oOI%

œU?%≈ ‰ö?š s? √b?Ð w?J?¹d√ ŸËdA u¼ å2 X?½d?²½≈ò
ÊU?d?ýË W?u?J?(« l? W?O?J?¹d?√ W?FUł 130 s? d?¦?√
W?b?I?²? X?½d?²?½≈ ÊU?O?M?I?ð d?¹u?D?²? ÊU?u?KF*« WOMIð
WJ³ý vKŽ qLFð Ê√ sJ1 ô Èu²*« WOUŽ ÊUIO³DðË
ÆÎUOUŠ Wb²*« X½d²½ù«

By: Hossam Abdul Hameed
Editor in Chief

o?? b?? ð ‰b??F? w?? r??J? ×? ²? ð w??²? « w??¼ W??K? u??« W??F? Ý Ë
Ë ÆÆ Âb²*UÐ ’U)« VÝU×K qBð Ê√ v≈ ÊU½UO³«
‚dÞ Â«b²Ý« WO½UJ≈ v≈ ÈœR²Ý WKu« WFÝ ŸUð«
s? U?N?«b²Ý« ÕU² sJ¹ r ÊUuKF*« .bI² …b¹bł
Æq³
Multicasting ÊU?OKLF«Ë ÂUN*« œbFð ©2®
…bŠ«u« WuKF*« qOuð w …¡UHJ« wMFOÝ ÂUN*« œbFð
…b?Š«Ë W?L?N? ‰ö?š s? Xu« fH½ w ’Uý√ …bF
s hý qJ …b¹bł WLN ‰öš s UNUÝ—≈ s ôbÐ
Æ’Uý_« ¡ôR¼

©2 X??½d??²? ½≈® «b??? ²? ÝS??Ð b??¼U??F?*«Ë ÊU?F?U?'« Âu?I?²?Ý
WOMIð q¦ …b¹bł Y×Ð ‚dÞË ÊUIO³Dð v≈ ‰uuK
w?? t??«b??? ²? Ý≈ r??²?O?Ý Z?U?½d?Ð u?¼Ë ® åLearningò
VðUJ*« pc Ë © bFÐ sŽ rOKF²«Ë WOÝ«—b« ‰uBH«
b?F?Ð s?Ž ÊU?ŽU?L?²?łô« b?I?ŽË W?O?K?O??²?« Ë W?O?½Ëd?²Jù«
ÆvKŽ√ …¡UHJÐ
©2 X½d²½≈® ŸËdA qF' X½U WD)« ÊS WUŽ WHBÐ
WOM³ WOUŽ Ê«—b ‰öš s lOL−K UŠU² ÊuJ¹ wJ
∫U¹«e 3 v?KŽ
w?U?²?U?ÐË ÆÆ v?KŽ√ © bandwidth ® W?K?u?« W?FÝ ©1®
ÊUuKF*« ‰U³I²Ý≈Ë ‰UÝ—ù Ϋbł WOUŽ WŽdÝ

Ë …¡U??H? J? Ð ÊU??u?K?F?*« ‰u?Ë ÊU?L?{ ©3®
Æ ¡«œ_« WOUE²½≈
tOKŽ ‚UD¹ Íc« Ë WuKF*« ‰uË ÊUL{
Ê√ vMF¹ © Quality of Service - QOS®
‰uuK WKÐU dOž X½U w²« ÊU¹u²;«
WJ³ý d³Ž UNbN W¾ODÐ WI¹dDÐ qBð Ë√
ÎU??½u??L? C? Êu??J? O?Ý ÆÆ W?O?U?(« X?½d?²?½ù«
V?? ÝU?? M? ?*« X??u??« w?? U??N? b??N? U??N? u??Ë
ÆwK¦*« …—uBUÐË
U?N?O?K?Ž w?²?« W?Žd??« Èb? q?O²½ wJË
W?Žd?Ý Ê√ r?K?F?½ Ê√ V?−?¹ t?½S 2X?½d?²?½≈
10 W?J?³?A?« ÊËd d³Ž ÊU½UO³« ‰UI²½≈
r??E?F? w? W?b??²??*« W?¹œU?F?« Base T
w?? X??O? ÐU??−?O? 10 Èb??F? ²? ð ô ÊU??J? ³?A?«
w? X?O?ÐU−O 100 v?≈ b?¹e?ð b WO½U¦«
10 ‰« q??¦? W??F? ¹d??? « ÊËd??J? K? W?O?½U?¦?«
WOJ³A« 2 X½d²½≈ ÊËd U√ ÆÆ Base T
ÊU?½U?O³« ‰UI²½≈ WŽdÝ ‰bF ”UIO
ÆU−O*UÐ fOË U−O'UÐ UNöš s
ÎU?U?9 WI«u² UN½√ 2 X?½d²½≈ eO1 U Ë

Ë W?ö?F?« W?F?O?³?Þ «c? Ë å2 X??½d?²?½≈ò ¡«—Ë s? ·b?N?K? «—u?B?ð q?¦?1 q?J?ý
U×{«Ë dNE¹ Ë ÆÆ ŸËdA*« s …bOH²*« ·«dÞ_« s ·dÞ q vKŽ U¼dOŁQð
U?I?ÐU?Ý s?K?Ž√ U? f?J?F?Ð …b?O?H?²??*« ·«d?Þ_« bŠQ Í—U−²« V½U'« 5LCð

≤≤

oOI%
s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ë
l?? ? u?? ? ²? ? ?*«
r?? ? ? ? ²? ? ? ? ?¹ Ê√
q?O?G?A?²?«
w?? ? K? ? ?F? ? H? ? «
q?? ? ?U?? ? ?J? ? ? «
X?? ½d??²? ½ù
w?? ? ? ? ? ? ? ? ? ® 2
‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?:«
w?? 1œU??_«
Y?? ×? ?³? «Ë
© w??L? K? F? «
Èu???²?? ?? v??K??ŽGigaPoPs l???«u??? `???{u??¹ q??J??ý
‰ö?? ? š w?? ?
ÊU??F??U??'« U??N????O??ÝQ??²??Ð X??U?? w??²??«Ë U?J?¹d?√
W??O??U??Ž ‰U??B?ð≈ ÊU?Žd?Ý `?O?²?ð w?J? W?O?J?¹d?_« d?? ? ? N? ? ? ?ý 24
W?H?K?²?? q?O?G?A?ð W?L?E?½√ Ë ÊU?J³ý «b²ÝSÐ Êü« s?? ? ? ? ? ? ?
t?½Q?Ð U?L?K?Ž
r?²?¹ Ê√ v?K?Ž ÆÆ U?O?U?Š U?O?ze?ł UN«b²Ý« qFHUÐ - b
ÆqOKIÐ p– bFÐ UN © œËb;« ® Í—U−²« «b²Ýù«

ÎUC¹√ eOL²ð X½U Ê≈Ë WOU(« ÊôUBðù« ÊUOMIð l
W?? ?“ö?? ?« Êö?? ?¹b?? F? ?²? ?« ¡«d?? ł≈ `?? O? ?²? ?ð w?? ²? ?« W?? ½Ëd?? *U?? Ð
U?N?M? ·Ëd?F? d?O?G?« v?²?Š ® W?O?K?³?I?²*« ÊUłUO²Šû
Æ© UOUŠ
Î
‰uuðËdР«b²Ý≈ vKŽ «c¼ w å2 X½d²½≈ ò bL²FðË
©IPv6® 6 —«b?? ù« © Internet Protocol ® X?? ½d??²? ½≈
—«b≈ ® ÎUOU(« Âb²*« X½d²½ù« ‰uuðËdÐ s ôbÐ
Î
t??ð—b? u?¼ b?¹b?'« ‰u?u?ðËd?³?« «c?¼ U?¹«e? r?¼√Ë ÆÆ ©4
W?KË WFÝ VKD²ð w²« ÊUIO³D²« l qUF²« vKŽ
ÆXu« fH½ w ©WFL²−® U¼cOHMð sJ1 wJ WOUŽ

t²ŠUðSÐ 6 —«bù« X½d²½ù« ‰uuðËdÐ ÎUC¹√ eOL²¹Ë
åPacket WeŠò ‰UÝ—SÐ ÂuI¹ wJ Âb²LK WdH«
WF³²*« WI¹dD« s ÎôbÐ WbN² l«u …bF ÊU½UOÐ
…b?F? ÊU?½U?O?Ð Âe?Š …b?Ž ‰U?Ý—≈ U?NO r²¹ w²«Ë ÎU?O?UŠ
‰UÝ—≈ Âb²*« lOD²OÝ WU(« Ác¼ wË ÆÆ sU√
q?¦? …b?O?F?Ð s?U?_ d?ýU?³?*« Y?³?« W?I?¹d?D?Ð ÊU?½UO³«
WOKLF UO½—uHOU w U WO1œU√ w W³KÞ …bŽ WFÐU²
lu²*« s Í—U−²« «b²Ýù« Ë
Xu« w U¼cOHMð r²¹ WOŠ«dł
‰u??šb? W?I?zU? W?Žd??Ð Àb?×?¹ Ê√
”u?? ? ? K? ? ? ?$√ ”u?? ? ? w?? ? ? t?? ? ? ? ? ? H? ? ? ½
Ë AT&T q¦ …dO³ ÊUdý …bŽ
‰U??Ý—≈ Ë√ ÆÆ …b??×? ²?*« ÊU?¹ôu?U?Ð
Ác??¼ d?¹u?D?ð w? MCI Ë Sprint
U?? ?¼d?? ?¹u?? ?B? ?ð r?? ²? ?¹ W?? I? ?O? ?œ —u?? 
ÎU??¹—U??& U??N?«b??²?Ý≈Ë ÊU?O?M?I?²?«
¡U?? C? ?H? ?K? ? »u?? J? ? O? K? ð W??D? Ý«u??Ð
W?? ?N? ? ÐU?? A? ?*« Êö?? u?? « q?? L? ?Ž b?? F? ?Ð
w 5Ý—«œË ¡ULKŽ v≈ wł—U)«
ÆrNÐ WU)«
r??U??F? « ‰u??Š …b??O? F? Ð l?«u? …b?Ž
—u??B? « W??F? ÐU??²? r??N? M? J? 1 Y??O? Š
X½d²½≈ò tÐUA²ð Ê√ lu²*« sË
Y³« »uKÝQÐ WKÝd*« ÊU½UO³«Ë
WOU(« X½d²½ù« l UNKJý w å2
qÐ ÊU½UO³« Ác¼ qOK%Ë dýU³*«
‰Ë«b²²Ý w²« ÊU½UO³« Ê√ UL ÆÆ
«c?? ? ? ¼ W?? ? ? d?? ? ? Š w?? ? ? r?? ? ? J? ? ? ×? ? ? ²? ? ? «Ë
r?? ?²? ?O? ?Ý å2 X?? ?½d?? ?²? ?½≈ò W?? D? ?Ý«u?? Ð
W??D? Ý«u??Ð b?F?Ð s?Ž »u?J??O?K?²?«
ÊU×HB² ‰öš s UN{«dF²Ý« WOJ¹d_« ÊUFU'« œbŽ Ë l¹“uð q¦1 qJý r?N?C?FÐ l Àbײ«Ë X½d²½ù«
q?? ?¦? ? Web Bowsers X?? ?½d?? ?²? ? ½≈ 2 X??½d?²?½≈ ŸËd?A?0 …b?O?H?²??*« Ë W?d?²?A?*« Z?? ?zU?? ?²? ? M? ? « W?? ?A? ? U?? ?M? ? * i?? ?F? ? ³? ? «
s? ÊU? Ê≈Ë Æ ÎU?O?U?Š W?b??²??*«
Æ…d¼UE«
‰«eð ô w²« ÊUIO³D²« iFÐ d¹uDð r²¹ Ê√ ‰uQ*«
b¹d³« ÊUIO³Dð q¦ —uBI« s b¹bF« UNÐË WHK² t?I?O³Dð ©ÎU?O?ze?ł® s?J?1 dOš_« oO³D²« «c¼ Ê√ rž—Ë
v?K?Ž Y?×?³« ÊUIO³Dð pc ÆÆ ©email® w?½Ëd?²Jù« «œËb×
Î
ÊuJOÝ tIO³Dð Ê√ ô≈ WOU(« X½d²½≈ WDÝ«uÐ
ÆWeb Searching V¹u« X?½d²½≈ w t³A²Ý w²«® —uB« Õu{Ë q¦ W¹UGK
…b?¹b?'« ÊU?I?O?³?D²«Ë WOUF« ÊUŽdK W−O²½ ÎU?C¹√
b(« ÊS å2 X½d²½≈ò WDÝ«uÐ UN«b²Ý≈ r²OÝ w²«
wH²OÝ Êu¹eHOK²« Ë WOMI² X½d²½ù« 5Ð qUH«
…œU? Í_ w?ö?Žù« Y?³?« r?²?¹ Ê√ l?u?²*« sË ÆÆ ÎU?U?9
ÊS? w?U?²?U?ÐË ÆÆ X?½d?²?½ù« ‰öš s …dýU³ WOöŽ≈
YOŠ dO¦JÐ oLŽ√ ÊuJOÝ Âb²LK W¹UNM« w d_«

