IKAUNOM NGA DOMINGO SA PAGKABANHAW

MAYO 09, 2010

MAAYONG BUNTAG/HAPON MGA IGSUON KO DIHA NI KRISTO: SA UNANG NPAGBASA, ANG MGA APOSTOLES UG LIDERES SA JERUSALEM NAGKATIGUM, TUYO SA PAGPAKLARO SA MGA PAMALAOD TALI SA MGA JUDEO NGA KRISTIYANOS UG MGA BAGONG KABIG SA PAGTUO. ANG GIKASABUTAN TALI SA ILANG PANAGLANTUGI KLARO NGA GITUGYAN DIHA SA ILANG PAGSALIG SA ESPIRITU SANTO. INGON NIINI ANG DIWA SA UNANG KRISTOHANONG KATILINGBAN KANIADTO. ANG PANMILIT NI JESUS NGADTO SA IYANG MGA APOSTOLES NAGPAHINUMDUM KANILA SA PAGHIGUGMA SA DIOS, PAGTUMAN SA IYANG PULONG, UG PAGSALIG SA IYANG MANLALABAN, ANG ESPIRITU. GIPADAYAG NI SAN JUAN NGA KINAHANGLAN GAYUD SI JESUS MOBIYA ARON ANG ESPIRITU MO-ANHI UG MOPATUNHAY SA SIMBAHAN ALANG SA KAHIUSAHAN SA PAGTUO. ANG TINUORAY NGA PAGHIGUGMA NGA IKABILIN NI KRISTO MAOY DAKUNG GASA NGA IYANG GIKAHATAG KANATO PANAHON SA ATONG BUNYAG. SA KANUNAY KITA GIHAGIT SA PAG-AMBIT SA MAAYONG PAGTULON-AN SA TANAN ILABINA DIHA SA ATONG PAMILYA, MGA PARYENTE, SILINGAN UG SA KATILINGBAN. SI KRISTO NABANHAW NA UG SIYA NAGA-AWHAG KANATO SA MAKA-USA PA DIHA SA PANAGHIUSA, PAKIG-ULI UG PAGPUYO SA ESPIRITU SA KALINAW.

hPALIHOG MANINDOG OG ATONG AWITON ANG PASIUNANG AWIT.

KATILINGBANONG PAG-AMPO:

$ R: DUNGGA KAMI, GINOO.

KATILINGBANONG PAG-AMPO
MAYO 09, 2010

P: ANG DIOS AMAHAN KANUNAY NGA NAGPADAYAG SA IYANG DAKUNG GUGMA KANATO PINAAGI SA IYANG BUGTONG ANAK NGA SI JESUKRISTO. SA DAKUNG PAGSALIG UG PAGTOO MANGAMUYO KITA NGA IYA UNTA KITANG LIG-ONON DIHA SA ATONG GUGMA KANIYA UG SA ATONG ISIGKATAWO. SA MATAG PAG-AMPO MOINGON KITA: R: DUNGGA KAMI, GINOO.
K: ALANG SA TANANG PANGULO SA KRISTOHANONG PAGTOO, NGA UNTA SILA SA ILANG TINGUHA SA PAGPADAYAG SA MAAYONG BALITA NGADTO SA TANANG KATAWHAN SA TIBUOK KALIBUTAN. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R) K: ALANG SA UMAABOT NA PINILIAY KARONG MAYO 10, NGA ANG GINOO UNTA MAOY ATONG GIYA DIHA SA PAGPILI SA MGA TAWONG MODUMALA SA ATONG KATILINGBAN. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R) K: ALANG SA TANANG KABUS, MGA MASAKITON, MGA BINILANGGO, NGA MASINATI UNTA NILA ANG GUGMA NI KRISTO DIHA SA MGA PANABANG UG MGA PAGTAGAD SA ILANG ISIGKATAWO, ILABINA SA NAGPALIBOT KANILA. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R) K: ALANG KANATONG TANAN NGA NAGKAHIUSA DINHI NIINING BANGKETE, NGA UNTA SA KANUNAY MASINATI NATO ANG GUGMA SA DIOS, UG DINASIG NIINI, MASINATI UNTA SA ATONG ISIGKAINGON ANG PRESENSIYA SA GINOO NIINING ATONG KALIBUTAN KARON. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R) K: ALANG SA TANANG MIBIYA NA NIINING ATONG KALIBUTAN, NGA MABANHAW UNTA SILA UBAN KANG KRISTO. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R) K: UG ALANG SA ATONG TAGSA-TAGSA NGA KATUYUAN (PAUSE).. MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)

P: AMAHANG LANGITNON, IPADALA KANAMO ANG IMONG ESPIRITU SA KALINAW UG KATARUNG ARON NGA MAGKAHIUSA KAMING TANAN ISIP IMONG MGA ANAK DINHI SA YUTA UG SA KINABUHING DAYON. KINI AMONG GIPANGAYO PINAAGI NI KRISTO NGA AMONG GINOO. AMEN.

INTRODUCTION
MAY 08-09, 2010

GOOD MORNING/AFTERNOON MY DEAR BROTHERS&SISTERS IN CHRIST:

IN THE CONTEXT OF JESUS IMPENDING DEPARTURE TO BE WITH HIS FATHER IN HEAVEN, THE BELIEVERS ARE REMINDED THAT THEY ARE NOT LEFT ORPHANS. JESUS PROMISE HIS DISCIPLES THAT HE WILL COME BACK. MOREOVER, THE FATHER WILL SEND THE HOLY SPIRIT IN JESUS NAME. THIS OTHER ADVOCATE WILL MAKE THE PRESENCE OF JESUS AMONG HIS DISCIPLES MORE INTENSE AND MORE FRUITFUL. THE HOLY SPIRIT WILL MAKE THE DISCIPLES KNOW AND UNDERSTAND JESUS AS THEY HAVE NEVER DONE BEFORE.
hPLEASE ALL STAND AND LET SING THE ENTRANCE HYMN.

PRAYERS OF THE FAITHFUL:

$ R: LORD, GIVE STRENGTH TO YOUR PEOPLE.

PRAYERS OF THE FAITHFUL
MAY 08-09, 2010

P: WE SHOW OUR LOVE FOR THE LORD JESUS BY KEEPING HIS WORD. LET US PRAY THAT THE WORD OF GOD MAY BE THE LIGHT THAT ENLIGHTENS OUR PATH AND THE FOOD THAT NOURISHES US IN OUR JOURNEY. FULL OF CONFIDENCE, WE PRAY: R: LORD, GIVE STRENGTH TO YOUR PEOPLE.
C: GIVE STRENGTH TO THE CHURCHAND HER LEADERS: MAY YOUR PEOPLE HOLD ON TO YOUR TEACHINGS AND RENEW THEMSELVES THROUGH A CHANGE OF HEART AND A CONSTANT PURSUIT OF CHARITY. WE PRAY: (R) C: GIVE WISDON A ND DISCERNMENT TO THE VOTING POPULATION: MAY YOUR PEOPLE ELECT HONEST COMPETENT, AND CREDIBLE LEADERS BOTH IN THEIR PERSONAL AND PUBLIC LIVES.WE PRAY: (R) C: GIVE STRENGTH TO THE SICK, THE LONELY, THE DESTITUTE, AND THOSE WHO SUFFER IN ANY WAY: MAKE THEM WELL IN SOUL AND BODY AND RESTORE THEM TO THEIR FAMILIES AND THE CHURCH. WE PRAY: (R) C: GIVE PEACE AND PROGRESS TO OUR NATION: MAY WE DESIRE TO ENSURE JUSTICE FOR OUR BROTHERS AND SISTERS BY SHARING THE GOOD THINGS YOU GIVE US. WE PRAY: (R) C: GIVE ETERNAL REST TO OUR BELOVED DEAD: MAY THEY SHINE WITH THE RADIANCE OF YOUR GLORY IN YOUR KINGDOM. WE PRAY: (R) C: AND FOR OUR PERSONAL INTENTIONS WITH HUMBLE HEARTS PRAY: (R) .(PAUSE) WE

P: FATHER, SEND US YOUR SPIRIT OF FAITHFULNESS AND LOVE. MAKE US YOUR DWELLING PLACE HERE ON EARTH. MAY WE KEEP YOUR WORD AND GROW IN YOUR LOVE NOW AND FOR ALWAYS. AMEN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful