You are on page 1of 25

Luật sở hữu trí tuệ

 Đỗ Văn Dũng

© 2012, BỘ MÔN THỐNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Nội dung
 Luật sở hữu trí tuệ
 Quyền tác giả: quyền tài sản và
quyền nhân thân
 Phát minh và sáng chế
 Văn bằng bảo hộ sáng chế
© 2010, BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

quyền với giống và cây trồng. những quy định chung. điều khoản thi hành). quyền sở hữu công nghiệp 4. 5. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . Các phần 2-4 được chia làm 18 chương.Luật sở hữu trí tuệ  Luật số: 50/2005/QH11 do quốc hội 11 kì họp 8 ban hành vào năm 2005  Gồm 222 điều được chia làm 6 phần (1. bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 6. 3. 2.quyền tác giả và quyền liên quan. Mỗi chương chia làm nhiều mục  Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ © 2010.

 3. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này.  2. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự. Áp dụng pháp luật  1.Luật sở hữu trí tuệ có tính hội nhập  Điều 5. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. © 2010.

BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. (Điều 4)  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân (moral right) và quyền tài sản (property right) (Điều 18) © 2010.Quyền tác giả  Quyền tác giả là quyền của tổ chức.

Điều 19: Quyền nhân thân  Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:  1. không cho người khác sửa chữa. © 2010. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm. cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.  4. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm.  3. sử dụng. được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố. Đặt tên cho tác phẩm.  2. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .© 2010.

© 2010. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.      © 2010. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây: a) Làm tác phẩm phái sinh. mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.  đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến.Điều 20. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . vô tuyến. b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng. chương trình máy tính.  e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh. c) Sao chép tác phẩm. Quyền tài sản 1. d) Phân phối.

phương tiện.Căn cứ xác lập quyền tác giả  1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. đã công bố hay chưa công bố. ngôn ngữ. chất lượng. (điều 6) © 2010. không phân biệt nội dung. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . đã đăng ký hay chưa đăng ký. hình thức.

BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .Chủ sở hữu quyền tác giả  Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả  Tác giả sử dụng thời gian.kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức.  Điều 39. cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả  1. tài chính. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 (quyền tài sản) và khoản 3 điều 19 (công bố tác phẩm) © 2010. cơ sở vật chất .

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép.. © 2010..  đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.  d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả. không nhằm mục đích thương mại.thù lao  1.. trong chương trình phát thanh. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép.  b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình. không phải trả tiền nhuận bút. phim tài liệu. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . dùng trong ấn phẩm định kỳ. giảng dạy của cá nhân. không phải trả tiền nhuận bút.. truyền hình. thù lao bao gồm:  a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Viết báo.  c) .Điều 25.

máy gỡ kim. chuột bàn phím. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Điều 4)  Sản phẩm: máy bấm kim. quy trình nuôi cấy nấm penicillin © 2010. loa máy tính  Quy trình: quy trình chiết xuất vỏ cây mẫu đơn. kẹp giấy. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . post-it note.Sáng chế  12. điện thoại.

BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .© 2010.

một quy trình trước đây chưa hề có  Sáng chế có thể đăng kí để được văn bằng bảo hộ (patent): bằng độc quyền sáng chế nếu  Tính mới  Tính sáng tạo  Khả năng áp dụng công nghiệp © 2010. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .Phân biệt phát minh và sáng chế  Phát minh (discovery): tìm ra một quy luật đã có trong tự nhiên  Sáng chế (invention): tạo ra một sản phẩm.

© 2010. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

Việc ứng dụng penicillin trong điều trị bệnh nhiễm trùng là một đột phá trong lãnh vực y tế với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học. Mặc dù Alexander Fleming đã phát hiện được loài nấm Penicillium rubens có khả năng tiết ra chất kháng sinh nhưng chính Ernst Chain là nhà hóa học đã tìm ra công thức phân tử của Penicillin và dựa trên lí thuyết đã đưa ra chính xác cấu trúc hóa học của chất này. Sáng chế d. Phát minh c. Nhờ đó nhân loại mới có khả năng tổng hợp được penicillin và các loại kháng sinh khác. Quyền tác giả b. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . Việc Ernst Chain tìm ra công thức phân tử của penicillin được gọi là a. Cải tiến © 2010.

© 2010. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: …….Tính mới của sáng chế (Điều 60)  1. © 2010. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng.  3. mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.  2. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

nếu có thể thực hiện được việc chế tạo. sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo. sản xuất hàng loạt sản phẩm hay áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.Tính sáng tạo và khả năng  Điều 61. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế  …. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .  Điều 62. không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Trình độ sáng tạo của sáng chế  Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu ….. © 2010.

Việc ứng dụng penicillin trong điều trị bệnh nhiễm trùng là một đột phá trong lãnh vực y tế với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học. Howard Florey © 2010. Alexander Fleming đã phát hiện được loài nấm Penicillium rubens có khả năng tiết ra chất kháng sinh. giải Nobel về y học đã được trao cho những nhà khoa học có đóng góp cho sự phát triển của kháng sinh penicillin. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Responsible . Andrew Moyer. Howard Florey c. Andrew Moyer là một nhà về nấm mốc học đã tìm ra một dung dịch để nuôi cấy nấm penicillinum đạt sản lượng cao và nhờ đó có thể sản xuất penicillin với số lượng lớn. Ernst Chain là nhà hóa học đã tìm ra công thức phân tử của Penicillin và dựa trên lí thuyết đã đưa ra chính xác cấu trúc hóa học của chất này. Ernst Chain. Alexander Fleming. Ernst Chain. Ernst Chain. Tên của các nhà khoa học này là: a. Năm 1945. Howard Florey d. Alexander Fleming. Alexander Fleming. Andrew Moyer. Andrew Moyer b. Alexander Fleming. Bác sĩ Howard Florey là người đầu tiên đã sử dụng penicillin để điều trị thành công một bệnh nhân bị nhiễm trùng.

© 2010. kiểu dáng công nghiệp. kiểu dáng công nghiệp. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế. cá nhân đầu tư kinh phí. kiểu dáng công nghiệp. thiết kế bố trí:  a) Tác giả tạo ra sáng chế.  b) Tổ chức. cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế.  2. trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này. thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình. Tổ chức. thuê việc.Quyền đăng ký sáng chế (điều 86)  1.kỹ thuật. phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc. thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất . kinh phí từ ngân sách nhà nước. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .

sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm của nhà trường và sáng chế ra một test xét nghiệm để chẩn đoán bệnh viêm màng não mủ một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Nhà trường c.Mặc dù không được giao nhiệm vụ nhưng giáo sư Lan đã dùng thời gian rảnh của mình. trừ khi giáo sư Lan chứng minh được là giáo sư Lan không sử dụng thời gian làm việc của nhà trường trong việc sáng chế © 2010. Giáo sư Lan b. Ai là người sở hữu sáng chế này: a. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . Nhà trường. Nhà trường và giáo sư Lan d.

Quyền tác giả b. Phát minh c. Bài báo khoa học này là tài sản trí tuệ thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ a. BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH . Sáng kiến © 2010. Sáng chế d.Bác sĩ An đã viết ra một bài báo khoa học để chứng minh vỏ quít có hiệu quả điều trị ho ở trẻ em bị nhiễm siêu vi hô hấp.

BỘ MÔN THÔNG KÊ Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH .Nội dung  Luật sở hữu trí tuệ  Quyền tác giả: quyền tài sản và quyền nhân thân  Phát minh và sáng chế  Văn bằng bảo hộ sáng chế © 2010.