P. 1
Espiritu Santo Ven

Espiritu Santo Ven

Ratings:
(0)
|Views: 2,073|Likes:
Guia para la preparación a Pentecostés
Guia para la preparación a Pentecostés

More info:

Published by: Diego A. Guerrero J. on May 04, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

 
ÅNDCO@
CNTRHDPOOCßNR@NHQMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTHBMPTC_EH @N @K @_ZÅRCTPKM @AP_CßN D@K @_ZÅRCTPKCB@RMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTH@K DHN D@K @_ZÅRCTP _MNTHKM PNOCßN D@K @_ZÅRCTPT@EZKH_ D@K @_ZÅRCTP _MNTHKM ZK@NCTPD D@K @_ZÅRCTPZ@NT@OH_TÃ_ Z@R_HNMK
 
CNTRHDPOOCßN
Dchs fm }p`rcdh r`q`kmrs` m khs fhebr`s `n thdm km b`kk`|m d` sp s`r+ oheh pnZmdr` }p` nhs mem+ oheh pn Fclh }p` nhs smkqm  oheh pn @szårctp _mnth }p`qcq` `n nhshtrhs  nhs trmnsahrem.@sms tr`s z`rshnms dcqcnms `sz`rmn d` nhshtrhs }p` kms ohnh|omehs  me`ehs+oheh kh d`b`n fmo`r kms orcmtprms ohn r`sz`oth m sp Fmo`dhr._cn `ebmrih+ khs s`r`s fpemnhs nh r`mkc|mehs sc`ezr` `k d`s`h d` Dchs. @kz`omdh+ km dcstrmoocÿn  `k hkqcdh nhs kk`qmn m qckcz`ndcmr np`strm dcincdmd d` fclhsd`k Zmdr`+ d` f`remnhs d` L`sporcsth  d` t`ezkhs d`k @szårctp Dcqcnh+ }p` s` nhsohnacrcÿ d` ehdh `vzkåocth `n np`strh bmptcseh.Ohnqc`n`+ zhr tmnth+ themr ohnoc`nocm d` }pcãn `s Dchs zmrm nhshtrhs  }pcãn`sshehs nhshtrhs zmrm Dchs+ dmrnhs op`ntm d`k mehr }p` `k Zmdr` nhs tc`n`+ d` kmirmocm  r`d`nocÿn }p` L`süs nhs har`o`  d` km zr`s`nocm dcníecom d`k @szårctp_mnth `n np`strhs ohrm|hn`s+  pnm q`| }p` fmmehs qcskpebrmdh sc}pc`rm kmeminctpd d`k motpmr dcqcnh `n nhshtrhs+ nhs ohezrhe`tmehs mk s`rqcoch d` }pc`nd`b` s`r `k _`ýhr d` np`strm qcdm.@sm them d` ohnoc`nocm  `s` ohezrhecsh d` mehr sp`k`n qcqcrs` ohn `sz`ocmkcnt`nscdmd zhr khs or``nt`s `n pnm `vz`rc`nocm `szcrctpmk+ d`nhecnmdm d`dca`r`nt`s emn`rms. Mpn}p` s` r`ac`r`n m km ecsem r`mkcdmd+ omdm nhebr` mzhrtmpn emtc| dcstcnth. D`k ohnlpnth d` thdhs `kkhs s` ohnaciprm pnm qcscÿn.
 
R@NHQMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTH
Khs fhebr`s mýhrmehs sc`ezr` khs dåms `n }p` nhs s`ntcehs lÿq`n`s+ ap`rt`s kk`nhs d` `ntpscmseh. Nhs dmehs op`ntm d` kms kcectmochn`s }p` qmehs scntc`ndhohn `k zmsh d` khs mýhs  s`ntcehs nhstmkicm d` khs tc`ezhs cdhs+ }p` nhs zmr`o`ne`lhr`s }p` khs motpmk`s. "Sh tmebcãn apc üktceh ehd`kh"+ d`oåm pnm omkohemnåmmdf`rcdm mk qcdrch d` pn mptheÿqck mntciph.Zhr `sh mnf`kmehs r`nhqmrnhs+ r`lpq`n`o`r. Khirmrkh zmr`o` cezhscbk` `n `khrd`n emt`rcmk+ zp`s nhshtrhs  np`strms ohsms `stmehs `n d`pdm ohn km ep`rt`+oheh dclh `k zh`tm kmtcnh+ z`rh `n `k íebcth `szcrctpmk `s z`ra`otme`nt` r`mkc|mbk`+zhr km irmocm d` Dchs. Zhr `sh km Bcbkcm nhs fmbkm d` q`stcdh np`qh+ omnth np`qh+fhebr` np`qh+ qcdm np`qm+ tc`rrm np`qm  oc`kh np`qh. Qcqcr `sm `vz`rc`nocm `sr`lpq`n`o`rs` `n km mnocmncdmd+ `s q`r smkcr `k shk `n `k homsh. @sh s` khirm zhr kmmoocÿn zhd`rhsm d`k @szårctp _mnth+ d` }pc`n km kctpricm dco` }p` "r`np`qm thdms kmsohsms"  }p` "r`np`qm km am| d` km tc`rrm".Km zhd`rhsm moocÿn d`k @szårctp Dcqcnh `n `k fhebr` `s r`nhqmr `k s`r+ `k ohrm|ÿn+km z`rshnm d` ãst`. @s km r`nhqmocÿn d` km e`nt`+ }p` dco` smn Zmbkh &Rhe. =2+27@a. 4+2?#. @sth s` khirm trms km ohnq`rscÿn m Dchs+ `k z`rdÿn d` khs z`omdhs  `kdhn d` km qcdm np`qm &F`of. 2+ ?6#.@sm r`nhqmocÿn s` cncocÿ ohn `k smorme`nth d`k bmptcseh+ }p` `s pn nmo`r d`kmipm  d`k @szårctp &Ln. ?+0#+ pn bmýh d` r`i`n`rmocÿn+ d`rrmemdh i`n`rhsme`nt`shbr` nhshtrhs &Tåt. ?+0#. Kh cd`mk s`m }p` d`sd` km r`o`zocÿn d` `s`smorme`nth+ `k fhebr` ohntcnpms` sp omecnh  dcsarptms` sc`ezr` d` km qcdm `n `k@szårctp+ z`rh km `vz`rc`nocm nhs dco` }p` km ohndcocÿn fpemnm nhs hbkcim mz`remn`o`r qcickmnt`s  m spzkcomr m Dchs nhs mpd` m `rrmdcomr kms emk`|ms }p`qmn brhtmndh `n `k fp`rth d` np`strm qcdm. Zhr `sh s` dco` }p` `k bmptcseh `s pnmirmocm }p` sc`ezr`  ohtcdcmnme`nt` s` d`b` r`nhqmr._mn Zmbkh `ns`ým }p` mpn}p` np`strh op`rzh s` qm d`sehrhnmndh+ np`strh`szårctp s` d`b` cr r`nhqmndh d` dåm `n dåm &2 Ohr. 4+=1#  }p`+ d`szhlmdhs d`kfhebr` qc`lh+ nhs f`ehs r`q`stcdh d`k fhebr` np`qh }p` s` qm r`nhqmndh s`iünkm cemi`n d`k Or`mdhr &Ohk. ?+3%=:#.

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
velacar liked this
pasrodjo liked this
Jorle Rady liked this
Juan Ventura liked this
tiodidamcz liked this
Neysy Bonilla liked this
Madeley Bendecida liked this
Ronaldaniel Sipión liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->