You are on page 1of 8

N.

21 · PRIMAVERA 2015

www.gestiogirona.cat

“La qualitat del nostre
assessorament es basa en
l’experiència, la formació
i l’especialització”
NOEMÍ Piferrer
ÀREA ASSESSORIA

la pregunta del client

àrea laboral

àrea fiscal

Declaracions de renda,
patrimoni i societats
2014  pàg. 3

Nou benefici en la cotització
a la Seguretat Social per a la
contractació indefinida  pàg. 4

Llums i ombres de la
fiscalitat del patrimoni
immobiliari

Nova bonificació per als
treballadors autònoms per
conciliar vida professional
i familiar vinculada a la
contractació  pàg. 4

 pàg. 5

àrea jurídica

Mecanisme de segona
oportunitat
pàg. 7

Pla Estalvi-5. Nova
modalitat d’estalvi
bonificat fiscalment
 pàg. 6

2

editorial

Una abraçada de tot cor,
de part de tot l’equip de GRUP GESTIÓ
Permeteu-me, primer de tot, donar el nostre més
sincer condol a les famílies i amics de les víctimes de l’accident d’avió del passat 24 de març,
i, en particular, als nostres clients que han patit
una pèrdua estimada. Una abraçada de tot cor,
de part de tot l’equip de GRUP GESTIÓ.

fet, que en els darrers anys s’ha repetit massa
sovint en el nostre entorn, ens ha d’enfortir, i
lluny de fer-nos plegar de braços, ens ha de
donar forces per continuar i, si cal, iniciar una
nova aventura empresarial.
El legislador sembla que

Certament la vida ens
dóna fuetades difícils de
guarir, i és en aquests moments de dolor quan ens
adonem que tot plegat és
ben relatiu. Però hem de
continuar avançant, aixecar-nos i treballar pel nostre dia a dia.

se n’ha adonat i ha volgut començar a facilitar
aquestes noves iniciatives; per això s’ha aprovat
el Mecanisme de Segona
Oportunitat, que de moment s’adreça només a les
persones naturals. En tro-

bareu un article en aquest
Salvant les distàncies, en
exemplar. També trobareu
“Certament la vida
l’entorn de la vostra actividos articles més: un sobre
ens dóna fuetades
tat empresarial, també hi
bonificacions i l’altre sodifícils de guarir, i és
succeeixen fets, esdevebre els nous beneficis en
niments que no són conen aquests moments
la cotització a la Seguretat
trolables, però que tenen
de dolor quan ens
Social.
una importància cabdal
adonem que tot plegat
en el devenir de l’emés ben relatiu. Però
Per acabar, m’agradaria
presa. No podem abaixar
hem de continuar
el nivell d’atenció, hem
fer una reflexió i recordar
avançant, aixecar-nos
d’estar atents a qualsevol
que el nivell d’exigència
i treballar pel nostre
eventualitat per tal d’antique han de demostrar
dia a dia”
cipar-nos-hi o, si més no,
cada dia els empresaris —
minimitzar-ne els efectes.
han de ser diligents, eficaPer això és necessari estar
ços i tenir capacitat d’anal dia de les nostres resticipació per no condicionar el futur de la seva
ponsabilitats i disposar de tota la informació.
empresa— l’hauríem també d’exigir als nostres
Només d’aquesta manera podrem optimitzar
polítics i legisladors perquè no condicionin el
les nostres decisions.
futur de la nostra societat. Sovint tenim la senTot i així, de vegades els fets ens superen i ens
aboquen al tancament de l’empresa. Aquest

sació que van per darrere dels fets, quan hauria
de ser a la inversa 

la pregunta del client

3

Declaracions de renda, patrimoni
i societats 2014

És ara amb el bon temps, quan comencem a rebre els certificats de retencions i la informació fiscal dels nostres comptes
bancaris, que ens adonem que comença la campanya de la
renda i el patrimoni de 2014, seguida de la de l’impost de
societats.
El termini per a la presentació electrònica de les declaracions de la renda i el patrimoni va començar el dia 7
d’abril i finalitzarà el proper 30 de juny; si la presentació
és presencial el període comença l’11 de maig i finalitza el
30 de juny. En l’impost de societats, el termini és de l’1 al
27 de juliol.
Pel que fa a la declaració de la renda, els contribuents, com
cada any, disposen dels esborranys i/o dades fiscals, dades
que cal comprovar per verificar
si allò que consta a l’Administració és correcte. La mateixa
Agència Tributària aconsella
que es revisin les dades personals, els canvis en la vida
familiar, la percepció de subvencions i ajudes públiques,
les referències cadastrals, les
aportacions a sindicats, les
aportacions a plans de
pensions, la deducció

per adquisició en l’habitatge habitual i la transmissió o adquisició d’algun immoble, entre altres dades.
Aquest any hi ha novetats en la declaració de la renda, com
és la inclusió del sistema cl@ve per unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la desaparició total del paper imprès que calia emplenar manualment.
El patrimoni no presenta modificacions respecte del 2013.
Quant a les novetats de l’impost de societats per al 2014,
cal destacar:
–la deducció per inversió de beneficis,
–la deducció per R+D+I, i
–l’increment de la deducció
per creació d’ocupació entre
els treballadors amb discapacitat.
Així doncs, és el moment de
revisar tota la informació de
què disposem per poder formalitzar correctament les liquidacions i no tenir cap contingència en les nostres
obligacions fiscals 

4

àrea laboral

Nou benefici en la cotització a la
Seguretat Social per a la contractació indefinida
Els contractes indefinits, a temps complet o a temps parcial,
que es realitzin a partir de l’1 de març de 2015 podran gaudir
d’una nova bonificació. Durant 24 mesos, les empreses no
hauran de cotitzar pels primers 500 € de la base de cotització. L’exempció afecta la cotització empresarial per contingències comunes.
Les empreses amb menys de 10 treballadors podran gaudir durant 12 mesos més d’una exempció, però en aquest cas en els
primers 250 € de la base de
cotització. Els contractes

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors amb salaris més baixos es reduirà pràcticament en un 70%, mentre
que la dels salaris de 1.000 euros serà de prop d’un 50%, i
els salaris més elevats, del 14%.
Els requisits per gaudir d’aquest benefici són similars als de
la tarifa plana: estar al corrent de les obligacions tributàries
i de seguretat social, no haver realitzat acomiadaments que
hagin estat declarats improcedents o no ajustats a dret, que
el nou contracte suposi un

a temps parcial podran

increment tant en el nivell

gaudir del benefici quan

d’ocupació indefinit com en

la jornada de treball si-

el nivell d’ocupació total de

gui, almenys, el 50% de

l’empresa i es mantinguin

la jornada d’un treballa-

els nivells anteriors durant

dor a temps complet.

36 mesos, etc. 

Nova bonificació per als treballadors autònoms
per conciliar vida professional i familiar
vinculada a la contractació
Els autònoms, per a l’atenció de menors de 7 anys que tinguin a càrrec i/o per tenir cura d’un familiar (de fins a segon
grau) en situació de dependència degudament acreditada,
tenen dret, durant un termini de fins a 12 mesos, a una
bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulta d’aplicar a la mitjana de bases de
cotització dels 12 mesos anteriors.
Per poder-ne gaudir l’autònom ha d’estar donat d’alta a la
Seguretat Social i contractar un treballador, a temps complet
o parcial, el qual s’haurà de mantenir durant tot el període
que s’apliqui la bonificació. En qualsevol cas, la durada del
contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data
d’inici de l’aplicació de la bonificació.
Si el contracte és a temps parcial, no podrà celebrar-se per una
jornada inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps
complet, i la bonificació prevista, en aquests casos, serà del 50%.

En el cas de no mantenir al treballador contractat durant
almenys 3 mesos, l’autònom estarà obligat a tornar la
bonificació, excepte si contracta una altra persona en el
termini de 30 dies. No caldrà que faci el reintegrament
de la bonificació quan l’extinció estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari (declarat
o reconegut com a procedent), ni en els supòsits d’extinció per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent
(total, absoluta o gran invalidesa) del treballador o per
resolució durant el període de prova.
Només tindrà dret a la bonificació l’autònom que no tingui treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació
de la bonificació i durant els 12 mesos anteriors. No es
tindran en compte els contractes d’interinitat per substitució de l’autònom durant la maternitat, paternitat, adopció
o acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància
natural 

àrea fiscal

5

Llums i ombres de la fiscalitat
del patrimoni immobiliari
Sovint ens trobem amb persones que han anat acumulant,
al llarg del temps, un patrimoni immobiliari significatiu, i es
pregunten si hi ha fórmules que permetin abaratir el cost fiscal de la seva possessió i futura transmissió, en els casos en
què el destí d’aquests immobles és l’arrendament a tercers.
Cal tenir en compte que en ocasions la suma del patrimoni
immobiliari del contribuent és prou important com perquè la
seva explotació s’assimili més a la gestió d’un negoci que a la
simple explotació d’un conglomerat d’actius.

No obstant això, la configuració del lloguer d’immobles com
activitat econòmica pot arribar a ser difícil perquè hi ha certes
limitacions, com ara:

En general, els rendiments derivats dels arrendaments d’immobles no considerats una activitat econòmica tributen a escala general a l’IRPF, i a l’impost sobre societats al tipus del
28%, d’acord amb la darrera reforma fiscal (25% a partir del
2016). Però potser el més costós per al contribuent sigui que,
en aquests casos, els immobles tributen a l’impost sobre el
patrimoni (IP) i, en cas de transmissió gratuïta (donació o herència), a l’impost sobre successions i donacions (ISD).

–S’ha de poder acreditar, davant l’Administració, l’existència d’una
càrrega de treball suficient que justifiqui la necessitat de contractar el treballador, o l’activitat serà considerada una simulació.

–Necessitat de donar d’alta el titular en el règim especial d’autònoms, amb la problemàtica corresponent en els casos que
estigui percebent pensió de jubilació.
–La persona assalariada ho ha d’ésser des de la perspectiva
laboral, és a dir, al règim general; aquest fet pot ser problemàtic quan el treballador és familiar del titular.

–A més, si els immobles són propietat d’una societat, s’exigirà
també que la persona titular de les participacions exerceixi
funcions de gerència o administració i que els rendiments
que percebi per aquesta funció constitueixin la seva principal
font de rendiments a l’IRPF.

Ara per ara, i en el cas d’un volum significatiu d’immobles
que es trobin llogats o en expectativa de lloguer, l’opció més
avantatjosa fiscalment pot ser configurar-los en el marc d’una
activitat econòmica (ja sigui com a persona física o com a
societat mercantil), que té les característiques fiscals que a
continuació es detallen a la taula.

A més, hem de tenir en compte que el fet de ser titular d’una
activitat econòmica comporta algunes obligacions formals addicionals i per això és molt important assessorar-se sobre la
possibilitat i conveniència d’emprar aquesta figura fiscal. Hi
ha en joc estalvis fiscals molt importants 

característiques tributàries
Condicions generals

Persona física

Societat mercantil*

Condicions generals

Persona empleada a jornada
completa

Persona empleada a jornada
completa

Tributació de les rendes

Escala general de l’IRPF (fins al 49%)

Impost sobre societats (25%-30%)

Exempció IP

Reducció 95% ISD

Aplicació de coeficients reductors
en cas de transmissió

NO

-

Aplicació de la reducció del 60%
per lloguer d’habitatges

NO

NO

Tributació per l’aportació dels
immobles a l’activitat

NO

* Cal recordar que les societats mercantils disposen del règim especial d’arrendament d’habitatges que permet una reducció de fins al 85% de la quota de l’impost
sobre societats, subjecte a determinats requisits.

6

àrea fiscal

Pla Estalvi-5
Nova modalitat d’estalvi bonificat fiscalment
L’actual situació de tipus baixos d’interès (que tot indica que,
almenys a Europa, es mantindrà durant una temporada llarga) fa que els estalviadors amb aversió al risc ho tinguin
cada vegada més difícil per obtenir rendiments mínimament
significatius.
En aquesta línia, la reforma fiscal que va entrar en vigor el
passat 1 de gener ha introduït un nou producte financer amb
avantatges fiscals, denominat col·loquialment Pla Estalvi-5,
que pretén incentivar, mitjançant una fiscalitat favorable,
l’estalvi a mitjà i llarg termini. Les característiques d’aquest
producte són:
a) exempció fiscal dels rendiments obtinguts, els quals es
recuperaran, juntament amb el capital, al venciment del producte. D’entrada, aquest incentiu suposarà incrementar el
rendiment real per a l’inversor entre un 20% y un 24% (que
és la fiscalitat a l’IRPF de les rendes de l’estalvi);
b) manteniment de la inversió durant un mínim de 5 anys
per poder gaudir de l’exempció fiscal;
c) la inversió màxima anual serà de 5.000 euros;
d) aquest tipus de productes hauran de garantir almenys el
85% del capital invertit; i

e) a diferència dels plans de pensions, les aportacions realitzades no desgraven en l’IRPF.
Així, si bé aquest producte pot ser una bona opció per complementar prestacions com ara la pensió de jubilació, també serà molt important, a l’hora de decidir-se, assabentar-se
de les condicions particulars de cada producte, ja que les
entitats comercialitzadores tenen un marge molt ample per
configurar els seus productes, especialment pel que fa:
a) la relació risc-rendibilitat: generalment interessos més
elevats van acompanyats de l’exposició de l’inversor a un
major risc perquè, com hem comentat, les entitats no estan
obligades a garantir la totalitat del capital invertit;
b) les comissions que apliqui cada entitat poden fer variar
la seva rendibilitat real;
c) la distribució de la rendibilitat: en alguns casos l’interès
es pot repartir de manera desigual durant la durada del contracte i l’entitat pot oferir-ne un de més alt al principi; i
d) les possibles clàusules de penalització en cas de no
complir el termini de 5 anys que marca la llei per a aquest
producte 

ÀREA jurídica

7

Mecanisme de segona oportunitat
De manera alternativa, si no s’han pogut satisfer els crèdits
anteriors, el deutor pot sotmetre’s a un pla de pagaments
durant els 5 anys següents, en els quals haurà de fer front al
pagament dels deutes esmentats al
paràgraf anterior no satisfets, a més
de qualsevol crèdit públic i per ali“Aquest sistema té
ments del qual en sigui deutor.

El 28 de febrer va entrar en vigor l’anomenat mecanisme
de segona oportunitat a més de tota una sèrie de mesures encaminades a pal·liar els efectes de l’actual situació
financera.
S’instaura un règim d’exoneració de
deutes per als deutors que siguin persones naturals, empresaris o no, en el
marc del procediment concursal (en
cap cas les societats). Aquest sistema té dos pilars fonamentals: que el
deutor sigui de bona fe i que es liquidi prèviament el seu patrimoni (o es
declari la conclusió del concurs per
insuficiència de béns).

dos pilars fonamentals:
que el deutor sigui de
bona fe i que es liquidi
prèviament el seu
patrimoni (o es declari
la conclusió del concurs
per insuficiència
de béns)”

Si es compleixen les anteriors condicions, el deutor podrà veure’s exonerat
automàticament dels seus deutes pendents si ha satisfet
íntegrament els crèdits contra la massa (aquells generats
durant el concurs), els crèdits privilegiats (quotes de lísing,
salaris de treballadors...), i el 25 per cent dels crèdits concursals ordinaris (proveïdors...).

Agenda
Fins al 20.05.2015:
–Grans empreses (models 111,
115, 123 i 303) corresponent a
abril
–Règim de devolució mensual
de l’IVA (models 303 i 340) d’abril

La resta de creditors no podran iniciar cap tipus d’acció contra el deutor dirigida al cobrament dels crèdits
exonerats, si bé tant els deutors solidaris, com els fiadors o avaladors en
continuaran responent.

Tot i que s’exigeix als deutors un
enorme esforç per tal de complir
tots els requisits previstos i fer front
als pagaments exigits, també se’ls atorga una segona
oportunitat que els permet començar de zero, i no amb la
càrrega d’estar fora del sistema i sense la possibilitat de
tenir un compte corrent o un salari que no sigui embargat
durant anys i anys 

Properes obligacions fiscals
–Règim de devolució mensual
de l’IVA (models 303 i 340) de
maig

Fins al 20.07.2015:

–Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries,
si s’escau

–Pagament a compte de la
renda (models 130 i 131)

–Ingrés de les retencions
practicades (models 111, 115 i 123)

–Impost sobre el valor afegit

–Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries,
si s’escau

De l’11.05 al 30.06
de 2015:

–Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries
(model 349)

Fins al 22.06.2015:

–Declaració de la renda de les
persones físiques (model 100)
–Declaració de l’impost sobre el
patrimoni (model 714)

Fins Al 27.07.2015:

–Grans empreses (models 111,
corresponent a
maig

115, 123 i 303)

(models 303 i 340)

–Declaració de l’impost de
societats (models 200 i 220).

Nota: Aquestes són algunes de les obligacions que d’una manera generalitzada afecten més contribuents. N’hi
ha d’altres, però, per raó d’espai, no figuren en aquesta agenda.

SERVEIS INTEGRALS
en assessorament i gestió
d’empreses
Consultoria
Auditoria

Fiscal, comptable
i liquidacions
tributàries

Anàlisi,
valoració i
organització
d’empreses

Assessoria
Laboral, dret
hipotecari i
gestoria

Assegurances

Jurídic

per a empreses,
personals i
patrimonials

Societari, civil
mercantil,
tributari, SOCIAL
i contenciós

Per a més informació
www.gestiogirona.cat
gestio@gestiogirona.com

1 GIRONA

C. Ultònia 2
17002 girona
t 972 205 004
f 972 218 601

5 l’estartit
C. Platja 42
17258 L’Estartit
t 972 751 411
f 972 751 643

6 PALAMós

Av. President Macià 46
17230 Palamós
T 972 601 246
F 972 601 246

2 olot

7 Platja d’Aro

C. del Pare Roca 10
17800 Olot
t 972 271 413
f 972 218 601

Av. Castell d’Aro 25, entl. 1-2
17250 Platja d’Aro
T 972 828 017
F 972 816 742

3 figueres

Av. Salvador Dalí 13
17600 Figueres
t 972 678 126
f 972 678 129

8 st. feliu de guíxols
Carretera de Girona 94
17220 St. Feliu de Guíxols
t 972 821 545
f 972 325 563

4 roses

Av. Jaume I 25
17480 roses
t 972 459 325
f 972 255 163

9 tossa de mar
C. Enric Granados 16
17320 Tossa de Mar
T 972 343 583
F 872 099 018

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades són incorporades en fitxers titularitat de
Grup Gestió Girona. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei, pot dirigir-se mitjançant carta escrita per correu a C. Ultònia, 2 17002 Girona. Ref. Protecció de dades.