You are on page 1of 2

AN IV-111: Kesi sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.111

Kesi sutta
Govor Kesiju, krotitelju konja
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Onda Kesi, krotitelj konja, otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši se, sede sa strane. Dok
je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Ti si, Kesi, vešt čovek, krotiš ukrotive konje. A kako ti krotiš
ukrotivog konja?"

"Gospodine, ja ukrotivog konja krotim [nekad] uz pomoć blagosti, [nekad] uz pomoć


strogosti, [nekad] uz pomoć i blagosti i strogosti."

"A ako se, Kesi, ukrotiv konj ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i
blagom i strogom kroćenju, šta ti onda radiš?"

"Ako se, gospodine, ukrotiv konj ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i
blagom i strogom kroćenju, onda ga ubijem. A zašto? [Jer razmišljam ovako:] 'Neću dopustiti
da ovaj neuspeh bude sramota mojoj tradiciji učitelja'. Ali Blaženi je nenadmašan krotitelj
ukrotivih ljudi. Kako on kroti ukrotivog čoveka?"

"Kesi, ja ukrotivog čoveka krotim [nekad] uz pomoć blagosti, [nekad] uz pomoć strogosti,
[nekad] uz pomoć i blagosti i strogosti.

Kad koristim blagost, ja podučavam: 'Ovakvo je dobro telesno ponašanje. Ovakav je rezultat
dobrog telesnog ponašanja. Ovakvo je dobro verbalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog
verbalnog ponašanja. Ovakvo je dobro mentalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog
mentalnog ponašanja. Ovakva su božanstva. Ovakva su ljudska bića.'

Kad koristim strogost, ja podučavam: 'Ovakvo je loše telesno ponašanje. Ovakva je posledica
lošeg telesnog ponašanja. Ovakvo je loše verbalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg
verbalnog ponašanja. Ovakvo je loše mentalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg
mentalnog ponašanja. Ovakav je pakao. Ovakva je životinjska materica. Ovakav je svet
gladnih duhova.'

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-111.html 4/14/2007
AN IV-111: Kesi sutta Page 2 of 2

Kad koristim i blagost i strogost, ja podučavam: 'Ovakvo je dobro telesno ponašanje. Ovakav
je rezultat dobrog telesnog ponašanja. Ovakvo je loše telesno ponašanje. Ovakva je
posledica lošeg telesnog ponašanja. Ovakvo je dobro verbalno ponašanje. Ovakav je rezultat
dobrog verbalnog ponašanja. Ovakvo je loše verbalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg
verbalnog ponašanja. Ovakvo je dobro mentalno ponašanje. Ovakav je rezultat dobrog
mentalnog ponašanja. Ovakvo je loše mentalno ponašanje. Ovakva je posledica lošeg
mentalnog ponašanja. Ovakva su božanstva. Ovakva su ljudska bića. Ovakav je pakao.
Ovakva je životinjska materica. Ovakav je svet gladnih duhova'."

"A ako se ukrotivi čovek ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i
strogom kroćenju, šta onda radite?"

"Ako se ukrotivi čovek ne potčini ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i


strogom kroćenju, onda ga ubijem, Kesi."

"Ali ne pristaje Blaženome da oduzima život! A ipak je Blaženi rekao: 'Onda ga ubijem, Kesi'."

"Istina je, Kesi, da ne pristaje Tathagati da oduzima život. Ali ako se ukrotivi čovek ne potčini
ni blagom kroćenju, ni strogom kroćenju, a ni i blagom i strogom kroćenju, onda ga
Tathagata ne smatra osobom vrednom da joj se govori ili opominje. Ni njegovi umni saputnici
u svetačkom životu ne smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje. To znači biti
ubijen, potpuno uništen u Učenju i Disciplini, kada Tathagata nekog ne smatra osobom
vrednom da joj se govori ili opominje, a ni njegovi umni saputnici u svetačkom životu ne
smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje."

"Da, gospodine, zar ne bi neko bio potpuno uništen ako ga Tathagata ne smatra osobom
vrednom da joj se govori ili opominje, a i njegovi umni saputnici u svetačkom životu ne
smatraju tu osobu vrednom da joj se govori ili opominje.

Izvanredno, poštovani Gotamo, izvanredno, poštovani Gotamo! Kao kada bi neko ispravio
nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo
svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama
objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici.
Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života,
pronađe svoje utođište!"

Rev. 1/11/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-111.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-111.html 4/14/2007