You are on page 1of 48

Intotdeauna alãturi de tine

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere
Thelia Condens,
Semia Condens
25 -A (H-RO)
25 -A (H-RO)
30 -A (H-RO)
35 -A (H-RO)

RO

Cuprins
Cuprins

7.6

Umplerea sifonului de condens ........................... 19

7.7

Umplerea circuitului de apă caldă ....................... 20

1

Securitate ............................................................ 3

7.8

Verificarea şi adaptarea reglajelor gazului .......... 20

1.1

Indicaţii de atenţionare referitoare la acţiune......... 3

7.9

Verificarea funcţiei şi a etanşeităţii ...................... 21

1.2

Pericol cauzat de calificarea insuficientă............... 3

8

Adaptare la instalaţia de încălzire ..................... 21

1.3

Utilizarea conform destinaţiei ............................... 3

8.1

Durata de blocare a arzătorului ........................... 21

1.4

Indicaţii de siguranţă generale............................... 3

8.2

Reglarea puterii pompei ...................................... 21

1.5

Indicaţii de siguranţă pentru instalaţia de
admisie/evacuare gaze.......................................... 5

8.3

Reglarea bypass-ului ........................................... 22

1.6

Prescripţii (directive, legi, norme) .......................... 6

9

Adaptarea temperaturii apei calde .................... 23

2

Indicaţii privind documentaţia.............................. 8

9.1

Reglarea temperaturii apei calde menajere......... 23

2.1

Respectarea documentaţiei conexe ...................... 8

10

Predarea produsului către utilizator .................. 23

2.2

Păstrarea documentaţiei........................................ 8

11

Inspecţia şi întreţinerea ..................................... 23

2.3

Valabilitatea instrucţiunilor ..................................... 8

11.1

Respectarea intervalelor de inspecţie şi
întreţinere............................................................. 23

3

Descrierea produsului ......................................... 8

11.2

Procurarea pieselor de schimb............................ 23

3.1

Seria ...................................................................... 8

11.3

Demontarea racordului gaz-aer........................... 23

3.2

Datele de pe placa de timbru................................. 8

11.4

Curăţarea schimbătorului de căldură................... 24

3.3

Elementele funcţionale: aparat combi ................... 9

11.5

Verificarea arzătorului.......................................... 24

3.4

Caracteristica CE................................................... 9

11.6

Verificarea electrodului de aprindere................... 24

4

Montajul............................................................... 9

11.7

Curăţarea sifonului de condens........................... 25

4.1

Despachetarea produsului..................................... 9

11.8

Curăţarea sitei la admisia de apă rece ................ 25

4.2

Verificarea setului de livrare .................................. 9

11.9

Curăţarea filtrelor de încălzire ............................. 25

4.3

Dimensiuni ............................................................. 9

11.10

Montarea racordului gaz-aer ............................... 25

4.4

Distanţe minime ................................................... 10

11.11

Golirea produsului................................................ 25

4.5

Distanţele faţă de subansamblurile
inflamabile............................................................ 10

11.12

Verificarea presiunii preliminare a vasului de
expansiune .......................................................... 25

4.6

Utilizarea şablonului de montaj............................ 10

11.13

Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere .... 25

4.7

Suspendarea produsului...................................... 10

12

Remedierea avariilor ......................................... 25

4.8

Demontarea / montarea carcasei frontale ........... 11

12.1

Remedierea erorii ................................................ 25

4.9

Demontarea/montarea părţii laterale ................... 11

12.2

Accesarea memoriei de erori............................... 26

5

Instalarea .......................................................... 11

12.3

Ştergerea memoriei de erori ................................ 26

5.1

Verificarea contorului de gaz ............................... 12

12.4

Resetarea parametrilor la setările din fabrică...... 26

5.2

Racorduri pentru gaz şi apă ................................ 12

12.5

Pregătirea reparaţiei ............................................ 26

5.3

Racordarea conductei de scurgere a supapei
de siguranţă ......................................................... 12

12.6

Înlocuirea subansamblurilor defecte.................... 26

5.4

Racordarea conductei de scurgere a
condensului.......................................................... 13

12.7

Încheierea reparaţiei ............................................ 29

13

Scoaterea produsului din funcţiune................... 29

5.5

Racordarea robinetului de golire ......................... 13

14

Serviciul de asistenţă tehnică ........................... 29

5.6

Ataşarea prelungirii la robinetul de umplere ........ 13

5.7

Instalaţia de evacuare gaze arse......................... 13

5.8

Instalaţia electrică ................................................ 16

6

Utilizarea ........................................................... 17

6.1

Utilizarea codurilor de diagnoză .......................... 17

6.2

Afişajul codurilor de statut.................................... 17

6.3

Utilizarea programelor de verificare..................... 17

7

Punerea în funcţiune ......................................... 18

7.1

Verificarea reglării din fabrică .............................. 18

7.2

Verificarea şi prepararea apei fierbinţi/apei de
umplere şi de completare .................................... 18

7.3

Evitarea pericolelor cauzate de presiunea
insuficientă a apei ................................................ 19

7.4

Punerea în funcţiune a produsului....................... 19

7.5

Umplerea şi dezaerarea instalaţiei de
încălzire ............................................................... 19

2

Anexă ............................................................................... 30
A

Vedere de ansamblu asupra programelor de
verificare............................................................ 30

B

Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu ...... 30

C

Coduri de stare – vedere de ansamblu ............. 35

D

Codurile de eroare – vedere de ansamblu........ 36

E

Diagrama de conexiuni: aparat combi .............. 38

F

Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de
ansamblu........................................................... 39

G

Distanţele minime de respectat la
poziţionarea punctelor finale ale tubulaturii
de admisie/evacuare gaze ................................ 40

H

Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare
gaze .................................................................. 41

I

Date tehnice ...................................................... 44

Listă de cuvinte cheie....................................................... 47

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020199143_00

Securitate 1
1
1.1

Securitate
Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Excepţie: La tipurile de instalare C63 şi B23P
urmaţi indicaţiile din aceste instrucţiuni.
Utilizarea conform destinaţiei conţine:

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi- – respectarea instrucţiunilor de exploatare,
instalare şi întreţinere alăturate ale produtoare la acţiune
sului, cât şi ale altor componente ale instaIndicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
laţiei
sunt clasificate în felul următor cu semne de
– instalarea şi montajul corespunzător aproatenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
bării produsului şi sistemului
gravitatea pericolului posibil:
– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
şi întreţinere prezentate în instrucţiunile de
Pericol!
inspecţie şi întreţinere.
pericol de moarte iminent sau pericol
de accidentări grave ale persoanelor Utilizarea preconizată cuprinde în plus instalarea conform clasei IP.
Pericol!
O altă utilizare decât cea descrisă în instrucPericol de moarte prin electrocutare
ţiunile prezente sau o utilizare care o depăAtenţionare!
şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
Pericol de accidentări uşoare ale
şi orice utilizare comercială şi industrială dipersoanelor
rectă.
Precauţie!
Atenţie!
Risc de pagube materiale sau poluare
Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă cu destinaţia.
1.2 Pericol cauzat de calificarea
insuficientă
1.4 Indicaţii de siguranţă generale
Asamblarea şi demontarea, instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea, reparaţia şi
scoaterea din funcţiune pot fi realizate numai de către instalatori, care sunt calificaţi
suficient să respecte toate instrucţiunile care
însoţesc produsul, să procedeze conform
tehnologiei de ultimă oră şi să respecte toate
directivele, standardele, legile şi alte reglementări în vigoare.
1.3

Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube materiale.
Produsul este prevăzut ca generator de căldură pentru instalaţiile închise de încălzire
centralizată şi pentru prepararea apei calde.
Produsele menţionate în aceste instrucţiuni
pot fi instalate şi exploatate numai în combinaţie cu accesoriile prezentate în documentele complementare pentru tubulatura de admisie/evacuare gaze de ardere.

1.4.1 Pericol de moarte cauzat de scăpările
de gaz
La miros de gaz în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi
ferestrele şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi flăcările deschise (de ex. brichetă,
chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe
de reţea, sonerii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.
▶ Închideţi dispozitivul de închidere al contorului de gaz sau principalul dispozitiv de
închidere.
▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de
gaz la produs.
▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau
ciocnire.
▶ Părăsiţi imediat clădirea şi împiedicaţi accesul terţilor.
▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă
aflaţi în afara clădirii.

0020199143_00 Thelia Condens, Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere

3

1 Securitate
▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societăţii furnizoare de gaz de la o linie telefonică
aflată în afara clădirii.
1.4.2 Pericol de moarte cauzat de
scurgerea gazelor de ardere
Dacă utilizaţi produsul cu un sifon de
condens gol, atunci sunt posibile scăpări ale
gazelor de ardere în aerul încăperii.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifonul de
condens este umplut permanent pentru
funcţionarea produsului.
1.4.3 Pericol de moarte cauzat de traseele
blocate sau neetanşe ale gazelor de
ardere
Este posibilă ieşirea gazelor arse şi producerea de intoxicări prin erori de instalare, deteriorare, manipulare sau un loc de instalare
nepermis.
La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele
accesibile şi asiguraţi ventilaţia.
▶ Opriţi produsul.
▶ Verificaţi traseele gazelor de ardere în
produs şi conductele de evacuare pentru
gazele de ardere.
1.4.4 Pericol de moarte cauzat de mobilier
tip dulap
Mobilierul tip dulap poate provoca situaţii
periculoase la un produs acţionat în funcţie
de aerul din cameră.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că produsul este
alimentat suficient cu aer de ardere.
1.4.5 Pericol de moarte cauzat de
substanţe explozive şi inflamabile
▶ Nu folosiţi sau depozitaţi materiale explozive sau inflamabile (de ex. benzină, hârtie, vopsele) în camera de tehnică a centralei.
1.4.6 Pericol de electrocutare
Există pericol de electrocutare dacă atingeţi
componentele aflate sub tensiune.
Înainte de a lucra asupra produsului:
▶ Scoateţi ştecherul.

4

▶ Sau deconectaţi produsul fără tensiune
prin întreruperea tuturor alimentărilor cu
curent electric (dispozitiv de separare electrică cu o deschidere a contactului de minim 3 mm, de ex. siguranţă sau întrerupător de protecţie a cablului).
▶ Asiguraţi contra repornirii.
▶ Aşteptaţi minim 3 min până la descărcarea
condensatorilor.
1.4.7 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă
Schemele conţinute în acest document nu
prezintă toate dispozitivele de siguranţă necesare pentru o instalare profesională.
▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă necesare în instalaţie.
▶ Respectaţi legile, normele şi directivele
naţionale şi internaţionale valabile.
1.4.8 Pericol de intoxicare şi de oparire
cauzat de gazele de evacuare
▶ Operaţi produsul numai cu tubulatura de
admisie/evacuare gaze montată complet.
▶ Operaţi produsul – exceptând perioadele
scurte în scopuri de verificare – numai cu
carcasa frontală montată şi închisă.
1.4.9 Pericol de intoxicare cauzat de
alimentarea insuficientă cu aer de
ardere
Condiţii: Funcţionarea în funcţie de aerul din
cameră
▶ Asiguraţi alimentarea suficientă cu aer în
camera tehnică a produsului şi de faptul că
aceasta nu este afectată. Pentru aceasta
trebuie îndeplinite cerinţele uzuale privind
aerisirea.
1.4.10 Pericol de ardere sau de opărire
cauzat de componente fierbinţi
▶ Lucraţi asupra componentelor numai după
răcirea acestora.
1.4.11 Pericol de accidentare pe durata
transportului cauzat de greutatea
mare a produsului
▶ Transportaţi produsul cu minim două persoane.

Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens, Semia Condens 0020199143_00

3 Pericol de incendiu şi daune ale componentelor electronice cauzate de trăsnet ▶ În cazul în care clădirea este echipată cu o instalaţie paratrăsnet. din calea gazelor arse pot afecta evacuarea gazelor arse în aşa fel.4. 1. vopselele.13 Pericol de pagube materiale prin spray-uri şi lichide de detectare a scurgerilor Spray-urile şi lichidele de detectare a scurgerilor înfundă filtrul pentru senzorul curentului de masă la Venturi şi distruge astfel senzorul curentului de masă. etc. ▶ După montaj. sunt închise întotdeauna pentru punerea în funcţiune şi pe durata funcţionării. Grăsimile pe bază de ulei mineral pot deteriora garniturile. utilizaţi instrumente profesionale. Sunt posibile scurgeri de gaze arse cauzate de conducte neetanşe şi de garnituri deteriorate. ▶ Pentru a strânge sau desface îmbinările filetate. ▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul de ardere nu este ghidat prin coşuri vechi.2 Pericol de accidentare cauzat de îngheţare La o tubulatură de admisie/evacuare gaze pozată prin acoperiş.4. îndepărtaţi resturile de mortar. praf. nu aplicaţi sprayuri şi lichide de detectare a scurgerilor pe capacul de acoperire de pe filtrul de la Venturi. solvenţii. ateliere de lăcuit sau tâmplărie.5. ▶ Asiguraţi-vă de faptul că aceste formări de gheaţă nu alunecă de pe acoperiş.4. din tubulatura de admisie/evacuare gaze. şpan etc. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 5 . şpanul etc. pulberile şi alţi factori similari pot cauza corodarea produsului şi a tubulaturii de aer/gaze de ardere. 1. societăţi de curăţenie sau similare.1 Pericol de moarte cauzat de scurgerea gazelor de ardere ▶ Asiguraţi-vă de faptul că toate orificiile tubulaturii de admisie/evacuare gaze din cadrul clădirii.14 Pericol de pagube materiale cauzate de îngheţ ▶ Nu instalaţi produsul în încăperi cu pericol de îngheţ. 0020199143_00 Thelia Condens.4.15 Pericol de pagube materiale prin unelte neadecvate.12 Risc de producere a unor pagube de coroziune cauzate de aerul de ardere şi din încăpere neadecvat Spray-urile. ▶ La lucrările de reparaţie. săpun lichid uzual sau unguent eventual alăturat. atunci integraţi tubulatura de admisie/evacuare gaze la paratrăsnet. care pot fi deschise. sulf. Resturile de mortar. adezivii. atunci alegeţi un spaţiu separat de montare. clor. 1. în care să fie asigurată o alimentare cu aer de ardere lipsită de substanţe chimice. ▶ Pentru uşurarea asamblării. încât să fie posibilă scurgerea acestora. ▶ La instalarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse folosiţi exclusiv tuburi de gaze arse din acelaşi material. 1. utilizaţi exclusiv apă. ▶ Nu montaţi conducte deteriorate. compuşi de amoniac.Securitate 1 1. ▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu aer de ardere este permanent liberă de fluor. ▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozitează materiale chimice la locul de instalare. la care a fost racordat un cazan ce folosea combustibil uleiul. ▶ Debavuraţi şi tăiaţi tuburile înaintea montării acestora şi îndepărtaţi şpanurile. vaporii de apă conţinuţi în gazele arse se pot precipita sub formă de gheaţă pe acoperiş sau pe construcţiile acoperişului. 1. ▶ Este interzisă folosirea grăsimii pe bază de ulei mineral pentru montaj.5 Indicaţii de siguranţă pentru instalaţia de admisie/evacuare gaze 1. 1. produsele de curăţare cu clor.5.5. ▶ Dacă instalaţi produsul în saloane de frizerie.

