You are on page 1of 9

Katawahan Wentuk Tapel Bali Manut Fungsi

TAPEL kasub pinaka sinalih tunggil asil seni tradisional Bali sané kekaryanin antuk taru,
kertas, kain, miwah bahan lianan tur antuk wentuk sané malian-lianan. Wénten sané marupa
déwa déwi, manusa, buron, raksasa, miwah sané lianan. Patut kategasang malih sesolahan
sané nganggé tapel kawastanin topéng. Ring sajeroning aktivitas kesenian Bali, tapel lumrah
kaanggé sajeroning péntas sesolahan miwah drama tari. Sinalih tunggil kawigunan tapel
inggih punika nyihnayang pamiteges watak utawi karakter saking soang-soang tokoh.
Kawéntenan sesolahan topéng katarka sampun wénten duk masa pemerintahan Raja
Jayapangus abad X. Indiké punika kacihnain antuk kawéntenan makudang-kudang istilah
minakadi atapukan (istilah sané kaanggén ngawastanin penekep tapel) sané munggah ring
prasasti Jaya Pangus. Lianan ring punika, wénten taler munggah ring prasasti Ularan
Playasara, Prasasti Bebetin (tahun 896 Masehi), miwah Prasasti Blantih sawatara 1059
Masehi.
Kawéntenan topéng ring tengahing kauripan krama Bali, gumanti taler dahat mapaiketan ring
sakatah pamargin upacara keagamaan Hindu, santukan kasujatianné kesenian janten luluh
ring kawéntenan agama miwah krama. Topéng sané kaanggén pinaka panyangkep saluiring
pamargin upacara agama katah kawastanin topéng wali. Pregina sané nyolahang topéng wali
lumrahnyané ngambil daging carita saking babad pinaka sumber sejarah.
Yéning selehin ring wentuknyané, manut I Madé Sama, sané wantah perajin tapel mimitan
Banjar Penida, Désa Negara, Sukawati, Gianyar, ri kala kacunduk daweg Buda 3/10 lintang
nlatarang, tapel kaepah dados kalih ciri inggih punika, tapel sané marupa penuh (nutupin
sikian prerai), miwah sané marupa asibak (wantah nutupin prerai saking gidat kantos pipi).
“Pregina sané nganggé tapel penuh, ri kala masolah lumrahnyané nénten malih kasarengin
antuk suara utawi bebaosan. Indiké punika janten malianan ring kawéntenan pregina sané
nganggé tapel marupa asibak, sané lumrahnyané kasarengin bebaosan antuk basa Kawi
miwah
basa
Bali,”
baosnyané.
Tokoh-tokoh sané katah kasolahang nginutin ciri soang-soang tapel minakadi Panglembar
(topéng keras, utawi topéng tua), Panasar (kelihan, sané tuwan, sané alitan antuk topéng sané
alitan), Ratu (Dalem miwah Patih), miwah Bebondrésan (panjak utawi rakyat).
Manut wilangan pregina sané nyolahang, sesolahan topéng kaepah dados makudang-kudang
sesolahan inggih punika Topéng Pajegan, Topéng Panca, miwah Topéng Prémbon. Topéng
Pajegan kasolahang olih sinunggil pregina tur nyolahang makudang-kudang tokoh ring
sajeroning carita. Topéng Pajegan pinaka pangiring ring sajeroning pamargin yadnya, tur ring
pungkurin carita raris kapuputang antuk topéng Sidhakarya pinaka puncak pamuput pamargin
yadnya punika. Pregina sané nyolahang topéng Pajegan patut wikan ring widang spiritual.
Punika awinan topéng pajegan mesti prasida ngicén dharma wacana majeng i krama indik
unteng pamargin yadnya, tetujon mayadnya, miwah pikobet sané pacang metu yening yadnya
nénten
kamargiang.
Lianan ring punika, wénten taler sané kawastanin Topéng Panca. Topéng Panca kasolahang
olih limang diri pregina. Topéng puniki wantah pinaka panglimbak topéng Pajegan.
Topéng Prémbon pinaka sesolahan sané mawit saking penggabungan seni topéng miwah arja.

. nanging sané pinih utama wantah kepuasan rasa. utawi krém). tur mesti nginutin déwasa sané becik. napi malih jagi anggén topéng wali. “Titiang nginutin déwasa. taru sané sampun kapotong raris kawentuk antuk makudang-kudang piranti minakadi pahat. cungguhnyané sané lantang. “Tebek” kaanggén maosang istilah guétan ring tapel sané prasida ngamedalang karakter topéng. bentaro. makarya tapel napi malih nyolahang topéng. mapiranti pangerot. Pedanda (mawarni nasak gedang utawi nasak mangis). Yén rereh becikné. Sekadi rahina purnama miwah rahina lianan. ring sasolahan topéng prémbon. miwah taru jepun sané sampun wayah. kantos taruné punika marupa tapel setengah jadi. Patih (mawarni barak nasak manggis). minakadi giginyané sané tonggos. “Taru sané becik kanggén tapel khususnyané topéng wali. Ngrereh taru sané kaanggén pinaka bahan tapel taler nénten dados ngawag. Wusan tahap punika raris kalanturang malih antuk tahap ngalusin. Sekadi makarya tapel Bebondresan sané madue rupa tawah. Sidhakarya (mawarni putih). Topéng tua (mawarni Krém). pangarga tapel janten malianan manut kasukilan rupan wentuk tapel punika. Madé Sama sané sarahina mageginan pinaka perajin tapel maosang. Wusan punika raris kalanturang antuk tahap sané kawastanin nyalonang. Ring tahap puniki. asiki tapel wantah prasida kekaryanin kirang langkung salami pitung rahina. tur lakon sané kamedalang lumrahnyané kaambil saking carita Babad miwah sejarah. I Made Sama sané taler nerima pasuh “ngwah” tapel maosang. Sadurung makarya tapel pastika kariinin antuk ngrereh taru sané gumanti becik kaanggén bahan tapel. coklat.” baosnyané. Katakenin indik syarat sané mesti kaduénang sadurung makarya tapel. tur bebondresan (mawarni selem. miwah matanyané sané kupit. yadiastun makarya topéng sané pateh. pangutik miwah amplas. Taru sané sampun kapolihang raris kalanturang ring makudang-kudang tahap. tapel sané kekaryanin olih soang-soang perajin pastika madué “tebek” sané malianan.Nanging. Dané taler maosang. sekadi kariinin antuk tahap makal. Sasampuné punika. “Makarya tapel. Sekadi makarya tapel Dalem sané kabaos pinih sukil katimbang antuk makarya rupa topéng lianan. Dané maosang nénten muatang syarat. miwah pangot ageng. pinaka tahap pinih ungkur. Maosang indik tata cara makarya tapel. Manut anak lanang sané sampun mayusa 57 tiban punika maosang. Titiang taler nginutin déwasa sané wénten ring kalénder. sira manten dados. Ring tahap puniki. Cat sané kapulas janten nganutin soang-soang karakter minakadi Dalem (mawarni putih). Taru sané kabaos becik inggih punika taru sané sampun wayah.” dané nyelehin. mesti kariinin mawinten. Yéning maosang indik pangarga. dapdap wong. tur wénten taler kadagingin alis miwah kumis. pangot cenik. Makal inggih punika tahap dasar ngwentuk tapel.” baosnyané. Ring tahap puniki. taru sané pacang kaanggén tapel kapotong antuk makudang ukuran. taru kawentuk manut modél tapel sané pacang kekaryanin. minakadi taru pulé. struktur topéngnyané kantun dominan. tapel punika raris kadagingin warna antuk cat arclirik miwah prada. kasujatiané asil pakaryan sané marupa karya seni gumanti nénten prasida kaajiang antuk jinah. mangda napi sané kakaryanin prasida mataksu.

Kawéntenan tapel pinaka sinalih tunggil warisan budaya krama Hinduné ring Bali. Indiké punika kacihnain antuk sesolahan topéng sané kantun kamargiang. Kawéntenané punika nénten lépas saking sinalih tunggil fungsi topéng pinaka penyangkep pamargin upacara yadnya krama Hinduné ring Bali. sané mangkin prasida kaucap kantun lestari. .

(4) Wangsa Indonesiané patut molihang semangat “Pasti Prasida. Wantah malarapan mutu pendidikan sané becik pacang prasida ngwetuang sumber daya manusia sané umandel. sané mateges. Sané mangkin. Pendidikan sané becik sajeroning pawangunan wangsa sané kabaos aor tan pawates puniki wantah pendidikan sané prasida ngwetuang SDM sané madué kawikanan utawi (intelektualitas) imbang ring moralitasnyané. beradab.TUNTUNAN KARAKTER WANGSA SAJERONING ngulatiang saha ngamolihang pikarsa (cita-cita) pawangunan wangsa. nginggilang nilai-nilai luhur Pancasila. iraga nénten dados nganutin nasionalismé cupit (narrow nationalism). ngangkat téma perayaan Hari Pendidikan Nasional warsa 2011. (2) Wangsa Indonesiané patut manados wangsa sané wikan (cerdas lan rasional). Maiketan ring indiké punika. nénten makirig atapak (pantang menyerah). (1) Rakyat Indonesiané patut yukti-yukti maderbé moral. Présiden Soesilo Bambang Yudhoyono maosang limang konsep tuntunan karakter wangsa kadi puniki. pas pisan pikarsa sané kamanggala antuk Kementerian Pendidikan Nasional RI. akhlak. lan parilaksana sané becik. para janané mangda mawatak religius. madué daya nalar becik. Malarapan punika. Harus Bisa” (can do spirit). (3) Wangsa Indonesiané pungkuran. Duaning asapunika. nénten wénten pamargi tios. setata mautsaha ngrincikang pidabdab (solusi). . saha anti ring kekerasan. séktor pendidikan banget pisan patut kauratiang. madué visi lan misi. Manawi iraga sami. Generasi unggul adalah generasi yang memiliki karakter yang memenuhi kualifikasi unggul” (2011:6). madué pikarsa ngwangun masa depan sané becik. sajaba i raga patut mawali ka jati angga druéné. Duaning asapunika pawangunan séktor pendidikan patut kadasarin antuk nilai-nilai adiluhung karakter wangsa. nanging nasionalismé sané wikan (cerdas) lan patriot sejati. (5) Makasami yowana Indonesiané. patut manados patriot sejati sané nresnain wangsannyané miwah panegarannyané. saha pamuputnyané prasida nglaksanayang solusi punika. Sajeroning ngamecikin panegara druéné saking ancaman kekaonan (keterpurukan) pinaka puaran para pemimpiné sané nénten wicaksana (jujur). Yéning para élit politiké miwah sang maraga ngawerat katiben krisis kepercayaan. prasida kapastikayang wantah puaran pakisidan (pergeseran) nilai-nilai adiluhung sané patut kautamayang. patut sayan kréatif lan inovatif. inggih punika “Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa” antuk subtema “Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti”. akéh sané korupsi miwah keni kasus suap. Matepetan ring punika. Presidén Soesilo Bambang Yudhoyono taler ngaptiang rakyat Indonesiané mangda sida midabdabin téma inucap antuk ucapan “Kita ingin bangsa Indonesia memiliki generasi unggul pada peringatan satu abad proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jemet (kerja keras) ngruruh kemajuan kanggén nguwah kawéntenan sané sayan becik. sané janten akéh ngerugiang panegara. cumpu mungguing kaonnyané martabat wangsa druéné kadi mangkin wantah mawiwit saking rerednyané karakter wangsa parajana druené. sané sampun saking dumun mabukti sida mikukuhin panunggilan wangsa.

Mantuk ring para guruné makasami. . presidén ngaptiang mangda setata prasida nyusupang nilai-nilai pendidikan karakter ring saluir paplajahan sané kaemban lan kaajahin.

Wewidangan ring Bali sané kaepah dados makudang-kudang kabupatén gumanti madué seni. Sanur. sawetara 50 diri yowana lanang. pulau puniki taler katah madué budaya miwah seni tradisi sané tawah. Sinalih tunggil seni tradisi sané sampun sering kamargiang ring Bali minakadi tradisi Mekare-kare utawi katah kasambat tradisi Perang Pandan sané kalaksanayang nyabran sasih kalima ring Désa Tenganan. budaya miwah tradisi. Raja Bali trah raksasa sakti sané madué bikas kaon sawenangwenang nambakin krama hinduné ring Bali ngaturang sembah majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. sakadi objék wisata Pantai Kuta. saking krama sané kantun alit-alit. Nyepi miwah rahina-rahina lianan. Tradisi Gebug Éndé kapercaya olih krama pinaka jalaran anggén nedunang sabeh ri kala lahru. Lianan ring kaasrian alam sané dahat becik. Tanah Lot. Sesampuné wus maperang. Ring wewidangan Dénpasar. Kintamani. Gebug Éndé sané kairingin antuk gamelan puniki kasujatiané nénten wantah pinaka lelampahan kémanten. Gebug Éndé masrana antuk penyalin salantang 1-2 meter. sakadi sané wénten ring Kabupatén Karangasem. Daya tarik pesona genah-genah wisatané ring Bali pinaka objék wisata sané nénten wénten telasnyané karauhin. Manut nilai historisnyané. soang-soang krama punika raris saling tulungin nyabutin duin pandan tur nagingin tamba sané kekaryanin antuk kunyit tur daun basé. Tradisiné punika . miwah makudangkudang lelampahan seni ring Bali. nanging kawéntenané punika nénten kantos ngamedalang biyuta ring soang-soang krama. Makudang-kudang seni tradisi ring Bali lumrahnyané kalaksanayang ri kala nyanggra utawi nepetin ring pamargi rahinan jagat hindu minakadi.Makudang-Kudang Tradisi ring Bali Bali pinaka sinalih tunggil pulo ring wewidangan Negara Kepulauan Républik Indonésia sampun kaloktah ring sajebag dura negara antuk kaasrian alam. Yéning selehin ring krunané. tradisi utawi dresta madué teges pinaka adat sané kamargiang tumurun saking leluhur tur kantun kamargiang olih kramané kantos mangkin. Kuningan. Kawéntenan seni tradisi punika pinaka tetamian leluhur sané kantun kalaksanayang olih kramané ring Bali kantos mangkin. krama sané ngamargiang Gebug Éndé taler nénten kantos ngawetuang biyuta sawusan ngamargiang tradisi punika. Karangasem. Barisan sané pinih ajeng saling diman tur katonton sakatah krama. wénten taler tradisi sané nyihnayang paperangan sané kawastanin Gebug Seraya utawi Gebug Éndé. nanging madué tetujon sané dahat katengetang. Tradisi Mekare-kare kamargiang pinaka upacara persembahan majeng para leluhur miwah Déwa Indra sané kapercaya pinaka Déwa Perang. Tradisi punika kalaksanayang olih sakatah krama lanang Désa Tenganan. oméd-omédan madué teges saling kedeng. wénten tradisi sané kawastanin Oméd-médan. Gebug Éndé kalaksanayang olih sakatah krama ring Désa Seraya Karangasem. rahina Galungan. tradisi utawi dresta sané dahat mabinayan ring soang-soang kabupatén. Prosési puniki kariin antuk ngamargiang pamuspan sané matetujon nunas karahayuan. Wénten makudang-kudang seni budaya miwah tradisi sané tawah. Yadiastun para kramané ring sajeroning ngamargiang Mekare-kare punika kantos ngamedalang rah ring anggannyané. Sésétan. Tradisi Omédomédan kalaksanayang olih sakatah yowana ring Banjar Kaja. Mayuta-yuta turis lokal miwah dura negara rauh ka Bali nyabran warsa. Tradisi Mekare-kare kalaksanayang nganggén sanjata sané kekaryanin antuk pandan madui pinaka lambang gada sané kaanggén mayuda. Sesampuné polih arahan. Lianan ring tradisi Mekare-kare. tur yowana istri. Bedugul. Wus punika para yowanané raris kaepah dados kalih. tur Éndé sané madué teges taméng sané kaanggén pinaka panangkis. kantos sané sampun lingsir. Sakadi wastannyané. kacritayang Déwa Indra mayuda ngalawan Maya Denawa. Yéning selehin ring teges krunané. Pateh sakadi tradisi Perang Pandan. raris kaadu.

sesampuné kaicén arahan olih Ida Jero Mangku raris krama sané sampun kaepah dados kalih kelompok raris saling entungin tipat lan bantal. kantun ring wewidangan Badung. Tradisi sané kamargiang olih krama ring Désa Bongan. Kayu sané kagabung punika raris ngawetuang suara ték ték tur raris tradisiné punika kawastanin Makotékan. Kawéntenané punika gumanti taler ngawetuang dampak positif majeng i krama indik pelestarian budaya miwah daya tarik pariwisata. Lianan punika. Makudang-kudang tradisi punika sapatutnyané mangda tetep kalaksanayang tur kadasarin antuk nilai-nilai sané dahat mautama sumangdané pamargin sakatah tradisi ring Bali prasida ngawinang krama Baliné satata rahayu tur ajeg. Kabupatén Tabanan punika kalaksanayang nyabran rahina Kuningan. Prosési puniki kariinin antuk pamuspan sané kamargiang olih para krama ring Désa Kapal tur nganggé sesaji sané katurang marupa tipat tur bantal. Tradisi sané taler dahat ngulangunin inggih punika tradisi Makotékan sané sampun kamargiang duk masa kerajaan Mengwi. Tradisi puniki kalaksanayang pinaka makélingin kemenangan kerajaan Mengwi daweg mayuda ngalawan Kerajaan Blambangan. tur bantal pinaka lambang pradana. Yéning selehin malih. Suksmaning pamargi tradisi puniki. Makotékan kamargiang olih satusan krama lanang ring Désa Munggu ri kala nepetin rahina Kuningan. Tetujon pamargin tradisi Masuryak inggih punika pinaka jalaran rasa angayu bagia krama majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk paica sané kapolihang olih kramané sami. Mawit saking sarana kantos pamarginé madué smerti sané dahat mautama ngastiti ring kasukerthan jagat. Kawéntenane pamargin tradisiné punika taler pinaka cihna krama Baliné sané kantun pageh ngamargiang tradisi tetamian leluhur kantos mangkin. .kapercaya madué tatujon pinaka panulak baya. Wénten taler tradisi ngentungang jinah sané kawastanin tradisi Masuryak. Siat Tipat taler matetujon pinaka jalaran ngaturang suksmaning manah olih krama majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk waranugraha sané kapaica marupa panén sané melimpah. Wus punika. pinaka simbol asal muasal kauripan manusané ring marcepada. Lianan punika. taler wénten tradisi sané kawastanin tradisi Siat Tipat. Siat Tipat pinaka tradisi sané kamargiang olih krama Désa Kapal ri kala sasih kapat. Tipat kapercaya pinaka lambang purusa. Kawastanin tradisi Makotékan santukan kawéntenan suaran kayu sané saling matabrakan ri kala kayukayuné punika kasikiang ngawentuk gunung. sakatah tradisiné punika sujatiné ngamuatang nilai tur tetujon sané dahat mautama ring sajeroning pamarginé. kasujatiané kantun makéh malih tradisi-tradisi sané wénten tun kantun kamargiang olih kramané ring Bali.

Suwetja wantah transmigran Bali sané nyarengin program Transmigrasi ABRI-PIRSUS Kelapa Sawit di Désa Karya Mulia. tegal-tegal Suwetja sampun kaurus olih anak tiosan.Indiké punika taler kacumpuin olih I Gusti Beratha (70 tahun). tanah lahan kering ½ héktar . Pokoknéi raga rajin lan ten nyerah pastika napi sané kamanahang sida kapanggihin. Makalelima pianaknyané sampun tamat masekolah. Nanging mangkin sampun wénten limolas ukud. lan rombongannyané mangkin kabaosang becik. kebun karet 2 héktar. dados Jadma Mahardika “Naenin rauh direktur perusahaan gas sané taler sameton Bali ka genah tiangé ring Désa Karya Mulia. Mangkin Beratha tentrem idupnyané ring Désa Karya Mulia.dané wantah dados pengawas kémanten.” angen .” tutur Beratha. Soang-soang polih jatah 2 héktar kebun kelapa sawit. Yadiastun kahanané sakadi punika. “Punika sangkaning samian makayunan dados jadmamahardika!” baos Beratha rahinané punika ring orang Bali se -kabupaten Prabumulih-Kabupaten Muara Enim diumahnyané di désa di pelosok pegunungan Sumatera sané kaiterin olih kebun kelapa sawit lan karet. pensiunan TNI AD sané taler makayunan dados jadma mahardika. Sumatera Selatan ring warsa 1989.ten nyurudang manah Bera tha daweg punika. “Limang tiban kapertama pinaka masan . Mangkin Beratha taler madué 2 héktar kebun kelapa sawit.” baos Beratha.” baos I Wajan Suwetja. Beratha. . becikang madunungan.” cerita Suwetja (64 tahun) pensiunan Marinir -TNI AL. ¾ héktar lahan kering lan ¼ héktar lahan pekarangan lan rumah kayu. Limolas ukud sané wénten di kandang nika. “Titiang nyarengin program transmigrasi sangkaning meled dados jadma mahardika lan sida nyekolahang pianak-pianak titiangé ngantos perguruan tinggi. Prabumulih. Nanging katulak santukan titiang makayunan dados jadma mahardika. Makéhnyané rombongan sané berangkat daweg punika 25 KK. “Sampi-sampi punika dumun tuah aukud. Ten nyalahang yén ajakan dados satpam perusahaan gas di Prabumulih katulak olih transmigran ABRI/TNI di Désa Karya Mulia. Dané makayunan titiang lan sameton i riki mangda dados satpam. Makéhan saking sané nyarengin punika pensiunan TNI utawi PNS ring intansi TNI di Bali. Prabumulih.masan sané méweh. Atiban tiang ngadol sampi makéhnyané kalih utawi tigang ukud.angen Beratha sanémangkin dados mangku ring Pura Udiyana Sari di Désa Karya Mulia.Transmigran Bali. nika saking sampiprogram pemerintah warsa 1992. “Bandingan ring di Bali maseksekan. ¼ héktar tanah pakubonan lan peternakan sapi. Prabumulih. wantah sisannyané. Papat sané sampunmarabian. Nika sampun pangasilan sané bersih.Pangasilan Suwetja. santukan asasihnyané polih kalihngantos petang yuta.

Nama : Kelvin Triansyah No : 20 Kelas : X RPL 1 .