You are on page 1of 4

-Ç-C-¢√®Ωç 4 -ï-†-´-J 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

V. Narasimhamurthy, Vijaya, Mehaboobnagar.


Q. ؈’ áí¬b-¢˛’èπ◊
Chinnayyapalem (EGDt) Q. As if ÅØË v°æßÁ÷-í¬Eo à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ᙫ ¢Á∞«xL.
Q. E†o öÃ˝ ´’†éÓ assignment Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√™ îÁ°æp-í∫-©®Ω’. A. I have to go to
Éî√a®Ω’ éπüΔ? á°æ¤púø’ °æ‹Jh-îË-ߪ’-´’- A. As if = Å®·-†ô’x, é¬F é¬ü¿’. exam .
Ø√o®Ω’ ´’†Lo? ņ-ú≈-EéÀ when did a) He speaks as if he were very rich = ûªØËüÓ Q. Being with a win-
he ask us to complete it? üμ¿†-´ç-ûª’-úø-®·-†ô’d ´÷ö«x-úøû√úø’ Åûªúø’, (é¬F ner you makes a
ÅØ√o®Ω’.Assignment complete îËߪ’-´’E Çߪ’† Åûªúø’ üμ¿†-´ç-ûª’úø’ é¬ü¿’) winner.
´’†èπ◊ á°æ¤púø’ îÁ§ƒp®Ω’ ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ´Ææ’hçC éπüΔ. b) She behaves as though/ as if she were A. DE correct form :
When will be the assignment asked to com- clever = Ç¢Á’ ûÁL-N-éπ©C é¬éπ-§Ú-®·Ø√, ûÁL-N- Being with winner makes you a winner = ®√vA-éÀ-®√vûË éÓöÃ-¨¡y®Ω’úÕE Å´yí∫©-†-†’-éÓ-´úøç,
plete us? Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. í∫-©-üΔ-E™« v°æ´-Jh-Ææ’hçC. Nñ‰-ûªûÓ ≤ƒçí∫ûªuç, ´’†Lo Nñ‰-ûª-©’í¬ îËÆæ’hçC. ´’†ç éÓ®Ω’-èπ◊-†oô’d ÅFo ï®Ω’-í∫’-û√-ߪ’-†’-
A. By the way, the teacher gave us an assign- Ééπ\úø í∫´’-Eç-î√-LqçC: As if ûª®√yûª clause ™ éÓ-´-úø¢Ë’.
(´’†ç @N-ûªç™ Nïߪ’ç §ÒçC-†-¢√-∞¡xûÓ Öçõ‰,
ment yesterday. When does he want us to verb á°æ¤púø÷ were í¬ Öçô’çC. ´’†´‚ Nïߪ’ç §Òçü¿’û√ç) Q. A wet blanket
complete it? ambiguity Q. éÀçC ¢√éπuç éπÈ®éÓd é¬üÓ îÁ°æpçúÕ. Q. ؈’ G.á-Æ ‘q(-G-ï-ú˛Æ œ) °æ‹Jh î˨»†’. áç.á. °∂œ™«- A.
É™« Åçõ‰ Öçúøü¿’. à N≠æ-ߪ’ç°jØ√ Öû√q£æ«ç îª÷°œç-îª-èπ◊çú≈, Éûª-
When did he ask us to complete it? If she had been alive she would have felt Ææ°∂‘ îËߪ÷©çõ‰ úÕvU™ áçûª °æ®Ωqç-õ‰ñ ¸ Öçú≈L. ®Ω’© Öû√q-£æ…Eo F®Ω’-í¬-Í®a-¢√®Ω’.
Åçõ‰ O’®Ω-†oô’d Assignment complete îËߪ’- happy. Éçé¬ à éÓ®Ω’q îËÊÆh ¶«´¤ç-ô’çüÓ Ææ©£æ… É´yçúÕ. Q. A bird's eye view
A. Correct A. MA Philosophy îËߪ÷-©çõ‰ à Degree Å®·Ø√ A.
´’E á°æ¤púø’ ÅúÕí¬®Ω’? ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ´Ææ’hçC. N£æ«ç-í∫-O-éπ~ùç – áûªh-®·† v°æü˨¡ç †’ç* éÀçC
°j† îÁ°œp-†-ôd-®·Ø√, when are we to complete Zilani, Madanapalli. ÆæJ-§Ú-ûª’çC. MA Philososphy éÀ °ü¿l N≠æ-ߪ÷-©-Eoç-öÀF OéÀ~ç-îªúøç – äéπ N≠æ-ߪ÷-EéÀ
the assignment ÅØ√o Ç ÆæçüË£æ«ç Öçúøü¿’. Q. While speaking English grammatically prospects ™‰´¤. Lecturer Å¢√yL, ™‰üΔ com- Ææç•ç-Cμç-*† N≠æ-ߪ÷-©-Eoç-öÀF Çéπ-Rç°æ¤ îËÆæ’-éÓ-
Sk. Wahed Ali, Adilabad. usage must be there. How to develop good petitive exams èπ◊ ûªßª÷-®Ω-¢√yL. O’™«çöÀ sci-
communication skills in English. What are
´úøç.
Q. To have, not to, unlessOöÀ v°æßÁ÷í∫ç N´-Jç-îª- ence students, science PG/ BE.d/ Q. To cut a sorry figure.
Was going, had been going the activities we have to do to develop Spo-
í∫-©®Ω’. Ñ È®çúø’ Computers / MBA Course ©’ îËߪ’úøç Career A.
ken English. Give me necessary sugges- îËûª-é¬-E-¢√-úÕ™«/ ÅÆæ´’®Ω’núÕ™« éπ†-°æ-úøôç.
continuous tence better.
tions to develop fluent English skills. Q. A thankless task
© ´’üμ¿u -ûË-ú≈ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. èπ◊
A. To have = éπLT
A. ¢Á’°æ¤p/ v°æA-°∂æ©ç/ Éûª-

All str uggle for a morsel of food


Öçúøôç/ Öçúøôç – ®Ω’© éπ%ûª-ïcûª §Òçü¿E
àü¿Ø√o, á´-J-éπØ√o. v¨¡´’.
To have a car these eg: Cooking everyday
days is not a big in a household is a
thing=Ñ ®ÓV™x car thankless task =
Éçöx
Öçúøôç °ü¿l N≠æ-ߪ’-¢Ë’-O’ é¬ü¿’. A. To master usage read as Q.ÅJ-ÂÆ©’, ©úø÷f©’, 鬮Ω-°æ‹pÆæ, v°æA-®ÓV ´çô îËߪ’úøç °∂æL-ûªç-™‰E v¨¡´’.
1) To have + pp - To have gone = much English as you can.
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 531
(äéπ-îÓ-öÀéÀ) N’®∏√®·, •÷È®©’, ´úø, °Ææ®Ω Q. To save one's skin
Usage cannot be learnt as
A. v°æ´÷-ü¿-éπ®Ω °æJ-ÆœnA †’ç* ®ΩéÀ~ç--éÓ-´úøç = I
í∫ûªç™ ¢Á∞¡xúøç. üÓ¨¡, ÖLxüÓ¨¡, í¬È®©’(°Ææ®Ω,
To have gone there was my big mistake grammar can be. N’†°æ, ¶Ô•s®Ω) OöÀE ÉçTx-≠ˇ™ acted innocent to save my skin = ††’o
= ؈-éπ\-úÕ-éπ-°æ¤púø’ ¢Á∞¡xúøç Ø√ °ü¿l §Ò®Ω-§ƒô’. We have to pick it up by read- à´’ç-ö«®Ó îÁ°æpçúÕ. ®ΩéÀ~ç--èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Å´÷-ߪ’-éπûªyç †öÀç-î√†’.
2) unless = ing, as we have little opportunity of A. É´Fo English ¢√∞¡xèπ◊ ûÁLߪ’E ´çô-
Å®·ûË ûª°æp. Q. To sail in the same boat
listening to speakers of Enlgish. 鬩’. Åçü¿’-éπE English ™ OöÀéÀ
a) Unless you work hard you can't pass = A. They are both
äÍé í∫úø’f °æJ-Æœn-A™ Öçúøôç –
pass
†’´¤y éπ≠d-°æ æúÕ îªC-NûË ûª°æp 鬴¤. Read English newspapers and ¢ËÍ® Ê°®Ω’xç-úø´¤. OöÀØË English software men. Having lost their job, they
b) How can I see him unless I know magazines; short story books and spellings ûÓ ®√Ææ’-éÓ-¢√-LqçüË. are (sailing) in the same boat = ÖüÓu-í¬©’
where he is = Åûª-úÁ-éπ\-úø’-Ø√oúÓ ûÁLߪ’çüË novels. Listen to English news R.Sangam Naidu, §ÚíÌ-ô’d-èπ◊†o Çsoftware ¢√Rx-ü¿l®Ω÷ äÍé í∫úø’f-
telecasts. Speak English whenev- M.SURESAN
Åûª-úÕE ØËØÁ™« éπ©’-Ææ’-éÓ-í∫-©†’? Jarajapupeta (vizayanagaram) °æ-J-Æœn-A™ ÖØ√o®Ω’.
er you get an opportunity. Q. To rest on one's laurels.
3) was going = ¢Á∞¡Ÿûª÷ ÖØ√oúø’ Q. ≤ÚpÈéØ˛ ÉçTx≠ˇ îªéπ\í¬ ´÷ö«x-ú≈-©çõ‰
Learn to add 'please' when you ask for A.
He was going home when I saw him Pronounciaton ´·êuç. î√™«-´’çC ÆæJí¬_ í∫ûª ¢Áj¶μº-´çûÓ í∫úÕ-Ê°Ææ÷h éÌûªh-¢ËO’ ≤ƒCμç-îªéπ
yesterday = ÅûªúÕE ؈’ E†o îª÷Æœ-†-°æ¤púø’ others help. (Give me suggestions - Please §Ú´úøç – He scored his only century
give me suggestions - understand the differ-
Ö-îªaJç-îª-™‰®Ω’. ü¿ßª’-îËÆœ ÉçTx≠ˇ °æüΔ-©†’ ᙫ
Åûªúø’ ÉçöÀéÀ ¢Á∞¡Ÿûª’Ø√oúø’. Ö-îªaJç-î√™, Oxford Dictionary E ᙫ Ö°æ- years ago and is now resting on past lau-
ence). rels = century
She was going to college when the ßÁ÷-Tç-î√™ ûÁ©’-°æçúÕ. à∞¡x éÀçü¿ô îËÆœ† ØË íÌ°æpí¬
accident took place = M. Chandu, Nalgonda.
A. Oxford Dictionary ûÓ¶«ô’ CD èπÿú≈ ´Ææ’hçC.
v°æ´÷ü¿ç ïJ-T-†-°æ¤púø’ ņ’-èπ◊çô÷ v°æÆæ’hûªç Å™«çöÀ v°æߪ’-û√o™‰ç
Ç¢Á’ college èπ◊ ¢Á∞¡Ÿ-ûÓçC (í∫ûªç). éÀçC ≤ƒ¢Á’-ûª-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Ç CD O’èπ◊ pronunciation N≠æ-ߪ’ç™ Ö°æ-ßÁ÷- îËߪ’-úøç-™‰ü¿’.
Had been going = í∫ûªç™ v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i, Q. èπ◊éπ\-é¬-ô’èπ◊ îÁ°æ¤p üÁ•s. í∫-°æ-úø’-ûª’çC. ÅçûË-é¬-èπ◊çú≈ Dictionary *´®Ω Ö†o Q. Blood and Iron
ÉçéÓ °æE ïJÍí ´®Ωèπ◊ é̆-≤ƒÍí °æE. A. Tit for tat. symbols ( ∫ = ship - ≠œ°ˇ™ , ≠æ, – É™« ÖüΔ-£æ«-®Ω- A. DEéÀ v°æûËu-éπ-¢Á’i† Å®Ωnç àO’-™‰ü¿’.
He had been going to college until he Q. ´·çü¿’çC ¢Á·Ææ∞¡x °æçúøí∫. ù©’) Ŷμ«uÆæç îËߪ’çúÕ. Ééπ stress Ææçí∫-AéÀ ´ÊÆh Q. To make way
got this Job = Åûªúø’ ÖüÓuí∫ç ´îËa-´-®Ωèπÿ/ A. The worst is yet to come . Ñ ÖüΔ-£æ«-®Ωù îª÷úøçúÕ: Above - ∂'bΛV Éçü¿’™ A. Account books
üΔJ-´yúøç/ ´÷J-§Ú-´úøç –
II past action) college
´îËa-ô-°æp-öÀéÀ ( èπ◊ ¢Á∞¡Ÿ- Q. É©’x Å©-éπ-í¬ØË °æçúøí∫ é¬ü¿’. b °j† ' í∫’®Ω’h ÖçC éπüΔ. ÉüË stress mark. have made way for computers (Account
ûª’-Ø√oúø’. A. One swallow doesn't make summer . Above, pronunciation: Å•¢˛– Éçü¿’™ È®çúø’ books èπ◊ •ü¿’©’Computers ¢√úø-éπç-™éÀ
(îªü¿’-´¤-ûª’-Ø√oúø’ – ´·çü¿®Ω v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i job Q. îÁ®Ω-°æ-èπ◊®√ îÁúË´¤. ¨¡¶«l-©’-Ø√o®·. 1) Å 2) •¢˛. Stress mark, '•— ´î√a®·.)
´îËa-´-®Ωèπÿ continue Å®·uçC) Q. Odds and ends.
A. You fall in the trap if you lay for others.
O’ü¿ ÖçC. 鬕öÀd üΔEo ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. 'Å—
was going - past continuous Q.
üΔüΔ°æ¤ °æ©éπç – É™« stress pattern ûÁ©’-Ææ’-éÓ- A. ÅO, ÉO, ÅFo – Åçûª ´·êuç é¬EN –
èπÿöÀ éÓÆæç éÓöÀ Nü¿u©’. ´îª’a. Éçé¬ é¬¢√-©çõ‰ TV ™E English news Among the things in the room was a box
had been going - past perfect continuous A. All struggle for a morsel of food ÅØÌa. bulletins, English N†çúÕ. Å™« Nçô÷çõ‰ with odds and ends -Ç í∫C-™E ´Ææ’h-´¤™x
N. Chakradhara Rao, Agiripalli(Krishna Dt). Q. âéπu-´’-ûªu¢Ë’ •©ç. ´’†èπÿ Å©-¢√-ô-®·-§Ú-ûª’çC. ÅO, ÉO, ÅFo ¢ËÆœ† °õ„d äéπ-ô’çC.
Q. I was A. Unity is strength. A. Subba Rao, Oripenta(Kadapa). Q. To rise to the occassion
äéπ Éçô-®Ω÷yu™ ´÷ö«x-úø’ûª÷ £‘«®Ó-®·Ø˛
fair and had a small sharp nose like Muntaz Q.
A.
v°æA ´’E-≠œéÀ äéπ-®ÓV(Æ洒ߪ’ç) ´Ææ’hçC. éÀçC¢√öÀéÀ Å®√n©’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
did I am fair and have small,
éÀx≠dæ Ææ´’-Ææu†’, N°æ-ûª’h†’ áü¿’-®Ì\-†o-°æ¤púø’ ´’†-
ÅçC. DE™ A. Every dog has his day. Q. Dutch courage
sharp nose like Muntaz had
¨¡éÀh ߪ·èπ◊h-©Fo èπÿúø-í∫-ô’d-èπ◊E Nï--ߪ·-©’í¬
ÅE Öçú≈L Q. îª÷Ææ’-èπ◊E ´·®Ω-´úøç, îÁ°æ¤p-èπ◊E àúø-´úøç. A. û√T† ¢Á’iéπç™ ´îËa üμÁj®Ωuç. E©-´úøç, ´’†-Loç* ÇPç-*† °∂æL-û√Eo ÅçC-
When you see me with
A. DEéÀ ÆæÈ®j† English ¢√éπuç ™‰ü¿’.
éπüΔ.ÉüË Éçô-®Ω÷yu™ ´yúøç – Whenever India faced defeat
Q. Dare Devil
jewellery, costumes on the sets. I look the
Q. ™°æ© ™Ôö«®Ωç, °j† °æö«®Ωç. A. ≤ƒ£æ«Ææ Ωu-©èπ◊ °æ‹†’-èπ◊-ØË-¢√®Ω’. Dravid rose to the occasion and saved
character I look the character
the country.
DE™ ÅØË A. All that glitters is not gold.
expression Bike
éπÈ®-ÍédØ√? Å™«Íí í∫ûªç™ O’®Ω’ Q. Eüμ¿’© ÊÆéπ-®Ωù ÅØË-üΔ-EéÀ Funds mobilization ¶μ«®Ωû˝ ãô-N’E áü¿’®Ì\-†o-
driving ÅE ¢√ú≈®Ω’, riding Åçõ‰ ¶«´¤ç-ô’çC éÀçC ¢√é¬u©†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? éπÈ®-ÍédØ√? °æ¤p-úø™«x, vüΔNú˛ Ææ´’-Ææuèπ◊ ûªí∫_ô’d ¨¡éÀh-ߪ·-èπ◊h-©Fo
Q. ؈’ ņoç AØ√L. A. Correct
éπüΔ, N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. ¢√úÕ ü˨»Eo Çü¿’-èπ◊-Ø√oúø’.
Q. To look for trouble
A. Interview ™ ´÷ö«x-úø’-ûª’†o°æ¤púø’ Ç heroine A. I have to eat. Q. To worship the rising sun.
A.
A.
ûª†’ í∫ûªç™ Fair (Åçü¿çí¬/ á®Ω’°æ¤/ ûÁ©’°æ¤ N¢√-üΔ-EéÀ üˆ®Ω-bØ√u-EéÀ í∫’®Ω-´úøç/ éπ≥ƒd©’ éÓJ-
Q. ؈’ ö«ß˝’-™„-ö¸èπ◊ ¢Á∞«xL. Öü¿ßª’ Ææ÷®Ω’uúÕE Ç®√-Cμç-îªúøç.
ûÁ-a-éÓ-´úøç – If you don't pay the money
colour) í¬ ÖØ√o†’, É°æ¤púø’ ™‰†’, ÅØË ÖüËl-¨¡çûÓ Q. A wishful thinking
A. I have to go to toilet/ I need to go to toilet . you are looking for trouble - úø•’s©’ éπôd-éπ-
Åçõ‰ was, ÆæÈ®j-†-üË-éπüΔ? Ç¢Á’ ®Ωçí∫’ É°æ¤púø’ ûªT_ A. ´’†èπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬, ´’†ç éÓ®Ω’-èπ◊†o Nüμ¿çí¬,
ÖçúÌa, ´·èπ◊\ B®Ω’ ´÷J ÖçúÌa. Q. ؈’ ≤ƒo†ç îËߪ÷L. §ÚûË Fèπ◊ éπ≥ƒd©’ ûª°æp´¤/ ¶«üμ¿©’ ûª°æp´¤.
´’†èπ◊ ¢Ë’©’ éπL-Í홫 ï®Ω’-í∫’-ûª’ç-ü¿E ņ’-éÓ-
I look the character - ÉC correct. ؈’ A. I have to have a bath . ´úøç.
†öÀ-Ææ’h†o §ƒvûª-™«ØË éπ†-°æ-úø-û√†’ ÅØË ¶μ«´çûÓ. Q. ؈’ •ßª’-ôèπ◊ ¢Á∞«xL. eg: To think that you can become a mil-
Driving a bike ÅE èπÿú≈ ÅØÌa, ûª°æ¤p-™‰ü¿’. A. I have to go out. lionaire over night is wishful thinking =

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 11 -ï-†-´-J 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

B.V.Satyanandam, Q. Gonna, gotta,


giving from average chapter ÅE äéπ-îÓô
Korukonda (E.G. Dt.) wanna
Are giving ûªÊ°p¢Á÷ ÅE-°œ-Ææ’hçC. Are
îªC-¢√†’. OöÀE ᙫ
Q. Spoken English "I have a
™ being given ÅE Öçú≈-©-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L?
head ache" A. Gonna = ûªy®Ω-ûªy-®Ωí¬,
A. Are given - correct.
ÅE í∫ûªç™ ûªÊ°p.
îÁ§ƒp®Ω’.Countables ´·çü¿’ Are given = É´y-•-úø-û√®·. Åçûªí¬ îªü¿’-´¤-éÓ-E-
´÷vûª¢Ë’ a, an ´≤ƒh®· éπü∆. ¢√∞¡Ÿx, Going to †’
'Head ache' plural
èπ◊ Öçúøü¿’ B. Nazeer, Ahmed Anantapur. É™« Åçö«®Ω’.
He's gonna kill ye
éπü∆. N´-Jç-îªçúÕ. Q. E-commerce ™ 'one - off sales' ÅE Éî√a®Ω’.
A. Head ache, cold (ï©’•’), cough (ü¿í∫’_), fever (you) = Åûªúø’ E†’o îªç°æ-¶-ûª’-Ø√oúø’, Å™«Íí 'He is rich'(Åûªúø’ ¶«í¬ Ö†o-¢√úø’)
DE Å®Ωnç àN’öÀ?
É´Fo countable singulars. Åçõ‰ ¢√öÀ ´·çü¿’ A. One - off sales = äÍé-≤ƒJ/ äéπ\-≤ƒJ ´÷vûª¢Ë’ Gotta = got to, wanna = want to. I don't believe it!(؈C †´’t†’)
(¢√öÀE ´÷´‚-©’í¬ singular í¬ØË ¢√úøû√ç) a ïJÍí Å´’téπç. Q. By selling, By seeing É™«çöÀ ¢√öÀE ¢√é¬u™x Believe in = àüÁjØ√ ÖçC ÅE †´’túøç
a) I believe in God = ؈’ üË´¤-úø’-Ø√o-úøE
¢√ú≈-LqçüË.
Q. What if, as with ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î √™ Ö°æ-ßÁ÷-TÊÆh ᙫçöÀ Å®Ωnç ´Ææ’hçC?
Q. ÉçTx-≠ˇ-™ E 26 Åéπ~-®√-©†’ ᙫ Öîªa-Jç-î √L?
ûÁ©’-°æí∫-©®Ω’. By selling = Å´’téπç ü∆y®√/ ´©x †´·t-û√†’.
°ü∆© éπü¿-Léπ ᙫ Öçô’çC? By seeing = îª÷úøôç ´©x/ ü∆y®√ b) Christians and Muslims do not believe in
A. What if = (Å™« Å®·ûË) à´’-´¤-ûª’çC?
A. a, e, i and o OöÀE Öîªa-Jç-îË-ô-°æ¤púø’ ¨¡¶«l©’ rebirths, whereas Hindus do = ´’®Ω’-ï†t
íÌçûª’-™ç* ´≤ƒh®·. Ø√©’éπ ¢√úøç. U pro- What if the train is late = P. Sankar Lingam, Warangal Öçü¿E wÈéjÆæh-´¤©’, ´·Æœxç©’ †´’t®Ω’, £œ«çü¿’-´¤©’
nounce îËÊÆç-ü¿’èπ◊ Ø√©’éπ *´J ¶µ«í¬Eo ÅçT-LéÀ Train late
Q.
Å®·ûË (äéπ-¢Ë∞¡)? éÀçC ¢√é¬u© Å®Ωn ¶µ‰ü¿ç ûÁ©’-í∫’™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. †´·t-û√®Ω’.
What if he comes here now? =
¶«í¬ û√éÀ≤ƒhç. 1) The Mango trees, which were given some Believe in Jesus Christ = véÃÆæ’h†’ Æ‘yéπ-Jç-îªúøç
b = H, c = Æ‘, d = úŒ (Ø√©’éπ flat í¬ Â°öÀd é̆†’ äéπ¢Ë∞¡ Åûª-úÕ-éπ\-úÕéÀ ®√´úøç ïJ-TûË of that new fertilizer, produced very good fruit. – Çߪ’††’, Çߪ’† îÁ°œpçC †N’t Çîª-Jç-îªúøç.
°j°æ∞¡x *í∫’-∞¡xèπ◊ û√éÀ≤ƒhç. f = á°∂ˇ (Ø√©’éπ ¢√úøç) As with - DEéÀ v°æûËuéπ¢Á’i† Å®Ωnç àO’ ™‰ü¿’. 2) The Mango trees which were given some Believe in Åçõ‰ ÉçéÓ Å®Ωnç, äéπ N≠æߪ’ç
g = @, h = áß˝’î˝ j = ñ„ß˝’, k =ë„ß˝’, l = ᙸ , Å®·ûË É™« ¢√úÌa: of that new fertilizer produced very good fruit.
M = á¢˛’, n = áØ˛ (Ñ
´’ç*-ü¿F, ņ’-Ææ-®Ω-ùÃ-ߪ’-¢Á’i-†-ü¿F ¶µ«Nç-îªúøç.
´‚úÕç-öÀéÀ Ø√©’éπ ¢√úøç) a) Gandhi believed in
peace =

Live and let Live


p = °œ, q = èπÿu , r = í¬çDµ ¨»çA
Ç(®˝) s = áÆˇ (Ø√©’-éπèπ◊ ´’ç*-ü¿F, ņ’-Ææ-®Ω-
Åçûªí¬ °æE-™‰ü¿’) t = -öÃ, ùÃ-ߪ’-¢Á’i-†-ü¿F ¶µ«Nç-
v = N (°j°æ-∞¡x†’ éÀçC î√úø’.
°ü¿NéÀ û√éÀ≤ƒhç) w = ´ As with children, so with the
A . È®çúÕç-öÀéà b) Politicians don't believe in honesty =
(°ü¿-´¤©’ í∫’çvúøçí¬ A°œp °æ©’-èπ◊û√ç) x = áé˙q, very old. They need a lot of
Å®Ωnç äéπõ‰. ®√ï-éÃ-ߪ÷™x ÖçúË- ¢√-∞¡xèπ◊, Eñ«-ߪ’B ´’ç*-ü¿ØË/
Comma © ´©x Å®Ωnç ´÷Í®C
y = ¢Áj (wai), z = zed/ zee (US). care = °ü¿l-¢√∞¡x†÷ *†o -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 532 éÀçC sentence ™«çöÀ ¢√öÀ™x: ņ’-Ææ-®Ω-ùÃ-ߪ’-¢Á’i-†-ü¿ØË ¶µ«´ç ™‰ü¿’.
Q. When I reached the station, the train had °œ©x-™«xÍí î√™« ñ«ví∫-ûªhí¬ îª÷Ææ’- Believe in a person = (him/ her etc) =
left.ÅØË Ñ ¢√é¬uEo Before I reached the sta- a) He rectified the trouble in the car
éÓ-¢√L. which cost us a lot of money.
äéπ®Ω’ ´’ç*¢√∞¡xF, Nïߪ’ç ™«çöÀ-¢√-öÀE
tion the train had left í¬ ®√ߪ’-´î√a? ¢√éπuç Q. •ûª’èπ◊, •A-éÀç Åçõ‰ live - let live ≤ƒCµç-îª-í∫-©-®ΩØË †´’téπç.
preposition b) He rectified the trouble in the car,
v§ƒ®Ωç-¶µºç™ ¢√úø-èπÿ-úøü∆? ÅE îª÷¨»†’. é¬F Ééπ\úø let ņ-´-Ææ®Ωç Many believed in Gandhi and were
A. When I reached the station, the train had left which cost us a lot of money.
éπü∆. Let í∫’Jç* éÌçîÁç N´-®Ωçí¬ ready for any sacrifice = î√™«-´’çC
= ؈’ station train
èπ◊ îËÍ®-ô-°æp-öÀéÀ ¢ÁRx- ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. a) (Comma ™‰ü¿’) – áèπ◊\´ ê®Ωa-®·† Ç í¬çDµÂ°j †´’t-éπçûÓ (Çߪ’†’o ņ’-Ææ-Jç*)
§Ú-®·çC. Before I reached the station the A. Let = allow = (äéπ-°æE) îËߪ’-E-´yúøç. Car ™E repair †’ Åûªúø’ ÆæJ û√uí¬-©èπ◊ Æœü¿l¥-°æ-ú≈f®Ω’.
train had left = station
؈’ train
èπ◊ îËÍ®-´·çüË Let live Åçõ‰ •A-éÀç ÅE é¬ü¿’. îË ¨»úø’ – Åçõ‰ car èπ◊ áèπ◊\´ ê®Ω’a- Q. ü¿’¶«®·¢√úø’ ņ-ú≈-EéÀ à´’çö«®Ω’? °∂晫Ø√
M.SURESAN
¢ÁRx-§Ú-®·çC. •ûª-éπE´¤y ÅE. Live and let Live = ®·ç-ü¿E. v§ƒçûªç-¢√úø’ ņ-ú≈-EéÀ ᙫçöÀ suffix †’ ¢√ú≈L?
È®çúÕç-öÀéÀ ûËú≈ î√™« ûªèπ◊\´. †’´¤y •ûª’èπ◊, ÉçéÌéπJE •ûª-éπ-E®·u. b) (CommaûÓ) Ç Car ™E ê®Ωa-®·† repair †’ He is from vizag - He is vizagite.
Q. äéπ ÉçTx≠ˇ ¢√uÆæç™ have you seen the film Let him go = ¢√úÕE ¢Á∞¡xF. Åûªúø’ ÆæJ î˨»úø’ – Åçõ‰ repair èπ◊ ê®Ωa-®·ç- He is local - He is localite.
Mass? ÅØË ¢√éπuç ÖçC. DE™ article 'the' Let them know this = ÉC ¢√∞¡x†’ ûÁ©’-Ææ’éÓE´¤y He is from Saudi - He is ----?
ü¿E.
Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îªúøç ûª°æ¤p éπü∆. Film name îÁÊ°p-ô- Let us go = ¢Á∞«lç °æü∆. Å®·Ø√ É™«çöÀ ambiguity (ÆæçüË£æ«ç) ®√èπ◊çú≈ A. Dubaiite = ü¿’¶«-®·-¢√∞¡Ÿx.
°æ¤púø’ the ¢√úøç éπü∆? The P.M. Manmohan Q. Explosive, defensive, attractive, creative ÖçúËç-ü¿’èπ◊, sentence ¢Ëꨒ ®√ÊÆh clear í¬ Å®Ωnç He is from Vizag = Vizag Vizagites
ņç éπü∆. The P.M. or P.M. Manmohan É™«çöÀ adjectives èπ◊ Å®√n©’ ûÁ©’-°æçúÕ.
¢√∞¡Ÿx =
Å´¤-ûª’çC. (singular- Vizagite)
a) He rectified the trouble and it cost us a
Åçö«ç éπü∆. éπÈ®-èπ◊dí¬ á™« ÅØ√™ îÁ°æpçúÕ.
A. Explosive: 1) Ê°™‰ Ææy¶µ«´ç Ö†o He is from Saudi = He is a Saudiite.
A. The ÅØËC film èπ◊í¬E, Mass èπ◊ é¬ü¿’ éπü∆? The lot.
film († *vûªç) common noun 鬕öÀd, the 2) Ê°©’úø’ °æü∆®Ωnç Localite ÅØË ´÷ô English ™ ™‰ü¿’. ≤ƒnE-èπ◊úø’
b) He rectified the trouble in the car. The car ÅØËç-ü¿’èπ◊ Local ÅØË Åçö«ç.
¢√ú≈L. The P.M., Mr. Manmohan Singh Defensive = Ææ´’-Jnç--èπ◊ØË, ®Ωéπ~-ù™ Ö†o.
cost us a lot Local èπ◊ È®çúø’ Å®√n©’:
ņ-úø¢Ë’ correct. Å®·ûË Mr. Manmohan attractive = Çéπ-®Ω{-ùÃ-ߪ’-¢Á’i†.
Q. éÀçC °æü∆-©-†’ -á-™« -Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î √-™  -ûÁ-©’°æ-í∫-©®Ω’.
Singh, P.M. of India Åçö«ç. creative = Ææ%ï-Ø√-ûªtéπ ¨¡éÀh Ö†o. 1) ≤ƒnE-éπ-¢Á’i† – äéπ-îÓô Ö†o
Nevertheless and notwithstanding. A Local School = ≤ƒnEé𠧃®∏Ω-¨»© (´’†ç
Pavani, Sudha, Matsyapuri (W.G. Dt).
É´Fo adjectives (´®Ωg† ´÷ô©’) – °æJ-Æœn-ûª’©’,
ü¿%¨»u©’, ´uèπ◊h©†’ ´Jgç-îËç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. A. It was raining heavily. Nevertheless/ but/ yet îÁ•’-ûª’†o v°æüË-¨¡ç™ Ö†o)
Q. To take stock/ stalk of the situation is he went out = ´®Ω{ç ¶«í¬ èπ◊®Ω’-≤ÚhçC. Å®·Ø√
Q. O’®Ω’ äéπîÓô 'She is of Indian origin settled
ÅØË 2) ≤ƒnE-èπ◊©’:
usage radio news stock They are locals here = ¢√Rx-éπ\úÕ ≤ƒnE-èπ◊©’/
in U.S.A.' ÅE Éî√a®Ω’. Ééπ\úø 'of' ÅØËC
™ NE-°œ-Ææ’hçC. ÅC Åûª ú ø’ •ßª’-öÀ-Èé-∞«xúø’.
stalk Notwithstanding/ Inspite of the heavy rain
™‰ü∆ Ø√ àC éπÈ®éÓd ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Å´-Ææ-®Ω´÷? be + of OöÀ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ûÁ©’-°æçúÕ. Ñ v°æüË-¨»-EéÀ îÁçC-†-¢√∞¡Ÿx.
A. To take stock of the situation (stalk é¬ü¿’) = he went out =
A. Å´-Ææ-®Ω¢Ë’. be of Indian origin = ¶µ«®Ω-Bߪ’ ¶«í¬ ´®Ω{ç èπ◊®Ω’-Ææ’hØ√o Åûªúø’ äéπ v°æüË-¨»-EéÀ îÁçC-†-¢√®Ω’ ÅØË Å®Ωnç ÉîËa
ÅÆæ©’ Éçûª´®Ωèπ◊ ïJ-Tç-üË-N’öÀ? áçûª ï®Ω-í¬- ´‚™«-EéÀ/ Ææçûª-AéÀ îÁçC† (Ééπ\úø of = éÀ). •ßª ’ -öÀ-Èé-∞ «xú ø’ . suffix, convenience †’ •öÀd Öçô’çC.
LqçC, áçûª ïJ-TçC? ÅE äéπ-≤ƒJ ÅçîªØ√ ¢ËÆæ’- Q. äéπ †÷uÆˇ îµ √ØÁ-™ ¸™ to killing of acid ÅE K. Satyanarayana, Visakhapatnam
v°æü˨¡ç Ê°®Ω’ *´®Ω vowel (a, e, i, o, u ûÁLÊ°
éÓ-´úøç. îÁ§ƒp®Ω’. DE Å®Ωnç àN’öÀ? ¨¡¶«l©’) ´ÊÆh – ite Åçö«ç, ™‰ü∆ an Åçö«ç.
Q. Pistle ûÓ 'Point blank range' ™ †’ç* 鬙«aúø’ Q. Believe in Jesus Christ. Believe in me, him, Bombaite/ Mumbaiite (Bombay/ Mumbai
A. to killing of acid = DEéÀ Å®Ωnç-™‰ü¿’. °æ‹Jh sen-
Åçö«®Ω’. Ñ Point blank range Åçõ‰ àN’ö tence ÉÊÆh ûª°æp Å®Ωnç ûÁ©’-Ææ’-éÓ™‰ç. killing of
his ©’ éπÈ®èπ◊d Å®·ûË believe it ™ believe *´®Ω vowel (Delhiite/
´Ææ’hçC éπü∆?)
Å®Ωnç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. acid Åçõ‰ ´÷vûªç Å®Ωnç-é¬ü¿’.
ûª ®√yûª in áçü¿’èπ◊ ®√™‰ü¿’? Å´-Ææ®Ωç ™‰ü∆? Chennaiite, etc.)
A. Point blank range = î√™« ü¿í∫_-®Ωí¬, Åçõ‰ Could you explain please. -an/ -n
Q. Lead, term - Ñ °æü∆-©èπ◊ Å®√n-©†’ N´-Jç-îªçúÕ. äéÌ\-éπ\-≤ƒJ ®√´îª’a.
pistol ´’E≠œ û√Íéçûª ü¿÷®Ωç™ Öç* 鬩aúøç. A. Believe in èπ◊ believe èπ◊ Å®Ωnç™ î√™« ûËú≈
A. Lead = ´·çü¿’çúÕ †úÕ-°œç-îªúøç/ Åçü¿-J-éπçõ‰ Indian, Kolkatan etc.
Q. India levelled the three test match series = ÖçC. '-i'
éÌEo-≤ƒ®Ω’x, (É) ®√´îª’a. - Irani, Iraqi,
three test match series (object) ´·çü¿’-çúøôç/ Ø√ߪ’-éπûªyç ´£œ«ç-îªúøç.
Believe = äéπ®Ω’ îÁ•’-ûª’-†oC/ äéπ N≠æߪ’ç Hyderabadi etc.
Ñ ¢√éπuç™
ÅØËC singular plural
Å´¤-ûª’çü∆ ™‰ü∆ Term = 1) °æü¿ç
Eï-´’E †´’túøç. consonant '-
2) (plural ™) ≠æ®Ω-ûª’©’.
v°æü˨¡ç Ê°®Ω’, *´®Ω (£æ«©’x) ´ÊÆh,
a) She believed he would marry her =
Å´¤-ûª’çü∆ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. er'/ '-r' ®√´îª’a.
A. Level = Ææ´’ç îËߪ’úøç Terms of appointment = ÖüÓu-í¬-EéÀ
Åûªúø’ ûª††’ °Rx îËÆæ’-èπ◊ç-ö«-úøE Ç¢Á’ Landoner/ Newyorker
series - singular Ææç•ç-Cµç-*† ≠æ®Ω-ûª’©’ (conditions)
3) EKg-ûª-é¬©ç – Period -
†N’tçC. É´Fo èπÿú≈ Öî√a-®Ω-ù« -≤˘-©-¶µ«uEo (conve-
K.R. Achari, Vaikuntapuram b) The Police did not believe his words/ nience of pronunciation) †’ •öÀd Öçô’çC.
He will be the president for a term of 2 what he said = ÅûªúÕ ´÷ô-©†’/ Åûªúø’
Q. In staff selection, out of 17 questions from Åçûª strict í¬ §ƒöÀç-î√-Lq† rule Åçô÷ ™‰ü¿’.
years = È®çúË∞¡x 鬙«-EéÀ Çߪ’† Åüµ¿u-èπ~◊-úÕí¬ îÁ°œpçC Police ©’ †´’t-™‰ü¿’.
arithmetic, only one or two questions are Öçö«úø’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 18 -ï-†-´-J 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Vasisht: Hi Vasanth, what's wrong? You don't


