P. 1
Danh Sach Cac Cong Ty Trong KCN Binh Duong 051108

Danh Sach Cac Cong Ty Trong KCN Binh Duong 051108

2.0

|Views: 23,489|Likes:
Published by mailethanhcong

More info:

Published by: mailethanhcong on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2015

pdf

text

original

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG

Tên KCN-KCX / Công ty
C. BAN QUN !" CÁC KHU CÔNG NGH#$% BÌNH DƯƠNG
I. Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2
1. LONG HUEI (VIETNAM) CO., LTD
2. CTY TNHH THÁI PHONG
3. CTY TNHH RINORS (VIETNAM) ENTERPRISE
4. CTY TNHH THÊU NAM PHONG
5. KOTITI VIETNAM LAORATORY
!. CTY TNHH TH"P POMINA
#. CTY CP C$ KH% & 'D HOA SEN (HECC)
(. CTY TNHH TH)*NG H+O
,. CHI H-I TH)$NG GIA ./I LOAN
10. CTY TNHH TH1C 2N TH3Y S+N VI4T TH2NG
11. CTY TNHH S' TM VI4T T & P
12. CTY TNHH TH3Y S+N 5EI 6ANG
13. CTY TNHH S' TMDV LIÊN PH)$NG
14. CTY TNHH THIÊN L-C PHÁT
15. CTY TNHH T7N HI4P PHONG
1!. CTY CP T8P .O/N HOA SEN (HSG)
1#. CTY TNHH T7N HO/N C9U
1(. CTY LD AMERICAN HOME
1,. CTY TNHH T7N TH/NH
20. CTY TNHH TIGER AL6IN
21. CTY TNHH TH:C PH;M TM .<I PHÁT
22. CTY TNHH 6ANG SHENG
23. CTY TNHH UNI PRESIDENT VI4T NAM
24. CTY TNHH 6ANSING RADIATOR VN
25. CTY LD KHO L<NH PANASATO
2!. CTY CP =ULL PO6ER
2#. CTY TNHH S' OLYMPIC PRO VI4T NAM
2(. CTY TNHH YAAN CHAIN INDUSTRIAL VIETNAM
2,. CTY TNHH ACTIVE INT>L (VN)
30. CTY TNHH YEN YUE VI4T NAM
31. CTY TNHH ALHONGA VI4T NAM
32. HI4P H-I TH)$NG GIA ./I LOAN
33. CTY TNHH ASAMA YUH 5IUN INT>L VI4T NAM
34. CTY TNHH ESPRINTA (VN)
35. CTY TNHH EAUTEC VINA
3!. KAKEN VIETNAM LAORATORY
3#. CTY TNHH ?NH MINH
3(. CTY TNHH CHÁNH KI@T
3,. CTY TNHH OR YUEH
40. CTY TNHH CHUAN LI CAN M=G
41. CTY TNHH CANG NGHI4P TUNG SHIN
42. CTY TNHHH SIN MEI KUANG (VN)
43. CTY TNHH D4T KAO SHA VI4T NAM
44. CTY TNHH H6A PAO RESINS VI4T NAM
45. CTY CP SHINE' COATINGS
4!. CTY TNHH KIM 1C PHONG
4#. CTY TNHH DUPONT VI4T NAM
4(.CTY TNHH L7M .<T H)NG
4,. CTY TNHH =RAMAS VI4T NAM
50. CTY TNHH LATITUDE TREE VN
51. CTY TNHH G<CH MEN LONG TAI
52. CTY TNHH TM TH:C PH;M .<I PHÁT
53. CTY TNHH GB TH)*NG VI4T
54. CTY TNHH TM & CH@ I@N TH:C PH;M T7N T7N
55. CTY TNHH G<CH MEN LONG TAI
5!. CTY TNHH TM TH:C PH;M .<I PHÁT
5#. CTY TNHH GB TH)*NG VI4T
5(. CTY TNHH TM & CH@ I@N TH:C PH;M T7N T7N
5,. CTY TNHH GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL (VN)
!0. CTY TNHH 6ANG SHENG INT>L (VI4T NAM)
!1. CTY TNHH HO CHANG VINA
!2. CTY CP =ULL PO6ER
!3. CTY TNHH H)NG PH)CC
!4. CTY CP .<I THIÊN L-C (DTLS)
!5. LONG HUEI (VIETNAM) CO, LTD
!!. CTY TNHH NAN PAO RESINS VN
!#. TUNG SHIN INDUSTRIAL CO., LTD
!(. CTY TNHH O>LEER VN
!,. CTY TNHH HSIN MEI KUANG (VN)
#0. CTY TNHH OVAL VI4T NAM
#1. CTY TNHH YAAN
#2. CTY TNHH P.DUSSMANN VN D CN
#3. CTY TNHH NH:A HENG .ANG
#4. CTY TNHH =U5IKASUI ENERGY & ENVIRONMENT TECHNOLOGY
#5. UREAU VERITAS VIETNAM (MTLVIETNAM) LAORATORY
#!. CTY TNHH EINS VINA
##. CTY TNHH MHY VI4T NAM
#(. CTY TNHH PER=ETTI VAN MELLE (VI4T NAM)
#,. CTY TNHH MINH PHF
(0. NG7N H/NG NGO<I TH)$NG VI4T NAM D CN KCN
(1. CTY TNHH N2NG L)*NG & KG THU8T MAI TR)HNG =U5IKASUI
(2. TT S1C KHIE LAO .-NG & MAI TR)HNG
(3. CTY CP .<I THIÊN L-C (DTLS)
(4. CTY TNHH POH HUAT
(5. CTY TNHH RINORS (VI4T NAM)
(!. CTY TNHH SHENG LUNG VN
(#. CTY TNHH SHEANG LIH CYCLE VI4T NAM
((. CTY TNHH S' & TM KH+I HO/N
II. Khu Công Nghiệp Việt Hương 1
1. CTY TNHH CANG NGHI4P YEUTA PETROCHEMICAL
2. CTY TNHH TAI YOU ENTERPRISE (VN)
3. CTY TNHH ASIA PAINT (VI4T NAM)
4. CTY TNHH TAUNG LIANG (VI4T NAM)
5. CTY TNHH JUKC T@ NH:A VI4T HOA
!. CTY TNHH CANG NGHI4P 6EI SHENG
#. CTY TNHH YOONG6OO VINA
(. CTY TNHH TOUNG LOONG TE'TILE M=G (VI4T NAM)
,. CTY TNHH SHAN LHOU
10. CTY TNHH TH:C PH;M HMNG THÁI
11. CTY TNHH SPECTRA POLYMERS
12. 'N SUPER =OAM VI4T NAM
13. CTY TNHH MDDEC VI4T NAM
14. CTY TNHH TFI 'ÁCH S/I GNN
15. CTY TNHH S' GIOY NHÁM MERIT VI4T NAM
1!. CTY CP VI4T H)$NG
1#. CTY TNHH S' KHUAN NHPN MÁC LOGO KOTEC
1(. CTY TNHH 3H KORLEND
1,. CTY TNHH T7N KIM LQ
20. CTY TNHH ASIA PAINT (VI4T NAM)
21. CTY TNHH EAUTY GLASS INTERNATIONAL
22. CTY TNHH HER KUANG
23. CTY TNHH KPACK
24. CTY TNHH INTER ART S/I GNN
25. CTY TNHH KPACK
2!. CTY TNHH 5INN YIH CHUNG
2#. CTY TNHH KOREA =OAM
2(. CTY TNHH 5M CAPS
2,. CTY TNHH COSMOS KNITTING INT>L
30. CTY TNHH 5ORN TECHNOLOGY
31. CTY TNHH DER CHANG RESIN (VN)
32. CTY TNHH UP STATE ENTERPRISES (VN)
33. CTY TNHH EVER6IN VN
34. CTY TNHH KARO6 TECH
35. CTY TNHH CANG NGHI4P HAO SI
3!. CTY TNHH KOREA =OAM
3#. CTY TNHH CANG NGHI4P MINH CHIÊU
3(. CTY TNHH MING KUAN
3,. CTY TNHH HENKEL VI4T NAM
40. CTY TNHH SHIN6ON VINA
41. CTY TNHH NEIKEN S6ITCHGEAR VN
42. CTY TNHH NH:A CAO SU .I4N TR S/I GNN
43. CTY TNHH DUY MG VI4T NAM
44. CTY TNHH NH:A CHINLI
45. CTY TNHH NHP CHÁNH
4!. CTY TNHH NH:A S/I GNN DARYAR
4#. CTY TNHH NE6 S6EET HOUSE
4(. CTY TNHH JUKC T@ =RANKHAUS VI4T NAM
III. Khu Công Nghiệp Việt Hương 2
1. CTY TNHH GOLDEN TREE PLASTICS VN
2. CTY TNHH ENSURE ENTERPRISE
3. CTY TNHH VI4T HMNG
4. CTY TNHH DK VINA
5. CTY TNHH CHENG HO STEEL
!. CTY TNHH DK VINA
IV. Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A
1. CTY TNHH TOA VI4T NAM
2. NM G<CH COTTO H< LONG
3. CTY TNHH .I4N C$ JUAN HISN
4. NM S1 ?NH D)$NG
5. CTY TNHH SUNHOME VI4T NAM
!. CTY 'I M< TINH CANG
#. CTY TNHH S' TMDV CUNG SEN
(. CTY TNHH D4T .ANG TI@N H)NG
,. CTY CP 'D OT .-NG S+N DAPARK
10. CTY TNHH HIGH RIDE ICYCLE
11. CTY KD & 'NK ?NH D)$NG
12. CTY TNHH K%NH NTI VIGLACERA
13. CTY LD CANG NGHI4P MASAN
14. CTY TNHH KUENG SHYENJ
15. CTY TNHH 'I M< TINH CANG
1!. CTY TNHH AO ? SAHA DHARA6AT
1#. CTY TNHH AO ? NH:A THÁI D)$NG
1(. CTY TNHH TOP CHEMICAL TECH
1,. CTY TNHH 'NK 2U, DAKLAK
20. CTY TNHH AO ? SAHA DHARA6AT
V. Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B
1. CTY TNHH KHUAN MVU NGWC JUQ
2. CTY TNHH GIOY .ANG NAM
3. CTY TNHH CAOSUVIET
4. CTY TNHH HO/NG LONG
5. CTY TNHH .FC TR)HNG GIANG
!. CTY TNHH .FC TR)HNG GIANG
#. CTY TNHH PHF MG
(. CTY TNHH CH@ T<O C$ KH% HO/NG L7M
,. CTY TNHH TM & S' DUY HO/NG D CN
VI. Khu Công Nghiệp Đông An
1. CTY TNHH TMDV & S' SAO Á
2. CTY TNHH S' & TM .<I L-C
3. CTY TNHH DAE SUNG VINA
4. CTY TNHH S' & TM VINH PHÁT .<T
5. CTY TNHH .I4N TR SUN CHING VI4T NAM
!. CTY TNHH S' D)$NG MAN
#. CTY TNHH .M GB GIA DXNG DINH GIA VI4T NAM
(. CTY TNHH S' GI/Y THY THAO AN L-C
,. CTY TNHH PUKU VI4T NAM
10. CTY TNHH S' TMDV HO/NG GIA
11. CTY TNHH JUKC T@ SONICS VI4T NAM
12. CTY TNHH THÊU 5INHO VIETNAM
13. CTY TNHH JUKC T@ YUEH 6ANG VN
14. CTY CP .9U T) & PHÁT TRIYN THIÊN NAM
15. CTY TNHH S/NH S1 TH3Y TINH VI4T NAM
1!. CTY TNHH TIGER DRYLAC VIETNAM
1#. CTY TNHH SEUNG O VN
1(. CTY TNHH TM HANAE VINA
1,. CTY TNHH S$N HUNG TAH
20. CTY TNHH TMDV S' SAO Á
21. CTY LD CH@ I@N & .ZNG GZI TH3Y H+I S+N (USPC)
22. CTY CP TM D S' D 'D H)NG TH[NH
23. CTY TNHH YAMAKEN APPAREL VN
24. CTY CP TH3Y TINH GN VOP
25. CTY TNHH YOUNG MIN VI4T NAM
2!. CTY CP V8N T+I & DV .MNG AN
2#. NM G<CH TERRALLDCOTEC
2(. CTY LD C$ KH% S+CON MEVER=A
2,. CTY CP CH@ I@N GB PISICO .MNG AN
30. CTY TNHH AN H)NG
31. 'N H$I KG NGH4 JUE H/N ?NH D)$NG
32. CTY TNHH ASTRO VI4T NAM
33. CTY CP .9U T) TM SMC D CN
34. CTY TNHH AO ? HSINLUNG VINA
35. CTY TNHH +O V4 MAI TR)HNG .4 NHOT
3!. CTY TNHH ZNG .\N .I4N JUANG
3#. CTY CP -T GI]T & HZA CHOT .1C GIANG
3(. CTY TNHH GAS ?NH D)$NG
3,. CTY CP SAO VI4T
40. CTY TNHH PAINT =INISHING TECHNOLOGY SYSTEM
41. CTY TNHH PUKU VI4T NAM
42. CTY TNHH CANG NGHI4P CO D 6IN =ASTENER
43. CTY TNHH DAMY
44. CTY TNHH CANG NGHI4P =ULL IN VI4T NAM
45. CTY TNHH =A^, VI4T NAM
4!. CTY TNHH CANG NGHI4P GB YANG CHENG
4#. CTY TNHH ECKER ACROMA VI4T NAM
4(. CTY TNHH CANG NGHI4P NH:A JUKC T@ HER CHANG
4,. CTY TNHH C$ KH% AN CH7U
50. CTY TNHH CANG NGHI4P UDTON VN
51. CTY CP C$ KH% 'D T7N .[NH D =ICO
52. CTY TNHH GOLDEN HOUSE =URNITURE INTERNATIONAL
53. CTY TNHH C$ KH% 'D TR)HNG GIANG
54. CTY TNHH HZA MG PH;M JUKC T@ ICC
55. CTY TNHH CANG NGH4 H/N VI4T
5!. CTY TNHH HSIANG 5IUH VI4T NAM
5#. CTY TNHH CANG NGH4 S$N HO/N H+O
5(. CTY TNHH K"T S_T HANMI
5,. CTY TNHH CANG NGHI4P RILLIANT
!0. TI4M SRA 'E HO/NG HZA
!1. CTY TNHH MYUNG SHIN VI4T NAM
!2. CTY TNHH MAY M]C O6KER VN
!3. CTY TNHH .<I T7Y D)$NG
!4. CTY TNHH NH:A NAM VI4T
!5. CTY RAINCO COMPOSITES VI4T NAM
VI. Khu Công Nghiệp Bình Đường
1. CTY TNHH SUNG HYUN VINA
2. CTY TNHH TMDV NGA GIA
3. CTY TNHH TMDV LAO .-NG NGUY4T ANH
4. CTY TNHH A SUNG VI4T NAM
5. CTY TNHH HONG KONG ACC
!. NANG TR)HNG C/ PHÊ TH_NG L*I
#. NM D4T THU8N TH/NH
(. NANG TR)HNG C/ PHÊ THÁNG M)HI
,. CTY TNHH HONG KONG ACC
10. CTY TNHH GI/Y VI4T L8P
11. CTY TNHH TM DI4U LONG D CN
12. NANG TR)HNG C/ PHÊ TH_NG L*I
13. CTY TNHH SUNG HYUN VINA
VII. Khu Công Nghiệp ! "hư#$ 1
1. CTY TNHH YO6 CHERN
2. CTY TNHH CHIN PHONG VN
3. CTY TNHH VINA RONG HSIN
4. CTY TNHH KONDO VN
5. CTY TNHH THÁI LONG
!. CTY TNHH .<T VI PHF
#. CTY TNHH TM D 'D THIÊN NAM
(. CTY TNHH .I4N TR H7N VI4T
,. CTY TNHH VINE'
10. CTY TNHH S' TMDV TR)HNG PHONG
11. 'N NH:A Ê TANG
12. CTY TNHH CANG NGHI4P GB GRAND ART VI4T NAM
13. CTY TNHH NH:A TAI 5AAN (VN)
14. CTY NUTI=OOD ?NH D)$NG
15. T<P HZA MG L/NH
1!. CTY CP TH1C 2N CH2N NUAI .ANG D)$NG
1(. CTY TNHH AO ? .ANG NAM VI4T
1,. CTY CP 'D CANG NGHI4P
20. CTY TNHH CHIN HSIN VI4T NAM
21. CTY TNHH CANG NGHI4P GB CHENSHAN
22. CTY TNHH HUGE AMOO
23. CTY TNHH CANG NGHI4P GB KAISER VI4T NAM
24. CTY TNHH LD TOLE ?NH D)$NG
25. CTY TNHH DE6ERRY
2!. CTY TNHH PANKO VINA
2#. CTY TNHH DIAMOND VI4T NAM
2(. CTY TNHH PH)CC Q
2,. CTY TNHH DIING LONG VI4T NAM
1#. NG7N H/NG .9U T) & PHÁT TRIYN ?NH D)$NG D CN
@N CÁT
30. CTY TNHH PRIMACY VI4T NAM
31. CTY TNHH NINES (GD TE')
32. CTY TNHH SAM5IN
33. CTY TNHH ')`NG GIOY CHÁNH D)$NG
34. CTY TNHH SAMRYONG VINA MDTEK
VIII. Khu Công Nghiệp ! "hư#$ 2
1. CTY TNHH CANG NGHI4P K%NH AN TO/N M]T TRHI D NM NO.1
2. CTY TNHH NATION PUMP
3. CTY TNHH TH:C PH;M ORION VINA
4. CTY TNHH TATUNG
5. CTY TNHH SOUL GEAR VINA
!. CTY TNHH CHENG=ENG
#. CTY TNHH NE6 STAR GOL=
(. CTY TNHH TNA (VI4T NAM)
,. CTY TNHH GREEN CERA
10. CTY TNHH SAEH6A D ANDO VINA
11. CTY TNHH NOVA VN
12. ASIA PACKAGING INDUSTRIES CO
13. CTY TNHH SECURENMAN
14. CTY TNHH I & Y VINA
15. CTY TNHH UAC
1!. CTY TNHH NATION PUMP
1#. CTY TNHH 6OOLIM VINA
1(. CTY SAEH6A ANDO VINA
I%. Khu Công Nghiệp ! "hư#$ &
1. CTY TNHH LKP KUMHO VI4T NAM (KHV)
2. CTY TNHH H6A DIAN
3. CTY 'D KUMHO
4. CTY TNHH H6A DIAN
%. Khu Công Nghiệp N'( Tân )*+n
1. CTY TNHH HONG YI METALS
2. CTY TNHH DAMOOL VINA
%I. Khu Công Nghiệp An Đi,n -./$h B0p1
%II. Khu Công Nghiệp Sóng Thần &
%III. Khu Công Nghiệp Ki( Hu*
%IV. Khu Công Nghiệp An H2'
%V. Khu Công Nghiệp "h3 4i'
%VI. Khu Công Nghiệp Đ/i Đ5ng
1. CTY TNHH ENTIRE COUPLING
%VII. Khu Công Nghiệp Việt N'( 6 Sing'p789 2
1. CTY TNHH VI4T NAM ONAMA (VTO)
2. CTY TNHH ASIA SHOU6A VI4T NAM
%VIII. Khu Công Nghiệp Đông An 2
%I%. Khu Công Nghiệp 'i T8'ng
1. CTY TNHH SMITH M=G VN
%%. Khu Công Nghiệp Tân Đ:nh
1. CTY TNHH DUY HMNG
2. CTY TNHH HASON
3. CTY CP .<I NAM
4. CTY TNHH NH:A LIÊN TH/NH
5. CTY H/NG GIA DXNG TOSHIA VI4T NAM
!. CTY TNHH DAE6OO VI4T NAM
#. CTY TNHH DAE YONG VI4T NAM
(. CTY TNHH RIGHT RICH VI4T NAM
,. CTY TNHH GI/Y NAM C)$NG
10. KHU TH@ GICI DL D V2N HZA D L[CH SR .<I NAM
11. CTY TNHH GKM S1 MINH PH)$NG
%%I. Khu Công Nghiệp Bình Chu;n
1. CTY TNHH D4T SAHRA
2. CTY TNHH MAY M]C JUKC T@ VIETHSING
3. CTY TNHH CHUNG L)$NG VI4T NAM
4. CTY TNHH NHAM DI H)NG
5. CTY TNHH CANG NGHI4P NH:A HNA GIA
!. CTY TNHH PHF AN
#. CTY TNHH CANG NGHI4P 6EISING
(. CTY CP S1 THIÊN THANH (THIEN THANH 5SC.)
,. CTY TNHH H/I MG
10. 'N CH@ I@N NANG S+N 'K INTIME'
11. CTY TNHH HONG KY VI4T NAM
12. CTY CP AO ? SK 1
13. CTY TNHH LIHDA YUEH ( VIET NAM )
14. NM G<CH MEN ?NH D)$NG D CTY G<CH KP LÁT SK 1
%%II. Việt N'( 6 Sing'p789 1
1. CTY TNHH O'^PAK (VI4T NAM)
2. CTY TNHH GRAND PLACE VIETNAM
3. CTY TNHH GODRE5 (VIETNAM)
4. CTY TNHH HAN YOUNG VI4T NAM
5. CTY TNHH GOSHU KOHSAN VI4T NAM
!. CTY TNHH HARIKI PRECISION VI4T NAM
#. CTY TNHH CANG NGHI4P TH:C PH;M LI6AY6AY
(. CTY TNHH HAUR 5YH VI4T NAM
,. CTY TNHH CASARREDO M=G
10. CTY TNHH H4 THKNG THI@T [ UM6 VI4T NAM
11. CTY TNHH CEI INT>L INVESTMENTS VI4T NAM
12. CTY TNHH HERCULES
13. CTY TNHH CHUAN HO (VIETNAM)
14. CTY TNHH HOCK HIN =OODSTU==S M=G
15. CTY TNHH CLARIANT (VI4T NAM)
1!. CTY TNHH HUHTAMAKI VI4T NAM
1#. CTY TNHH CANG NGHI4P GKM <CH MP
1(. CTY TNHH INOUE VI4T NAM
1,. CTY TNHH GOLD ROAST VI4T NAM
20. CTY TNHH INTERNATIONAL SILK SCREEN PRINTING
21. CTY TNHH 6ONDER=UL
22. CTY TNHH KIAN 5OO CAN (VIETNAM)
23. CTY TNHH PHONAK OPERATION CENTRE VI4T NAM
24. CTY TNHH KIMERLY CLARK VI4T NAM
25. CTY TNHH IC 5APAN
2!. CTY TNHH KING PO6ER
2#. CTY TNHH NITTO DENKO VI4T NAM
2(. CTY TNHH KINGMAKER =OOT6EAR
2,. CTY TNHH S' D TM 'NK S$N THANH .ANG
30. CTY TNHH KOK =ENG VI4T NAM
31. CTY TNHH IO INT>L
32. CTY TNHH KONICA MINOLTA M=G VI4T NAM
33. CTY TNHH ALDILA COMPOSITE PRODUCTS
34. KOREA UNITED PHARM. INT>L INC.
35. CTY TNHH 5S PLASTIC PACKAGING
3!. CTY TNHH KURAE INDUSTRIAL (VIET NAM)
3#. CTY TNHH M:C IN SHANG HORNG VI4T NAM
3(. CTY TNHH KG THU8T HTE (VI4T NAM)
3,. CTY TNHH M:C IN SHANG HORNG VI4T NAM
40. CTY TNHH KG THU8T HTE (VI4T NAM)
41. CTY TNHH KH% CANG NGHI4P MESSER VI4T NAM
42. CTY TNHH MARUEI VIETNAM PRECISION
43. CTY TNHH HZA CHOT 'D AS= VI4T NAM
44. CTY TNHH PA'AR VIETNAM
45. CTY TNHH MHE D DEMAG VI4T NAM
4!. CTY TNHH PEMARA LAELS VN
4#. CTY TNHH MG PH;M AVON (VI4T NAM)
4(. CTY TNHH PERSTIMA VIETNAM
4,. CTY TNHH 6OOS+K VINA
50. CTY TNHH PU KYONG VI4T NAM
51. CTY TNHH NATIONAL STARCH & CHEMICAL VI4T NAM
52. CTY TNHH S' S$N PH+NI' (VN)
53. CTY TNHH NE6 TOYO VIETNAM
54. CTY TNHH S$N SEAMASTER (VI4T NAM)
55. CTY LD TNHH KCN VSIP
5!. CTY TNHH HHH VI4T NAM
5#. CTY TNHH .I4N TR SIN YOUNG
5(. CTY TNHH SAKATA IN' VI4T NAM
5,. CTY TNHH V8T LI4U 2NG KEO NITTO DENKO (VIETNAM)
!0. CTY TNHH RANA'Y VIETNAM
!1. CTY TNHH VIETNAM PARKERILING
!2. CTY TNHH R\N D8P CH%NH 'ÁC VI4T NAM
!3. CTY TNHH ROHTO MENTHOLATUM VI4T NAM
!4. CTY TNHH S' AO ? ALCAMA'
!5. CTY TNHH S/I GNN KNIT6EAR
!!. CTY TNHH S' MAI NGUYÊN
!#. CTY TNHH SENSHO INDUSTRY VIETNAM
!(. CTY TNHH DUNLOPILLO VI4T NAM
!,. CTY TNHH SHO6A GLOVES VN
#0. CTY TNHH SYSTEM VN
#1. CTY TNHH VINA SHO6A
#2. CTY TNHH TAKAKO VIETNAM
#3. CTY TNHH SHUAN H6A INDUSTRIAL VI4T NAM
#4. CTY TNHH CPAC MONIER VI4T NAM
#5. CTY TNHH SINH NAM METAL
#!. CTY TNHH SAIGON TECHNOLOGY GLASS
##. CTY TNHH SIN6AH APPAREL (VN)
#(. CTY TNHH 6ELL ELECTRONICS VI4T NAM
#,. CTY TNHH SOH6A SAIGON
(0. CTY TNHH THERMTROL
(1. CTY TNHH SV PROE VIETNAM
(2. CTY TNHH SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM)
(3. CTY TNHH TOMO6 VINA
(4. CTY TNHH TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY
(5. CTY TNHH TP & N)CC GI+I KHÁT RITA
(!. CTY TNHH 'D C$ .I4N HOA HMNG D CN
(#. CTY TNHH TH:C PH;M = & N
((. CTY TNHH 'D TMDV C$ KH% T7N VI4T T%N
(,. CTY TNHH TH:C PH;M KIKI VI4T NAM
,0. CTY TNHH YAMATO PROTEC VIETNAM
,1. CTY TNHH TSUCHIYA TSCO VI4T NAM
,2. NH/ H/NG KIM NAM
,3. CTY TNHH TT TH"P NS S/I GNN
,4. NM D)*C PH;M ROUSSEL VN
,5. CTY TNHH UCHIYAMA VI4T NAM
,!. JU9Y 2N SK , & 10
,#. CTY TNHH UNITED GARMENT VI4T NAM
,(. TCTY 'D VI4T NAM
,,. CTY TNHH VISION INTERNATIONAL
100. JL KCN VSIP
101. CTY TNHH 'D & '7Y L_P NSN TRUNG DaNG
102. CTY TM 'NK ECAME'
103. CTY TNHH 5U HYUNG VINA
104. CTY CP CANG NGH4 VIbN THANG S/I GNN
10!. CTY CP GIAO NH8N V8N T+I & TM (VINALINK)
105. NG7N H/NG .9U T) & PHÁT TRIYN ?NH D)$NG D CN
THU8N AN
10#. NH/ H/NG PHF HOA
10(. CTY CP .<I LQ V8N T+I SA=I
10,. SAIGON TECHNOLOGY GLASS
110. CTY CP V8N T+I NGO<I TH)$NG
111. CTY TNHH .I4N TR ANAM
112. CTY LD ANOVA
113. CTY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VN)
114. CTY LD GIAO NH8N H/NG HZA VINAKO
115. CTY TNHH UNIGER VI4T NAM
11!. CTY LD KCN VI4T NAM D SINGAPORE
11#. CTY LD '7Y L_P .I4N VINA KINDEN D CN
11(. CTY CP SERRANO VI4T NAM
11,. CTY TNHH PROCEEDING D CN
120. CTY LD TNHH SINVIET
121. CTY TNHH TMDV KG THU8T IYP D CN
122. CTY .9U T) & PHÁT TRIYN 'D
123. CTY .9U T) PHÁT TRIYN 'D INVESCO
124. CTY TNHH V8T LI4U 2NG KEO NITTO DENKO (VI4T NAM)
125. CTY JUE H/N HcU NGH[ & '7Y L_P C$ KH% ?NH D)$NG
12!. PH+NI' PAINT (VN) MANU=ACTURING CO, LTD
12#. CTY TNHH ACUMEN HOUSE6ARE INDUSTRY VI4T NAM
12(. CTY TNHH KING PO6ER
12,. CTY TNHH _C JUY GS VI4T NAM
130. CTY TNHH KIAN 5OO CAN (VI4T NAM)
131. CTY TNHH APACCHEM
132. CTY TNHH KH% CANG NGHI4P MESSER VI4T NAM
133. CTY TNHH ASULAC D CN
134. CTY TNHH 6ELL ELECTRONICS VI4T NAM
135. CTY TNHH DAR MAY (VIETNAM)
13!. CTY TNHH =IRST STATIONERY (VN)
13#. CTY TNHH =ASHIONLINESAIGON
13(. CTY TNHH IO INT>L
13,. CTY TNHH HAUR 5YH (VIETNAM)
140. CTY TNHH HONDA METAL INDUSTRIES
141. CTY TNHH CANG NGH4 IN ALLIANCE
142. CTY TNHH DAILY =ULL INT>L PRINTING (VN)
143. CTY TNHHH SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM)
144. CTY TNHH DERHAO TE'TILE (VI4T NAM)
145. NATIONAL STARCH & CHEMICAL (VIETNAM)
14!. CTY TNHH DONG YUN PLATE MAKING
14#. CTY TNHH VIETNAM PARKERILING
14(. CTY TNHH D)*C PH;M ICA PHARMACEUTICALS
14,. CTY TNHH SEAMASTER PAINT VIETNAM
150. CTY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS (VI4T NAM)
151. CTY CP D)*C PH;M TO/N C9U
152. CTY TNHH EDSON INT>L
153. CTY TNHH ALCAMA' PACKAGING (VIETNAM)
154. CTY TNHH ENTROPY NATIONAL TICKET
155. 6HITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM)
15!. CTY TNHH ESG ANAM (VN)
15#. CTY TNHH DAILY =ULL INT>L PRINTING (VIETNAM)
15(. CTY TNHH ESJUEL GARMENT
15,. CTY TNHH DAILY MANY INTERNATIONAL
1!0. CTY TNHH ESTEC VI4T NAM
1!1. CTY TNHH DAR MAY VI4T NAM
1!2. CTY TNHH GI/Y EVERICH (VI4T NAM)
%%III. Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1
1. CTY TNHH .ANG THÁI
2. PLANTATION GRO6N TIMERS (VIETNAM)
3. CTY TNHH 5OTUN PAINTS (VIETNAM)
4. CTY TNHH PLASTIC INTERCON VI4T NAM
5. CTY CP S' 'D TM AN L-C
!. CTY TNHH S_T GIA HMNG
#. 4NH VI4N JU7N .O/N 4
(. CTY TNHH SAMHUNG VINA
,. HOA VIÊN 2!
10. CTY TNHH SC D 5OHNSON & SON VI4T NAM
12. CTY TNHH =CANCOM VI4T NAM
14. CTY TNHH SEA ONE
15. .<I LQ V8N T+I .)HNG S_T KHU V:C 2
1!. CTY TNHH S$N 5OTUN VI4T NAM
1#. JUÁN Y@N VG
1(. CTY TNHH SRITHAI VI4T NAM
1,. TT GICI THI4U VI4C L/M KCN ?NH D)$NG
20. CTY TNHH SUOT 2N CANG NGHI4P NAM THU8N
21. CTY TNHH S' & TM H+I THANH
22. CTY TNHH S' TM LAM TH/NH
23. CTY CP LFA V/NG
24. CTY TNHH S' TM PH<M L-C
25. CTY TNHH S' & TM HO/NG CH)$NG
2!. CTY TNHH S' TMDV DUY H)NG
2#. CTY TNHH S' & TM H)NG TI@N
2(. CTY TNHH TH1C 2N GIA SFC 7U CH7U VN
2,. CTY TNHH S' & TM MÊ KANG
30. CTY TNHH TH1C 2N GIA SFC THÁI D)$NG
31. CTY TNHH S' & TM NGAI SAO 'ANH
32. CTY TNHH TAIGU INDUSTRIAL
33. CTY TNHH S' & TM NAM PHÁT
34. CTY TNHH THANH AN
35. CTY TNHH S' & TM SAN H+O
3!. CTY TNHH THANH LONG
3#. CTY TNHH S' & TM THIÊN L-C PHÁT
3(. CTY TNHH THÊU MAY MG DUNG
3,. CTY TNHH S' & TM VdNG JUÊ
11. NG7N H/NG CANG TH)$NG VI4T NAM (INCOMANK) D CN
KCN ?NH D)$NG
13. NG7N H/NG NANG NGHI4P & PHÁT TRIYN NANG THAN
SZNG TH9N
40. CTY TNHH TH"P LÁ M< SZNG TH9N
41. CTY TNHH TMDV KG THU8T & 'D .I4N KH`I MINH
42. CTY CP CH@ T<O MÁY De AN
43. CTY TNHH AIR STAR
44. CTY CP GEMADEPT
45. CTY TNHH TAN .ANG Á
4!. CTY CP KHO V8N R<NG .ANG
4#. CTY CP 'D TMDV S' VI4T ANH D CN
4(. CTY CP NH:A ?NH MINH
4,. CTY CP NAM H)NG D CN
50. CTY CP .ANG D)$NG
51. CTY TNHH TMDV TILA D CN
52. CTY CP TH<NH LONG
53. CTY CP DV TM 'D Hf .[A
54. CTY CP TMDV .<I D)$NG
55. CTY CP AN L-C
5!. CTY CP 'D TM TTT
5#. CTY CP AO ? PP ?NH D)$NG
5(. CTY H/NG HZA 'NK RMNG V/NG
5,. CTY CP ?NH D)$NG ADN
!0. CTY IN ON CH%N <N
!1. CTY TNHH TIN HWC ÁCH KHOA
!2. CTY TNHH UNITED POTTERIES S/I GNN
!3. CTY TNHH TM & S' KHANG TO/N
!4. CTY TNHH V8T LI4U TFI 'ÁCH HONG SENG
!5. CTY TNHH TM GIAO NH8N NHOT NAM
!!. CTY LD KHO V8N & GIAO NH8N GIA .[NH
!#. CTY TNHH TM 'NK S' H)NG THÁI
!(. CTY LD LEVER VN
!,. CTY TNHH TMDV D4T MINH TH_NG
#0. CTY LD S$N ICI VI4T NAM
#1. CTY TNHH TMDV PHFC HMNG
#2. CTY LD S' AO ? TONG YUAN
#3. CTY TNHH TMDV UY T%N
#4. CTY PUNGKOOK S/I GNN 2
#5. CTY TNHH TH:C PH;M CHAY CHc THIÊN
#!. CTY S' KD 'NK DV & .9U T) T7N ?NH
##. CTY TNHH TRIUMPH INT>L (VIETNAM)
#(. CTY TNHH TMDV NH8M JUAN
#,. CTY TNHH UNI EASTERN VI4T NAM
(0. CTY TNHH CHON H)NG
(1. CTY TNHH ALAN LEE
(2. CTY TNHH 6T5 ENTERPRISE (H.K)
(3. CTY TNHH ASIA POLY TEC
(4. CTY TNHH '7Y L_P TM 2
(5. CTY TNHH AO ? ?NH D)$NG
(!. CTY TNHH 'NK GRAINCO
(#. CTY TNHH AO ? 5ING YING
((. CTY TNHH 'NK NGa CKC
(,. CTY TNHH AO ? NGAI MEE
,0. DNTN S1 GKM 7U L<C
,1. CTY CP ETTER RESIN
,2. DNTN TM .-C L8P
,3. CTY TNHH HY TH/NH
,4. NG7N H/NG LD INDOVINA D CN ?NH D)$NG
,5. CTY TNHH CAO SU SIÊU VI4T
,!. TT PH7N PHKI COOP MART
,#. CTY TNHH VI4T NH7N
,(. CTY TNHH GI/Y AN TH[NH
,,. CTY TNHH VeNH TX (6ELL CONTENT)
100. 'N Ê TANG HMNG H/
101. CTY TNHH CASA
102. CTY TNHH CANG NGHI4P OAI KHÁNH
103. 'N CH@ I@N TH:C PH;M TH3Y S+N CH* LCN
104. CTY TNHH D9U NHHN CALTE' VI4T NAM
105. CTY TNHH GI/Y AN TH[NH
10!. CTY TNHH D4T HANSHIN VINA
10#. UNITED POTTERIES SAIGON
10(. CTY TNHH D4T MAY TH@ HNA
10,. CTY TNHH S' TM NGUYbN NAM
110. CTY TNHH D4T THÁI D)$NG
111. CTY TNHH TMDV S' NH8M JUAN
112. CTY TNHH D)*C PH;M TM VI4T MG HNA PHONG
113. CTY TNHH CKL VI4T NAM
114. CTY TNHH GIOY H)NG TH[NH
115. CTY TNHH C$ KH% NAM VI4T
11!. 'N C$ KH% '@P Dg S/I GNN
11#. CTY TNHH CANG NGHI4P CHEMTECH
11(. 'N KD PHÁT TRIYN NH/ THANH Lb
11,. CTY TNHH CANG NGHI4P HAI MY
120. 'N PH7N ZN CHÁNH H)NG 2
121. CTY TNHH LEADING EDGE
122. CTY TNHH 5UREN ELECTRON
123. CTY TNHH TMDV T7N HO/N C9U
124. CTY TNHH KHO L<NH S6IRE PACI=IC
125. CTY TNHH TMDV S' DUY H)NG
12!. CTY TNHH K%NH NTI VI4T NAM
12#. CTY CP KHO V8N R<NG .ANG
12(. CTY GI/Y VI4T H)NG
12,. CTY TNHH HANSOLL VINA (HSV)
130. CTY TNHH D4T MINH HI4P
131. CTY TNHH HIGHLAND DRAGON ENTERPRISE
132. CTY TNHH HMNG V8N
133. CTY TNHH HILLTOP
134. CTY TNHH MÁY D9U ÁP T: .-NG JUKC TN
135. CTY TNHH HINH PHÁT
13!. CTY TNHH HMNG V8N
13#. CTY TNHH HcU T%N
13(. CTY CP CH@ T<O MÁY DLe AN
13,. CTY TNHH 5OON S/I GNN
140. CTY TNHH HZA CANG NGH4 NANO
141. CTY TNHH AIR STAR
142. CTY TNHH MÁY D9U ÁP T: .-NG JUKC TN
143. CTY TNHH NGa KIM HUASHENG
144. CTY TNHH MAY ALLERGY CURE & CARE VN
145. CTY TNHH S' TM THÁI HNA
14!. CTY TNHH MAY M]C HUNG 6AH
14#. CTY TNHH SCANCOM VI4T NAM
14(. CTY TNHH MAY 'UOT KH;U MINH HU4
14,. CTY TNHH CAO SU SIÊU VI4T
150. CTY TNHH .<I NAM
151. CTY TNHH CANG NGHI4P CHEMTECH
152. CTY TNHH .\N H?NH ORIONDHANEL
153. CTY CANG NGHI4P AO ? NGAI MEE
154. CTY TNHH NGa KIM HUASHENG
155. CTY TNHH AO ? ?NH D)$NG
15!. CTY TNHH NHOT PH;M
15#. CTY TNHH S' TM PH<M L-C
15(. CTY TNHH NH:A HENG .ANG
15,. CTY TNHH KG THU8T TH/NH NGHeA
1!0. CTY TNHH .M GB JUANG MINH
%%IV. Khu Công Nghiệp <ệt '* Bình An
1. CTY CP .9U T) & PHÁT TRIYN THIÊN H)NG
2. CTY LD S' NFT NH:A VI4T THU8N
3. CTY CP MAY ?NH MINH (IGAME') D CN
4. 'N MAY ?NH PHÁT D CTY CP MAY NH/ \
5. CTY CP .9U T) PHÁT TRIYN ?NH TH_NG
%%V. Khu Công Nghiệp An Th/nh
1. CTY TNHH HMNG H/
2. CTY TNHH SHYANG HUNG CHENG
3. CTY TNHH PACORINI VN
4. CTY TNHH TR)HNG DaNG D PH7N ')`NG AN TH[NH
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG
!&n' ()* '+,t -.ng
BẢO HỘ LAO ĐỘNG - TRANG PHỤC, NÓN, THIẾT BỊ...
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
SON - DỤNG CỤ & THIẾT BỊ
THÊU - DỊCH VỤ
KIÊM ĐỊNH - KY THUÂT AN TOÀN
THÉP - CÁC CÔNG TY
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
KHUÔN MÀU
HIÊP HỘI
THÚY HẢI SẢN - THIẾT BỊ, THÚC ÄN NUÔI TRÔNG
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
NUÔI TRÔNG THÚY SẢN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
KÈM & TRÁNG KÈM
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
VÂT LIÊU LÀM TRÂN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
KHO
GẠCH MEN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
VÂT LIÊU XÂY DUNG
THUC PHÂM - CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
THUC PHÂM - CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI
XE HOI - PHỤ TÙNG
KHO
XÂY DUNG - THIẾT KẾ XÂY DUNG
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
XE MÁY - PHỤ TÙNG
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
HIÊP HỘI
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KIÊM ĐỊNH - KY THUÂT AN TOÀN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
BAO BÌ - VÂT LIÊU
NHÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MUC & MUC IN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
GÓ - XUẤT NHÂP KHÂU
GẠCH MEN
THUC PHÂM
GÓ - THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN
THUC PHÂM
GẠCH MEN
THUC PHÂM
GÓ - THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN
THUC PHÂM
KEO & CHẤT DÍNH
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
NÓN, MÙ
XÂY DUNG - THIẾT KẾ XÂY DUNG
NHUỘM, TÂY
THÉP - SẢN PHÂM
BẢO HỘ LAO ĐỘNG - TRANG PHỤC, NÓN, THIẾT BỊ...
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MUC & MUC IN
VÄN PHÒNG PHÂM
XE MÁY - PHỤ TÙNG
ÄN UÔNG - DỊCH VỤ
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
NUÓC - VÂT TU & THIẾT BỊ, DỊCH VỤ XÚ LÝ NUÓC
KIÊM ĐỊNH - KY THUÂT AN TOÀN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BÁNH, MÚT, KEO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NGÂN HÀNG
NUÓC - VÂT TU & THIẾT BỊ, DỊCH VỤ XÚ LÝ NUÓC
MÔI TRUÒNG - CÁC CÔNG TY & DỊCH VỤ
THÉP - SẢN PHÂM
NỘI THẤT - VÂT TU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
BÄNG TẢI CÁC LOẠI
KÉO, KÊM
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
CAO SU - NGUYÊN LIÊU
THÊU - DỊCH VỤ
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GAS - THIẾT BỊ DÙNG GAS
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
CHÍ - MAY & THÊU
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÂM MY VIÊN - THIẾT BỊ & VÂT LIÊU
THUC PHÂM
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
CÁCH NHIÊT - VÂT LIÊU & THIẾT BỊ
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KHU CÔNG NGHIÊP - CHẾ XUẤT
KHUÔN MÀU
NHUA COMPOSITE - SẢN PHÂM & VÂT LIÊU
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
CHÍ - MAY & THÊU
NHUA - BAO BÌ
SON MÀI
BAO BÌ - VÂT LIÊU
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
NÓN, MÙ
DÂY CÁC LOẠI
BÄNG - BÄNG DÁN, BÄNG CÔNG NGHIÊP, BÄNG BẢO VÊ
DÊT - HÓA CHẤT
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
MUC & MUC IN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
BÁNH, MÚT, KEO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HÓA MY PHÂM
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
ÁO MUA
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DA
DÊT - HÓA CHẤT
CHÍ - MAY & THÊU
XÂY DUNG - LÀM GIÀN GIÁO
CHÍ - MAY & THÊU
SON - SẢN XUẤT & BUÔN
GẠCH CÁC LOẠI
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
SÀNH SÚ
VÓ, RUỘT XE - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XI MẠ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
GIA VỊ & NUÓC CHẤM
QUẠT ĐIÊN - LINH KIÊN
XI MẠ
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
XI MẠ
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
BAO BÌ - VÂT LIÊU
KHUÔN MÀU
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CAO SU - SẢN PHÂM
GIA CÂM, GIA SÚC - THÚC ÄN & TRANG THIẾT BỊ
ĐÚC - XUÓNG ĐÚC
ĐÚC - XUÓNG ĐÚC
KHU CÔNG NGHIÊP - CHẾ XUẤT
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÚY HẢI SẢN - THIẾT BỊ, THÚC ÄN NUÔI TRÔNG
VẢI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NGÀNH NGHÊ CHUA CÂP NHÂT
VẢI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
BÀN GHẾ - SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
THÊU - DỊCH VỤ
ÔC, VÍT, BÙ LOONG
DÊT SOI
SÀNH SÚ
SON TÏNH ĐIÊN
XE MÁY - PHỤ TÙNG
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÚY HẢI SẢN - THIẾT BỊ, THÚC ÄN NUÔI TRÔNG
THÚY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
DÊT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÚY TINH - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
IN LỤA
HÀNG KHÔNG - VÂN TẢI
GẠCH CÁC LOẠI
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
GÓ - XUẤT NHÂP KHÂU
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HÀN CÔNG NGHIÊP
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
SÄT - SẢN XUẤT, GIA CÔNG & BUÔN BÁN
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MÔI TRUÒNG - CÁC CÔNG TY & DỊCH VỤ
ĐÈN CÁC LOẠI
XÀ BÔNG, BỘT GIÄT & CHẤT TÂY
MÁY NÉN KHÍ, GAS
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - DỤNG CỤ & THIẾT BỊ
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ÔC, VÍT, BÙ LOONG
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
GÓ - THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
ĐÔ CHOI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
NỘI THẤT - VÂT TU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
HÓA MY PHÂM
DA
KHUÔN MÀU
SON TÏNH ĐIÊN
KÉT SÄT, TÚ SÄT
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XE MÁY - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & DỊCH VỤ
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
XE ĐẠP - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG
XE HOI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
IN - NHÀ IN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
CÀ PHÊ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÀ PHÊ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
CÀ PHÊ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
IN - BAO BÌ
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DA
DÊT SOI
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
ĐIÊN - DÂY & CÁP ĐIÊN
THÚY HẢI SẢN - DỤNG CỤ ĐÁNH BÄT
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
BÊ TÔNG - THIẾT BỊ SẢN XUẤT
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
VAN CÔNG NGHIÊP
SÙA & CÁC SẢN PHÂM
CÚA HÀNG BÁCH HÓA
GIA CÂM, GIA SÚC - THÚC ÄN & TRANG THIẾT BỊ
NGÂN HÀNG
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
CHÍ - MAY & THÊU
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
VÂT LIÊU LÀM TRÂN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KY THUÂT - CO KHÍ
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
MÁY BOM
THUC PHÂM
ĐIÊN - ĐÔ DÙNG BÄNG ĐIÊN
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XE HOI - PHỤ TÙNG
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
NGUÒI KHUYẾT TÂT - DỤNG CỤ HÓ TRO CHÚC NÄNG
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÚA
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
MÁY BOM
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÂN TRỤC & CÂU TRỤC - CUNG ÚNG, THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
CAO SU - SẢN PHÂM
ĐO LUÒNG, ĐO ĐẠC - DỊCH VỤ & DỤNG CỤ
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
ĐO LUÒNG, ĐO ĐẠC - DỊCH VỤ & DỤNG CỤ
THÉP - SẢN PHÂM
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
ĐÚC - XUÓNG ĐÚC
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
NỘI THẤT - VÂT TU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
THÊ DỤC THÊ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
ĐIÊN - ĐÔ DÙNG BÄNG ĐIÊN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
ĐIÊN - DÂY & CÁP ĐIÊN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DU LỊCH - ĐIÊM DU LỊCH & NGHÍ MÁT
GÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - BAO BÌ
QUẠT ĐIÊN - LINH KIÊN
QUẠT ĐIÊN - LINH KIÊN
SÀNH SÚ
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NÔNG SẢN
BÀN GHẾ - SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÊ DỤC THÊ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
GẠCH CÁC LOẠI
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BÁNH, MÚT, KEO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
VÄN PHÒNG - TRANG THIẾT BỊ
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
MÔI TRUÒNG - TU VẤN KIÊM SOÁT Ô NHIÉM
VI TÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN
BÁNH, MÚT, KEO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XE MÁY - PHỤ TÙNG
Điện & điện tử, phụ tùng ôtô, dược phẩm và chăm sóc sức
khoẻ,
c kh! và công nghệ th"c phẩm, ngành công nghiệp h# t$ợ,
kho %&i và gi'o nh(n)
NỘI THẤT - VÂT TU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
XE NÂNG
CÔNG NGHIÊP - TRANG THIẾT BỊ
NÄP CHAI
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
THUC PHÂM
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
BAO BÌ - DỊCH VỤ
GẠCH MEN
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
CÀ PHÊ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
BAO BÌ - VÂT LIÊU
NGUÒI KHUYẾT TÂT - DỤNG CỤ HÓ TRO CHÚC NÄNG
BÄNG VÊ SINH
TU ĐỘNG - HÊ THÔNG & THIẾT BỊ
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MY PHÂM, NUÓC HOA & DỤNG CỤ TRANG ĐIÊM
HÓA MY PHÂM
ẢNH - TRANG THIẾT BỊ VÂT TU NGÀNH ẢNH
THÊ DỤC THÊ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - BAO BÌ
ĐIÊN - DÂY & CÁP ĐIÊN
MUC & MUC IN
CO ĐIÊN
MUC & MUC IN
CO ĐIÊN
GAS - CÔNG NGHIÊP & Y KHOA
XE HOI - PHỤ TÙNG
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
NHÃN HIÊU
BÔC XẾP HÀNG HÓA - TRANG THIẾT BỊ
NHÃN HIÊU
HÓA MY PHÂM
THÉP - CHẾ TẠO
THÉP - CÁC CÔNG TY
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
KEO & CHẤT DÍNH
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
DÂY KÉO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
MUC & MUC IN
BÄNG - BÄNG DÁN, BÄNG CÔNG NGHIÊP, BÄNG BẢO VÊ
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BAO BÌ - DỊCH VỤ
DÊT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
NÊM & NÊM GIUÒNG
BẢO HỘ LAO ĐỘNG - TRANG PHỤC, NÓN, THIẾT BỊ...
GẠCH MEN - TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG
NHUA - NGUYÊN LIÊU THÔ
THÚY LUC - TRANG THIẾT BỊ
ÔNG - KIM LOẠI, NHUA & CAO SU
VÂT LIÊU XÂY DUNG
KIM LOẠI
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
THÊU - THIẾT KẾ MÀU
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
ĐIÊN LẠNH - THIẾT BỊ
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
VÄN PHÒNG PHÂM
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
NUÓC GIẢI KHÁT
ĐIÊN - CÁC CÔNG TY & NHÀ MÁY
THUC PHÂM
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
BÁNH, MÚT, KEO - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
PHÒNG CHÁY CHÙA CHÁY - DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHÀ HÀNG
THÉP - BUÔN BÁN & KHO CHÚA
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BẠC ĐẠN - VÒNG BI
ÄN UÔNG - DỊCH VỤ
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
GÔN
KHU CÔNG NGHIÊP - CHẾ XUẤT
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
VIÉN THÔNG - CÁC CÔNG TY
NGÂN HÀNG
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
NHÀ HÀNG
VÂN TẢI - CÁC CÔNG TY & ĐẠI LÝ
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
VÂN TẢI - CÁC CÔNG TY & ĐẠI LÝ
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
THÚ Y - THUÔC, THIẾT BỊ & DỤNG CỤ
ĐIÊN - ĐÔ DÙNG BÄNG ĐIÊN
VÂN CHUYÊN & GIAO NHÂN HÀNG HÓA
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
KHU CÔNG NGHIÊP - CHẾ XUẤT
ĐIÊN - THIẾT KẾ XÂY LÄP ĐIÊN
NỘI THẤT - THÂU THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NUÓC - MÁY & THIẾT BỊ LOC NUÓC
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
BÄNG - BÄNG DÁN, BÄNG CÔNG NGHIÊP, BÄNG BẢO VÊ
HÀN CÔNG NGHIÊP
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KEM & BÀN CHẢI ĐÁNH RÄNG
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
PIN - ÄC QUY
BAO BÌ - VÂT LIÊU
THÚC ÄN NHANH
GAS - CÔNG NGHIÊP & Y KHOA
NHÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KHÚ TRÙNG, TRÙ MÔI
DÊT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
VÄN PHÒNG PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HÓA MY PHÂM
XE MÁY - PHỤ TÙNG
NHÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
IN - BAO BÌ
IN - NHÀ IN
ĐIÊN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIÊN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KEO & CHẤT DÍNH
IN - THIẾT BỊ IN
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIA CÂM, GIA SÚC - THÚC ÄN & TRANG THIẾT BỊ
DUOC PHÂM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MUC & MUC IN
BAO BÌ - DỊCH VỤ
ĐÔ CHOI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GẠCH MEN
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
IN - NHÀ IN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
ÂM THANH - HÊ THÔNG & TRANG THIẾT BỊ
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NÊM & NÊM GIUÒNG
GÓ - XUẤT NHÂP KHÂU
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
SÄT - SẢN XUẤT, GIA CÔNG & BUÔN BÁN
BÊNH VIÊN
THÊU - DỊCH VỤ
HOA, HOA VIÊN, CÂY CẢNH - THIẾT KẾ, XÂY DUNG & DỊCH VỤ
HÓA MY PHÂM
NGÂN HÀNG
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
NGÂN HÀNG
VẢI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐUÒNG SÄT - CÁC CÔNG TY
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ÄN UÔNG - DỊCH VỤ
NHUA - CÁC SẢN PHÂM
LAO ĐỘNG, VIÊC LÀM - CÁC TÔ CHÚC & DỊCH VỤ CUNG ÚNG
ÄN UÔNG - DỊCH VỤ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
KHO
BỘT & NGÙ CÔC
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
NUÓC ĐÁ - NHÀ CUNG CẤP
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
GIA CÂM, GIA SÚC - THÚC ÄN & TRANG THIẾT BỊ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
GIA CÂM, GIA SÚC - THÚC ÄN & TRANG THIẾT BỊ
GAS - THIẾT BỊ DÙNG GAS
XE MÁY - PHỤ TÙNG
NHUA - NGUYÊN LIÊU THÔ
THÚY HẢI SẢN - CUNG CẤP
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
VÂN CHUYÊN & LUU KHO - DỊCH VỤ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
THÊU - DỊCH VỤ
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
THÉP - SẢN PHÂM
ĐIÊN - THÂU ĐIÊN
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
MÁY NÉN KHÍ, GAS
KHO
THÉP - CÁC CÔNG TY
VÂN TẢI - CÁC CÔNG TY & ĐẠI LÝ
XÂY DUNG - THÂU XÂY DUNG TÔNG HOP
NHUA - NGUYÊN LIÊU THÔ
GÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KHO
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
KHO
XÂY DUNG - THÂU XÂY DUNG TÔNG HOP
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XÂY DUNG - CÁC CÔNG TY
BAO BÌ - DỊCH VỤ
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
THÚY HẢI SẢN - THIẾT BỊ, THÚC ÄN NUÔI TRÔNG
IN - NHÀ IN
TIN HOC - DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
GÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
TÚI XÁCH - PHỤ LIÊU
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
VÂN CHUYÊN & GIAO NHÂN HÀNG HÓA
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
HÓA MY PHÂM
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
THUC PHÂM CHAY
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
ĐÔ LÓT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BÊ TÔNG - TRỘN SÂN
PHÂN BÓN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÄT CÔNG NGHIÊP
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NHUA - BAO BÌ
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
NHUA - BAO BÌ
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
XUẤT NHÂP KHÂU - CÁC CÔNG TY
BAO BÌ - VÂT LIÊU
GÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
HÓA CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ÚNG
XÄNG DÂU & SẢN PHÂM DÂU MÓ
KHO
NGÂN HÀNG
DÂY CUROA & ĐAI TRUYÊN
SIÊU THỊ
THÚY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÊ DỤC THÊ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
TRÀ
VÂT LIÊU XÂY DUNG
THÚY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK
DÂU NHÒN - TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÔM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KEM ÄN- SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THUONG MẠI - CÁC CÔNG TY & TÔ CHÚC
ÄN UÔNG - DỊCH VỤ
GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÂN TRỤC & CÂU TRỤC - CUNG ÚNG, THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
CO KHÍ - TRANG THIẾT BỊ
KEO & CHẤT DÍNH
XÂY DUNG - QUẢN LÝ & PHÁT TRIÊN NHÀ
KÊ CHÚA HÀNG & TRUNG BÀY
PHÂN BÓN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÊ DỤC THÊ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
ĐÈN CÁC LOẠI
KHO
KHO
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LÄP ĐÄT
KHO
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÊT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
THÚY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK
BAO BÌ - DỊCH VỤ
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
BÄNG - BÄNG DÁN, BÄNG CÔNG NGHIÊP, BÄNG BẢO VÊ
BAO BÌ - DỊCH VỤ
NHÃN HIÊU
ĐIÊN - MÁY PHÁT ĐIÊN
TÚI, CÄP, GIÓ XÁCH - CÁC LOẠI
SON - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MÁY NÉN KHÍ, GAS
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÂN TRỤC & CÂU TRỤC - CUNG ÚNG, THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYÊN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KEO & CHẤT DÍNH
ĐÈN CÁC LOẠI
BAO BÌ - VÂT LIÊU
ĐIÊN TÚ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIÊN
NHUA - BAO BÌ
MUC & MUC IN
VÂT LIÊU LÀM TRÂN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE
NHUA - NGUYÊN LIÊU THÔ
CO KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
GÓ - CÁC SẢN PHÂM
SOI - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - PHỤ LIÊU
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MÄC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
ĐÂU TU - CÁC CÔNG TY
BẢO HỘ LAO ĐỘNG - TRANG PHỤC, NÓN, THIẾT BỊ...
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
CÀ PHÊ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIÊU
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG
/01 *'2
5 Quang Trung, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương
*+,-n Đông .iệp, .+/0 1n, 23nh /ưng
23 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 23, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
15 DT 743 KCN SÓNG THÂN 2 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
28 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ K KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 27, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
29 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
16 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 KP THÔNG NHẤT ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 23, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ B KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 20, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 22, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
22 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
32 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
18 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
16-18 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 20, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
27C KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 23, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 LÔ J KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5 LÔ N KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 23, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 23, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
27 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
29 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
19 LÔ N KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 12, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ K KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
28 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 19, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 18, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
37 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 12, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
29 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
28 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 22, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
28 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 22, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 17, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
18 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG DT743 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
27C DT743 KCN SÓNG THÂN 2 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ A KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 22, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
23 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG DT743 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 18, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
25 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 2 THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
19 LÔ J KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN SÓNG THÂN 2 X.AN BÌNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 20, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ K KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7A KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ N KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
25 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 20, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
27 KCN SÓNG THÂN 2 ĐL THÔNG NHẤT, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ A KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 22, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
17 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 26, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
15 KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KP D KCN SÓNG THÂN 2 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
21 LÔ N KCN SÓNG THÂN 2 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
36 KCN SÓNG THÂN 2 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
*+,h4(n 5i'o, .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
LÔ G1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ J1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
I5-I6 KCN VIÊT HUONG 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E1 & E2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ G2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ G4 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E5-E6 KCN VIÊT HUONG 1 QL13, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ N3 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C5 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ J0 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E4 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ Q2 KCN VIÊT HUONG 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 01-02 KHU C KCN VIÊT HUONG 1 QL13, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C10 KCN VIÊT HUONG 1 QL13, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ G0 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ K0 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ G3 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ I5-I6 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ K3 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E3 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KHU C LÔ N KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT HUONG 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D7 & D8 KCN VIÊT HUONG 1 ĐUÒNG 3, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ J2 KCN VIÊT HUONG 1, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C7 KCN VIÊT HUONG 1 QL13, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D1-D12 KCN VIÊT HUONG 1 QL13, X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ M1-M2-M3 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ K2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ Q1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ F6 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ N4 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ I2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ J2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D6 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ F5 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ H6 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ N2 KHU C KCN VIÊT HUONG 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 2 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ K1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ H7 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ P1 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C6 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
D5C9 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D9 & D10 KCN VIÊT HUONG 1 X.THUÂN GIAO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
*+1n ,-6, .+27n 89t, 23nh /ưng
E8-E19 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ E7-E20 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ E1-E5 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
D10 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ F7 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ D10 KCN VIÊT HUONG 2 X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
*+,-n Đông .iệp, .+/0 1n, 23nh /ưng
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 5 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 5.1 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 7 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 74A KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 12 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 6 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 7 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 1.1 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 74 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 7 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 1.1 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP A ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
*+,-n Đông .iệp, .+/0 1n, 23nh /ưng
35 LÔ B2 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 1, X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 4, X.TÂN ĐÔNG HIÊP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ B2-53 KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐÔNG HIÊP B ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
*+23nh .:', .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
LÔ E KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A/1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1B, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A/1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ D1 KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 65 KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ C KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2B, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
47 KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1B, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2B, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 3 KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2B, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KIOSQUE 4 KCN ĐÔNG AN TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
K1-K2-K3 KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 6, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN ĐÔNG AN ĐUÒNG 1, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
*+1n 23nh, .+/0 1n, 23nh /ưng
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
BT5 KCN BÌNH ĐUÒNG TT.DÏ AN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG ĐUÒNG 2, X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG TT.DÏ AN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG ẤP 2, X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH ĐUÒNG X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
,,+;< =hư>c, .+27n 89t, 23nh /ưng
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N7, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 (ĐUÒNG D15) ĐUÒNG N7, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N5, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ A4-CN KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D1, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D17, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
ĐUÒNG D3 KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ G-1B KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
ĐUÒNG D2 KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ K2 KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N7, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG 9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N7, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N6, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ K1 KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D9, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N6, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N6, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N5, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG N5, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 ĐUÒNG D15, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 1 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
,,+;< =hư>c, .+27n 89t, 23nh /ưng
LÔ B10 KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA6, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA3, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
NA3 KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ M1-CN KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA6, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ F-9C-CN KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ D 10A CN KCN MY PHUÓC 2 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ 17 ĐUÒNG NA3A-DA4 KCN MY PHUÓC 2 TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
F6A CN KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG D1, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ E12 KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA3, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA3, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA4, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG NA5, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2, ĐUÒNG NA6 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN MY PHUÓC 2 ĐUÒNG D1, TT.MY PHUÓC, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
F6ACN KCN MY PHUÓC 2 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
,,+;< =hư>c, .+27n 89t, 23nh /ưng
G-CN KCN MY PHUÓC 3 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ A-1DCN KCN MY PHUÓC 3 ĐUÒNG NA3, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
G-CN KCN MY PHUÓC 3 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
LÔ A-1DCN KCN MY PHUÓC 3, ĐUÒNG NA3 H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
*+?h9nh 23nh, .+,-n @6An, 23nh /ưng
C1-N4 KCN NAM TÂN UYÊN X.KHÁNH BÌNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DUONG
LÔ B6-B7 KCN NAM TÂN UYÊN ĐUÒNG N4, X.KHÁNH BÌNH, H.TÂN UYÊN, BÌNH DUONG
*+1n ĐiBn, .+27n 89t, 23nh /ưng
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
LÔ C1 - 8 KCN ĐẠI ĐÄNG X.TÂN VÏNH HIÊP, H.TÂN UYÊN, BÌNH DUONG
*+.:' Cợi, .+27n 89t, 23nh /ưng
8 KKCN VIÊT NAM - SINGAPORE 2 ĐL THÔNG NHẤT, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
52 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 2 ĐUÒNG 1, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
*+23nh .:', .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
.+27n 89t, 23nh /ưng
KCN MAI TRANG X.AN TÂY, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
*+.iệp 1n, ,*+,hD /E4 ;Ft, 23nh /ưng
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH ẤP 1, X.HIÊP AN, TX.THÚ DÂU MỘT, BÌNH DUONG
317/12 KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH ẤP 2, X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH ẤP 1, X.HIÊP AN, TX.THÚ DÂU MỘT, BÌNH DUONG
KCN TÂN ĐỊNH X.TÂN ĐỊNH, H.BẾN CÁT, BÌNH DUONG
*+23nh 8h4ẩn, .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN ĐUÒNG N2, X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN ĐUÒNG N2, X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN ĐUÒNG D2, X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN BÌNH CHUÂN X.BÌNH CHUÂN, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
*+23nh .:', .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
22 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
9 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
48 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 - 4 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
22 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
14 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
21 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
32 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12A KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
32 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 3 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
22 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
41 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
32 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30A KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
6 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
D27B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
70 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
26 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
42 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
42 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
42 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
42 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
21 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
15 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
5 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
15 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
23 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
50 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
23-25 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
6 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
20 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 10, BÌNH DUONG
8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
9 LÔ 111B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN,
BÌNH DUONG
33 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
27 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
27 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
6B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
20 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
35 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, BÌNH DUONG
23 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
23 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
27 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 27, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
9 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 10, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
11 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 10, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
46 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17A KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
20 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
21 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 12 D1 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
9 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
11 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
30 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
5 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
3 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
25 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
28 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 BÌNH DUONG
39 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7-8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KHO MAPLETREE LÔ C KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 10, H.THUÂN AN,
BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
11 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 10, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
36 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
40 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
26 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
6 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
29 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
186 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
118B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
1 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
21 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 3, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
1 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17A KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
38 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
52 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
11 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
70 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, BÌNH DUONG
21 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
31 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 TU DO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
38 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL HÙU NGHỊ, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, P.9, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
20 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
3 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
23 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
19 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
12 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐỘC LÂP H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ 10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
16 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
26 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
35 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL TU DO, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
17 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
T8 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
2 (01- 04 KHU DV KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1) ĐUÒNG 3, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN,
BÌNH DUONG
15 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 4, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
7 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
9 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 5, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
8B KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 2A, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
6 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 6, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
38 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐL ĐỘC LÂP, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
10 KCN VIÊT NAM - SINGAPORE 1 ĐUÒNG 8, X.BÌNH HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
,,+ /0 1n, .+ /0 1n, 23nh /ưng
KHO 2 LÔ 0 KCN SÓNG THÂN 1 X.ĐÔNG HÒA, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 145-146 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 X.AN BÌNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KHO E4 TÔNG KHO NHCT KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐT 743, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 7, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
20 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 10 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6A KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5AK5 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 3A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
25 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10/9A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 3C LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 8 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 12B LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 7 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 10 LÔ 2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ E1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 7A LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
25 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 1, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 4C KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO J1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 5, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 12 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
11 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5AK5 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
11 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 89 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 4 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12A KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
15 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO BÌNH AN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ J2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 1, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
6 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 3, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
75 LÔ M3 KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO C2 LÔ D KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 5A LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO BÌNH AN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, X.AN BÌNH, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
22 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
16 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 2, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
5 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 84 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 5, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
16 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 9 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO NAM THÀNH KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
26 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
2 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO M7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
1B LÔ 133 KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ I28 & I29 KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 8/1B KHO MÊ KÔNG KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
CÔNG GA KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 1, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ MN KHO 4B KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO E4 LÔ E KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO ĐẠI DUONG KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
18 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 1, ĐỘC LÂP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 0 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
LÔ J1 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ J2 KCN SÓNG THÂN 1 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
15 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
12C KHO HY THÀNH KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 9, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 12C ĐUÒNG 10 KHO LAM THÀNH KCN SÓNG THÂN 1 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 4 LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 1, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐỘC LÂP, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 4C KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
3 LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, P.BT, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 1 LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ E KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 8, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
11 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 10 KCN SÓNG THÂN 1 H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
16 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ MN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
8 KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
7 KCN SÓNG THÂN 1 ĐL ĐỘC LÂP, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
10A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 6, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO 5A KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, X.ĐÔNG HÒA, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KHO BÌNH AN KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
9A LÔ O KCN SÓNG THÂN 1 X.ĐÔNG HÒA, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
KHO C4 LÔ D KCN SÓNG THÂN 1 TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN SÓNG THÂN 1 ĐUÒNG 10, TT.DÏ AN, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
*+23nh ,hGng, .+/0 1n, 23nh /ưng
KCN DÊT MAY BÌNH AN H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN DÊT MAY BÌNH AN - VINATEX BÌNH DUONG
KCN DÊT MAY BÌNH AN X.BÌNH THÄNG, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
LÔ 1 KCN DÊT MAY BÌNH AN X.BÌNH THÄNG, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
KCN DÊT MAY BÌNH AN X.BÌNH THÄNG, H.DÏ AN, BÌNH DUONG
,,+1n ,h'nh, .+,h4(n 1n, 23nh /ưng
CỤM CÔNG NGHIÊP AN THẠNH TT.AN THẠNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
CỤM CÔNG NGHIÊP AN THẠNH TT.AN THẠNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
CỤM CÔNG NGHIÊP AN THẠNH TT.AN THẠNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
CỤM CÔNG NGHIÊP AN THẠNH TT.AN THẠNH, H.THUÂN AN, BÌNH DUONG
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG
/34n t'+,3 516 78139
:;-<=>-:?@A@= :;-<;-:A?B:;
=>6?@A6=2B?A@ =>6?@A6=21C&>
(4D!50D#311!1
(4D!50D#30,11
(4D!50D#30450 rinorsvn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#32,21 namfeng@hcm.vnn.vn
(4D!50D#3#3!# kvl.jr@kotiti.com.vn
(4D!50D#10051
(4D!50D#3#555
(4D!50D#,021#
(4D!50D#3#355
(4D!50D#32(((
(4D!50D#52200
(4D!50D#2,311
(4D!50D#32503
(4D!50D#,0!(1
(4D!50D#42!((
(4D!50D#,0#,0
(4D!50D#31,01
(4D!50D#10534 contact@american-home.com.vn
(4D!50D#302#5
(4D!50D#10((0 tigeralwin@hcm.vnn.vn
(4D!50D#,0540
(4D!50D#303(,
(4D!50D#32!5(
(4D!50D#3101!
(4D!50D#,0#1!
(4D!50D#305!!
(4D!50D#(20(5
(4D!50D#,05!5
(4D!50D#302,#
(4D!50D#3132!
(4D!50D#12011
(4D!50D#2,050
(4D!50D#30103
(4D!50D#3#1!1
(4D!50D#32!00
(4D!50D#3#3#1 kvl.jr@kotiti.com.vn
(4D!50D#,05((
(4D!50D#325!5
(4D!50D#30301
(4D!50D#32!!!
(4D!50D#,0#01
(4D!50D#,0(!0
(4D!50D#,0!#5
CD9E*nFC3n'GH+ng.g+(.(n
hijkhljmnohhnkkj.pmq
dphat@hcm.vnn.vn;
daiphat@daiphatfood.com
(4D!50D#,055(
(4D!50D#30(((
(4D!50D#,022!
(4D!50D#,050!
(4D!50D#,003(
(4D!50D#,0#!1
(4D!50D#2,04! latitudetree@latitudetree.com.vn
(4D!50D#10(!0 longtai@saigonnet.vn
(4D!50D#,0541
(4D!50D#325#2
(4D!50D#(1,(!
(4D!50D#10(!0 longtai@saigonnet.vn
(4D!50D#,0541
(4D!50D#325#2
(4D!50D#(1,(!
(4D!50D#,0(54
(4D!50D#303(,
(4D!50D#31500
(4D!50D#305!!
(4D!50D#,0(33
(4D!50D#32,(0 daithienloc@hcm.vnn.vn
(4D!50D#311!1
(4D!50D#,03#(
(4D!50D#,0((, tungshin@hcm.vnn.vn
(4D!50D#2,03!
(4D!50D#,0(!0 VINAHMK@HCM.VNN.VN
(4D!50D#,10((
(4D!50D#,05!5 •a€an@hcm.vnn.vn
(4D!50D#32!4(
(4D!50D(,!#,#1
(4D!50D#,0521 fujikasuivn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#3#3!, kvl.jr@kotiti.com.vn
(4D!50D#3#322
(4D!50D#,0((0
(4D!50D#41000 newsletter@vn.pvmgrp.com
(4D!50D#3#41,
(4D!50D#10#20 www.vietcom€ank.com.vn
(4D!50D#,0521
(4D!50D#3250(
(4D!50D#32,(1 daithienloc@hcm.vnn.vn
(4D!50D#2,101
(4D!50D#30450 rinorsvn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#2,33!
(4D!50D#3021,
(4D!50D#,041!
=>6?@A6C@@B=A =>6?@A6C@>B=B
(4D!50D#1(115
(4D!50D#1#041
(4D!50D#43!2#
DDD.Ei9thu7ngip.$7(
(4D!50D#53,!!
(4D!50D#1(,40
(4D!50D#1#04#
(4D!50D#1#0(0
(4D!50D#4321, jimko@unet.vnnews.com
(4D!50D#1#241
(4D!50D#1(,35
(4D!50D#1#02,
(4D!50D#53#0#
(4D!50D#1!504
(4D!50D#1#30(
(4D!50D#4!31( merit@hcm.fpt.vn
(4D!50D#54(#0 vhip@hcm.vnn.vn
(4D!50D#1(1,3
(4D!50D#1(!24
(4D!50D#1(12(
(4D!50D#1#2!#
(4D!50D#43232
(4D!50D#4#(0( herkuang@hcm.vnn.vn
(4D!50D#1!205
(4D!50D#4#245
(4D!50D#1!205
(4D!50D#1(1((
(4D!50D#1(!50 koreafoam@koreafoam.com
(4D!50D#5325( jmcapsvn@unet.vnnews.com
(4D!50D#431(# cosmosw@hcm.vnn.vn
(4D!50D#530#0
(4D!50D#1#004
(4D!50D#1!!!(
(4D!50D#5331!
(4D!50D#1!353
(4D!50D#1(!((
(4D!50D#1(!50 koreafoam@koreafoam.com
(4D!50D#1((1!
(4D!50D#43115
(4D!50D#4#120
(4D!50D#1#301 nnnn.sg@gmail.com
(4D!50D#1!245
(4D!50D#53(25
(4D!50D#1(!3#
(4D!50D#1(#5,
(4D!50D#1#35(
(4D!50D#530(2
(4D!50D#53!13 newhouse@hcm.vnn.vn
(4D!50D#1(,,5
=>6?@A6C@@B=A =>6?@A6C@>B=B
(4D!50D5(1!(!
(4D!50D5(1!!#
(4D!50D5(12(!
(4D!50D5(1,,1
(4D!50D5(15,,
(4D!50D5(1,,1
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D#2,525 toa.vn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#10,1!
(4D!50D#1020!
(4D!50D#10(03
(4D!50D#2,##3
(4D!50D#2,,0! tinhcong@hcm.vnn.vn
(4D!50D#2,!!2
(4D!50D#2,!53
(4D!50D#2,(44
(4D!50D#10,3!
(4D!50D#2,#1,
(4D!50D#10,!0
(4D!50D#2,,11
(4D!50D#105!(
(4D!50D#2,,0! TINHCONG@HCM.VNN.VN
(4D!50D#2,!21 sahacan@hcm.vnn.vn
(4D!50D#2,#40
(4D!50D#2(1,(
(4D!50D#2,!5!
(4D!50D#2,!21 sahacan@hcm.vnn.vn
=>6?@A6C2B2=C =>6?@A6C2B>??
(4D!50D2#12#!
(4D!50D#2(23(
(4D!50D2#1144 www.caosuviet.com
(4D!50D#2(255
(4D!50D2#1013
(4D!50D2#1013
(4D!50D#2,2(# tandonghiep€@hcm.vnn.vn
(4D!50D2#14#3
(4D!50D2#1101 www.du•hoangco.com
=>6?@A6C@21&A =>6?@A6C>2A1?
(4D!50D#(230!
(4D!50D#5(!#4
(4D!50D#5(114
(4D!50D#(2240
(4D!50D#(20!1
(4D!50D#5!!5(
(4D!50D#(3,,,
(4D!50D#43025
(4D!50D#(2(0!
(4D!50D#(310,
(4D!50D#(2#3! sonicsvietnam@•ahoo.com
DDD.F'G7g87up.$7(
t'nF7nghi9pHIh$(.Enn.En
(4D!50D#(22,!
(4D!50D#5(3,! www.•uehwang.com.tw
(4D!50D#5#(21 thiennamco@thiennamspinning-vietnam.com
(4D!50D#5!3#2
(4D!50D#5(3#0
(4D!50D#(21#4
(4D!50D#(2351
(4D!50D#5#341
(4D!50D#(230!
(4D!50D#(2(32
(4D!50D#434,5 hungthinh@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(30!0
(4D!50D#5!3#1
(4D!50D#(34,4
(4D!50D#3#001
(4D!50D#(201(
(4D!50D#5((1!
(4D!50D#5(#!2
(4D!50D#(3224
(4D!50D#(33(0
(4D!50D#5!#52
(4D!50D#(3(3,
(4D!50D#432,,
(4D!50D#5(33!
(4D!50D#5#(,5
(4D!50D#5!5#!
(4D!50D#5!5#3
(4D!50D#5#0##
(4D!50D#(31!! fpt@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(2(0!
(4D!50D#5!,((
(4D!50D#(23#1
(4D!50D#(21,1
(4D!50D#(3423
(4D!50D#434#,
(4D!50D2(00,# €av@€ecker-acroma.com.vn
(4D!50D#5!20!
(4D!50D#5(#(! SAMTRANVAN@YAHOO.COM
(4D!50D#(2253
(4D!50D#(2350
(4D!50D#5!#(,
(4D!50D#5!!,#
(4D!50D#5(42(
(4D!50D#5(410
(4D!50D#(342# hsiang•jiuh@•ahoo.com
(4D!50D#(31!! pft@hcm.vnn.vn
(4D!50D#!(001
(4D!50D#(25,1
(4D!50D#32(13
(4D!50D#(21!1 m•ungshinvn@•ahoo.com
(4D!50D#!(235 admin.1@€owkergarment.com.vn
(4D!50D#(2#55
(4D!50D#5!003
(4D!50D#!(#34
=>6?@A6=22B?? =>6?@A6=2>112
(4D!50D#2021!, nga@sungh•unvina.com.vn
(4D!50D#52434
(4D!50D#2410##
(4D!50D#,0!23 a-sungvn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#,0((! hka@vnn.vn
(4D!50D#5235(
(4D!50D(,#,24!
(4D!50D#52#,3
(4D!50D#,0(!!
(4D!50D#522,1
(4D!50D#,1!22
(4D!50D(,!4120
(4D!50D#,0230 nga@sungh•unvina.com.vn
=>6?@A6@@=&A= =>6?@A6@@=>A?
(4D!50D5!#4(5
(4D!50D5!#2!1
(4D!50D5!#1,1
(4D!50D5!#50#
(4D!50D5!#001
(4D!50D5!#!(,
(4D!50D55(1,2
(4D!50D5!#35#
(4D!50D55(1(3
(4D!50D5!#235
(4D!50D5!!53,
(4D!50D55(35!
(4D!50D5!#222
(4D!50D55(3(3
(4D!50D5!!#((
(4D!50D55(3(0
(4D!50D5!#113
(4D!50D55(0!# dongnamviet@vnn.vn
(4D!50D55(32#
(4D!50D55(1(( chinhsin@hcm.vnn.vn
(4D!50D5!4!10
(4D!50D5!!5!! huge-€am€oo@hcm.vnn.vn
(4D!50D55(325
(4D!50D55(32(
(4D!50D55(0(5
(4D!50D5!!4!#
(4D!50D5!!#22
(4D!50D5!!!31
(4D!50D5!#10#
(4D!50D5!#31( petertsai92@•ahoo.com.tw
(4D!50D5!!500
(4D!50D5!#003
(4D!50D55(00! CHENGYANG2906@YAHOO.COM
(4D!50D5!!1,5
=>6?@A6@@=&A= =>6?@A6@@=>A?
(4D!50D5!#53, infosgi@sunglass.com.vn
(4D!50D5!##(, nationpump88@•ahoo.com.vn
(4D!50D553#00 HACHUNG-HR@ORION.VN
(4D!50D5!#(00
(4D!50D5531!2
(4D!50D5!##20
(4D!50D553255
(4D!50D5!##!1
(4D!50D5!#,15
(4D!50D553300 saehwa€ando@•ahoo.com
(4D!50D5!#2!!
(4D!50D5532((
(4D!50D5!##33
(4D!50D55342, viola•korea@•ahoo.com.vn
(4D!50D5!#!,1
(4D!50D5!##(,
(4D!50D5!#521
(4D!50D553300
=>6?@A6@@=&A= =>6?@A6@@=>A?
(4D!50D(13104 www.kumhotire.com
(4D!50D553122
(4D!50D5#!,40
(4D!50D553122
=>6?@A6?@2&&A =>6?@A6?@2&2C
(4D!50D!5315# hongtaiwj•vn@163.com
(4D!50D!53145
=>6?@A6@C=B?& =>6?@A6@C=B?A
=>6?@A6=2B?A@ =>6?@A6=21C&>
=>6?@A6?@B2C= =>6?@A6?@B2=?
=>6?@A6@===2& =>6?@A6@===2&
=>6?@A6=2@2BC =>6?@A6=2@2BC
=>6?@A6=B=B@@ =>6?@A6=2=>?2
(4D!50D(!1#!5
n'(t'nu*9nIEnn.En
inE9Gt(9ntI8'$hH'pip.$7(
J'$KG7n>@AC1=I*'h77.$7(.tD
=>6?@A6C>&=B= =>6?@A6C>&>&A
(4D!50D(!1(!5
(4D!50D!35014
=>6?@A6C@21&A =>6?@A6C>2A1?
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D5(1505
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D5!02#2
(4D!50D5!0223
(4D!50D51133(
(4D!50D512213
(4D!50D511043
(4D!50D5!0102
(4D!50D5!0#!3
(4D!50D5!0203
(4D!50D51132!
(4D!50D51133(
(4D!50D5112!#
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D#((#!0
(4D!50D(2#((( viethsing@hcm.vnn.vn
(4D!50D#((!(#
(4D!50D#((((1
(4D!50D#4#4((
(4D!50D#((,!#
(4D!50D#((4#3
(4D!50D#((331 thienthanh@hcm.vnn.vn
(4D!50D#4!!!1
(4D!50D#((4!(
(4D!50D#(((!(
(4D!50D#((#,5
(4D!50D#(((!5
(4D!50D#((34#
=>6?@A6C>&=B= =>6?@A6C>&>&A
(4D!50D#(44,0
(4D!50D#5(!44
(4D!50D#43400 godrejvietnam@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(2,25
(4D!50D#(4,10
(4D!50D#(2!,2
(4D!50D#4311(
(4D!50D#(4251
EGipL(KtgIh$(.Enn.En
EGipL(KtgIh$(.Enn.En
(4D!50D#(4#1# production@casarredo.com.sg
(4D!50D#43333 umwsalesdmin@vnn.vn
(4D!50D#(2#2(
(4D!50D#(4##4
(4D!50D#(221!
(4D!50D#(400#
(4D!50D#431!1 www.clariant.com
(4D!50D#(44!,
(4D!50D#5#555
(4D!50D#5#2(5
(4D!50D#5#243 grvn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(22#0
(4D!50D#!#(#(
(4D!50D#(22,2 kianjoocan@hcm.vnn.vn
(4D!50D#!#,1, www.phonak.com
(4D!50D#43,11
(4D!50D#!#513
(4D!50D#(42,! kingpowerco@vnn.vn
(4D!50D#5!4!1
(4D!50D#5#23! kingma@hcm.vnn.vn
(4D!50D#!#2#0
(4D!50D#(41(!
(4D!50D#!#!,,
(4D!50D#5!!30
(4D!50D#!##,#
(4D!50D#(2,(0 HAI@KUPI.VN
(4D!50D#5#2#,
(4D!50D#5#!11 kiv.admin@kura€e.com.vn
(4D!50D#(2(55
(4D!50D#43045
(4D!50D#(2(55
(4D!50D#43045
(4D!50D#5!#00
(4D!50D#(2133
(4D!50D#43100 contact-vn@€asf.com
(4D!50D#(4021
(4D!50D#(40(0 sales•mhe@mhe-demag.com
(4D!50D#(4544
(4D!50D#(41!5
(4D!50D#(2#,#
(4D!50D#!#2!3
(4D!50D#(405!
(4D!50D#5#0!0
(4D!50D#(2#52 phoeni‚•paint@hcm.vnn.vn
(4D!50D#43#50
(4D!50D#5!11(
(4D!50D#5350#
(4D!50D#!#!(1 ƒƒƒ.HHH„IP.COM
(4D!50D#(40#0
sales.vn@nstarch.com;
tanhai.doan@nstarch.com
(4D!50D#!#(11
(4D!50D#5#,(! tien•lethu•@gg.nitto.co.jp
(4D!50D#5##(,
(4D!50D#43152
(4D!50D#(44!(
(4D!50D#43355
(4D!50D#43031
(4D!50D#(211# kaoshavn2@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(4014
(4D!50D#(4142
(4D!50D#5!4!!
(4D!50D#(4!22
(4D!50D#(45(2
(4D!50D#(2,#,
(4D!50D#(2,54
(4D!50D#(43!!
(4D!50D#!#5(1 roofe‚pert@cpacroof.com.vn
(4D!50D#5#3(!
(4D!50D#!#330
(4D!50D#(2#40
(4D!50D#(220( service@well.com.vn
(4D!50D#(4001
(4D!50D#(2(#2
(4D!50D#(4301
(4D!50D#43505
(4D!50D#(4151
(4D!50D#!#1(5
(4D!50D#(4!((
(4D!50D#(4!3#
(4D!50D#(23!0
(4D!50D#(444!
(4D!50D#(4451 tol•food@•ahoo.com.sg
(4D!50D#(2(##
(4D!50D#(2##3 www.tscovn.com
(4D!50D#(4#24
(4D!50D#(44!0
(4D!50D#(4541
(4D!50D#5#001
(4D!50D#(2214
(4D!50D#(2045
(4D!50D#5(31#
(4D!50D#(2,!(
(4D!50D#43,05
(4D!50D#(43#4
(4D!50D(535!0
(4D!50D#(((21
(4D!50D#(4254
(4D!50D#5!1#2 www.€idv.com.vn
(4D!50D#(440#
(4D!50D#(2!3#
(4D!50D#5(5,1
(4D!50D#!#333
(4D!50D#(2,3#
(4D!50D#5#3#1
(4D!50D#(2!,,
(4D!50D#!#,!, midea•vn@midea.com.vn
(4D!50D#5(222
(4D!50D#!#1!5
(4D!50D#43(,( vsip•mktg@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(4!05
(4D!50D#550,4 seranovn@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(445(
(4D!50D#(2#,,
(4D!50D#(4(!1
(4D!50D#(4!3!
(4D!50D#(203(
(4D!50D#5#,(!
(4D!50D#(402#
(4D!50D#(2#52
(4D!50D#5!(!(
(4D!50D#(42,! kingpowerco@vnn.vn
(4D!50D#5!3!0
(4D!50D#(22,2 kianjoocan@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(2354
(4D!50D#5!#00 messer vn aco@hcm.vnn.vn
(4D!50D#(2#22 info@asu…ac.com.vn
(4D!50D#(222( thomas@well.com.tw
(4D!50D#(2315
(4D!50D#(4!32 firstpencil@vnn.vn
(4D!50D#(225(
(4D!50D#!#!,,
(4D!50D#(4250
(4D!50D#!#4#(
(4D!50D#!#1,4
(4D!50D#5!#05 dail•fullso@hcm.vnn.vn
(4D!50D#43505 sunlight1790@hcm.vnn.vn
(4D!50D#5#35#
(4D!50D#5#0!0
(4D!50D#5#,#1
(4D!50D#43152 vnparkeri…ing@hcm.vnn.vn
(4D!50D#5#,22
(4D!50D#5!11( spvh†@seamasterpaint.com
(4D!50D#5(432
(4D!50D#!,0,4
(4D!50D#(4!14
(4D!50D#43031 CSD@ALCAMAXVN.COM
(4D!50D#5#(3#
(4D!50D#5#555 wh•mis@hcm.vnn.vn
nirsit.umirlrhnivps.pmqwxsiqyomp.utrslrhnivps.pmq
(4D!50D#5!!23
(4D!50D#5!#05
(4D!50D#5#!(, •intk@es†el.com
(4D!50D#(20,!
(4D!50D#(2(40
(4D!50D#(231!
(4D!50D#(2#((
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D((,13((
(4D!50D#,03,0 www.pgtmate.com
(4D!50D#4220!
(4D!50D#3#43#
(4D!50D(,!5,1(
(4D!50D#,0#20
(4D!50D#,0254
(4D!50D#32(33
(4D!50D#,023!
(4D!50D#42230
(4D!50D#,030,
(4D!50D#,105!
(4D!50D#,02,#
(4D!50D#,0#00
(4D!50D#52,41
(4D!50D#4220! hrvn@jotun.com
(4D!50D#52(44
(4D!50D#,0023
(4D!50D#325,0
(4D!50D#32(#!
(4D!50D#32!2(
(4D!50D#3#!#!
(4D!50D#,00(3
(4D!50D#,0,,,
(4D!50D#32#!2
(4D!50D#32!#5
(4D!50D#,0401
(4D!50D#3#4!(
(4D!50D#3#53#
(4D!50D#3255,
(4D!50D#32505
(4D!50D#,0!4(
(4D!50D#3#401 namphat.co@vnn.vn
(4D!50D#421,!
(4D!50D#32(,(
(4D!50D#32(#,
(4D!50D#,0!,1
(4D!50D#52#41
(4D!50D#3#433
(4D!50D#521,(
(4D!50D#,2,,0 khoiminhcompan•@gmail.com
(4D!50D#,0,01
(4D!50D#3#0,1
(4D!50D#3#4,!
(4D!50D#3#,0#
(4D!50D#,03!,
(4D!50D#3#550
(4D!50D#,03,!
(4D!50D#3#55! kho€d@nahunceramic.com
(4D!50D#,10#1
(4D!50D#3#5!2
(4D!50D#,0(,,
(4D!50D#,0!,4
(4D!50D#5251,
(4D!50D#525#0
(4D!50D#,0!04
(4D!50D#3#344
(4D!50D#3#3(3
(4D!50D#,0#3#
(4D!50D#3##3#
(4D!50D#3#5#5
(4D!50D#42243
(4D!50D#325!4
(4D!50D#32#21
(4D!50D#3#425
(4D!50D#32!3#
(4D!50D#32!,3
(4D!50D#,0,!0
(4D!50D#32(30
(4D!50D#3#43,
(4D!50D#,00#0
(4D!50D#42250 tong•uan@hcm.vnn.vn
(4D!50D#32,0(
(4D!50D#32,,,
(4D!50D#525!4
(4D!50D#524!0
(4D!50D#4213#
(4D!50D#,0,#,
(4D!50D#,1112 uniremicon€lock@•ahoo.com
(4D!50D#3#343
(4D!50D#32#3,
(4D!50D#3##41
(4D!50D#325!!
(4D!50D#,0#2#
(4D!50D#,0,00
(4D!50D#4235!
(4D!50D#32#(,
(4D!50D#4230,
(4D!50D#422,(
d…imamarketing@vnn.vn;
hung-dangdinh@hcm.vnn.vn
(4D!50D#423#4
(4D!50D#42255 €etterresin@hcm.vnn.vn
(4D!50D#3#4#3
(4D!50D#,0222
(4D!50D#325,1
(4D!50D#42402
(4D!50D#32!(0
(4D!50D#3251#
(4D!50D#5250!
(4D!50D#4222#
(4D!50D#32#30
(4D!50D#32,1(
(4D!50D#,0!0(
(4D!50D#525!3
(4D!50D#,0010
(4D!50D(,!(#54
(4D!50D#32!,(
(4D!50D#42243 info@unitedpotteries.com.vn
(4D!50D#32!#(
(4D!50D#3#5,1
(4D!50D#,01((
(4D!50D#,0,#,
(4D!50D#42334
(4D!50D#421#(
(4D!50D#32(3!
(4D!50D#32,,0
(4D!50D#,1#1!
(4D!50D#,0031
(4D!50D#42033
(4D!50D#3#31( contact@haim•.com
(4D!50D#3#5!4
(4D!50D#32(55
(4D!50D#32((1
(4D!50D(,!,(,3
(4D!50D#,0015
(4D!50D(,!1,,#
(4D!50D#,05,1
(4D!50D#,03!,
(4D!50D#,0315
(4D!50D#32,30 simon@hansollvina.com
(4D!50D#,0233
(4D!50D#,0201
(4D!50D#3#34! hongvan@diecutting.com.vn
(4D!50D#32(05
(4D!50D#32((5
(4D!50D#32,(#
(4D!50D#3#34! www.diecutting.com.vn
(4D!50D#3#450
(4D!50D#,0,01
(4D!50D#3##00
(4D!50D#,0,15 nanochem@vnn.vn
(4D!50D#3#001
(4D!50D#32((5
(4D!50D#3#!#, kimhuasheng@vnn.vn
(4D!50D#32##4
(4D!50D#3#,3# thaihoavn@vnn.vn
(4D!50D#32(!( ale‚.chan@hungwah.com.vn
(4D!50D#,105!
(4D!50D#,0(##
(4D!50D#42402 sieuvietcaosu@hcm.vnn.vn
(4D!50D#32,,#
(4D!50D#,002#
(4D!50D#3#4#0
(4D!50D#422,,
(4D!50D#3#!#,
(4D!50D((,132(
(4D!50D#,12((
(4D!50D((,3,34
(4D!50D#3#520
(4D!50D#3#!#0 tnenineering@vnn.vn
(4D!50D#32(,0
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D##434!
(4D!50D##4320
(4D!50D##4024
(4D!50D#4,403
(4D!50D#4,30(
=>6?@A6=&121@ =>6?@A6=2&B=>
(4D!50D#4(4,3
(4D!50D#4(5!5
(4D!50D#441#(
(4D!50D#4(5,,
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG
IJCK3tJ
DDD.Ei9thu7ngip.$7(
DDD.t'nF7nghi9pHiM.$7(
DDD.n'(t'nu*9n.$7(.En
DDD.8'$hH'pip.$7(
DDD.EGip.$7(.En
DDD.EGip.$7(.En
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN BÌNH DƯƠNG

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->