≤≥

d?? ? ýU?? ? ³? ? ?*« Y?? ? ³? ? ?« …—u?? ? Õu?? ? {Ë d?? ? O? ? ?³? ? ? b?? ? Š v?? ?≈ 2
W??×? {«Ë d??O? ž —u??B? « ‰«e??ð ô U??L? M?O?Ð ©w?½u?¹e?H?O?K?²?«
U?L?K?¦ WOU(« X½d²½ù« ÊUIO³Dð WUŠ w WFDI²Ë
Ë RealAudio ÊU?? ? I? ? ?O? ? ³? ? D? ? ð ‰ö?? ?š s?? ? «d?? ?O? ? ¦? ? Èd?? ?½
rJײ« w …—bI« UC¹√
Î
ÆUOUŠ Wb²*« QuickTime
sJð r Ê≈ W¹UGK …œËb× ÊuJ²Ý ö¦ »uJOK²« w
ÆWKOײ

oOI%
øøÎU—U& å2 Xd≈ ò s œUHO nO
…b?×?²?*« ÊU?¹ôu?« f?O?z— Êu?²?M?O?K? qOÐ —b√ UbMŽ
å2 X?½d?²?½≈ò ŸËd?A? c?O?H?M?² ¡b³« …—Uý≈ WOJ¹d_«
«b??? ²? Ýù« ÷d??G?Ð p?– ÊU? 1998 ÂU??Ž q??¹d?Ð≈ 14 w??
s?JË ÆÆ ÎU?I?Šô Í—U?−?²?« «b?²Ýû bŽË l w1œU_«
w??²?«Ë 1994 v??²?ŠË 1986 ÂU??F? …d??«c??U?Ð œu?F?½ U?½u?Žœ
W?−?O?²?½ W?¹—U?−?²?« ÊU?IO³D²« s b¹bF« UNöš dNþ
ÂUE½ ÂËb q¦ …d²H« Ác¼ w ÀœU(« wMI²« —uD²K
W?? G? ? «c?? Ë Domain System l?? «u?? *« ¡U?? L? ?Ý√ e?? −? ?Š
ÊU?×?H?B?²*« —uNþË HTML V?¹u?« ÊU?×?H? r?OLBð
w?M?I?²?« ‰u?×?²« «c¼ ÆÆ Xu« «c¼ w pO¹«“u q¦
Í—U−²« «b²Ýù« v≈ w1œU_« Y׳« lL²− s
qFHUÐ XŁbŠ w²« WŽd« ÁcNÐ tŁËbŠ UFu²
Î
sJ¹ r
Æå2X½d²½≈ò l tŁËbŠ lu²¹
Íc«
tH½
d_«
u¼Ë ÆÆ
Ó

V¹u« wKŽ 2 X?½d²½≈ ŸËdA* wLÝd« lu*«
http://www.internet2.edu

5OU(« ISPs X½d²½ù« Wbš ÍœËe Ê√ ·ËdF*« s «c œËbŠ ÊËbÐ ÊuJOÝ ÊU½UO³« vKŽ ‰uB(« WO½UJ≈
s? U?N?ð«—b? s? v?K?ŽQ?Ð W?ŠU²*« rNÞuDš Êub²¹ b?Žu?LK ÎU?I?Ë U?N?²?Ž«–≈ r?²?¹ w?J? U?NMOFÐ Z«dÐ —UO²š≈
UNOKŽ XOMÐ w²« WOMI²« sJË ÆÆ l¹d« `Ðd« qł√ b¼UALK WuNÝ qJÐ ÎUŠU² ÊuJOÝ b¼UALK VÝUM*«
U?N?O?KŽ oKD¹ iF³« XKFł w²«Ë å2 X?½d?²½≈ò WJ³ý
ÆwzUNM«
bL²Fð åWF¹d« WOc« WJ³A«ò
W?? b?? )« ¡«œ√ w?? e?? O? ?O? ?L? ²? « v??K? Ž
ÊU¹ôuUÐ ¡ULKF« bŠ√ Ê√ n¹dD«
…b?Ž Ë√® bŠ«Ë Âb² Ê√ wMF0
s??J? L?O?Ý t?½√ ÎU??C? ¹√ Q??³?M?ð …b?×?²?*«
j?š w? Êu?—U?A²¹ ©5b²
r'« qš«œ WÝUŠ …eNł√ WŽ«—“
¨ s?? ?¹d?? ?š¬ 5?? ?b?? ?? ? ²? ? ? ? l?? U?? 
s?? J? ?1 Y?? O? ?Š i?? ¹d??L? K? Èd??A? ³? «
‰uB(« vKŽ …—bI« rN¹b ÊuJOÝ
i?¹d?LK WOŠ«d'« WOKLF« ¡«dł≈
5—UA*« s vKŽ√ ¡«œ√ …—b vKŽ
b?K?Ð w? Áb?ł«u?ð ‰ö?š s? bFÐ sŽ
Æs¹dšü«
WHK²<« ÊULOKF²« ¡UDŽ≈ l bOFÐ
œ«b≈ ÊS d_« «c¼ qO²½ wJ Ë
ÊËœ t?? b??ŽU??? *« W??Š«d??'« o??¹d??H? 
W?? ?J? ? ³? ? A? ? Ð W?? ?K? ? B? ? ²? ? U?? W?? I? ?D? ?M? ?
WOKLF« ¡«dł≈ ÊUJ* tÐU¼c WłU(«
W??K? Ë W??F? ? Ð W??O? U??(« X??½d??²?½ù«
¡«d?? ?ł≈ r?? ?²? ? ¹ w?? J? ? Ë ÆÆ i?? ¹d?? L? ?K? ?
Ê√ wMFOÝ Mb/sec 155 sJOË
Õ«Òd?'« ÃU?²×OÝ «c¼ q¦ oO³Dð
Âb?? ? ?²? ?? ?O? ?Ý W??? ÝR??*U??Ð s?? q??
bandwidth W?? ? ?K? ? ? Ë W?? ? F? ? ?Ý v?? ? ≈
ÊU??O? M? I? ð w? —u?D?²?« ‰b?F? `?{u?¹ q?J?ý
ÊU ¡«uÝ åWOUŽ WŽdÐò WJ³A«
s? Íc?«Ë X?O?ÐU?−O 2‰« Èb?F?²ð
U?N?²?Žd?Ý œU¹œ“≈ vKŽ U¼dOŁQð Ë 2 X?½d²½≈
W?O?L?K?Ž ÷«d?ž_ U?N«b²Ýù p– W?? ? ? ?œU?? ? ? I? ? ? ?« f?? ? ? L? ? ? ?)« Ê«u?? ? ? M? ? ? ?? ? ? ?« ‰ö?? ? ? š WJ³ý ‰«uŠ_« s ‰UŠ ÍQÐ t×O²ð
j??I? Ë√ W??O? U??Ž ÊU??Žd??? ÃU??²?%
ÆWOU(« X½d²½ù«
Ë√ W?J?³?A?« `?H?B?²? U?N?«b??²Ýù
ÆX½d²½ù« d³Ž WOK²« Ë Wýœ—b« W??F? U??ł 34 W??D? Ý«u?Ð å2 X??½d??²? ½≈ò ŸËd??A? √b??Ð b??I?Ë
ÎU?O?UŠ ¡UCŽ_« œbŽ œ«“ YOŠ 1996 ÂU?Ž ÀU?×Ð√ edË
Ê«—«œù« h??½ Ê√ s?JLOÝ t½S å2 X?½d?²½≈ò w U√ e??d?? Ë√ b??N? F? Ë√ W?F?U?ł® u?C?Ž 120 v??≈ q??B? ¹ q?J?
w WOLKF« rNŁU×Ð√ bOHð WKzU¼ ÊUŽdÐ Îö¦ WO³D« W??U??š ÊU??d??ý …b??Ž X??K?šœ U?L?M?O?Ð ÆÆ © W?O?L?K?Ž ÀU?×?Ð√
W?F?Ý s jI • 20 s?J?²? Ë W?³??½ hOBð r²¹ 5Š Northem Ë IBM UNÝ√— vKŽ d¹uD²« w WL¼ULK
WOUŽ ÊUŽd ÃU²% ô w²« Èdš_« Ê«—«œû WKu« WO½«eO*« Ê√ kŠö¹ UL ÆÆ r¼dOžË Cisco Ë Telecom
ÆX½d²½ù« «b²Ý« w
Æ—ôËœ Êu?OK 60 œËb?Š w? ŸËdA*« ÊUIHM W¹uM«

≤¥

oOI%

U?N?zU?N?²?½« s?Ž q?O?z«dÝ≈ XMKŽ√ w{U*« q¹dÐ≈ dNý w
qOz«dÝ≈ quð w²« å2 X½d²½≈ò WKË qLŽ s
Wbš ÷dGÐ p–Ë užUJOAÐ wJ¹d_« ŸËdA*UÐ
r?C?¹ w?zb³ rd wKOz«dÝ≈ ”—«œ 200000
d¹uD²«Ë ÀU×Ð_« e«d
ÊU?? ? ?F? ? ? U?? ? ?ł w?? ? ?½U?? ? L? ? ?Ł w?? ? 
v?? ?≈ W?? ?U?? ?{ùU?? Ð W?? O? ?? ?O? ?z—
ÆWU)« ÊUdA«

åÊUÝ«dÝ≈ò vKŽ —UO²šù« lË bË
WdA« s WI¦³M Wdý w¼Ë®
åÊôU?? B? ?ðû?? „ö??O? łò Â_«
‰U?? L? ?ŽQ?? Ð Âu??I? ð w??²? «Ë
s ◊uD)« qOuð
W?D?I?½ v?≈ W?DI½
Point to Point
—U?? ? ? L? ? ? ?_« d?? ? ? ³? ? ? Ž
W?? ? ? ?O? ? ? ? ŽU?? ? ? ?M? ? ? ? B? ? ? ?«
w??J? ©q?O?z«d?ÝS?Ð
c?? ?O? ? H? ? M? ? ²? ?Ð Âu?? I? ?ð
q?? ? ?O? ? ? u?? ? ?ð W?? ? O? ? ?K? ? ?L? ? ?Ž
W?? ? ? J? ? ? ?³? ? ? A? ? ? « v?? ? ?≈ q?? ? ?O? ? ? z«d?? ? ?Ý≈
45 » √b³ð WOzb³ WŽdÐ WOJ¹d_«
ÆWO½U¦« w XÐU−O
v??K? Ž U??M? ¹—√ W??U??Ë Íd??š√ …d? X?I?K?Ž b?I?Ë
q_« w X½U å2 X½d²½≈ò Ê√ rž— t½QÐ WKzU Àb(«
ÀU??×? Ð_« e??«d??Ë b?¼U?F?*«Ë ÊU?F?U?'« W?b?) ŸËd?A?
Ê«– W?J?³?ý q?O?K bFÐ X׳√ UN½√ d_« WIOIŠ sJË
ÆÈ—U& lÐUÞ
Îö?zU? ÊU?Ý«d?Ý≈ d¹b ¨ ‘ËdOð uuuý Õd bIË
U??J? ¹d?√ b?F?Ð r?U?F?« w? W?Ëœ ‰Ë√ b?F?²?Ý q?O?z«d?Ý≈ Ê√
—U?L?_« «b??²?Ý≈ r²OÝ w²«Ë å2X?½d?²?½≈ò Âb²ð
X?½d²½≈ò ed* wKOz«dÝù« ¡e'« qOu² WOŽUMB«
ÆW?OJ¹d_« …bײ*« ÊU¹ôuUÐ užUJOAÐ å2
…b?Ž bFÐË 1999 ÂU?Ž qz«Ë√ w t½√ ÎU?C¹√ ·ËdF*« sË
X?U …bײ*« ÊU¹ôu« l WOUHðù« lOuð s dNý√
Øw??K? O? z«d??Ýù« ŸËd??A? *U??Ð w?H?²?J?ð r? w?²?«Ë q?O?z«d?Ý≈
q?O?z«d?Ý≈ q?O?u?²? Íd?š√ W?O?U?H?ð≈ l?O?u?²Ð wJ¹d_«
WKO¦ WJ³ý w¼ w²«Ë WOÐË—Ë_« å2 X½d²½≈ò WJ³AÐ
WOUHðù« Ác¼ cOHM²Ð Ê“U YOŠ ÆÆ WOJ¹d_« WJ³AK
ÆÊUÝ«dÝù WUM*« WOKOz«dÝù« eM¹ô Êbuł Wdý
Qmed/ rÝSÐ å2X½d²½ùò wÐË—Ë_« ŸËdA*« wL¹Ë

≤µ

b?? W??O? J? ¹d??_« …b??×?²?*« ÊU?¹ôu?« X?½U?
q?O?z«dÝ≈ r{ 1998 u?¹U 13 w? Ê—b
Æå2X?½d²½≈ò ŸËdA v≈
w«uŠ rC¹ ·ËdF u¼ UL ŸËdA*«Ë
Superl?? ?¹d?? Ý ÂœU?? šò 30 v?? ≈ 20
WŽdÐ `Lð åserver
v?? ? ≈ q?? ?B? ? ¹ ‰U?? ?B? ? ð≈
w?? X?? O? ?ÐU?? −? O? ł 2,4
Æ WO½U¦«
UIOKFð
Î
WOKOz«dÝù« ¡U³½û UM¹—√ WUË `¹dB² UI³ÞË
Î
w? q?O?z«d?Ý≈ 5?L?C?ð Ê√ WUu« XŠd Àb(« vKŽ
l?łd?ð q?O?z«dÝù WKzU¼ …bzU Ë– ÊuJOÝ ŸËdA*« «c¼
ŸËdA*« «c¼ w ‰ušbUÐ œö³« dzUÝ sŽ U¼eOO9 v≈
UNušœ v≈ lłdð WKzU¼ W¹—U& …bzUHÐ UNOKŽ œuF¹ UL ÆÆ
ŸËd?A?LK włuuMJ²« d¹uD²« ÊUOKLŽ w dýU³*«
ÊU??O? M? I? ²? « Ác??¼ ‰U??I? ²?½≈ v?K?Ž l?³?D?U?Ð œu?F?O?Ý Íc?«Ë
¡U?? L? ?K? ?F? ?« v?? ≈ U?? N? ?ð«—«œ≈Ë U?? N? ?K? ?L? ?Ž W??O? H? O? Ë W??b??I? ²? *«
Æ5OKOz«dÝù«
s?? W??M? ' X?U? 1998 ÂU??Ž W??O? U??H? ðô« l??O?u?ð œd?−?0Ë
v?K?Ž r?²?ð Ê√ V?−?¹ w?²?« Êö¹bF²« b¹bײ qOz«dÝ≈
l ¡«u²ð wJ ÊôUBðö ©WOײ«® WOÝUÝ_« WOM³«
b?? ?¹b?? %Ë å2 X?? ?½d?? ?²? ? ½≈ò W?? ?b?? ?I? ? ²? ?*« ÊU?? O? ?M? ?I? ?²? ?« Ác?? ¼
å2 X?½d²½≈ò vKŽ œUL²Žù« r²OÝ w²« ÊU«b²Ýô«
r? w?²?«Ë ŸËd?A?LK WOzb³*« WHKJ²« pcË U¼“U$ù
W??O? L? ? ð - Y??O?Š °°° j?I? —ôËœ Êu?O?K? 45 s??Ž b?¹e?ð
Æ Adinet XOM¹œ√ rÝSÐ ŸËdALK wKOz«dÝù« ¡e'«

oOI%
W?? J? ?³? ?A? « V??K? D? ²? ²? Ý 5??Š w?? ÆÆ W??O? ÐË—Ë_« W??J? ³? A? «
ÊU?? ?? ? ÝR?? ?*« s?? ? »u?? ²? ?J? ? ÷d?? Ž .b?? I? ?ð W?? O? ?J? ?¹d?? _«
WFO³Þ sLC² WOKOz«dÝù«
s?? ÷d??G? «Ë W???ÝR?*«
Ë 2 X½d²½≈ ‰öG²Ý≈
W?? ? ? ?K? ? ? ?u?? ? ? « W?? ? ? F? ? ? ?Ý
bandwidth
q?? ? ³? ? W?? ?Ðu?? ?K? ? D? ? *«
r?{ v?K?Ž W?I«u*«
ÊU?? ?? ?ÝR?? *« Ác?? ¼
W?? ? ? ? ? ?J? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ?
ÆWOJ¹d_«

‰Ëb« 5Ð ÊUuKF*« ‰œU³²Ð `L¹ Íc«Ë Quantum
WO½U¦« w XOÐU−O 155 v≈ qBð WŽdÐ WOÐË—Ë_«
—«bû WNÐUA …b¹bł IP WOMIð vKŽ p– w …bL²F
Æ WbI²*« ATM ÊU?OMIðË wJ¹d_« 6
w q¦L²ð jÝu²*« d׳« s ‰Ëœ rCð Qmed Ë
b?F?ðË © U?O?U?D?¹≈ Ø ’d?³? Ø ÊU½uO« Ø qOz«dÝ≈ ®
Íc«Ë Quantum r²½«u ŸËdA* WU{≈ Ë√ WKLJð
ÆW¹eOK$ù« Dante w²½«œ Wdý Ád¹bð

