisničkih profila. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za taksije. • Ograničenja smera su uzeta u obzir na način da je suprotni smer dozvoljen sa malom brzinom. • Privatni putevi. aplikacija se ponovno pokreće. Oni ne mogu uzeti visinske razlike. Ova opcija može biti praktična za spora vozila. Obično najbolji izbor za brze i normalne automobile. gde Green ruta nije dostupna. • Šetališta su isključena iz ruta. tako da nove postavke mogu startovati. Ako ste odabrali novi profil. Daje rutu koja ima najkraću udaljenost od svih mogućih puteva. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeti u obzir prilikom planiranja rute. 5. • Privatni putevi. • Privatni putevi se koriste samo ako odredište je tamo. • Polukružna okretanja (180o U-turn) su isključena iz pravaca (povratak na podeljenom putu se ne smatra polukružnim okretanjem). Putni troškovi i proračun emisije CO2 su samo procene.• • Svi manevri su dostupni u raskrsnicama. rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. • Putevi se koriste samo ako je dozvoljen pristup za autobuse. . S ovom opcijom. ova metoda kombinuje korisnost Brze i Kratke metode: iGO primo izračunava kao za izračunavanja Brze rute. Za tipove vozila. Preimenujte profile nakon što tapnete na komandu «Uredi» na desnoj strani. Daje brz. • • Manevarska ograničenja i ograničenja smera su uzeta u obzir prilikom planiranja rute. • Tipovi metoda planiranja rute: Daje brzu rutu ako putujete u blizini ograničenja brzine na svim putevima. rezidencijalni putevi i šetališta su isključeni iz ruta. tako da svi korisnici znaju koji Profil da koriste i prebacuju se između profila tako što će tapnuti njihovo ime. ali uzima u obzir i druge puteve kao i uštedu goriva.

5.3.5 Postavke Mape
Možete fino podešavati izgled Mape. Podešavati prikaz Mape prema Vašim potrebama, odabrati prikladne teme u
boji sa liste za dnevnu i noćnu upotrebu, promeniti plavu strelicu na 3D model automobila, prikazati ili sakriti 3D
zgrade, uključiti ili isključiti putno logovanje, i upravljati postavkama Markera mesta (koja mesta pokazivati na
Mapi).
Mapa se uvek prikazuje na ekranu tako da možete videti učinke kada promenite postavke.

Komanda

Opis
Prebacite prikaz mape između 3D perspektive i 2D gore-dole pogled.
Podesiti osnovne nivoe zumiranja i nagiba mape prema Vašim potrebama. Tri nivoa
su na raspolaganju.
Kada je odabrano, mapa će udaljiti prikaz(zoom out) za bolji pregled okolnog
područja ako je događaj na ruti (manevar) još daleko. Kada dođete u neposrednu
blizini događaja, uobičajeni prikaz mape se vraća.

Prebacite između načina prikaza(mod-a) dnevnih i noćnih boja ili neka softver
promeni između dva načina automatski, nekoliko minuta pre izlaska sunca i nekoliko
minuta nakon zalaska sunca.
Odaberite shemu boja koja se koristi u dnevnom načinu prikazivanja.
Odaberite shemu boja koja se koristi u noćnom mod-u.
Izmenite zadani marker položaja na jedan od 3D modela vozila. Možete odabrati
zasebne ikone za različite vrste vozila odabranih za planiranje rute. Odvojene ikone
se mogu koristiti za auto, pešake i druga vozila.
Prikazivanje ili izostavljanje 3D znamenitosti, 3D umetničkih ili blok prikaza
istaknutih i poznatih objekata sa pozicijom na mapi.
Prikazivanje ili izostavljanje 3D modela gradova, 3D umetničkih ili blok prikaza
građevinskih objekata sa pozicijom na mapi.
Prikazivanje ili izostavljanje 3D elevacije okolnog terena.
Uključivanje ili isključivanje snimanja deonica kao log tragova, to jest, snimanje
deonica lokacija kojima putujete.
Odaberite koja mesta pokazivati na mapi tokom navigacije. Previše Mesta mogu
napraviti Mapu nepreglednu, tako da je dobra ideja zadržati što manje takvih
markera mesta na Mapi koliko je to moguće. Za to, imate mogućnost da snimite
različite postavke vidljivosti mesta. Imate sledeće mogućnosti:
• Tapnite označeno polje za prikazivanje ili skrivanje kategorije mesta.
• Tapnite naziv kategorije mesta za otvaranje liste njegovih podkategorija.
• Tapnite
da sačuvate trenutnu postavku vidljivosti mesta ili učitate
jednu od prethodno snimljenih postavki. Ovde se takođe mogu vratiti prethodno
predefinisane postavke vidljivosti.
5.3.6 Postavke vizualnog uputstva
Podesite način na koji vam softver pomaže da navigujete uz različite vrste informacija vezanih za rute na ekranu
sa Mapama.
Polja sa podatcima u uglu ekrana sa mapom mogu biti usklađena.
Pritisnite komandu i odaberite vrednosti koje želite videti. Vrednosti
mogu biti različite prilikom navigacije rutom od onih prikazivanih kada
samo vozite bez određenog odredišta. Možete odabrati opšte putne
podatke, kao trenutnu brzinu i nadmorsku visinu, ili podatke koji se
odnose na rutu prema krajnjem odredištu ili sledećoj prolaznoj tački na
ruti.
Možda će vam trebati benzinska stanica ili restoran tokom putovanja.
Ova funkcija prikazuje novi taster na mapi kada se vozite na autoputu.
Tapnite ovu komandu da biste otvorili panel s detaljima o narednih
nekoliko izlazaka i benzinskim stanicama. Tapnite bilo koji od njih da
bi to prikazali na mapi i dodajte prolaznu tačku kao tačku na mapi, ako
je potrebno.
Odaberite vrstu servisa za prikaz izlaza sa auto puta. Odaberite iz
kategorija.
Kad god su adekvatne informacije dostupne, informacije o traci - slično
realnim saobraćajnim znakovima iznad auto puta - se prikazuju na vrhu
karte. Možete uključiti ovu funkciju ili isključiti.

