You are on page 1of 8

N.

18 · PRIMAVERA 2014

www.gestiogirona.cat

albert valls
delegació DE palamós

“Compromís

i eficàcia en
serveis integrals
per a empreses ”

la pregunta del client

Tributari

assessoria laboral

Quants anys hem de
conservar la documentació?
pàg. 3

Reforma de la tributació
dels contractes de
lloguer

consultoria fiscal

pàg. 5

M’afectarà la nova modificació
de l’Impost de successions?

agenda properes
obligacions

Una nova mesura
per fomentar la
contractació indefinida:
la tarifa plana de 100 €
i la seva lletra petita

pàg. 4

pàg. 7

pàg. 6

2

editorial

A les portes de la temporada
més bona de l’any
Tal com us comentava en l’edició anterior, els missatges d’optimisme que ens fan arribar els polítics
són d’agrair, però encara ho és més el fet de trobar-nos a les portes de la temporada més bona de
l’any (en la majoria de les activitats), perquè no
hem d’obviar que, en l’economia de les nostres comarques, l’estacionalitat és
un tret característic.
Relacionats amb aquestes
bones notícies apareixen canvis normatius que a simple
vista sembla que facilitaran
molt la contractació: estem
parlant (com si d’un titular de diari es tractés) de la
contractació de persones que
ingressen a la Seguretat Social una quota fixa de cent
euros al mes. Tanmateix, si
fem una lectura atenta de la
lletra petita veurem que no
és tan beneficiós com es pot
entendre quan sentim la publicitat que se n’ha fet.

mesures inconvenients per als empresaris, el
Tribunal Suprem concreta i dóna resposta a una
de les preguntes sovint efectuades per alguns de
vosaltres: quant de temps hem de conservar la
documentació de l’empresa o negoci per si ens
és requerida, tenint en compte que una societat
pot estar compensant pèrdues d’exercicis anteriors en el
decurs de 18 anys?

“La distància entre
els polítics i la
societat cada cop és
més gran, i la crida
que fan els primers
a la solidaritat
general mitjançant la
contribució tributària
cada vegada provoca
més indiferència al
conjunt de la població”

Altres modificacions introduïdes pel Govern de la Generalitat quant a l’Impost sobre
successions i la tributació en
l’Impost de successions patrimonials dels lloguers d’immobles fa que ens adonem de fins a quin punt
l’Administració catalana ha de buscar alguna
entrada extra per intentar equilibrar els comptes
públics. Ho trobareu comentat als articles corresponents.
Finalment, i per acabar de rematar la sèrie de

I no voldria acabar sense comentar el rumor creixent sobre una possible pujada del
tipus d’IVA en alguns dels
productes bàsics del cistell
de consum, com són la carn,
el peix o l’oli, així com en
certs productes i serveis sanitaris. La pressió fiscal que
estem patint en tots els àmbits fa que cada vegada més
observem conductes o moviments al marge de la llei; i és
que la distància entre els polítics i la societat cada cop és
més gran, i la crida que fan
els primers a la solidaritat
general mitjançant la contribució tributària cada vegada
provoca més indiferència al
conjunt de la població.

Esperem i desitgem que aquest trimestre sigui prou productiu per a tots i es consolidi el
procés de sortida d’aquesta crisi que patim els
darrers anys 
DOLORS CARRERAS
Gerent Grup Gestió Girona

la pregunta del client

Quants anys hem de conservar la documentació?

Fins ara tots sabíem que el termini de prescripció de les
sar bases imposables negatives de l’Impost de societats amb
obligacions tributàries era de quatre anys (a excepció
rendes positives, si s’arribés a aquest límit i no s’haguessin
dels béns d’inversió que exigeixen guardar la documenpogut compensar abans, caldria conservar tota la documentació fins quatre anys després d’haver finalitzat l’amortació comptable (factures, comprovants, liquidacions, etc.)
tització) i de deu anys en cas de delictes fiscals. Però,
durant els quatre anys següents al final de la compensació,
realment l’Administració tributària només ens pot revisar
fet que suposaria un màxim de 22 anys.
els últims quatre exercicis
que no han prescrit? O pot
Per exemple, en el cas de
anar més lluny?
bases generades l’any 2013,
exemple bases generades el 2013
tindríem fins al 2031 per
La doctrina administrativa i
compensar-les, i per tant calBases
2013
2013
els pronunciaments jurisprudria conservar la documentagenerades el:
dencials no han estat uniforció del 2013 al 2035, en cas
mes en aquest tema i segons
extrem. Ara bé, si les bases
2018
2031
una sentència del Tribunal
negatives es compensessin
Bases
(al cap de
(al cap de
compensades
Suprem publicada recentment
en cinc anys, només hauríem
18 anys)
5 anys)
s’unifiquen criteris al respecte
de conservar la documentació
i es dóna potestat a l’Adminisdel 2013 al 2022, és a dir, calConservar
tració per tal de poder revisar
dria guardar-la només durant
2022
2035
documentació
els períodes prescrits de les
nou anys. Ho exemplifiquem
(9
anys)
(22
anys)
del 2013 al:
societats si en ells s’han geneen la taula de l’esquerra.
rat bases negatives o incentius
fiscals aplicats en exercicis
Convé esmentar que, en el
que encara no han prescrit.
cas de persones físiques, com que les diferents compensacions són de quatre anys i la prescripció també és de quaPer tant, en cas de revisió, per tal que les societats puguin
tre anys, la limitació de conservació de la documentació
compensar les bases imposables negatives, cal acreditar la
quedarà reduïda a vuit anys.
procedència i la quantitat d’aquestes bases que es pretenen
compensar, amb independència de l’exercici en què es van
Recomanem doncs tenir molta cura a l’hora de desfer-nos de
originar, mitjançant l’exhibició de la comptabilitat i els suports
segons quina documentació i aprofitar les noves tecnologies
documentals oportuns.
i els nous sistemes d’emmagatzematge de la informació per
poder arxivar la documentació de manera segura i durant el
Així doncs, com que hi ha un màxim de 18 anys per compentemps adequat 

3

4

àrea consultoria fiscal

M’afectarà la nova modificació de l’Impost
de successions?
Després de molts anys de parlar sobre el tema, finalment l’any
2010 el Govern de la Generalitat va aprovar una modificació
de l’Impost de successions i donacions que tenia com a característica més important l’ampliació de les reduccions per
parentiu i la introducció d’una reducció addicional (aquesta
únicament per als grups de parentiu I i II, cònjuges, pares o
fills) que s’aplicaria en el cas d’excés de base imposable, un
cop aplicades les possibles reduccions a les quals es pogués
tenir dret. Aquestes reduccions havien de ser progressives,
però finalment el Govern de la Generalitat, en compliment de
les promeses electorals, va deixar sense efecte la progressivitat de les reduccions i a partir de l’any 2012 es van aplicar
en la seva totalitat.

La resta de deduccions i reduccions que existien en la normativa anterior, així com els coeficients multiplicadors per
parentiu, no han soferts canvis.

Ara, i com a conseqüència de la crisi econòmica i els baixos ingressos de la Generalitat, el Govern amb el suport
d’altres grups del Parlament, ha decidit incorporar als
pressupostos generals de la Generalitat una nova modifica-

A la vista d’això, sembla que l’Impost de successions hagi
d’afectar molt els possibles hereus, però no es així; aquestes mesures afectaran en el cas de grans patrimonis, però
no a la majoria dels contribuents.

ció d’aquest impost que consisteix en rebaixar les reduccions per parentiu i altres bonificacions, sense tocar els tipus
impositius.
En el següent gràfic es mostren les diferències entre les reduccions per parentiu de la normativa anterior i les vigents
a partir del 28 de gener de 2014. A més de les reduccions
per parentiu, també s’han modificat les bonificacions existents per la quota tributària als grups I i II (vegeu gràfic).

diferències entre les reduccions per parentiu
diferències entre les reduccions
per parentiu

LEGISLACIÓ
ANTERIOR

LEGISLACIÓ A PARTIR
DEL 28/01/2014

Cònjuge

500.000

100.000

Fills

275.000

100.000

Resta de descendents

150.000

50.000

Ascendents

100.000

30.000

50.000

8.000

Sense reducció

Sense reducció

275.000

275.000 € si són del grup II

Entre 25.000 i 150.000 €

Suprimides

Grup III (col·laterals de 2n i 3r grau,
descendents i ascendents per afinitat)
Grup IV (col·laterals a partir de
4t grau i estranys)
Reducció per a més grans de 75 anys
Reduccions addicionals

bonificacions existents per la quota tributària als grups I i II
bonificacions existents per
la quota tributària als grups I i II

LEGISLACIÓ
ANTERIOR

LEGISLACIÓ A PARTIR
DEL 28/01/2014

Cònjuge

99%

99%

Resta de grups I i II

99%

Entre 99 i 20%

àrea consultoria fiscal

5

Per veure l’evolució de l’impost i la seva repercussió actual en
comparació amb les normatives anteriors, posem l’exemple
d’un empresari que deixa en herència:

–Segons el testament, l’habitatge habitual i el compte bancari

–Habitatge habitual: 300.000 € (amb la bonificació del 95%,
queda per 15.000 €)
–Segona residència: 200.000 € (no té cap reducció)
–Negoci familiar: 250.000 € (amb la bonificació del 95%,
queda per 12.500 €)
–Compte bancari: 50.000 €
–Parament domèstic: 24.000 € (3% del total)
–Total base de l’herència: 824.000 €

afecta el canvi normatiu en la tributació d’aquesta herència.

són per al cònjuge, mentre que el negoci familiar i el segon
habitatge són per al fill. En el quadre següent es pot veure com

Aquest exemple ens permet veure l’evolució de l’impost i
comprovar que afectarà d’una manera minsa en la major part
dels contribuents. Tanmateix, en cas d’una herència de grans
patrimonis, sí que tindrà un efecte molt més gran en les quantitats que s’hauran de liquidar 

exemple de com afecta el canvi normatiu en la tributació de l’herència
Base
tributable

Quota
tributària 2009

Quota tributària
2010 amb
reduccions
progressives

Quota tributària
2013 amb totes
les reduccions

Quota tributària
2014 segons la
nova normativa

Cònjuge

360.500

4.668

0

0

0

Fill

463.500

30.873

1.645

0

152

àrea tributària

Reforma de la tributació dels contractes de lloguer
Tot i que en molts casos no es posava a la pràctica, hem de
tenir en compte que, per llei, els contractes d’arrendament
que no tributen per l’IVA (fonamentalment els contractes d’arrendament d’habitatge, doncs els de locals comercials ja l’incorporen), han de tributar per l’Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. Aquesta tributació
es realitzava tradicionalment en paper timbrat, l’import del
qual variava en funció de la renda total del contracte.
Precisament davant la manca general de compliment amb
aquesta obligació tributària, la Generalitat de Catalunya ha
incorporat, a la Llei d’acompanyament dels pressupostos generals de l’any 2014, una modificació a la normativa tributària
d’aquest tipus de contractes, consistent en:
a) Substitució del paper timbrat en tots els casos per l’autoliquidació de l’impost que el llogater haurà d’ingressar a
l’Agència Tributària Catalana en el termini d’un mes des de
la firma del contracte.
b) Variació del tipus impositiu de l’operació, que passarà a
un tipus fix del 0,3% sobre la renda total del contracte, per a
l’exercici 2014, i del 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015.
Així doncs, si un propietari formalitza, durant el 2014, un contracte d’arrendament d’immoble per a ús d’habitatge durant

un any a canvi d’una renda mensual de 500 euros, l’impost
que haurà de satisfer es calcula així:
–Renda anual = 500 euros x 12 mesos = 6.000 euros
–Pròrroga obligatòria: en els casos d’arrendament d’habitatge, la durada mínima serà de tres anys, encara que se n’hagi
pactat un, és a dir, la pròrroga fins a tres anys serà obligatòria,
de manera que s’haurà de tributar pels tres anys en el moment de la formalització del contracte. Per tant, la renda total
del contracte serà de 6.000 euros x 3 anys = 18.000 euros
–Tipus impositiu: 0,3%
–Quota a ingressar: 18.000 euros x 0,3% = 54 euros
Cal recordar que l’obligació de pagament de l’impost recau
en l’arrendatari, si bé el propietari serà responsable davant
l’Administració en cas que l’arrendatari no ho faci. Així doncs,
serà recomanable exigir a l’arrendatari acreditació del pagament en el termini d’un mes.
Ja fa temps que l’Administració tributària amenaça amb una
persecució exhaustiva del frau fiscal existent en tota mena
de contractes de lloguer. Podem considerar aquesta darrera
modificació un nou pas en la cerca de recaptació per aquest
concepte, si bé en general és molt recomanable analitzar si,
com a propietaris, estem complint correctament amb totes les
nostres obligacions fiscals i formals 

6

àrea d’assessoria laboral

Una nova mesura per fomentar la contractació
indefinida: la tarifa plana de 100 €
i la seva lletra petita
–100 € si la contractació és a temps complet.
–75 € si la contractació és a temps parcial i la jornada és, almenys, un 75% de la jornada d’un treballador a temps complet.
–50 € si la contractació és a temps parcial i la jornada és, almenys, un 50% de la jornada d’un treballador a temps complet.

En diferents mitjans de comunicació hem pogut escoltar o
llegir que, en les noves contractacions indefinides, l’empresa
només haurà de pagar una tarifa plana de cent euros. En
aquest article intentarem explicar quina és realment la reducció, així com els requisits que haurà de complir l’empresa per
poder-ne gaudir.

La lletra petita d’aquesta reducció és que només afecta les
cotitzacions empresarials per
contingències comunes i, per
tant, les quotes d’accidents
de treball i malalties professionals i les de recaptació conjunta (atur, fons de garantia
salarial i formació professional) no tenen reducció, així com tampoc en
tenen les aportacions del
treballador.

Aquesta reducció està destinada
a empreses que formalitzin contractacions indefinides entre
el 25 de febrer i el 31 de
desembre de 2014 i sempre
que s’adeqüin a una sèrie
d’exigències.
Les quotes de la seguretat
social resultants, segons la
jornada de treball, són les següents:

Comparativa de quota de seguretat social amb i sense nova tarifa plana
% cotització
a càrrec
empresa

% cotització
a càrrec
treballador

Quota SS sense
la nova tarifa
plana

Quota SS amb
la nova tarifa
plana

Contingències
comunes

23,60%

4,70%

177,71 + 35,39 €

100,00 + 35,39 €

Desocupació

5,50%

1,55%

53,09 €

53,09 €

Fons garantia
salarial

0,20%

---

1,51 €

1,51 €

Formació
professional

0,60%

0,10%

5,27 €

5,27 €

del 0,90
al 7,15%

---

24,85 €

24,85 €

297,82 €

220,11 €

Contingència

Accidents de
treball i malaltia
professional
(% segons
activitat empr.)
Total seguretat
social (TC1)

Comparativa de quota de seguretat social d’un treballador a temps complet amb una base de cotització de 753,00 euros, la mínima,
i un percentatge de cotització d’accidents de treball del 3,30%. Com més alta sigui la base de cotització, més gran és l’estalvi.

àrea d’assessoria laboral

7

La cotització reduïda s’aplicarà durant un període de 24
mesos. Finalitzat aquest període, les empreses que tinguin
menys de deu treballadors tindran dret a una reducció addicional equivalent al 50% de l’aportació empresarial per
contingències comunes durant els 12 mesos següents.

per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris
que hagin estat declarats judicialment improcedents, o
per acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors
a la contractació. Només afectarà aquelles extincions que
s’hagin produït a partir del 25 de febrer de 2014.

En la cotització de les hores complementàries que realitzin els treballadors a temps parcial, aquesta
reducció no serà d’aplicació.

No serà d’aplicació, entre d’altres,
a les relacions laborals de caràcter
especial, a la contractació de treballadors en què l’activitat determini la
seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim
General, i a la contractació que afecti el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau de
l’empresari o d’aquells que tinguin el
control empresarial, tinguin càrrecs
de direcció o siguin membres dels
òrgans d’administració de les empreses que tinguin forma jurídica de societat (sí procedirà
la reducció quan la persona contractada sigui fill d’un treballador autònom, menor de 30 anys, o major d’aquesta
edat quan tingui dificultats especials per a la seva inserció
laboral) 

“La lletra petita
d’aquesta reducció és
que només afecta les
cotitzacions empresarials
per contingències
comunes i, per tant,
les quotes d’accidents
de treball i malalties
professionals i les de
recaptació conjunta no
tenen reducció”

Per poder gaudir d’aquestes reduccions, l’empresa haurà de complir una
sèrie de requisits, que habitualment
ja s’exigeixen per aquest tipus d’incentius, com són estar al corrent de
les obligacions tributàries i de seguretat social, no haver quedat exclosa
de l’accés als beneficis dels programes d’ocupació a conseqüència de
determinades infraccions greus o molt greus, i mantenir durant 36 mesos el nivell d’ocupació total i indefinit a què s’ha
arribat amb la nova contractació.
També s’exigeix que l’empresa no hagi extingit contractes

Agenda

Properes obligacions fiscals

Fins al 20.5.2014:

Fins al 20.6.2014:

115, 123 i 303)

–Grans empreses (models 111,
corresponent a abril

123 i 303)

–Règim de devolució mensual de
l’IVA (models 303 i 340) d’abril

–Règim de devolució mensual de
l’IVA (models 303 i 340) de maig

–Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries,
si s’escau

–Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries,
si s’escau

–Grans empreses (models 111, 115,
corresponent a maig

Del 23.4 al 30.6
de 2014:
–Declaració de la renda de les
persones físiques (model 100)
–Declaració de l’Impost sobre el
patrimoni (model 714)

Nota: Aquestes són algunes de les obligacions que d’una manera generalitzada afecten més contribuents. N’hi ha d’altres,
però, per raó d’espai, no figuren en aquesta agenda.

SERVEIS INTEGRALS
en assessorament i gestió
d’empreses
Consultoria
Auditoria

Fiscal, comptable
i liquidacions
tributàries

Anàlisi,
valoració i
organització
d’empreses

Assessoria
Laboral, dret
hipotecari i
gestoria

Assegurances

Jurídic

per a empreses,
personals i
patrimonials

Societari, civil
mercantil,
tributari, SOCIAL
i contenciós

Per a més informació
www.gestiogirona.cat

2 figueres

3 olot

4 sant feliu de guíxols

5 PALAMós

6 l’estartit

7 lloret de mar

Av. Salvador Dalí 13
17600 Figueres
t 972 678 126
f 972 678 129

1 GIRONA

C. Ultònia 2 17002 girona
t 972 205 004
f 972 218 601
gestio@gestiogirona.com

Avda. President Macià, 46
17230 Palamós
T 972 601 246
F 972 601 246

C. del Pare Roca 10
17800 Olot
t 972 271 413
f 972 218 601

C. Platja 42
17258 L’Estartit
t 972 751 411
f 972 751 643

Carretera de Girona 94
17220 Sant Feliu de Guíxols
t 972 821 545
f 972 325 563

Rbla. Romà Barnés 14
17310 lloret de Mar
t 972 362 627
f 972 373 189

8 roses

Av. Jaume I 25
17480 roses
t 972 459 325
f 972 255 163

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades són incorporades en fitxers titularitat de
Grup Gestió Girona. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei, pot dirigir-se mitjançant carta escrita per correu a C. Ultònia, 2 17002 Girona. Ref. Protecció de dades.