P. 1
Espiritu Santo Ven

Espiritu Santo Ven

Ratings: (0)|Views: 2,073|Likes:
Guia para la preparación a Pentecostés
Guia para la preparación a Pentecostés

More info:

Published by: Diego A. Guerrero J. on May 04, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

 
ÅNDCO@
CNTRHDPOOCßNR@NHQMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTHBMPTC_EH @N @K @_ZÅRCTPKM @AP_CßN D@K @_ZÅRCTPKCB@RMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTH@K DHN D@K @_ZÅRCTP _MNTHKM PNOCßN D@K @_ZÅRCTPT@EZKH_ D@K @_ZÅRCTP _MNTHKM ZK@NCTPD D@K @_ZÅRCTPZ@NT@OH_TÃ_ Z@R_HNMK
 
CNTRHDPOOCßN
Dchs fm }p`rcdh r`q`kmrs` m khs fhebr`s `n thdm km b`kk`|m d` sp s`r+ oheh pnZmdr` }p` nhs mem+ oheh pn Fclh }p` nhs smkqm  oheh pn @szårctp _mnth }p`qcq` `n nhshtrhs  nhs trmnsahrem.@sms tr`s z`rshnms dcqcnms `sz`rmn d` nhshtrhs }p` kms ohnh|omehs  me`ehs+oheh kh d`b`n fmo`r kms orcmtprms ohn r`sz`oth m sp Fmo`dhr._cn `ebmrih+ khs s`r`s fpemnhs nh r`mkc|mehs sc`ezr` `k d`s`h d` Dchs. @kz`omdh+ km dcstrmoocÿn  `k hkqcdh nhs kk`qmn m qckcz`ndcmr np`strm dcincdmd d` fclhsd`k Zmdr`+ d` f`remnhs d` L`sporcsth  d` t`ezkhs d`k @szårctp Dcqcnh+ }p` s` nhsohnacrcÿ d` ehdh `vzkåocth `n np`strh bmptcseh.Ohnqc`n`+ zhr tmnth+ themr ohnoc`nocm d` }pcãn `s Dchs zmrm nhshtrhs  }pcãn`sshehs nhshtrhs zmrm Dchs+ dmrnhs op`ntm d`k mehr }p` `k Zmdr` nhs tc`n`+ d` kmirmocm  r`d`nocÿn }p` L`süs nhs har`o`  d` km zr`s`nocm dcníecom d`k @szårctp_mnth `n np`strhs ohrm|hn`s+  pnm q`| }p` fmmehs qcskpebrmdh sc}pc`rm kmeminctpd d`k motpmr dcqcnh `n nhshtrhs+ nhs ohezrhe`tmehs mk s`rqcoch d` }pc`nd`b` s`r `k _`ýhr d` np`strm qcdm.@sm them d` ohnoc`nocm  `s` ohezrhecsh d` mehr sp`k`n qcqcrs` ohn `sz`ocmkcnt`nscdmd zhr khs or``nt`s `n pnm `vz`rc`nocm `szcrctpmk+ d`nhecnmdm d`dca`r`nt`s emn`rms. Mpn}p` s` r`ac`r`n m km ecsem r`mkcdmd+ omdm nhebr` mzhrtmpn emtc| dcstcnth. D`k ohnlpnth d` thdhs `kkhs s` ohnaciprm pnm qcscÿn.
 
R@NHQMOCßN @N @K @_ZÅRCTP _MNTH
Khs fhebr`s mýhrmehs sc`ezr` khs dåms `n }p` nhs s`ntcehs lÿq`n`s+ ap`rt`s kk`nhs d` `ntpscmseh. Nhs dmehs op`ntm d` kms kcectmochn`s }p` qmehs scntc`ndhohn `k zmsh d` khs mýhs  s`ntcehs nhstmkicm d` khs tc`ezhs cdhs+ }p` nhs zmr`o`ne`lhr`s }p` khs motpmk`s. "Sh tmebcãn apc üktceh ehd`kh"+ d`oåm pnm omkohemnåmmdf`rcdm mk qcdrch d` pn mptheÿqck mntciph.Zhr `sh mnf`kmehs r`nhqmrnhs+ r`lpq`n`o`r. Khirmrkh zmr`o` cezhscbk` `n `khrd`n emt`rcmk+ zp`s nhshtrhs  np`strms ohsms `stmehs `n d`pdm ohn km ep`rt`+oheh dclh `k zh`tm kmtcnh+ z`rh `n `k íebcth `szcrctpmk `s z`ra`otme`nt` r`mkc|mbk`+zhr km irmocm d` Dchs. Zhr `sh km Bcbkcm nhs fmbkm d` q`stcdh np`qh+ omnth np`qh+fhebr` np`qh+ qcdm np`qm+ tc`rrm np`qm  oc`kh np`qh. Qcqcr `sm `vz`rc`nocm `sr`lpq`n`o`rs` `n km mnocmncdmd+ `s q`r smkcr `k shk `n `k homsh. @sh s` khirm zhr kmmoocÿn zhd`rhsm d`k @szårctp _mnth+ d` }pc`n km kctpricm dco` }p` "r`np`qm thdms kmsohsms"  }p` "r`np`qm km am| d` km tc`rrm".Km zhd`rhsm moocÿn d`k @szårctp Dcqcnh `n `k fhebr` `s r`nhqmr `k s`r+ `k ohrm|ÿn+km z`rshnm d` ãst`. @s km r`nhqmocÿn d` km e`nt`+ }p` dco` smn Zmbkh &Rhe. =2+27@a. 4+2?#. @sth s` khirm trms km ohnq`rscÿn m Dchs+ `k z`rdÿn d` khs z`omdhs  `kdhn d` km qcdm np`qm &F`of. 2+ ?6#.@sm r`nhqmocÿn s` cncocÿ ohn `k smorme`nth d`k bmptcseh+ }p` `s pn nmo`r d`kmipm  d`k @szårctp &Ln. ?+0#+ pn bmýh d` r`i`n`rmocÿn+ d`rrmemdh i`n`rhsme`nt`shbr` nhshtrhs &Tåt. ?+0#. Kh cd`mk s`m }p` d`sd` km r`o`zocÿn d` `s`smorme`nth+ `k fhebr` ohntcnpms` sp omecnh  dcsarptms` sc`ezr` d` km qcdm `n `k@szårctp+ z`rh km `vz`rc`nocm nhs dco` }p` km ohndcocÿn fpemnm nhs hbkcim mz`remn`o`r qcickmnt`s  m spzkcomr m Dchs nhs mpd` m `rrmdcomr kms emk`|ms }p`qmn brhtmndh `n `k fp`rth d` np`strm qcdm. Zhr `sh s` dco` }p` `k bmptcseh `s pnmirmocm }p` sc`ezr`  ohtcdcmnme`nt` s` d`b` r`nhqmr._mn Zmbkh `ns`ým }p` mpn}p` np`strh op`rzh s` qm d`sehrhnmndh+ np`strh`szårctp s` d`b` cr r`nhqmndh d` dåm `n dåm &2 Ohr. 4+=1#  }p`+ d`szhlmdhs d`kfhebr` qc`lh+ nhs f`ehs r`q`stcdh d`k fhebr` np`qh }p` s` qm r`nhqmndh s`iünkm cemi`n d`k Or`mdhr &Ohk. ?+3%=:#.

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
velacar liked this
pasrodjo liked this
Jorle Rady liked this
Juan Ventura liked this
tiodidamcz liked this
Neysy Bonilla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->