You are on page 1of 8

N.

23 · 2016

www.gestiogirona.cat

Serveis
integrals
en assessoria
d'empreses

LA PREGUNTA DEL CLIENT

ÀREA ASSESSORIA

ÀREA FISCAL

Com pagar menys en
l’impost sobre societats
del 2015?  PÀG. 2

Diversificació dels dipòsits

Tenim béns a l’estranger?

 PÀG. 3

 PÀG. 4

Informació als clients de
productes financers  PÀG. 4

Nous tipus de retenció per
a l’any 2016  PÀG. 6

Què podem fer amb les
societats civils i comunitats
de béns?  PÀG. 5

Limitacions en el règim de
mòduls  PÀG. 7

ÀREA JURÍDICA

Control empresarial del
correu electrònic
 PÀG. 3

2

LA PREGUNTA DEL CLIENT

Com pagar menys
en l’impost sobre societats del 2015?
L'exercici fiscal 2015 ha estat el primer de l’entrada en
vigor de la reforma de l’impost sobre societats. La reforma comporta, per a les empreses, mesures amb efectes
diversos que incentiven o desincentiven determinades
actuacions. Així doncs, alguns incentius han estat eliminats, però se n’han incorporat de nous, que tot seguit
passem a explicar:

un 10% en concepte d’anticipació de la compensació de
pèrdues futures. Aquesta disminució s’anirà revertint durant els següents cinc exercicis en el cas d’enregistrar-se
pèrdues, i, si no és el cas, transcorreguts els cinc anys es
reintegrarà la rebaixa gaudida sense cap mena de recàrrec
ni interessos. Per tant, es tracta simplement d’un mecanisme d’ajornament de tributació.

–Totes les societats mercantils podran aplicar un nou
incentiu denominat reserva de capitalització que, a grans
trets, suposa que el contribuent podrà reduir el benefici a
tributar en un 10 % sobre la part dels beneficis de l’any
anterior que, tot i poder-se repartir com a dividends, romanguin al patrimoni de l’empresa durant els cinc anys
posteriors a la seva generació.

Cal recordar que l’aplicació dels dos incentius anteriors
requereix la dotació, per part de l’empresa, de les corresponents reserves indisponibles per l’import de la base de
l’incentiu mentre aquest no estigui consolidat.

–Les pimes (facturació inferior a 10 milions d’euros l’any
anterior) podran aplicar l’anomenada reserva d’anivellament que consisteix en rebaixar el seu benefici fiscal en

–Deducció per donatius: aquelles societats que realitzin
donatius a determinades entitats sense ànim de lucre podran gaudir d’un tipus incrementat del 37,5 % (en comptes del 35 % anterior), sempre que s’hagi fet donatiu a
favor de la mateixa entitat durant almenys tres anys, amb
el límit del 10% de la base de l’impost 

EXEMPLE PRÀCTIC
2014

2015

Capital social

200.000

200.000

Reserva legal

40.000

40.000

Reserves voluntàries

50.000

65.000

Benefici de l’exercici

15.000

30.000

Repartiment dividends

-5.000

TOTAL FONS PROPIS

305.000

330.000

CÀLCUL DE L’INCREMENT DE FONS PROPIS
Fons propis computables 2015:
200.000 + 65.000 - 5.000 = 260.000 euros
Fons propis computables 2014:
200.000 + 50.000 = 250.000 euros
Variació fons propis a efectes de la reserva de

capitalització = 10.000 euros
Reducció per reserva de capitalització
10.000 euros x 10 % = 1.000 euros
Estalvi impositiu exercici 2015
1.000 euros x 25 % = 250 euros

ÀREA JURÍDICA

Control empresarial del correu electrònic
El correu electrònic és un mitjà propietat de l’empresa que
aquesta darrera facilita als seus treballadors per a ser emprat en el compliment de la prestació laboral; per aquest
motiu, aparentment, quedaria dintre de l’àmbit del poder
de vigilància de l’empresa.
No obstant això, hi ha un hàbit generalitzat de tolerància
de certs usos personals dels mitjans informàtics i de comunicació de l’empresa, fet que genera una expectativa de
confidencialitat, de tal manera que el control empresarial
podria entrar en col·lisió directa amb el dret a la intimitat
dels treballadors.
Per tal d’evitar aquesta discrepància, és recomanable que
les empreses estableixin prèviament unes regles d’ús
d’aquests mitjans, amb imposició de prohibicions totals o
parcials, i informin els treballadors de l’existència de controls. D’aquesta manera, en
el cas d’un control, si aquest
mitjà s’utilitza contravenint
les regles establertes, no es
considerarà que s’ha vulnerat
el dret a la intimitat dels treballadors.
Recentment, el Tribunal Europeu de Drets Humans es va
manifestar en aquest sentit en
una sentència publicada el pas-

sat 12 de gener de 2016 (assumpte 61496/08, Barbulescu).
En el cas jutjat, el demandant havia creat, a instàncies de
l’empresa, un compte de Yahoo Messenger per atendre les
sol·licituds dels clients. L’empresari va informar que havia
efectuat un control de l’activitat d’aquest compte de correu
i comprovat que s’havia utilitzat per a fins particulars; en
tractar-se d’un fet prohibit per la regulació interna de la companyia, va procedir al seu
acomiadament.
El treballador va interposar demanda al·legant
que amb el registre del
seu correu electrònic
s’havia vulnerat el dret al
secret de correspondència.
El Tribunal Europeu de
Drets Humans va considerar
que no resulta abusiu que
un empresari vulgui verificar que els seus empleats
compleixen amb les seves
obligacions durant l’horari
de treball, sense que resulti
vulnerat el dret a la intimitat
dels treballadors 

ÀREA ASSESSORIA

Diversificació dels dipòsits
El dia 1 de gener de 2016 va entrar en vigor una normativa de la Unió Europea que obliga els accionistes, els
creditors i fins i tot els grans dipositants a assumir les
pèrdues d’un banc per salvar una entitat abans de recórrer al diner públic.
D’aquesta manera, i pel que fa a la normativa, manté una
protecció total dels dipòsits de clients inferiors a 100.000 €,
mentre que els d’import superior poden veure’s afectats per
quitaments en cas de rescat de l’entitat.

Si bé és cert que els dipòsits d’import superior a 100.000 € de
particulars i pimes gaudiran de certa protecció i preferència
davant dels accionistes i altres creditors, quan s’hagi esgotat la
capacitat d’aquests darrers per absorbir les pèrdues de l’entitat, també els primers hauran d’assumir possibles quitaments
ja que únicament estaran garantits els de menys de 100.000 €.
Per aquest motiu, i per tal d’evitar possibles quitaments, és
recomanable diversificar els dipòsits i procurar que no excedeixin els 100.000 € en una mateixa entitat 

3

4

ÀREA ASSESSORIA

Informació als clients
de productes financers
A partir del 5 de febrer de 2016 va entrar en vigor una ordre
ministerial que té per objecte garantir una correcta protecció
dels clients de productes financers; s’estableix un sistema

hauran de ser fàcilment comprensibles i també molt visuals,
mitjançant una escala de sis colors (coneguts com els semàfors) o nombres de l’1 al 6.

normalitzat d’informació que adverteix dels riscos d’aquests productes i
permet escollir adequadament aquell
que millor s’adapti a les necessitats
d’estalvi i inversió.
Amb aquesta finalitat, les entitats
hauran de lliurar als seus clients un
indicador de risc o, si s’escau, unes
alertes de liquiditat i complexitat.
Aquestes alertes s’elaboraran i representaran gràficament en les comuni-

S’estableix un sistema
normalitzat d’informació
que adverteix dels riscos
d’aquests productes
i permet escollir
adequadament aquell
que millor s’adapti a les
necessitats d’estalvi i
inversió.

cacions publicitàries i en les descripcions generals sobre la naturalesa i
els riscos dels productes financers que s’hauran de facilitar
als clients, sempre amb caràcter previ a la seva adquisició;

Concretament,
s’aplicarà a:

aquesta

normativa

–Els instruments financers, tals com
accions de societats i valors negociables equivalents, participacions i
accions d’institucions d’inversió col·
lectiva, participacions preferents,
cèdules, bons i participacions hipotecàries.
–Els dipòsits bancaris, inclosos els
dipòsits a la vista, d’estalvi i a termini.

–Els productes d’assegurança de vida amb finalitat d’estalvi.
–Els plans de pensions individuals i associats 

ÀREA FISCAL

Tenim béns a l’estranger?
Ja ben entrats al mes de març, arriba la declaració del primer trimestre, i amb ella les persones i entitats residents a
Espanya que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets fora de l’Estat
tenen novament una cita molt important amb Hisenda.
El fet de tenir una part o la totalitat del patrimoni fora d’Espanya comporta obligacions fiscals;
entre d’altres, l'obligació de presentar i declarar el model 720
per informar de manera detallada del possible increment en més de 20.000
€ del valor dels béns i
drets a l’estranger res-

pecte de l’última declaració presentada (exercici 2014).
La declaració es desglossa en tres apartats:
–Comptes en entitats financeres situades a
l’estranger.
–Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades i obtingudes a
l’estranger.
–Béns immobles i drets sobre béns immobles situats
a l’estranger.
Aquesta declaració informativa s'ha de presentar
entre l’1 de gener i el 31 de
març de l’exercici següent al
qual fa referència 

ÀREA ASSESSORIA

Què podem fer amb
les societats civils i comunitats de béns?
El passat 1 de gener va entrar en vigor el nou règim de tributació de les societats civils. Tot i ser una norma aprovada
des de fa més d’un any, n’hem conegut els detalls amb
comptagotes i poc temps abans de la seva entrada en vigor.
Fins i tot avui romanen no poques incerteses.

serà aplicable només a les societats civils, però, d’entrada,
no a les comunitats de béns amb activitat econòmica. En
aquest cas, s’haurà d’estar atent i assessorar-se sobre la
possibilitat de modificar la forma jurídica perquè s’adapti a
la realitat de l’empresa i a l’esperit de la norma.

A grans trets, la reforma implica que les societats civils amb
objecte mercantil1 tributaran per l’impost de societats a
partir de l’exercici 2016, amb les següents conseqüències:

Cal recordar que els contribuents que no vulguin tributar
per impost de societats tenen temps, fins al proper 30 de
juny, per dissoldre-la amb un règim fiscal avantatjós; a més
a més, en el cas de la part de l’exercici 2016 que hagi estat
operativa, es prolongarà el règim d’atribució de rendes existent anteriorment.

–Desapareix el tradicional sistema d’atribució de rendes
(el resultat s’imputava a l’IRPF de cada soci en funció de
la seva participació a la societat), de manera que els beneficis de la societat tributaran als tipus corresponents de
l’impost de societats (en general, al 25 %).
–La retribució dels socis de la societat només es podrà
materialitzar, bé a través d’una nòmina, bé a través de dividends.

Com a conclusió, el contribuent es troba davant un gran
nombre d’opcions que es poden sintetitzar de la manera
següent:
–Continuar operant amb la societat civil, assumint totes
les implicacions del nou règim de tributació.

–Les societats civils que fins ara estaven acollides al règim
de mòduls i/o recàrrec d’equivalència no podran continuar
en aquests règims que estan reservats als contribuents
per IRPF.

–Cessar l’activitat de la societat civil, bé per continuar
l’activitat a títol individual, bé per transformar-la en una societat mercantil.

–Tributar per impost de societats comporta la confecció
obligatòria de la comptabilitat de la mateixa manera que
les societats mercantils.

Aquestes opcions no són idèntiques des del punt de vista
fiscal ni de càrrega administrativa, de manera que caldrà
trobar una solució personalitzada a cada cas 

–Com a punt de partida, la societat civil haurà de confeccionar un balanç amb data del 31 de desembre de 2015.
–La norma especifica que el règim de l’impost de societats

El concepte objecte mercantil no inclou les activitats professionals,
les del sector primari (excepte les pesqueres) ni la mera tinença o
explotació en arrendament de béns immobles.
1

5

6

ÀREA FISCAL

Nous tipus de retenció per a l’any 2016

Arran de l’entrada en vigor de la darrera fase de la reforma
fiscal aprovada aquest 2015, volem resumir les modificacions més importants que ha patit, des del passat 1 de gener
de 2016, el sistema de retencions de l’IRPF pel que fa a
determinats rendiments (vegeu gràfic).
Cal recordar també que les retencions derivades dels rendiments d’activitats professionals es mantenen en el 15 %

amb caràcter general, i en el tipus reduït del 7 % per als
professionals que comencen l’activitat. També es manté la
retenció de l’1% per als rendiments en règim de mòduls, en
aquelles activitats que així ho exigeixin.
I no oblidem que verificar la correcta aplicació dels tipus de
retenció vigents en cada moment és responsabilitat, davant
l’Administració, dels receptors de les factures 

SISTEMA DE RETENCIONS DE L’IRPF 2016
CONCEPTE

% RETENCIÓ ANTERIOR

% RETENCIÓ A PARTIR DE L’1/1/16

Escala (reducció 1-2 punts

Rendiments del treball

Escala

Rendiments del capital mobiliari
(interessos, dividends, etc.)

19,5 %

19 %

Rendiments derivats de lloguers
d’immobles urbans

19,5 %

19 %

19,5 %

19 %

37 %

35 %

respecte de l’anterior)

Retribucions a administradors
de societats mercantils:
Empreses amb facturació inferior
a 100.000 euros
Resta d’empreses

ÀREA FISCAL

Limitacions en el règim de mòduls
El sistema de tributació per mòduls fa temps que és en el
punt de mira d’Hisenda. L’1 de gener de 2016 van entrar
en vigor modificacions substancials que afectaran un gran
nombre de contribuents que tributen la seva activitat econòmica amb aquest sistema; es tracta de restringir i controlar més aquest règim limitant els criteris per acollir-s’hi.
Així doncs, a partir de l’1
de gener es redueixen els
llindars econòmics d’exclusió a mòduls i els epígrafs d’activitats que donen dret a la seva inclusió.
Quant a les activitats de
transport de mercaderies per carretera (epígraf
722) i serveis de mudança (epígraf 757), la
limitació per nombre de
vehicles passa de 5 a 4
qualsevol dia de l’any.
Per tant, es limita el règim dels mòduls als sec-

tors que venen directament al públic, és a dir, vendes al
consumidor final, com ara la fabricació de pa i pastisseria, la
impressió de textos, el comerç al detall, els serveis d’hostaleria, els quioscos, els taxistes, les tintoreries i perruqueries,
entre d’altres, i queden especialment afectats aquells negocis
que tenen ingressos procedents principalment d’empreses.

MODIFICACIONS
SISTEMA DE TRIBUTACIÓ PER MÒDULS
PEL QUE FA ALS INGRESSOS:

Activitats agrícoles,
ramaderes i forestals

250.000 €/anuals

Resta d'activitats

250.000 €/anuals*

Fabricació, construcció,
reformes

Exclusió

PEL QUE FA A LES COMPRES:

Per a totes
les activitats

Agenda

250.000 €/anuals

Des de Gestió Girona us
aconsellem revisar la vostra situació i us recordem
que, en cas d’exclusió a
mòduls, durant aquest
mes de gener cal informar-ne Hisenda mitjançant el model 036 de
declaració censal d’alta,
modificació i baixa 

*aquest límit es redueix
a 125.000 €/anuals per a
les operacions en les quals
s’estigui obligat a emetre factura quan el destinatari sigui
empresari o professional.

Properes obligacions fiscals

FINS AL 21.03.2016:

FINS AL 31.03.2016

da (MODELS 130 I 131).

–Grans empreses (MODELS 111,
115, 123 I 303) corresponent a
febrer.

–Declaració informativa dels
béns o drets que es posseeixin
a l’estranger (MODEL 720).

–Impost sobre el valor afegit
(MODELS 303 I 340).

–Règim de devolució mensual
de l’IVA (MODEL 303 I 340) del
febrer.
–Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, si
s’escau.

FINS AL 20.04.2016:
–Ingrés de les retencions practicades (MODELS 111, 115 I 123).

–Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries
(MODEL 349).
–Pagament a compte de l’impost de societats (MODEL 202).

–Pagament a compte de la ren-

NOTA: AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES OBLIGACIONS QUE D’UNA MANERA GENERALITZADA AFECTEN MÉS CONTRIBUENTS. N’HI
HA D’ALTRES QUE, PER RAÓ D’ESPAI, NO FIGUREN EN AQUESTA AGENDA.

7

SERVEIS INTEGRALS
EN ASSESSORAMENT I GESTIÓ
D’EMPRESES
Consultoria
Auditoria

FISCAL, COMPTABLE
I LIQUIDACIONS
TRIBUTÀRIES

ANÀLISI,
VALORACIÓ I
ORGANITZACIÓ
D’EMPRESES

Assessoria
LABORAL, DRET
HIPOTECARI I
GESTORIA

Assegurances

Jurídic

PER A EMPRESES,
PERSONALS I
PATRIMONIALS

SOCIETARI, CIVIL
MERCANTIL,
TRIBUTARI, SOCIAL
I CONTENCIÓS

1 GIRONA

C. Ultònia 2
17002 Girona
T 972 205 004
F 972 218 601

5 PALAMÓS

Av. President Macià 46
17230 Palamós
T 972 601 246
F 972 601 246

6 PLATJA D’ARO

Av. Castell d’Aro 25, entl. 1-2
17250 Platja d’Aro
T 972 828 017
F 972 816 742

2 FIGUERES

Av. Salvador Dalí 13
17600 Figueres
T 972 678 126
F 972 678 129

3 ROSES

Av. Jaume I 25
17480 Roses
T 972 459 325
F 972 255 163

7 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Carretera de Girona 94
17220 Sant Feliu de Guíxols
T 972 821 545
F 972 325 563

4 L’ESTARTIT
C. Platja 42
17258 L’Estartit
T 972 751 411
F 972 751 643

8 TOSSA DE MAR

C. Enric Granados 16
17320 Tossa de Mar
T 972 343 583
F 872 099 018

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades són incorporades en fitxers titularitat de
Grup Gestió Girona. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei, pot dirigir-se mitjançant carta escrita per correu a C. Ultònia, 2 17002 Girona. Ref. Protecció de dades.