You are on page 1of 33

SK CONVENT 2, KLANG

Isi Kandungan

“Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama”

SPESIFIKASI TUGAS_SKC2

0

SK CONVENT 2, KLANG

PRAKATA DARIPADA GURU BESAR

Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia ,
Alhamdulillah dan syukur kepada Allah s.w.t yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang . Saya juga mengucapkan berbanyak – banyak terima kasih kepada
semua guru dan staf SK Convent (2) Klang yang telah memberi khidmat serta
komitmen yang baik dan cemerlang sepanjang tahun 2015 sehingga dapat
melaksanakan semua program dengan jayanya . Saya juga ingin merakamkan
sekalung tahniah kepada semua guru atas usaha meningkatkan prestasi
UPSR yang amat membanggakan pada tahun ini. Semoga segala budi dan
khidmat yang cemerlang itu dapat diteruskan dan dibalas dengan segala
kebaikan .
Profesion Perguruan makin mencabar dari masa ke semasa ,Tahun 2016 ini,
saya amat berharap agar pencapaian sekolah secara keseluruhannya akan terus
meningkat. Walau apa pun , cabaran adalah penggerak dan motivasi kearah
yang lebih cemerlang dalam tugas kita. Semoga segala cabaran dan halangan
dapat sama-sama kita tempuhi. Tugas dan tanggungjawab kita adalah menuju
kearah menjana peningkatan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan
yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .
Sekolah Berprestasi Tinggi selaras dengan NKRA Kementerian Pelajaran
Malaysia adalah matlamat kita. Berprestasi Tinggi dari pelbagai aspek
termasuk pentadbiran yang berkualiti. Pengajaran dan Pembelajaran yang
berkualiti, guru-guru dan staf yang berkualiti seterusnya melahirkan murid yang
berkualiti .
Perancangan Strategik dan pelaksanaan aktiviti yang terancang dan
bersistematik disertai dengan niat yang suci bersih maka impian pelajar ,ibu
bapa dan sekolah akan tercapai. Renungkanlah dan bertindaklah dengan
sewajarnya
kerana
kejayaan
murid
adalah
tanggungjawab
yang
diamanahkan kepada kita .
Saya juga berharap agar SK Convent 2 Klang terus dinamik ke arah
kecemerlangan. Semua ini akan menjadi kenyataan jika warga SK Convent 2,
Klang bekerja secara jujur dan ikhlas . Semoga Allah s.w.t merestui niat murni
kita . Sekian terima kasih
Salam hormat daripada saya .

Terima kasih ,

…………………………………….
(
)
Guru Besar
“Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama”

SPESIFIKASI TUGAS_SKC2

1

SK CONVENT 2, KLANG
SK Convent (2) Klang

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan Di Malaysia Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah
Memperkembangkan Lagi Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu
Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Intelek,
Rohani, Emosi, Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Kepada Tuhan. Usaha Ni
Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Berilmu Pengetahuan,
,Berketerampilan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Mencapai
Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan
Kemakmuran Masyarakat Dan Negara .

VISI
Pendidikan Berkualiti , Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

IKRAR INTERGRITI PERKHIDMATAN AWAM
Kami Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia, dengan sepenuhnya dan rela hati
berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan Intergriti Perkhidmatan Awam
dengan mencegah dan membenteraskan segala bentuk rasuah ,salahguna
kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut :
Pertama

:Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni membenci
rasuah

Kedua

: Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan
kepada
amalan rasuah.

Ketiga

: Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undangundang,
peraturan dan etika jabatan .

Keempat
: Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak
untuk
memerangi sebarang perlakuan
jenayah rasuah .
Kelima
intergriti

: Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat
dan imej awam , dan

Keenam
nilai- nilai

: Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan
murni yang berteraskan ajaran agama dalam

melaksanakan tugas .
“Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama”

SPESIFIKASI TUGAS_SKC2

2

Bangsa Dan Negara COGANKATA Berusaha.ibu bapa dan masyarakat sekitar melalui perhubungan yang harmonis . R . Maximum (tinggi) A . KLANG FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH Pendidikan Di Sekolah Adalah Suatu Usaha Yang Berterusan Untuk Mendokong Falsafah Pendidikan Negara Ke Arah Melahir Dan Membentuk Serta Memperkembangkan Potensi Murid Supaya Menjadi Insan Yang Beriman.Manageable (boleh dikendali). SK Convent 2 Klang akan sentiasa memelihara kepentingan semua kakitangan. murid.Specific (jelas). Auto-dynamic (arah kendiri) . Relevent (berkaitan). Berketerampilan. Keluarga. Berakhlak Dan Berdedikasi Agar Dapat Bertanggungjawab Terhadap Diri Sendiri . S . Systematic(teratur). IKRAR KAMI UNTUK :  Menanam sikap keupayaan dan penyayang .Pendidik SKConvent 2 Klang sentiasa menjamin keutuhan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan inovatif supaya dapat bertahan di antara sekolah yang terkenal di daerah ini . Berdisiplin. . Accurate (ketepatan). Time-Frame “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” (mengikut jadual) SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 T 3 . Masyarakat . relevan bagi melahirkan insan yang : # Berilmu Pengetahuan # Berketerampilan #Berdisiplin #Berbudi Pekerti Mulia PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT 2 KLANG SK Convent 2 Klang sentiasa berusaha melaksanakan wawasan pendidikan yang berkualiti dan releven kepada murid.Result (pentingkan hasil).Target (tujuan/matlamat).Agama .  Ke arah kecemerlangan diri .  Melayan dan bekerjasama dengan ibu bapa dengan penuh kemesraan dan kesopanan . Reformation (pembaharuan) .SK CONVENT 2. Beramal.Berilmu. Totally (menyeluruh). Penyayang MATLAMAT Sekolah ini akan berusaha memberikan pendidikan yang berkualiti.Available (boleh dapat). Berilmu . Style(menarik) M .Measurable (boleh diukur).

1.1. 1.Guru Dan Rakan . KLANG IKRAR KAMI Akan berusaha mengekalkan pencapaian akademik sekolah ini yang terbaik kedudukannya di antara lima buah sekolah di Daerah Klang .4 Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.1 Pengurus Kurikulum.1.1 Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan Malaysia 1.2 Menentukan sasaran sekolah. Buku Kemajuan Pelajar. Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke semasa.1. merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.6 Menyelia dan mencerap proses pengajaran dan pembelajaran 1. pentadbiran dan kewangan sekolah  Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar  Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/67 tahun 1982 (Pindaan) Senarai Tugas 1. Buku Profil.1.3 Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran. SPESIFIKASI TUGAS PENTADBIRAN DI SEKOLAH 1. 1.1. GURU BESAR Bidang Tugas :  Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum.7 Memeriksa Buku Rancangan Mengajar Guru.1. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 4 . # Usaha Bersungguh-Sungguh Untuk Mencapai Kejayaan . ETIKA PELAJAR # Cintakan Sekolah # Menjaga nama baik sekolah # Berdisiplin dan Bersopan santun # Sentiasa mematuhi peraturan Sekolah # Sentiasa Menepati Masa # Sentiasa Menghormati Ibu Bapa . Dokumen Standard dan Rancangan Pelajaran mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan.1. Hal Ehwal Murid Dan Kokurikulum — Kerja Ikhtisas 1.5 Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. hal ehwal murid dan kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia  Bertanggungjawab dalam hal pengurusan. 1.SK CONVENT 2. Data-data analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.

• Menentukan proses pemberian bantuan kepada murid. 1. 1. dilaksanakan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. • Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasa • Menjaga kebajikan pegawai.1 Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar. 1. 1. • Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.8 Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu. Kemahiran Belajar dan Motivasi.3.2. • Mengawal dan menyemak pemberian perkapita.1.3. 1.3. • Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik. • Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik. • Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah.2 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah. 1.1. • Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan. pelantikan.3 Pengurusan Kewangan • Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan. penempatan ke jawatan berpencen. KLANG 1.1. pengesahan dalam jawatan. • Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.10 Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan. Kemahiran Mengurus Diri.2. laporan penyata kewangan dan puncapunca kewangan SUWA dan KERAJAAN • Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 5 . jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan • Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.2 Pengurusan Personal • Menentukan proses pendaftaran.9 Menentukan keberkesanan penggunaan Pusat Sumber Sekolah 1. Pengurusan dan Pembangunan 1.3.11 Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum.1. Laporan Sulit Khas/ LaporanNilai Prestasi Khas dan ePrestasi 1.SK CONVENT 2. • Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah.2 Pembangunan Diri Murid 1. rekod akaun. • Menyemak Buku Jadual Kedatangan Murid.1 Pengurusan Murid : • Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid.1. 1.12 Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan /Berkala. gaji guru dan staf sokongan.

5.5.4. 1. 1. 1. Pembangunan Organisasi dan Diri 1.5. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. 1.4.5. • Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. • Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.5.5.8 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion keguruan. 1.5.1 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.4. 1. 1. 1.6 Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah.1 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan “Learning Experiences” pelajar. seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan dan Agensi-agensi Luar. 2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN/ KURIKULUM Bidang Tugas :    Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.SK CONVENT 2.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. hubungan masyarakat dan keselamatan. 1.5. 1. 1. KLANG dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya.2 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan seko1ah (R&D). • Mempertingkatkan keceriaan sekolah.7 Menghadiri kursus. Pembangunan Kendiri 1.5.4. 1. 1. 1.3. perkongsian maklumat. pentadbiran. • Mengawal stok dan harta benda sekolah.2 Menggalakkan percambahan fikiran. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum.4. budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri.3 Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 6 . padang dan persekitaran dalam keadaan baik.4 Pengurusan Kemudahan Fizikal • Memastikan keadaan fizikal bangunan.4.4 Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.4 Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru. • Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.3 Mengawal “Experiences” berdasarkan pemerhatian.4 Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.

2.2.JPN dan KPM 2.4 Membantu merancang takwim sekolah 2. perancangan dan pengurusan sekolah.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan. pusat sumber.9 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar 2.1. mingguan. 2. KLANG   Membantu Guru Besar menyelia dan menilai proses pengajaran.2.1.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti 2. Kurikulum : 2.2.3.6 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.SK CONVENT 2.8 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan 2.1.4 Menentukan penggunaan dan peyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan 2.2 Pengurusan : 2.3 Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan.2.3.1.1. penggal dan lain-lain 2.1.3 Pembangunan Diri Pelajar: 2. makmal dan bengkel 2.4 Membantu menyemak/menandatangani Buku Rekod Kemajuan Pelajar “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 7 .6 Membantu penyeliaan anggaran belanjawan tahunan sekolah 2.3. 2.1.1 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah. Membantu Guru Besar dalam semua aspek pentadbiran.1 Menentukan pelaksanaan rancangan pelajaran harian. guru yang baru mengajar dalam menjalankan tugas harian mereka.1 Membantu menentukan tugas guru dan staf sokongan sekolah 2.7 Mengurus dan menilai prestasi tahunan guru dan staf sokongan 2. bahan Pusat Sumber dan buku bacaan 2.7 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan 2.10 Membantu urusan pemilihan buku teks.1. keceriaan/keindahan dan kebersihan sekolah 2.5 Membantu penyeliaan kerja-kerja guru dan staf sokongan 2.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat 2. PPD.1.1. kursus dan latihan untuk guru dan staf sokongan 2.1.2 Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran 2.2 Memastikan panitia mata pelajaran berjalan dengan baik.1.2.2. Senarai Tugas : 2.2.3.5 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih.

5.2 Mengadakan kursus / latihan untuk personel (guru dan staf sokongan) 2.6 Tugas-Tugas Lain : 2. keselamatan dan kebajikan murid.1 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu 2. buku teks.5 Perkembangan Kendiri : 2.1 Disiplin  Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni  Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan  Menjadi guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah  Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku  Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan salahlaku pelajar  Mewujudkan hubungan dua hala yang baik di antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga 3. kedai buku sekolah dan kantin sekolah  Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti HEM  Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.  Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-hal kaunseling. seminar dan bengkel 2.2 Menghadiri kursus.6.SK CONVENT 2.4 Pembangunan Organisasi : 2. KLANG 2.4.6.7 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan 2.5. Senarai Tugas : 3.2 Bimbingan Dan Kaunseling “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 8 .5.1 Pembangunan Diri Pelajar : 3.5.5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 3.1.4.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 2. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) Bidang Tugas :  Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran  Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.1.1 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat 2.6 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya 2. perayaan sekolah.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R & D) 2.

2.2.6 Membantu urusan merancang Takwim Sekolah 3. KLANG     Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajarpelajar baru 3.3. pengambilan.2 Skim Pinjaman Buku Teks  Menyelaras pengeluaran.3. keceriaan dan keindahan sekolah 3.3. mengawal buku stok dan bilik buku SPBT  Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks 3.4 Urusan menyemak buku kedatangan harian murid 3. keceriaan dan keindahan sekolah  Membantu penyediaan dan penyeliaan peralatan kebersihan.2.2 Program Perlindungan Pelajar   Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dan program-program lain di peringkat sekolah Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga 3. pengesahan dan Sijil Berhenti Murid 3.3.5 Urusan surat akuan.3 Pengurusan HEM 3.1 Urusan mengemaskinikan Buku Rekod Pendaftaran Murid 3.3 Pembangunan Organisasi 3.1 Kesihatan  Menguruskan kemudahan rawatan murid  Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna  Mengurus kad Pergigian dan Buku rekod Kesihatan dan lain-lain  Menyelaras penyeliaan kantin/kedai buku sekolah  Menyelaras aktiviti kesihatan murid 3.2 Mengadakan kursus / latihan untuk personel “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 9 .2. Keindahan dan Keceriaan Sekolah  Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan.4 Kebersihan. pengagihan dan hapuskira buku teks  Mengurus kutipan data.3.2 Urusan kemasukan dan penempatan murid 3.3 Kebajikan dan Bantuan  Menyelenggara perakuan-perakuan kebajikan dan bantuan  Mengemaskini rekod bantuan  Menguruskan tuntutan dan bayaran bantuan kepada murid 3.3.3. sijil-sijil pelajar.SK CONVENT 2.3 Urusan pertukaran murid 3.3.

4 Menyelaras aktiviti unit beruniform di dalam dan di luar sekolah 4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 4 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas :      Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.1 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu 3.2 Mengurus pemilihan peserta untuk unit beruniform 4.5 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan 3.4 Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah 4.2 Unit Beruniform 4.4. Penolong Kanan Pentadbiran.2 Menyusun. dan Penolong Kanan HEM Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.4.2 Menghadiri seminar.3.1 Merancang kegiatan persatuan dan kelab 4.2.4 Pembangunan Kendiri 3.1 Merancang kegiatan unit beruniform 4.SK CONVENT 2.3.4.4 Menyelaras aktiviti sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah 4.1 Menyelaras proses penubuhan kelab dan persatuan / sukan dan permainan serta unit pakaian seragam 4.4. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam aspek pengurusan kokurikulum Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum sekolah Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan kokurikulum sekolah.5 Tugas-Tugas Lain : 3.3 Menyelia aktiviti sukan dan permainan 4. kursus dan bengkel 3.2 Mengurus pemilihan peserta untuk sukan dan permainan 4.3.3 Menyelia aktiviti unit beruniform 4.3. KLANG 3.2.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab 4.2.1 Merancang kegiatan sukan dan Permainan 4.3 Sukan dan Permainan 4.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 3.4.1.1 Persatuan dan Kelab : 4.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah 3.2.5.4 Pengurusan 4.1. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 10 .1.1.4.5.3 Menyelia kegiatan persatuan dan kelab 4. Senarai Tugas : 4.

10 Mengurus kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang kokurikulum 4.6 Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah 4.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 4.4 Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam kokurikulum yang diambil 4. almari dan lain-lain keperluan bilik darjah mencukupi dan dalam keadaan baik dan teratur.12 Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah (jika perlu) 4. 5.3 Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan kokurikulum 4.4.2.4.3 Memastikan data terkini murid di dalam kelas.1 Menandakan Jadual Kedatangan Harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan Buku Daftar Kedatangan Murid di pejabat.2.11 Mengenalpasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan menyusun serta merancang latihan untuk mereka 4.5 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid. 5.5 Membantu sekolah dalam segala jenis pengelolaan atau pengajuran dalam programyang melibatkan kokurikulum 4.9 Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkap dan dihantar ke PPD daerah/ Jabatan Pendidikan 4. 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa 5. papan kenyataan.4.4. bakul sampah dan pencedok sampah (f) Papan tulis.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas.4.4.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas : (a) Jadual Waktu (b) Jadual Bertugas (c) Motto Kelas (d) Perabot kelas seperti kerusi-meja guru dan murid mencukupi (e) Alatan pembersihan seperti penyapu.1. GURU KELAS 5. Penolong Ketua Kelas.1. KLANG 4.2 Menentukan semua butir yang dikehendaki di dalam Buku Daftar Kedatangan Murid ditulis dengan lengkap. 5.SK CONVENT 2.5. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 11 .3 Melaporkan perabot dan peralatan yang rosak kepada guru berkenaan.4.2 Jadual Kedatangan dan Kedatangan Murid 5.8 Mengurus alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum 4. 5. kapur.2.5 Tugas-Tugas Lain : 4.4. Ketua Keceriaan dan Kebersihan dsb. 5.1.1 Pengurusan dan Organisasi Kelas 5.5.1.1.4 Membimbing organisasi kelas/ murid yang dilantik menjalankan tugas.4. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Kebajikan murid (b) Keceriaan kelas jika perlu dan lain-lain 5.4.7 Menyelaras pengagihan murid mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan tahap pencapaian 4.

5. Rekod Pergigian.6.4 Menentukan semua jenis bayaran seperti derma PIBG dan fee (bagi murid bukan warganegara) 6.7. KLANG 5. 5.7.7Murid Keluar 5.5. sikap. Kad Kesihatan.3 Laporan / Rekod Profil / Kemajuan Murid.SK CONVENT 2. Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang berkaitan diserahkan kepada murid.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam Buku Kedatangan Murid dan Buku Pendaftaran Kemasukan Murid. Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang diperlukan dari sekolah yang terdahulu.4.7.4. 5.3.6 Menentukan rumah sukan. Surat Akuan.5 Buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 5.6.4 Menentukan penerimaan Kad Kemajuan / Buku Rekod Profil.4 Mengeluarkan resit rasmi PIBG kepada murid bagi pembayaran yang dibuat. 5. 5. Buku Rekod Kesihatan.6. mengelola dan melaksanakan program kecemerlangan khusus kepada mata pelajaran berkaitan di sekolah Menggalakkan guru-guru mata pelajaran memperbaiki atau membina kompetensi. pengetahuan. Kad 001R/ Rekod PBS telah kemas kini dan diserahkan kepada murid. 5.6.5.2 Menentukan Kad Kesihatan.1 Mengutip derma PIBG 5.3 Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG. Sijil Berhenti.1 Menerima kemasukan murid baru.1 Menentukan Kad Kemajuan / Rekod Profil.1 Mengagihkan Borang SPBT 1 bagi mengenal pasti murid mendapat Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 5.5. 5. 5.6Pendaftaran Murid Baru 5.3 Memungut kembali SPBT pada tarikh yang ditetapkan danmenyenaraikan nama murid yang tidak mengembalikan / memulangkan atau merosak dan menghilangkan SPBT pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada Guru SPBT 5.4.3 Menentukan buku teks (SPBT) telah dipulangkan.4 Kutipan Sumbangan PIBG 5. kemahiran dan sahsiah dalam pengurusan kurikulum “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 12 .1 Memastikan setiap murid mempunyai : (a) Rekod Profil / Kemajuan Murid (b) Kad Kesihatan (c) Kad Pergigian (d) Buku NILAM 5. 5.7.6.3 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. KETUA PANITIA (KP) MATA PELAJARAN Bidang Tugas   Membantu Guru Besar merancang. 5. 5. 5.2 Memastikan SPBT diagih kepada murid yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid. kepimpinan.

4 Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah.9 Memberikan senarai buku mata pelajaran berkaitan yang ingin dibeli untuk perpustakaan kepada guru PSS 6. 7. 7. tandas.1 Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas sekolah berakhir. di sekitar sekolah dan mengambil tindakan segera dan munasabah jika perlu.11 Mengkaji buku-buku contoh yang diberikan oleh penerbit 6.8 Membekalkan buku-buku rujukan guru kepada guru-guru mata pelajaran serta memungut kembali pada akhir persekolahan 6. segala aktiviti untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran berkaitan termasuk pencerapan P &P 6.5 Menentukan penggunaan sukatan Pelajaran yang betul dan sentiasa mengetahui perubahan yang berlaku 6.14 Ketua panitia haruslah menunjukkan kepimpinan yang dinamik dan inovatif sebagai teladan kepada semua ahli panitia 6.13 Melengkapkan diri dengan perkembangan terbaharu melalui bacaan.10 Mengkaji dan menentukan jenis-jenis buku kerja/tambahan yang perlu digunakan oleh pelajar bagi tiap-tiap tahun 6.4 Berhubungan erat dengan semua anggota ahli panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan yang dicapai.15 Menjalankan semua arahan yang diberikan Guru Besar/ PK dari semasa ke semasa 7.1 Mengetuai panitia mata pelajaran serta menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Kewangan Sekolah 6. KLANG Senarai Tugas 6.7 Mengkaji dan menanalisa keputusan peperiksaan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari semasa ke semasa 6.12 Mengadakan mesyuarat panitia (formal) sekurang-kurangnya 4 kali setahun mengikut takwim sekolah 6. 6. GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Tanggungjawab dan Bidang Tugas 7. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.2 Merancang dengan kerjasama semua ahli panitia.2 Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu. menghadiri kursus/seminar atau mesyuarat yang berkaitan.3 Menjadi pemudahcara di antara panitia mata pelajaran dengan semua pihak yang lain mengenai segala hal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga pengurusan mata pelajaran berkaitan 6. 7.6 Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan 6. sampah-sampah telah dibuang / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran 6. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 13 .SK CONVENT 2.3 Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti pada waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan.

13 Perhimpunan : 7.11.1.1 Mengajar 8. kemahiran dan mengamalkan nilai-nilai murni 8. tidak hadir atau sakit.3 lawatan-lawatan / pelawat 7. masa rehat dan masa pertukaran guru atau mata pelajaran.11.5 Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghantar mereka ke hospital / ke rumah. antara perkara-perkara yang dicatat ialah: 7.11.11. 7. 7. pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan 7.2.1 Memastikan semua guru menghadiri perhimpunan Mingguan 7.4 Membuat penilaian dan mengambil tindakan-tindakan susulan sewajarnya 8. 7.1 kedatangan murid.1.8 Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah.2 Memastikan bendera-bendera. 7.SK CONVENT 2. 7.2 Membuat Perancangan (P&P) 8. menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan Pelajaran/Dokumen Standard 8.1. KLANG 7.5 laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan 7.3 Memastikan murid telah beratur dengan kemas 8.12 Membuat laporan sebarang kejadian/ kemalangan yang berlaku di kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan sekiranya perlu laporkan terus kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil dengan lebih tepat.2 Mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan 8. 7.1.7 Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang ke sekolah.6 Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama murid yang memohon. ujian Sumatif. 7.3 Merancang ujian berasaskan tajuk bahan P&P.3 Membimbing murid memperolehi ilmu. mingguan dan harian 8. TUGAS GURU BIASA (GURU PENOLONG) Tanggungjawab dan Bidang Tugas 8. persatuan-persatuan. guru dan staf sokongan 7.2.1 Memahami.2.2 Menyediakan rancangan tahunan.9 Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.13.10 Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan.13.1 Merancang P&P tahunan mengikut Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard anjuran Kementerian Pendidikan 8.4 ucapan / pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan 7.11. bulanan atau tahunan “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 14 .13.11 Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari /minggu persekolahan ke Buku Laporan Bertugas. 7.2 murid ponteng.

3 Mengendalikan kelas-kelas tambahan yang dirancang oleh Guru Besar 8.2 Menjadi guru pengganti atau guru “sit-in” dari semasa ke semasa 8.2 Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak melebihi 6 .3.4 Menjaga Disiplin.4.5 Mentadbir dan Mengurus Bilik Darjah 8.3 Melaksanakan Pelbagai Tugas Khas 8.1 Mengambil alih tugas-tugas rasmi bagi rakan yang lain semasa ketiadaanya 8. GURU MEDIA DAN PUSAT SUMBER Tanggungjawab dan Bidang Tugas 9. Keselamatan dan Kebajikan Murid 8.3 Mengendalikan kes-kes disiplin.4.5.3.1 Membuat perancangan pengajaran.kemas dan teratur 8.3 Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. melaksanakan pengajaran mata pelajaran mengikut garis panduan dan tahap kebolehan murid.4 Memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni di kalangan murid 8. 9.2 Mewujudkan suasana ceria dan kondusif bagi P&P 8.1 Pengajaran dan Pembelajaran 9.1 Menghadiri kursus kemahiran anjuran PKG/PPD/JPN/KPM 8.4 Merekodkan penilaian dan keputusan ujian yang kemaskini dalam SAPS/ PBS dan yang berkaitan 8.1.1 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi oleh setiap murid 8.5.2 Mengendalikan kursus-kursus dalaman yang ditubuhkan oleh Guru Besar 8.6 Mengendalikan Pelbagai Tugas rasmi Lain 8. KLANG 8. tugas yang berkaitan dengan “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 15 .6.1.1.4.3 Mewakili pihak sekolah dalam jemputan-jemputan rasmi atas arahan Guru Besar 8.8 waktu seminggu.4 Mengendalikan aktiviti kokurikulum yang diagihkan oleh GPK Kokurikulum 8.1 Mengutamakan disiplin di samping P&P 8. keselamatan dan kebajikan murid 8.3 Memastikan suasana bersih.2 Mengoptimum penggunaan kemudahan dan kelengkapan yang sedia ada 8.5 Merancang tindakan susulan terhadap penilaian / keputusan ujian berkenaan untuk meningkatkan prestasi akademik murid-murid 8.4 Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan/Guru Besar/GPK 9.3. 9.3.2.6.5.6.4.2.6.SK CONVENT 2.

9. 9.7 Merancang.2 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah 9. pembinaan dan pengurusankoleksi yang komprehensif.10 Merancang. 9. mengguna dan mempersembahkan maklumat. 9. menyelaras dan melaksana program galakan membaca termasuk Program NILAM. mengurus dan melaksana program dan aktiviti promosi berkaitan bahan.6 Merancang pemerolehan. mengurus.2. 9.2 Merancang.1 Merancang.8 Merancang. 9. 9. mengurus. menyelaras dan melaksana sepenuh masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah 9. program jangka panjang dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah. 9. 9. peralatan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan maklumat warga sekolah.2.2.13 Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam merancang. menyelaras dan melaksana program literasi maklumat dan literasi teknologi pendidikan. 9. mengajar.2.2. mengurus.5 Merancang dan melaksana dasar. undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media.2.2. perkhidmatan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah. menilai pengajaran dan pembelajaran berkaitan kemahiran mengakses.2.16 Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.2. 9.2.2. 9.SK CONVENT 2. 9. mengesan dan menginterpretasi maklumat yang terdapat di dalam dan luar Pusat Sumber Sekolah.2. KLANG 9.18 Melaksana tugas semakan stok dan inventori koleksi dan peralatan Pusat Sumber Sekolah.9 Merancang dan melaksana perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.2. 9.4 Merancang.14 Bekerjasama dengan Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT dalam memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan. menyelaras dan melaksana akses kepada koleksi Pusat Sumber Sekolah melalui satu sistem pengesanan maklumat yang cekap dan berkesan melalui penggunaan carian maklumat secara berkomputer.2. menyelaras dan membantu murid dalam mengenal pasti.2. penilaian dan penyampaian maklumat serta penghasilan media. menyelaras dan melaksana sepenuh masa pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 9.2. teknologi baru. menyelaras dan melaksana program pembangunan staf berkaitan pengurusan dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.3 Merancang.12 Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam pentaksiran.15 Merancang.17 Menilai keberkesanan pelaksanaan program. 9.19 Menjalankan kajian / inovasi berkaitan peningkatan perkhidmatan dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah.2.2. 9. mengurus.2. seimbang dan kemaskini. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 16 .11 Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam menggunakan pelbagai kaedah instruksional berasaskan sumber dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

inhalan dan rokok 10. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid 10. menyedia.3 Penglibatan Profesional 9. 9. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING Tanggungjawab dan Bidang Tugas 10. temu bual dan perbincangan dengan murid.4 Am 9.20 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan Pusat Sumber Sekolah.1 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultansi dan rujukan.3.2. 9.2. soal selidik. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.5 Merancang.3 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pendidikan. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid. 10.3.3.7 Merancang. 10. melaksana. 9.2.9 Merancang. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 17 . kakitangan sekolah dan ibubapa 10.21 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan.4.2 Menjadi pakar rujuk dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah.SK CONVENT 2. 9. pentadbir. guru. Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian.1 Menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri. KLANG 9. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai. melaksana.3 Mengumpul. 9. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.2 Merancang. mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. 9.6 Merancang.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. 10. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 10. Pusat Kegiatan Guru dan agensi berkaitan untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 10. melaksana.8 Merancang. melaksana. 10. 10.4 Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan murid secara optimum.22 Melaporkan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah kepada Bahagian Teknologi Pendidikan melalui Pusat Kegiatan Guru dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

10. 10. 11.20 Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). instrumen. 11. pelaporan. guru . biasiswa dan bantuan lain. pengeluaran.3.3.14 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid.3 Staf bukan guru.12 Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 11. kakitangan bukan guru. 11. 10.13 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.16 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.3 Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi seperti EMIS. 10. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah dan lain-lainagensi kerajaan.2 Pelajar seperti enrolmen.SK CONVENT 2.3. 10. pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan: 11. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 18 . 10. KLANG 10.1 Guru seperti biodata. PPD dan sebagainya. melaksana. 10. Jabatan Pelajaran Negeri. modul.10 Merancang.11 Membuat penilaian aktiviti.18 Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah. motivasi. 10. model. iaitu melaksanakan pengumpulan. GURU DATA Tanggungjawab dan Bidang Tugas 11. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. 11. penyimpanan.3. 10.15 Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. opsyen dan pengalaman mengajar. 11.17 Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. guru.3. 10. 10.2 Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian di KPM.19 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan pelajar seperti kolokium.22 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Jabatan Pelajaran Negeri. 11.4 Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah. kem jaya diri dan sebagainya.21 Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. pemprosesan. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 10.1 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar.5 Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

GURU LINUS Tanggungjawab dan Bidang Tugas 12.7.7. 12.7. 11. Sistem Utiliti Semak Ralat Data Online terkini 11.3 Mengumpul data bagi mengenal pasti murid LINUS tegar.3. 13.8 Menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah. 11.7.7 Senarai Semak Emis/ senarai bahan berkaitan EMIS yang perlu ada di sekolah: 11.7. Koleksi Laporan Pengesahan Maklumat Sekolah yang terdahulu yang dicetak dari aplikasi EMIS .SK CONVENT 2.2 Melaksanakan saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan.5.7. LINUS dan arus perdana bagi tujuan sekolah/ PPD/ KPM.7.9.1 Melaksanakan kursus dalaman kepada semua guru setiap kali berkursus.8.6 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM). 12. 12. GURU/ PEGAWAI ASET Tanggungjawab dan Bidang Tugas “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 19 .7. KWAPM. 11. 12.5 Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah. 12.7.1. 11. Sistem Maklumat Murid (SMM).7 Mencetak dan menfailkan data yang telah diisi di portal NKRA. Cetakan Analisa data kutipan Januari.2. Buku Definisi Variabel EMIS Online terkini 11. 11. April.3. Kokurikulum. Koleksi disket arkib kutipan-kutipan terdahulu 11.5 Mengadakan perbincangan dengan FasiLINUS untuk penambahbaikan dalam pelaksanaan program LINUS. KLANG 11.6 Mengisi data selepas setiap kali saringan ke portal NKRA secara atas talian mengikut tempoh masa yang ditetapkan.6. Peperiksaan.4. 12. Muat turun data EMIS Online sekolah setiap akhir bulan.6 Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat pendidikan seperti HRMIS. 12.4 Mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid. 11. Manual Pengguna Utiliti EMIS Online terkini 11. Kemaskini data dari masa ke semasa. 11.7 Sentiasa mendalami kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi murid-murid LINUS 12.4 Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat peringkat sekolah bagi Sistem Pangkalan Data Murid. 12. Buku Teks dan Sistem Pangkalan Data Murid. Fail EMIS sekolah 11. Jun dan Oktober tahun semasa.7.

3.4.1 Memastikan semua aset yang diterima didaftarkan dalam tempoh dua minggu dari tarikh pengesahan penerimaan asset dengan menggunakan dokumen berikut: a) Daftar Harta Modal (Kew PA 2) b) Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (Kew PA 3) 13.4.2 Menyelaras peranan dan tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Aset di bawah seliaannya. Kew PA 10 dan Kew PA 11) 13.4 Laporan Tahunan .Memastikan menghantar laporan-laporan tahunan menggunakan dokumen ke PPD mengikut tarikh yang ditetapkan seperti berikut : 13.4 Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (Kew PA 20) 13.SK CONVENT 2.5 Pendaftaran Aset – 13.3 Laporan Kedudukan Stok (Kew PS 13) 13.7 Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan 13.4.10 Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor (Kew PS 15) 13.11 Laporan Tahunan Verifikasi Stor (Kew PS 16) 13.3 Mesyuarat JKPAK .4.1 Laporan Peruntukan Bagi Perolehan asset Alih.4.4.2 Laporan Kedudukan Semasa Aset Alih Kerajaan 13.3. Kew PA 4 dan Kew PA 5) 13.4.9 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor (Kew PS 14) 13. Aset Hidup dan Stok 13.5 Masalah-masalah berkaitan Pengurusan Aset alih dan Stor Kerajaan 13.3 Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah (Kew PA 14-B) 13.2 Sijil Tahunan Pemeriksaan harta Modal dan asset alih Bernilai Rendah (Kew PA 12.4.4 Laporan Kedudukan Semasa Aset Hidup (jika berkaitan) dan 13.5.3.4. Aset Hidup dan Stok 13.4.3.6 Laporan Tahunan Peruntukan Bagi perolehan Aset Alih.5 Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Aset Alih Kerajaan (Kew PA 32) 13.5. KLANG 13.8 Laporan Kedudukan Stok (Kew PS 13) 13.4.1 Mengetuai Unit Pengurusan asset bagi memastikan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dijalankan selaras dengan peraturan yang ditetapkan dalam 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 13.1 Laporan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah (Kew PA8.Memantau pelaksanaan keputusan-keputusan mesyuarat berkenaan dan menyediakan laporan suku tahun asset alih kerajaan seperti berikut:13.3.2 Memastikan Daftar aset dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara seperti berikut : a) Perubahan penempatan b) Perubahan Nama Pegawai Penempatan c) Penambahan/penggantian/Naik Taraf Aset d) Pemeriksaan aset e) Pelupusan/pindahan dan “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 20 . 13.

2 Senarai Aset Di Lokasi (Kew PA 7) 13. Nombor siri pendaftaran dicatat pada lokasi penyimpanan aset berkenaan mengikut kesesuaian.8.6 Pelabelan Aset 13.2 Memastikan aset yang dipinjam telah mendapat kelulusan Ketua Jabatan dan direkodkan dalam Kew PA 6.2 memastikan Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal (Kew PA 10) dan Laporan Aset Alih Bernilai Rendah (Kew PA 11) 13.2 Bagi aset yang sukar atau tidak praktikal untuk dilabel yang menyebabkan label tertanggal dikecualikan daripada pelabelan. 13.SK CONVENT 2.1 Merancang.10 Kehilangan . 13.7.Memastikan Laporan Polis dilakukan dalam tempoh dua puluh empat jam dari masa kehilangan telah diketahui jika ia ada alasan mempercayai kesalahan jenayah telah dilakukan dan menyediakan Laporan Awal (Kew PA 28) dalam tempoh dua hari bekerja.1 Memastikan Kew PA 2 dan Kew PA 3 disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci 13.8 Penyimpanan Daftar 13.7 Pergerakan Aset 13. Pemeriksaan mengejut hendaklah dicatatkan di dalam Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut (Am 28).11. 13. 13.Memastikan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas aset (terutama peralatan yang menarik dan bernilai tinggi) oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa selaras denga n Arahan Perbendaharaan.9 Pemeriksaan Aset 13. KLANG f) hapus kira 13. memantau dan memastikan Pegawai Pemeriksa Aset melaksanakan urusan pemeriksaan aset sekurang-kurangnya satu kali setahun. 13.8.3 Senarai aset mengikut lokasi ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan Kew PA 7 13.8. 13.11 Keselamatan 13.1 Memastikan pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara direkod pada Buku daftar Pergerakan Harta Modal/Aset Bernilai Rendah (Kew PA 6) 13. 13.7.6.4 Satu salinan disimpan oleh Pegawai Aset dan satu Salinan dipamerkan di lokasi.1 Memastikan semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara melabel atau mengecat atau mencetak timbul bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/Jabatan/Sekolah di temapat yang bersesuaian pada aset berkenaan.9.9.9.6.3 Pemeriksaan Mengejut Ke atas Pengurusan Aset .1 Memastikan aset-aset Kerajaan sama ada aset alih dan aset tidak alih berada dalam keadaan selamat serta memantau penjagaan. pergerakan dan penyimpanan aset dari semasa ke semasa “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 21 .8.

mengurus.8 Mengurus surat-menyurat berkaitan pentaksiran 14.12.SK CONVENT 2.3 Mengurus penghantaran maklumat murid dan pelaporan ke peringkat daerah.11.1. 14.1 Mengumpul.2.2 Menyediakan bahan dan dokumen pentaksiran yang diperlukan oleh guru pentaksir 14.1.6 Menghadiri taklimat berkaitan pentaksiran bersama guru.2.2.12.3 Pentaksiran Psikometrik 14. 14. melaksana dan menganalisis maklumat dalam proses: 14.2 Pentaksiran Aktiviti Jasmani 14. pentaksiran aktiviti jasmani dan pentaksiran psikometrik: 14.10 Mengurus pelaporan prestasi murid 14.5 Mengurusetia mesyuarat Jawatankuasa SPPK sekolah (tidak termasuk mencatat minit dan pentaksiran psikometrik ) 14. 14. Mengurus rekod pentaksiran jika berlaku pertukaran murid.2 Memastikan kunci disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi Arahan Keselamatan 13.2 Memastikan aset yang dibawa keluar bagi tujuan penyelenggaraan atau pembaikan telah mendapat kelulusan Ketua Jabatan 13. negeri atau kementerian.1. menyimpan dan mengemaskini data dan maklumat pentaksiran murid. GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Tanggungjawab dan Bidang Tugas 14.2. merekod . 14.1 Membantu pihak pentadbiran sekolah dalam merancang.4 Mengurus eviden pentaksiran dan pelaporan perkembangan murid 14.12 Penyelenggaraan 13.2.2. 14.2. 14.9.2. KLANG 13.2.12.3 Pegawai Aset hendaklah dari masa ke semasa mematuhi peraturan yang dinyatakan di dalam 1 pekeliling Perbendaharaan (1PP) dan lain-lain peraturan yang berkuatkuasa.7 Merekod profil perkembangan murid secara menyeluruh.2.1 Pentaksiran Sekolah 14.2 Mengurus Pentaksiran peringkat sekolah bagi murid atau kelas yang melaksanakan SPPK bagi pentaksiran sekolah.1 Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut : a) Mengenal pasti dan mengurus aset yang memerlukan penyelenggaraan b) Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu harta modal itu memerlukan penyelenggaraan segera c) Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan ke atas Harta Modal hendaklah direkodkan dalam Rekod Penyelenggaraan Harta Modal (Kew PA 14) 13.2.11 Menjalankan tugas-tugas lain berkaitan SPPK dari semasa ke semasa “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 22 .

bilikbilik khas. Merancang dan menyediakan Takwim Sekolah .SK CONVENT 2. Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan. 8.pagar.surau .1 Mengagihkan buku teks kepada guru/ murid serta rujukan lain 15.4 Bertanggungjawab mengumpul kembali buku-buku yang dipinjamkan kepada guru pada akhir tahun atau bila guru bertukar 15. 4.3 Memesan buku-buku teks untuk kegunaan guru/ murid 15. Mencadangkan . KLANG 15. 6. 3. 7. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan UPSR dan yang berkaitan aktiviti peningkatan akademik . 6. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran . Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan tahunan dan harian . Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran . Menentukan pembahagian masa dan menyelaraskan Jadual waktu kelas dan harian . 5. Menyelaras segala program yang dirancang pelaksanaannya . Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai . Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan . 8. sahsiah dan lain-lain . 7. 4. 9.membina dan menguruskan alatan bantuan mengajar . 2. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi prestasi murid . 2. JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH 1. 3. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah . JAWATANKUASA KURIKULUM 1. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 23 .2 Mengurus dan mengemaskini semua rekod berkaitan buku teks 15. 2.kokurikulum .kawasan sekolah dan sebagainya . GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) /RUJUKAN GURU Tanggungjawab dan Bidang Tugas 15. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun . SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 1.5 Bekerjasama dengan Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir Kewangan/ Guru Ketua Panitia/ Guru Kelas dalam pembelian buku rujukan. 5. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang optimum . Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik . Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual .

5. Memastikan guru-guru mematuhi takwim dan jadual ko-kurikulum . 4.Menentukan takwim jadual aktiviti /program kurikulum .1 Mengadakan dua jenis mesyuarat jawatankuasa iaitu mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes . Menentukan tarikh Kejohanan Sukan Tahunan . menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan sepanjang tahun 12.guru dan ibu bapa mengenai hal-hal berkaitan dengan disiplin pelajar . 4.Perkhemahan Unit Beruniform dan kegiatan –kegiatan lain . 9.SK CONVENT 2. 4. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Guru Besar sebelum tindakan diambil ke atas murid . 5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun . Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pengawaspengawas sekolah .Memastikan konsep “ Sukan Untuk semua dan “ Sukan Untuk Kecemerlangan “ dilaksanakan di sekolah.2 Mesyuarat sidang penuh adalah mesyuarat bagi membentangkan dan membincangkan peraturan yang digubal. 5. Kekerapan kedua-dua mesyuarat ini diadakan adalah bergantung kepada keperluan dan budi bicara Guru Besar . KLANG 10. pindaan kepada peraturan dan membincangkan perkara berkaitan dengan kebajikan murid-murid. 2. 6. Mesyuarat : 5. 3. 2. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 1.Merentas Desa. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk menimbang dan membantu dalam menangani masalah tersebut . JAWATANKUASA KOKURIKULUM 1. Merancang aktiviti ko-kurikulum sekolah ( Rancangan Jangka Panjang dan Rancangan Jangka Pendek ) . 7. Menimbang dan menerima pandangan serta cadangan daripada murid. Memastikan penglibatan murid yang menyeluruh. Menentukan takwim dan jadual aktiviti ko-kurikulum .Membuat anggaran perbelanjaan. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 24 . 8. Menilai aktiviti Ko-kurikulum dan membuat laporan tahunan . 3. 10.Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing . Semua ahli jawatankuasa dikehendaki hadir . cadangan tambahan. Menentukan peraturan Ko-Kurikulum sekolah . Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peratauran sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke semasa . 3. 11. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan ko-kurikulum . 6.

kelas . Menyediakan Buku Tunai Kerajaan /SUWA / Panjar Wang Runcit . Merancang dan menjaga pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti : 3. gred. JAWATANKUASA KEWANGAN 1.invois. 6.iaitu mesti ada Pesanan Tempatan ( LO) . 3. 4.3 : PertandinganMengarang Esei Kebersihan 3. 6. JAWATANKUASA DATA DAN STATISTIK 1. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH (3K) 1.4 : Ceramah-ceramah Kebersihan “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 25 . 7. tempat tinggal penjaga dan pendidikan penjaga . 10. 3. Mengagihkan buku resit kepada guru-guru kelas dan guru berkenaan . KLANG 5. Menyemak Jadual Kedatangan Kelas pada setiap hujung minggu / bulan . 6. opsyen dan lain-lain . JAWATANKUASA KESELAMATAN.jenis pengangkutan ke sekolah . Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Guru Penolong Kanan. Menyediakan data murid yang menerima biasiswa . 8. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan butiran guru . Menyediakan Pelan Induk lanskap sekolah. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke bank . Menyediakan carta graf pencapaian akademik murid . Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina. MemastikanBuku Pendaftaran Murid dikemaskini dan dijaga dengan rapi . Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan /SUWA/ Panjar Wang Runcit . kategori. Penyelia Petang. 7.2 : Pertandingan Kebersihan kelas 3.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa . 5. 7.1 : Kempen Kebersihan 3. Memastikan semua pembelian dan pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan yang sedia ada. 2. 2. Memastikan setiap murid baru diberi nombor pendaftaran sekolah .kaum dan jantina . Membaca dan memahami pekeliling /surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa. agama yang dianuti dan lain-lain 5. 9. 4. bil . Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa . Penyelaras Tingkatan / Darjah dan Pembantu Tadbir . Menyediakan data tentang latar belakang murid mengenai ekonomi . 2. Menyediakan data enrolmen murid mengikut tahun . 3.SK CONVENT 2. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan . 8.baucer dan resit .

6 : Menanam bunga /pokok di kawasan sekolah . Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk guru dan kakitangan yang akan bertukar/ bersara dan menyambut guru atau kakitangaan baru. Mengadakan projek-projek bersama di antara pihak sekolah dengan pihak luar. Bertanggungjawab mengelolakan pertandingan/ kegiatan sukan atau riadah untuk ahli . PIBG . Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris guru atau kakitangan yang meninggal dunia . Bertanggungjawab mengelolakan Jamuan Akhir Tahun untuk semua guru dan kakitangan . 8. 6. 3.5 : Pertandingan Poster Kebersihan 3. 5. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke semasa dan membuat laporan kemajuan kerja 8. JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN 1. 2. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 26 . Menyediakan teks ucapan Rasmi/ Formal bagi sesuatu sambutan mengikut format yang betul. 10. 2.menyelaras dan melaksanakan semua majlis rasmi sekolah . Mengadakan mesyuarat membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbanagn guru dan kakitangan . 6.7 : Lawatan ke sekolah-sekolah lain . Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh AJK . 4. Memastikan semua guru dan kakitangan menjadi ahli PSKPP . 9. 7. Menentukan Majlis Formal.SK CONVENT 2. KLANG 3. 3. Merancang . 1. Tidak Formal dan Tidak Rasmi Formal bagi sambutan di sekolah mengikut cara dan protokol yang betul . 5. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik darjah . 4. Tidak Rasmi Formal. 3. Merancang program untuk meningkatkan kebajikan guru dan kakitangan . Menjadi orang perantaraan antara guru dan kakitangan dengan guru besar ( tidak melibatkan urusan perkhidmatan ) . 2. Bertanggungjawab mengelola Sambutan Hari Guru dengan kerjasama Guru Penolong Kanan dan Lembaga Pengawas . JAWATANKUASA PROTOKOL 1. Persatuan Bekas Murid dan sebagainya ) bagi mempertingkatkan mutu dan keceriaan sekolah . Membantu pihak sekolah menguruskan lawatan terancang / lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan . 9.

Mencadangkan.SK CONVENT 2. Mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid di sekolah . JAWATANKUASA PASUKAN PETUGAS KUALITI ( SPSK ) 1. 12. 11. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran . 2.membina dan mengurus bahan bantu mengajar . 2. 4. Membantu dan menambah usaha sekolah untuk memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka. Memenuhi hasrat jemaah Nazir KPM dalam :  Menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  Menjayakan pelaksanaan semua dasar dan program Kementerian Pendidikan 3. Membantu mewujudkan alam sekeliling yang sebaik-baiknya bagi sekolah supaya membolehkan murid-murid mencapai perkembangan kerohanian dan jasmani yang cemerlang dan seimbang dari semua aspek. 3. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran . JAWATANKUASA SKPM / JNJK 1. 5. Merancang strategik pengajaran dan pembelajaran . 10 Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan . Memastikan semua Guru melengkapkan semua data berdasarkan panduan SPSK yang terkini. Mengesan dan memastikan supaya Sukatan Pelajaran dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan 9 dengan sempurna . Membolehkan ibu bapa dan guru di sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai cara memperbaiki taraf pelajaran amnya dan aspek-aspek lain . JK KURIKULUM 1 2 3 4 5 6 7 8 Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai . Menyediakan maklumat dan data yang lengkap bagi pengisian data Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dalam pelbagai unit. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja . “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 27 . Memastikan kualiti pendidikan di sekolah meningkat secara berterusan ke tahap yang tinggi dengan mekanisme yang betul dan berkesan. 2. Menyediakan maklumat dan data yang lengkap bagi pengisian data Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dalam pelbagai unit. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan . Membantu menentukan murid-murid di sekolah memperoleh faedah maksima daripada kemudahan-kemudahan pelajaran mereka . KLANG 1. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM 1.

12 Mengkaji analisa keputusan UPSR dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang bagi mengatasi kelemahan . Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid baru dan membantu guru kelas untuk mengagihkan kemasukan murid .JAWATANKUASA PEPERIKSAAN UPSR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan kepada guru kelas. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 28 . Menghadiri taklimat peperiksaan oleh JPN dan LPM. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu . Menyediakan jadual guru ganti .SK CONVENT 2. JAWATANKUASA/ GURU PENYELARAS TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8 Membantu guru kelas membuat pengagihan buku bantuan kerajaan ( SPBT ) Memaklumkan kepada Guru Besar/ PK Pentadbiran/ PK HEM/ guru data tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari masa ke semasa . 13 Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran . Menyediakan peralatan untuk peperiksaan. Mengedarkan borang kemasukan peperiksaan untuk diisi oleh murid dengan kerjasama guru kelas. Menentukan bilik darjah dan dewan yang akan digunakan untuk peperiksaan. JPN dan LPM. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 1 2 3 4 5 6 Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan jadual waktu Menyusun jadual waktu guru-guru . KLANG 11 Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru . Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan menyediakan bilik-bilik peperiksaan . Sentiasa memastikan keceriaan dan kebersihan kelas setiap masa . 4. 2. Menyediakan papan tunjuk arah dan menyerahkan jadual peperiksaan kepada calon. Memastikan guru kelas memberi bilangan nombor pendaftaran dan memasukkan butir-butir murid dalam Buku Pendaftaran. Menghantar data murid ke PPD. Menyediakan jadual kelas. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipamerkan untuk makluman semua . Memastikan peralatan dalam bilik darjah mencukupi dan boleh digunakan . Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan murid baru disimpan di dalam daftar masuk (mengikut tahun ) dengan kemas dan teratur. persendirian dan bilik-bilik khas . Menyediakan label meja calon. Penyelarasan peperiksaan UPSR pada tarikh peperiksaan. 3.

Menyediakan mesyuarat jawatankuasa LINUS/ PROTIM. guru bimbingan kaunseling. Menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk LINUS/ PROTIM. Mengadakan post-mortem selepas sesuatu saringan LINUS/ PROTIM dijalankan. 4 Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran . 5. Menyediakan jadual Pembina soalan. 2 Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal mengenalpasti murid-murid yang memerlukan pengajaran 3 pemulihan. Menyelaras urusan saringan murid LINUS/ PROTIM mengikut jadual yang ditetapkan. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DALAMAN (SAPS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. 7 Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah. Mengurus dan mengemaskini fail LINUS/ PROTIM. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan murid. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. KLANG 10 Menganalisis keputusan UPSR dan membuat post-mortem keputusan UPSR. tabiat. JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS. Menguruskan percetakan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Merancang dan melaksanakan program LINUS/ PROTIM. 5 Pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku.SK CONVENT 2. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 29 . Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. doktor. ibu bapa. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubal soalan. 7. 6 Kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid. Memasukkan data murid secara online. Memastikan setiap guru menggunakan dan memasukkan markah dalam sistem SAPS yang telah disediakan. JAWATANKUASA LINUS/ PROTIM 1 2 3 4 5 6 7 8 Membuat headcount murid mengikut kumpulan. 1 Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

“Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 30 .A. Sistem) sekolah berfungsi dengan sempurna dan disimpan di tempat yang selamat 10 Memastikan bahawa pelajar dapat mendengar dengan jelas segala pengumuman dan siaran lain yang dibuat melalui alat siaraya sekolah 11 Bertanggungjawab menjaga dan menyimpan stok alat-alat siaraya dan pembesar suara. KLANG 8. HEM. 1 2 3 4 5 Menyediakan mesyuarat jawatankuasa PBS. 12 Menguruskan segala permohonan untuk meminjam alat-alat P. Membudayakan ICT sekolah. keselamatan diri pelajar dan keselamatan peralatan. 3 Merancang kursus dan latihan yang bersesuaian untuk semua kumpulan sasaran 1Bestari Net VLE FROG . dan Kokurikulum .A sistem oleh pihak awam dan pertubuhan-pertubuhan kokurikulum sekolah serta memastikan pemulangannya dibuat mengikut tarikh dan dalam keadaan baik. 6 Melaksanakan pemantauan dan penilaian pengguna 1 Bestari Net VLE FROG . Merancang ICT sekolah . Mengadakan pembaharuan software dengan kerjasama syarikat.A.SK CONVENT 2. Mewujudkan sistem kawalan terhadap keselamatan penggunaan. Menyediakan perancangan jangka pendek dan panjang untuk PBS dan KSSR. 9 Bertanggungjawab memastikan bahawa alat siaraya (P. Mengurus dan mengemaskini fail PBS. Memastikan semua Guru memasukkan data prestasi murid dalam perekodan/pelaporan. 10. JAWATANKUASA ICT/ MULTIMEDIA/ ALAT SIARAYA (P. 7 Menyediakan pamplet sekolah bagi setiap unit Kurikulum . JAWATANKUASA VLE FROG 1 Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun . 8 Menyediakan sebuah CD multimedia persembahan tentang sekolah yang komprehensif. Merancang dan melaksanakan program pembudayaan PBS. 9. 5 Merancang pengendalian dashboard sekolah . JAWATANKUASA PBS/ KSSR. 2 Merancang promosi dan kempen yang bersesuaian untuk 1 Bestari Net VLE FROG . 4 Membantu semua kumpulan sasaran . SISTEM) 1 2 3 4 5 6 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menyediakan kemahiran ICT kepada guru dan murid.

10. JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN 1. 10. Bekerjasama dengan lain-lain panitia dalam usaha kearah memajukan murid-murid yang lemah 8. KLANG 7 Memantau dan mengemaskini dashboard sekolah . Memastikan peraturan PSS dilaksana dan dipatuhi . JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Menyediakan perancangan jangka panjang dan pendek Unit PSS . Memastikan kelengkapan PSS. Pengagihan bahan tugas . 7. 8 Melaksanakan pemantauan dan penilaian pengguna 1 Bestari Net VLE FROG . Mengadakan mesyuarat panitia 4 kali setahun dan mengadakan perjumpaan ad-hoc jika perlu . Membantu PK Pentadbiran menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru matapelajaran . Membantu menyelaraskan soalan-soalan dan pemarkahan bagi semua jenis penilaian . Memperbanyakkan koleksi PSS.SK CONVENT 2. Menyelenggara fail panitia . 11. 3. 3. “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 31 . 6. Penyebaran maklumat kepada guru dan murid mengenai PSS dan penggunaannya . Membantu memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan bacaan untuk murid dan guru 5. Memastikan keselesaan PSS . Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar . 13. 7. 5. 4. 8. Menyemak buku latihan murid bagi kelas-kelas ahli panitia apabila diarahkan oleh Guru Besar . 6. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS . 1. JAWATANKUASA ICTL 1 2 3 4 Merancang program ICTL Mengurus kemudahan ICTL Menyediakan kemudahan guru dan murid Membudayakan ICTL di kalangan guru dan murid . Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan murid PSS . 9. Membantu PK Pentadbiran mendapatkan sukatan pelajaran yang kemaskini untuk kegunaan guru. 2. Mengkaji dan menganalisis keputusan-keputusan penilaian. 4. 11. Mempertingkatkan penggunaan PSS. 2. Menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar . Memastikan buku stok dikemaskinikan .ujian dan peperiksaan serta membantu menubuhkan bank soalan bagi semua aliran . 12. 9.khususnya PPT dan PAT serta memberi rumusan cara-cara mengatasi pengajaran dan pembelajaran .

laporan bahan dan data . JAWATANKUASA NILAM 1. 6. Menganalisis data rekod membaca . 3. Menyimpan rekod. Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal berkaitan . 2. Mengemaskini data NILAM terkini untuk memudahkan urusan penganugerahan dan pengiktirafan . Membantu penyelarasan program yang menjalankan aktiviti NILAM . Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAM . dan menyerahkannya kepada penyelaras program) . Menyemak dan mengesan rekod bacaan murid . 12. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan . 9. 14. Menyemak dan mengesan bacaan murid . Merancang aktiviti PSS dan melaksanakannya . minit mesyuarat dan dan surat menyurat berkaitan NILAM. Mengumpul maklumat ( kertas kerja . 4. Mengumpul data rekod membaca Rakan Pembaca daripada guru kelas setiap bulan . 8. 13. 14. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA KOKURIKULUM “Kecemerlangan SK Convent 2 Tanggungjawab Bersama” SPESIFIKASI TUGAS_SKC2 32 .SK CONVENT 2. 10. Memastikan keselamatan semua bahan bantuan mengajar yang menggunakan elektrik . 5. 11. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada penyelaras program dan salinan kepada pengerusi . Memasukkan data ke pengkalan data . KLANG 12. 7.