se prevad cu suprafete vitrate. Gazele arse sau particulele de murdărie aspirate pot afecta produsul. regulamentul regional privind construcţiile şi dispoziţiile privind instalaţiile cu focar din fiecare ţară. În cazul în care coşul de fum învecinat elimină gaze arse cu temperatură foarte mare sau se produce o ardere cu funingine.05 m2 pe m3 de volum net de incapere. vestibul. Este interzisa montarea instanturilor pentru apa calda menajera in incaperi ce au urmatoarele destinatii: bai sau camere de baie.5. in cazul constructiilor din zidarie. 1. 1. cu conditia ca accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare sa se faca din exteriorul incaperii (coridor. usi cu geam sau goluri.) se recomanda montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2 % CH4 in aer. Suprafata golului se determina cu formula S = 0.6 Prescripţii (directive.pentru incaperi curente. In incaperi cu volum mai mic decit cel prevazut la pct. ▶ Luaţi măsuri adecvate pentru protecţia instalaţiei de admisie/evacuare gaze. Acest lucru este valabil de asemenea pentru instalaţia hidraulică. de ex. respectiv de – 0. Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat. 1 sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos. nu sunt potrivite pentru alimentarea cu aer de ardere.) sau direct din exteriorul cladirii. Aparatele de utilizare si arzatoarele consumatoare de gaze naturale se racordeaza rigid la instalatiile interioare de gaze naturale. Atenţie! 6 – 18 m3 . bai. toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de: Coşurile de fum. Pentru toate aparatele cu tiraj natural se asigura aerul necesar printr-un gol pentru accesul aerului de ardere prevazut la partea inferioara a incaperii. in cazul constructiilor din beton armat. luminatoare cu geamuri usoare. atunci este posibilă aspirarea gazelor arse sau a particulelor de murdărie. Inaintea fiecarui aparat consumator de gaze naturale se monteaza 2(doi) robineti de gaz (unul de manevra si unul de siguranta). exploatat şi întreţinut în conformitate cu standardele tehnice actuale.5 m3 – pentru bucatarii. Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare. etc. closete sau incaperi care nu indeplinesc con- Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.1 Securitate ▶ Dacă tubulatura gaze arse (părţi ale tubulaturii de admisie/evacuare gaze aflate în afara clădirii) conţine materiale din metal. 1. – 0. etc.5. ▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu aer de ardere este liberă de materiale corozive. – 7. norme) Se vor respecta suplimentar directiva privind spaţiile cu încălzire.03 m2 pe m3 de volum net de incapere. atunci este posibilă deteriorarea orificiului instalaţiei de admisie/evacuare gaze prin acţiunea căldurii.5 Pericol de pagube materiale cauzat de gazele arse sau de particulele de murdărie aspirate Dacă orificiul instalaţiei de admisie/evacuare gaze se află pe un coş de fum. Semia Condens 0020199143_00 . care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor. atunci integraţi tubulatura gaze arse în egalizarea de potenţial. termopan. pentru instalaţia de gaze arse şi pentru spaţiul de instalare. si este interzisa obturarea lui. fara dispozitive de inchidere sau reglaj.4 Riscul de coroziune cauzat de coşuri de fum înfundate Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale. Volumul interior minim al incaperilor in care sunt amplasate instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale este de : 1. sub forma de ferestre. prin ridicarea coşului de fum. Mai este necesar ca aparatul să fie instalat. care anterior au eliminat gazele arse de la generatoarele de căldură alimentate cu ulei sau cu combustibil solid.0025 x Q (Nmc/h) aparat. oficii. Depunerile chimice din coşul de fum pot încărca aerul de ardere şi pot cauza coroziunea produsului. legi.

0020199143_00 Thelia Condens. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 7 .Securitate 1 ditiile de mai sus( volum minim 18 m3) prevazute obligatoriu cu gura de aerisire de minim 100cm2 si cu suprafata vitrata indicata mai sus.

G20. până la 6. Temperatură max. cât şi toate documentaţiile conexe utilizatorului instalaţiei. Panourile cu numărul serial se află pe partea posterioară a cutiei electronice (3). până la 4. cifre = numărul de articol al produsului Serveşte la controlul calităţii.1 Descrierea produsului Seria Tip: Xx3(x) Racorduri de gaze de ardere aprobate PMS Presiunea maximă a apei în regimul de încălzire PMW Presiunea maximă a apei în regimul de pregătire a apei calde V/Hz Conexiune electrică W Putere electrică max.. Plăcuţa cu date constructive indică ţara în care trebuie instalat produsul.3 Respectarea documentaţiei conexe Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi instalare alăturate componentelor instalaţiei. 3. Semia Condens 0020199143_00 . până la 20.20 mbar (2 kPa) Grupă de gaz din fabricaţie şi presiune de racordare a gazului Produs . Categoria de gaz aprobată Tehnica condensaţiei Randamentul cazanului de încălzire conform Directivei 92/42/CEE 2. cifre = anul de fabricaţie Serveşte la controlul calităţii. Valabilitatea instrucţiunilor SEMIA CONDENS 25 -A (H-RO) 0010016100 THELIA CONDENS 25 -A (H-RO) 0010016101 THELIA CONDENS 30 -A (H-RO) 0010016102 THELIA CONDENS 35 -A (H-RO) 0010016103 3 3. 5. 7. 17. pe tur NOX Clasa NOX a produsului Cod (DSN) Codul special de produs → Capitolul „Caracteristica CE“ Datele de pe placa de timbru Plăcuţa cu date constructive este ataşată din fabrică pe partea inferioară a produsului. absorbită IP Gradul de protecţie Regimul de încălzire Prepararea apei calde menajere xx ► ► ► >3s ► ► 1 2 3 Număr serial se află pe plăcuţa cu date constructive (1) şi în scurtele instrucţiuni de exploatare (2) (→ pagina 8).2 ▶ 2.2 Indicaţii privind documentaţia 2 Indicaţii privind documentaţia Date de pe placa cu date constructive Semnificaţie Cod întreprindere Serveşte la controlul calităţii. până la 16. cifre = săptămâna de fabricaţie Folosit pentru identificare. Date de pe placa cu date constructive Citiţi instrucţiunile! → Capitolul „Reciclarea şi salubrizarea“ Semnificaţie Cod de bare cu număr de serie 8 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. 3.număr articol Cat. Păstrarea documentaţiei Predaţi atât aceste instrucţiuni.2 Pn Intervalul nominal al puterii termice în regimul de încălzire Pnc Intervalul nominal al puterii termice în regimul de încălzire (condensare) P Intervalul nominal al puterii termice în regimul de pregătire a apei calde Qn Domeniul de încărcare cu căldură nominală în regimul de încălzire Qnw Domeniul de încărcare cu căldură nominală în regimul de pregătire a apei calde Tmax.1 ▶ 2. cifre = locaţia de producţie Semia Condens / Thelia Condens Denumirea produsului Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele modele: 2H.

1 12 11 Montajul 1. 2.4 Tubulatura de gaze arse Punct de măsurare gaze arse Transformator de aprindere Armătura de gaz 11 Ţeavă de aspirare a aerului Electrodul de aprindere 12 Ventilator 13 16 Schimbătorul de căldură primar Vas de expansiune încălzire Schimbător de căldură în plăci Senzor de presiune 17 Sifon de condens 18 Bypass 19 Senzor de debit 14 15 Caracteristica CE C 5 10 A 1 18 B 19   Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele îndeplinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform plăcuţei cu date constructive. Despachetarea produsului Scoateţi produsul din ambalajul de carton. Îndepărtaţi foliile de protecţie de pe toate componentele produsului.Montajul 4 3.2 9 13 8 ▶ 14 7 Verificarea setului de livrare Verificaţi caracterul complet al setului de livrare. Număr Denumire 1 Generator căldură Pungă cu accesorii – – – – – – – 6 15 1 5 16 4 1 3 4.3 4 Elementele funcţionale: aparat combi 10 4. Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 9 . D Dimensiuni A B C D 740 mm 130 mm 300 mm 418 mm 0020199143_00 Thelia Condens. 4.3 2 Pungă cu garnituri Furtun pentru evacuarea condensului Furtunul de scurgere al supapei de siguranţă Furtunul de scurgere al separatorului tubului Pungă cu racorduri hidraulice Prelungirea robinetului de umplere Consolă de prindere Documentaţie pungă cu accesorii Dimensiuni 17 1 Caseta electronică 2 Robinet de umplere 3 Vană cu 3 căi 4 Supapa de siguranţă circuit de încălzire Pompa de încălzire 6 7 8 9 3.

10 Utilizarea şablonului de montaj ▶ Suspendaţi produsul conform descrierii.7 1. 4. Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. atunci nu suspendaţi produsul.5 ≥ 300 mm C ≥ 300 mm D D ≥ 600 mm ≥ 5 mm Indicaţie Carcasă tip dulap Distanţele faţă de subansamblurile inflamabile Nu este necesară o anumită distanţă a produsului faţă de componentele din compuşi inflamabili. suporturi individuale sau o zidărie aparentă. 2. Dacă nu puteţi realiza dispozitiv de suspendare cu capacitate portantă suficientă.4 Distanţe minime Condiţii: Capacitatea portantă a peretelui este suficientă. Utilizaţi şablonul de montaj pentru stabilirea locurilor în care trebuie să perforaţi găuri şi în care trebuie să realizaţi străpungeri. Semia Condens 0020199143_00 . Materialul de B fixare este admis pentru perete A B A A C D Distanţe minime A B ≥ 0 mm 4. Condiţii: Capacitatea portantă a peretelui nu este suficientă ▶ ▶ Asiguraţi la locaţie un dispozitiv de suspendare cu capacitate portantă suficientă. Utilizaţi pentru aceasta de ex. Verificaţi dacă materialul de fixare livrat este adecvat pentru perete. Condiţii: Materialul de fixare nu este permis pentru perete ▶ Suspendaţi produsul cu materialul de fixare adaptat la locaţie conform descrierii.4 Montajul 4. Suspendarea produsului Verificaţi dacă peretele are capacitate portantă suficientă pentru masa operaţională a produsului (masă operaţională).6 ▶ 4.

9. Montarea capacului frontal 3.8 Demontarea / montarea carcasei frontale 4. este posibilă deformarea mecanică a produsului. niciodată ambele piese laterale simultan. 2.8.2 ▶ 5 Montarea piesei laterale Remontaţi componentele în ordinea inversă. Pericol! Pericol de explozie sau opărire prin instalarea necorespunzătoare! Tensiunile din conducta de racordare pot provoca neetanşeităţi. ▶ Demontaţi întotdeauna numai o piesă laterală. Slăbiţi cele două şuruburi (1). Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire înaintea instalării.9 Demontarea/montarea părţii laterale 4.1 Demontarea piesei laterale Precauţie! Riscul producerii de pagube materiale cauzate de deformare mecanică! Dacă demontaţi ambele părţi laterale. Precauţie! Pericol de deteriorare cauzat de conducte murdare! Corpurile străine.8. Trageţi în faţă învelitoarea frontală de pe marginea inferioară. 4. astfel încât să se desprindă ciocul de prindere. Deformarea poate să ducă la avarii asupra tubării. ▶ 0020199143_00 Thelia Condens. resturile de etanşare sau murdăria din conductele de apă pot provoca daune la aparatul de încălzire. atunci puteţi demonta partea laterală pentru simplificarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie. cum ar fi resturile de sudură. afară din suport. 4. 2. Indicaţie Dacă există o distanţă laterală suficientă (minim 50 mm). Rabataţi în exterior partea laterală şi scoateţi-o în jos afară. Instalarea Remontaţi componentele în ordinea inversă. 4. Apăsaţi uşor carcasa frontală central în spate. ▶ Asiguraţi un montaj fără tensionarea conductelor de racordare.Instalarea 5 4. 4. iar astfel să provoace scurgeri.2 ▶ 1.9. Ridicaţi învelitoarea frontală în sus. 11 . Ţineţi fixă partea laterală astfel încât să nu poată să cadă şi deşurubaţi afară ambele şuruburi (1) în sus şi jos.1 Demontarea învelitorii frontale C C B 2x 1 1 D A 1 A B 1. 3. Rabataţi în faţă pupitrul de comandă.

G3/4 Robinet de apă rece. G3/4 Racordul de apă caldă menajeră. 12 Dacă nu este suficient volumul vasului de expansiune pentru instalaţie. 5. 5. 1 Indicaţie Recomandăm realizarea unei izolaţii termice la ţeava de apă la gura de evacuare a cazanului de pardoseală şi la instalaţie. ▶ Montaţi un vas de expansiune suplimentar în returul încălzirii. Asiguraţi-vă că instalaţia dispune de următoarele componente: – un robinet de închidere la intrarea de apă rece – un robinet de închidere la conducta de alimentare cu gaz Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. ▶ Montaţi o clapetă de refulare la scurgerea produsului (turul încălzirii). ▶ Realizaţi o separare a sistemului la utilizarea unor ţevi de plastic neetanşe la difuziune în instalaţia de încălzire prin montarea unui schimbător extern de căldură între aparatul de încălzire şi instalaţia de încălzire.5 Instalarea 5. Prelucrare preliminară 1. Verificaţi dacă corespund volumul instalaţiei şi volumul vasului de expansiune.1 kPa (110 mbar). Realizaţi racordurile de apă şi de gaz conform standardelor în vigoare. 3. ◁ Dispozitivul trebuie să fie construit în aşa fel.3 Racordarea conductei de scurgere a supapei de siguranţă Precauţie! Riscul producerii unei pagube materiale prin transmiterea căldurii la lipire! ▶ Nu lipiţi piesele de racordare dacă acestea sunt înşurubate de robinetele de întreţinere. Aerisiţi conducta de gaz înaintea punerii în funcţiune. G3/4 2 3 4 5 Racord pe turul încălzirii. Racordaţi supapa de siguranţă (1) la un sifon de scurgere potrivit. G3/4 Racordul de gaz. încât să fie vizibil modul în care curge apa. 1 Precauţie! Pericol de deteriorare prin coroziune! Ţevile de plastic neetanşe la difuzie aflate în instalaţia de încălzire provoacă incluziunea aerului în apa fierbinte şi la coroziune în circuitul generatorului de căldură şi în aparatul de încălzire. Racord pe returul încălzirii.1 ▶ Verificarea contorului de gaz – un dispozitiv de umplere şi de golire în instalaţia de încălzire Asiguraţi-vă sa fie potrivit contorul de gaz prezent pentru debitul de gaz necesar. G1/2 1.2 4 3 Racorduri pentru gaz şi apă 5 2 Precauţie! Pericol de deteriorare cauzat de instalarea necorespunzătoare a racordului de gaz! 1 Depăşirea presiunii de încercare sau a presiunii de regim poate provoca daune la armătura de gaz! ▶ Verificaţi etanşeitatea armăturii de gaz cu o presiune maximă de 1. cât mai aproape posibil de produs. ▶ ▶ Asiguraţi-vă că este vizibilă conducta. 2. Semia Condens 0020199143_00 . Folosiţi furtunul de plastic livrat pentru aceasta. Verificaţi dacă sunt etanşe racordurile (→ pagina 21). ▽ 2.

7 Instalaţia de evacuare gaze arse 5. ▶ Pentru uşurarea montajului folosiţi în loc de vaselină exclusiv apă sau săpun lichid uzual.6 Ataşarea prelungirii la robinetul de umplere Valabilitate: Robinet de umplere 1 1 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Respectaţi atât instrucţiunile prezentate aici. cât şi directivele şi reglementările locale în vigoare privind evacuarea condensului.80 m peste podea.5 Introduceţi prelungirea pe robinetul de umplere (1). Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 13 . Racordarea robinetului de golire 5% 50 mm/1m 1 ▶ Conectaţi un furtun la robinetul de golire (1) şi aduceţi capătul liber al furtunului pe un punct de scurgere adecvat. Condiţii: Ieşirea de gaze arse se află la minim 1. astfel încât să fie posibilă scurgerea condensatului către produs. Utilizaţi PVC sau alt material. Asiguraţi-vă că între cot şi piesa finală a trecerii aer gaze arse există o pantă minimă de 5 %.1 Montarea tubulaturii de admisie/evacuare gaze Precauţie! Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea gazelor de ardere! Vaselinele pe bază de ulei mineral pot deteriora garniturile. ▶ Instalaţi un set de protecţie pentru trecere. Racordaţi sifonul de condens (1). Instalaţi tubulatura de gaze arse cu ajutorul instrucţiunilor de instalare conţinute în setul de livrare al tubulaturii de admisie/evacuare gaze. Dacă nu puteţi asigura faptul că materialele conductei de scurgere sunt potrivite. 5. 2. 0020199143_00 Thelia Condens. care este potrivit pentru evacuarea apei de condens care nu este neutralizată.7.4 Racordarea conductei de scurgere a condensului 5. Folosiţi furtunul de plastic livrat pentru aceasta. 1. Asiguraţi-vă că conducta de scurgere a condensului nu este legată etanş de furtunul de scurgere. atunci instalaţi un sistem pentru neutralizarea condensatului.Instalarea 5 5. 5.

Puteţi realiza izolaţia termică cu ajutorul unui material izolator adecvat cu o grosime ≥ 10 mm şi cu o conductivitate termică λ ≤ 0.3 Sistem de admisie/evacuare gaze pentru coşul de fum ocupat multiplu L Deschiderile unei treceri pentru conducte separate trebuie să se potrivească într-un pătrat cu lungimea laturii de 50 cm. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m. 14 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. vată de sticlă).7. poate fi racordat numai la coşuri de fum cu tiraj natural.7. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L1+L2) cu 2 m.7.4 Sistem separat de admisie/evacuare gaze Deschiderile unei treceri pentru conducte separate trebuie să se potrivească într-un pătrat cu lungimea laturii de 50 cm.2. L Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m. Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C43 (→ pagina 41) 5. Semia Condens 0020199143_00 .7. Un aparat de încălzire.2. Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C13 (→ pagina 41) 5.2 Sistem de admisie/evacuare gaze 5.7.5 Instalarea 5.2 Sistem vertical de admisie/evacuare gaze Realizaţi racordurile la coşul de fum cu ajutorul accesoriilor realizate special de către producătorul produsului. Piesele finale ale conductei de aer exterior şi ale tubulaturii de gaze arse nu au voie să fie instalate pe pereţii opuşi ai clădirii. care este racordat cu un sistem de tipul C43.1 Sistem orizontal de admisie/evacuare gaze 5. L Condensatul din sistemele de coş de fum ocupate multiplu nu are voie să pătrundă în aparatul de încălzire.04 W/mK (de ex.2. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L) cu 1 m. L2 L1 Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C33 (→ pagina 41) Aplicaţi o izolaţie termică pe fiecare conductă care trece prin perete şi a cărei temperaturi depăşeşte temperatura camerei de 60 °C.2.

7. Lungimea (L2) a secţiunii verticale a tubului este realizată ca şi conductă flexibilă cu Ø 80 mm.6 Sistem flexibil de admisie/evacuare gaze pentru coşul de fum L1 La această configuraţie se poate utiliza un şaht vechi pentru gaze arse sau de aerisire pentru montarea unei tubulaturi de gaze arse pentru un aparat de încălzire cu cameră de ardere închisă. L1 – – – Lungimea (L1) a tubului orizontal este realizată ca şi conductă concentrică cu Ø 60/100. atunci secţiunea suplimentară de 1 m trebuie scăzută din lungimea (L2). 0020199143_00 Thelia Condens. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L1+L2) cu 2 m. Lungimea (L2) a secţiunii verticale a tubului este realizată ca şi conductă flexibilă cu Ø 80 mm. Calculaţi diametrul conductei în funcţie de puterea totală a produselor conectate. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) trebuie să scurtaţi lungimea (L1+L2) cu 1 m. L2 Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C83 (→ pagina 42) 5. Această lungime ia în considerare pierderea presiunii produsă de cot şi de coloana coşului de fum.7. Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C93 (→ pagina 42) 5.2. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 15 . de secţiunea interioară (S) a coşului de fum şi de datele caracteristice ale aparatului de încălzire. Această valoare ia în considerare pierderea presiunii cauzată de cot.5 Sistem separat de admisie/evacuare gaze pentru coş de fum simplu sau multiplu – L2 L1 Dacă lungimea conductei depăşeşte (L1) 1 m.7 Sistem flexibil de admisie/evacuare gaze pentru coşul de fum cu suprapresiune Condensatul din sistemele de coş de fum multiplu nu are voie să pătrundă în aparatul de încălzire.7.2. L2 La această configuraţie trebuie să îndepliniţi reglementările legare referitoare la ventilaţie. Această valoare ia în considerare pierderea presiunii cauzată de cot şi de coloana coşului de fum. Racordul de gaze arse se face printr-o derivaţie de pe coşul de fum simplu sau multiplu cu tiraj natural. Admisia aerului se face prin şahtul coşului de fum (distanţa dintre cele două conducte). Aerul exterior este preluat prin cotul trecerii orizontale prin peretele exterior al spaţiului pentru montaj al produsului.2. Pentru fiecare cot 90° necesar suplimentar (sau 2 coturi 45°) la lungimea secţiunii (L1) trebuie să scurtaţi această lungime cu 1 m. Lungimea (L1) a tubului orizontal este realizată ca şi conductă concentrică cu Ø 60/100.Instalarea 5 Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C53 (→ pagina 42) 5. Această lungime ia în considerare pierderea presiunii generată de cot. Lungimea (L2) se orientează în funcţie de diametrul interior (D) resp.

Asiguraţi-vă că tensiunea nominală a reţelei este 230 V. 4.8. 2.4 1. astfel încât acestea să nu deranjeze în pupitrul de comandă. Înşurubaţi fişa la cablul de racordare. Racordaţi fişa cablului de racordare la reţea. Asiguraţi alimentarea cu curent electric contra repornirii.8 5. X22 Pozarea cablului 230V 2 1. 5. 3.+ BUS X106 B. ▶ Pozarea cablului eBUS 24 V 2 – 4 1 1 24V= RT X2 Urmaţi instrucţiunile în ordinea indicată pentru deschiderea cutiei electronice. Introduceţi fişa în locaşul prevăzut de pe placa electronică. 3.8. Deschiderea şi închiderea cutiei electronice A 30 mm max.18) de pe Eco (funcţionarea intermitentă a pompei) pe Confort (modul de funcţionare permanent al pompei). Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.8. Modificaţi modul de funcţionare a pompei (d. 5. 3. Închideţi pupitrul de comandă. Asiguraţi-vă că este asigurat permanent accesul liber la legarea la reţea şi că nu este acoperit sau ascuns de un obstacol. 5. 5. 1. Scurtaţi cablul de racordare la lungimea potrivită.3 Realizarea cablajului Instalaţia electrică Pericol! Pericol de moarte prin electrocutare! La clemele de racordare la reţea L şi N există tensiune continuă şi cu produsul oprit: ▶ ▶ 5.off B 24 V BUS 1 1. 2. cablat Deschideţi caseta electronică. Realizaţi cablajul.8. Realizarea alimentării cu curent Respectaţi toate prescripţiile în vigoare.5 Instalarea Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul B23P (→ pagina 43) 5.1 Decuplaţi alimentarea cu energie electrică. Ataşaţi o fişă pe cablul de racordare la reţea. 2. Semia Condens 0020199143_00 . (→ pagina 16) Racordaţi componentele individuale în funcţie de tipul instalaţiei.5 Conectarea controlerului la sistemul electronic B Burner off RT 24V = RT BUS . 24V / eBus 2 Pozarea cablului 230 V 16 3 + BUS X41 Termostat de siguranţă pentru încălzirea pe pardoseală Regulator 24 V 3 4 Regulator eBUS sau unitate de recepţie radio Senzor extern.8. Condiţii: Dacă se instalează un regulator pentru circuit multiplu.2 Burner off 4. 2. Urmaţi instrucţiunile în ordinea inversă pentru închiderea cutiei electronice.

6. Apăsaţi tasta ◁ 3. atunci setarea se confirmă automat. Setarea unui cod de diagnoză Se afişează pe display valoarea resp. mai mult de 5 secunde. Dacă lăsaţi valoarea să se aprindă intermitent 3 secunde. ◁ 5. Utilizarea programelor de verificare Puteţi declanşa diverse funcţii speciale la produs prin activarea diferitelor programe de verificare. ◁ 8. Afişarea presiunii şi temperaturii încălzirii pe durata unui program de verificare Apăsaţi simultan tastele ◁ Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 35) 6. Activarea afişajului codurilor statut mai mult de 7 secunde. timp de 5 secunde. Apăsaţi simultan tastele şi unui program de verificare. 2. Display-ul comută pe afişajul principal. Apăsaţi tasta ficare. Apăsaţi tasta timp de 3 secunde pentru părăsirea programelor de verificare. timp de 7 secunde. Apăsaţi tasta pentru părăsirea meniului. Procedaţi corespunzător pentru toţi parametrii care trebuie modificaţi. Apăsaţi tasta timp de 3 secunde pentru părăsirea configuraţiei codurilor de diagnoză. ◁ 7.2 1. Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare (→ pagina 30) 6. Codul de acces (35) este rezervat serviciului de asistenţă tehnică. sau Pentru confirmare apăsaţi tasta ◁ 1. ◁ 3. Pentru confirmare apăsaţi tasta .3 Display-ul comută pe afişajul principal.XX. Apăsaţi tasta ◁ 2.1. . Indicaţie Dacă nu apăsaţi o tastă timp de 15 minute.3. se întrerupe automat programul actual şi apare afişajul de bază. Activarea codurilor de diagnoză . Apăsaţi tasta ◁ se afişează pe display timp de 1 secundă. Pentru confirmare apăsaţi tasta .1 Utilizarea codurilor de diagnoză Puteţi utiliza parametrii marcaţi ca reglabili din tabelul cu coduri de diagnoză pentru adaptarea produsului la instalaţie şi la nevoile clientului. Pe display se afişează on şi se porneşte programul. ◁ pe durata executării Pe display se afişează alternativ temperatura agentului termic şi presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire pe display. Apăsaţi tasta care în lucru. pentru reglarea valorii.3. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 17 . 4. ◁ 6. 3. statusul codului de diagnoză. de presiunea interioară a instalaţiei şi temperatura acumulatorului (în funcţie de echipare). Apăsaţi tasta ficare. 1. Afişajul codurilor de statut Codurile de statut prezintă starea de funcţionare actuală a produsului. Menţineţi apăsată tasta ◁ 2. Apăsaţi tasta sau pentru selectarea codului de diagnoză. Indicaţie Este posibilă în orice moment o confirmare manuală a setării prin apăsarea tastei mai puţin de 3 secunde. Apelarea programelor de verificare Menţineţi apăsată tasta ◁ ◁ se afişează pe display. 4. 6. 0020199143_00 Thelia Condens. se afişează pe display. În display sunt afişate toate simbolurile.1. se afişează pe display.1 6. pentru părăsirea programului de veri- Pe display se afişează OFF. ◁ 6. 1. Codul de acces (96) este rezervat persoane competente. Afişaţi temperatura pe turul de încălzire.2 Display-ul comută pe afişajul principal. Afişaţi presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire. pentru a reveni la programul de veri- Display-ul prezintă programul de verificare. ◁ 5. ◁ 2.1 1. Apăsaţi tasta sau pentru reglarea valorii. 6.Utilizarea 6 6 ◁ Utilizarea 6. Apăsaţi tasta sau pentru selectarea programului de verificare. urmat de temperatura pe turul de încălzire. se afişează pe display.1 .2 2. pentru afişarea programului de verifi- Pe display se afişează S. 6.2. ◁ ◁ Pe display se afişează End.

Cu ajutorul unei tije magnetice verificată dacă există magnetită (oxid de fier).11 0.02 2 8.2 Asiguraţi o apă fierbinte de calitate suficientă.2 Procedaţi conform următoarei descrieri. Adaosuri pentru măsuri de curăţare (la final este necesară spălarea) – – – Fernox F3 Sentinel X 300 Sentinel X 400 Soluţii de protecţie care rămân în instalaţie – – Fernox F1 Fernox F2 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. Verificarea apei de umplere şi de completare °dH 11. atunci trebuie să curăţaţi instalaţia de nămol. La utilizarea corespunzătoare a următorilor aditivi nu s-au observat incompatibilităţi până în prezent la produsele noastre.7 Punerea în funcţiune 7 7. fontă cenuşie sau cupru. sau dacă nu se respectă valorile orientative indicate în tabelul următor sau mol/m³ < 16. ▶ Scoateţi puţină apă din circuitul de încălzire.5 0.02 Precauţie! Coroziunea aluminiului şi neetanşeităţile rezultate astfel de apa nepotrivită de încălzire! Contrar de ex. faţă de oţel.02 0.5) cu coroziune crescută. Nu ne asumăm răspunderea privind compatibilitatea oricăror aditivi în restul sistemului de încălzire şi pentru eficacitatea acestora. ▶ La utilizare respectaţi obligatoriu instrucţiunile producătorului de adaos. atunci curăţaţi instalaţia şi luaţi măsuri adecvate pentru protecţia contra coroziunii.5.11 0.5 şi maxim 8.5 sau peste 8.1 Punerea în funcţiune – Verificarea reglării din fabrică dacă valoarea pH-ului a apei fierbinţi este sub 6. – – 18 dacă întreaga cantitate de apă de umplere şi completare pe durata de utilizare a instalaţiei depăşeşte triplul volumului nominal al instalaţiei de încălzire. Controlaţi valoarea pH-ului de la apa consumată la 25 °C. asiguraţi-vă că valoarea pHului la apa de încălzire se află între 6. Putere de încălzire totală Duritatea apei la volumul specific al instalaţiei ▶ kW °dH Verificaţi indicaţiile privind tipul de gaz de pe plăcuţa cu date constructive şi comparaţi-le cu tipul de gaz de la locaţia instalaţiei. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ <3 11. Verificarea şi prepararea apei fierbinţi/apei de umplere şi de completare ▶ ≤ 20 l/kW 1) La aluminiu. Dacă observaţi magnetită. ▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.4 1. ▶ 7.2 2 0.4 1.11 0.5. Sunt valabile următoarele dacă prescripţiile naţionale şi normele tehnice nu presupun cerinţe mai mari: Trebuie să preparaţi apa fierbinte. Sau montaţi un filtru magnetic. inhibitor de coroziune. Semia Condens 0020199143_00 . (→ pagina 21) mol/m³ > 50 până ≤ 200 Verificarea calităţii apei fierbinţi ▶ ▶ ▶ °dH > 50 l/kW < 50 Precauţie! Pericol de pagube materiale cauzate de apa fierbinte de valoare redusă ▶ mol/m³ > 20 l/kW ≤ 50 l/kW 1) Litri capacitate nominală/putere pe încălzire.11 0. zgomote în regimul de încălzire şi eventual la alte pagube consecutive. aluminiul reacţionează la apa alcalină de încălzire (valoare pH > 8. verificaţi calitatea apei fierbinţi.02 0.02 0.5 curăţaţi instalaţia şi preparaţi apa fierbinte. Condiţii: Modelul de produs nu corespunde tipului de gaz la faţa locului. Arderea produsului a fost verificată din fabrică este presetat tipul de gaz indicat pe plăcuţa cu date constructive.5 sau peste 8. Precauţie! Pericol de pagube materiale prin îmbogăţirea apei fierbinţi cu aditivi adecvaţi! Aditivii neadecvaţi pot să ducă la modificări ale componentei. Verificaţi aspectul apei fierbinţi. biocid şi mijloace de etanşare nepotrivite.02 > 600 0. Condiţii: Modelul de produs corespunde tipului de gaz la faţa locului.5 0.11 0.02 > 200 până ≤ 600 8. Asiguraţi-vă că nu este posibilă pătrunderea oxigenului în apa fierbinte. Dacă observaţi materiale sedimentate. Măsuraţi duritatea apei de umplere şi de completare înaintea umplerii instalaţiei. La valori sub 6.11 0. Prepararea apei de umplere şi de completare ▶ Pentru prepararea apei de umplere şi completare observaţi prescripţiile naţionale valabile şi normele tehnice.8 Înaintea umplerii sau completării instalaţiei. ▶ Nu utilizaţi substanţe antigel. la instalaţiile cu cazane multiple se foloseşte cea mai mică putere pe încălzire individuală.11 0.

Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare (→ pagina 30) Umplerea sifonului de condens Punerea în funcţiune a produsului Porniţi produsul de la întrerupătorul principal instalat la locaţie.5 bar) sau mai mare. 19 .15 MPa (1. Display-ul arată 0. 3. 1. ▶ 7. ◁ ◁ 3. Îndepărtaţi plutitorul (3).5 Display-ul afişează intermitent valoarea presiunii până la atingerea unei presiuni de 0. 0020199143_00 Thelia Condens. informaţi operatorul privind măsurile necesare. Dacă presiunea apei coboară sub valoarea de 0. Dacă instalaţia de încălzire se întinde pe mai multe etaje. 2. 2. Verificaţi dacă toate racordurile sunt etanşe. Produsul se opreşte dacă presiunea apei scade sub o valoare de 0. Informaţi utilizatorul privind comportamentele necesare pentru protecţia contra îngheţului.0 MPa (0.07) şi (P.03 MPa (0.0 bar). la final. Reintroduceţi la loc plutitorul (3). Evitarea pericolelor cauzate de presiunea insuficientă a apei Indicaţie Lăsaţi deşurubat capacul ventilului de aerisire al pompei. 2 Umplerea şi dezaerarea instalaţiei de încălzire Valabilitate: Bloc hidraulic SD C A Prelucrare preliminară ▶ Spălaţi instalaţia de încălzire.05 MPa (0. Presiunea apei fierbinţi trebuie să corespundă presiunii de umplere. Slăbiţi capacul ventilului de aerisire (1) de pe pompă.6 Aerisiţi din nou produsul prin activarea programului de verificare (P. atunci pot fi necesare valori mai mari pentru presiunea de umplere pentru a evita o pătrundere a aerului în instalaţia de încălzire.4 4.5 bar ◁ Nu pot fi activate funcţiile de încălzire şi de apă caldă. Presiunea de umplere trebuie să fie între 0. 4.05 MPa (0.5 bar) sau mai mare.5 bar). Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub muchia superioară a conductei de scurgere a condensatului cu apă.06).5 bar).0 şi 1. B Desprindeţi partea inferioară a sifonului (1) din partea superioară a acestuia (2). cât şi de pe dispozitivul de aerisire rapidă. Display-ul afişează intermitent valoarea presiunii până la atingerea unei presiuni de 0. 3 1 1 1. atunci se aprinde intermitent valoarea pe display. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Indicaţie Verificaţi dacă este prezent plutitorul în sifonul de condens. Reumpleţi produsul la necesitate.07 MPa (0.Punerea în funcţiune 7 – – Sentinel X 100 Sentinel X 200 Soluţii pentru protecţia contra îngheţului care rămân în instalaţie – – Fernox Antifreeze Alphi 11 Sentinel X 500 ▶ Dacă aţi folosit aditivii menţionaţi mai sus. Eroarea F22 este memorată în lista cu erori. Aerisiţi fiecare radiator până la curgerea normală a apei şi reînşurubaţi apoi ventilele de aerisire ale instalaţiei. Condiţii: Dacă persistă zgomotul în aparatul de încălzire ▶ Completaţi cu apă în instalaţia de încălzire pentru a repune produsul în funcţiune.10 şi 0. ◁ 7. Se activează o funcţie de aerisire rapidă dacă presiunea depăşeşte 0. 7. ▽ 5.05 MPa (0.7 bar) mai mult de 15 secunde.3 bar).3 – Presiunea de umplere recomandată: 1 … 1. ▶ ▶ 7. Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.

Presiunea de racordare admisă Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea superioară a acestuia (2). Semia Condens 0020199143_00 . Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare (→ pagina 30) Aşteptaţi minim 5 minute până când produsul a atins temperatura de regim. România Deschideţi robinetele de apă pentru umplerea circuitului de apă caldă. 5.2 % Carcasa frontală montată Gaz natural G20 9. Strângeţi şurubul niplului de măsurare (1). Desfaceţi şurubul de etanşare cu o şurubelniţă de la niplul de măsurare (1) al armăturii de gaz. 8. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare P. Precauţie! Riscul producerii de pagube materiale şi de erori în funcţionare prin presiunea greşită a racordului de gaz! Dacă presiunea racordului de gaz se află în afara domeniului admis. Verificarea valorii CO2 România Carcasa frontală detaşată Gaz natural G20 9 ±0. Închideţi robinetul de gaz. 1 3.2 ±0. Detaşaţi manometrul. 2. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la ştuţul de măsurare a gazelor de ardere (1). Numai un instalator calificat este autorizat să realizeze setări asupra armăturii de gaz.8 Verificarea şi adaptarea reglajelor gazului 7.03. 7. Circuitul de apă caldă este umplut.7 … 2.0 … 25. 9.3 % Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. 2. ▶ Nu puneţi produsul în funcţiune. atunci aceasta poate duce la erori de funcţionare şi deteriorări ale produsului. Închideţi robinetul de gaz. Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la gaz. Închideţi robinetele de apă la atingerea cantităţii de scurgere corespunzătoare. Deschideţi robinetul de gaz.2 1. Şurubul de reglare CO2 trebuie plombat. 20 4. Măsuraţi presiunea de racordare a gazului faţă de presiunea atmosferică. Este interzisă modificarea reglajului din fabrică al regulatorului de presiune al gazului la armătura de gaz. Verificaţi etanşeitatea tuturor racordurilor şi a întregului sistem. 12. ▶ ▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea.8. 6.5 kPa (17. 7. atunci informaţi societatea furnizoare de gaz.7 Punerea în funcţiune 5. 1. Deschideţi robinetul de gaz. 1 3. Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunzătoare din tabel. 10. 5.01.7 1. Deşurubaţi capacul de protecţie de pe punctele de măsurare a gazelor arse (1). G20 Opriţi produsul.0 mbar) Condiţii: Presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul admis Orice plombare distrusă trebuie refăcută. 11. ▶ Nu realizaţi setări la produs. Racordaţi un manometru (2) la niplul de măsurare (1).1 Verificarea presiunii de racordare a gazului (presiunea de curgere a gazului) Închideţi robinetul de gaz. Gaz natural Umplerea circuitului de apă caldă ◁ 3. Verificarea conţinutului CO₂ Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare P.8. 2 1. 4. 1 2. 7. 7.

Deschideţi complet prin rotire un robinet de apă caldă. Verificaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze şi conductele de scurgere a condensatului pentru instalare ireproşabilă. Dacă valoarea nu este corectă. 8. care se adaptează singură la raporturile hidraulice ale instalaţiei de încălzire.9.2 1. Rotiţi complet toate ventilele cu termostat de pe radiatoare.1 Verificarea funcţiei şi a etanşeităţii 2. Dacă produsul funcţionează corespunzător. instalaţiei de evacuare a gazelor arse. 8.04. Nu influenţă pornirea regimului de apă caldă pe durata timpului de blocare a arzătorului.14. Reglarea puterii pompei Condiţii: Pompă modulatoare Produsul este echipat cu o pompă foarte eficientă cu turaţie reglată. 2. ajustaţi reglajul turaţiei pompei în funcţie de modul de funcţionare cu codul diagnoză d. atunci pe display apare S. Lăsaţi produsul să funcţioneze minim 15 minute. Verificaţi asamblarea corespunzătoare a carcasei frontale. ▶ ▶ Dacă este cazul. (→ pagina 17) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) Dacă este cazul. 5.9. Verificarea regimului de încălzire Activaţi regimul de încălzire la interfaţa utilizatorului.2 ▶ Resetarea duratei de blocare a arzătorului Menţineţi apăsată tasta ◁ 8. Activaţi afişajul stării de funcţionare actuale.02. Reglaţi codul diagnoză. Setarea duratei de blocare a arzătorului Reglaţi codul diagnoză. 10 0 Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) 8. Durata de blocare a arzătorului este activă numai pentru regimul de încălzire. Dacă instalaţia de încălzire este echipată cu o butelie de echilibrare hidraulică. 3. este interzisă punerea produsului în funcţiune. după fiecare oprire a arzătorului pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic de repornire. Verificarea preparării apei calde menajere Activaţi regimul de pregătire a apei calde la interfaţa utilizatorului.1 Durata de blocare a arzătorului Pentru a evita o pornire şi oprire frecventă a arzătorului. Înaintea predării produsului către operator: ▶ ▶ ▶ Verificaţi etanşeitatea conductei de gaz. iar astfel pierderi de energie. Aerisiţi instalaţia de încălzire. atunci opriţi reglarea turaţiei şi setaţi puterea pompei pe o valoare fixă. (→ pagina 17) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) Condiţii: Pompă în 2 trepte ▶ ▶ Dacă este cazul. (→ pagina 17) Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 35) ◁ 7. (→ pagina 17) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) Grafice debit-presiune pentru 25 kW (presiunea măsurată după robinete) 1 B 2 3 4 70 Dacă produsul funcţionează corespunzător. 1 2 3 500 Turaţie maximă (bypass închis) Turaţie maximă (reglarea din fabrică a bypass-ului) Turaţie minimă (reglarea din fabrică a bypass-ului) 0020199143_00 Thelia Condens. instalaţiei de încălzire şi a conductei de apă caldă menajeră. 60 50 40 8 Adaptare la instalaţia de încălzire 30 20 Puteţi stabili/modifica nou parametrii instalaţiei ( Capitolul „Utilizarea codurilor de diagnoză“).1. Reglaţi codul diagnoză.19.2 mai mult de 3 secunde.14. 7. ajustaţi timpul de blocare a arzătorului cu codul diagnoză d.Adaptare la instalaţia de încălzire 8 ◁ ▽ 7. 2.9 Valoarea este în ordine. (→ pagina 17) Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 35) ◁ 1. ▶ Informaţi serviciul de asistenţă tehnică al fabricii. atunci pe display apare S.1 1. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 1000 4 A B 1500 A Debit la putere maximă(ΔT = 20K) Trecerea în circuit (l/h) Presiunea disponibilă (kPa) 21 . 4. 3. se afişează pe display. ajustaţi reglajul turaţiei pompei în funcţie de modul de funcţionare cu codul diagnoză d. Activaţi afişajul stării de funcţionare actuale.1.

Grafice debit-presiune pentru 35 kW (presiunea măsurată după robinete) B 80 1 2 3 Precauţie! Riscul producerii de pagube materiale cauzat de reglajul greşit al pompei foarte eficiente 4 40 Dacă se creşte presiunea la by-pass (rotire în sens orar).14 este reglat pe auto (valoarea limită ∆p). 30 ▶ 70 60 50 20 10 0 1 2 3 500 Turaţie maximă (bypass închis) Turaţie maximă (reglarea din fabrică a bypass-ului) Turaţie minimă (reglarea din fabrică a bypass-ului) 1000 4 A B 1500 A Debit la putere maximă(ΔT = 20K) Trecerea în circuit (l/h) Presiunea disponibilă (kPa) ▶ ▶ ▶ Demontaţi capacul frontal. Montaţi capacul frontal.8 Adaptare la instalaţia de încălzire Grafice debit-presiune pentru 30 kW (presiunea măsurată după robinete) B 80 1 3 2 8. (→ pagina 11) Reglaţi presiunea cu şurubul de reglaj (1). Demontaţi capacul frontal.3 Reglarea bypass-ului Condiţii: Pompă modulatoare 4 70 1 60 50 40 30 20 10 0 1 500 1000 Turaţie maximă (bypass închis) Turaţie maximă (reglarea din fabrică a bypass-ului) Turaţie minimă (reglarea din fabrică a bypass-ului) 2 3 4 A B 1500 A Debit la putere maximă(ΔT = 20K) Trecerea în circuit (l/h) Presiunea disponibilă (kPa) Dacă parametrul de regim al pompei d. reglaţi puterea pompei prin parametrul de diagnoză d.14 pe 5 = 100 %. (→ pagina 11) Reglaţi presiunea cu şurubul de reglaj (1). Semia Condens 0020199143_00 . Montaţi capacul frontal. atunci nu este permisă modificarea reglajului din fabrică. atunci se pot produce funcţionări eronate dacă puterea pompei este reglată pe mai puţin de 100 %. (→ pagina 11) Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. (→ pagina 11) Condiţii: Pompă în 2 trepte 1 ▶ ▶ ▶ 22 În cazul acesta.

Îndepărtaţi tubulatura de gaze arse (2). 0020199143_00 Thelia Condens.57 mol/m³ Respectarea intervalelor de inspecţie şi întreţinere 1. Instruiţi utilizatorul privind manevrarea produsului. În cazul acesta trebuie să reglaţi pompa pe treapta max.2 Asiguraţi-vă de faptul că exploatatorul cunoaşte toate măsurile de protecţie antilegionella pentru a îndeplini indicaţiile valabile privind profilaxia Legionella. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 23 . ▶ Dacă aveţi nevoie de piese de schimb la întreţinere sau reparaţie. În funcţie de rezultatele inspecţiei poate fi necesară realizarea lucrărilor de întreţinere. Adaptarea temperaturii apei calde Puteţi stabili/modifica nou parametrii instalaţiei (→ Capitolul „Utilizarea codurilor de diagnoză“).Adaptarea temperaturii apei calde 9 9 Poziţia şurubului de reglaj Observaţie/aplicaţie Opritor drept (înşurubat complet) Dacă radiatoarele nu se încălzesc suficient la setările din fabrică. Informaţi operatorul privind necesitatea întreţinerii regulate a produsului. – Respectaţi intervalele minime pentru inspecţie şi pentru întreţinere. atunci folosiţi exclusiv piese de schimb originale SaunierDuval. Apăsaţi în sus clipul (1). Puneţi accentul pe instrucţiunile de siguranţă pe care utilizatorul trebuie să le respecte. 3. Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) 9. Dacă nu folosiţi piese de schimb originale certificate SaunierDuval la întreţinere sau reparaţie se pierde conformitatea produsului. Informaţii privind piesele de schimb originale SaunierDuval disponibile primiţi de la adresa de contact indicată pe partea posterioară. – Capacul arzatorului Reglaţi temperatura apei calde menajere. lipiţi abţibildul alăturat (în limba operatorului) pe învelişul produsului. 11. Explicaţi utilizatorului poziţia şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţă. (→ pagina 11) 10 Predarea produsului către utilizator ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 1 După finalizarea instalării. 2. Demontaţi capacul frontal. 5. Închideţi robinetul de gaz. Poziţie centrală (3/4 rotaţii în sens antiorar) Setări din fabrica 3 rotaţii suplimentare în sens antiorar de la poziţia centrală Dacă apar zgomote la radiatoare sau la ventilele radiatoarelor. Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu (→ pagina 39) 11. De aceea recomandăm cu insistenţă montarea pieselor de schimb originale SaunierDuval. Opriţi produsul de la întrerupătorul principal.1 Reglarea temperaturii apei calde menajere Pericol! Pericol de moarte cauzat de Legionella! Legionella se dezvoltă la temperaturi sub 60 °C. A B 2 C 4.1 ▶ Temperatura apei calde menajere: ≤ 50 ℃ Procurarea pieselor de schimb Componentele originale ale produsului au fost certificate în procesul de certificare a conformităţii. Instruiţi operatorul privind măsurile luate pentru alimentarea cu aer de ardere şi sistemul de evacuare gaze arse. ▶ ▶ 11 Inspecţia şi întreţinerea 11.3 Demontarea racordului gaz-aer Indicaţie Grupa de construcţie de legătură aer-gaz este compusă din trei componente principale: – Suflantă – armătura de gaz. Condiţii: Duritatea apei: > 3.

12. dacă este necesar. 1. ▽ Înlocuiţi garnitura. Verificaţi arzătorul şi schimbătorul de căldură pentru deteriorări şi murdării. 6.4 Curăţarea schimbătorului de căldură 1 5 4 3 A B 6. 2.5 … 4. Montaţi cele două garnituri noi ale arzătorului. 1. Îndepărtaţi conducta de admisie aer (3). Montaţi cele două garnituri noi ale arzătorului. Verificarea arzătorului Verificaţi suprafaţa arzătorului dacă are deteriorări posibile. 7. 9. Curăţaţi cu apă fantele schimbătorului de căldură (1). Îndepărtaţi garniturile arzătorului (7) şi arzătorul (8). 4. Deconectaţi conexiunea (2) şi cablul de împământare (1). Îndepărtaţi legătura aer-gaz (6). Protejaţi caseta electronică rabatată în jos contra stropilor de apă.5 1.5 mm Asiguraţi-vă de faptul că garnitura (5) nu este deteriorată.11 Inspecţia şi întreţinerea 11. 2. 24 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. 10. Scoateţi fişa de pe armătura de gaz (4) şi de pe suflantă (5). 2. Îndepărtaţi şuruburile de fixare (3). 11. 3. Verificaţi dacă sunt fără deteriorări capetele electrodului (4). Verificarea electrodului de aprindere B D 3 4 5 2 1 C A 8. 11.6 6 Apa se scurge în tăviţa de condens. dacă depistaţi deteriorări. Îndepărtaţi cu grijă electrodul din camera de ardere. 7 7 8 5. Înlocuiţi arzătorul. curăţaţi sau înlocuiţi subansamblurile conform următoarelor capitole. Verificaţi distanţa electrozilor. – Distanţa electrozilor de aprindere: 3. ◁ 11. Semia Condens 0020199143_00 . Dacă este necesar.

Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 25 . 3. Verificaţi presiunea de racordare a gazului (presiunea de curgere a gazului).8 1. Indicaţie Verificaţi dacă este prezent plutitorul în sifonul de condens. (→ pagina 20) Verificaţi conţinutul CO2. 2. în caz contrar cu aer. (→ pagina 20) 2. 4. 11. Montaţi conducta de admisie aer. 3. 3. Dacă nu puteţi remedia codul de eroare şi dacă reapare după mai multe încercări de deparazitare.1 ▶ 3 Goliţi produsul. Asiguraţi-vă de faptul că este deschisă clapeta dezaeratorului de pe pompa internă. 12 Remedierea avariilor 12. Montaţi tubulatura de gaze arse.XX). Îndepărtaţi piesa de racordare la conexiune pentru ţeava de apă rece a produsului. Verificaţi dacă este deschis ventilul de golire pe durata completării. Montaţi racordul gaz-aer. Prindeţi partea inferioară a sifonului (1) pe partea superioară a acestuia (2). astfel încât produsul să fie golit complet. atunci codurile de eroare sunt afişate alternativ pe display. Curăţaţi sita la intrarea de apă rece. 6. Menţineţi apăsată tasta mai mult de 3 secunde. Remontaţi componentele în ordinea inversă. 11.10 Montarea racordului gaz-aer 2 1. 4.7 Curăţarea sifonului de condens 2.9 Curăţarea filtrelor de încălzire 4. 11. Îndepărtaţi plutitorul (3). Goliţi produsul. Îndepărtaţi clipul (1). C A B Montaţi arzătorul. 11. Curăţarea sitei la admisia de apă rece Racordaţi ţeava principală de apă rece. Desprindeţi partea inferioară a sifonului (1) din partea superioară a acestuia (2). fără scoaterea acesteia. Condiţii: Presiunea preliminară < 0. atunci trebuie să înlocuiţi vasul de expansiune (→ pagina 27). 4. consultaţi tabelul din anexă sau folosiţi programul resp. 2 Umpleţi vasul de expansiune corespunzător înălţimii statice a instalaţiei de încălzire în mod ideal cu azot. Umpleţi şi dezaeraţi instalaţia de încălzire. Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 36) Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare (→ pagina 30) Dacă apar simultan mai multe avarii. Umpleţi partea inferioară a sifonului până la 10 mm sub muchia superioară a conductei de scurgere a condensatului cu apă. 4. 2. Închideţi robinetele de întreţinere ale produsului. 2.11 Golirea produsului 3 1. ▶ ▶ 1.75 bar) ▶ 3. 3.12 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune 1.13 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere 1. Spălaţi cu apă plutitorul şi partea inferioară a sifonului. 4. 5.075 MPa (0. Porniţi programul de verificare P. programele de verificare. 5. Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare (→ pagina 30) Deschideţi ventilele de golire.Remedierea avariilor 12 11. (→ pagina 25) Măsuraţi presiunea preliminară a vasului de expansiune la ventilul recipientului.05 (→ pagina 17). 2. Reintroduceţi la loc plutitorul (3). Îndepărtaţi filtrul de încălzire (2) şi curăţaţi-l. 1. Dacă iese apă la ventilul vasului de expansiune. 1 Remedierea erorii Dacă există coduri de eroare (F. 1 3. Goliţi produsul pe partea apei calde menajere. 2. Îndepărtaţi bypass-ul (3). (→ pagina 25) 0020199143_00 Thelia Condens. 11. atunci adresaţi-vă serviciului de asistenţă tehnică. 11.

A 1 2 3 2 B 12. 2. 8. ▶ ▶ Menţineţi apăsată tasta mai mult de 7 secunde. B 3 4. (→ pagina 23) 8. 4. (→ pagina 17) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) B 3. 2. Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.4 1. Semia Condens 0020199143_00 .1 Înlocuirea arzătorului 1.6. (→ pagina 23) Îndepărtaţi garnitura arzătorului. (→ pagina 25) 4 2 A 12. cutia electronică). 6. 4. Îndepărtaţi ţeava de tur (5). 9. 26 Demontaţi capacul frontal. 12. Închideţi robinetul de întreţinere în conducta de apă rece. (→ pagina 23) Montaţi noua legătură aer-gaz (→ pagina 25).96 pe reglarea din fabrică.2 Înlocuirea legăturii aer-gaz 1. Îndepărtaţi tubul de gaz (1). Îndepărtaţi clipul superior (1). Demontaţi capacul frontal. atunci goliţi produsul. Demontaţi racordul gaz-aer.6. 12. 2. Înlocuirea subansamblurilor defecte Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 17) Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 30) Resetarea parametrilor la setările din fabrică Resetaţi toţi parametrii cu codul de diagnoză d. 2. 7. Dacă doriţi să înlocuiţi subansamblurile cu apă ale produsului. Îndepărtaţi ţeava de retur (2). Îndepărtaţi clipul inferior (4).3 Înlocuirea schimbătorului de căldură 1. 12.5 1. Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 36) Apăsaţi tasta pentru părăsirea meniului.2 Accesarea memoriei de erori Ultimele 10 coduri de eroare sunt stocate în memoria cu erori. Închideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul de încălzire. 1 A Pregătirea reparaţiei 5 Opriţi produsul. 2. 10. 12. 3. (→ pagina 11) Demontaţi racordul gaz-aer. 5. 5. Îndepărtaţi clipul inferior (3). 9.12 Remedierea avariilor 12.3 1. Folosiţi numai garnituri noi. 5. Aşezaţi noul arzător cu o garnitură nouă de arzător pe schimbătorul de căldură. 3.94. Reglaţi codul diagnoză.6 1 Ştergerea memoriei de erori Ştergeţi memoria de erori cu codul de diagnoză d. Asiguraţi-vă de faptul că nu picură apă pe componentele sub tensiune electrică (de ex. Detaşaţi arzătorul. Îndepărtaţi senzorul de temperatură (3). Îndepărtaţi clipul superior (1). 7.6. 6. 12. Montaţi racordul gaz-aer. 2. Reglaţi codul diagnoză. Închideţi robinetul de gaz. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.

6. Folosiţi pentru aceasta o garnitură nouă. Îndepărtaţi transformatorul de aprindere (2).6. Deschideţi caseta electronică. 4. Slăbiţi piuliţa (3). Îndepărtaţi capul pompei (2) împreună cu capul pompei. instalaţia de încălzire. 4. 2.Remedierea avariilor 12 4. 12. Îndepărtaţi placa electronică. (→ pagina 25) A 2 B 1 C 2 11. Îndepărtaţi clipul de sub tăviţa de condens (1). 2. Înşurubaţi noul vas de expansiune cu racordul de apă. Fixaţi noul cap al pompei cu cele patru şuruburi. Montaţi noul schimbător de căldură în ordine inversă. Fixaţi tabla de susţinere cu ambele şuruburi. 8. 9. 5. Îndepărtaţi tăviţa de condens. Umpleţi şi aerisiţi produsul şi. 18. Scoateţi toate fişele de pe placa electronică. Îndepărtaţi cele două şuruburi ale tablei de susţinere (1).6. Îndepărtaţi cablul pompei de pe pupitrul de comandă al capului pompei. 0020199143_00 Thelia Condens. Fixaţi tăviţa de condens cu şuruburi de noul schimbător de căldură. 17. 12. Racordaţi cablul pompei pe noul cap al pompei. Scoateţi vasul de expansiune (2) în faţă. Ridicaţi uşor schimbătorul de căldură şi îndepărtaţi-l împreună cu tăviţa de condens (1). Înlocuiţi inelul O. 3. Detaşaţi tabla de susţinere.4 Înlocuirea capului pompei B A 1 A 2 1. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 27 . Slăbiţi cele patru şuruburi (3). 3. 1. 14. Slăbiţi cele patru şuruburi (2). dacă este necesar. Goliţi produsul. 16. D A 3 2 D 1 A 2. 5. Slăbiţi clipurile de pe placa electronică. 3. 6.6 Înlocuirea plăcii electronice principale C C D 12. C B 13. Aşezaţi noul vas de expansiune în produs.5 Înlocuirea vasului de expansiune 1 1. 15.6. Slăbiţi cele patru şuruburi (1). 12. 7.

Montaţi noua supapă de siguranţă cu un nou inel O. 6. Introduceţi fişa plăcii electronice. Îndepărtaţi clipul (2). 4.6. 12. Introduceţi fişa plăcii electronice. 2. atunci înlocuiţi-l conform recomandărilor pentru conexiunea electrică (→ pagina 16). 6. ▶ Dacă este deteriorat cablul de alimentare electrică.6. 3. Îndepărtaţi senzorul de debit (1). 5. 3. Îndepărtaţi senzorul de presiune (2).11 Înlocuirea cablului de alimentare electrică Indicaţie Cablul trebuie înlocuit de către producător.12 Remedierea avariilor 5. 4. Scoateţi fişa de pe placa electronică.6. Reataşaţi clipul (2). 4.6. 12.10 Înlocuirea senzorului de presiune 1 A 1. 12.75mm² Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. 4. 1 2 1.6. 2. 12. de către serviciul său de asistenţă tehnică sau de către persoane calificate corespunzător pentru evitarea pericolelor. Închideţi pupitrul de comandă. Introduceţi ştecărul. Slăbiţi clipurile de pe placa electronică. – Secţiunea cablului de alimentare electrică: 3 G 0. Închideţi pupitrul de comandă. 7. 3. Montaţi noul senzor de debit. 5.7 Înlocuirea plăcii electronice a interfeţei utilizatorului 1 A B D C C B A 1. 28 Slăbiţi fişa. 2.9 Înlocuirea senzorului de debit 12. Îndepărtaţi placa electronică. Deschideţi caseta electronică. Semia Condens 0020199143_00 . Îndepărtaţi supapa de siguranţă. Montaţi noul senzor de presiune. Montaţi noua placă electronică astfel încât să se prindă jos în canelură şi sus în clipsuri. Slăbiţi fişa. 2.8 Înlocuirea supapei de siguranţă 2 1. 7. Montaţi noua placă electronică astfel încât să se prindă jos în canelură şi sus în clipsuri. 3. Reataşaţi clipul (1). Îndepărtaţi clipul (1).

(→ pagina 25) 14 Serviciul de asistenţă tehnică Datele de contact pentru serviciul nostru de asistenţă tehnică le găsiţi la adresa indicată pe partea posterioară sau pe www. Închideţi robinetul de gaz. 0020199143_00 Thelia Condens. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică. Închideţi robinetul de apă rece.Scoaterea produsului din funcţiune 13 12. 13 Scoaterea produsului din funcţiune ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Opriţi produsul. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 29 . Goliţi produsul.7 ▶ Încheierea reparaţiei Verificaţi dacă produsul funcţionează corespunzător şi dacă este complet etanş .saunierduval.ro.

atunci produsul funcţionează cu sarcina parţială la încălzire setată prin codul diagnoză d. atunci se activează funcţia automată de aerisire. Se opresc arzătorul şi pompa (pentru umplerea şi golirea produsului).00 în regimul de încălzire. iar apoi pentru 1 minut în circuitul de încălzire. Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute în circuitul de încălzire.00 în regimul de încălzire. iar apoi pentru 1 minut în circuitul de încălzire.7 bar) mai mult de 15 secunde. P.01 Pornirea arzătorului la sarcina termică reglabilă: Produsul se operează după aprinderea cu succes cu sarcina termică setată între „0“ (0 % = Pmin) şi „100“ (100 % = Pmax). Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute.07 MPa (0. max Unitate – – kW Pas.05 MPa (0. Cod diagnoză d. P. P. atunci produsul funcţionează în regimul de pregătire a apei calde cu sarcină termică maximă.03 Produsul funcţionează cu sarcina termică maximă setată prin codul de diagnoză d.06 Aerisirea circuitului de încălzire: Vana de comutare prioritară este deplasată în regimul de încălzire.7 bar) mai mult de 15 secunde. Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute. Afişaj Semnificaţie P.05 MPa (0. este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produsul respectiv.Anexă Anexă A Vedere de ansamblu asupra programelor de verificare Indicaţie Deoarece tabelul programului este folosit pentru diferite produse. este posibil să nu fie vizibile unele programe la produsul respectiv.02 Pornirea arzătorului pe sarcina de aprindere: Produsul este operat cu sarcină de aprindere după aprinderea cu succes. explicaţie Puterea de încălzire maximă variază în funcţie de produs.5 bar) şi este peste 0. La necesitate. Pompa funcţionează şi se opreşte la intervale regulate.07 Aerisirea circuitului de apă caldă: Funcţia este activată pentru un interval de timp de 4 minute în circuitul de apă caldă mic.04 Funcţia coşar: Dacă există o cerinţă de apă caldă. funcţia aceasta poate fi deconectată manual. Pompa funcţionează şi se opreşte la intervale regulate. → Capitolul „Date tehnice“ Setări din fabrica → Capitolul „Date tehnice“ Setare specifică utilizatorului Reglabil Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. funcţia aceasta poate fi deconectată manual. P. P.00 30 Parametru Puterea maximă a încălzirii Valori min. Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute. Funcţia aceasta nu poate fi deconectată manual. P.07 MPa (0. Semia Condens 0020199143_00 . B Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu Indicaţie Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse. Funcţia este activată pentru un interval de timp de 15 minute. Dacă nu există cerinţă de apă caldă. La necesitate. Funcţia automată de aerisire Aerisirea produsului: Dacă presiunea este mai mică de 0. atunci se activează funcţia automată de aerisire.05 Umplerea produsului: Supapa prioritară de comutare este deplasată în poziţia de mijloc.5 bar) şi este peste 0. alegere. Dacă presiunea este mai mică de 0. Funcţia este activată pentru un interval de timp de 4 minute în circuitul de apă caldă mic.

04 Temperatura apei din boiler valoare actuală ℃ – – Nereglabil d.11 Statusul pompei de amestec a circuitului de încălzire valoare actuală – off / on – Nereglabil d.09 Temperatura nominală pe turul încălzirii reglată la termostatul de cameră eBUS valoare actuală ℃ – – Nereglabil d.06 Temperatura nominală a apei calde valoare actuală ℃ (numai aparat combi) – Nereglabil d.02 Timpul de blocare a arzătorului în regimul de încălzire 2 60 min 1 20 Reglabil d.01 Durata de postfuncţionare a pompei în regimul de încălzire 1 60 min 1 5 Reglabil d.17 Reglarea încălzirii – – – off = temperatură pe tur on = temperatura de recirculare (comutare pentru încălzirea în pardoseală. Dacă aţi activat reglarea temperaturii de recirculare. 5 = turaţie fixă → Capitolul "Reglarea puterii pompei" 0 Reglabil d. alegere. 3. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 31 .Anexă Cod diagnoză Parametru Valori min. 4.16 Statusul termostatului de cameră 24 V valoare actuală – off = încălzire oprită on = încălzire pornită – Nereglabil d.14 Modul de funcţionare al pompei modulatoare 5 – 0 = turaţie variabilă (auto) 1.05 Temperatura nominală stabilită pe turul încălzirii ℃ – – Nereglabil d.13 Statusul pompei de recirculare a circuitului pentru apă caldă valoare actuală – off / on – Nereglabil d.18 Modul de postfuncţionare a pompei 1 3 – 1 = confort (pompă cu funcţionare continuă) 3 = Eco (funcţionarea intermitentă a pompei .08 Statusul termostatului 230 V valoare actuală – 0 = termostat de cameră deschis (fără cerinţă termică) 1 = termostat de cameră închis (cerinţă termică) – Nereglabil d.pentru evacuarea căldurii reziduale după prepararea apei calde la un necesar termic foarte mic) 1 Reglabil valoare actuală 0 0020199143_00 Thelia Condens.15 Turaţie pompă valoare actuală % – – Nereglabil d. max Unitate Pas.07 Temperatura nominală a boilerului pentru apă caldă menajeră valoare actuală ℃ – – Nereglabil d. 2.10 Statusul pompei interne a circuitului de încălzire valoare actuală – off / on – Nereglabil d. explicaţie Setări din fabrica Setare specifică utilizatorului d.) 0 Reglabil d. atunci este inactivă funcţia de determinare automată a puterii de încălzire.

pornirea/postfuncţionarea pompei treapta 1./min Turaţia ventilatorului = valoarea afişată x 100 – Nereglabil d.23 Statusul cerinţei de încălzire valoare actuală – off = încălzire oprită (mod vară) on = încălzire pornită – Nereglabil d.28 Funcţionarea releului 2 (modul multifuncţional) 1 10 – 1 = pompă de recirculare 2 = pompa externă 3 = pompă încărcare boiler 4 = hotă 5 = electroventil extern 6 = semnal avarie extern 7 = pompă solară (se elimină) 8 = comanda la distanţă eBUS 9 = pompa de protecţie antilegionella 10 = ventil solar 2 Reglabil d. regimul de pregătire a apei calde treapta 2 2 = regimul de încălzire automat. explicaţie Setări din fabrica Setare specifică utilizatorului d.25 Statusul cerinţei pentru postîncălzirea boilerului sau pentru începerea încălzirii apei calde de la termostatul eBUS valoare actuală – off = funcţie dezactivată on = funcţie activată – Nereglabil d.34 Valoarea turaţiei ventilatorului valoare actuală rot. max Unitate Pas.20 Temperatura nominală maximă a apei calde 50 60 ℃ 1 50 Reglabil d. Semia Condens 0020199143_00 . pompă în două trepte 0 3 – 0 = funcţionarea arzătorului treapta 2. alegere.31 Dispozitiv automat de umplere 0 2 – 0 = manual 1 = semiautomat 2 = automat 0 Reglabil d.24 Statusul monitorizării presiunii 0 1 – off = nepornit on = pornit – Nereglabil d.Anexă Cod diagnoză Valori Parametru min. pornirea/postfuncţionarea pompei treapta 1 1 = regimul de încălzire şi pornirea/postfuncţionarea pompei treapta 1.19 Modul de funcţionare a pompei.21 Statusul începerii încălzirii pentru apă caldă valoare actuală – off = funcţie dezactivată on = funcţie activată şi disponibilă – Nereglabil d.22 Statusul cerinţei de apă caldă valoare actuală – off = nicio cerinţă în curs on = cerinţă în curs – Nereglabil d./min Turaţia ventilatorului = valoarea afişată x 100 – Nereglabil 32 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.33 Valoarea nominală a turaţiei ventilatorului valoare actuală rot.27 Funcţionarea releului 1 (modul multifuncţional) 1 10 – 1 = pompă de recirculare 2 = pompa externă 3 = pompă încărcare boiler 4 = hotă 5 = electroventil extern 6 = semnal avarie extern 7 = pompă solară (se elimină) 8 = comanda la distanţă eBUS 9 = pompa de protecţie antilegionella 10 = ventil solar 1 Reglabil d. regimul de pregătire a apei calde treapta 2 3 = treapta 2 3 Reglabil d.

47 Temperatura exterioară valoare actuală ℃ – – d.64 Durata medie de aprindere arzătorului valoare actuală s – – Nereglabil d.39 Temperatura apei în circuitul solar d.45 Valoarea punctului inferior al curbei de încălzire 15 30 – 1 20 Reglabil d. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Nereglabil 33 .69 Numărul de aprinderi fără succes în 2. explicaţie Setări din fabrica Setare specifică utilizatorului 0 = încălzire 40 = poziţie centrală (regim paralel) 100 = apă caldă – Nereglabil l/min – – Nereglabil valoare actuală ℃ – – Nereglabil Temperatura pe turul de încălzire valoare actuală ℃ – – Nereglabil d.41 Temperatura pe returul încălzirii valoare actuală ℃ – – Nereglabil d.51 Corecţia turaţiei maxime a ventilatorului -2500 0 rot. alegere.35 Poziţia ventilului de comutare prioritar valoare actuală – d.02) valoare actuală min – – Nereglabil d.1 1. max Unitate d.68 Numărul de aprinderi fără succes în 1.2 Reglabil d.58 Circuitul solar de postîncălzire 0 3 – 0 = funcţia de protecţie contra legionella a aparatului de încălzire dezactivată 3 = apă caldă activată (valoarea nominală min.62 Temperatură noapte 30 – 1 0 Reglabil d.60 Numărul de blocări de către senzorul de temperatură valoare actuală – – – Nereglabil d./min 1 Turaţia ventilatorului = valoarea afişată x 10 600 Reglabil d.70 Funcţionarea vanei de comutare prioritară – 0 = funcţionare normală (regim de apă caldă şi de încălzire) 1 = poziţie centrală (regim paralel) 2 = poziţia de durată: regimul de încălzire 0 Reglabil 0 – 0 – 2 – 0020199143_00 Thelia Condens.67 Timpul rămas pentru blocarea arzătorului (setare sub d.66 Activarea funcţiei de începere a încălzirii pentru apă caldă – off = funcţie dezactivată on = funcţie activată 1 Reglabil d.40 Pas.2 4 0.50 Corecţia turaţiei minime a ventilatorului 0 3000 rot.61 Numărul de aprinderi fără succes valoare actuală – – – Nereglabil d.65 Durata maximă de aprindere arzătorului valoare actuală s – – Nereglabil d. 60 °C) 0 Reglabil d.43 Curba de încălzire 0.Anexă Cod diagnoză Parametru Valori min.36 Valoarea debitului de apă caldă valoare actuală d. încercare valoare actuală – – – Nereglabil d. încercare valoare actuală – – – Nereglabil d./min 1 Turaţia ventilatorului = valoarea afişată x 10 -1000 Reglabil d.

91 Status DCF77 valoare actuală – – – Nereglabil d.129 Valoarea nominală minimă a apei calde 35 (aparat combi) 45 (aparatul de încălzire curat) 60 ℃ 1 35 (aparat combi) 45 (aparatul de încălzire curat) Reglabil 34 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.93 Setarea codului de produs 0 99 – 1 – Reglabil d.90 Statusul termostatului de cameră eBUS valoare actuală – off = neconectat on = conectat – Nereglabil d.81 Timpul de funcţionare în regimul de pregătire a apei calde valoare actuală ore – – Nereglabil d.94 Ştergerea listei de avarii 0 1 – off = nu on = da – Reglabil d. alegere.85 Creşterea performanţei min. Semia Condens 0020199143_00 .82 Numărul de aprinderi ale arzătorului în regimul de încălzire valoare actuală – Numărul de aprindere = valoarea afişată x 100 – Nereglabil d.75 Durata maximă de postîncălzire a boilerului 20 90 min 1 45 Reglabil d.71 Temperatura nominală maximă a turului încălzirii 45 80 ℃ 1 → Capitolul „Date tehnice“ Reglabil d.88 Valoarea limită a debitului pentru aprindere în regimul de pregătire a apei calde 0 1 – 0 = 1.95 Versiunile software-ului – – – 1 = placa electronică principală 2 = placa electronică a interfeţei – Reglabil d.80 Timpul de funcţionare în regimul de încălzire valoare actuală ore – – Nereglabil d.73 Corecţia temperaturii începerea încălzirii apei calde -15 5 K 1 0 Reglabil d.5 l/min (fără întârziere) 1 = 3.128 Valoarea nominală minimă a încălzirii 10 75 ℃ 1 10 Reglabil d.Anexă Cod diagnoză Parametru Valori min. max Unitate Pas.84 Întreţinere în 0 3000 ore Numărul de ore = valoarea afişată x 10 300 Nereglabil d.83 Numărul de aprinderi ale arzătorului în regimul de pregătire a apei calde valoare actuală – Numărul de aprindere = valoarea afişată x 100 – Nereglabil d.77 Încălzirea suplimentară maximă a boilerului – – kW 1 → Capitolul „Date tehnice“ – Reglabil d.7 l/min (întârziere 2 s) 0 Reglabil d.96 Resetarea setării din fabrică – – – 0 = nu 1 = Da – Reglabil d. (regimul de încălzire şi de pregătire a apei calde) – – kW 1 → Capitolul „Date tehnice“ – Reglabil d. explicaţie Setări din fabrica Setare specifică utilizatorului d.

53 Produs în durata de aşteptare / funcţia de blocadă de funcţionare din cauza deficitului de apă (diferenţă prea mare tur/recirculare) S. cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate.28 Regimul de pregătire a apei calde: oprirea temporară a arzătorului S. este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produsul respectiv.91 Întreţinerea: mod preliminar S.06 Regimul de încălzire: postventilaţie S.23 Regimul de pregătire a apei calde: aprinderea arzătorului S.32 Timpul de aşteptare al suflantei: turaţia ventilatorului este în afara valorii de toleranţă S.08 Regimul de încălzire: deconectarea temporară după procesul de încălzire Afişaje în regimul de apă caldă menajeră S.05 Regimul de încălzire: post-funcţionarea pompei / suflantei S.16 Regimul de pregătire a apei calde: postventilaţie S.42 Clapetă de sens gaze arse închisă S. S.39 Contactul încălzirii în pardoseală deschis S. regulator eBUS.31 Fără cerinţă de încălzire: mod vară.02 Regimul de încălzire: pornirea pompei S.10 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă S.54 Durata de aşteptare: deficit de apă în circuit (diferenţă prea mare tur/recirculare) S.03 Regimul de încălzire: aprinderea arzătorului S.24 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit S.27 Regimul de pregătire a apei calde: post circulaţie pompă S.96 Program automat de testare: senzorul de temperatură pe retur.25 Regimul de pregătire a apei calde: post-funcţionare pompe / postventilaţie S.07 Regimul de încălzire: post circulaţia pompelor S. Cod de stare Semnificaţie Afişaje în regimul de încălzire S. timp de aşteptare S.22 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea pompei S.33 Funcţionarea obligatorie a suflantei până la cuplarea monitorizării presiunii S.17 Regimul de pregătire a apei calde: post circulaţie pompă Afişaj în funcţionarea de confort cu începerea încălzirii sau regimul de pregătire a apei calde cu boiler S.11 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea ventilatorului S.04 Regimul de încălzire: arzător pornit S.Anexă C Coduri de stare – vedere de ansamblu Indicaţie Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse.21 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea ventilatorului S.26 Regimul de pregătire a apei calde: postventilaţie S.20 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă S.13 Regimul de pregătire a apei calde: aprinderea arzătorului S.46 Modul de protecţie: sarcina minimă S.88 Aerisirea produsului activă S.14 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit S.34 Protecţia contra îngheţului activă S. Alte afişaje 0020199143_00 Thelia Condens.30 Regimul de încălzire blocat de termostatul de cameră.41 Presiunea apei este prea mare S. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 35 .15 Regimul de pregătire a apei calde: post-funcţionare pompe / postventilaţie S.01 Regimul de încălzire: pornirea ventilatorului S.0 Regimul de încălzire: fără cerinţă S.

mufa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect. întreruperea curentului de ionizare (cablu. presiunea de admisie a gazului este prea mică. întrerupere în fasciculul de cabluri.32 Funcţia de protecţie contra îngheţului a suflantei este activă: turaţia ventilatorului este în afara valorii de toleranţă Nu este introdusă corect mufa la ventilator.99 Umplerea automată activă S. cablul către pompă sau către senzorul pentru presiunea apei este slăbit / nu este introdus / defect F. sistemul electronic este defect 36 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. senzorul NTC defect F. ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere F. transformatorul de aprindere are rateu de aprindere F. împământarea eronată a produsului.Anexă Cod de stare Semnificaţie S. sistemul electronic (releul pentru controlul arderii) defect. cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate. întrerupere în arborele de cabluri. cablu/carcasă F.01 Avarie: senzorul temperaturii pe retur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită. ştecărul multiplu de pe placa electronică nu este introdus corect.98 Program automat de testare: senzorul de temperatură pe retur. scurt-circuit în arborele de cablu. aer în gaz. s-a declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE). S. electrod). presiunea instalaţiei este prea mică. scurt-circuit în arborele de cablu.24 Oprire de siguranţă: creşterea temperaturii este prea rapidă Pompă blocată.00 Avarie: senzorul temperaturii pe tur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită. senzorul de presiune al apei este defect.108 Aerisirea camerei de ardere. suflantă în funcţiune S. dispozitiv de reţinere blocat/montat greşit F. armătură de gaz ET greşită. Semia Condens 0020199143_00 . senzor Hall defect. întrerupere în mănunchiul de cabluri.25 Oprire de siguranţă: temperatura gazelor de ardere este prea mare Legătura limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gaze arse (STB) este întreruptă. fişa de bujie. cablu/carcasă F. duza pentru gaz greşită.27 Deconectare de siguranţă: eroare la detectarea flăcării Umiditate în sistemul electronic. cablu/carcasă F. putere redusă a pompei. aer în produs. întrerupere în fasciculul de cabluri F. eroare la armătura de gaz. senzorii pentru tur şi recirculare NTC sunt inversaţi F. senzorul NTC defect F.28 Eroare: aprindere fără succes la start Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat releul pentru controlul presiunii gazului. recircularea gazelor de ardere.13 Scurt-circuit: senzorul de temperatură al boilerului pentru apă caldă menajeră Senzorul NTC defect. aer în produs. lipsa împământării produsului.10 Scurt-circuit: senzorul temperaturii pe tur Senzorul NTC defect. scurt-circuit în arborele de cablu. turul sau returul NTC este defect (contact slăbit).29 Eroare: stingerea flăcării Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar. sistemul electronic este defect F.109 Funcţionare Standby a produsului activată D Codurile de eroare – vedere de ansamblu Indicaţie Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse. cerinţa de încălzire şi apă caldă blocate.97 Program automat de testare: senzorul pentru presiunea apei. întrerupere în arborele de cabluri. supapa magnetică de gaz este neetanşă F. ventilator blocat.11 Scurt-circuit: senzorul de temperatură pe retur Senzorul NTC defect. descărcare prin cablul de aprindere. fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect. putere redusă a pompei.20 Deconectare de siguranţă: temperatura de supraîncălzire este atinsă Conexiunea la masă a mănunchiului de cabluri către produs nu este corectă. mufa electrod de aprindere sau electrod de aprindere). Cod de eroare Semnificaţie cauză posibilă F. este posibil să nu fie vizibile unele coduri la produsul respectiv. instalaţie de aprindere defectă (transformator de aprindere.22 Deconectare de siguranţă: deficit de apă în aparatul de încălzire Lipsă sau prea puţină apă în produs.23 Deconectare de siguranţă: diferenţa de temperatură este prea mare (NTC1/NTC2) Pompă blocată. fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect. S.

sistemul electronic este defect F.67 Valoarea retrimisă de ASIC este eronată (semnal de flacără) Semnal neplauzibil de flacără.87 Avarie: electrodul de aprindere Electrodul de aprindere nu este conectat sau este conectat greşit.61 Eroare: comanda armăturii de gaz Scurt-circuitul/legarea la masă în arborele de cablu la armătura de gaz. tubulatura de admisie/evacuare gaze este înfundată şi amortizorul fonic nu este montat corespunzător F.88 Eroare: armătura de gaz Armătura de gaz nu este conectată sau este conectată greşit.83 Eroare: senzorul de temperatură al arzătorului Senzorul de temperatură al arzătorului este defect La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modificare prea mică a temperaturii la senzorul temperaturii pe tur sau pe retur: prea puţină apă în produs. întrerupere/legarea la masă în cablul de alimentare al senzorului pentru presiunea apei sau senzorul pentru presiunea apei este defect F. stingerea cu întârziere a semnalului de flacără. electrod) F.84 Eroare: senzor temperatură tur/retur Valoarea nu corespunde.70 Codul de produs nu este valabil (DSN) Înlocuire simultană a ecranului şi a plăcii electronice.64 Eroare: sistemul electronic / senzorul / transformatorul analog-digital Scurtcircuit pe turul şi returul NTC.63 Eroare: EEPROM Sistemul electronic defect F. monitorizarea presiunii este defectă. senzorul temperaturii pe tur sau retur nu este aşezat corect pe tub F.62 Eroare: comanda de oprire a ventilului de gaz oprirea cu întârziere a armăturii de gaz. sistemul electronic este defect F.86 Eroare: contactul încălzirii în pardoseală Contactul încălzirii în pardoseală este deschis. sau deficit de apă F.Anexă Cod de eroare Semnificaţie cauză posibilă F. scurt-circuit în arborele de cablu 0020199143_00 Thelia Condens. armătură de gaz neetanşă. senzorul este deconectat sau defect F.77 Eroare: condensat sau fum Niciun răspuns. care indică valoarea constantă: senzorul temperaturii pe tur nu este introdus corect pe ţeava de tur. armătură de gaz defectă (legarea la masă a bobinelor). întreruperea curentului de ionizare (cablu.85 Eroare: senzorul de temperatură Senzorii de temperatură pe tur şi / sau retur sunt montaţi pe acelaşi tub / tubul greşit Senzorul de temperatură nu este conectat sau nu este conectat corect F.78 Întrerupere senzor de scurgere apă caldă menajeră la controlerul extern Link box conectat.65 Eroare: temperatura sistemului electronic este prea mare Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă. scurtcircuit în fasciculul de cabluri F.71 Eroare: senzor temperatură tur/retur Senzorul temperaturii pe tur.73 Eroare: senzorul de presiune a apei este neconectat sau scurt-circuitat Întreruperea/scurt-circuitul senzorului de presiune a apei.33 Funcţia de protecţie contra îngheţului a suflantei este activă: eroare a releului de aer Monitorizarea presiunii nu a cuplat sau a cuplat la o valoare prea mare a turaţiei ventilatorului (alimentare insuficientă cu aer) Fişa monitorizării presiunii nu este conectată corect. senzorii temperaturii pe tur şi retur nu sunt montaţi corect F. sistemul electronic defect F. clapetă de sens gaze arse defectă F. sistemul electronic este defect F. duză pentru gaz greşită.74 Eroare: problemă electrică a senzorului de presiune a apei Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurt-circuit în 5 V / 24 V sau eroare internă în senzorul de presiune al apei F.75 Eroare: senzorul de presiune Senzorul de presiune sau pompă defectă. număr greşit de schimburi de aer. presiunea de admisie a gazului este prea mică. senzorul temperaturii pe tur este defect F. dar NTC de apă caldă nu este şuntat F.72 Eroare: abaterea senzorului de presiune a apei / senzorului pentru temperatura pe retur Diferenţa de temperatură la senzorul tur/retur NTC este prea mare → senzorul de temperatură pe tur şi/sau retur defect F. furtunul dintre monitorizarea presiunii şi amortizorul fonic este demontat. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 37 . diferenţă < -6 K Senzorii temperaturii pe tur şi retur transmit valori neplauzibile: senzorii temperaturii pe tur şi retur sunt inversaţi. suprasarcină eBUS sau două alimentări cu tensiune cu diferite polarităţi la eBUS F. fără a reconfigura codul produsului F. sistemul electronic este defect F.49 Eroare eBUS: tensiune prea mică Scurt-circuit la eBUS.68 Eroare: flacără instabilă (intrare analogică) Aer în gaz.

Anexă Cod de eroare Semnificaţie cauză posibilă F. Semia Condens 0020199143_00 .89 Eroare: pompă Pompa nu este conectată sau este conectată greşit. scurt-circuit în arborele de cablu E Diagrama de conexiuni: aparat combi Burner off X106 3 2 4 eBUS X51 6 5 X20 1 2 10 11 4 15 3 16 1 1 2 4 5 1 9 X51 5 1 2 13 X51 6 M 3 1 X32 X35 Burner off 24V= RT X2 X90 – X2 X22 X20 8 8 17 7 18 + BUS 24V X51 X41 X40 X106 7 6 4 3 1 14 11 13 M 9 1 4 3 3 6 2 10 1 3 2 20 10 19 3 2 1 24V X30 X21 X14 X14 11 X21 230V~ X1 FUS X12 L N 230V~ L N X1 12 L N N L N L 14 13 1 Placa electronică principală 8 2 Placa electronică a interfeţei 9 Senzor de presiune 3 Reglare 10 Senzor de debit 4 Senzorul de temperatură al turului încălzirii 11 Electrod de ionizare 5 Senzorul de temperatură al returului încălzirii 12 Pompa de încălzire 6 Ventilator 13 Electrodul de aprindere 7 Armătura de gaz 14 Alimentarea principală cu electricitate 38 Vană cu 3 căi Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.

07. Dacă impurităţile nu se mai pot înlătura sau dacă sita este deteriorată. dacă nu porneşte programul automat de aerisire. atunci schimbaţi sita. completaţi-o dacă este necesar (cca.2 MPa/1. apă sau condensat la produs. prepararea apei calde (dacă este necesar) şi aerisiţi din nou instalaţia. umpleţi produsul resp. dacă este cazul. gaze arse. X X 2 Verificaţi starea generală a produsului. Astupaţi eventuala scurgere. X 8 Goliţi produsul de apă. 11 Înlocuiţi ambele garnituri ale arzătorului la fiecare deschidere şi corespunzător la fiecare întreţinere. Acordaţi atenţie specială la semnele de coroziune. dacă este cazul. instalaţia de încălzire la 0. Atenţie: Înlocuiţi garniturile! X 16 Dacă este insuficient randamentul de apă caldă sau dacă nu se atinge temperatura de scurgere. rugină şi alte daune.1 0. X X 7 Închideţi robinetul de gaz şi robinetele de întreţinere. → Capitolul „Curăţarea schimbătorului de căldură“ X (la fiecare 5 ani) Verificaţi dacă arzătorul este deteriorat şi înlocuiţi-l.0 . dacă este cazul. 10 Demontaţi racordul gaz-aer. dacă este deteriorat. Efectuaţi o întreţinere dacă observaţi daune.3 bar sub presiunea de umplere a instalaţiei). → Capitolul „Curăţarea sifonului de condens“ 15 Montaţi racordul gaz-aer. X (la fiecare 5 ani) 13 X X X 14 Verificaţi sifonul de condens din produs.2. X X 6 Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică. curăţaţi-l şi înlocuiţi-l. Curăţaţi murdăriile de pe produs şi din camera de ardere. 19 Deschideţi robinetele de întreţinere. înlocuiţi schimbătorul de căldură prin placă. 0. X X 5 Verificaţi conţinutul de CO2 (număr schimburi de aer) al produsului şi reglaţi-l din nou. reconectaţi produsul la reţeaua electrică şi porniţi produsul. X (la fiecare 5 ani) 12 Curăţaţi schimbătorul de căldură. dacă este necesar. 21 Verificaţi din nou conţinutul de CO2 (conţinutul de aer) al produsului. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere X X X X X X X X 39 .Anexă F Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu art. X 18 Deschideţi robinetul de gaz. X X 0020199143_00 Thelia Condens. 20 Realizaţi o funcţionare de probă a produsului şi instalaţiei de încălzire incl. Realizaţi o întreţinere dacă presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul indicat. 22 Asiguraţi-vă de faptul că nu există scurgeri de gaz.0 bar (în funcţie de înălţimea statică a instalaţiei de încălzire) şi porniţi programul de aerisire P. Lucrări Inspecţie (anual) Întreţinere (min. X X 4 Verificaţi presiunea de racordare a gazului la solicitare termică maximă. X X 23 Înregistraţi inspecţia/întreţinerea efectuată. X 9 Verificaţi electrodul de aprindere. X 17 Curăţaţi sita la admisia de apă rece. În cazul acesta verificaţi senzorul de curgere să nu fie murdar sau deteriorat. Verificaţi dacă sunt corecte contactele cu fişă şi conexiunile electrice şi efectuaţi eventualele corecturi necesare.03 MPa/0. la fiecare 2 ani) 1 Verificaţi tubulatura de admisie/evacuare gaze pentru etanşeitate şi fixare corespunzătoare. Verificaţi presiunea preliminară a vasului de expansiune. X X 3 Realizaţi un control vizual al stării generale a schimbătorului de căldură. Asiguraţi-vă că nu este înfundată sau deteriorată şi că a fost montată corect în conformitate cu instrucţiunile de montaj relevante. Curăţaţi senzorul (nu folosiţi aer comprimat!) şi înlocuiţi-l.

500 mm L Între 2 piese finale orizontale 600 mm M Una din evacuările învecinate ale aerului 600 mm N O fereastră de acoperiş învecinată 400 mm 40 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.Anexă G Distanţele minime de respectat la poziţionarea punctelor finale ale tubulaturii de admisie/evacuare gaze N M C I E K I L A D H B 200 0 J F E G Punctul legendei Poziţionarea punctelor finale ale tubulaturii de admisie/evacuare gaze Distanţa minimă A Sub o fereastră 600 mm B Sub o evacuare a aerului 600 mm C Sub un jgheab 300 mm D Sub un balcon 300 mm E Una din ferestrele învecinate 400 mm F Una din evacuările învecinate ale aerului 600 mm G Conducte de evacuare verticale sau orizontale 600 mm H Un colţ al clădirii 300 mm I Un colţ interior al clădirii 1. Semia Condens 0020199143_00 .000 mm J Pe podea sau la un alt etaj 1.800 mm K Între 2 piese finale verticale 1.

CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) misie/evacuare gaze ≤ 10 m ≤ 10 m ≤ 10 m ≤ 10 m 0020199143_00 Thelia Condens. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 41 .CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 80/125 (L) ≤ 10 m ≤ 25 m ≤ 10 m ≤ 25 m ≤ 10 m ≤ 25 m ≤6m ≤ 19 m sie/evacuare gaze Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C33 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C33 Ø 60/100 (L) SEMIA Lun.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 80/125 (L) ≤ 10 m ≤ 25 m ≤ 10 m ≤ 25 m ≤ 10 m ≤ 25 m ≤ 10 m ≤ 19 m sie/evacuare gaze Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C43 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C43 Ø 60/100 (L) SEMIA Lun.Anexă H Lungimile tubulaturii de admisie/evacuare gaze Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C13 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C13 Ø 60/100 (L) SEMIA Lun.

2 x 0.Anexă Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C53 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C53 SEMIA Lun.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) misie/evacuare gaze Ø 80 (L1+L2) min. Ø 80 (L1+L2) max.5 m 2 x 20 m 2 x 0. 2 x 0. Ø 80 (L1+L2) max.5 m 2 x 20 m Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C83 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C83 SEMIA Lun.5 m 2 x 20 m 2 x 0.5 m 2 x 20 m sie/evacuare gaze Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul C93 Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93 D = 130 mm / S = 120 mm Ø 60/100 (L1) SEMIA Lun.5 m 2 x 20 m 2 x 0.5 m 2 x 20 m 2 x 0.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 80 (L2) max. Semia Condens 0020199143_00 . ≤1m ≤ 12 m ≤ 13 m ≤1m ≤ 12 m ≤ 13 m ≤1m ≤ 12 m ≤ 13 m ≤1m ≤9m ≤ 10 m sie/evacuare gaze 42 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.5 m 2 x 20 m 2 x 0. L1 + L2 max.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 80 (L1+L2) min.5 m 2 x 20 m 2 x 0.

L1 + L2 max.5 m ≤ 18 m ≥1m ≥ 0. L1 + L2 max.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 60/100 (L1) min.5 m ≤ 18 m ≥1m ≥ 0. ≥1m ≥ 0. ≤1m ≤ 26 m ≤ 27 m ≤1m ≤ 26 m ≤ 27 m ≤1m ≤ 30 m ≤ 31 m ≤1m ≤ 30 m ≤ 31 m Lungimea tubulaturii de admisie/evacuare gaze de tipul B23P Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul B23P Ø 80 (L2) min. ≤1m ≤ 12 m ≤ 13 m ≤1m ≤ 12 m ≤ 13 m ≤1m ≤ 17 m ≤ 18 m ≤1m ≤ 31 m ≤ 32 m sie/evacuare gaze Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93 D = 180 mm / S = 140 mm Ø 60/100 (L1) SEMIA Lun. L1 + L2 max.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) misie/evacuare gaze Ø 80 (L2) max. SEMIA Lun.5 m ≤ 18 m ≥1m ≥ 0.CONDENS 25 -A (H-RO) gimea tuTHELIA CONDENS 25 -A (H-RO) bulatuTHELIA CONDENS 30 -A (H-RO) rii de adTHELIA CONDENS 35 -A (H-RO) mi- Ø 80 (L2) max.Anexă Tubulatura de admisie/evacuare gaze de tipul C93 D = 150 mm / S = 130 mm Ø 60/100 (L1) SEMIA Lun. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 43 .5 m ≤ 18 m sie/evacuare gaze 0020199143_00 Thelia Condens.

7 kW Sarcina termică minimă .7 l/min Presiunea minimă admisă 0.1 kW 6.03 MPa (0.1 l/min 14.84 l/h 1.0) la 50/30 °C 1.) 18.2 l/min 13.0 bar) Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) 779 l/h 779 l/h 1.1 kW Sarcina termică maximă .1 kW 6.5 kW 28.00) 15 kW 15 kW 20 kW 25 kW Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C 5.1 kW 6 … 25 kW 7 … 28.1 kW 7.Apă caldă 44 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens.3 MPa (3.încălzirea (Q max.3 MPa (3. al reglajului temperaturii de ridicare 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃ 10 … 80 ℃ Presiunea maximă admisă 0.1 kW 5.8 kW Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C 5 … 18.încălzirea (Q min.Anexă I Date tehnice Date tehnice – încălzire SEMIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 30 A (H-RO) THELIA CONDENS 35 A (H-RO) Temperatura maximă a turului de încălzire (reglarea din fabrică) 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ Domeniul max.0 bar) 0.1 kW 5 … 18.) 5.1 kW 6.03 MPa (0.4 l/min 10.2 kW 6 … 30 kW 7 … 33 kW Sarcina termică maximă .apă caldă (Q min.1 kW 5.3 … 19.1 kW SEMIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 30 A (H-RO) THELIA CONDENS 35 A (H-RO) Debit specific (D) (ΔT = 30 K) conform EN 13203 12.30 bar) 0.5 kW 7.2 kW 5 … 25.3 MPa (3.025 MPa (0.4 l/min 12.6 kW 33.) 5.440 bar) 0.077 l/h 1.1 l/min 12.1 kW 7.3 MPa (3.010 MPa (0.4 … 29.100 bar) SEMIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 30 A (H-RO) THELIA CONDENS 35 A (H-RO) Randament termic maxim (reglarea din fabrică .apă caldă (Q max.440 bar) 0.30 bar) 0.30 bar) 0.0 bar) 0.03 MPa (0.044 MPa (0.1 kW 5.4 kW 18.87 l/h ΔP încălzire la debit nominal (ΔT = 20 K) 0. Semia Condens 0020199143_00 .044 MPa (0.apă caldă (P) 5 … 25.250 bar) 0.3 … 26.30 bar) Presiunea maximă admisă 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar) Intervalul de temperatură 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ Limitator al cantităţilor de debit 8 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min Date tehnice – Putere/încărcare G20 Date tehnice .55 l/h 2.5 şi 4.3 … 19.) 25.2 l/min 16 l/min Debit continuu (ΔT = 35 K) 622 l/h 622 l/h 730 l/h 823 l/h Debit specific (ΔT = 35 K) 10.7 kW 25.7 kW Sarcina termică minimă .84 l/h 2.7 kW 30.03 MPa (0.0 bar) 0.4 kW 25.2 kW Interval de putere termică .214 l/h Debitul nominal al apei (ΔT = 30 K) 520 l/h 520 l/h 718 l/h 810 l/h Valoare aproximativă a volumului de condens (valoarea pH-ului între 3.d.

4 kg Masa cu umplere de apă 35. 8.2 % 98.2 % Randament nominal la 50/30 °C 104 % 104 % 104 % 104 % Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30 %) la 40/30 °C 108.7 m³/h 3.5 g/s 12. C83.2 % 9.2 % 9.3 kg 32. C43. C43. C43. .2 % 9. C33. C53.Apă caldă (G20) 2. C83. a gazelor de ardere 105 ℃ 105 ℃ 95 ℃ 104 ℃ Presiunea gazelor arse la ieşirea produsului la P max.5 mm 21.3 g/s 8.3 g/s 11.5 % 108. 34 ℃ 34 ℃ 35 ℃ 37 ℃ Temperatura max. 51 ℃ 51 ℃ 62 ℃ 56 ℃ Temperatura gazelor arse (50 °C/30 °C) la P min. C53. C53. C33.2 % 98.C93. 2.00090 bar) 130 Pa (0. C83.80 g/s 3. Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 45 .6 g/s 13.00175 bar) Conţinutul de CO2 în regimul de încălzire la Pmin 9% 9% 9% 9% Conţinutul de CO2 în regimul de încălzire la Pmin 9.8 g/s 15.6 m³/h Număr CE (PIN) CE-0063CP3646 CE-0063CP3646 CE-0063CP3646 CE-0063CP3646 Debitul de fum în regimul de încălzire la P min.00150 bar) 175 Pa (0.7 m³/h 2.) 21.2 % Conţinutul de CO2 în regimul de pregătire a apei calde la Pmax 9.5 mm 21.2 % 9. 61 ℃ 61 ℃ 55 ℃ 56 ℃ Temperatura gazelor arse (50 °C/30 °C) la P max. C33. înălţimea 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm Masa netă 31.C93. C53.9 g/s Debitul de fum în regimul de pregătire a apei calde la P max. C83.2 % 98. B23P Randament nominal la 80/60 °C 98.2 g/s Temperatura gazelor arse (80 °C/60 °C) la P max. adâncimea 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm Dimensiunile produsului.) 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm Conducta de scurgere a condensatului (min.2 % 9.2 % 9. lăţimea 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm Dimensiunile produsului.Anexă Date tehnice – general SEMIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 30 A (H-RO) THELIA CONDENS 35 A (H-RO) Categoria de gaz I2H I2H I2H I2H Diametrul tubului de gaz 3/4 3/4 3/4 3/4 Diametrul conductei de încălzire 3/4 3/4 3/4 3/4 Supapa de siguranţă a ţevii de racordare (min. B23P C13. B23P C13.5 % 108.2 m³/h 3. 61 ℃ 61 ℃ 77 ℃ 82 ℃ Temperatura gazelor arse (80 °C/60 °C) la P min.5 % 108. 80 Pa (0.34 g/s 2. 11.00080 bar) 80 Pa (0.00130 bar) Presiunea gazelor arse în regimul de pregătire a apei calde 130 Pa (0.00130 bar) 150 Pa (0. C33.6 kg 36.6 kg 31. C43.34 g/s 2. B23P C13.C93.5 mm 21.9 kg 0020199143_00 Thelia Condens.00130 bar) 130 Pa (0.7 kg 36.6 g/s 11.5 mm Presiunea de alimentare cu gaz G20 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar Debitul de gaz la P max.00080 bar) 90 Pa (0.26 g/s Debitul de fum în regimul de încălzire la P max.2 % Tipuri de instalaţii validate C13.5 % Clasa NOx 5 5 5 5 Dimensiunile produsului.6 kg 32.C93.6 kg 35.

250V T2/2A. 250V Putere electrică max. 250V T2/2A. absorbită 105 W 105 W 110 W 120 W 2W 2W 2W 3W IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D Conexiune electrică Consumul de putere electrică Standby Gradul de protecţie 46 Instrucţiuni de instalare şi întreţinere Thelia Condens. 250V T2/2A.Anexă Date tehnice – Electricitate SEMIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 25 A (H-RO) THELIA CONDENS 30 A (H-RO) THELIA CONDENS 35 A (H-RO) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Siguranţa încorporată (portant) T2/2A. Semia Condens 0020199143_00 .

.......... 5 Alimentare cu curent ..................................... 25 0020199143_00 Thelia Condens.......................................................................................................................................................................................... 26 Pregătirea................................... 26 Înlocuirea vasului de expansiune ...................... 25 Încheierea reparaţiei............................. 5 Î Încheierea lucrărilor de inspecţie..................................... 18 Prescripţii......... 8 O Orificiu ...................................................................................... 3 V Verificarea arzătorului ........................................... 30 se utilizează ................ 21 Resetarea timpului de blocare a arzătorului..................................................................................... 10 Mirosul de gaz ....................... 4 U Utilizarea conform destinaţiei .............................................................. 4 Transport ................................... 27 se predă utilizatorului ................................................. 27 Caracteristica CE ................................................................................................................................................. 4–5 Lucrări de inspecţie .............................................................................................................................................................. 23......................................................................... 26 Prepararea apei fierbinţi .................. 23 Demontarea tubulaturii de gaze arse ................... 5 Supapa de siguranţă .................................. 24 Curăţarea sifonului de condens........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 Încheierea lucrărilor de întreţinere.. 23 Demontarea legăturii aer-gaz....................................... 28 T Tensiune.................................. 29 Îngheţ .......................................................................... 6 Aerul de ardere........................................................................................... 9 Dispozitiv de siguranţă ................................... 21 R Racordul la reţea ........................ 28 seria....... 23 Placa cu date constructive ............................................................................................................................................................... 23.................................................................................... 6 Coduri de diagnoză se utilizează .. 8 Durata de blocare a arzătorului ..................................................................................................................................................................... 4 Traseul gazelor de ardere ............................. 21 S Schemă ..... 29 Se înlocuieşte placa electronică principală ............................................................................... 6 Programe de verificare ....... 24 Verificarea presiunii preliminare a vasului de expansiune .................................. 13 Controler........................................................................................................................... 21 Pornirea produsului ............................. 20 Coroziune .............................................................. 23 Demontarea conductei de admisie a aerului ................................................ 5–6 Curăţarea schimbătorului de căldură ............................................................................. 5 Înlocuirea arzătorului ................... 17 Coduri de eroare .......................... 28 Înlocuirea schimbătorului de căldură................... 23 Despachetarea produsului ............................................................................ 39 Lucrări de întreţinere ......... 28 Senzorul de debit senzor tur ................................................... 5 I Instrument ................................................................... 8 Sifon de condens se umple ............................................................................................................................ 4–5 Trăsnet ............... 23 Demontarea părţii laterale .. 17 Spray de detectare a scurgerilor .................................... 4 F Formare de gheaţă........... 4 Scoaterea din funcţiune.................................. 23 se utilizează Coduri de diagnoză .......................... Semia Condens Instrucţiuni de instalare şi întreţinere 47 .............................................................. 25 D Demontarea arzătorului. 4 Cazan de combustibil solid..... 4 Documentaţii ..................................... 19 Pregătirea reparaţiei......................................................... 6 C Capul pompei ............................................................................ 26 Înlocuirea plăcii electronice pentru interfaţa utilizatorului.............................................................................................................. 8 Pompă ............................................................ 19 Simbol de avarie...... 16 Conţinut CO₂ se verifică.. 25 Grafice debit-presiune ................................................................................................. 6 Cazan de pardoseală cu combustibil petrolier/ulei.................. 22 Reglarea timpului de blocare a arzătorului............................................ reparaţie......................Listă de cuvinte cheie Listă de cuvinte cheie A Accesarea memoriei de erori ............................... 39 M Masa.................... 29 Scoaterea produsului din funcţiune ................................................ 9 Carcasă frontală închisă............................... 11 Demontarea transformatorului de aprindere ........................................................................................................ 5 P Piese de schimb ...................................................................................................... 25 Conducta de scurgere a condensului............................. 4............ 3 N număr de articol............................................................................................... 26 Acoperirea cu funingine............................ 17 Senzor de presiune ........... 17 Programe de verificare ......................................... 17 Puterea pompei se setează ................... 5 G Garnitură .. 27 L Locul de instalare ............................................................................................ 21–22 Grăsime............................................................................................................................................................ 5 Tubulatura de admisie/evacuare gaze Montajul ............................. 5 Golirea produsului .......... 13 Tubulatură de admisie/evacuare gaze montată .......................................................................................................... 16 Alimentarea cu aer de ardere......................................................... 16 Reglarea bypass-ului................................................................................ 21 E Electricitate............

03. Nicolae Caramfil 75.ro © Aceste instrucţiuni.Emitent / Producător {}0020199143_00 .saunierduval.44315 Nantes Cedex 03 Téléphone 033 240 68‑10 10 ‒ Télécopie 033 240 68‑10 53 furnizor Vaillant Group România Str. Intotdeauna alãturi de tine .ro ‒ www. sau părţi din acestea. 021 209 52 09 ‒ Fax 021 232 22 76 office@saunierduval. rue de la Petite Baratte ‒ BP 41535 .31. sector 1 ‒ 014142 Bucureşti Tel.2015 15:37:58 Saunier Duval ECCI 17. sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.