You are on page 1of 17

KERAJAAN PERSEKUTUAN

VS
KERAJAAN NEGERI

Malaysia ditadbir berlandaskan kerajaan demokrasi berparlimen Perlembagaan menja di undang-undang tertinggi Memperincikan bidang-bidang kuasa bagi setiap kompena n pentadbiran negara .

Kerajaan Persekutuan Ketua Negara YDPA Kerajaan Negeri Sultan/ Raja/ YDPN Kabinet – Jemaah Menteri Menteri Besar Kerajaan Tempatan Datuk Bandar Ahli Majlis/ Pegawai Daerah .

Disifatkan peringkat ketiga dalam struktur persekutuan di Malaysia yang terlet ak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. . Ia melibatkan keahlian bandar dimana penduduk tempatan yang berfungsi membuat keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan hal ehwal mereka sendiri. . . Kerajaan tempatan di semenanung merujuk kepada kerajaan : a) Kawasan bandar b) L uar bandar atau merangkumi kedua-dua kawasan ini.Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan.Ditubuhkan bagi tujuan untuk memberikan autonomi kepada penduduk setempat bagi mentadbir wilayah mereka sendiri.Berada di bawah kawalan kerajaan persekutuan menerusi Bahagian Kerajaan Tempatan.

dan berkeupayaan untuk memberi kemudahan k epada penduduk se sebuah kawasan (Saadon. mempunyai kua sa autonomi terhad daripada kerajaan tertinggi. tertakluk di bawah kerajaan tertinggi. bertaraf lebih rendah daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. .Kerajaan tempatan (Laporan Athi Nahappan 1970) adalah sebuah kerajaan yang berta nggungjawab terhadap hal ehwal tempatan. 1993:3-4). berasi ngan daripada kerajaan tempatan lain. ada ciri-ciri perwakilan.

Segala arahan dasar kepada kerajaan tempatan akan disalurkan melalui kerajaan negeri. Kerajaan pusat mempunyai kawalan ke atas kerajaan-kerajaan tempatan melalui Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan.Di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. . Majlis ini dipengerusikan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan ahli-ahli nya terdiri daripada wakil kerajaan pusat dan negeri.

.Kerajaan tempatan ditubuhkan melalui enakmen Dewan Perundangan Negeri. Ia merupa kan sebuah badan berkanun kerajaan di peringkat negeri.

. Setiap tahun kerajaan negeri dan kerajaan tempatan menerima h asil utama daripada peruntukan belanjawan negara.1. a) Hubungan Kewangan Peruntukan kewangan Segala hasil dan perbelanjaan utama persekutuan dibuat melal ui kerajaan pusat.

.b) Pengauditan Perlembagaan juga menetapkan supaya dilantik seorang Ketua Audit Negara yang ber tanggungjawab mengaudit akaun Kerajaan Persekutuan. Semua akaun kerajaan pusat d an negeri hendaklah diaudit dan dilaporkan kepada Ketua Audit Negara.

Parlimen (Legislatif) mempunyai tanggungjawab membuat undang-undang termasuk perundangan berkaitan kewangan. K erajaan pusat boleh mengenakan kawalan kewangan ke atas negeri-negeri dalam Pers ekutuan melalui perintah eksekutif yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. .c) Kawalan Kerajaan pusat juga mempunyai kawalan ke atas kerajaan tempatan dari asp ek kewangan. Eksekutif – Badan eksekutif yang diketua i oleh Perdana Menteri merupakan badan pemerintah (kerajaan) bagi Persekutuan.

kerajaan bawahan berada di b awah struktur kerajaan pusat. .a) Kedudukan insitusi-institusi negara Secara hierarki. YDPA merupakan kepala utama Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang ter tinggi negara Kedudukan Parlimen sebagai pembuat undangundang Persekutuan. Terdapat perjawatan-perjawatan Persekutuan y ang mempunyai kuasa lebih tinggi daripada perjawatanperjawatan peringkat kerajaa n bawahan.

b) Kedudukan agensi-agensi kerajaan Kerajaan pusat juga mempunyai hubungan dengan k erajaan bawahan melalui agensi-agensi yang ditubuhkan untuk melaksanakan dasar-d asar kerajaan. Terdapat lima bentuk agensi yang menghubungkan kerajaan pusat den gan kerajaan bawahan. Keme nterian Persekutuan. . iaitu MajlisMajlis Negara. dan Perbadanan Awam. khususnya kerajaan negeri. Jabatan Persekutuan.

Senarai I – Senarai Persekutuan Senarai II – Senarai Negeri Senarai III – Senarai B ersama iii. i. .3. Hubungan Fungsi Kerajaan pusat juga mempunyai hubungan dengan kerajaan bawahan berdasarkan fungs i. ii.

Senarai Bersama •Biasiswa •Kebajikan masyarakat •Kesihatan awam •Perancangan bandar & kg •Perparitan & pengairan •Pengembaraan •Pemulihan tanah lombong •Kebudayaan & sukan •Terna kan haiwan •Kutu rayau & penjaja •Perlindungan binatang negeri & burung liar •Pengurus an air .Senarai Persekutuan •Hal-ehwal luar negara •Keselamatan dlm negeri •Pertahanan •Kewangan •Kewarganegaraan •Buruh & keselamatan sosial •Pelajaran •Pengangkutan & perkapalan •Kerja raya persekutuan & tenaga •Penerbitan & penapisan •Ukur •Udg2 jenayah & sivil •Pdgn & p erusahaan •Ubat & kesihatan •p/raya Persekutuan •Hari kelepasan persekutuan •Panggung wa yang & tpt hiburan •Kebajikan org Asli •Perumahan Persekutuan Senarai Negeri •Hal-ehwal agama Islam & adat istiadat Melayu •Pertanian & perhutanan •Tanah •Krjn Tempatan •Perkhidmatan tempatan •Kerja raya negeri & bekalan air •Hari kelep asan negeri •Jentera pentadbiran krjn negeri •Penyiasatan utk maksud negeri •Penyu & p enangkapan ikan di sungai.

Persekutuan menekankan keperluan perpaduan tanpa keseragaman dimana kerajaan pus at dan negeri mempunyai kuasa dan fungsi yang tersendiri. . Oleh yang demikian ker ajaan persekutuan dan Negeri saling berkaitan dalam hal ehwal perundangan dan la in-lain berhubung dengan kerajaan tempatan.