You are on page 1of 2

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp
Domein: Rekenen/ wiskunde
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie
als praktijk
Wat ging goed?

Wat mag beter?

B1. Leerdoelen stellen
De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proce- en
prodcut) die aansluiten bij leeriljnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Ik heb me precies gehouden
aan de lesdoelen die mijn
mentor tijdens deze les wilde.
Zo bleef ik goed binnen het
schema van mijn mentor,
waardoor ik deze les als het
ware heb overgenomen van
mijn mentor.

De les was eentonig
waardoor er geen
coöperatieve
werkvormen in gebruikt
zijn.

B3. Leeractiviteiten begeleiden
De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coöperatieve
wervormen te hanteren. De student
toont aan dat hij leerilngen hulp biedt
bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

Omdat de groep erg rustig is,
heb ik geen afspraken met ze
gemaakt. Dit is omdat ze dit
helemaal niet nodig hebben,
want ze zijn toch wel rustig.
Wanneer de leerlingen vragen
hadden, heb ik het de kinderen
eerst in tweetallen laten
oplossen. Wanneer ze er dan
nog niet uitkwamen, hielp ik de
kinderen.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces
De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten

Tijdens de les waren de
kinderen elke keer erg rustig,
hierdoor ging het lesgeven en
leidinggeven veel beter. Ook

Deze les was veel te
eentonig en saai. Ik heb
geen enkele
coöperatieve werkvorm
gebruikt. Van deze les
heb ik persoonlijk erg
veel geleerd. In het
vervolg zal ik dit anders
gaan doen, zo zal ik
ervoor zorgen dat de
kinderen concrete
materialen krijgen
waarmee ze aan de
slag kunnen en zorg ik
er ook voor dat er
coöperatieve
werkvormen inzitten.
De kinderen zijn zo
rustig dat ik het zelf
soms te rustig vind, zo
wil ik in het vervolg de

bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

heb ik de kinderen goed positief
gestimuleerd, dit door de
kinderen complimenten te geven
wanneer ze het in tweetallen
hebben opgelost.

kinderen wat actiever
maken zodat het wat
‘drukker’ in de klas is.

A4. Interactie aangaan met de groep
De student toont aan dat hij vanuit een
onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

Ik heb de kinderen het tempo
laten bepalen van de les, zodat
iedereen de les kon volgen.
Wanneer sommige kinderen al
klaar waren, konden zij alvast
met het overige rekenwerk
beginnen waardoor de
betrokkenheid niet wegviel.
Ik heb met de kinderen
besproken wat ze wel en wat ze
niet snapte.
Ik heb voor de les alles goed
voorbereid, waardoor de les
gemakkelijk en vlot kon
beginnen.

Omdat dit de eerste les
was die ik in groep 8
gaf, vond ik het
onbewust erg spannend.
Dit had tot gevolg dat de
les erg zakelijk werd en
hierdoor automatisch
een stuk serieuzer en
saaier.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coöperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

Ik heb voor deze les
geen coöperatieve
werkvormen gebruikt. In
de lessen die volgen ga
ik deze wel gebruiken,
want hierdoor worden
de lessen meteen een
stuk actiever.