Pri ulasku u tunele, površinski putevi i zgrade mogu biti zbunjujući.
Ova mogućnost pokazuje generičku sliku za tunel umesto mape.
Takođe se prikazuje gore-dole pregled tunela i preostala udaljenost.
Uključite « indikaciju napredovanja na ruti » da biste videli svoju rutu
kao ravnu liniju na levoj strani mape. Plava strelica predstavlja vaš
trenutni položaj i kreće se tokom putovanja. Tačke i saobraćajni
događaji su takođe prikazani na liniji.
Kada usporite tokom vremena vožnje na auto putu, postoji mogućnost
da ste u saobrćajnom zastoju, tada iGO Primo nudi skretnicu koristeći
sledeći izlaz sa autoputa. Poruka pokazuje udaljenost od izlaza i razlike
u udaljenosti i predviđenom vremenu u odnosu na prvobitnu rutu.
Možete birati između jedne od sledećih opcija:
• Tapnite Odbaci ili jednostavno ignorisati poruku ako želite zadržati
prvobitnu rutu.
• Tapnite Pregled da vidite prvobitnu rutu i predloženo skretanje za
donošenje odluke.
Možete prihvatiti skretanje kao što je ponuđeno ili povećati
zaobilaznu deonicu auto puta pre prihvatanja.
• Uključiti se prema predloženom novom smeru, a ruta će biti
automatski ponovno izračunata.
Slično gornjoj mogućnosti, alternativni pravci mogu biti predloženi
kada vozite na normalnim putevima. iGO primo će odabrati drugačije
skretanje u predstojećim raskrsnicama i ponuditi vam drugačiji put za
sledeći deo rute.
Vaše mogućnosti su slične kao što je gore predhodno pomenuto, ali se
ne može menjati ponuđeno skretanje.
Parkiranje na mestu odredišta ne mora biti lako u gradskim područjima.
Kako se približavate odredištu, iGO Primo može ponuditi Parking
kategoriju Mesta u blizini odredišta. Tapnite komandu "P" kako bi
otvorili mapu gore-dole sa destinacijom i ponuđenim parknig mestima.
Odaberite jedno i menjajte rutu.
Ako ostavite preporučenu rutu i onda izađete sa auto puta, aplikacija
nudi različite alternative blizu izlaza poput benzinskih stanica i
restorana. Isto tako, ako postoje moguće zaobilazne deonice prvobitne
rute - napred (kao tunel, put sa naplatom ili trajekt), naći ćete ih na listi
u slučaju da želite da ih zaobiđete uz pomoć iGO Primo.

5.3.7 Postavke Ekrana
Postavke koje se odnose na Ekran uključuju menu animacije, odvojene skin-ove za danu i noć i osvetljenost
ekrana.
Kad je animacija uključena, komande na meniu i tastatura ekrana pojaviće se na
animiranom načinu. Prelazi između ekrana su animirani.
Odaberite stil i boje aplikacije koje se koriste u dnevnu načinu prikaza.
Odaberite stil i boje aplikacije koje se koriste u noćnom načinu prikaza.
Podešavanje pozadinskog osvetljenja ekrana.

vreme i datum i formate. Ova linija prikazuje trenutnu veličinu putne baze podataka. deonica pozicija koje je dao GPS prijemnik. 5. ona prikuplja podatke o korišćenju u GPS dnevnik koji se mogu koristiti za poboljšanje aplikacija i kvalitet i pokrivenost karata. možete pustiti da ih aplikacija snima automatski za vas.načina na koji različiti ljudi koriste aplikaciju može nam pomoći poboljšati korisničko okruženje i radni tok programa. Anonimni statistički podatci o korišćenju navigacijskog softvera se prikupljaju za kasnije potrebe razvoja. Po predefinisanju. Takođe možete postaviti u primenu i specifične jedinice neke druge zemlje koje se koristi za prikaz različitih vrednosti.8 Lokalne postavke « Lokalni » Ove postavke omogućuju vam da uskladite aplikaciju na lokalni jeziku. Pritiskom na komandu. Možete postaviti jedinice za udaljenost koje će se koristiti u programu. kao i da odaberete vremensku zonu. Odaberite između 12 i 24 sati prikaz vremena na ekranu. niko neće biti u mogućnosti pratiti bilo kakve lilčne podatke.5. vremenske zone su preuzete iz podataka sa mape i prilagođene su vašem trenutnom položaju. može se snimiti zajedno sa putnim logom. Anonimni trag log se prikuplja za kasnije potrebe razvoja. kada god snima i put.3. Aplikacija će se ponovno pokrenuti ako promenite ovu postavku. Log podatci putovanja se mogu snimiti ručno kad stignete na odredište. 5. Ovaj taster prikazuje trenutno pisani jezik korisničkog interfejsa. i neki od raznih međunarodnih formata za prikaz datuma. sumu svih sačuvanih putnih i trag logova.10 Postavke za prikupljanje Log-a « Sakupljanje dnevnika » Ako prihvatite to. Trag log. Ovde možete ručno postaviti vremensku zonu i ravnodnevnicu. Podaci se obrađuju anonimno.3. od vas se traži da potvrdite to. Ako trebate ove podatke kasnije. .9 Postavke monitoring.3. praćenja putovanja Putni log podatci sadrže korisne informacije o vašim putovanjima. Opcija monitor putovanja je dostupna u meniu «Više» Monitor putovanja može snimati statističke podatke o vašim putovanjima. merne jedinice. Možete pristupiti tim podatcima sa opcije praćenja putovanja. Razumevanje . Ovde možete omogućiti ili onemogućiti prikupljanje tih dnevnika. možete odabrati novi jezik iz liste dostupnih jezika. Kasnije se može prikazati na mapi. Ovo nije komanda. ili možete ovde uključiti automatsko snimanje. Možete ostaviti da aplikacija sačuva trag log. Vaše putovanje može nam pomoći poboljšati kvalitet i pokrivenost mapa. iGO Primo možda ne podržava sve navedene merne jedinice u glasovnim jezicima. kada prvi put koristite aplikaciju.

Boja teme iGO primo dolazi sa različitim bojama tema za dnevnu ili noćnu upotrebu mape i menia ekrana. U 3D mod-u. stignete na odredište. U gradovima i selima. možete videti visinsku razliku. U GPS-podržanim navigacijama. a u odabranim gradovima takođe su prikazane funkcije 3D znamenitosti i 3D zgrade. signal kašnjenja u ionosferi ili reflektujući objekati u blizini GPS uređaja imaju različite i promenjive uticaje na to kako tačno GPS uređaj može izračunati svoj položaj. prijemnik može izračunati horizontalnu GPS poziciju. Aktivna ruta Ruta kojom trenutno navigujete. doline i planine. ali je tačnost manja a GPS uređaj ne daje visinske podatke: samo 2D prijem. Centar grada Grad / centar grada nije geometrijski centar grada / mesta. i rotirati levo i desno.6 Rečnik 2D / 3D GPS prijem GPS prijemnik koristi satelitske signale za izračun svog (vašeg) položaja i treba najmanje četiri signala kako bi mogao dati trodimenzionalni položaj. to je jedna od važnih raskrsnica. Mapa iGO Primo radi s digitalnim mapama koje su nisu samo kompjuterizovane verzije tradicionalnih papirnatih mapa. Budući da se sateliti kreću i zato što objekti mogu blokirati signale. nego proizvoljna tačka koju kreatori mapa izaberu. to je obično najvažnije raskršće. puteve. i one pokazuju nijanse ili senke na različite načine u 3D mod-u. Možete koristiti digitalne mape interaktivno: možete povećavati i smanjivati (povećanje ili smanjenje na skali). Jedna dnevna shema i jedna noćna tema su uvek odabrane za mapu i za menie. ruta je aktivna sve dok je ne izbrišete. četvrti ili površinske vode u 2D i 3D načinu(mod) prikazivanja. ili isključite iGO Primo. Vidite takođe: Ruta. uzdignute puteve. na primer. Ako su tri satelita dostupni. GPS tačnost Nekoliko faktora mogu imati uticaj na odstupanje između vaše stvarne pozicije i pozicije koju je dao GPS uređaj. iGO Primo ih koristi kada se prebacuje iz dana u noć i obrnuto. Na primer. u većim gradovima. 2D mod digitalnih mapa će vam pokazati ulice. Kad god je odredište postavljeno. uključujući i nadmorsku visinu. vaš GPS uređaj bi mogao ne primiti četiri signala. digitalne mape olakšavaju planiranje rute. Teme su prilagođene grafičke postavke i one mogu imati različite boje za ulice. Slično kao i putne mape. možete ih nagnuti prema gore i dole. . a visinska razlika je takođe prikazana bojama.

All rights reserved. Ako trebate pregledati buduću rutu. Ovaj priručnik ne može. All rights reserved. All rights reserved.San Marino: © 1994 NAVTEQ.All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved.Luxembourg: © 1996 NAVTEQ. All rights reserved. reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku. Početna tačka je trenutna (ili poslednje poznati) položaj po predefinisanju. skretnice i kružni tok) do odredišta. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved.Liechtenstein: © 1996 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved.Latvia: © 2005 NAVTEQ.Russia: © 2005 NAVTEQ.Vatican City: © 1994 NAVTEQ. Smer plave strelice prikazuje trenutni pravac. All rights reserved.Belarus: © 2012 NAVTEQ.Ireland: © 1993 NAVTEQ. To je predefinisana orijentacija u 3D mod-u prikazu mape.Bulgaria: © 2005 NAVTEQ. Copyright proizvoda i informacije sadržane u ovom dokumentu podložni su promenama bez prethodne najave. All rights reserved. © 2012 . All rights reserved. početna tačka se može zameniti sa bilo kojim drugim zadanom tačkom. All rights reserved. All rights reserved.servisnavigacija. opciji Pronađi na mapi. All rights reserved.The Netherlands: © 1993 NAVTEQ.United Kingdom: © 1993 NAVTEQ. Možete čak odrediti različite markere vozila za različite vrste ruta (zavisno o tome koja je odabrana vrsta vozila za izračun rute). All rights reserved.Serbia: © 2005 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved.Estonia: © 2005 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved.Poland: © 2004 NAVTEQ. Orijentacija mape prema traki U Track-up mod-u mapa se okreće tako da je vrh uvek u trenutnom smeru vožnje. All rights reserved. All rights reserved.Norway: © 2001 NAVTEQ. All rights reserved.Slovak Republic: © 2002 NAVTEQ. All rights reserved.Austria: © 1996 NAVTEQ. © 2015 Prevod “Baterija” d.Gibraltar: © 2012 NAVTEQ.Turkey: © 2012 NAVTEQ. tj.Andorra: © 1993 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved. Ruta sadrži jednu početnu tačku i jedno ili više odredišta. All rights reserved.Monaco: © 1993 NAVTEQ.Greece: © 2003 NAVTEQ.Ukraine: © 2012 NAVTEQ. To je orijentacija. All rights reserved. All rights reserved.Czech Republic: © 2002 NAVTEQ. All rights reserved.Italy: © 1994 NAVTEQ.FYROM: © 2012 NAVTEQ. Ruta Deonice događanja u saobraćaju.Romania: © 2005 NAVTEQ. All rights reserved.Switzerland: © 1996 NAVTEQ.Hungary: © 2004 NAVTEQ. All rights reserved.Moldova: © 2012 NAVTEQ.Finland: © 2001 NAVTEQ. bilo elektronički ili mehanički. All rights reserved. Albania: © 2005 NAVTEQ. Marker vozila(Vehimarker) Trenutni položaj je prikazan plavom strelicom na mapi po predefinisanju. Ovaj pozicioni marker može se zameniti sa različitim 3D simbolima vozila.Croatia: © 2005 NAVTEQ.Germany: © 1993 NAVTEQ. All rights reserved.o za www.France: © 1993 NAVTEQ. bez izričitog pristanka napisano od Royaltek.Denmark: © 1997 NAVTEQ.Slovenia: © 2004 NAVTEQ.Sweden: © 1994 NAVTEQ.Lithuania: © 2005 NAVTEQ. manevri (na primer.Portugal: © 1997 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved.Bosnia and Herzegovina: © 2005 NAVTEQ. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. uključujući fotokopiranje i snimanje. u celosti ili delimično.Montenegro: © 2005 NAVTEQ.Spain: © 1997 NAVTEQ.Belgium: © 1995 NAVTEQ. All rights reserved.rs .Royaltek © 2012 NAVTEQ. u na primer.Gornje-severna orjientacija Mape U gornje-severnom mod-u prikazivanja mapa se okreće tako da je vrh uvek prema severu.o. All rights reserved.