Âu?I?²?Ý U?N?½√ W?O?K?Oz«dÝù« WuJ(« XŠd bIË
ŸËd?A?*«Ë w?J?¹d?_«Øw?K?O?z«dÝù« ŸËdA*« rŽbÐ
q?? ł√ s?? Ê«u??M? Ý 4 …b?? * w?? ÐË—Ë_«Øw??K? O? z«d??Ýù«
5Ð s t½√ kŠö¹Ë
ÊU?I?O?³Dð w qOz«dÝ≈ w ŸËdA*« s …œUH²Ýù«
W?? ?O? ? U?? ?(« ÊU?? ?J? ?³? ?A? ?«
real-time ® ¡«uN« vKŽ …œbF²*« ÊUIO³D²UÐ WUš
W?? ?J? ? ³? ? ý U?? ?N? ?L? ?C? ?ð w?? ²? ?«
Video- WOzd*« ÊUŽUL²łù« bIŽ q¦ © multimedia
WOU(« X½d²½ù«
d?? ³? ?Ž d?? ýU??³? *« Y??³? « Ë conferencing
53000 U?? ? ? ¼œb?? ? ?ŽË 5?Ð Ë q?O?z«d?Ý≈ 5Ð jÐd« —U `{u¹ qJý Tele Medicine wHðUN« VD«Ë X½d²½ù«
`??L? ? O?Ý W?J?³?ý w?? ?ЗË_« Ë w?? J? ?¹d?? _« 2 X?? ½d?? ²? ?½≈ w?? ŽËd?? A? ? W??K? zU??¼ ÊU??Žd??? ÃU?²?% ÊU?I?O?³?D?ð Í√ Ë√
3000 ‰ j?? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? 
q??L? F? ð w??J? MB/Sec 30≠2 5??Ð ÕË«d??²?ð
WOÐË—Ë_« Quantum WJ³AÐ UNKOuð r²¹ wJ WJ³ý
ÆWOUE²½≈ …¡UHJÐ
ÕU?? L? ?? « ÊS?? w??U??²? U??Ð Ë ÆÆ W??O? J? ¹d??_« 2 X??½d??²? ½≈ Ë ‰U??B? ¹≈ ‰ö??š s?? p??– r??²? O? Ý q??³? s?? Ád?– - U?L?Ë
WOJ¹d_«Ë WOÐË—Ë_« WJ³A« v≈ ÂULC½ùUÐ qOz«dÝù w²«Ë užUJOAÐ WOJ¹d_« Star Tap WJ³AÐ qOz«dÝ≈
q?O?z«d?Ýù v?≈ X½d²½û l¹dÝ ‰UBð« WŠUð≈ wMFOÝ
ÆÊü« 2X?½d²½≈ VBŽ w¼ X׳√
U½Ëœ œËb;« œbF« «c¼ sL{
ÆWIDM*UÐ ÊUJ³A« wUÐ sŽ
ÊU?? ? ?×? ? ?¹d?? ? B? ? ?²? ? ? ÎU?? ? I? ? ?³? ? ?ÞË
ÊS? W?O?K?O?z«d?Ýù« W?uJ(«
…b??¹b??'« W??J? ³? A? « `??O? ²?²?ÝË
q?O?u?²?Ð √b?³?O?Ý ŸËd?A*«
W?? ? b?? ? I? ? ?²? ? ? W?? ? O? ? ?L? ? K? ? Ž ’d?? ?
ÊU?? ?F? ?U?? ł 8 d?? ?³? ?√
s?? ? J? ? ?ð r?? ? q?? ? O? ? ?z«d?? ? Ýù
U??L? M? O?Ð q?O?z«d?ÝS?Ð
f?H?M?Ð q³ s WŠU²
W?? u?? J? ?(« Âu??I? ²? Ý
s?? ? ? ? ? W?? ? ? ? ?ł—b?? ? ? ? ?« Ác?? ? ? ? ?¼
ÊU?? ?³? ? K? ? Þ w?? ?I? ? K? ? ²? ?Ð
q??O? ³? Ý v?K?F? W?u?N??«
ÊU?? ? ? ? ? ? ŽU?? ? ? ? ? ?D? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? «
YŠUÐ Í_ sJLOÝ ‰U¦*«
e?«d?Ë W?O?ŽU?M?B«
Íc?? «Ë Îö?? ¦? ? t??H? O? Š w??
W?? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? ?)« ÀU?? ? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? ?Ð_«
wLKŽ ŸËdA w qLF¹
w²« a« ÆÆ ÊUOHA²*«Ë
b?? ? ?ŠQ?? ? Ð q?? ? B? ? ?²? ? ?¹ Ê√ U?? ? 
U?N??H?½ r?{ w? Vždð
Îö¦ UO½U*√ w ¡ULKF«
2 X?? ½d?? ²? ½≈ W??J? ³? A? 
Ϋ—u?B ÎU?L?K?O? ÎU?³?U?Þ
ÆWOKOz«dÝù«
…œUH²ÝùUÐ ÂuI¹ wJ
«b?? ?? ? ²? ? Ý≈ Ë√ t?? M? ?
ÊS?? ? ×U?? ? ?K? ? U?? √
ÊUÐuJÝËdJO*« bŠ√
Quantum nU%
W?F?U?'U?Ð U? W?M?O?Ž vKŽ WIOb«
l?
?
O
?
L
?
'
`?
?L??O?Ý w?ÐË—Ë_«
ÊUFU'« jЗ WD¹dš `{u¹ qJý
«b²ÝSÐ U¼b¼UA¹ wJ WO½U*_«
‰œU³²Ð
…—uc*«
ÊUÝR*«
2 X?½d²½≈ WJ³AÐ WOKOz«dÝù«
W?? ?J? ? ³? ?A? ? W?? O? ?U?? F? ?« ÊU?? O? ?M? ?I? ?²? ?«
¡U?? ? ?C? ? ? Ž√ l?? ? ? ÊU?? ? u?? ? K? ? ?F? ? ?*«

≤∂

oOI%
‰UI ÊUHB „bIH ¡UM√
INTERNET 2
w U WEK u Ë ÊdJH q
ø INTERNET ‰«
http://www.internet.com/
W?O?J?d?_« W?JA« lu u internet.com l?u
Xdù« WJ s «dGB U–u/ bF w« Ë WO*UF«
WU rC …UM 50 s? »dI U rC YO UNH
Ë√ ∆b*« Âb*« ¡«u ÆÆ Xdù« wb ÊUUO≈
UOuuMJ ‰U w WO*UF« —U_« r√ Ê√ YU«
w bb'« s YU« ‰UL_« q— v≈ ÆÆ ÊUuKF*«
v≈ ÆÆ Xdù« d ou« Ë WOËdJù« …—U« ÊUOMI
Ë XdJ« Ë UU'« ÊUOMI s ÊuU« Vu« Í—uD
Xdù« d dU*« Y«
b?«Ëò …ezU vK 1997 ÂU? d?UM w lu*« qB bI Ë
s? åX?dù« a—U w ‚ö ù« vK lu 100 qC√ s
ÆWOJd_« PC Magazine WK
http:/arabia.internet.com/
wdF« lu*« bF Íc« Ë w*UF« lu*« s WOdF« WM«
Àb√ ÂbI lu*« Ë ÆÆ w*U lu s oM*« bOu« Ë ‰Ë_«
wdF« Âb*« Wb) WOdF« WGKU WLd WO*UF« ÊUOMI«
ÆWHK<« WOK;« ÊUOMI« Ë WOdF« —U_« v≈ WU{ùU
sL{ 11 r— …UMI« u Internet.com Arabia lu
Ud Ë «dK$≈ ∫s ö w w*UF« lu*« s Èd√ WOK Ê«uM
Ë 5B« Ë ÊUUO« Ë UOId√ »uM Ë UO«d√ Ë «bM Ë UOU*√ Ë
ÆwdF« luLK WU{ùU ÆÆ UO√ ‚d »uM
Ê«uMF« vK Êü« lu*« …—U“ rJMJ1
http://arabia.internet.com
http://www.internet.com/arabia Ë√
s WOÐdF« WM« dýU½ T4S WŽuL: ŸËdA Internet.com Arabia
ÆWOJ¹d_« Internet.com LLC s `¹dB²Ð ådÐuý X½d²½≈ò WK−

≤∑

W??M? O?F? W?ŽU?Ý w? 6 Mb/sec W?Žd??Ð å2 X??½d?²?½≈ò
ÆtOKŽ WO½U*_« WFU'« l ‚UHðô« r²¹ 5F ÂuO
l?«u?Ð ŸËdA*« q¹uL²Ð WOKOz«dÝù« WuJ(« ÂuIðË
ÂuIð YOŠ Ê«uMÝ 4 …b* WM« w —ôËœ ÊuOK 10
v??u?²?ð U?L?M?O?Ð ŸËd?A?*« s? •42 q??¹u?L?²?Ð ÊU?F?U?'«
…—«“Ë s? •13Ë •35 q??¹u??9 w??L? K? F? « Y?×?³?« …—«“Ë
Æq?¹u?L²« …—«“Ë s •10Ë W?ŽUMB«
r?? t?? ½√ Y??O? Š Ë ÆÆ q??O? z«d??Ý≈ s?? w??– d??O? J? H? ð w??Ë
ÊU?OMIð Ë√ ATM ÊU?O?M?Ið X½U «–≈ U bFÐ ·dF?
Ó O
qOz«dÝ≈ XU ÆÆ q³I²*« w ‚uH²²Ý w²« w¼ IP
«b??²?Ý≈ r?²?¹ Y?O?Š UN{—√ vKŽ 5²OMI²« d¹uD²Ð
IP QOS W?O?M?I?ðË W?O?ÐË—Ë_« WJ³A« l ATM W?O?MIð
oO³D²« u¼ U œbײ¹ Ê√ v≈ WOJ¹d_« WJ³A« l
Æö³I² tULF²Ý« rLFOÝ Íc«
◊u?D?š v?K?Ž q?Oz«dÝù WOÐË—Ë_« WKu« bL²F²ÝË
34 v??≈ q??B?ð ÊU?Žd??Ð d?×?³?« X?% W?O?zu?{ ·U?O?√
v?K?Ž b?L?²?F?ð Ë ÊbM w wN²Mð WO½U¦« w XÐU−O
Æq³ s U½d– UL ATM ‰uuðËdÐ
v??K? Ž b??L? ²? F? ²? ? q??O? z«d??Ýù W?O?J?¹d?_« W?K?u?« U?√
s? WO½U¦« Ø XÐU−O 45 WŽdÐ WOŽUMB« —UL_«
VOÐ√ qð WFUł l užUJOý w »Uð—U²Ý v≈ ÊöOł
v?≈ q?B?²? W?Žd??« …œU?¹“ r?²¹ Ê√ vKŽ qOz«dÝ≈ w
ÆW?O?½U?¦?« Ø XÐU−O 140 ≠ 60 s? ÕË«d?²?ð ÊUŽdÝ
s WOÞUO²Š≈ WFÝ ¡«dAÐ ÎUC¹√ qOz«dÝ≈ XU UL
WO½U¦« Ø XÐU−O 10 WŽdÐ «d²K$SÐ Dante w²½«œ
Âb??²ð wJ UJ¹d√ v≈ «d²K$≈ s ATM W?OMI²Ð
d?L?I?« W?K?Ë q?L?Ž n?u?ð W?UŠ w wÞUO²Š≈ q¹b³
Æ»U³Ý_« s V³Ý Í_ wŽUMB«
`??O?²?ð s? W?K?³?I?*« Ê«u?M??« Ê√ d?_« `?C?²?¹ «c?J?¼ Ë
ÆÆ UNŁËbŠ rŽe*« ÊUOMI²« Ác¼ s …œUH²Ýô« »dFK
WKHž w UNOb² vKŽ «dJ³ …dz«b« oKž - YOŠ
sŽ 5u¾*« ås×½ò WLKJÐ UM¼ hš√ Ë ÆÆ s×½ UM
d¹uDð ÊUdý s ¡«uÝ U¼d¹uDð Ë ÊUuKF*« WOMIð
‰U??:« w?? Âö??Žù« Ë√ ÊU??F? U??'« …c??ðU??Ý√ Ë√ Z??«d??³?«
Ë d?A?½ w? q?¦?L?²?ð U?F?O?L?ł U?M?²?U?Ý— w²« Ë wMI²«
Íc« Ë WOÐdF« Ê«bK³« w wÐdF« Âb²*« WOŽuð
U?C?¹√ p?c? d?_« Õd?Þ√ Ë ÆÆ U?M?U?M?Ž√ w? W?½U?√ bF¹
d??¹“Ë n??O? E? ½ b??L? Š√ —u??²? b??« –U?²?Ý_« s? ö? v?K?Ž
bL× aOA« uLÝ «c Ë dB0 ÊUuKF*« Ë ÊôUBðô«
ÆÊ«—UùUÐ Âu²J ‰¬ bý«— sÐ

bOL(« b³Ž ÂUŠ ÊuBÐ ¡«b½
d¹dײ« fOz—

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful