You are on page 1of 12

RBT

Tahun 5
PBS 2
2015

PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH

1 Jam

¾Ã «¨¼× Á¾¢ôÀ£Î 2
2015

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
ÅÊŨÁôÒõ ¦¾¡Æ¢øÑðÀÓõ
Tahun 5 /¬ñÎ 5
1JAM / 1 Á½¢ §¿Ãõ

«È¢Å¢ì¸ôÀÎõ Ũà þ째ûÅ¢ò¾¡¨Çò ¾¢È측§¾

¦ÀÂ÷ : ............................................................................

[Lihat sebelah]

II. Á¢ýºì¾¢¨Âî ÍÆÖõ ºì¾¢Â¡¸ Á¡üÚžüÌ ¯¾×õ 4.ÅÊÅ ¾¢Õ¸¢ iii âÓ¨Éò ¾¢ÕôÒÇ¢ ¾ð¨¼ Ó¸ò ¾¢ÕôÒÇ¢ Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ âÓ¨Éò ¾¢ÕôÒÇ¢ iv.2 À̾¢ A ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ. Å¢¨Ç¡ðÎ Á¸¢Øó¾¢üÌ «ÊôÀ¨¼ Á¢ýºì¾¢ ÅÆíÌžüÌ ¯¾×õ 3. ii C ) iii . ii . âÓ¨Éò ¾¢ÕôÒÇ¢ D. ¾ð¨¼ Ó¸ò ¾¢ÕôÒÇ¢ A. 1. À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦À¨Ãì ¸ñ¼È¢¸. A. L. 2. i. iv L. I. iii . iii . Å¢¨Ç¡ðÎ Á¸¢ØóÐ ¾¨Ã¢ø þÂíÌžüÌ ¯¾×õ. ii. i Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ B. 1 ºì¸Ãí¸û Å¢¨º Á¢ý ¸Äí¸û Á¢ý§É¡Ê 2 Å¢¨º Á¢ý ¸Äí¸û Á¢ý§É¡Ê ºì¸Ãí¸û 3 Á¢ý ¸Äí¸û Á¢ý§É¡Ê Å¢¨º Á¢ý ¸Äí¸û 4 Á¢ý§É¡Ê ºì¸Ãí¸û ºì¸Ãí¸û Å¢¨º 3. I D ) ii . III. i . Å¢¨Ç¡ðÎ Á¸¢Øó¾¢ý ºð¼¸ò¾¢ý À¢ýÒÈÓûÇ Å¢¨º¨Â ÓÎ츢Ţθ. D. ii ¾ð¨¼ Ó¸ò ¾¢ÕôÒÇ¢ âÓ¨Éò ¾¢ÕôÒÇ¢ L. ii . Å¢¨Ç¡ðÎ Á¸¢Øó¾¢ý Ш½ôÀ¡¸í¸¨Ç Á¡½Å÷¸û ÅÆ¢¸¡ðÊì ÌÈ¢ôÀ¢ø ¯ûÇÐ §À¡ýÚ âðÊÅ¢ð¼É÷. ¦¾¡¨ÄàÃì ¸ðÎôÀ¡ðÎ þÂ츢¨Â ÓÎ츢 Ţθ. Á¢ý þ¨½ô¨À ²üÀÎòОüÌ ¯¾×õ 2. A) I .ÅÊÅ ¾¢Õ¸¢ L. iii B) I. C. âðÊ Ţ¨Ç¡ðÎ Á¸¢Øó¨¾î §º¡¾¨É ¦ºöÔõ ÀÊ¿¢¨Ä¸¨Ç Å⨺ôÀÎòи.ÅÊÅ ¾¢Õ¸¢ Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ ¾ð¨¼ Ó¸ò ¾¢ÕôÒÇ¢ Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î. ¦¾¡¨ÄàÃì ¸ðÎôÀ¡ðÎ þÂ츢¢ý Å¢¨º¨Â «Øò¾¢ Á¸¢ØóÐ þÂíÌŨ¾î §º¡¾¨É ¦ºö¸. iii. B.ÅÊÅ ¾¢Õ¸¢ C. 1.

B. 6. ¯§Ä¡¸ì ¸ò¾Ã¢ì§¸¡ø iii. iii iii ii . A. D. i.II B. D.ÁÃî Íò¾¢Âø iv. III. II. 7. iv 5. i .¾¡û ii .III C. B. i . iv iii . C. C. ¿¢¨ÉçðÎõ Á¢ýÉ¢Âø ¦ºÂÄ¡ì¸ì ¸ÕÅ¢ ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢üÌò §¾¨ÅÂ¡É ¨¸ô¦À¡È¢ì ¸ÕÅ¢¸¨Çò §¾÷× ¦ºö¸. ? A.þÕõÒ þÃõÀõ A) B) C) D) i . ii . I. ? A. IV. I. I. .IV D. III.3 4. ii. ? I.IV .

. A.1 9.2. 6. 3.4 8.00 10. மின்சுற்று லளரபடத்தின் துளையுடன் மின்கம்பிளயத் ததளலயான அைவு சலட்டி மின் இளைப்புக் கட்ளடயில் இளைக்கவும். .00 B.1. Å£¾õ A. .4.00 C. முதறில் மின்பாகங்களை தமளெயின் மீது மின்சுற்று லிைக்க லளரபடத்தின் துளையுடன் அடுக்கவும். 3. . .2.1. இப்சபாழுது. .1 .2. 1. _________________. C. அடுக்கிய மின்பாகங்களைத் தயார் செய்யப்பட்ட சபாருைாக்கத்தின் மீது சபாருத்தவும்.4. A. 3. 4. .50 . . மின் கம்பிளய மின்கறத்துடன் இளைத்துப் சபாருைாக்கத்ளதப் பரிதொதிக்கவும். D. 63. 2. 3. Ì 0. 3. _______________________ .60 B.4 0. 100. 1. B.4 Å£¾õ 9 D.2. C.30 D.

C. 1 . .±ÕÁñ J = 1 K . Áñ¸Ä¨Å H . 15 .5 ¾ÊôÀ¡É Áñ Á츢 ÁüÚõ ¸¡öó¾ ¦À¡Õð¸¨Ç ¯ûǼ츢 «¾¢¸ Óü¡É Áñ Áñ Áñ H Áñ J Áñ K 11. C. __________ .Á½ø K = 1 H . 10 . D. C. B. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âì ¸ñ¼È¢¸. B.±ÕÁñ K = 2 H . §Á§Ä ¯ûÇ «ð¼Å¨½ ãýÚ Å¨¸Â¡É Áñ¸Ç¢ý ¾ý¨Á¸¨Çì ÌȢ츢ÈÐ. 12. D. Áñ Ũ¸¸û A. A. §Á§Ä ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÎûÇ ÀÂýÀ¡Î ±ó¾ ¸ÕÅ¢¨Âì ÌȢ츢ÈÐ? A. B.±ÕÁñ J = 1 K .Á½ø H = 1 J .§¾¡ð¼ Áñ H = 2 J .§¾¡ð¼ Áñ H = 2 J . 2 . Áñ¦ÅðÊ Áñ¸¢ÇÈ¢ ¨¸Áñšâ ¿¡üÚô¦ÀðÊ 13.§¾¡ð¼ Áñ J = 2 K .§¾¡ð¼ Áñ K = 2 Å¢¨¾Â¢Ä¢ÕóÐ ÅÇ÷óÐ Åó¾ º¢È¢Â ¦ºÊ¸¨Ç §ÅÈ¢¼ò¾¢ø ¿ðÎ ¨Åì¸ ¯¾×õ.Á½ø J = 1 K . D.±ÕÁñ H = 1 J .Á½ø K = 1 H . ô .

B.6 14. ? i) ii) iii) iv) A) i. ii. . ¦¿¡ iii iv . ¨Ç ì¸×õ. . iii. iv. i. i. i. . iii C. A. iv D. §¾ .ii B) i. 16.iii D) iii iv iv . .iii . A. C. 15. ii B. D. . i. ii. . . . ¢ . C) ii.

Íò¾Á¡É º¨ÁÂø ¦À¡Õû Å¢Ãø ¿¸õ ¿£ÇÁ¡¸ þÕò¾ø º¨ÁÂø «¨È Íò¾Á¡¸ þÕò¾ø º¨ÁôÀÅâý ÍÂòàö¨Á A) I.III. C. «Ç¨Åì ¸ÃñÊ ºðÎÅõ Á¢ýÝð¼ÎôÒ Á¢ý ¦¸ñÊ 18. B. ¾Â¡÷ôÀÎòÐõ ¯½×.7 17. I.IV B) I.II.II. º¨ÁÂÖì¸¡É §¿Ãõ «¾¢¸Á¡¸×õ º¨ÁôÀ¾üÌî ÍÄÀÁ¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ III. ¯½×ì¸¡É ¦À¡Õ¨Çî º¨Áì¸ ¯¾×õ 2.‹ ˆ ‹ ˆ ˆ I. II. ͸¡¾¡ÃÁ¡É ¯½× ¾Â¡Ã¢ì¸ ¯¾×õ ÜÚ¸¨Çò §¾÷ó¦¾Îì¸×õ. ºðÎÅõ 3.IV D.III . II. Á¢ýÝð¼ÎôÒ 4. IV. ¦Ã¡ðÊ §À¡ýÈ ¯½×¸¨Çò ¾Â¡Ã¢ì¸ ¯¾×õ. II.III C.IV 19.III. º¨ÁÂÖìÌ ¯¾×õ ºÃ¢Â¡É ¸ÕÅ¢¨ÂÔõ ÁüÚõ «¾ý À¨ÉÔõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.IV C) II. Á¢ý ¦¸ñÊ A. «Ç¨Åì ¸ÃñÊ ÀÂý¸û «½¢îºø ¦ºöžü¸¡É ¦À¡Õû¸¨Ç ´ýÚ §º÷òÐ ¸¢ÇÈ¢ «Êì¸ ¯¾×õ º¨ÁÂø ¦À¡Õû¸¨Çô §À¡ðÎ º¨Áì¸ ¯¾×õ «½¢îºø. ¸ÕÅ¢¸û 1. I.II B. D. «ù×½× ¾Â¡÷ ¦ºöžüÌ «¾¢¸î ¦ºÄ× ¦ºö §ÅñÎõ IV. ¸¡Ä §¿Ãò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¯½Å¡¸ þÕì¸ §ÅñÎõ. ¯½×ô ÀðʨÄò ¦¾Ã¢× ¦ºöžüÌ Óý ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ÜÚ¸û ¡¨Å? I.IV D) I. ¯¼øÅ¡Ì §À¡ýÈ ÜÚ¸¨Çì ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÙ¾ø «Åº¢Âõ A. ¯ð¦¸¡ûÀÅâý ÅÂÐ. À¡ø. II. III.

I. . III.II.8 20. III. ÃÅ¡ Á¡¨Å Å¡¦½¡Ä¢Â¢ø ÅÚì¸×õ III. .IV. «ôÀñʨ¸ìÌ «Åý «ý¨É «½¢îºø ¦ºö ŢÕõÀ¢É¡÷.IV. ? A B C D . I. .I. I. ¦½ö A. III. ¾¢Ã¡ð¨º¨ÂÔõ Óó¾¢Ã¢¨ÂÔõ ÅÚò¾ ÃÅ¡ Á¡Å¢ø §º÷ì¸×õ IV. II 22. IV .IV B) I. 23. II. IV D.V D) II.V 21.IV.III. I. B. ¿£¨ÃÔõ ¦¿ö¨ÂÔõ ¸Ä¨Å¡ì¸×õ II.I. §¸ºÃ¢ ¦ºöӨȨ ¿¢ÃøÀÎòи. I. .III. «Ä¢ «½¢îºø Á¡× º¢ôÀò¾¢ø À¡÷ì¸ §ÅñÊ Ó츢 ¾¸Åø ¡Ð? A B C D .III. «¾üÌò §¾¨ÅÂ¡É «½¢îºø Á¡¨Å Å¡í¸ «Ä¢¨Â «ÛôÀ¢É¡÷. ¸Ä¨Å¨Âì ¦¸¡¾¢ò¾ º£É¢Ô¼ý §º÷ì¸×õ V. IV.III.V. «ì¸Ä¨Å¨Âî §º÷òÐì ¸¢Çâ þÈì¸×õ A) I.II. «Ä¢ §¿¡ýÒô Àñʨ¸¨Âì ¦¸¡ñ¼¡¼ þÕ츢ȡý. . II II C.V C) II.

I. II. IV III. IV I . III. III . û ÁüÚõ ý ? A. III. B. IV II. I ( 25 ÒûÇ¢¸û ) . IV. III. IV . I. I . D.9 24. D. I. II . B. II. C. A. C. 25. ¨Âò .

¿¡üÚô ¦ÀðÊ¢ĢÕóÐ ¿¡üÚ¸¨Ç __________________ «øÄÐ À¡ò¾¢¸Ç¢ø ¿¼ §ÅñÎõ. (5 ÒûÇ¢¸û) 1.10 À̾¢ B « ) ¸¡Ä¢Â¡É þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ¸. ÒØ ¦ºÂü¨¸ ¯Ãõ Áñ ¦¾¡ðÊ¢ø ¬ ) ¨¸ô¦À¡È¢ì ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Ç ±Øи. ¸ò¾Ã¢ôÀ¾¡ø §¿¡ö ¸ñ¼ þ¨Ä¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÁüÈ þ¨Ä¸ÙìÌô __________________ «Ç¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ. 5. ¸¨Ç ÅÇà ÅÇà ¦ºÊìÌì ¸¢¨¼ì¸ §ÅñÊ __________________ ̨ÈÔõ. 3. 2. Áñ¨½ ¿ýÈ¡¸ ¸¢ÇÚž¡ø __________________. ( 5 1 2 3 4 5 À¡Ð¸¡ôÒ ) °ð¼îºòÐ . 4. þÂü¨¸ ¯Ãõ ÁüÚõ __________________ ¯Ãí¸Ç¢ø þÕ Å¨¸Â¡Ìõ. â ¬¸¢Â¨Å «Æ¢Ôõ.

(3 ÒûÇ¢¸û) 1. ¯½¨Å «Äí¸Ã¢ôÀ¾ý §¿¡ì¸õ ±ýÉ ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .11 þ ) . ²ý ¿¡üÚô ¦ÀðÊ¢ý «ÊôÀ¡¸ò¾¢ø º¢Ú º¢Ú ШǸû þ¼ôÀθ¢ýÈÉ ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. «¸¢Äý ÀĨ¸Â¢ý ã¨Ä¨Âò §¾öì¸ ±ñϸ¢È¡ý. «ÅÛìÌ §ÅñÊ ¸ÕÅ¢ ¡Р? ²ý ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. (3 ) ® ) ÝÆÖìÌ ²üÈ ¸¡Ã½í¸¨Çì ÜÚ¸.

(4 ÒûÇ¢¸û) ±ñ 1. 4.12 ¯ ) Á¢ýÍüÈ¢ý Ш½ôÀ¡¸í¸Ù째üÀ ¦ºÂüÀ¡í̸¨Ç ±Øи. Ш½ôÀ¡¸í¸û ¦ºÂüÀ¡íÌ 2. (5 ÒûÇ¢¸û) «½¢îºø . ° ) ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¯½× ¦À¡Õ¨Ç «ÆÌô ÀÎò¾×õ. 3.