You are on page 1of 2

AN IV-170: Yuganaddha sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IV.170

Yuganaddha sutta
Zajedno

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Jednom je prilikom poštovani Ananda boravio u Kosambiju, u Gošitinom manastiru. Tu se on


obrati monasina: "Prijatelji!"

"Da, prijatelju", odgovoriše monasi.

A poštovani Ananda reče: "Prijatelji, ko god -- monah ili monahinja -- u mome prisustvu
objavi da je dostigao stanje arahanta, on to čini na jedan od ova četiri načina. Koja četiri?

Ima slučajeva kada je monah razvio uvid kojem je prethodila smirenost. I kako on razvija
uvid kojem je prethodila smirenost, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje
njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime -- njegovi okovi padaju, njegove
opsesije nestaju.

Ima zatim slučajeva kada je monah razvio smirenost kojoj je prethodio uvid. I kako on
razvija smirenost kojoj je prethodio uvid, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje
njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime -- njegovi okovi padaju, njegove
opsesije nestaju.

Ima zatim slučajeva kada je monah razvio smirenost zajedno uvid. I kako on razvija
smirenost zajedno sa uvidom, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje njime. I
dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime -- njegovi okovi padaju, njegove opsesije
nestaju.

Ima zatim slučajeva kada je monahov um nemir u odnosu na Dhammu [komentar: nepotpuni
uvid] sasvim dobro drži pod kontrolom. Onda dolazi trenutak kada njegov um dozreva u sebi,
smiruje se i postaje jedinstven i koncentrisan. U njemu je put rođen. On sledi taj put, razvija
ga, napreduje njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime -- njegovi okovi padaju,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-170.html 4/14/2007
AN IV-170: Yuganaddha sutta Page 2 of 2

njegove opsesije nestaju.

Ko god -- monah ili monahinja -- u mome prisustvu objavi da je dostigao stanje arahanta,
oni to čini na jedan od ova četiri načina."

Rev. 1/12/2003

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-178.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an4-170.html 4/14/2007