(EüΔ-†çí¬ Ç¢Á’éà N≠æߪ’ç Å®Ωnç ÅßË’uô’x Agenda = Ææ¶μº©÷,
seem to be well at all.
îÁ°æ¤p. Å™«-é¬-èπ◊çú≈ Ç¢Á’†’, Ç¢Á’ ¢ÁjüΔuEo Ææ´÷-¢Ë-¨»™x îªJaçîË
(àçöÀ N≠æߪ’ç? †’¢Ëyç èπ◊™«-≤ƒí¬ N´’-JzÊÆh Ç¢Á’èπ◊ éÓ°æç ûÁ°œp-≤ƒh´¤.) Å稻© ñ«Gû√.
Vasanth: Don't I know how to get my mother
Ö†oô’d éπE-°œç-îªúøç ™‰ü¿’.)
a) To stay in
Vasanth: You can say that. It's my heel. It's round? power by what-
been playing me up for a week now. (´÷ Å´’t†’ ᙫ ä°œpç-î√™ Ø√èπ◊ ever means is
(Å´¤†’. †’´y™« ņ-úøç™ ûªÊ°pç-™‰ü¿’. ûÁL-ߪ’üΔ?) at the top of
Ææ´’Ææu Ø√ ´’úø´’. ¢√®Ωç ®ÓV-©’í¬ ††’o éÌçûª-鬩ç véÀûªç ´®Ωèπÿ ´’†ç î√™« phrasal YSR's agenda/
¶«Cμ≤ÚhçC.) verbs, idioms îª÷¨»ç. Phrasal Verbs Åçõ‰ b) What he says makes sense = Åûªúø’
high on YSR's agenda =
Vasisht: I see you walk with a limp. Haven't ´’†èπ◊ ûÁ©’Ææ’. Verb ûª®√yûª preposition/ adverb îÁÊ°pC Ææ•-•’-í¬ØË ÖçC.
you seen a doctor yet? ™«çöÀ combination phrasal verb. ÉçéÓ N≠æߪ’ç à Nüμ¿ç-í¬-ØÁjØ√ ÅCμ-é¬-®Ωç™ é̆-≤ƒ-í∫-úø¢Ë’ c) It always makes sense to invest in real
(†’´¤y èπ◊çô’ûª÷ †úø-´úøç í∫´’-Eç-î√- àN’-ôçõ‰ phrasal verb ¢Á·ûªhç Å®√n-EéÃ, Åçü¿’™ ¢Ájá-≤ƒq®˝ °æü∑¿-éπç™ v§ƒüμΔ-Ø√u稡ç. estate
ØËo†’. Éçé¬ doctor †’ îª÷úø-™‰üΔ?) ÖçúË äéÌ\éπ\ ´÷ô Å®√n-Eéà àç Ææç•çüμ¿ç Öçúøü¿’. b) To prove it has nothing to do with the = Ææn™«™x °ô’d-•úÕ Â°ôdúøç á°æ¤púø÷
(limp - èπ◊çôúøç) e.g.: to put out - Ñ phrasal verb Å®Ωnç, Satyam affair is high on/ at the top of the Ææ•-•-®·†/ ûÁL-¢Áj† °æØË.
Vasanth: Yea, that's been at the top of my agenda of the government =
´’çô©’/ D§ƒ©’ ÇÍ®p-ߪ’úøç. îª÷¨»®Ω’ éπüΔ? ÇÍ®p-ߪ’- Make sense of something
agenda ever since I had the problem. ú≈-EéÃ, put/ out Å®√n-Eéà àç Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’. É™«ç- Ææûªuç èπ◊ç¶μº-éÓùç N≠æ-ߪ’ç™ ûª´’Íéç = üËØÁj oØ√ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç.
But then mom with her home reme- öÀC phrasal verb.
a) I am not able to make sense of this letter
Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿E ®Ω’V´¤ îËߪ’-úø¢Ë’ v°æ¶μº’ûªy
dies and uncle with his physical exer- Idioms ÅØ√o üΔüΔ°æ¤ ÅüË. Å®·ûË idiom v°æüμΔ† ©éπ~uç.
á°æ¤púø÷ verb 鬆-éπ\-®Ω-™‰ü¿’. ÖüΔ-£æ«-®Ω-ùèπ◊ up and =
cises have been in the way. They
Ñ Öûªh®Ωç Ø√Íéç Å®Ωnç 鬴úøç ™‰ü¿’.
seem to sug- b) Can you make
gest that I see sense of what he is

What he says makes sense


a doctor only saying?
as a last = Åûªúø’ îÁÊ°pC FÍé-
resort. ´’Ø√o Å®Ωnç Å´¤-
(Ñ Ææ´’Ææu ´*a- ûÓçüΔ?
†-°æpöÀ †’ç* üΔEÍé ؈’ áèπ◊\´ 3) The last resort = *ôd-*-´J Ωu. N’í∫û√ 6) Call for = àüÁjØ√ Ωuèπ◊ Å´-Ææ®Ωç Öçúøôç/
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 533
v§ƒ´·êuç Éî√a†’. é¬F Å´’t ûª† í∫%£æ«- Ωu-©Fo N°∂æ-©¢Á’i† ûª®√yûª *´-Jí¬ BÆæ’-èπ◊ØË Ææ÷*ç-îªúøç
¢Ájü¿uç, ´÷´’ߪ’u ûª† exercise Ææ÷îª-†ûÓ îª®Ωu. a) The Satyam scam calls for better govern-
Ø√èπ◊ Åúø’f°æ-ú≈f®Ω’. ÅFo N°∂æ-©-¢Á’i-ûËØË Øˆ’ a) We treat strike only as a last resort = ment supervision of corporate bodies
=
ú≈éπd®˝ ü¿í∫_-®Ω-Èé-∞«x©ØË Ç™- Ö†o-ô’dçC
coming ÅØË idiom BÆæ’-èπ◊çüΔç. Ææ¢Á’t ÅØËC ¢Ë’´· îË°æõ‰d *´J Ωu Ææûªuç èπ◊ç¶μº-éÓùç 鬮Ìp-Í®ö¸ ÆæçÆæn-©-O’ü¿
¢√∞¡xèπ◊.)
Home remedies = í∫%£æ« ¢Ájü¿uç
D†®Ωnç, °jéÀ ´Ææ’h†o ÅE. An up ´÷vûª¢Ë’. (N’í∫û√ Ωu-©Fo N°∂æ-©¢Á’i† ¢Á’®Ω’-Èíj† v°æ¶μº’ûªy Åï-´÷-®·≠‘ Å´-Ææ-®√Eo
and coming actor = ¶«í¬ °jéÌ- M.SURESAN
ûª®√yûË ´÷ *´J ÅÆæYçí¬ Ææ¢Á’tèπ◊ Ææ÷*-≤ÚhçC.
Vasisht: The sooner you see a specialist the Cí∫’û√ç). b) His condition calls for immediate medical
Ææ’h†o †ô’úø’ ÅE. '°jéÌ-Ææ’h†o— ÅØË
better for you. If you delay any more ¶μ«¢√-EéÀ upèπ◊, comingèπ◊í¬F Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’. ÉC attention
b) 'Don't worry' said the doctor. 'We will go
the chances are that you may end up idiom. =
for amputation only as a last resort' = '¶«üμ¿- ÅûªúÕ °æJ-ÆœnA ûªéπ~ù ¢Ájü¿uç Å´-Ææ-®Ω-´’E Ææ÷*-
in a hospital.
É°æ¤púø’ °j Ææç¶μ«-≠æ-ù™ ´*a† phrasal verbs/ °æ-úø-éπçúÕ. N’í∫û√ ¢ÁjüΔu-©Fo N°∂æ-©-¢Á’i-ûËØË, *´J ≤ÚhçC/ ÅûªúÕ °æJ-Æœn-AéÀ ûªéπ~ù ¢Ájü¿u Å´-Ææ®Ωç
idioms îª÷üΔlç. ÉN Spoken English™ ûª®Ωîª÷ °æü¿l¥-Aí¬ ¢Ë’ç amputationèπ◊ Æœü¿l¥-°æ-úøû√ç—
(†’¢Áyçûª ûªy®Ωí¬ ú≈éπd-®˝†’ Ææçv°æ-CÊÆh ÖçC.
Åçûª ´’ç*C. ÉçÍé-´÷-vûªç Ç©Ææuç îËÆœØ√ NE-°œç-îËN, î√™« simple í¬ ÖçúËN. ¶«í¬ practice 7) Talk somebody into something
ÅØ√oúø’ ú≈éπd®˝.
†’´¤y ÇÆæp-vA™ îËÍ® Å´-é¬-¨»©’ éπE-°œ-Ææ’h- =
Amputation = ¨¡ÆæY-*-éÀ-ûªqûÓ septic Å®·† Å´-
îËÆœ O’ Ææç¶μ«-≠æ-ù™ ¢√úøçúÕ. äéπ-JéÀ äéπ N≠æߪ÷Eo †îªa-ñ„-°æpúøç/ ä°œpç-îªúøç.
Ø√o®·.) a) I didn't like the bike but the sales-man
1) It's been playing me up. ߪ’-¢√Eo (鬩’/- îË-®·-™«çöÀ ¢√öÀE) BÊÆ-ߪ’úøç.
Vasanth: I think that makes sense. there talked me into buying it
2) That's been at the top of my agenda. 4) The chances are... ÉC O’ conversation èπ◊
(ÅC ûÁL¢Áj† °æE ņ’èπ◊çö«.) = Ç bike Ø√éÀ≠dç æ ™‰ü¿’ é¬F, Ç ÊÆ™¸q¢Ë’Ø˛ üΔEo
3) As a last resort. ´’ç* Üûªç. Å®Ωnç = àüÁjØ√ ïJÍí Å´-é¬-¨»-
Vasisht: You'd better hurry up. You've delayed éÌØËç-ü¿’èπ◊ ä°œpç-î√úø’/ †îªañ„§ƒpúø’.
already. These things tend to get 4) The chances are that you may end up in a ©’ç-úøôç.
b) You can never talk me into voting for him
hospital. If you continue to postpone things the
chronic. Even now I do not know how = †’¢Áy-°æp-öÀéà ††o-ûª-úÕéÀ ãô’ ¢ËÊÆç-ü¿’èπ◊
5) That makes sense. chances are that you'll never do them
you are able to put up with this pain. ä°œpç-îª-™‰´¤/ †îªa-ñ„-°æp-™‰´¤.
=
6) I knew it did call for quick action. c) He talked the minister into giving him the
(†’´¤y ûÌçü¿-®Ω-°æúø’ Å®·ûË. É°æp-öÀÍé î√™« É™« ¢√®·üΔ ¢ËÆæ÷h §Úûª’çõ‰ †’¢√y °æE
contract
Ç©Ææuç î˨»´¤. É™«ç-öÀ-´Fo Å™«Íí ÖçúÕ 7) I'll certainly talk mother into letting me see
á°æ¤púø÷ îËߪ’-™‰E °æJ-ÆœnA ®√´îª’a.
If land grabs and sale of govt. lands contin- = ûª†èπ◊ Ç é¬çvö«èπ◊d ÉîËa™« ´’çvAéÀ Åûªúø’
§Úû√®·. Ç ØÌ°œp ᙫ ¶μºJçîª í∫©’-ûª’- a doctor.
ue the chances are that there will be no land
Ø√o¢Ó Ø√èπ◊ ûÁL-ߪ’úøç ™‰ü¿’.) 8) You irritate her if you rubbish her or her †îªa-ñ„-§ƒpúø’.
left for public purposes. = 8) Rubbish somebody/ something
Vasanth: I knew it did call for quick action but treatment.
¶μº÷éπ-¶«b©÷, v°æ¶μº’ûªy
mom wouldn't let me. = äéπ-JE/ äéπ N≠æ-ߪ÷Eo ü¿’¢Á’t-Ah-§Ú-ߪ’úøç
¶μº÷´·© Å´’téπç ï®Ω’-í∫’ûª÷ Öçõ‰ v°æñ -°æ-ßÁ÷-í¬-
9) Don't I know how to get my mother round?
©èπ◊ ¶μº÷N’™‰èπ◊çú≈ §ÚßË’ Å´-é¬-¨»-©’-Ø√o®·.
1) Playing me up - Play somebody up -
(Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’, É™«çöÀ Ææûªy®Ω Ωu©’ Å´- (Bv´çí¬ N´’-Jzç-îªúøç).
end up = ´’†ç Ü£œ«ç-îª-E/ -á-ü¿’-®Ω’-îª ÷-úøE
äéπ-JéÀ
Ææ-®Ω-´’E. é¬F Å´’t ä°æ¤p-éÓ-´úøç ™‰ü¿E ÇT- a) YSR and Chandrababu are rubbishing
¶«üμ¿ éπL-Tç-îªúøç/ Ææ´’-Ææu©’ ûÁ*a-°-ôdúøç °æJ-Æœn-A™ °æúøôç. each other about their contacts with
§Úߪ÷.) a) Pakistan by sheltering terrorists is play-
Vasisht: Only specialists can deal with such Whoever thought that Raju would end up in Satyam computers
ing India up = jail? = jail = ¢Ájá-Æˇ-Ç®˝, îªçvü¿-¶«•’ Ææûªuç éπç°æ‹u-ô-®˝qûÓ
Öví∫-¢√-ü¿’-©èπ◊ Çv¨¡-ߪ’-N’*a §ƒéÀ-
complaints. Quackery leads you no ®√V ™ °æúø-û√-úøE á´-®ΩØ√o ņ’-èπ◊-
where and is even dangerous.
≤ƒnØ˛ ¶μ«®Ω-û˝èπ◊ Ææ´’-Ææu©’ ûÁ*a-°-úø’-ûÓçC. Ø√o®√? äéπ-J-èπ◊†o Ææç•ç-üμΔ© N≠æ-ߪ’¢Á’i ü¿’¢Á’tAh §ÚÆæ’-
b) You've played me up enough. Don't ask a) They had a chance meeting on train and èπ◊ç-ô’-Ø√o®Ω’.
(E°æ¤-ù’©’ ´÷vûª¢Ë’ Å™«çöÀ N≠æ-ߪ÷-©†’ for trouble from me.
îª÷Ææ’-éÓ-í∫-©®Ω’. N’úÕ-N’úÕ ñ«c†ç ´©x àO’ †’´¤y Ø√éπ\-L-Tç-*† ended up as wife and husband = Train ™ b) He rubbished all my attempts to help him
Å´-éπ-§Úí¬, v°æ´÷ü¿ç èπÿú≈.) ¶«üμ¿©’/ Ææ´’-Ææu©’/ É•sç-ü¿’©÷ î√©’. Ø√ ´©x ņ’-éÓ-èπ◊çú≈ °æJ-îª-ߪ’-¢Á’i† ¢√Rx-ü¿l®Ω÷ *´-JéÀ as half hearted
Quackery = ¢Ájü¿uç ûÁLߪ’-èπ◊çú≈ ¢Ájü¿uç îËߪ’úøç.
É•sç-ü¿’©’ ®√èπ◊çú≈ îª÷Ææ’éÓ. (Éé𠆆’o ¶μ«®√u-¶μº-®Ωh-©’í¬ ´÷®√®Ω’ (¢√∞¡x™« Å´¤-û√-®ΩE = Åûª-úÕéÀ ≤ƒßª’ç îËÊÆ v°æߪ’-û√o-©-EoçöÀF Å®Ω-

Quack = ¢Ájü¿u-N-üΔu-®Ω|-ûª©’, ¢Ájü¿u °æJ-ñ«c†ç ™‰èπ◊çú≈


É•sçC °ôdúøç Ç°æ¤. ÉçÍé-´÷vûªç ؈’ ¢Á·ü¿ô ¢√∞¡x-†’-éÓ-™‰ü¿’). éÌ®Ω/ ´’†-Ææ÷p¥Jhí¬ ™‰´E éÌöÀd-§ƒ-Í®-¨»úø’.
Ü®Ω’éÓ†’.) b) I thought she would do all the work, but I 9) To get some one round = äéπJE ´’†
¢Ájü¿uç îËÊÆ-¢√∞¡Ÿx.
Vasanth: I'll certainly talk mother into letting
Ééπ\úø 'Ask for' ÅØË phrasal verb îª÷úøçúÕ. ended up doing it = ÅEo °æ†’©÷ Ǣ˒ Ç™-îªØ√ NüμΔ-Ø√EéÀ ´÷®Ωaúøç/ ´’†ç îÁ°œpçC
Ask for, ´·êuçí¬ troubleûÓ ¢√úøû√ç. Ask for ÆæÈ®jç-ü¿E ÅE-°œç-îªúøç/ †îªa-ñ„-°æpúøç
me see a specialist this evening. I îËÆæ’hç-ü¿-†’-èπ◊çõ‰, ¢√ô-Eo-öÀF ØËØË îËÊÆ °æJÆœnA
trouble ÅE Å®Ωnç– É•sç-ü¿’©’ éÌE-ûÁ-a-éÓ-´úøç. a) He did not agree in the beginning to give
can't bear this pain any more. It's ´*açC.
If you delay anymore, you are asking for up smoking but the doctor got him round
hurting quite a lot. 5) Make sense = Ææ•-•’í¬ éπEpç-îªúøç/ Ææ•-•’-í¬
trouble = = ¢Á·ü¿ô Æœí∫-È®ö¸ ´÷ØËç-ü¿’èπ◊ ä°æ¤p-éÓ-™‰ü¿’, é¬F
(E°æ¤-ù’-úÁj† doctor ü¿í∫_-®Ωèπ◊ ؈’ ¢Á∞«h-†E ÉçÍé-´÷vûªç Ç©Ææuç îËÆœØ√ †’´¤y -Öç-úøôç/ Å®Ωn-´ç-ûªçí¬ éπE-°œç-îªúøç.
ú≈éπd®˝ ÅûªúÕéÀ †îªa-ñ„-§ƒpúø’.
É•sç-ü¿’©’ éÌE-ûÁ-a-éÓ-´-úø¢Ë’. a) Government allotting all contracts to
b) Try as I might, I am not able to get him
´÷ Å´’t†’ ä°œp≤ƒh. Ñ ¶«üμ¿ ØËEçéπ
2) At the top of somebody's agenda = High Maytas doesn't make sense at all =
round to my point
¶μºJç-îª-™‰†’. î√™« ØÌ°œpí¬ ÖçC.)
Vasisht: Just put it across to her and take her on someone's agenda Maytas contracts
ÆæçÆænÍé v°æ¶μº’ûªyç ÅEo
= áçûª v°æߪ’-Aoç-*Ø√ Åûª-úÕéÀ ؈’ †îªa-ñ„-°æp-
with you to the doctor. You irritate her v°æù«-R-éπ™ x/ °æü∑¿-鬙x/ äéπ®Ω’ îËߪ÷-©-†’-éÌØË É´yúøç àç Ææ•-•’í¬ ÅEpç-îªôç ™‰ü¿’/ Ææ•- ™‰-éπ-§Ú-ߪ÷†’.
if you rubbish her or her treatment. °æ†’™x Åûªuçûª v§ƒüμΔ†uç ÉîËa Å稡ç. •’í¬ ™‰ü¿’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 25 -ï-†-´-J 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 3

Pradeep: Last night I went to your place but I Sandeep: I knew you'd say that, but you don't 4) far from = almost
couldn't find you there. understand the pleasure you get no = ü∆ü∆°æ¤ ™‰ü¿’.
(E†o ®√vA O’ ÉçöÀéÀ ¢Á∞«x†’. †’´y-éπ\úø when you are lazy! How sweet lazi- ÉC Spoken
éπE-°œç‰ü¿’.) ness is! English ™ ûª®Ωîª÷
Sandeep: You mean, to my old room? Don't (Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’ †’´y™« Åçö«-´E, é¬F ¢√úË expression.
you know I've moved out? îËÊÆçü¿’èπ◊ àO’ °æE-™‰-èπ◊çú≈ Öçúøôç O’®Ω÷ practise
(Åçõ‰ †’´¤y Ø√ §ƒûª ®Ω÷¢˛’èπ◊ ¢Á∞«x¢√?) áçûª ´’üµ¿’-®Ω¢Á÷ Fèπ◊ ûÁL-ߪ’ü¿’.) îËߪ’çúÕ. ņ’-èπ◊†o
(Fèπ◊ ûÁLߪ’ü∆ ؈’ ®Ω÷¢˛’ ´÷J-†ô’d.) Pradeep: OK then. I'm off. See you. ü∆EéÀ ´uA-Í®-éπçí¬/
Pradeep: Is that why you are here now? (ÆæÍ®x. ؈’ ¢Á∞¡Ÿ-ûª’Ø√o.) ü∆ü∆°æ¤ ™‰ü¿’ ÅØË c) She took it all amiss. My intention was
(Åçü¿’-éπØ√ †’Ny-éπ\-úø’-Ø√o´¤?) -Ñ≤ƒ-J ´’J-éÌEo phrasal verbs îª÷ü∆lç. Å®ΩnçûÓ. never to hurt her = Åçû√ ûª°æ¤pí¬ Å®Ωnç îËÆæ’-
Look at the following sentences from the a) She is far from happy in her new job =
Sandeep: Yea. A few days ago I moved into
ûª† èπ◊ç-ü∆¢Á’. Ø√Èé-°æ¤púø÷ Ç¢Á’†’ ØÌ°œpç-î√-©ØË
this more spacious room. It's just a conversation above: éÌûªh ÖüÓu-í∫ç™ Ç¢Á’- àO’ ÆæçûÓ-≠æçí¬ ™‰ü¿’. ÖüËl¨¡ç ™‰ü¿’.
few hundred yards off from my 1) Don't you know I have moved out? b) A: Is he still supporting TDP? 7) Fit in with = Suit Å´úøç/ ņ’-èπÿ-©çí¬
office. Don't you see? 2) I moved into this more spacious room. (Åûªúø’ Éçé¬ öÀ.úÕ.°œ.E •©-°æ-®Ω’-Ææ’h-Ø√oú≈?) Öçúøôç/ ņ’-í∫’-ùçí¬ Öçúøôç.
a) Their plans to move into a new building
(Å´¤†’. È®çúø’ ´‚vúÓ-V© éÀçü¿õ‰ ¶«í¬ 3) I just wanted to take you by surprize. B: Far from it. He wants to join the PRP.
fits in with their plans to expand their busi-
°ü¿lüÁj† Ñ ®Ω÷¢˛’èπ◊ ´÷®√†’. Ø√ 4) I'm far from pleased. (ÅüËç ™‰ü¿’. °œ.Ç-®˝.-°œ.™ îË®√-©-†’-èπ◊ç-ô’- ness = éÌûªh ¶µº´-†ç-™éÀ ´÷®√-©ØË ¢√∞¡x Ç™-
Ç°∂‘Æˇèπ◊ ÉC éÌCl ´çü¿© í∫ñ«© 5) That was the last thing on my mind. Ø√oúø’?) , ¢√u§ƒ-®√-Gµ-´%Cl¥ îËÆæ’-éÓ-¢√-©ØË ¢√∞¡x °æü∑¿-é¬-EéÀ
6) Don't take it amiss.
ü¿÷®Ωç™ØË ÖçC. Å®Ωnç 鬴-õ‰xü∆?)
Pradeep: This is a nice place. Well ventilated c) He, singing?! far from it. ņ’-í∫’ùçí¬ØË ÖçC.
7) But the colours don't fit in with the room. b) Politicians' actions do not fit in with their
and airy. But why didn't I know? (Åûªúø’ §ƒúø-ô´÷?! Å™«çöÀüËç ™‰ü¿’.)
8) I want to laze about for the rest of the day. words = ®√ï-éÃ-ߪ’-Ø√-ߪ’èπ◊-©
(Ñ ®Ω÷¢˛’ îËûª©’ ¢√∞¡x ´÷ô©èπ◊

I'm far fr om pleased


¶«í¬ØË ÖçC. ņ’í∫’-ùçí¬ Öçúø´¤.
¢Á©’ûª’®Ω’, í¬M
¶«í¬ ´Ææ’h- c) The story of the
Ø√o®·. Å®·ûË police does not fit in
Ø√Èéç-ü¿’èπ◊ ûÁL- with what the relatives
ߪ’-™‰ü¿’?) of the murdered man
(far say = §ÚMÆˇ éπü∑¿-Ø√-EéÀ, £æ«ûª’úÕ •çüµ¿’´¤©’ îÁÊ°p-
Ventilated = ¢Á©’ûª’®Ω’ ¶«í¬ ´îËa. Åçõ‰ ´÷´‚-©®Ωnç ü¿÷®Ωç.)
My college is not far from the Bus stand
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 534
Sandeep: I just wanted to take you by surprise.
ü∆EéÃ à §ÒçûªØ√ ™‰ü¿’.
That's all. = (´÷ college bus stand †’ç* ü¿÷®Ωç 8) Laze about = î√™« Nv¨»ç-Aí¬ ´’†-èπ◊†o BJéπ
é¬ü¿’.) Ææ´’-ߪ÷Eo à °æF ™‰èπ◊çú≈ í∫úÕ-Ê°-ߪ’úøç.
(Fèπ◊ Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-îËç-ü¿’èπ◊ Å™« 9) Lazy bones.
5) The last thing on somebody's mind = a) While the ant toiled all through the sum-
î˨»†’. Åçûªéπçõ‰ àç ™‰ü¿’.) 10) Go against (somebody's)
Pradeep: I'm far from pleased. mer the grasshopper was lazing about =
grain.
´’†ç ņ’-éÓE/ ´’† Ç™-™x ™‰E
N≠æߪ’ç. ¢ËÆæ-N™ <´’ v¨¡´’°æúø’ûª’çõ‰ N’úøûª
(Ø√èπ◊ ÅçûËç †îªa-™‰-ü¿C/ Ø√èπ◊ éÓ°æçí¬ 1 & 2) Move (Past tense and M.SURESAN
a) Insulting him is the last thing on my (grasshopper) ´÷vûªç Ææ®Ωü∆í¬ ≤Ú´’-Jí¬ í∫úÕ-
ÖçC.) Past Participle - Moved)- DEo
Sandeep: Sorry. That was the last thing on my friend Ê°-ÆœçC.
´’†ç áèπ◊\-´í¬ éπü¿-©úøç ÅØË Å®Ωnç™ØË ¢√úøû√ç.
mind. Don't take it amiss. = ÅûªúÕE Å´´÷Eç-îªúøç ÅØËC, Ø√ Ç™-îª-†- b) Why don't you study instead of lazing
Å®·ûË, Ééπ\úÕ Å®Ωnç, É©’x ´÷®Ωúøç – äéπ É©’x ´CL
(≤ƒK. Fèπ◊ éÓ°æç ûÁ°œpç-îªúøç ÅÆæq©’ Ø√ ™ØË ™‰ü¿’/ Ø√ ÖüËl¨¡ç à´÷vûªç é¬ü¿’. about the whole day? = ®Óïçû√ ≤Ú´’-J-ûª-
°öÀd ÉçéÓ Éçöx îË®Ωúøç.
b) A marriage now is the last thing on her †çûÓ í∫-úÕÊ°-•-ü¿’-©’ àüÁjØ√ îªü¿-´-èπÿ-úø-ü¿’?
ÅGµ-´’ûªç é¬ü¿’. †-†’o -Å-§ƒ®Ωnç îËÆæ’-éÓèπ◊.) IMP: DEo î√™«-´’çC shift Åçô’ç-ö«®Ω’. Shift èπ◊
mind. 9) lazy bones = ≤Ú´’-J-§Úûª’.
Pradeep: But doesn't this room cost you more É©’x ´÷®Ωúøç ÅØË Å®Ωnç English ™ ™‰ü¿’.
than that? If the room is bigger the = a) You lazy bones, be up and about = àß˝’
'Move' ÅØË Åçö«®Ω’.
É°æ¤púø’ °Rx îËÆæ’éÓ-´úøç ÅØËC Ç¢Á’ ´’†-
rent must be higher as well.
Ææ’™ØË ™‰ü¿’/ °Rx N≠æߪ’ç Ç™*çîªúøç
a) We are moving house next Monday = ¢Ë’ç
≤Ú´’K, ™‰* Åô÷ Éô÷ A®Ω-íÌa éπü∆?
b) You lazy bones, get out of bed = àß˝’
(Ñ í∫C ´©x Fèπ◊ ê®Ω’a áèπ◊\´ éπü∆? ™‰ü¿’.
c) Going with you is the last thing on my
´îËa ≤Ú´’-¢√®Ωç É©’x ´÷®Ω’-ûª’Ø√oç.
b) This place is no good for me. I am thinking
í∫C °ü¿l-ü¿-®·ûË, ÅüÁl èπÿú≈ áèπ◊\¢Ë ≤Ú´’K, Evü¿™‰. (Å®·ûË Ñ ´÷ô ´’†èπ◊ ¶«í¬
mind.
of moving =
éπü∆?) ÆæEo-£œ«-ûª’-™„j† ¢√∞¡xûÓ áéπ\-´í¬ ¢√úøû√ç).
Ñ É©’x Ø√Íéç ¶«í¬-™‰ü¿’. É©’x =
Sandeep: The difference isn't much.
FûÓ ¢Á∞¡xúøç Ø√ ÅGµ-´’ûªç à´÷vûªç é¬ü¿’. 10) Go against somebody's grain = äéπJ
´÷®√-©-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. 6) Take something amiss = ã N≠æ-ߪ÷Eo
Move in = äéπ Éçöx éÌûªhí¬ îË®Ωúøç.
(Åçûª ûËú≈ à癉ü¿’.) ûª°æ¤pí¬ Å®Ωnç îËÆæ’éÓ-´úøç. Ææy¶µ«-¢√-EéÀ Nü¿-®Ω’l¥-¢Á’i†/ N®Ω’-ü¿l¥çí¬ Öçúøí¬.
Pradeep: But the colours don't fit in with the a) Serving the people goes against the
c) A: 'Why are you here?' (†’¢Áyç-ü¿’-èπ◊-Ø√o-N- a) When I told him not to buy a car now, he
room. Further the south of the room grain of the politicians =
took it amiss = ÅûªúÕE É°æ¤púø’ 鬮Ω’ éÌØÌ-ü¿lçõ‰ v°æñ«-ÊÆ´ ®√ï-éÃߪ’-
opens on to the dirty back yard of the
éπ\úø?/ †’¢ËyçöÀ Ééπ\úø’-Ø√o´¤?) Ø√-ߪ’èπ◊-© Ææy¶µ«-¢√EéÀ N®Ω’ü¿l¥ç.
house at the back of the room. B: 'Don't you see I have moved in?' ÅC ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’.
b) Don't take my words amiss. I was just jok- b) It goes against his grain to speak truth =
( (؈’ É©’x´÷J, Ñ Éçöx îË®√-†E éπE-°œç-
ing =
é¬F Ñ ®Ωçí∫’©’ í∫-CéÀ Åçûª Å´’-J-éπí¬ Ø√ ´÷ô©†’ ûª°æ¤pí¬ Å®Ωnç îËÆæ’éÓ´ü¿’l. Eïç îÁ°æpúøç ÅûªúÕ Ææy¶µ«-¢√-EÍé N®Ω’ü¿l¥ç.
-™‰-´¤. ÅçûË-é¬-èπ◊çú≈ í∫-C ü¿éÀ~ùç, ¢Á†’éπ îªúøç ™‰ü∆?)
ÖçúË ÉçöÀ îÁûªh °®Ω-úø’†’ îª÷≤ÚhçC.) d) A: Isn't Mr.Naresh here any more?
àüÓ ñé˙í¬ ÅØ√o, ÅçûË.
Sandeep: But they are going to clean it up in (Naresh É°æ¤púø’ Ééπ\úø Öçúøôç ™‰ü∆?)
the next few days. That won't be a B: No. He moved out a week ago. áØ˛.-£«-î˝.-á.-â.™ Ç®˝.-Ç-®˝.G. íı£æ«A
problem. (™‰®Ω’. ¢√®Ωç éÀçü¿ É©’x ë«SîËÆœ ¢ÁRx-§Ú-ߪ÷®Ω’.) ÂÆdØÓ-ví¬-°∂æ®˝ §ÚÆæ’d©’ È®j ™‰y Jvèπÿ-ö¸-¢Á’çö¸ ¶®˝f, (Ç®˝.-Ç-®˝.G.) íı£æ«A
(È®çúø’ ´‚vúÓ-V™x ü∆Eo ¨¡Ÿv¶µºç îËߪ’ e) My friends are no longer in Vijayawada. -ØË≠æ-†™¸ £j«¢ËÆˇ Åü∑∆-Jöà ǰ∂ˇ ÉçúÕߪ÷ é¬çvö«é˙d N¶µ ≤Úhç
«í∫ç °æ©’ §ÚÆæ’d© ¶µºKhéÀ ü¿®Ω-ë«-Ææ’h©’ Ç£æ…y-E-
C. OöÀ™ ™« ÅÆœ-ÂÆdçö¸ 5. ÂÆéπ~Ø˛ Éç>-F®˝–8,
They have moved to Hyderabad.
-¶-ûª’-Ø√o®Ω’. Åü¿çûª °ü¿l Ææ´’Ææu é¬ü¿’.) °æü¿l¥-A™ °æ©’ §ÚÆæ’d© ¶µºKhéÀ ü¿®Ω-ë«-Ææ’h©’ Ç£æ…y-E-
Pradeep: I want to go to the railway station and ≤ÚhçC. 1) ÂÆdØÓ-ví¬-°∂æ®˝ – 164 2) Åéıç-õ„çö¸ – 37, WE-ߪ’®˝ Éç>-F®˝–42, võ„®·F ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ÊÆd≠æØ˛
book a ticket home next week.
(Ø√ v°∂çú˛q É°æ¤púø’ Nï-ߪ’-¢√úø™ ™‰®Ω’. ¢√∞¡Ÿx ´÷Ææd®˝ –45, ®√ï-¶µ«≠æ ÅÆœ-ÂÆdçö¸ –15, ÂÆdØÓ-ví¬-°∂æ®˝–75,
3) WE-ߪ’®˝ £œ«çD vö«Ø˛q-™‰-ô®˝ – 02,
Coming with me?
Å®Ω|-ûª©’: ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ™éÓ Â°j©ö¸ §ÚÆæ’d-©èπ◊ °æüÓ ûª®Ω-í∫-
£j«ü¿-®√-¶«ü˛èπ◊ ´÷®√®Ω’.) 4) °æ®Ωq-†™¸ ÅÆœ-ÂÆdçö¸q: 25. ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ™éÓ Â°j©ö¸–720 §ÚÆæ’d-©’-Ø√o®·.
3) to take (somebody) by surprise = äéπ-JéÀ
(؈’ È®j™‰y ÊÆd≠æ-Ø˛èπ◊ ¢ÁRx ÉçöÀéÀ -öÀÈéö¸ Å®Ω|-ûª©’: 1. ÂÆdØÓ-ví¬-°∂æ-®˝èπ◊ õ„Ø˛h ™‰ü∆ ûªûªq-´÷†ç, ≥ƒ®˝d- AûÓ §ƒô’, Ææç•ç-Cµûª võ‰ú˛™ â.öÀ.â. ™‰ü∆ úÕ§Òx´÷
Jï®Ω’y îËÆæ’-éÓ-¢√-©-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. Ǩ¡u®Ωuç éπL-Tç-îªúøç. £æ…uçú˛ Æ‘pú˛ EN’-≥ƒ-EéÀ 80 °æü∆-©’ç-ú≈L. éπç°æ‹u-ô®˝
a) Hei, When did you come? you took me by Ø√™„ú˛b ûÁL-ߪ’úøç ûª°æp-E-ÆæJ. ÉØ˛ ¢Á’é¬-E-éπ™¸/ á©-éÀ-Zéπ™¸/ á©-é¬Z-Eé˙q/ Çö-¢Á·-¶„j™¸
´≤ƒh¢√?) Éç>-F-Jçí˚ Öçú≈L. ÂÆdØÓ-ví¬-°∂æ®˝ §ÚÆæ’d-©èπ◊ °æüÓ ûª®Ω-
Sandeep: I'm afraid no. I want to laze about for surprise really = £œ«ß˝’, †’´¤y á°æ¤p-úÌ-î√a´¤? ´ßª’Ææ’: °∂œv•-´J 1 Ø√öÀéÀ 25 Ææç´-ûªq-®√©’ í∫-AûÓ §ƒô’ ÉçTx≠ˇ ÂÆdØÓ-ví∫-°∂‘™ úÕ§Òx´÷ ÆæJd-°∂œ-Èéö¸
the rest of the day. ( ≤ƒK. ™‰ü¿’. Ñ Ø√èπ◊ Ǩ¡a®Ωuç éπLTç-î√´¤. ü∆ô-èπÿ-úøü¿’. (õ„j°œçí˚ Æ‘pú˛ EN’-≥ƒ-EéÀ 40 °æü∆©’, ≥ƒ®˝d-£æ…uçú˛ 80
®Óïçû√ à °æF ™‰èπ◊çú≈ Nv¨»ç-Aí¬ í∫úø-§ƒ- b) He took me by surprise by suddenly 2. Åéıç-õ„ç-ö¸èπ◊ 鬴’®˝q úÕvU, éπ´’-J{-ߪ’™¸ °æü∆-©’ç-ú≈L). ÊÆd≠æØ˛ ´÷Ææd-®˝èπ◊ àüÁjØ√ úÕvU Öçú≈L.
©-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o.) changing his job = îÁ§ƒp-°-ôd-èπ◊çú≈ ÖüÓuí∫ç Åéıç-öÀç-í˚™ 5 Ææç´-ûªq-®√© ņ’-¶µº´ç -Öç-ú≈-L. WE-ߪ’®˝ Éç>-F-®˝èπ◊ Éç>-F-Jçí˚ úÕ§Òx´÷ Å´-Ææ®Ωç.
Pradeep: I know it goes against your grain to ´÷J Ø√èπ◊ Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-î√úø’. / Åûªúø’ Ö†o- ´ßª’Ææ’: °∂œv•-´J 1 Ø√öÀéÀ 30 Ææç´-ûªq-®√©’ ü¿®Ω-ë«Ææ’h, °∂‘V, áç°œéπ Nüµ∆†ç, Jï-Í®y-≠憒x
move about even a little, you lazy ô’dçúÕ ÖüÓuí∫ç ´÷®Ωúøç Ø√èπ◊ Ǩ¡a®Ωuç ü∆ô-èπÿ-úøü¿’. ûªC-ûª®Ω N´-®√-©èπ◊ ¢Á¶¸ÂÆjö¸ îª÷úÌa.
bones. éπL-Tç-*çC. ü¿®Ω-ë«Ææ’h: @ûª-¶µº-û√u©’, Jï-Í®y-≠憒x, ûªC-ûª®Ω N´-®√-©èπ◊ www.rrbguwahati.org.gov.in
(éπü¿-©-úøç, é¬Ææh-®·Ø√ A®Ω-í∫úøç ÅØËC F c) His marrying her took me by surprize = ¢Á¶¸-ÂÆjö¸: www.nhai.org. îª÷úÌa. ´·êu-¢Á’i† ûËD©’: 1. ü¿®Ω-ë«-Ææ’h© ñ«K: ï†-´J 17
Ææy¶µ«-¢√-EÍé Nü¿’ü¿l¥ç ÅE Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’, Åûªú≈ Å´÷t-®·E °∞«x-úøôç Ø√èπ◊ Ǩ¡a®Ωuç éπL- °æ‹Jh îËÆœ† Å°œx-Íé-≠æØ˛ °æçÊ°ç-ü¿’èπ◊ *´J ûËD: †’ç* v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’içC. 2. °æ‹JhîËÆœ† Å°œx-Íé-≠æØ˛
•ü¿l¥-éπ-Ææ’hú≈.) Tç-*çC. °∂œv•-´J 27. Æ‘yéπ-®Ω-ùèπ◊ *´J ûËD: °∂œv•-´J 17.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm