You are on page 1of 3

An IV.

159: Bhikkhuni sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.159

Bhikkhuni sutta
Monahinja

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Ananda boravio u Kosambiju, u Ghošitinom
parku. I tada jedna monahinja reče jednome čoveku: "Otidi, dobri čoveče, do poštovanog
Anande i, kad stigneš, pokloni mu se do nogu u moje ime, te mu reci: 'Monahinja po imenu
tom i tom, vrli gospodine, bolesna je, u mukama, razdirana bolešću. Ona se do zemlje klanja
poštovanom Anandi i kaže mu: 'Bilo bi dobro ukoliko bi vrli Ananda otišao do mesta gde
borave monahinje i iz milosrđa posetio bolesnu monahinju'."

"Uradiću tako", odgovori taj čovek, otide do poštovanog Anande i, stigavši, poklonivši mu se,
sede sa strane. Sedeći tako sa strane obrati se on poštovanom Anandi: "Monahinja po imenu
tom i tom, vrli gospodine, bolesna je, u mukama, razdirana bolešću. Ona se do zemlje klanja
poštovanom Anandi i kaže mu: 'Bilo bi dobro ukoliko bi vrli Ananda otišao do mesta gde
borave monahinje i iz milosrđa posetio bolesnu monahinju'."

Poštovani Ananda prihvati ćutke ovaj poziv.

Tako u rano jutro, obukavši svoj ogrtač i uzevši svoju zdelu za prošenje hrane, otide on do
mesta gde borave monahinje. A ona monahinja još izdaleka ugleda poštovanog Anandu kako
dolazi. Ugledavši ga, leže ona u krevet i pokri se preko lica.

Onda poštovani Ananda stiže do monahinje i, stigavši, sede na unapred pripremljeno mesto.
I dok je tako sedeo, obrati se monahinji:

"Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na hranu, oslabađamo se
hrane.

Ovo telo nastaje zahvalujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslobađamo se želje.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-159.html 4/14/2007
An IV.159: Bhikkhuni sutta Page 2 of 3

Ovo telo nastaje zahvaljujući oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslobađamo se


oholosti.

Ovo telo nastaje zahvaljujući seksualnom odnosu. Seksualni odnos treba napustiti. Buda
seksualni odnos naziva rušenje mosta.

'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na hranu, oslabađamo se
hrane.' Tako je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah,
dobro razmislivši, uzima hranu -- ne radi zabave, ne radi omamljivanja, ne radi gojenja, ne
radi ulepšavanja -- već jednostavno radi preživljavanja i dalje egzistencije toga tela, radi
okončanja telesnih nedaća, kao potporu svetačkom životu, [razmišljajući]: 'Ovako ću uništiti
stara osećanja [gladi] i neću stvoriti nova osećanja [prekomerne sitosti]. Nahraniću sebe, ne
dajući povoda za prekore i živeti spokojno.' Tako se, vremenom, oslobađa on hrane,
oslanjajući se na hranu. 'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na
hranu, oslabađamo se hrane.' Tako je rečeno i zbog toga je tako rečeno.

'Ovo telo nastaje zahvalujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslobađamo se želje.' Tako
je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah čuje: 'Monah po
imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i boravi u stanju neuznemirenosti, oslobođene
svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i ostvarivši ih za sebe, ovde i sada.' Onda se u
njemu javi ovakva misao: 'Nadam se da ću i ja -- okončavši nemir -- ući i boraviti u stanju
neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznati ih i ostvariti ih za sebe,
ovde i sada.' Tako se, vremenom, oslobađa on želje, oslanjajući se na želju. 'Ovo telo, sestro,
nastaje zahvaljujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslabađamo se želje.' Tako je rečeno
i zbog toga je tako rečeno.

'Ovo telo nastaje zahvaljujući oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslobađamo se


oholosti.' Tako je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah
čuje: Monah po imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i boravi u stanju neuznemirenosti,
oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i ostvarivši ih za sebe, ovde i sada.'
Onda se u njemu javi ovakva misao: 'Monah po imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i
boravi u stanju neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i
ostvarivši ih za sebe, ovde i sada. A zašto to ne bih mogao i ja?' Tako se, vremenom,
oslobađa on oholosti, oslanjajući se na oholost. 'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući
oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslabađamo se oholosti.' Tako je rečeno i zbog
toga je tako rečeno.

Ovo telo nastaje zahvaljujući seksualnom odnosu. Seksualni odnos treba napustiti. Buda
seksualni odnos naziva rušenje mosta."

Onda monahinja -- ustajući iz kreveta, prebacujući svoj gornji ogrtač preko jednog ramena i
poklonivši se do nogu poštovanom Anandi -- reče: "Grešna misao me zavela, poštovani
gospodine, te sam bila toliko glupa, plitkoumna i zavedene da se ponašam na ovakav način.
Može li poštovani Ananda prihvatiti moje priznanje, te da mogu sebe obuzdati u budućnosti."

"Da, sestro, grešna misao te zavela, te si bila toliko glupa, plitkoumna i zavedene da se
ponašaš na takav način. Ali zato što uviđaš svoju pogrešku i ispravljaš je u skladu sa

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-159.html 4/14/2007
An IV.159: Bhikkhuni sutta Page 3 of 3

Dhammom, prihvatam tvoje priznanje. Jer to je podstrek učvršćivanju u Dhammi i disciplini


plemenitih kada, uvidevši da smo pogrešili, ispravljamo tu pogrešku u skladu sa Dhammom i
ubuduće se vežbamo u obuzdanosti."

Tako reče poštovani Ananda. Oduševljena, monahinja izrazi svoju saglasnost sa rečima
poštovanog Anande.

Rev. 1/12/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-159.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-159.html 4/14/2007