You are on page 1of 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Remco Peeters
Klas
PEH15VC
Stageschool De Schatkist
Plaats
Budel
Vak- vormingsgebied: Muziek + Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Muziekstijlen

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Martijn Jaspers
8-3-2016
8
17

Persoonlijk leerdoel:

Ik kan de opdracht goed uitleggen aan de kinderen  duidelijke intonatie en articulatie.

Ik houd controle over de klas, waardoor er niet door elkaar heen geroepen zal worden en het rustig is in de klas.

Lesdoel(en):
De leerlingen kennen/kunnen aan het einde van de les:
 In groepjes van 4 personen samen aan een presentatie werken.
 Benoemen welke instrumenten er worden gebruikt binnen reggae,
latin, jazz, rock en R&B.
 Benoemen waar reggae, latin, jazz, rock en R&B vandaan komt.
 Bekende liedjes binnen reggae, latin, jazz, rock en R&B benoemen.
 Kinderen kunnen een goede presentatie in elkaar zetten en deze
presenteren.
 Er wordt gewerkt aan
- Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te
ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een
formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan
zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift,
bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
- Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en
beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit
te drukken en om er mee te communiceren.

Evaluatie van lesdoelen:

Kijken naar de presentaties van elk groepje.
De eisen erbij houden en kijken of de groepjes zich eraan gehouden hebben.

Beginsituatie:
Kennen en Kunnen:
De kinderen hebben al vaker muzieklessen gehad. Ze luisteren vaak muziek op sites als Youtube of Spotify en zijn dus bekend met de verschillende muziekstijlen
zonder dat ze dat zelf waarschijnlijk doorhebben. Dit wil ik ze laten beseffen door de bekende liedjes te laten horen.
Betrokkenheid:
De betrokkenheid zal bij de meeste kinderen goed zijn. De klas is altijd erg rustig, dus ik verwacht dat dit nu weer zo zal zijn.
Actualiteit:
Het is vandaag vrijdag waardoor het de laatste dag van de week is, de kinderen zijn toe aan weekend.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)

Materialen / Organisatie

0–5

Presentatie

Ik laat mijn presentatie over reggae aan de
De kinderen luisteren naar de presentatie. Tijdens het
kinderen zien en presenteer deze ook. De
luisteren letten ze erop wat er allemaal in mijn presentatie
kinderen moeten hierbij goed opletten omdat ze zit.
na afloop van mijn presentatie er zelf een
moeten maken.

Stem
Digibord met Prowise

Ik benoem de lesdoelen voor deze les, zodat de De kinderen luisteren naar de lesdoelen en krijgen zo
kinderen weten waar ze aan gaan werken de
duidelijkheid over wat er geleerd moet worden.
komende 40 minuten.
5 - 30

Voorbereide De kinderen bereiden de eigen presentaties
n
voor. De presentaties gaan over de muziek
presentaties stijlen; reggae, latin, jazz, rock en R&B.
De kinderen houden zich aan de volgende
eisen:
-Wat is ... ?
-Welke instrumenten worden er gebruikt
-Laat minimaal 3 à 4 bekende liedjes kort horen
(spoel door naar het refrein)
-Hoe dans je op deze muziek? (zelf uitvoeren of
een filmpje waarin dit duidelijk zichtbaar is.)
-Jullie krijgen 25 minuten de tijd om hieraan te
werken.
-De presentatie duurt ongeveer 4 à 5 minuten

30 - 50
50 - 55

Uitvoeren
Ik kijk naar de presentaties van de verschillende
presentaties groepjes en bekijk of alle verschillende eisen in
de presentatie zitten.
Feedback
Ik benoem kort de lesdoelen die ik voor deze
les gekozen had. We kijken gezamenlijk of deze
ook daadwerkelijk behaald zijn. Zo moeten de
kinderen de hand in de lucht steken als ze het
lesdoel behaald hebben. Wanneer dit niet het
geval is bespreken we deze nog kort.

De kinderen maken in groepjes van 4 de verschillende
presentaties. Hierbij werken ze dus samen  coöperatieve
werkvormen. Ze leren van elkaar en moeten goed
overleggen wat er wel en wat er niet in de presentaties kan.

Computers

De kinderen voeren groepje voor groepje de presentaties uit Digibord
en kijken naar elkaar of de eisen erin zitten.
De kinderen reflecteren of ze de lesdoelen die voor deze les
gepland waren ook daadwerkelijk gehaald zijn. Wanneer dit
het geval is, steken zij de hand in de lucht.

Feedback mentor: (Inclusief handtekening)

Persoonlijke reflectie: